Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік


ПІДСЕКЦІЯ АЛГЕБРИ І ЛОГІКИСторінка12/13
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2,05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ПІДСЕКЦІЯ АЛГЕБРИ І ЛОГІКИ
Аудиторія 377, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Забавський Б.В.

Секретар підсекції – асист. Малоїд-Глєбова М.О.

Засідання – 6 лютого, 15 год 05 хв


 1. К-теоретичні аспекти теорії редукції матриць. Проф. Забавський Б.В.

 2. Матричні напівгрупи та полігони над ними. Доц. Іщук Ю.Б.

 3. Кільця ω - евклідового рангу 1. Доц. Романів О.М.

 4. Про знаходження всіх розв’язків деяких типів лінійних матричних рівнянь над кільцями многочленів з інволюціями. Доц. Зеліско В.Р.

 5. Про аксіоматизованість деяких класів напівкілець. Доц. Мельник І.О.

 6. Взаємозв’язки між дуо-модулями та мультиплікаційними модулями.

Асист. Малоїд-Глєбова М.О.

 1. Елементарна діагональна редукція матриць над косими рядами Лорана. Асист. Саган А.В.ПІДСЕКЦІЯ

МАТЕМАТИЧНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Аудиторія 372, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Микитюк Я.В.

Секретар підсекції – асист. Сущик Н.С.


Засідання – 6 лютого, 15 год 05 хв


 1. Про факторизацію Фредгольмових операторів. Доц. Микитюк Я.В.

 2. Резольвенти власних розширень лінійних відношень і скінченновимірних звужень щільно визначених операторів. Проф. Сторож О.Г.

 3. Основна теорема про алгебру з погляду нестандартного аналізу. Доц. Кудрик Т.С.

 4. Оцінки часткових сум рядів Фур’є майже періодичних функцій. Доц. Притула Я.Г.

 5. Раціонально-локсодромні функції. Доц. Христіянин А.Я., асп. Луківська Дз.В.

 6. Теорія Валірона –Тічмарша для цілих функцій логарифмічного порядку. Доц. Тарасюк С.І.

 7. Обернена задача теорії розсіяння для оператора Якобі на всій осі. Асист. Сущик Н.С.ПІДСЕКЦІЯ

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Аудиторія 376, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Заболоцький М.В.

Секретар підсекції – доц. Червінка К.А.


Засідання – 7 лютого, 15 год 05 хв


 1. Асимптотика цілих функцій з v-щільністю нулів вздовж логарифмічних спіралей. Проф. Заболоцький М.В.

 2. Математичне моделювання розміщення річних кілець в колоді за результатами зовнішнього сканування та його верифікація. Доц. Вус А.Я.

 3. Несиметричні джерела маси у моделях локально неоднорідних тіл простої геометрії. Доц. Червінка К.А.

 4. Розрахунок багатоопорних наземних трубопроводів. Доц. Прокопишин І.А.

 5. Багатокомпонентні рівняння Яджими-Ойкави другого типу. Доц. Сидоренко Ю.М.

 6. Про відкладені страхові ануїтети. Доц. Підкуйко С.І.

 7. Цілі функції нульового порядку з нулями на логарифмічній спіралі. Асп. Басюк Ю.В.ПІДСЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Аудиторія 368, вул.Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Гаталевич А.І.

Секретар підсекції – доц. Зеліско Г.В.


Засідання – 7 лютого, 15 год 20 хв


 1. Кільця Безу з ненульовим головним радикалом Джекобсона. Доц. Гаталевич А.І.

 2. Застосування методів БСА в біологічних дослідженнях. Ст. викл. Бабенко В.В.

 3. Визначення показників ефективності роботи агентства нерухомості за допомогою методу аналізу ієрархій. Доц. Верба І.І., доц. Жумік О.В.

 4. Полігони з властивістю вставки множника та двосторонні підполігони. Доц. Зеліско Г.В.

 5. Параболічна початково-крайова задача з умовою спряження типу Вентцеля та неоднорідні дифузійні процеси з розривними локальними характеристиками руху. Доц. Кічура С.М.

 6. Задача динамічної стійкості ізотропного пружного тіла. Доц. Колінько М.О.

 7. Контактна взаємодія з урахуванням зношування півплощини штампами канонічної форми. Проф. Максимук О.В., доц. Васильків І.М.

 8. Похідна Шварца функції Вейєрштрасса. Доц. Мильо О.Я.

 9. Про побудову двопараметричної феллерівської напівгрупи, якій відповідає багатовимірний неперервний дифузійний процес з узагальненими вектором переносу та матрицею дифузії. Асист. Новосядло А.Ф.

 10. Дослідження квазістаціонарного температурного поля та термопружного стану двошарового циліндра, який нагрівається рухомим нормально розподіленим джерелом тепла. Доц. Синюта В.М.

 11. Дослідження груп Тейта-Шафаревича еліптичних кривих над псевдоглобальним полем. Доц. Стахів  Л.Л.

 12. Вплив навчально-методичного забезпечення на формування математичних компетенцій студентів-економістів. Доц. Тріщ Б.М.

 13. Інтегральне зображення напівгрупи Феллера, що описує процес дифузії

з відбиттям в середовищі з мембраною. Доц. Цаповська Ж.Я.

ПІДСЕКЦІЯ

ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ І ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
Аудиторія 379, вул. Університетська,1
Керівник підсекції – проф. Скасків О.Б.

Секретар підсекції – доц. Бордуляк М.Т.


Засідання – 8 лютого, 15 год 05 хв


 1. Аналог теореми Уіттекера для інтегралів Лапласа-Стільтьєса. Проф. Шеремета М.М.

 2. Ряди Діріхле з випадковими показниками. Проф. Скасків О.Б.

 3. Зіркові, опуклі та близькі до опуклих ряди Діріхле. Доц. Головата О.М.

 4. Нулі аналітичних функцій. Проф. Чижиков І.Е.

 5. Множини сталого індексу в С2. Доц. Бордуляк М.Т.

 6. Обмеженість l - індексу граничної виродженої гіпергеометричної функції. Доц. Трухан Ю.С.

 7. Ефект Леві для аналітичних функцій в DС. Докторант Куриляк А.О.Підсекція

диференціальних рівнянь і математичної фізики
Аудиторія 267, вул. Університетська,1
Керівник секції – проф. Іванчов М.І.

Секретар секції – проф. Бокало М.М.


Засідання – 8 лютого, 15 год 30 хв


 1. Обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності з нелокальними умовами. Проф. Іванчов М.І.

 2. Обернена задача Коші для рівнянь дробової дифузії у просторах розподілів типу Шварца. Проф. Лопушанська Г.П.

 3. Задачі для функціонально-диференціальних варіаційних нерівностей. Проф. Бокало М.М.

 4. Асимптотика даних розсіяння для операторів Шредингера зі збуреннями скінченного рангу. Доц. Головатий Ю.Д.

 5. Нелокальна задача для параболічного рівняння зі змінними показниками нелінійності. Доц. Бугрій О.М.

 6. Розв’язність оберненої задачі популяційної динаміки. Доц. Андрусяк Р.В.


СЕКЦІЯ  ПРИКЛАДНОЇ  МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
Аудиторія 111, вул. Університетська, 1
Керівник секції – доц. Дияк І.І.

Секретар секції – доц. Горлач В.М.


П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 1 лютого, 12 год 00 хв


 1. Підсумок  наукової  роботи  факультету прикладної математики та інформатики за 2017 р. Доц. Дияк І.І.ПІДСЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
Аудиторія 111, вул. Університетська, 1
Керівники підсекції – проф.Савула Я.Г.,

проф.Хапко Р.С.

Секретарі підсекції – доц. Муха І.С.,проф. Шахно С.М.
П е р ш е з а с і д а н н я – 1 лютого, 13 год 00 хв
1. Деякі нові гетерогенні моделі та їхній числовий аналіз. Проф. Савула Я.Г.

2. Дискретизація у часі нелінійних початково-крайових задач параболічного

та гіперболічного типів. Доц. Муха І.С.

3. Чисельні дослідження задач оптимального керування для одновимірних квазілінійних рівнянь у частинних похідних. Доц. Щербатий М.В.

4. Дослідження просторових структур у деяких задачах математичної екології. Доц. Іванків К.С.

5. Числовий аналіз розподілу парціального тиску для розв’язування задачі росту ракових пухлин. Доц. Дяконюк Л.М.


Д р у ге з а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв


 1. Про чисельне розв’язування задачі еластодинаміки з допомогою комбінації перетворення Лаґерра та методу граничних інтегральних рівнянь.

Проф. Хапко Р.С.

 1. Деякі комбіновані ітераційні методи для розв’язування нелінійних задач

про найменші квадрати. Проф. Шахно С.М.

3. Чисельне моделювання задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца методом скінченних різниць. Доц. Дудикевич А.Т.

4. Ітераційний метод розв’язування узагальненої задачі на власні значення над кільцем комутативних матриць. Доц. Недашковська А.М.

5. Чисельне розв’язування деякої оберненої задачі в симетричному електростатичному полі. Ст.викл. Гарасим Я.С.

6. Метод інтегральних рівнянь для задачі планарної теплопровідності, реалізований за допомогою H-матричної методики. Асист. Вавричук В.Г.

7. Про деякі комбіновані методи для розв’язування нелінійних рівнянь.Асист. Ярмола Г.П.

8. Про чисельне розв’язування початково-крайових задач для хвильового рівняння в напівпросторі з включеннями. Асист. Музичук Ю.А.

9. Про чисельне розв’язування задачі Неймана для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами методом інтегральних рівнянь. Асист. Бешлей А.В.

10. Чисельне розв’язування задачі Коші для рівняння Лапласа у тривимірних двозв’язних областях методом граничних інтегральних рівнянь.Асист. Борачок І.В.

ПІДСЕКЦІЯ  СИСТЕМ І МЕТОДІВ ПІДТРИМКИ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Аудиторія 365, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Цегелик Г.Г.

Секретар підсекції – доц. Костенко С.Б.

З а с і д а н н я – 1 лютого, 13 год 00 хв


 1. Методи розв’язування задачі Коші, граничних і крайових задач для диференціальних рівнянь на підставі математики лінійних функціональних інтервалів. Проф. Сеньо П.С.

 2. Апарат некласичних мажорант і мінорант Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання в чисельному аналізі. Проф. Цегелик Г.Г.

 3. Математичні методи аналізу фінансового ринку. Доц. Костенко С.Б.

 4. Розв’язування систем сингулярних інтегральних рівнянь методом колокацій. Доц. Шевчук С.П.

 5. Моделювання та розрахунок пружних просторових систем типу

“Імплант-кісткова тканина-протез”. Асист. Коркуна А.М.

 1. Використання апарата мажорант і мінорант функцій, заданих таблично

в чисельному аналізі. Асист. Фундак Л.І.

 1. Використання регресійного аналізу для аналізу та прогнозування

соціально-економічних процесів. Доц. Добуляк Л.П.

ПІДСЕКЦІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Аудиторія 273, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Бартіш М.Я.

Секретар підсекції – асист. Ковальчук О.В.


З а с і д а н н я – 1 лютого, 13 год 00 хв


 1. Трикрокові методи для розв’язування систем нелінійних рівнянь.

Проф. Бартіш М.Я.

 1. Властивість асимптотичної дисипативності стохастичноого процесу

з марковськими переключеннями. Проф. Чабанюк Я.М.

 1. Дослідження ефективних структур роботи з ієрархічними даними.

Доц. Голуб Б.М.

 1. Особливості побудови оптимальних моделей індексів у індексних методах організації файлів баз даних. Доц. Мельничин А.В.

 2. Ідентифікація статистичних даних з гетерогенних  популяцій.

Ст. викл. Гнатишин О.П.

 1. Двокроковий метод розв’язування задач безумовної оптимізації.

Асист. Николайчук Л.В.

 1. Огляд різницевих трикрокових методів для розв’язування систем нелінійних рівнянь. Асист. Ковальчук О.В.

 2. Модифікація методу Мура на підставі математики функціональних інтервалів. Асп. Стойко Т.І.ПІДСЕКЦІЯ ІНФОРМАТИКИ
Аудиторія 270, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Ярошко С.А.

Секретар підсекції – доц. Черняхівський В.В.


З а с і д а н н я – 1 лютого, 13год 00 хв


 1. Розробка компонента користувача RadioGroup для середовища Net

і забезпечення його підтримки на етапі проектування. Доц. Ярошко С.А.

 1. Використання нечітких методів прийняття рішень. Доц. Гошко Б.М.

 2. Моделювання за альтернативними гіпотезами в управлінні портфелем фінансових активів. Доц. Заболоцький Т.М.

 3. Розробка електронних навчальних курсів для середовища MOODLE.

Доц. Клакович Л.М.

 1. Про чисельний розв’язок початково-крайової задачі з умовами Неймана

для хвильового рівняння за допомогою перетворення Лаґерра та методу граничних елементів. Доц. Музичук А.О.

 1. Використання вільного програмного забезпечення у ЛНУ імені Івана Франка і ЛНМУ імені Данила Галицького. Доц. Рикалюк Р.Є.

 2. Про деяку граничну задачу для рівняння Лапласа в області з відкритою ліпшицевою кривою. Доц. Сибіль Ю.М.

 3. Прикладне програмування алгоритмічною мовою Python.

Доц. Черняхівський В.В.

 1. Чисельне моделювання задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца методом скінчених різниць. Ст. викл. Левицька С.М.

 2. Чисельне розв’язування мішаних задач для хвильового рівняння методом перетворення Лаґерра та граничних інтегральних рівнянь.

Ст. викл. Літинський С.В.

 1. Про ефективне використання середовищ онлайнового навчання MOODLE

та IUDICO для навчання програмуванню. Асист. Галамага Л.Б.

 1. Чисельні методи розв’язування багатопараметричних спектральних задач. Проф. Подлевський Б.М.

 2. Екосистеми та системний аналіз. Доц. Пасічник Т.В.

 3. Про одну онлайнову систему підготовки до ЗНО з математики.

Доц. Кардаш А.І.

 1. Оцінювання соціально-економічного розвитку районів Львівської області: кластерний підхід. Доц. Селіверстов Р.Г.

 2. Методика вивчення курсу “Бази даних та інформаційні системи” на прикладах реальних проектів. Ст. викл. Костів В.Я.

 3. Сучасні технології та тенденції розробки програмних продуктів.

Ст. викл. Кущак П.Б.

 1. Застосування комп’ютерного моделювання для забезпечення навчального процесу. Асист. Малець Р.Б.

 2. Оцінка деяких залишкових апостеріорних оцінювачів похибок

скінченно-елементних наближень. Асист. Вовк О.В.

 1. Технологiї розробки онлайн систем для навчання програмуванню.

Асист. Нобіс В.В.

ПІДСЕКЦІЯ  ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ
Аудиторія 265, вул. Університетська, 1
Керівники підсекції – проф. Шинкаренко Г.А.,

проф. Притула М.М.,

Секретарі підсекції – доц. Вагін П.П.,проф. Щербина Ю.М.
П е р ш е з а с і д а н н я – 1 лютого, 13год 00 хв


 1. Адаптивні схеми методу скінченних елементів: точність, ефективність

та надійність обчислень. Проф. Шинкаренко Г.А.

 1. Ефективні комп’ютерні моделі для прогнозування хвильових полів

у періодичних пружних структурах. Проф. Михаськів В.І.

 1. Дослідження початково-крайових задач акустичної взаємодії оболонок

з рідиною. Доц. Бернакевич І.Є.

 1. Розв’язування задач теорії оболонок. Доц. Вагін П.П.

 2. Чисельне моделювання задач водяних потоків на водозборі в наближенні кінематичної хвилі. Доц. Венгерський П.С.

 3. Числовий аналіз процесів генерації інформації методами клітинних автоматів. Доц. Вовк В.Д.

 4. Особливості Веб-системи звітів з науки. Доц. Горлач В.М.

 5. Побудова hp-адаптивних алгоритмів методу скінченних елементів для

задач конвекції-дифузії-реакції. Асист. Дреботій Р.І.

 1. Аналіз задач стійкості оболонок, податливих до зсуву та стиснення.

Асист. Козій І.Я.

 1. Частинами кубічні апроксимації h-адаптивного МСЕ для двовимірних крайових задач з рівнянням Гельмгольца. Асист. Остапов О.Ю.

 2. Коректність варіаційного формулювання динамічної задачі термоп’єзоелектрики у випадку моделі Лорда-Шульмана та результати числового моделювання. Асист. Стельмащук В.В.

 3. Методи відшукання наближеного розв’язку багатопараметричних задач на власні значення. Асист. Ярошко О.С.

Д р у г е з а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв


1. Застосування методу (G’/G) –розвинення до деяких інтегровних нелінійних динамічних систем. Проф. Притула М.М.

2. Моделі подання знань. Проф. Щербина Ю.М.

3. Описання ґрадки конгруенції моноїда лівих головних ідеалів.

Доц. Олійник Р.М.

4. Простори слабко розривних відображень. Доц. Колос Н.М.

5. Двосторонні оцінювачі похибок МСЕ в одновимірних крайових задачах. Асист. Квасниця Г.А.

6. Задача визначення процентної ставки за кредити, за якої прибуток

від кредитування буде найбільший. Асист. Прядко О.Я.


 1. Розв’язування задачі руслового стоку методом характеристик.

Асист. Коковська Я.В.

8. Повнота топологічних напівґраток і напівгруп. Асист. Бардила С.О.

9. Нечіткі бази даних: моделювання, дизайн і застосування.

Асист. Старчак М.О.

10. Максимально негельфандові ідеали комутативної області Безу.Асист. Пігура О.В.

11. Глобальна розв’язність мішаної задачі для гіперболічної системи з горизонтальними й ортогональними характеристиками.Асист. Пелюшкевич О.В.


СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Аудиторія 1, вул. Драгоманова, 50
Керівник секції – проф. Половинко І.І.

Секретар секції – доц. Карбовник І.Д.


П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Структура, електричні й оптичні властивості тонких плівок металів. Доц. Бігун  Р.І., проф. Стасюк З.В.

 2. Моделювання спектрів наночастинок складної форми методом FDTP. Проф. Болеста І.М., асист. Кушнір О.М.

 3. Інтелектуальний аналіз масивів даних скануючої тунельної спектроскопії

для систем метал - напівпровідник. Доц. Ненчук Т.М., проф. Галій П.В.,

мол. наук. співроб. Яровець І.Р.

ПІДСЕКЦІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ І КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Аудиторія 1, вул. Драгоманова, 50
Керівник підсекції – проф. Монастирський Л.С.

Секретар підсекції – асист. Футей О.В.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Застосування нечіткого моделювання для оптимізації логістичних систем. Доц. Оленич І.Б.

 2. Використання інтегрального середовища Qt для отримання кінетики електрон-позитронної анігіляції в частотному просторі.

Доц. Флюнт О.Є., проф. Клим Г.І., prof. А. Ingram (Польща)

 1. Створення інтерфейсу користувача для подання та аналізу результатів комп’ютерного моделювання температурних залежностей коефіцієнта

термо-е.р.с ВТНП. Доц. Бабич О.Й.

 1. Інтелектуальна система біометричної ідентифікації. Доц. Бойко Я.В.

 2. Електронне навчання студентів на кафедрі РКС. Асист. Футей О.В.

 3. Моделювання енергетичної діаграми асиметричних варізонних надґраток

з використанням генетичного алгоритму. Доц. Соколовський Б.С.

 1. Енергоменеджмент “Розумного” будинку. Асп. Петришин О.І.

 2. Розрахунок ефекту Фоля. Асп. Алексейчик М.П.

 3. Біометричний захист інформації. Асп. Лозинський В.М.ПІДСЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Аудиторія 1, вул. Драгоманова, 50
Керівник підсекції – проф. Болеста І.М.

Секретар підсекції – доц. Карбовник І.Д.


З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв


 1. Проблеми дистанційного виявлення прихованих наземних мін.

Доц. Благітко Б.Я., доц. Мочульський Ю.С.

 1. Стохастичний резонанс як фундаментальний пороговий ефект.

Ст. наук. співроб. Шмигельський Я.А.

 1. Реалізація базових принципів об’єктно-орієнтованого програмування у популярних мовах і середовищах програмування. Доц. Хвищун І.О.

 2. Вимірювання електричної енергії з використанням мікроконтролера.

Доц. Карбовник І.Д.

 1. Використання вільного програмного забезпечення у курсі “Основи програмування”. Доц. Злобін Г.Г.

 2. Використання методу С-середніх при обробці зображень. Доц. Вельгош С.Р.

 3. Використання нейромереж RBF для вирішення задач розпізнавання зображень. Доц. Любунь З.М., доц. Рабик В.Г.

 4. Реалізація FIR фільтрів на мікрокомп’ютері Raspberry Pi.

Студ. Пелипець Н.В., доц. Рабик В.Г.

 1. Розгортання масштабованих баз даних у хмарному середовищі AZURE. Асист. Ровецький І.М.

 2. Використання диференційної матриці Джонса при моделюванні оптичних властивостей холестерика. Асп. Настишин С.Ю.

 3. Порогова сегментація растрових зображень високої роздільної здатності. Cт. викл. Ковтко Р.Т.

 4. Моделювання корозійних струмів на поверхні металу з тріщиною.

Проф. Юзевич В.М.

 1. Використання бібліотеки OpenCV в паралельних обчисленнях.

Cт. викл. Габрієль І.І.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка