Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософіїСкачати 239,84 Kb.
Дата конвертації21.06.2017
Розмір239,84 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КАФЕДРА ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ТА МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії НУХТ

Ректор __________ А.І. Українець

«26» липня 2016 р.П Р О Г Р А М А
вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру

для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії


Затверджено Вченою радою

Національного університету

харчових технологій

Протокол № 16

від «21» липня 2016 р.Київ 2016
Програма розроблена кандидатом філологічних наук, доцентом

Смірновою Є.С., кандидатом педагогічних наук, доцентом Чередніченко Г.А.

ВСТУП

Запропонована Програма для підготовки і здачі вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури призначена для магістрів, спеціалістів у відповідній галузі наук. Її створено з урахуванням Положень Державної національної програми “Освіта”, вимог та рекомендацій Вищої Атестаційної Комісії України.Згідно Програми на підготовку до іспиту виділяється 2 години консультаційного часу, на іспити – по 1 годині на кожного вступника.

У Програмі викладено мету і завдання основних положень ВАК України щодо здачі вступних іспитів з іноземної мови.


Мета і завдання

Мета – перевірити знання і навички з іноземної мови за фахом в рамках існуючої Програми і підготувати магістрів і спеціалістів до вступного іспиту.


Завдання – удосконалити навички читання оригінальної літератури за фахом з іноземної мови з наступним перекладом українською мовою, систематизувати лексику загальної та вузько-професійної спрямованості, перевірити та закріпити граматичні вміння з метою написання граматичного тесту, розвивати комунікативну компетенцію вступників в рамках поданої тематики.

ЗМІСТ
ІНОЗЕМНА МОВА


І. Корективний курс.

1. Загальна англійська мова.

2. Загальна французька мова.

3. Загальна німецька мова.

ІІ. Основний курс.

1. Англійська мова.

2. Французька мова.

3. Німецька мова.

ІІІ. Іноземна мова прoфесійного спрямування.

IV. Ділова іноземна мова.

Навчально-методичний матеріал.

Структура вступного іспиту.

1. Читання та переклад зі словником рідною мовою оригінального тексту за фахом.

Обсяг 2000 друкованих знаків.

Час виконання – 45 хвилин.

2. Тест з граматики, лексики.

Читання (1 година).

3. Співбесіда іноземною мовою за запропонованими темами. (10 хвилин).І. Корективний курс
1. Загальна англійська мова
І. Фонетика.

Норма англійської вимови. Звук та буква. Звукова система англійської мови у зіставленні із звуковою системою рідної мови. Якісна характеристика англійських голосних. Склад, складоподіл, правила читання односкладових та умовно двocкладoвих слів. Мелодика простого речення (розповідного, cпoнукального, питального).

Правила читання приголосних. Читання голосних залежно від типу складів. Читання сполучень голосних. Складоподіл. Наголос, чергування наголосу.
ІІ. Лексика.

Побутова: форми вітання та прощання, подяки, лексика класного вжитку, лексика та фразеологія, що передає поняття місця, часу, напрямку. 1. Про себе.

 2. Опис характеру.

 3. Моя сім'я. Родичі.

 4. Опис зовнішності.

ІІІ. Граматика.

Дієслово to bе (бути, існувати). Мовні структури з дієсловом to bе: There is … / There are….

Дієслово to have (мати, володіти). Мовні структури з дієсловом to have (got).Структура базового речення. Питальні речення. Іменник. Відмінки іменників. Присвійний відмінок. Числівники. Особові та присвійні займенники. Наказовий спосіб.2. Загальна французька мова


І. Фонетика.

Норма французької вимови. Звук та буква. Звукова система французької мови у зіставленні із звуковою системою рідної мови. Якісна характеристика французьких голосних. Склад, складоподіл. Мелодика простого речення.

Правила читання приголосних. Читання голосних. Читання сполучень голосних/приголосних. Наголос.
ІІ. Лексика.

Побутова: форми вітання та прощання, подяки, лексика класного вжитку, лексика та фразеологія, що передає поняття місця, часу, напрямку, загальновживані формули висловлювання згоди, незгоди, здивування, впевненості, невпевненості, жалю, співчуття та інші.

Засвоєння лексичних одиниць загальновживаної лексики проводиться на основі наступної тематики:


 1. Le portrait de mon ami.

 2. Faisons connaissance.

 3. Ma famille.

 4. Mes études.

ІІІ. Граматика.

Переважна частина граматичного матеріалу підлягає активному засвоєнню. Практичне засвоєння граматики на даному етапі передбачає корекцію граматичних навичок та узагальнення знань гpaмaтичних явищ. Відомі зі шкільного курсу явища отримують функціональну спрямованість у межах наступного граматичного матеріалу:


 1. Артикль: Означений, неозначений, злитий, частковий.

 2. Прикметник Утворення жін. роду. Присвійні прикметники.

 3. Питання: загальне, до підмета.

 4. Дієслово. Теперішній час. Близький майбутній час.

 5. Дієслово і прикметник.


3. Загальна німецька мова

І. Фонетика.

Норма німецької вимови. Звук та буква. Звукова система німецької мови у зіставленні із звуковою системою рідної мови. Якісна характеристика німецьких голосних. Склад, складоподіл. Мелодика простого речення.

Правила читання приголосних. Читання голосних. Читання сполучень голосних. Наголос, чергування наголосу.


ІІ. Лексика.

Побутова: форми вітання та прощання, подяки, лексика класного вжитку, лексика та фразеологія, що передає поняття місця, часу, напрямку, загальновживані формули висловлювання згоди, незгоди, здивування, впевненості, невпевненості, жалю, співчуття та інші.

Засвоєння лексичних одиниць загальновживаної лексики проводиться на основі наступної тематики:


 1. Über mich selbst. Meine Wohnung.

 2. Unsere Universität. Im Übungsraum.

 3. Mein zukünftiger Beruf. Mein Arbeitstag.

 4. Meine Familie.

ІІІ. Граматика.

Переважна частина граматичного матеріалу підлягає активному засвоєнню. Практичне засвоєння граматики на даному етапі передбачає корекцію граматичних навичок та узагальнення знань гpaмaтичних явищ. Відомі зі шкільного курсу явища отримують функціональну спрямованість у межах наступного граматичного матеріалу:


  1. Особові займенники і відмінювання дієслів у презенсі; іменник та артикль, іменник в називному відмінку, дієслово sein; іменний складний присудок; вживання артикля, порядок слів у розповідному реченні; порядок слів у наказовому реченні, порядок слів у питальному реченні; суфікси іменників -er, -in.

  2. Іменник в однині і множині; презенс дієслова haben; заперечення і ствердження у простому реченні.

  3. Презенс сильних дієслів зі зміною кореневої голосної; імператив дієслів; присвійні займенники, відмінювання особових займенників у називному та знахідному відмінках; прийменники з генетивом; дієслівний префікс be-.

  4. Іменник в давальному відмінку; особові займенники в родовому і давальному відмінках; порядок слів у реченнях з додатками в родовому і давальному відмінках; префікс un-.


ІІ. Основний курс
1. Англійська мова

І. Лексика.

Розвиток навичок читання та детальне розуміння змісту. Визначення позицій і точок зору автора. Аналітичне читання з адекватним перекладом рідною мовою. Читання і розуміння автентичних текстів з газет, популярних журналів, Інтернетівських джерел.

Засвоєння лексичних одиниць загальновживаної лексики проводиться на основі наступної тематики: 1. Робочий день. Робочий день бізнесмена.

 2. Мої улюблені заняття (дозвілля).

 3. Свята та традиції в Україні, Великобританії, США.

 4. Професії. Моя майбутня професія.

 5. Біографія. CV/Resume

 6. Вища освіта.

 7. Університет (НУХТ), навчання студентів.

 8. Я вивчаю англійську мову.

 9. Київ. Моє рідне міcтo (село).

 10. Орієнтація в місті.

 11. Україна. Економіка України.

 12. Область/район де я живу.

 13. Велика Британія. Економіка Великобританії.

 14. Сполучені Штати Америки. Економіка США.

 15. Засоби масової комунікації.

 16. Харчова промисловість України.

 17. Комп’ютери і бізнес. Інтернет.

18. Екологія. Захист навколишнього середовища.

ІІ. Граматика.

Переважна частина граматичного матеріалу підлягає активному засвоєнню. Практичне засвоєння граматики на даному етапі передбачає корекцію граматичних навичок та узагальнення знань гpaмaтичних явищ. Відомі зі шкільного курсу явища отримують функціональну спрямованість у межах наступного граматичного матеріалу:


 1. Прийменники часу.

 2. Артикль.

 3. Present Simple.

 4. Participle 1.

 5. Present Continuous.

 6. Present Simple or Present Continuous.

 7. Способи вираження майбутнього часу.

 8. Impersonal sentences.

 9. Degrees of comparison (adjectives and adverbs).

 10. Past Simple.

 11. Present Perfect Simple.

 12. Past Simple or Present Perfect Simple.

 13. Past Participle

 14. Present Perfect Continuous

 15. Past Continuous

 16. Past Perfect Simple

 17. Past Perfect Continuous

 18. Умовні речення. (Conditional Sentences)

 19. Modal verbs

 20. Passive Voice

 21. Countable and Uncountable Nouns. Quantifiers Used with Countable and Uncountable Nouns.

 22. Reported Speech

 23. Infinitive. Complex Object. Complex Subject. For-Phrase

 24. Gerund

 25. Gerund or Infinitive

 26. Subjunctive


2. Французька мова


І. Лексика.

Розвиток навичок читання та детальне розуміння змісту. Визначення позицій і точок зору автора. Аналітичне читання з адекватним перекладом рідною мовою. Читання і розуміння автентичних текстів з газет, популярних журналів, Інтернетівських джерел.

Засвоєння лексичних одиниць загальновживаної лексики проводиться на основі наступної тематики:


 1. Les professions.

 2. Mon voyage.

 3. Ma voiture.

 4. Mon séjour à l’hôtel.

 5. Ma ville natale.

 6. Mon travail.

 7. A la banque.

 8. A l’aéroport.

 9. La visite au restaurant. Le menu de la soirée.

 10. La cuisine nationale de la France; de l’Ukraine.

 11. Au magasin d’alimentation

 12. Au grand magasin. Les ordinateurs aux grands magasins.

 13. La visite d’une enterprise.

 14. Le programme du séjour de la délégation.

 15. Les musées de Paris.

 16. Le cinéma français.

 17. A l’agence de voyage.

 18. Les moyens de transport.

 19. La maison.

 20. Le logement.

 21. Le week-end. Le repos en forêt.

 22. Mes vacances.

 23. Le repos organisé. Le rétablissement des forces.

 24. Le repos en France et en Ukraine: traditions, moeurs.

 25. Ma santé.

 26. Les Jeux Olympiques.

ІІ. Граматика.

Переважна частина граматичного матеріалу підлягає активному засвоєнню. Практичне засвоєння граматики на даному етапі передбачає корекцію граматичних навичок та узагальнення знань гpaмaтичних явищ. Відомі зі шкільного курсу явища отримують функціональну спрямованість у межах наступного граматичного матеріалу:


 1. Займенник. Особовий-підмет, прямий, непрямий додаток.

 2. Прикметник. Утворення множини прикметників. Неозначені прикметники.

 3. Питання до прямого додатка.

 4. Дієслово. Займенникові дієслова. Наказова форма.

 5. Минулий час доконаного виду. Допоміжне дієслово ”avoir”.

 6. Минулий час доконаного виду. Допоміжне дієслово “être”.

 7. Займенник: неозначені займенники.

 8. Прикметник: місце прикметника в реченні.

 9. Прислівник: місце прислівника в реченні.

 10. Питання до обставини часу, місця, мети, способу дії

 11. Дієслово і прийменник.

 12. Просте речення. Порядок слів у простому реченні.

 13. Складні відносні займенники.

 14. Складні питальні займенники.

 15. Особові займенники. Їх місце в реченні.

 16. Жіночий рід прикметників.

 17. Особові самостійні займенники.

 18. Вказівні займенники: прості форми, складні форми.

 19. Пасивна форма.

 20. Безпосередній минулий час.

 21. Минулий незакінчений час.

 22. Інфінітивний зворот.

 23. La mise en relief.

 24. Дієслово і прийменник.

 25. Дієприкметник. Le gérondif, l’adjectif verbal. Le paticipe présent.

 26. Місце прикметника-означення.

 27. Ступені порівняння прикметників.

 28. Le futur simple.

 29. Умовне підрядне речення.

 30. Інфінітив минулого часу.

 31. Дієслівні перифрази.

 32. Давноминулий час. Le plus-que-parfait.

 33. Пасивна форма. Займенникові дієслова з пасивним значенням.

 34. Утворення прислівників за допомогою суфікса –ment.

 35. Ступені порівняння прислівників.

 36. Умовний спосіб. Le conditionnel présent, le conditionnel passé.

 37. Вживання часів умовного способу.

 38. Le futur antérieur.

 39. Узгодження часів дійсного способу.

 40. Le subjonctif présent. Утворення та вживання.

 41. Непряме питання.

 42. Типи речень у французькій мові.

 43. Присвійні займенники.


 1. Німецька мова

І. Лексика.

Розвиток навичок читання та розуміння загального змісту. Переглядове читання. Аналітичне читання з адекватним перекладом рідною мовою.

Засвоєння лексичних одиниць проводиться на основі наступної тематики: 1. Mein freier Tag.

 2. Meine Freunde.

 3. Die Stadt.

 4. Der große Dichter T. Schewtschenko.

 5. Die Ukraine. Die Verfassung der Ukraine.

 6. Industrielle Regionen der Ukraine.

 7. Die Mahlzeiten.
 8. Die Jahreszeiten.


 9. Ein Krankenbesuch.

 10. Im Theater.

 11. Eine Reise nach Deutschland.

 12. Durch Deutschlands Städte.

 13. Österreich.

 14. Massenmedien.

ІІ. Граматика.

Переважна частина граматичного матеріалу підлягає активному засвоєнню. Практичне засвоєння граматики на даному етапі передбачає корекцію граматичних навичок та узагальнення знань гpaмaтичних явищ. Відомі зі шкільного курсу явища отримують функціональну спрямованість у межах наступного граматичного матеріалу:


 1. Прийменники з родовим і давальним відмінками; дієслова з відокремлюваними, невідокремлюваними префіксами; вживання артикля; порядок слів у розповідному реченні; порядок слів у наказовому реченні; порядок слів у питальному реченні; суфікси іменників er, -in.

 2. Презенс зворотних дієслів; перфект дієслів; місце sich в реченні; субстантивований інфінітив.

 3. Презенс модальних дієслів; складносурядне речення; кількісні числівники; суфікс іменників ung.

 4. Прикметник; питальні займенники welcher? Was für ein?; суфіксиen, -ern.

 5. Неозначені займенники jemand, niemand, nichts, etwas; парні сполучники; зменшувальні суфікси іменників –chen, lein.

 6. Майбутній час дієслова; ступені порівняння прикметників і прислівників; безособові дієслова і займенник es; префікси er-, mit-.

 7. Підрядні речення мети та інфінітивний зворот з um ... zu; вказівний займенник selbst (selber); суфікси іменників keit, -heit.

 8. Граматика: підрядні речення часу; словотвір дієслів з hin- і her-.

 9. Минулий час дієслова; минулий час дієслова wissen; вказівний займенник derselbe; суфікси іменників –er, -erin; суфікс прикметника –er.

 10. Іменник в однині та в множині; відмінювання іменників; прийменники з давальним відмінком; субстантивований інфінітив.

 11. Граматика: презенс модальних дієслів; претеритум модальних дієслів; імператив; відмінювання особових займенників і зворотного займенника sich.

 12. Прикметник; відмінювання прикметників; ступені порівняння прикметників; субстантивовані прикметники.


ІІІ. Іноземна мова професійного спрямування
І.Лексика.

Розвиток навичок читання та детальне розуміння змісту. Визначення позицій і точок зору автора. Аналітичне читання з адекватним перекладом рідною мовою. Читання і розуміння автентичних текстів з підручників, з газет, популярних та спеціалізованих журналів, Інтернетівських джерел.Засвоєння лексичних одиниць професійної лексики проводиться на основі наступної тематики:

 1. Типи бізнесових організацій (одноосібна форма володіння, товариство, корпорація; переваги і недоліки кожного типу). Інші cпocoби категоризації організацій.

 2. Функціональні області бізнесової організації. Види схем (вepтикальна, горизонтальна, концентрична, молекулярна).

 3. Презентація компанії. Сучасний офіс. Опис роботи та обов'язків. Обладнання офісу.

 4. Організаційна схема компанії. Назви функціональних відділів.

 5. Економіка.

 6. Маркетинг. Презентація товару/послуги компанії.

 7. Міжнародний бізнес.

 8. Розмова по телефону. Правила ведення розмови по телефону. Мовні кліше.

 9. Гроші.

 10. Функції грошей.

 11. Презентації. Лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень проведення презентацій.

 12. Опис графіків.

 13. Фінансова діяльність компанії.

 14. Конкуренція.

 15. Дистанційна присутність на робочому місці (Teleworking).

 16. Стрес на роботі.

 17. Роль менеджера.

 18. Бізнесова етика.

 19. Відрядження. Замовлення номеру в готелі. Зустріч в аеропорту. Реєстрація в готелі.

 20. Оплата праці. Стимулювання праці.

 21. Глобалізація.

 22. Заснування власного бізнесу. Ведення торгівлі через Інтернет.

 23. Переговори. Лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень проведення переговорів.

 24. Економічна діяльність.

 25. Наука економіка.

 26. Обмеження економічної свободи.

 27. Центральний контроль над економікою. Змішані економіки.

 28. Економічні системи.

 29. Економічні реформи в Україні.

 30. Харчова промисловість в Україні.

 31. Підприємства харчової промисловості в Україні.

 32. Сучасна харчова промисловість. Перспективи розвитку.

 33. Наука і технологія.

 34. Винаходи і винахідники.

 35. Екологія в сучасному світі.

Напрям «Харчові технології та інженерія»

 1. Carbohydrates.

 2. Fats and Fatty Acids.

 3. Proteins.

 4. Vitamins.

 5. Mineral Salts.

 6. Vegetables.

 7. Fruits.

 8. Vegetables.

 9. Cereal Grains.

 10. Organic (Green) Foods.

 11. Meat Chemical Composition.

 12. Milk and Health.

 13. How was Perfume Invented?

 14. Meat and its Physical Structure.

 15. Composition of Milk.

 16. Components of Perfume.

 17. Milk and Milk products.

 18. Salt.

 19. Inventors and Inventions in Fermentation, Sugar, Production, Preservation Fermentation.

 20. Brewery Companies in Ukraine.

 21. Wine Making.

 22. Sugar Production.

 23. Alcoholic Beverage Production.

 24. Non-alcoholic Industry.

 25. Flour.

 26. Yeast.

 27. Batters and Dough.

 28. Bread making in Ukraine.

 29. Types of Bread.

 30. Noodle.

 31. Pasta.

 32. Confectionary Industry.

 33. Tarts and Pies.

 34. Cocoa, Chocolate.

 35. Cakes. Sweets.

 36. Cookies.

Напрям «Готельно-ресторанна справа»

 1. Dealing with incoming calls.

 2. Customer information.

 3. Taking reservations.

 4. Dealing with booking enquiries.

 5. Correspondence.

 6. Welcoming guests.

 7. Dealing with check-in problems.

 8. Explaining how things work in the hotel room.

 9. Serving drinks.

 10. Food service.

 11. Know your region.

 12. Explaining travel options.

 13. Giving directions.

 14. Meeting customer needs.

 15. Complaints and apologies.

 16. Mistakes and problems.

 17. Giving advice and assistance.

 18. Telephone communication problems.

 19. Conference and meeting enquiries.

 20. Handling payments.

 21. Explaining and training.

 22. Working in housekeeping.

 23. Health, safety and security.

 24. Countries and cultures.

 25. Exploring different cultures.

 26. Working life.

Напрями «Біотехнологія» й «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 1. Basics of Biotechnology.

 2. Ecology as a Science.

 3. Branches of Ecology and its Methods.

 4. Pharmaceutical Biotechnology as a Discipline.

 5. Environmental Biotechnology as a Discipline.

 6. Biopharmaceutical Development.

 7. Risks and Reliability of New Biotechnologies.

 8. Abiotic and Biotic Systems. 

 9. In Vivo Drug Testing.

 10. Relationship between Organisms.

 11. In Vitro Drug Testing.

 12. Green Engineering and Biotechnology.

 13. Microbes and Metabolism.

 14. Tissue Engineering.

 15. Biotechnology and Genetic Engineering.

 16. Gene Therapy.

 17. Bioenergy Use and Production.

 18. Recombinant DNA Technology.

 19. Use of Solar Radiation.

 20. Ecological Situation in Ukraine.

 21. Water and Air Pollution.

 22. Global Warming.

 23. Industrial and Toxic Wastes. Municipal Wastes. 

 24. Wastes from Agriculture, Forestry, and Food Processing. 

 25. Phytotechnology and Photosynthesis. 

 26. Antibiotics.

 27. Pollution and Pollution Control.

 28. Greenpeace.

 29. Micro- and Nanotechnologies.

Напрями «Інженерна механіка» та «Машинобудування»

 1. On Machines.

 2. History of Mechanics.

 3. Development of Mechanical Engineering in Ukraine.

 4. Theory of Machines and Mechanisms.

 5. Elements of Machines.

 6. Power-Transmission Equipment.

 7. Lifting and Transporting Mechanisms.

 8. Discoveries and Inventions in Mechanical Engineering.

 9. Famous Inventors in Mechanical Engineering.

 10. Metals.

 11. Motor.

 12. Technical Documents.

Напрям «Товарознавство та торговельне підприємництво»

 1. Commodities Science.

 2. What’s a Product?

 3. Price of a Product.

 4. Kinds of Food.

 5. Foodstuffs Storage.

 6. Some Causes of Food Spoilage.

 7. Canning and Other Methods of Food Preservation.

 8. Other Methods of Food Preservation.

 9. Food Packaging.

 10. Labelling of Product.

 11. Warehousing.

 12. The Main Types of Stores.

 13. Shopping-Centres.

 14. The Super-Market.

 15. Food Quality.

 16. Quality Standards.

 17. Commodity Turnover.

Напрям «Теплоенергетика», «Електротехніка та електротехнології» і «Енергомашинобудування»

 1. Bioenergy. Use and production».

 2. Kinds of Energy.

 3. Development of Power Engineering in Ukraine.

 4. Power Engineering in Great Britain.

 5. Different Kinds of Energy in the USA.

 6. Electricity.

 7. Special Applications of Refrigeration.

 8. Science and Technology in the Modern World.

 9. Discoveries and Inventions in Power Engineering.

 10. Famous Inventors in Power Engineering.

 11. How Electricity is Produced.

 12. Thermodynamics.

 13. How Cooling and Heating Systems Work.

 14. Power Engineering.

ІІ. Граматика.

На даному етапі граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Хоча викладання/вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Отже вивчаються основні граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.ІV. Ділова іноземна мова
Рівень володіння мовою:

Читання

Студент повинен володіти навичками: • пошукового читання при виборі необхідної інформації;

 • вивчаючого читання в рамках тематики курсу;

 • ознайомчого читання, яке передбачає вміння швидко переглянути текст і визначити його основну тему.


Говоріння

Студент повинен вміти: • вести бесіду впродовж 2-3 хвилин у рамках вивчених ситуацій ділового спілкування;

 • підготувати повідомлення за заданою тематикою;

 • запросити необхідну інформацію, дотримуючись стильових кодів.

Розмовні теми:

1. Вибір професії. Пошук роботи. Подача заяви про прийняття на роботу. 2.Написання резюме.

3. Засоби спілкування у бізнесі.

4. Спілкування по телефону.

5. Ділове листування.

6. Маркетинг. Основні компоненти маркетингу.

7. Гуртовий та роздрібний продаж.

8. Ціни та ціноутворення.

9. Контракт та типи контрактів.

10. Реклама. Види реклами. Стратегія реклами.

11. Організація праці та створення позитивної атмосфери в колективі.

12. Інтернет як складова бізнесу.

13. Повсякденне життя та послуги.

14. Гроші та форми платежів.

15. Шляхи до успіху в бізнесі.

Письмо

Студент повинен вміти: • скласти резюме, враховуючи різні види резюме й вимоги конкретного підприємства;

 • заповнити аплікаційну форму;

 • написати супроводжувального листа / рекомендаційного листа;

 • заповнювати форми різних типів, використовуючи основні прийоми транслітерації (переклад власних імен, написааня адреси та т.і.);

 • написати (перекласти) різноманітні зразки ділових листів (запит, відповідь на запит, скарга та т.і.) та інші ділові документи (електронний лист, факс, візитна картка та т.і.)

Зміст дисципліни розкривається в темах:Читання, розуміння та переклад основних видів ділової документації

 • Розвиток навичок читання та загальне/детальне розуміння змісту. Визначення позицій і точок зору автора.

 • Читання і розуміння автентичних текстів з фахових підручників, Інтернетівських джерел.

 • Засвоєння лексичних одиниць (мовних кліше), які використовуються при діловому листуванні.


Ділове писемне спілкування:

 • Підготовка та написання документів, пов’язаних із влаштуванням на роботу.

 • Ділове листування: структура та порядок складання.

 • Написання факсів, електронних повідомлень.

 • Структура та порядок складання контрактів.

 • Написання службових записок, візитних карток.


Граматика

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із спеціалізацією. Отже вивчаються/повторюються основні граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування текстів в професійній сферах та ділових документів зокрема. • Англійське речення

 • Наказовий спосіб

 • Іменник

 • Аpтикль

 • Прикметник

 • Прислівник

 • Числівник

 • Дієприкметник

 • Займенник

 • Модальні дієсловаНавчально-методичний матеріал:
Англійська мова

Основна література

 1. Смірнова Є. С. Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості: навч. посіб. / Є. С. Смірнова, Л. В. Юрчук. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 232 с.

 2. Professional English for Communication: навчально-методичний посібник / Є. С. Смірнова, Н. О. Михайлова, Л. В. Юрчук та ін. – К.: НУХТ, 2013. – 119 с.

 3. Авраменко О.П., Борисова О.В., Куниця Л.І., Шапран Л.Ю. та ін. Англійська мова. Частина 1. Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2002.

 4. Авраменко О.П., Борисова О.В., Куниця Л.І., Шапран Л.Ю. та ін. Англійська мова. Частина 2. Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2003.

 5. Авраменко О.П., Скибитская Н.А. Учебник английского языка для торговых и технологических институтов пищевой промышленности.-К.: 1987.

 6. Карпусь И.А. Английсеий деловой язык.-К.: 1997.

 7. Багацкий И.С. Бизнес-курс английского языка. К.: 1998.

 8. Кухарська В.Б. Англійська мова для студентів харчових спеціальностей. К.: 2007.

 9. Hollett V, Business Objectives Student’s Book, – Oxford University Press, 1999. – 192 с.

 10. Hollett V, Business Objectives Workbook, – Oxford University Press, 1999. – 80с.

 11. Hollet V. Meeting Objectives. Activity Book. – Oxford University Press, 1999.

 12. Thomson A.J., Marinet A.V., A Practical English Grammar, Exercises 1,2 – Oxford University Press, 1999.

 13. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice – Oxford University Press, 1998. – 230с.

 14. Stott T. Highly Recommended 1: English for the hotel and catering industry / Trish Stott, Alison Pohl. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 111 p.

 15. Stott T. Highly Recommended 2: English for the hotel and catering industry / Trish Stott, Alison Pohl. – Oxford: Oxford University Press, 2014. – 111 p.

 16. Strutt P. English for International Tourism: New Edition / Peter Strutt. – Harlow: Pearson Education Limited, 2013. – 128 p.

 17. Dooley J. Grammarway 2 / Jenny Dooley, Virginia Evans. – Newbury: Express Publishing, 2007. – 192 p.

 18. Wood N. Tourism and Catering: Workshop / Neil Wood. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 39 p.

Додаткова література
 1. Дудкина Г. А., Павлова М. В., Учебник английского языка для делового общения, – М: Аверс, 1994. т.1, 2, 3.

 2. Кудрявцева О.Е, Попова Н.С и др. Учебник английского языка для делового общения, – М: Аверс, 1994. т. 4.

 3. Lloyd A., Preur A. Business Communication Games,– Oxford University Press, 1999. – 130 с.

 4. Берман И.М. Учебник английского языка. – К.: 1987.

 5. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы Ч 1, 2 – Киев: Тандем, 1997.

 6. Учебник английского языка. И.А. Бонк и др. Ч 1, 2 – М: Высшая школа, 1989.

Методичні вказівки

 1. Англійська мова: метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студ. напряму 6.140.106 “Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” заочної форми навчання / Н. Д. Ткаченко, Є. С. Смірнова, О. П. Авраменко. – К.: НУХТ, 2009. – 118 с. – (№ 7380).

 2. Англійська мова: метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студ. напряму 6.051.401 “Біотехнологія” заочної форми навчання / Є. С. Смірнова, О. П. Авраменко, Н. Д. Ткаченко. – К.: НУХТ, 2009. – 123 с. – (№ 7206).

 3. Англійська мова: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів І-ІІ курсів спец. «Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» д. ф. н. / О. М. Кохан, Н. О. Михайлова, Л. В. Юрчук. – К.: НУХТ, 2010. – 28 с. (в електронному варіанті).

 4. Англійська мова: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання / Л. П. Яненко, І. М. Довгун, Г. Г. Лук’янець, Г. А. Бойко. – К.: НУХТ, 2013. – 63 с.

 5. Методичні вказівки до розмовних тем з англійської мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Упор: О.П. Авраменко, Р. О., Бузницька та ін. – К.: УДУХТ, 1997, № 5912,5128. – 84 с.

 6. Англійська мова. Методичні вказівки до проведення рольових і комунікативних ігор для студентів І-ІІ курсів факультетів економіки та менеджменту, обліку, фінансів та підприємницької діяльності, автоматизованих комп’ютерних систем денної форми навчання. /Уклад.: Л.Ю.Шапран, Г.А.Чередніченко, Л.І. Куниця. – К.: НУХТ, 2005. – Ч. 1 – 90с.

 7. Англійська мова. Методичні вказівки до проведення рольових і комунікативних ігор для студентів ІІ курсу факультетів економіки і менеджменту та обліку, фінансів та підприємницької діяльності денної форми навчання. /Уклад.: Л.Ю.Шапран, Г.А.Чередніченко, Л.І. Куниця. – К.: НУХТ, 2006. – Ч. 2 – 110с.

 8. Англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять за фахом “Економіка підприємства” для студентів І-ІІ курсів факультету економіки та менеджменту денної та заочної форм навчання. Упор: О.П. Авраменко, Л.Ю Шапран, О.В. Нікітенко, Л.І. Куниця, Г.А. Чередниченко – К.: УДУХТ, 2001, № 5839 – 100 с.

 9. Англійська мова. Методичні вказівки до самостійної роботи з матеріалами періодичних видань для студентів ІІ курсу факультетів економіки, менеджменту, обліку, фінансів та підприємницької діяльності усіх спеціальностей денної форми навчання. /Уклад.: Л.Ю.Шапран, Л.І. Куниця, О.В. Никитенко. – К.: НУХТ, 2006. – Ч. 1 – 116с.

 10. Англійська мова. Методичні вказівки до самостійної роботи з поза аудиторного читання для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей денної форми навчання/ Н.В. Шинкаренко, В.С Щипанов – К.: НУХТ, 2002, № 6054 – 32 с.

 11. Англійська мова: Ділове спілкування: Метод. вказівки до вивчення дисц. для магістрів усіх спеціальностей /О.П. Авраменко, Г.А. Чередніченко, Л.І. Куниця та ін. –К.: УДУХТ, 2001, №5910 – 104 с.

 12. Ділова англійська мова: метод. вказівки до практичних занять для студентів V курсу факультету економіки і менеджменту денної форми навчання. Ч. 1. /О.П. Авраменко, О.Б. Соколова, Л.І. Куниця та ін.., - К.: УДУХТ, 2001, №5701, перевидано №5905. – 60. с.

 13. Ділова англійська мова: метод. вказівки до практичних занять для студентів V курсу факультету економіки і менеджменту денної форми навчання. Ч. 1. /О.П. Авраменко, О.В. Никитенко, Л.І. Куниця та ін.., - К.: УДУХТ, 2001, №5911.- 76 с.

 14. Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять для студентів І-ІІ курсів спеціальностей 6.092500 “Автоматизоване управління технологічними процесами”, 7.092502 “Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва”, 6.080400 “Інформаційні управляючі системи та технології” денної форми навчання /О.П. Авраменко, Р.О. Бузницька, О.М. Руденко. – К.: УДУХТ, 2001, №5840. - 100 с.

 15. Англійська мова: Метод. вказівки до практичних занять для студентів спец. 6.091700 “Технологія бродильних виробництв і виноробств” д.ф.н. / Н.В. Ліпіліна, О.А. Левурда, О.П. Авраменко. – К.: НУХТ, 2002, №6056. – 56 с.

 16. Англійська мова: Метод. вказівки до практичних занять для студентів ІІ-ІІІ курсів спец. 7.090221 “Обладнання переробних харчових виробництв” та 7.090223 “Машини і технологія пакування” ден. та заоч. ф.н. / О.П. Авраменко, Н.Д. Ткаченко.- К.: НУХТ, 2003, №6170. – 52 с.

 17. Англійська мова: Метод. вказівки до практ. занять для студ. ІІ курсу спец. 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” ден. форми навч. /Уклад: О.П. Авраменко, О.М. Лисенко. – К.: НУХТ, 2006, №6785. - 56 с.

 18. Англійська мова: Метод. вказівки до практичних занять для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей факультету автоматизації та комп`ютерних систем денної та заочної форм навчання. / Л.Ю. Шапран, Г.А.. Чередниченко, Л.І. Куниця. – К.: НУХТ, 2006, №6787. – 125 с.

 19. Англійська мова: Метод. вказівки до практ. занять для студентів спец. “Технологія зберігання, консервування та переробки жирів”, “Технологія зберігання, консервування та переробки м`яса”, “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” д.ф.н. / Уклад: І.І. Суліма, Н.В. Бурмістенко. – К.: НУХТ, 2006, №6792. - 99 с.

 20. Англійська мова: Метод. вказівки до проведення практичних занять для студентів ІІ курсу спеціальності 6.091700 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчеконцентратів” денної форми навчання. / Уклад: І.Г. Черкашина, Є.С. Смірнова – К.: НУХТ, 2008, №7156. – 34 с.

Французька мова
Основна література
 1. Якименко О. М. Ділова французька мова: навч.-метод. посіб. – К.: НУХТ, 2013. – 291 с.

 2. Китайгородская Г.А. Прискорений курс французької мови. – К.: 1994.

 3. Крючков Г.Г. Французский язык. – К.: 1994.

 4. Колечко О.Д. Ділова французька мова. – К.: 1999.Додаткова література

1. Попова И.Н., Козакова Ж.А. Грамматика французского языка. – М.:1997.

2. Колечко О.О., Крилова В.Г. Manuel de francais pour les etudiants en economie. –К.: 1998.

Методичні вказівки

1. Французька мова: Методичні вказівки до розмовних тем “Музеї”, “Портрет”, “Живопис”, “Художники” для студентів усіх спец. ден. та заочн. ф.н. /В.В. Хмель. – К.: УДУХТ, 2001, №5858. – 52 с.

2. Французька мова: Метод. вказівки до практ. занять з граматики для студентів усіх спец. ден. та заоч. ф.н., Ч.1 /В.В. Хмель. – К.: УДУХТ, 2001, №5876. – 20 с.

3. Французька мова: Метод. вказівки до практ. занять з розмовної ділової мови для студ. усіх спец. ден. та заоч. ф.н. / В.В. Хмель. – К.: УДУХТ, 2001. – 48 с. №5859.

4. Французька мова: Дієслово. Метод. вказівки до практичних занять для студ. усіх спец. ден. та заоч. ф.н. /В.В. Хмель. – К.: НУХТ, 2003, №6135. – 56 с.

5. Французька мова: Метод. вказівки до самостійного читання спеціальних текстів для бакалаврів інженерно-технологічних спеціальностей денної та звочної форм навчання. / Т.Ю. Годованець. – К.: НУХТ, 2006, №6773. – 64 с.

6. Якименко О. М. Французька мова: методичні вказівки до практичних занять для студентів енергетичного фак-ту напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форми навчання / Якименко О. М. – К.: НУХТ, 2009. – 42 с. (на електронних носіях).


 1. Якименко О. М. Ділова французька мова: метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студентів усіх спеціальностей V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання / Якименко О.М. – К.: НУХТ, 2007. – 11 с.

 2. Якименко О. М. Французька мова: методичні вказівки до практичних занять для студентів енергетичного фак-ту напряму 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форми навчання / Якименко О. М. – К.: НУХТ, 2009. - 38 с. (на електронних носіях).


Німецька мова

Основна література

 1. Шеленгер Н.А., Клемент В.И., Шелкова И.К., Эман Н.Ф. Немецкий язык для технических вузов. – М.:Высшая школа, 1988.

 2. Буданов С.І. Німецька мова для фахівців харчових виробництв. – Х.: 1995.

 3. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: 1996.

 4. Новичкова Р.М. Учебник немецкого язика. – К.: Вища школа, 1988.

 5. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка.- М.:Лист-Нью, 2000.Додаткова література

 1. Г.И.Дулиенко. Немецкий язык: Учебное пособие для студентов неязыковых вузов. – К.: Вища школа, 1987

Методичні вказівки


1. Німецька мова: Метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. напрямів 0905 “Енергетика”, 0906 “Електротехніка”, та 0925 “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” д.ф.н. /Т.Ф. Цімох, М.І. Максименко, О.П. Авраменко. – К.: УДУХТ, 1999, №5506. – 20 с.

2. Німецька мова: Метод. вказівки до практ. занять по темі: “Die Bundesrepublik Deutschland” для студ. д.ф.н. / Т.Ф. Цімох, М.І. Максименко, О.П. Авраменко. – К.: УДУХТ, 1999, №5504– 24 с.

3. Німецька мова: Метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. напряму 0902 “Інженерна механіка” д.ф.н. / Т.Ф. Цімох, М.І. Максименко, О.П. Авраменко. – К.: УДУХТ, 1999, №5505. 1999 – 21 с.

4. Німецька мова: Метод. вказівки до практ. занять для студентів ІІ-ІV курсів напряму 7.091704 “Технологія бродильного виробництва” д.ф.н. / Т.Ф. Цімох. – К.: УДУХТ, 2001, №5703. . – 33 с.

5. Ділова німецька мова: Метод. вказівки до практ. занять для студ. V курсу всіх спец. д.ф.н. /Т.Ф. Цімох.- К.: УДУХТ, 2001, №5751. – 36 с.

6. Німецька мова: Метод. вказівки до виконання самост. роботи з позааудиторного читання для студ. І-ІІІ курсів усіх спец. д.ф.н. /Н.В. Шинкаренко, - К.: НУХТ, 2003, №6133.- 32 с.

7. Німецька мова: Метод. вказівки з розвитку навичок перекладу до практ. занять для студ. ІІ-IV курсів та аспірантів / Т.Ф. Цімох. – К.: НУХТ, 2003, №6112.- 36 с.

8. Німецька мова: Метод. вказівки до самост. роботи з поза аудитор. читання наук.-популяр. текстів для студ. І-ІІ курсів усіх спец. ден. форми навчання / Уклад: Н.В. Шинкаренко. – К: НУХТ, 2006, №6694. - 53 с.9.Німецька мова: Ч. І: Метод. вказівки до проведення практ. занять для студентів І-ІІ курсів усіх спец. ден. форми навч. /Уклад: Н.В. Шинкаренко. – К.: НУХТ, 2006, №6761.

10. Німецька мова: Ч. ІІ: Метод. вказівки до проведення практ. занять для студентів І-ІІ курсів усіх спец. ден. форми навч. /Уклад: Н.В. Шинкаренко. – К.: НУХТ, 2006, №6742. – 47 с.
Каталог: page
page -> Урок за Творчістю Василя Стуса
page -> Музеї Львова: події, колекції, люди : матеріали науково-практичної конференції, Львів, 30—31 жовтня 2014 року / Львів. іст музей; ред кол.: О. Роман (відп ред.), О. Перелигіна, І. Полянська; відп за вип
page -> Тест біографія І творчість Анатолія Бортняка
page -> 5 клас учні повинні знати
page -> Людина, безмежна закохана у красу подільського краю Володимир Арсенійович Сауляк
page -> Керівникам знз, вчителям,які викладають предмети художньо-естетичного циклу
page -> Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І
page -> Тарас григорович шевченко (1814 — 1861) біографія


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії iconПрограма з філософії для вступу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
Програма філософської підготовки для вступу в аспірантуру складена з метою удосконалення підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних...
Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії iconПрограма вступного іспиту з німецької мови щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня
Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій опрацьованих мовних (граматичних та лексичних) явищ та вмінь вживати...
Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії iconПрограму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови, чинних програм з української літератури, а також програми Українського центру оцінювання якості освіти
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії iconПрограма фахового вступного випробування при вступі на ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для здобуття ос бакалавра та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії iconПрограма з іноземної мови (англійської, німецької, французької) перелік розділів: Володіння лексикою
Для вступу на перший курс навчання до Вінницького національного технічного університету
Програм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії iconПрограма вступного екзамену з дисципліни
«Українська мова та література» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка