Проект змін до програми Робоча групаСторінка5/6
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6

9 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 58 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 2 години;

резервний час – 6 години.

№№

К-ть

год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(за темами)1
2


ВСТУП

Роди і жанри літератури. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.(ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.


Учень (учениця):

дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;

називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);

визначає жанрові ознаки творів різних жанрів (на прикладі прочитаних текстів);

дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);

знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова);

визначає стильову своєрідність творів;

порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів);

розкриває особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).


2

10

(8)

(9)


ПРОСВІТНИЦТВО (перенесено із 8 класу)

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).Джонатан Свіфт (1667-1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія створення твору, зумовлена інтересом суспільства до географічних відкриттів і пошуками шляхів зміни суспільства. Просвітницькі ідеї у творі. Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

Йоганн Вольфганг Ґете (1749-1832). «Вільшаний король», «Травнева пісня». Роль Й.В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й.В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король». Ідея кохання і щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759-1805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

«Івікові журавлі» (перенести в список додаткового читання). Тема мистецтва в баладі «Івікові журавлі». Образ митця Івіка, символічний зміст образу журавлів. Розуміння Ф. Шиллером і Й.В. Гете ролі античності в суспільстві. (вилучити)

(ТЛ) Поглиблення понять про роман, оду. Композиція.

(ЛК) Європейське мистецтво доби Просвітництва.

(УС) Роль України в долі Європи XVIII ст. Осередки передового українства, внесок у духовне піднесення України. (замінити на: Ідеї Просвітництва в Україні)

(ЕК) Елементи міфів та їхнє значення у творчості Й.В.Гете і Ф. Шиллера. (вилучити) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).


(перенесено із 8 класу)

Учень (учениця):

розкриває чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;

знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, демонструє прикладами з прочитаних текстів і творів мистецтва (за вибором);

називає ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;

знає видатних митців доби Просвітництва (Дж. Свіфт, Й.В.  Ґете, Ф. Шиллер та ін.), розкриває їхнє значення в культурному перевороті доби;

визначає особливості сюжету і композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»;

розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);

виявляє специфіку езопової мови Дж. Свіфта;

характеризує образ Гуллівера як тип людини нового часу (активної, мислячої, енергійної), визначає художні засоби його створення;

знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначає їхні функції у творі;

розкриває нове розуміння природи у ліричних творах Й.В. Ґете;

визначає міфологічний зміст образів і сюжету, фольклорні елементи у віршах Й.В. Гете, Ф. Шиллера; (вилучити)

пояснює, чому ода «До радості» стала гімном Євросоюзу;

розкриває втілення теми мистецтва і призначення митця у творах Просвітництва (Ф. Шиллера); (вилучити)

знає про роль передового українства в розвитку Європи XVIII ст., в духовному піднесенні України у світі. (вилучити)

2

(3)
18РОМАНТИЗМ

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.Генріх Гейне (1797-1856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788-1824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…», «Мазепа». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні і біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона. Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).
ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). Лірика (До А.П. Керн («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). «Євгеній Онєгін».

Значення творчості О.С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга). Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство О.С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності). Образ автора (додати)

Михайло Юрійович Лермонтов (1814-1841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). «Герой нашого часу».

Мотиви світової скорботи у ліриці М.Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).Особливості розвитку сюжету і композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною і духовною атмосферою доби. Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія. Печорін у системі інших образів. Новаторство М.Ю. Лермонтова в жанрі роману.

(ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична), роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

(ЛК) Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.). Музеї Г. Гейне в Німеччині (Дюссельдорф), О.С. Пушкіна (Санкт-Петербург), М.Ю. Лермонтова (Москва, Тархани) (вилучити). Пам’ятники митцям в Україні та за кордоном.

(УС) Україна в житті і творчості зарубіжних митців. (ЕК) Порівняння віршів «На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне і «Сосна» М.Ю. Лермонтова. Трансформація байронічних мотивів у творчості О.С. Пушкіна і М.Ю. Лермонтова. Тема «пам’ятника» у творчості Горація, О.С. Пушкіна. Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна. Порівняння оригіналів, художніх перекладів, переспівів.

Завершення І семестру


Учень (учениця):

визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їхні внесок у духовну скарбницю національних літератур і світу;

визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;

аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

знаходить у тексті, називає і розкриває зміст романтичних символів;

відзначає зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

відзначає зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом тощо);

розкриває специфіку втілення української теми в романтизмі (на прикладі поеми Дж. Байрона «Мазепа»);

аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему («Мазепа» Дж. Байрона);

виявляє жанрові ознаки поеми і роману доби романтизму і взаємодії романтизму із реалізмом (на прикладі творів «Мазепа» Дж. Байрона, «Євгеній Онєгін» О.С. Пушкіна, «Герой нашого часу» М.Ю. Лермонтова);

визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);

відзначає художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;

порівнює оригінали (за умови володіння іноземною мовою), художні переклади, переспіви творів письменників;

встановлює трансформацію байронічних мотивів у російському романтизмі (О.С. Пушкін, М.Ю. Лермонтов);

виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій, О.С. Пушкін);

порівнює образи Євгенія Онєгіна і Печоріна;

розповідає про роль України в житті і творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;

знає імена українських перекладачів творів європейських романтиків;

розуміє відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі романів «Євгеній Онєгін» О.С. Пушкіна, «Герой нашого часу» М.Ю. Лермонтова);

виявляє особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).


3

(4)14

(13)РЕАЛІЗМ

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв'язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»). Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

Микола Васильович Гоголь (1809-1852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

Додати: «Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту і жанру п’єси.

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Художнє новаторство М.В. Гоголя у відкритті теми «маленької людини».
Федір Михайлович Достоєвський (1821-1881). «Хлопчик у Христа на ялинці». Розвиток гоголівської традиції зображення трагічної долі «маленької людини» в оповіданні Ф.М. Достоєвського «Хлопчик у Христа на ялинці». Образ міста. Образ дитини та його філософський зміст у художній свідомості митця. Християнська ідея любові до людини. (оповідання «Хлопчик у Христа на ялинці» перенести в список додаткового читання; творчість Ф. Достоєвського вивчати в старших класах)

(ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію (додати), художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

(ЛК) Біблійні мотиви у творчості М.В. Гоголя («Шинель»), Ф.М. Достоєвського («Хлопчик у Христа на ялинці»). Реалізм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.). (вилучити). Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського (вилучити) у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

(УС) О. де Бальзак і Україна. Значення М.В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур. Музеї О. де Бальзака у Франції (Париж), М.В. Гоголя в Україні (Полтавщина) і Росії (Москва), Ф.М. Достоєвського у Росії (Москва) (вилучити). Пам’ятники митцям в Україні та за кордоном.

(ЕК) Зіставлення специфіки розкриття теми грошей та їхнього впливу на людину у творчості О. де Бальзака і М.В. Гоголя. Зіставлення образів Башмачкіна (М.В. Гоголь) і хлопчика (в оповіданні Ф.М. Достоєвського). (вилучити)

Завершення І семестру


Учень (учениця):

дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє їх у прочитаних творах;

розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

розкриває особливості світогляду письменників;

визначає актуальні проблеми, теми творів;

встановлює сюжетно-композиційні особливості повістей і оповідання митців, специфіку художньої оповіді в них (від 1-ої, від 3-ої особи), роль образів оповідача і розповідача у тексті (вилучити);

аналізує прочитані тексті цілісно і в окремих фрагментах;

аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами тощо);

дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму в прочитаних творах;

інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;

виявляє біблійні мотиви у творчості митців (М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського); (вилучити)

встановлює художнє новаторство О. де Бальзака (у створенні «зрізів» різних шарів суспільства), М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського (у розробці теми «маленької людини») (замінити на: митців);

розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);

розповідає про зв’язки письменників із Україною, увічнення їхньої пам’яті в музеях і пам’ятниках, утілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;

порівнює особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака і М.В. Гоголя (на прикладі прочитаних творів);

зіставляє образи «маленьких людей» у творах М.В. Гоголя і Ф.М. Достоєвського (Башмачкін – хлопчик), засоби їх зображення у творах письменників. (вилучити)


4

(5)
20

(0)

(9)


(6)


ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ (вилучити)

Модернізм як духовний переворот у мистецтві та літературі.Взаємодія романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму).

Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Гімн красі» (1 за вибором учителя). Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Основний конфлікт у вірші «Альбатрос», символіка образу Альбатроса. Розуміння краси та призначення мистецтва («Гімн красі»).

Теоретичні засади і художні відкриття поезії французького символізму.

Поль Верлен (1844-1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня» (1 за вибором учителя). Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Відчуття» (1 за вибором учителя). Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму і символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя.
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIXПОЧАТКУ XX СТ. (назва нового розділу)

Додати: «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий дім».

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елізи Дулітл. Ідеї «одухотворення» людини і життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.


Взаємодія модернізму і реалізму (на зрілому етапі модернізму). (вилучити)
Михайло Опанасович Булгаков (1891-1940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості М.О. Булгакова. М.О. Булгаков і влада, трагедія митця. «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби. Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шариков – Швондер). (перенести в розділ: Література XX-XXI ст.)
(ТЛ) Модернізм, символізм, імпресіонізм(вилучити), «нова драма», ібсенізм.

(ЛК) Художній синтез (філософії і літератури, різних напрямів, течій, жанрів). Музей М.О. Булгакова в Україні (Київ). (замінити на: Утілення драматичних творів Г. Ібсена і Б. Шоу в театрі, кіно.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX- початку XX ст.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів творів (в окремих фрагментах і цілісно). (замінити на: Порівняння особливостей «старої» і «нової драми», образів персонажів)


Учень (учениця):

розкриває зміну світоглядних та естетичних засад літератури і мистецтва на межі XIX-XX ст.;

виявляє характерні ознаки модерністських течій і явищ у художніх творах;

розуміє взаємодію романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму), реалізму і модернізму (на зрілому етапі модернізму);

розповідає про основні віхи життя і творчості митців;

визначає та ілюструє текстовими прикладами риси їх індивідуального стилю; (вилучити)


виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

характеризує художні образи (персонажі, образ автора, образ ліричного героя або героїні) (вилучити), виявляє в тексті художні засоби їхнього створення;

аналізує твори різних родів і жанрів (вилучити) у єдності змісту та форми;

встановлює зв'язок творів письменників XX ст. з розвитком історії та культури;

виявляє елементи фольклору і міфу в прочитаних текстах, особливості авторської інтерпретації фольклорних і міфологічних елементів;

виявляє національне і загальнолюдське у творах письменників (на рівні тем, проблем, мотивів, образів, мови тощо); (вилучити)

висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;

вміє вести полеміку щодо творів письменників;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців;

знає факти біографії і творчості письменників, пов’язані з Україною; (вилучити)

знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою);

порівнює особливості «старої» і «нової драми»;

здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема інтернет-ресурсами).


5

(6)


10

(9)

(8)

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА (замінити на: ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ.)

ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА(1-2 твори за вибором учнів і вчителя)

Шолом-Алейхем (1859-1916). «Тев’є-молочар» та його втілення в сучасному світовому мистецтві (вилучити). Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX-XX ст. Образна система твору. Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

Михайло Опанасович Булгаков (1891-1940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості М.О. Булгакова. М.О. Булгаков і влада, трагедія митця. «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби. Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шариков – Швондер). (перенесено із попереднього розділу)

Рей Дуглас Бредбері (нар. 1920). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451 за Фаренгейтом». Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо. Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

Гарпер Лі (нар. 1926). «Убити пересмішника».

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.Ерік Вольф Сігел (1937-2010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.
Кіноповісті та кіноромани (1-2 твори за вибором).

Сучасна зарубіжна поезія (1-2 твори за вибором). (перенести в список додаткового читання)

(ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури. Сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури. Музеї М. Булгакова, Шолом-Алейхема в Києві.(додати)

(ЕК) Переосмислення сюжетів, образів, мотивів світової літератури і культури у творах сучасних зарубіжних авторів (замінити на: мистецтва).Учень (учениця):

знає основні відомості про життя і творчість митців;

виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їх зв'язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;

виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;

знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;

розкриває особливості стилю прочитаних творів в оригіналах (за умови володіння іноземною мовою) і українських перекладах;

характеризує образи провідних героїв, простежує особливості їх внутрішньої зміни, відзначає відповідні художні засоби;

демонструє на прикладах переглянутих кіноповістей і кінороманів (за вибором) взаємодію різних видів мистецтва в сучасний період;

створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури, кіномистецтва (кіноповісті, кінороману) або театрального мистецтва;

обстоює власну точку зору, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;

презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;

володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;

знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, Інтернет-портали творів зарубіжної літератури;

аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту і форми;

знає визначні міжнародні літературні премії сучасності;

називає зарубіжних письменників-лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями.6

(7)
2


ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.Завершення ІІ семестру (+ 6 год. резерв)


Учень (учениця):

визначає основні етапи літературного процесу XIX-XX ст., їх особливості, зв'язок із розвитком культури і мистецтва;

розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанрі XIX-XX ст.;

встановлює жанрово-родову приналежність творів, їх жанрову і стильову своєрідність;

називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну і світову скарбницю художніх цінностей;

застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу та інтерпретації літературних творів;

аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.
Для вивчення напам’ять

Додати: Ф. Шиллер. «До радості»

Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»

М.Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

П. Верлен. «Осіння пісня» ( вилучити)

1 твір сучасного зарубіжного поета (за вибором учня) (вилучити)


Каталог: img -> zstored -> files
files -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
files -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
files -> Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог
files -> Факультетів
files -> Літературне читання
files -> Наказ №653 Про затвердження рішень


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Проект змін до програми Робоча група iconТема тижня 2
Робоча група Конституційної комісії, яка працювала над реформою децентралізації, визначилась із базовим текстом змін до Основного...
Проект змін до програми Робоча група iconПрограма Проект розвантаження програми Червоним уточнені (оновлені) питання змісту й вимоги
Закресленим, те що прибирається з програми або переноситься із основного матеріалу до другорядного
Проект змін до програми Робоча група iconОпис ключових змін до проекту оновленої програми з літературного читання
Робота з коментарями до програми, які були представлені на платформі «EdEra», дозволила виокремити певні проблеми в змістовому наповненні...
Проект змін до програми Робоча група iconРобоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
Робоча програма навчальної дисципліни «Фах. Підготовка магістерської виконавської програми» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»...
Проект змін до програми Робоча група iconПрограма Творча група
Ці цілі повинні бути досягнені шляхом взаємних процесів навчання І стійких зв’язків між інститутами І агентами, які працюють з будь-якою...
Проект змін до програми Робоча група iconБ. Ю. Береза Заступник голови робочої групи Я. Я
Робоча група з перевірки оприлюднених Держфінінспекцією повідомлень про фінансові порушення, а також інших фактів зловживань в державному...
Проект змін до програми Робоча група iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Проект змін до програми Робоча група iconТема. Компетентність лідера
Проект виконується за фінансової підтримки Міністерства Закордонних Справ рп у межах програми закордонної допомоги у 2010 р
Проект змін до програми Робоча група iconЗарубіжна література проект програми для 10
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка