Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік


ПІДСЕКЦІЯ МІНЕРАЛОГІЇ, ПЕТРОГРАФІЇ, ФІЗИКИ ЗЕМЛІ, ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЇСторінка11/13
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2,05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ПІДСЕКЦІЯ МІНЕРАЛОГІЇ, ПЕТРОГРАФІЇ, ФІЗИКИ ЗЕМЛІ, ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЇ
Аудиторія 242, вул. Грушевського, 4
Керівник секції – проф. Матковський О.І.

Секретар секції – доц. Побережська І.В.


П е р ш е з а с і д а н н я – 8 лютого, 11 год 00 хв


 1. Леткі компоненти у верхній мантії Землі (за даними вивчення флюїдних включень у діамантах і сферулах ендогенного походження).

Доц. Бекеша С.М.

 1. Мінералогія перидотитів з офіолітів Мармароської зони скель

(Українські Карпати). Асист. Білик Н.Т.

 1. Вік та умови утворення жильних агрегатів у покладах калійних солей Передкарпаття. Доц. Білоніжка П.М.

 2. Мінералогічні та генетичні особливості рідкісно-металевих пегматитів

U-Sc-V-Fe родовища Жовта Річка. Асп. Карелов Р.В., доц. Скакун Л.З.

 1. Особливості популяції самородної міді в базальтах (за результатами комп’ютерної томографії та мікроскопічних досліджень).

Інж. Мисяк І.М., доц. Скакун Л.З.

 1. Сидеритові магматичні включення – свідчення участі карбонатитового розплаву у магмоутворенні Вигорлат-Гутинського вулканічного хребта.

Доц. Скакун Л.З.

 1. Змішування розчинів – основний чинник кристалізації самородної міді в базальтових потоках ратненської серії (венд).

Доц. Скакун Л.З., інж. Мисяк І.М.

 1. Моделювання гідротермального мінералоутворення в середовищі програмного пакета GEMS. Доц. Словотенко Н.О.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв
 1. Природний камінь у фундаментах історичних споруд Галичини.

Доц. Борняк У.І.

 1. Використання хімічного складу шпінелідів для реконструкції геодинамічних умов утворення перидотитів. Доц. Степанов В.Б.

 2. Літологічна характеристика нижньодевонських відкладів Середнього Придністров’я. Доц. Побережська І.В.

 3. Модель самоорганізації та еволюції дисипативних систем підтримки і втрати стійкості гірничого масиву в умовах усталеного водопритоку агресивних вод та підрізання ціликів соляної шахти. Доц. Дяків В.О.

 4. Космічна філософія В. Вернадського та сучасні підходи до ідеї ноосфери. Доц. Сливко Є.М.СЕКЦІЯ ФІЗИКИ
ПІДСЕКЦІЯ ОПТИКИ ТА СПЕКТРОСКОПІЇ
Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а
Керівник підсекції – проф. Романюк М.О.

Секретар підсекції – асп. Кашуба А.І.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Міграція автолокалізованих екситонів у SrF2.

Асп. Чилій М.О., доц. Вістовський В.В., проф. Волошиновський А.С.

 1. Люмінесцентно-кінетичні параметри YVO4:Bi.

Ст. наук. співроб. Малий Т.С., наук. співроб. Жишкович А.В.,

доц. Антоняк О.Т.

 1. Полімерні композити з вкрапленими наночастинками CeF3. Мол. наук. співроб. Галяткін О.О., доц. Демків Т.М.,

доц. Чорнодольський Я.М.

 1. Шляхи поліпшення точності результатів лазерної локації.

Зав. відділом Благодир Я.Т., пров. інж. Білінський А.І.,

інж. 1 категорії Мартинюк-Лотоцький К.П., доц. Апуневич С.В., наук. співроб. Апуневич С.Є.

 1. Рентгенолюмінесцентні дослідження кристала Tl4CdI6.

Студ. Соловйов М.В., проф. Франів В.А., асп. Кашуба А.І.

 1. Пружні постійні та швидкість поширення ультразвукових хвиль у твердих розчинах заміщення галогенідів індію і талію.

Асп. Кашуба А.І., проф. Франів А.В., доц. Бовгира О.В.

 1. Фотоелектричні властивості перовскитів. Пров. наук. співроб. Гамерник Р.В.

 2. Оптичні характеристики й особливості зонної структури кристала твердого розчину калій-амоній сульфату. Асп. Щепанський П.А., проф. Стадник В.Й., доц. Брезвін Р.С.

 3. Лінійний електрооптичний ефект та лінійна електрогірація у кристалах La3Ga5SiO14. Доц. Фтомин Н.Є.

 4. Температурна залежність провідності спряжених полімерів, легованих карбоновими нанотрубками. Доц. Конопельник О.І.

 5. Розрахунок електронної енергетичної структури кристалів

CsPbX3 (X=Cl, Br, I). Доц. Чорнодольський Я.М., доц. Антоняк О.Т., проф. Волошиновський А.С.
ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
Аудиторія 10, вул. Драгоманова, 12
Керівник підсекції – проф. Ткачук В.М.

Секретар підсекції – асп. Васюта В.М.


З а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Часові кореляційні функції та нулі Лі–Янга статистичної суми. Проф. Ткачук В.М.

 2. Застосування інтегрального перетворення Лапласа для розв’язування рівняння Солпітера у квазірелятивістському наближенні. Доц. Піх С.С.

 3. Чорна діра в теорії з не мінімальним похідним зв’язком. Доц. Стецко М.М.

 4. Бозе-полярон в околі критичної точки. Доц. Пастухов В.С.

 5. Лаґранжевий опис релятивістської системи заряджених частинок у лінійному наближенні за константою взаємодії. Ст. викл. Криницький Ю.С.

 6. Точний розв’язок  задачі двох тіл в одновимірному деформованому просторі з мінімальною довжиною. Асист. Самар М.І.

 7. Квантово-механічний імпеданс і та його застосування. Асист. Григорчак О.І.

 8. Одно- і багаточастинкові системи у не комутативному фазовому просторі. Доц. Гнатенко Х.П.

 9. Гравітація зі спіновою не комутативністю. Асп. Васюта В.М.

 10. Геометрія і заплутаність квантових станів системи N спінів з далекодією.
  Наук. співроб. Кузьмак А.Р.ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ
Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а
Керівник підсекції – проф. Щерба І.Д.

Секретар підсекції – асп. Олійник З.М.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Методи розрахунку вільного об’єму для невпорядкованих систем.

Доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.

 1. Магнітні властивості Fe у сполуках Lu(Tm)15Fe65Sn20. Проф. Щерба І.Д.

 2. Електрофізичні властивості евтектики Ga-Sn-Zn.

Інж. 1 категорії Соколюк Б.І., гол. наук. співроб. Склярчук В.М.

 1. Структурно-чутливі та електрофізичні властивості модельних високоентропійних сплавів. Проф. Плевачук Ю.О., асп. Дуфанець М.В.

 2. Формування метастабільних фаз під час нагрівання швидкозагартованих сплавів Al-Ni-Si. Пров. спеціаліст. Кулик Ю.О.

 3. Структурні особливості термічного розширення металевих розплавів в околі температури кристалізації. Мол. наук. співроб. Людкевич У.І.

 4. Структурні особливості проміжного порядку в атомному розподілі розплавів системи Cu-In. Доц. Королишин А.В., асп. Олійник З.М.

 5. Магнітні властивості сплавів системи Hf–Ni–Al. Асп. Швед О.В.

 6. Вплив процесів старіння на структуру та фізичні властивості аморфних плівок системи Gd-Fe. Асист. Присяжнюк В.І., проф. Миколайчук О.Г.,

ст. лаб. Луцик Н.Ю.

 1. Формування нанокристалічної структури в аморфних сплавах під дією лазерного випромінювання. Наук. співроб. Никируй Ю.С.

 2. Структура і властивості рідких металевих розплавів індію та галію.

Асист. Білик Р.М.

 1. Вплив домішок вуглецевих нанотрубок на питомний електроопір сплаву

Sn96.5Ag3Cu0.5. Проф. Плевачук Ю.О., асп. Ткач О.М.

ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИКИ ТВЕРДОГО ТІЛА
Конференц зал НТНЦ НТД, вул. Драгоманова, 50
Керівник підсекції – проф. Капустяник В.Б.

Секретар підсекції – асп. Грицак А.М.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Електронні та магнітні властивості легованих нанострічок ZnO.

Доц. Бовгира О.В.

 1. Дослідження трикомпонентної системи Fe-Ga-N з погляду можливості її використання для кристалізації GaN. Зав лаб Садовий Б.С.

 2. Термостимульовані процеси в кристалах CsI. Асп. Грицак А.М.

 3. Дослідження фотолюмінісценції вирощених гідротермічним методом наноструктур ZnO. Асп. Топоровська Л.Р., проф. Капустяник В.Б.,

доц. Турко Б.І.

 1. Дослідження температурної еволюції краю поглинання кристала DEACoCl4. Асп. Семак С.І.

 2. Багатофакторний фрактальний аналіз і моделювання двовимірних міжфазових границь. Наук. співроб. Серкіз Р.Я.

 3. Сегнетоелетричні властивості плівок на основі “ZnO”.

Доц. Еліяшевський Ю.І.

 1. Вплив ізоморфного заміщення іона металу на фазові переходи, спонтанну поляризацію та магнітні властивості кристалів DMAMe1-xCrxS магнітоелектрична (МЕ) взаємодія в кристалі з Me=Al.

Асп. Лобода (Остапенко) Н.А.
Велика Фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а
З а к л ю ч н е з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв


 1. Статистико-механічний підхід до аналізу розподілу нуклеотидів

у мітохондріальній ДНК. Доц. Ровенчак А.А.

 1. Люмінесцентні нанокомпозити. Проф. Волошиновський А.С.,

доц. Вістовський В.В., доц. Демків Т.М.

 1. Теоретичне й експериментальне дослідження електронної структури та оптичних спектрів кристалів LiNH4SO4 β-модифікації. Асп. Рудиш М.Я.

 2. Підсумки наукової роботи фізичного факультету у 2017 р.

Доц. Королишин А.В.


С Е К Ц І Я А С Т Р О Н О М І Ї
Велика астрономічна аудиторія , вул. Кирила і Мефодія, 8
Керівник секції – директор Астрономічної обсерваторії,

проф. Новосядлий Б.С.

Секретар секції – гол. наук. співроб. Стоділка М.І.


П е р ш е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Спостережувальні тести моделей прихованих складових Всесвіту: результати і перспективи. Проф. Новосядлий Б.С.

 2. Розподіл темної енергії всередині білих карликів.

Мол. наук. співроб. Ціж М.Б.

 1. Еволюція космологічних збурень у моделях з немінімально зв’язаною темною енергією. Асп. Неоменко Р.Г.

 2. До питання кластеризації розподілу галактик і байсингу.

Наук. співроб. Апуневич С.Є.

 1. Формування перших молекул в ранньому Всесвіті поза межами

ΛCDM-моделі. Ст. наук. співроб. Сергієнко О.М.

 1. Розвиток сферичних неоднорідностей у Всесвіті з трьома компонентами: темною матерією, темною енергією та випромінюванням.

Наук. співроб. Кулініч Ю.А.

 1. Нові напрями досліджень блиску затемнювано-подвійних зір на основі сучасних баз даних. Мол. наук. співроб. Касеркевич В.С.

 2. Фізичні умови в фотосферних джетах. Гол. наук. співроб. Стоділка М.І.

 3. Структура довгоживучих елементів грануляції в сонячній фотосфері.

Наук. співроб. Баран О.А.

 1. Стійкий метод визначення фотосферних магнітних полів.

Асп. Присяжний А.І.
Д р у г е з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв


 1. Кореляційна обробка зображень Сонця. Зав. відділу Підстригач І.Я.,

асп. Присяжний А.І.

 1. Лазерні спостереження штучних супутників Землі модернізованою апаратурою. Зав. відділу Благодир Я.Т., доц. Апуневич С.В.

інж. 1 категорії Мартинюк-Лотоцький К.П.

 1. Метод інтегральних рівнянь в теорії структури зір з осьовим обертанням. Проф. Ваврух М.В.

 2. Нові моделі в теорії структури вироджених карликів.

Проф. Ваврух М.В., доц. Тишко Н.Л., доц. Смеречинський С.В.

 1. Базисний варіант розрахунку коефіцієнта неперервного поглинання.

Проф. Ваврух М.В., доц. Стельмах О.М.

 1. Рівняння стану обертання та стійкість вироджених карликів великих мас. Проф. Ваврух М. В., асп. Дзіковський Д.В.

 2. Фотоіонізаційний аналіз результатів хемодинамічних симуляцій еволюції карликової галактики з врахуванням пилу.

Ст. наук. співроб. Мелех Б.Я., асп. Бугаєнко О.С.

 1. Уточнення хімічного вмісту важких елементів у блакитних компактних галактиках. Асист. Кошмак І.О., ст. наук. співроб. Мелех Б.Я.

 2. Детальне врахування дифузного іонізуючого випромінювання у моделюванні світіння різноманітних небулярних середовищ.

Асп. Бугаєнко О.С., ст. наук. співроб. Мелех Б.Я.

 1. Розрахунок вмісту темної енергії в комплексних астрономічних об’єктах. Доц. Смеречинський С.В., мол. наук. співроб. Ціж М.Б.,

студ. Кобиринка Х.Ю.
П л е н а р н е з ас і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв


 1. Підсумки наукової роботи Астрономічної обсерваторії за 2017 р.

Директор Aстрономічної обсерваторії, проф. Новосядлий Б.С.

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОНІКА
ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ТА БІОМЕДИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ
Аудиторія 1, вул. Драгоманова, 50
Керівник підсекції – проф. Бордун О.М.

Секретар підсекції – доц. Бігун Р.І.


З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв


 1. Самоорганізаційні процеси у відкритих нерівноважних системах.

Проф. Коман Б. П.

 1. Особливості розрахунку оптичних констант тонких плівок металів.

Доц. Бігун Р.І., проф. Стасюк З.В.

 1. Оптична перколяція тонких плівок золота. Асп. Строганов О.В.,

проф. Стасюк З.В.

 1. Явища перенесення заряду в нанорозмірних плівках марганцю.

Асист. Бучковська М.Д., проф. Стасюк З.В.

 1. Структура й електронні властивості плівок хрому нанометрової товщини. Асист. Гаврилюх В.М., проф. Стасюк З.В.

 2. Вплив концентрації активатора на структурні та люмінесцентні властивості тонких плівок Y2O3:Eu. Проф. Бордун О.М., доц. Кухарський І.Й.,

асист. Бордун І.О.

 1. Центри люмінесценції в тонких плівках Ga2O3. Проф. Бордун О.М.,

асист. Медвідь І.І., асп. Бордун Б.О.

 1. Метод розв’язування обернених задач спектрофотометрії.

Ст. наук. співроб. Гетьман В.Б., ст. наук. співроб. Ференсович Я.П.

 1. Вплив умов конденсації на структуру плівок цинку. Доц. Пенюх Б.Р.

 2. Біохімічні особливості створення оптичних пристроїв контролю вмісту лігандних форм гемоглобіну. Пров. наук. спіроб. Білий О.І.,

інж. І категорії Шулик О.Т.

 1. Мікропроцесорна система управління силовим приводом залізничних транспортних засобів. Ст. наук. співроб. Яремик Р.Я.ПІДСЕКЦІЯ СЕНСОРНА ТА

НАПІВПРОВІДНИКОВА ЕЛЕКТРОНІКА
Аудиторія 413, вул. Тарнавського, 107
Керівник підсекції – проф. Павлик Б.В.

Секретар підсекції – доц. Лучечко А.П.


З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв


 1. Власна люмінесценція гранатів складів Ca3Ga2Ge3O12. Доц. Костик Л.В.

 2. Сцинтилятори на основі монокристалічних плівок (Lu,La)3(Al,Ga)5O12:Ce змішаних гранатів. Ст. наук. співроб. Горбенко В.І.

 3. Застосування халькогенідних стекол на основі As-Se в біосенсориці.

Ст. наук. співроб. Шпотюк Я.О.

 1. Термостимульована деполяризація та термостимульована люмінесценція сполук MgGa2O4 зі структурою шпінелі. Ст. наук. співроб. Цвєткова О.В., доц. Лучечко А.П., асп. Кравець О.П., доц. Лис Р.М., проф. Павлик Б.В.

 2. ТСЛ та ОСЛ властивості кераміки MgGa2O4: Mn2+..

Доц. Лучечко А.П., асп. Кравець О.П.

 1. Дослідження наносистем Ni/InSe(0001) та In/InSe(0001) методами електронних спектроскопій. Мол. наук. співроб. Яровець І.Р.,

проф. Галій П.В., доц. Ненчук Т.М., ст. викл. Дверій О.Р. (Академія сухопутних військ).

 1. Люмінесцентні характеристики кристалів CdI2 активованих європієм.

Доц. Матвіїшин І.М.

 1. Вплив процесу вимірювання опору кристалів p-Si на його величину за дії пружної деформації. Зав. лаб. Дідик Р.І., доц. Лис Р.М.,

ст. наук. співроб. Шикоряк Й.А.

 1. Зміна ВАХ структур на основі p-Si за послідовної дії магнітного поля та

Х-випромінювання. Доц. Слободзян Д.П., мол. наук. співроб. Кушлик М.О.

 1. Деформаційне модулювання структури електронних станів шаруватих кристалів. Гол. наук. співроб. Стахіра Й.М.

 2. Еліпсометричні дослідження шаруватого кристала GaSe.

Наук. співроб. Белюх В.М.
Аудиторія 1, вул. Драгоманова, 50
З а к л ю ч н е  з а с і д а н н я – 9 лютого, 10 год 00 хв

 1. Від Інтернету речей (IoT) до всеосяжного інтернету (IoE). Проф. Монастирський Л.С.

 2. Люмінесценція галатів магнію та цинку активованих іонами перехідних металів. Асп. Кравець О.П.

 3. Дисперсійні властивості тонких плівок оксиду ітрію. Асп. Бордун І.О.


CЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ ТА МЕХАНІКИ
Аудиторія 377, вул. Університетська, 1
Керівник секції – доц. Гуран І.Й.

Секретар секції – доц. Кузь І.С.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 1 лютого, 15 год 00 хв


 1. Про наукову роботу механіко-математичного факультету за 2017 р.

Доц. Гуран І.Й.

підсекція

математичної економіки та економетрії
Аудиторія 350, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Кирилич В.М.

Секретар підсекції – доц. Барабаш Г.М.


Засідання – 2 лютого, 10 год 00 хв


 1. Оптимальне керування в задачах економіки. Проф. Кирилич В.М.

 2. Застосування методів системної динаміки до економічних процесів.

Проф. Оліскевич М.О.

 1. Різницеві рівняння в популяційній динаміці. Доц. Барабаш Г.М.

 2. Мережеві структури: ефективність і стабільність. Доц. Доманська Г.П.

 3. Ігри керування запасами. Доц. Козицький В.А.

 4. Робастна оптимізація. Доц. Флюд В.М.ПІДСЕКЦІЯ СТАТИСТИКИ
Аудиторія 153 , вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Єлейко Я.І.

Секретар підсекції – ст. лаб. Химич О.А.


Засідання – 5 лютого, 12 год 00 хв


 1. Моделювання трансакційних витрат у паливно-енергетичному комплексі. Проф. Єлейко Я.І.

 2. Диференціальні рівняння для φ - контрольованих процесів з неперервним часом. Доц. Базилевич І.Б.

 3. Про динаміку товарно-грошових потоків між учасниками міжнародного торговельного процесу. Асист. Косаревич К.В

 4. Одна задача визначення оптимальної страхової премії. Асп.Чорний Р.О.

 5. Моделювання трансакційних витрат в автодорожньому комплексі. Ст. лаб. Химич О.А.

 6. Імпульсні рекурентні процеси з нелінійним нормуванням в апроксимації Леві. Асп. Ярова О.А.

 7. φ - контрольовані гіллясті процеси з неперервним часом. Асп. Якимишин Х.М.ПІДСЕКЦІЯ ГЕОМЕТРІЇ І ТОПОЛОГІЇ
Аудиторія 377, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Банах Т.О.

Секретар підсекції – ст. лаб. Максимик К.М.


Засідання – 5 лютого, 16 год 40 хв


 1. Haar-finite sets in topological groups and thier applications. Проф. Банах Т.О.

 2. Asymptotic dimensions related to some control functions. Проф. Зарічний М.М.

 3. Рівноваги для ігор в ідемпотентних мірах. Проф. Радул Т.М.

 4. Локальна обмеженість топологічних кілець. Доц. Гуран І.Й.

 5. On feebly compact semitopological symmetric inverse semigroups of

a bounded finite rank. Доц. Гутік О.В.

 1. On scatteredly continuous functions. Доц. Бокало Б.М.

 2. Наближення чисел, пов’язаних з еліптичними функціями. Доц. Холявка Я.М.

 3. Max-min measures on compact Hausdorff spaces. Доц. Бридун В.Л.

 4. A new metric on the hyperspace of finite sets of a metric space. Асист. Гринів О.С.

 5. Periodic words connected with the k-fibonacci words. Асп. Титар І.В.ПІДСЕКЦІЯ МЕХАНІКИ
Аудиторія 043, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Сулим Г.Т.

Секретар підсекції – доц. Кузь І.С.


Перше засідання – 6 лютого, 13 год 00 хв


 1. Задача термопружності для біматеріалу з неідеальним тепловим контактом на межі поділу матеріалів. Проф. Сулим Г.Т.

 2. Поширення корозійних тріщин у двошарових пластинах за циклічного навантаження. Проф. Андрейків О.Є., асп. Лисик А.Р., асп. Штаюра Н.С.

 3. Згин балки з тріщиною з урахуванням контакту її берегів. Проф. Опанасович В.К.

 4. Динамічна задача теорії пружності для півпростору в рухомій системі координат. Доц. Турчин І.М.

 5. Напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин з квадратним отвором і розрізом за одновісного розтягу. Доц. Кузь І.С.

 6. Розтяг круглої пластини з тріщиною з урахуванням пластичних зон на її продовженні. Доц. Слободян М.С., асп. Цуркан М.І.

 7. Двосторонній згин кусково-однорідної пластини з круговою шайбою та двома радіальними тріщинами з урахуванням контакту їхніх берегів. Доц. Звізло І.С.

 8. Двовісний згин пластини Рейсснера з двома рівними неспіввісними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів. Інж. Яцик І.М.

 9. Динамічна реакція пружного шаруватого півпростору на локальне високоінтенсивне нормальне навантаження на його поверхні. Зав. лаб. Юрчишин А.С.

 10. Згин пластини з двома паралельними незсунутими тріщинами з урахуванням контакту берегів. Інж. Драпака В.О.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка