Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземнаСторінка9/12
Дата конвертації03.06.2017
Розмір1,62 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

2. лексикологія


 • Лексичне значення слова. Пряме і переносне значення. Лексичні засоби образності (метафора, символ).

 • Поняття багатозначності: однозначні та багатозначні слова. Поняття антонімії, синонімії, омонімії, паронімії.

 • Лексична антонімія – основа для творення стилістичних фігур, контрастів, антитез, оксиморонів.

 • Омоніми як матеріал для творення версифікацій і каламбурів.

 • Стилістичні функції паронімів.

 • Стилістично маркована лексика (Історизми. Неологізми, Терміни. Професіоналізми. Запозичення. Просторіччя. Жаргонізми).

 • Лексикографія як наука про словники. Типи словників.

 • Групи лексики за функціонуванням, за походженням.

 • Поняття про діалектну лексику української мови.

 • Стилістика фразеологічних одиниць.3. морфемна будова слова


 • Основа слова і закінчення (флексія).

 • Корінь слова. Спільнокореневі слова.

 • Афікси (префікс, суфікс, постфікс). Системні явища на рівні морфем.

 • Образно-стилістичне значення афіксів (суфіксів, префіксів), творення неологізмів та оказіоналізмів за певною моделлю. Стилістичні можливості інших видів словотвору. Можливість утворювати за наявними моделями нові слова з наперед заданим семантичним змістом.


4. морфологія. частини мови

Загальне поняття про частини мови.

Основні значення відмінків. Уживання іменників у різних відмінкових формах (з прийменниками і без них).

Дієслівні категорії виду, часу, способу, перехідності/неперехідності, стану. Дієвідмінювання. Дієслова руху. Використання префіксів у дієсловах.

Уживання прикметників. Утворення відносних та присвійних прикметників. Утворення вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників.

Поєднання числівників з іменниками. Відмінювання числівників.

Використання займенників.

Утворення прислівників від прикметників.

Використання службових частин мови (прийменників, сполучників, часток).

5. синтаксис


просте речення.

 • Двоскладне просте речення.

 • Односкладні прості речення.

 • Особливості структури і вживання односкладних речень у текстах різних стилів.
складне речення.
1. складносурядні речення

 • складносурядні речення з сурядними відношеннями між частинами;

 • складносурядні речення з протиставними відношеннями між частинами (сполучники а, але);

 • складносурядні речення з приєднувальними відношеннями між частинами (сполучники і, теж);

 • складносурядні речення з розділовими відношеннями між частинами (сполучники або... або, чи... чи).
2. складнопідрядні речення

 • складнопідрядні речення з різними типами підрядних обставинних;

 • складнопідрядні речення зі з’ясувальною підрядною частиною;

 • складнопідрядні речення з підрядною означальною частиною;

 • заміна підрядної частини складного речення причини дієприслівниковим зворотом;

 • складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами.

Види залежності підрядних частин від головної.

Речення з однорідною і неоднорідною супідрядністю.


3. безсполучникові складні речення

 • класифікація безсполучникових складних речень;

 • речення із структурно зумовленими предикативними частинами;

 • речення із структурно незумовленими предикативними частинами;

 • змістові відношення між предикативними частинами складних безсполучникових речень.


Пряма і непряма мова.

Способи заміни прямої мови непрямою.

Розділові знаки при прямій мові.

Вставні слова і словосполучення.


Синтаксичні та пунктуаційні норми української літературної мови.

Розділові знаки у простому і складному реченнях.

Використання різних типів речень в офіційно-діловому та науковому стилях.
6. стилістика.


 • Поняття стилю.

 • Функціональні стилі сучасної української мови, їхні особливості.

 • Науковий стиль. Підстилі наукового стилю. Види і жанри наукових текстів. Фахові словники.

 • Офіційно-діловий стиль, його різновиди та особливості. Усна та писемна форми професійного спілкування.


6. вимоги до вільне володіння рівня українською мовою як іноземною (С2)
6.1. вимоги до мовленнєвих умінь
6.1.1. Аудіювання.

Претендент повинен: • розуміти без труднощів практично все, що чує, в умовах, доступних для розуміння з боку носія мови (шуми, темп мовлення, вади мовлення, інтонація);

 • виділити потрібну головну чи супровідну інформацію щодо об’єкта власного зацікавлення.


Текст довільний, неадаптований, на конкретну чи абстрактну тему, у тому числі стосовно технічних (спеціалізованих) питань, які виходять за сферу фахового спілкування.

Тип тексту: усі типи.

Обсяг тексту: до 1000 слів.

Кількість пасивної лексики: до 7 %.

Темп мовлення: 120 слів на хвилину.
6.1.2 Читання.

Претендент повинен: • розуміти без утруднень практично все, що читає, в обсязі, доступному для розуміння з боку носія мови (художні тропи, загальна символіка, переносне значення слів);

 • вилучити інформацію з різних письмових джерел, узагальнити її і зробити аргумен­тований виклад у зв’язній формі;

 • самостійно читати неадаптовані тексти зі сфери особистих зацікавлень;

 • переглянути довгий текст з метою вияснити, чи наявна в ньому потрібна інформація, потрібні деталі;

 • знайти при перегляді тексту на знайому тему усю інформацію стосовно однієї чи декількох деталей;

 • швидко ідентифікувати загальний зміст тексту, повідомлення за заголовком чи підзаголовком (якщо вони інформативні й однозначні);

 • виконати 20 тестових завдань із альтернативними відповідями.


Текст довільний, неадаптований, на конкретну чи абстрактну тему, у тому числі стосовно технічних (спеціалізованих) питань, які виходять за сферу фахового спілкування.

Тип тексту: усі типи.

Обсяг тексту: до 1500 слів.

Кількість пасивної лексики: до 7 %.
6.1.3. Письмо.

Претендент повинен: • писати зрозумілі детальні тексти на теми з кола власних інтересів;

 • використовувати на письмі засоби оформлення причинно-наслідкових та ін. відношень у формі складносурядних речень різного типу;

 • написати доповідь, твір чи повідомлення на тему з кола зацікавлень, відповідно до складеного плану;

 • конспектувати прочитану або почуту інформацію, виділяючи головне і другорядне.


Обсяг продукованого тексту (текстів): 900 слів.
6.1.4. Говоріння.

Претендент повинен: • висловлювати спонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у досить складних ситуаціях;

 • аргументувати свої погляди стосовно предмета розмови, дискусії чи описуваних явищ та ілюструвати власну позицію прикладами;

 • побудувати логічний ланцюжок міркувань, використовуючи мовні засоби організації усного тексту;

 • говорити швидко і спонтанно, не викликаючи додаткових зусиль з боку слухача;

 • адекватно реагувати на репліки слухачів і виявляти достатній лексичний запас для пояснення своєї думки;

 • підтримувати бесіду з носієм мови на теми з кола його зацікавлень без додаткових зусиль з боку носія мови;

 • розуміти нормативну вимову в умовах шуму (на вулиці, у транспорті…);

 • передавати мовлення третіх осіб без втрат у змісті сказаного.

Усне повідомлення на задану тему повинно складатися з не менше, ніж 50 фраз.

Діалог “претендент – екзаменатор” повинен складатися з не менше, як 20 реплік.
6.2. зміст мовної компетенції

Мовна компетенція найвищого рівня володіння українською мовою як іноземною включає повний перелік знань, умінь та навичок попередніх рівнів і передбачає, що мовець може: • розуміти без утруднень практично все, що чує або читає;

 • може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел;

 • узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі;

 • доречно використовуючи будь-які мовні виражальні засоби на усіх рівнях мовної системи (від фонетики до синтаксису і стилістики).

Лексичний запас мовця достатній, щоб висловлюватись спонтанно, швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях.

Мовець уміє логічно і послідовно виражати свої думки у письмовій формі, використовуючи при цьому необхідні мовні засоби.

Тексти, які продукує претендент, мають чітку логічну структуру, відповідають усім нормам української літературної мови.

Претендент однаково вільно використовує мовні виражальні засоби як у спілкуванні на загальні теми, так і в мовленні професійного спрямування.ЧАСТИНА ІІІ
Зразки екзаменаційних завдань для визначення рівнів володіння українською мовою як іноземною
Рівень ЕЛЕМЕНТАРНИЙ (А1)
1. ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА
Завдання 1. Оберіть правильний варіант:

1. Ви розмовляєте …?А) українську мову

Б) українська мова

В) українською мовою

2. Скажіть, будь ласка, … починається концерт?
А) звідки

Б) коли


В) куди

3. Мій друг живе … цій вулиці.А) у

Б) за


В) на

4. Це цікава ... .А) журнал

Б) газета

В) слово

5. Це мій … .А) батько

Б) сестра

В) пальто

6. Влітку ми зазвичай живемо

… .


А) село

Б) селом


В) у селі

7. Ви вже … нові слова?А) повторити

Б) повторите

В) повторили

8. Я знаю німецьку мову, … мій друг знає англійську мову.А) і

Б) а


В) але


2. ЧИТАННЯ
Завдання 1. Ознайомтеся із ситуаціями і виберіть правильну відповідь.

1. Вам потрібний квиток на поїзд. Ви підете … .А) до універмагу

Б) до каси залізничного вокзалу

В) до кінотеатру «Україна»

2. Ви хочете знати результат футбольного матчу. В газеті ви прочитаєте статтю … .А) «Спорт»

Б) «Погода»

В) «Політика»Завдання 2. Ознайомтеся із ситуацією і виберіть правильний варіант відповіді.

1. У касі театру ви бачите напис: «Квитків немає».А) каса не працює

Б) можна купити квитки

В) не можна купити квитки

2. На дверях магазину напис:

«13.00 – 14.00 – обід»


А) 13.00 – 14.00 магазин не працює

Б) 13.00 – 14.00 магазин працює

В) 13.00 – 14.00 у магазині працює кафеЗавдання 3. Прочитайте текст 1 про українського архітектора В. Городецького і виконайте завдання 4.

Текст 1

БУДИНОК ІЗ ХИМЕРАМИ
Химера – це слово, що означає страшну істоту. Кожен киянин знає цей будинок. Батьки приводять до цього будинку своїх дітей, щоб показати їм казку. Величезний, загадковий, він стоїть на горі. На будинку фігури загадкових тварин – риби, птахи, звірі. Зазвичай розповідають таку легенду.

Гарна молода дівчина покохала молодого хлопця. Хлопець поїхав. Дівчина поїхала шукати його і потонула у морі під час сильної бурі. Батько дівчини збудував цей будинок на пам’ять про дочку.

Це тільки красива легенда. Вона народилася, коли батько та дочка були ще живими.
Завдання 4. Оберіть назву для цієї частини тексту.

А) «Химера» – це українське слово.

Б) Легенда про будинок з химерами.

В) Батьки і діти.Завдання 5. Оберіть висловлювання, що відповідають цій частині тексту.

1. Химера – це ... .А) великий будинок

Б) страшна істота

В) велика істота

2. Будинок з химерами розташований ... .А) у Харкові

Б) у Львові

В) у Києві

3. На будинку є ... .А) квіти

Б) фігури тварин

В) фігури людей

4. Про будинок розповідають ... .А) казку

Б) текст


В) легенду3. АУДІЮВАННЯ
Завдання 1. Прослухайте висловлювання та виберіть фразу-синонім з поданих нижче.

(звучать висловлювання і завдання до них)


1. Ви розмовляєте українською?

А) Ви знаєте українську мову?

Б) Вам подобається українська мова?

В) Ви забули українську мову?


Завдання 2. Прослухайте діалоги та виберіть правильну відповідь.

(звучать діалоги і завдання до них)Діалог 1.

– Вибачте, цей тролейбус іде до центру?

– Ні, він іде тільки до Палацу спорту.

– А який тролейбус іде до центру?

– Номер чотирнадцять.

– Дякую.


1. Вони розмовляли ... .А) на вулиці

Б) у тролейбусі

В) у метро
Діалог 2.

– Ти не знаєш, Олесь пішов на роботу?

– Ні, він сьогодні вихідний. А що?

– Я хотів із ним зустрітися.

– Олесь вийшов. Зателефонуй пізніше.

2. Він хотів знати … .А) який сьогодні день?

Б) коли прийде Олесь?

В) де зараз Олесь?Завдання 3. Прослухайте повідомлення і виберіть правильну відповідь.

(звучать повідомлення і завдання до них)


Дорогі друзі! Запрошуємо вас на цікаву екскурсію до старовинного міста Львова. Екскурсія відбудеться в суботу. Зручний автобус буде чекати на вас о 7 годині біля станції метро «Вокзальна». У Львові вас зустріне досвідчений екскурсовод, який розповість вам про історію та сучасне життя міста. Ви побачите історичний центр Львова та зможете сфотографувати чудові будівлі та пам’ятники. О 14 годині на вас чекатиме обід у затишному кафе на центральній площі міста. По обіді екскурсія продовжиться. Ви відвідаєте найвідоміші музеї Львова. Там ви зможете купити сувеніри на згадку про подорож. До Києва ми повернемося пізно ввечері, о 23 годині.

Дорогі друзі! Прекрасне місто Львів чекає на зустріч із вами!
3. Вас запрошують ... .

А) у кіно

Б) на екскурсію

В) до ресторану
4. ПИСЬМО

Завдання 1. Напишіть лист своєму другові (не менше, ніж 6 фраз) і розкажіть про своє навчання. Вам допоможуть запитання.
1. Де ви вивчали українську мову?

2. Як довго ви вивчали українську мову?

3. Скільки уроків на тиждень у вас було?

4. Коли починалися ваші уроки?

5. Чи виконували ви домашні завдання?

6. Як ви говорите українською мовою?

7. Чи подобається вам розмовляти українською мовою?

8. Чому ви хочете продовжити своє навчання?

9. Де ви хочете навчатися далі?

10. Чим ви цікавитеся?


5. ГОВОРІННЯ
Завдання 1. Візьміть участь у діалозі. Дайте відповідь співрозмовникові.
1. – Скільки вам років?

– …


2. – Де ви народилися?

– …
Завдання 2. Прочитайте коротку інформацію про зміст газетних статей і скажіть, які з них вас зацікавили і чому.


1. «Смачного!» – інтерв’ю з кухарем відомого китайського ресторану, який розповідає про традиції східної кухні.

2. «Навіщо вступають до університету?» – стаття про те, чому молодь вступає до університетів та як правильно обрати професію, щоб досягти успіху.Рівень БАЗОВИЙ (А2)
Варіант І
1. лексика і Граматика
Завдання 1. Виберіть і позначте ОДИН правильний варіант слова чи словоформи у кожному завданні:


 1. ... подобається ця книжка.

А) у мене

Б) мене


В) мені

 1. Це студентка. .... звати Оля.

А) її

Б) його


В) їх


 1. Це студент. Я знаю ….

А) з ним

Б) його


В) до них


 1. ... співають.

А) ми

Б) вони


В) ви


 1. Це ... факультет.

А) наш

Б) нашого

В) наші


 1. Внуки ... на бабусю.

А) чекати

Б) чекають

В) чекає


 1. Скажіть, будь ласка, це … вода?

А) газований

Б) газовані

В) газована


 1. Це мій брат. Я думаю ...

А) він

Б) про нього

В) його


 1. Щоранку я п’ю воду, тому що … мені подобається.

А) їй

Б) її


В) вона


 1. Він … на фірмі директором.

А) працює

Б) гуляє


В) відпочиває


 1. Іноземець перекладає кожне нове українське ....

А) слова

Б) слів


В) слово


 1. Моя сестра має ... .

А) три синів

Б) три сини

В) три син


 1. Я купив (10)... олівців.

А) три

Б) десять

В) один


 1. Оксана ... в університет.

А) іти

Б) іде


В) ідеш


 1. Сьогодні хмари і дощ. Сьогодні …. погода.

А) хмарна і дощова

Б) хмарна і снігова

В) хмарна і суха


 1. Я купую газети і журнали ....

А) учора

Б) завтра

В) щодня


 1. Вранці я завжди ... сік.

А) їм

Б) п’ю


В) читаю

18. Сьогодні понеділок. Учора ….

А) буде неділя

Б) була неділя

В) є неділя
19. Сьогодні понеділок. Завтра буде ....

А) четвер

Б) середа

В) вівторок


20. Я іноземець. Ви … мене?

А) розуміємо

Б) розумієте

В) розумієш


21. Тепер січень. Потім буде … .

А) грудень

Б) березень

В) лютий
22. Скажіть, будь ласка, це молоко … ?

А) свіже

Б) свіжий

В) свіжими
23. У Львові широкі і ………. Вулиці.

А) вузькі

Б) тонкі

В) високі


24. Я маю довге волосся, а мій брат має … волосся.

А) коротке

Б) густе

В) світле2. Читання.

Завдання 1. Прочитайте текст:
Хто такий Олександр?

Неділя. Сім’я вдома. Немає тільки дочки. На кухні мама готує обід. Батько стоїть біля шафи і дивиться на книжки. Він бачить книжку про Олександра Македонського, бере її і починає читати. Книжка дуже цікава. Батько хоче запитати дружину, сина й бабусю, хто це – Олександр.

Дружина трохи думає й відповідає, що це, напевно, відомий спортсмен.

Бабуся говорить, що це актор. Він грає у кіно, виступає на телебаченні і всі його знають. У нього темне волосся й блакитні очі. Тільки його прізвища вона не пам’ятає.

Батькові подобається такий веселий домашній екзамен. Він питає сина, хто це – Олександр. Син – студент, вивчає історію в університеті. Син відповідає, що питання не правильне, тому що є різні Олександри: Олександр Перший, Олександр Другий, Олександр Третій…

У цей час додому повертається дочка, також студентка. Батько швидко питає її: «Хто Олександр?».

Дівчина уважно дивиться на батька, потім у дзеркало й тихо говорить, що вона не хоче розмовляти про Олександра, тому що він їй вже не подобається.
Завдання 2. Виберіть і позначте один () варіант, який точно відповідає змісту тексту:

1. Коли був «домашній» екзамен?

А) у понеділок

Б) у суботу

В) у середу

Г) у неділю


2. Хто є вдома?

А) батько, мама, бабуся, син

Б) батько, мама, бабуся, син, дочка

В) батько, мама, бабуся

Г) батько, мама, син, дочка
3. Хто готує обід на кухні?

А) мама


Б) бабуся

В) донька

Г) батько
4. Про кого читає книжку батько?

А) про княгиню Ольгу

Б) про Олександра Довженка

В) про Олексу Довбуша

Г) про Олександра Македонського
5. Що робить батько?

А) гуляє з Олександром

Б) дає гроші Олександрові

В) питає сім’ю про Олександра

Г) дивиться фільм про Олександра
6. Дружина відповідає, що Олександр – це …

А) відомий спортсмен

Б) відомий журналіст

В) сусід з третього поверху

Г) продавець у магазині
7. Яке волосся у відомого актора?

А) світле

Б) темне

В) чорне


Г) руде
8. Яка майбутня професія сина?

А) фізик


Б) політик

В) історик

Г) інженер
9. У що дивиться дочка, коли говорить про Олександра?

А) на батька

Б) у дзеркало

В) у сумку

Г) на стелю
10. Що не хоче робити дочка?

А) обідати з Олександром

Б) гуляти з Олександром

В) розмовляти про Олександра

Г) слухати Олександра


3. Письмо.

Завдання 1. Напишіть про себе. У тексті вкажіть:

 1. Як вас звати? Хто ви?

 2. Скільки вам років.

 3. Яка ваша рідна країна?

 4. Яка ваша рідна мова?

 5. Яку мову ви вивчаєте тут?

 6. Яка ваша майбутня професія?

 7. Хто ваші батьки? Як їх звати?

 8. Яка професія батьків?


Завдання 2. Сформулюйте усі можливі питання до поданих речень і запишіть.


 1. Тепер викладач слухає Оксану.

 2. Українські студенти вивчають іноземну мову.

 3. Нам подобається читати книжки про Україну.

 4. Жан добре читає і розмовляє по-французьки, тому що це його рідна мова.


Завдання 3. Поєднайте слова у речення відповідно до правил української граматики і запишіть.


 1. Я / подобатися / купувати / солодкий / фрукти.

 2. Іноземний / студенти / часто / розмовляти / про / майбутній / професія.

 3. Це / мій / український / подруга / і / вона / звати / Ірина.

 4. Ігор / перекладати / і / вивчати / новий / український / слова / тому що / він / хотіти / розмовляти / по-українськи / дуже / добре.4. АУДІЮВАННЯ.
Прослухайте тексти і позначте один () правильний варіант відповіді.


Текст 1.
1. Олександр має...

А) двадцять років

Б) двадцять один рік

В) дев’ятнадцять років


2. Його майбутня професія ...

А) економіст

Б) банкір

В) лікар
3. Олександр має...

А) старшу сестру

Б) молодшу сестру

В) старшого брата


Текст 2.
1. Його рідне місто ...

А) Львів


Б) Київ

В) Одеса
2. Молодший брат Олександра грає ...

А) у футбол

Б) у теніс

В) у пінг-понг
3. Ігор любить слухати музику ....

А) щовечора

Б) щоранку

В) щоночіТекст 3.
1. Старша сестра Олександра ...

А) лікар


Б) інженер

В) домогосподарка


2. Вони часто розмовляють ...

А) про новий одяг

Б) про сучасну музику

В) про нові книжки


Текст 4.
1. Ірина – це ...

А) подруга Олександра

Б) сестра Олександра

В) викладач Олександра


2. Ірина хоче вивчати ... мову

А) українську

Б) іспанську

В) китайську


Рівень БАЗОВИЙ (А2)
Варіант ІІ
1. ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА
Завдання 1. Oберіть правильний варіант:


1. Марія говорить … .

А) українською мовою

Б) українська мова

В) українську мову


2. Моя сестра студентка, вона … в технікумі.

А) навчає

Б) вивчає

В) навчається


3. Ця людина багато читала, вона завжди … цікаві історії.

А) говорить

Б) сказати

В) розповідає


4. Наталка купила нові окуляри, тому що погано … .

А) дивиться

Б) говорить

В) бачить


5. Моя подруга любить … спортом і щодня ходить на стадіон.

А) відпочивати

Б) займатися

В) гратися
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconІнформаційний проект “Люди,які прославили мій край” Номінація: позашкільний проект Вид проекту
Я І україна”, українська мова, читання, трудове навчання, образотворче мистецтво, поетика
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconКонспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Лекція Українська мова – об’єкт соціолінгвістики. Міжкультурна комунікація в навчально-освітніх соціумах
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconОсновна І старша школа Українська мова
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconПерелік питань до складання диференційованого заліку з навчальної дисципліни: „Іноземна мова за професійним спрямуванням

Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні рекомендації 2016-2017 н р. Українська мова
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка