Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів


Орієнтовний перелік очікуваних результатів навчальної діяльності учнів 5 класуСторінка3/7
Дата конвертації09.02.2018
Розмір1,39 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7


Орієнтовний перелік очікуваних результатів навчальної діяльності учнів 5 класу

Предметні компетентності

називає види мистецтва;

порівнює художню творчість з іншими видами людської діяльності;

розповідає про роль художнього слова в житті людини; специфіку художнього образу; виникнення міфів, легенд і переказів, про легендарного Нестора Літописця; значення давнього літописання для нащадків; дотепність і мудрість прислів’їв і приказок;

пояснює народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок), значення для розкриття змісту твору його назви, імен персонажів; відмінність прозової і віршованої мови;

розрізняє твори різних видів і жанрів, ілюструє на прикладах їхні особливості;

переказує цікавий епізод із біографії письменника; зміст виучуваних творів, виокремлює основні (найнапруженіші, найцікавіші) епізоди, коментує фрагмент, що найбільше вразив, порушені морально-етичні проблеми;

виділяє в художньому тексті пейзаж, діалог, монолог, з’ясовує їхню роль;

визначає тему, головну думку твору, що вивчається, його жанрову приналежність;

читає виразно і вдумливо, в особах поетичні, прозові, драматичні твори (уривки з них);

розрізняє головних і другорядних персонажів, аналізує описи зовнішності, характеризує героїв, відтворює емоції та почуття, пояснює поведінку, оцінює вчинки; вчиться порівнювати літературного героя із собою;

зіставляє теми, мотиви, образи, сюжети, що належать до різних національних літератур;

висловлює міркування з приводу виучуваного (прочитаного) і його актуальності для сучасного життя й особисто для себе; підтверджує власну думку цитатами з тексту;

відтворює в уяві картини, змальовані в художньому творі і спостережені в житті; описує настрій твору, власні відчуття, викликані художнім словом;

знає визначення, ознаки і застосовує під час інтерпретації та аналізу художнього твору (окремого фрагменту) літературознавчі поняття міф, фольклор, легенда, переказ, народна казка, літературна казка, загадка, прислів’я, приказка, акровірш, літопис, драматичний твір, епічний твір, ліричний твір, оповідання, прозова мова, віршована мова, мова автора і мова персонажів, тема, портрет, гіпербола, порівняння, епітети, персоніфікація, метафора;

веде з допомогою вчителя діалог із текстом (автором, героями), однокласниками, самим собою: ставить запитання різних видів, передбачає можливий розвиток подій тощо;

знає імена письменників, які народилися в рідному краї; читає й аналізує їхні твори; висловлює власні міркування з приводу прочитаного;

виконує (усно і письмово) творчі роботи різних жанрів.
Ключові компетентності

знаходить у тексті ключові фрази, слова, образи; відрізняє нову інформацію від уже відомої, аналізує, узагальнює, систематизує її, робить висновки;

визначає необхідність додаткової інформації, працює з каталогами, словниками, енциклопедіями; шукає необхідні відомості в мережі Інтернет та інших джерелах (текст, ілюстрації, схеми, таблиці, графіки тощо), опрацьовує їх; 

усвідомлює важливість толерантного ставлення до людей у сучасному світі;

дотримується правил спілкування у парі (групі); визначає тему і мету спілкування; формулює висловлення залежно від мети спілкування і об'єкта мовлення; «чує» співбесідника, переказує одержане повідомлення; толерантно відстоює власну позицію в дискусії;

встановлює  причиново-наслідкові зв’язки між фактами, явищами (у т. ч. художніми);

розуміє роль читання впродовж життя для власного зростання;

дискутує про зв’язок історичного минулого із сучасністю, важливість знання історії своєї держави;

застосовує набуті знання для компаративного аналізу творів української та зарубіжної літератури;

зіставляє специфіку розкриття певної теми в різних видах мистецтва;

аналізує умову завдання, прогнозує можливий результат діяльності;

формулює з допомогою вчителя (самостійно) мету і цілі діяльності на урок (тему): обирає із запропонованого переліку, пропонує власні, обговорює в парі, групі, колективно;

працює за поданим планом (доповнює і змінює його, слідкує за дотриманням);

добирає необхідні засоби навчання (підручник, посібники, статті, Інтернет-ресурси), визначає, чия допомога потрібна;

аналізує з допомогою вчителя (самостійно) досягнення цілей уроку (вивчення теми); визначає причини труднощів у навчанні;

дає емоційну оцінку діяльності на уроці (власної, однокласників) і обґрунтовує її; працює з картками оцінювання й самооцінювання;

організовує і здійснює діяльність у парі.
6 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 51 год. Повторення та узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 4 год. Позакласне читання — 4 год. Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення) Виразне читання — 2 год. Резервний час — 7 год


К-сть

годин

(орієн

товно)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

1

Предметні компетентності

знає про рукописні книги часів Русі-України, про автора «Повісті минулих літ» Нестора Лiтописця; про сучасні формати книги;

розуміє роль книжки в житті людини, складність і особливість процесу творчості, місце в ньому уяви й фантазії митця, роль читача в «житті» художнього твору; пояснює, де можна «зустрітися» з літературою (літературні журнали, радіопередачі, телебачення, театр, книгарні, бібліотеки, Інтернет); аргументує індивідуальні читацькі інтереси.

Ключові компетентності

зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва; створює презентацію про історію книжки; усвідомлює роль читання впродовж життя для власного зростання;
розуміє необхідність додаткової інформації; знаходить її в мережі Інтернет та інших джерелах.

НЛ–1

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення потреби шанобливого ставлення людей до книжки, до освіти.

ВСТУП

Книжка в житті людини. Творча майстерня автора від давнини до сьогодення. Зміни формату книги впродовж віків. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.МЗ: культура часів Русі-України

(історія України).6


Предметні компетентності

Учень / учениця: знає про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди; розповідає про головні календарні обряди українців; розрізняє і називає різновиди календарно-обрядових пісень; виразно і вдумливо читає їх, коментує зміст; виокремлює й пояснює роль художніх засобів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про роль колискової пісні в житті людини, про роль сім’ї та тепло рідного дому, про відповідальність кожного за збереження духовної спадщини для майбутніх поколінь; описує образ матері над колискою дитини (за творами літератури та живопису).

Вивчає напам’ять: 2 пісні (на вибір учня).

НЛ–1,2

Емоційно-ціннісне ставлення

Прагнення відроджувати й вивчати оригінальну творчість народу. Повага до прадавніх вірувань наших предків, гордість за свій талановитий народ, любов до рідних.

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Календарно-обрядові пісні

Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой бiжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні); «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!» (купальські); «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) – на вибір. Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка» (на вибір). Веснянки: «Ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір).Народні колискові пісні

«Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать»

Провідні мотиви, лексичні особливості колискових. Календарно-обрядові пісні рідного краю.ТЛ: народна пісня, колискова, рефрен, анафора.

МК: фольклорна спадщина інших слов’янських народів (зарубіжна література); К. Стеценко. «Колядки», М. Леонтович. «Щедрик», М. Лисенко. Музичні обробки українських веснянок; колискові пісні у виконанні Росави (музичне мистецтво); А. Петрицький «Різдвяний ранок», С. Васильківський. «Весна в Україні» (образотворче мистецтво).

3

Предметні компетентності

розуміє і пояснює специфіку пісні лiтературного походження; переказує історію створення національного гімну; розповідає про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну з «Молитвою»

О. Кониського; виразно і вдумливо читає пісні; визначає й коментує провідні мотиви, пояснює роль символів у них.Ключові компетентності

висловлює судження про значення національного гімну в житті народу; розкриває особливості художнього втілення теми України у творах різних митців.

Вивчає напам’ять: «Ще не вмерла Україна...» та 1 пісню (на вибір).

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Осмислення почуття патріотизму, утвердження віри в щасливе майбутнє свого народу.

Пісні літературного походження

«Ще не вмерла Україна...»
П.ЧУБИНСЬКОГО і
М.ВЕРБИЦЬКОГО –
національний гімн нашої держави. Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, та її зв’язок із «Молитвою»

О. КОНИСЬКОГО й М. ЛИСЕН-=КА, духовним гімном України.

«Ой, у лузі червона калина похилилася» С. ЧАРНЕЦЬКОГО і
Г. ТРУХА —
пісня, що стала народною. Патріотичні мотиви пісень літературного походження.

ТЛ: гімн.

МК: гімн України (муз. мистецтво).

2

Предметні компетентності

розповідає коротко про письменника; виразно і вдумливо читає поему; визначає головну думку; розповідає про життя ханського сина в полоні руського князя й пояснює, чому він забув рідний край; характеризує образ юнака-половця; співвідносить давноминулі події, описані в поемі, із сучасністю.

Ключові компетентності

розуміє значення історичної пам’яті для кожної людини; пояснює важливість приналежності до свого народу; висловлює судження про її історичну основу, зв’язок із літописною легендою; коментує власне розуміння почуття патріотизму; усвідомлює роль слова в житті людини.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення важливості історичної пам’яті для кожної людини та приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

Микола ВОРОНИЙ. «Євшан-зілля» Коротко про письменника. Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів у поемі «Євшан-зілля». Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи рідного краю.

ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.

2

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розповідає про життя Т. Шевченка в Петербурзі; знає зміст твору, виразно й осмислено читає окремі фрагменти; розкриває історичну основу поеми «Іван Підкова»; висловлює судження про риси й поведінку козацького ватажка; пояснює особливості художніх засобів у зображенні штормового моря, бою.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

розуміє важливість знання історії рідного народу; висловлює власну думку щодо суспільно-політичних питань.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків - духовний спадок нащадкам.

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Думка» («Тече вода в синє море»), «Іван Підкова» (без вступу), «Тече вода в синє море»

Відомості про перебування поета в Петербурзі. Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка. Зображення історичного минулого. Героїзм та відвага козаків та їхнього ватажка. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.МЗ: козацька доба (історія України).

МК: пізнавальна програма «Тарас Шевченко в Петербурзі» (архів Першого національного каналу);

«Тече вода в синє море / Думка» на слова Тараса Шевченка. Виконує Олекса Керекеша, гурт «Фата Морґана» (музичне мистецтво).4

Предметні компетентності

уміє визначити історичну основу твору; знаходить і коментує описи природи, портрети персонажів, їхні вчинки; аналізує роль художніх засобів.

Ключові компетентності

висловлює власні судження про геройство та вміння з честю вийти із найскладніших ситуацій козака-характерника Швайки та його юних помічників Грицика та Санька; зіставляє специфіку розкриття історичної теми в літературі та кінематографі; створює презентацію про головних героїв твору; дискутує про проблеми національної свідомості, патріотизму, зрадництва, усвідомленого вибору.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших предків, потреби виховання й утвердження цих якостей у наш час.

Володимир РУТКІВСЬКИЙ. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах»)

Твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Незвичайні здібності козаків-характерників. Сміливість і відвага козацьких джур Грицика та Санька. Засудження підступності, жорстокості та підлості зрадників. Тема боротьби українських козаків проти татарської орди.МЗ: козацька доба (історія України).

МК: фільм про козаків-характерників (із серії «Козацька звитяга»).

3

Предметні компетентності

розповідає про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість;

усвідомлює і вміє пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками; характеризує образ ліричної героїні; висловлює власні роздуми про неї.

Ключові компетентності

висловлює своє ставлення до проблеми бережливого ставлення до природи як важливого чинника реалізації особистості; зіставляє специфіку розкриття теми в літературі, музиці, кіномистецтві; створює ілюстрації до творів, відеопоезії.

Вивчає напам’ять: вірш «Як дитиною, бувало…».

НЛ–1

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення потреби плекати почуття любові до батьків, родини; формування стоїчних рис характеру (мужності, цілеспрямованості, наполегливості); прагнення до самоосвіти.

Я І СВІТ

Леся УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач). «Мрії», «Як дитиною, бувало…», «Тиша морська»

Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. Неповторний світ дитинства в поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. Значення мистецтва в житті людини. Гармонія людини і природи.МК: фільм про Лесю Українку із циклу «Обличчя української історії» (кіномистецтво).

СЛ: поезії Мар’яни Савки, Маріанни Кіяновської, Любові Якимчук.

4

Предметні компетентності

розповідає цікаві епізоди з життя письменника; знає зміст оповідання; виразно і вдумливо читає епізоди, що найбільше вражають; аналізує епічний твір; називає риси характеру Федька, що вирізняють його з-поміж друзів-однолітків, коментує їх; аналізує роль художніх засобів у творі; знаходить портрет, пейзаж, діалоги; формулює головну думку оповідання.

Ключові компетентності

висловлює своє ставлення до літературних героїв; визначає причиново-наслідкові зв’язки між фактами і явищами; пропонує алгоритм дій.

НЛ–1,2

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину духовно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність.

Володимир ВИННИЧЕНКО. «Федько-халамидник»

Дитинство письменника. Художня розповідь про Федька, його життя, стосунки з однолітками. Добро і зло, благородство і підлість у творі. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.ТЛ: головний герой, другорядні герої.

1

Предметні компетентності

виразно й усвідомлено читає вірші; висловлює судження про почуття ліричного героя; співвідносить їх із пережитими особисто.Ключові компетентності

висловлює своє ставлення до проблеми збереження родинних цінностей; зіставляє специфіку розкриття теми в літературі, музиці, кіномистецтві; створює ілюстрації до творів, відеопоезії; проводить аналогії із власним життям.

НЛ–3

Емоційно-ціннісне ставлення Осмислення ролі батьківського дому в житті людини, відповідальності за власну родину.

Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ. «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…» Настрої та почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність). Образ рідної людини та важливість родинних цінностей.


2

Предметні компетентності

розуміє, що світ дитинства – вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій; виразно й усвідомлено читає поезії, коментує їх; пояснює художні засоби.

Ключові компетентності

висловлює судження про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі; пояснює вплив слова на психічне здоров’я людини.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення ролі почуття дружби в житті людини, уміння бачити красу навколо, цінувати доброту.

Ірина ЖИЛЕНКО. «Жар-Птиця», «Підкова», «Гном у буфеті»

Поетичні роздуми про доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

1

Предметні компетентності

розуміє метафоричність поезій;
виразно і вдумливо читає вірші; коментує образне бачення світу, явищ природи в них; пояснює поєднання у творі уявного, фантастичного і реального; висловлює власне бачення образів стежечки, блискавки, веселки тощо.

Ключові компетентності

порівнює твори музичного й образотворчого мистецтв, суголосні поезіям; зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва.

Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір).

НЛ–1

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення потреби естетичного сприйняття художнього твору.

Ігор КАЛИНЕЦЬ. «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» зі збірки «Дивосвіт» (на вибір)

Талановитий український поет, автор віршів для дітей.


Своєрідність форми його поезій. Персоніфіковані образи природних явищ – дивовижне й незвичайне в повсякденному житті. Гармонія людини і природи.

МК: твори музичного, образотворчого декоративно-ужиткового мистецтв, суголосні поезіям І. Калинця.

3

Предметні компетентності

виразно і вдумливо читає казки-притчі, коментує їх; знаходить і пояснює фантастичні елементи в них; висловлює судження про важливість проблем, порушених у творах та актуальність їх; знаходить аналогії в повсякденному житті.Ключові компетентності

розуміє силу слова; аналізує життєві ситуації з погляду гуманізму, толерантного ставлення до людей; дискутує щодо проблем таланту, неординарності, «білих ворон», спілкування; висловлює власне розуміння ілюстрацій письменниці; створює есе-рефлексію.

НЛ–1, 2

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити й розуміти красу світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.

Емма АНДІЄВСЬКА. «Казка про яян», «Говорюща риба». Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. Добро й любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.
ТЛ: притча.5

Предметні компетентності

знає основне про письменника; розуміє поняття романтичного і пригодницького; визначає жанр твору; самостійно ознайомлюється з його змістом; аналізує поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях; характеризує улюбленого героя, аргументує свій вибір, розкриває риси його вдачі; виокремлює, виразно читає й коментує найцікавіші епізоди тексту.

Ключові компетентності

висловлює судження про зв’язок прочитаного з власними життєвими спостереженнями; усвідомлює себе активним членом соціуму; зіставляє специфіку розкриття теми в літературі й кіномистецтві; обговорює в групах проблеми дружби та першого кохання; створює правила поведінки в екстремальних ситуаціях; укладає таблицю «Плюси і мінуси «проектів» Яви та Павлуші».

НЛ–3,4

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення важливості активної життєвої позиції, позитивних рис характеру; сили справжньої дружби та взаємопідтримки.

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА

Всеволод НЕСТАЙКО. «Тореадори з Васюківки» (скорочено)

В. Нестайко – визнаний у світі український дитячий письменник. Пригодницький захопливий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його пригодницькій повісті для дітей. Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього. Проблеми у творі.ТЛ: повість, пригодницький твір.

МЗ: пригоди й романтика у творах

Д. Дефо, Ж. Верна, Марка Твена (зарубіжна література).МК: кінофільм «Тореадори з Васюківки», 1965; режисер С. Зелікін (кіномистецтво).

3

Предметні компетентності

переказує зміст уривка твору; визначає елементи сюжету в ньому; характеризує образи головних персонажів, їхню поведінку в складній ситуації.

Ключові компетентності

висловлює судження про місце уяви, фантазії, романтичності в житті сучасної людини, необхідності навчатися упродовж життя, здобувати досвід; про важливість збереження довкілля для сьогодення та майбутнього; знаходить у тексті реальні (звичайні) та пригодницькі події.

НЛ–3

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення значення романтичності, життєлюбства в житті людини.

Ярослав СТЕЛЬМАХ. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних героїв.4

Предметні компетентності

знає цікавий факт про письменницю; переказує зміст твору, висловлює враження про нього; характеризує образ головного героя Клима.

Ключові компетентності

висловлює судження про те, як виховувати в собі риси сміливості, хоробрості, кмітливості, відповідальності; як спрогнозувати можливі наслідки діяльності; зіставляє специфіку розкриття фантастичної теми в літературі й кіномистецтві; знаходить інформацію про українських письменників-фантастів; дискутує про проблеми сміливості і боягузтва.

НЛ–1,2,4

Емоційно-ціннісне ставлення

Потреба формування позитивного світогляду, доброзичливого ставлення до світу та людей. Усвідомлення ролі навчання, прагнення відкривати світ і себе в ньому, самовдосконалення, самореалізації в житті кожної людини.

Леся ВОРОНИНА. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9»

Леся Воронина — сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. Фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності. Клим Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від боягуза до супергероя. Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині.ТЛ: сюжет, його елементи.

МК: науково-популярні фільми про інопланетні цивілізації та паралельні світи.

3

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розуміє роль гумору в житті українців; знає жанри гумористичних творів, називає їх; розповідає про особливість побудови байки; виразно і вдумливо читає твори Л. Глібова;
пояснює головну думку кожної байки та алегоричні образи.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

зіставляє описане в байках із реальним життям, використовуючи виражальні засоби української мови; створює ілюстрації до твору; обговорює в групах проблеми несправедливості, жорстокості, ледарства в байках Л. Глібова і в сучасному житті.

НЛ–2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людини, потреби життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор.

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки тощо). Роль гумору в житті українців.Леонід ГЛІБОВ. «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл»

Визначний український байкар, поет. Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.ТЛ: гумор (повторення), сатира, байка (повторення), алегорія, мораль.

МЗ: Байки Езопа та І. Крилова (зарубіжна література).

2

Предметні компетентності

розуміє вияв народної мудрості в гуморесках, викривальний пафос співомовок; виразно й усвідомлено читає твори; коментує іронічне ставлення автора до негативних рис характеру; виокремлює головну думку кожного твору; характеризує героїв і порівнює їх.

Ключові компетентності

пояснює зв’язок історичних фактів із їх гумористичним відображенням у співомовках; обґрунтовує власні спостереження над смішними ситуаціями в житті; розуміє роль ініціативності, підприємливості в суспільстві та специфіку лексики твору; застосовує комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування; створює ілюстрації до твору; віднаходить інформацію про зустріч запорожців із королем.

НЛ–2, 3

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення, що почуття гумору - ознака духовного здоров’я людини.

Степан РУДАНСЬКИЙ. «Добре торгувалось», «Запорожці у короля»
Співомовки С. Руданського — унікальне явище у світовому письменстві. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, уміння посміятися над власною безпорадністю та відстояти свою гідність.

ТЛ: гумореска, співомовка.
МЗ: козацька доба (історія України).

2

Предметні компетентності

виразно і вдумливо читає твори, коментує їх; пояснює основні ідеї; аналізує художні особливості гуморесок.Ключові компетентності

проводить аналогії з власними спостереженнями; усвідомлює роль мови в житті людини; створює ілюстрації до твору, виразно читає гуморески; дискутує про проблеми мови і народу.

Вивчає напам’ять: 1 гумореску (на вибір).

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення Оптимістична настанова в житті, уміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати дійсність і самого себе.

Павло ГЛАЗОВИЙ. «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала», «Кухлик» (2–3 — на вибір)

Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

4

(упродовж року)

Предметні компетентності

знає про письменників-земляків, їхні твори; розуміє зміст цих творів; виразно читає та коментує їх.

Ключові компетентності

усвідомлює роль читання для власного зростання впродовж життя.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення Шанобливе ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ Ознайомлення із творами письменників-земляків.

2

Предметні компетентності

називає імена митців, твори яких вивчали впродовж року; розповідає про ті, які найбільше сподобалися; пояснює та аргументує свою думку.

Ключові компетентності

аналізує життєві  ситуації, людські вчинки на матеріалі вивчених творів; узагальнює інформацію; визначає необхідність додаткової інформації, шукає її в мережі Інтернет та інших джерелах.

НЛ–1, 2, 3, 4

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення потреби висловлювати власну думку, захищати власну позицію.

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин створена відповідно...
Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013
Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка