Програма 2012 Програму з фізики для основної школи підготувалиСкачати 430,49 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації15.03.2018
Розмір430,49 Kb.
1   2
8 клас

(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервний час)

20 год


Розділ 1. МЕХАНІЧНА РОБОТА. МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

Механічна робота. Потужність. Механічна енергія та її види. Взаємні перетворення потенціальної й кінетичної енергії. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

Поступальний та обертальний рухи твердого тіла. Момент сили. Умови рівноваги тіл.

Машини й механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки. [Вітряні двигуни. Гідравлічні машини й механізми.]

[Історичний характер становлення знань про фізичні основи машин і механізмів.]
Лабораторні роботи:

№ 1. Перевірка закону збереження механічної енергії.

№ 2. Вивчення умови рівноваги важеля.

№ 3. Визначення ККД похилої площини.

№ 4. Визначення центра тяжіння тіла.
Демонстрації


 1. Перетворення й збереження механічної енергії.

 2. Умови рівноваги тіл.

 3. Використання простих механізмів

Учень/учениця:

Знає й розуміє: види механічної енергії, означення моменту сили, одиниці роботи, потужності, енергії; умови рівноваги тіла, центр тяжіння тіла, принцип дії простих механізмів; перетворення одного виду механічної енергії на інший; закон збереження механічної енергії, формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, умови рівноваги тіла; «золоте правило» механіки.

Уміє: використовувати під час розв’язування задач формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, умови рівноваги тіла; вимірювати ККД простих механізмів; користуватися простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); визначати положення центра тяжіння тіл, пояснити «золоте правило» механіки як окремий випадок закону збереження енергії;здійснювати пошук необхідної інформації в різних джерелах, літературі; опрацьовувати, аналізувати та зберігати інформацію; перекодовувати інформацію, представлену в різних формах; використовувати фізичний експеримент як джерело інформації.

Виявляє ставлення й оцінює: глобальність дії закону збереження та перетворення енергії, ефективність використання машин і механізмів (зокрема вітряних двигунів, гідравлічних механізмів), їхнього сучасного розвитку


38 год


Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. (ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ БУДОВИ РЕЧОВИНИ І ТЕРМОДИНАМІКИ)

Фізичні тіла й речовина. Подільність речовини. Молекули. Атоми. Електрони. Йони. Початкові відомості про ядро атома і його будову. Етапи становлення атомної теорії будови речовини. Моделі атома. Протонно-нейтронна будова атомного ядра.

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування.

Фізичні властивостей твердих тіл рідин і газів. Агрегатні стани речовини.

Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали.

Теплові явища і процеси. Приклади теплових явищ (нагрівання й охолодження тіл, зміна агрегатних станів речовини, теплове розширення тіл).

Рух молекул і тепловий стан тіла. Теплова рівновага. Температура. Абсолютна шкала температур.

Мікроскопічний і макроскопічний (термодинамічний) описи теплових явищ і процесів.

Залежність розмірів фізичних тіл від температури. Особливості теплового розширення води. Термометри. [Емпіричні шкали температур.]

Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла: механічна робота й теплообмін. Види теплообміну. Кількість теплоти.

Розрахунок кількості теплоти при нагріванні (охолодженні) тіла. Питома теплоємність речовини.

Кристалічні тіла: плавлення й тверднення. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення (тверднення) тіл. Питома теплота плавлення речовини.

Пароутворення і конденсація. Випаровування. Кипіння. Температура кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення (конденсації). Питома теплота пароутворення.

Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти, яка виділяється внаслідок згорання палива. Питома теплота згорання палива.

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Види теплових двигунів.

Холодильні машини. Кондиціонер. Теплові насоси.


Лабораторні роботи

№ 5. Спостереження броунівського руху.

№ 6. Вивчення теплового балансу за змішування води різної температури.

№ 7. Визначення питомої теплоємності речовини.№ 8. Визначення питомої теплоти плавлення льоду.
Демонстрації

 1. Дифузія газів, рідин.

 2. Розширення тіл під час нагрівання.

 3. Модель броунівського руху.

 4. Моделі молекул.

 5. Вирощування кристалів.

 6. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.

 7. Принцип дії теплового двигуна.

 8. Моделі різних видів теплових двигунів.

 9. Будова холодильної машини.

Учень/учениця:

Знає й розуміє: різницю між атомом і молекулою; ядерну модель атома; види агрегатних станів речовини; ознаки кристалічних та аморфних тіл; види теплопередачі; внутрішню енергію; способи вимірювання температури; одиниці температури й кількості теплоти; види температурних шкал; види теплових машин (теплові двигуни, холодильні машини, кондиціонер, теплові насоси); основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини та її дослідне обґрунтування; мікроскопічний і макроскопічний (термодинамічний) описи теплових явищ і процесів; особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах; залежність температури від руху молекул; залежність розмірів тіл від температури; особливості теплового розширення води; умову теплової рівноваги, два способи зміни внутрішньої енергії тіла; способи теплообміну; умови нагрівання (охолодження), плавлення (тверднення), пароутворення (конденсації); принцип теплообміну організму людини; природу рідких кристалів, полімерів; принцип дії теплових двигунів, холодильних машин, теплових насосів.

Уміє: пояснити атомно-молекулярну будову речовини в різних агрегатних станах, робити висновки про залежність перебігу явища дифузії від температури; порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах; описувати процеси: плавлення й кристалiзацiї, випаровування (кипіння) i конденсації, перетворення енергії в теплових процесах, класифікувати види теплопередачі; записувати значення температури в різних одиницях; аналізувати графіки теплових процесів; пояснити принцип дії теплових двигунів; експериментально визначати питому теплоємність речовини, питому теплоту плавлення льоду; користуватися терезами, термометром, калориметром; розв’язувати задачі, застосовуючи формулу залежності лінійних та об’ємних розмірів тіл від температури, формули на розрахунок кількості теплоти, що йде на нагрівання, теплоти згоряння палива, теплоти плавлення, теплоти пароутворення, рівняння теплового балансу, ККД теплової машини.

Виявляє ставлення й оцінює: принцип дії теплових машин; вплив теплотехніки на довкілля; необхідність використання теплозбережувальних технологій; достовірність одержаної інформації, етичність її використання


4 год

Навчальний проект

Екологічні проблеми теплоенергетики й теплокористування. Енерго- та теплозбережувальні технології.

Унікальні фізичні властивості води


Оцінює достовірність одержаної інформації, етичність її використання


2 год

Узагальнювальні заняття
2 год

Екскурсії
4 год

Резерв
9 клас

(105 годин, 3 години на тиждень, 4 години — резервний час)

7 годРозділ 1. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА (ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ)

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.

Електрон. Позитивний і негативний йони.

Електричне поле. Силові лінії електричного поля.


Демонстрації

1. Електризація різних тіл.

2. Взаємодія наелектризованих тіл.

3. Два роди електричних зарядів.

4. Подільність електричного заряду.

5. Будова й принцип дії електроскопа

Учень/учениця:

Знає й розуміє: означення електричного заряду й електричного поля, два роди електричних зарядів, закон Кулона, закон збереження електричного заряду; одиницю електричного заряду, правила безпеки життєдіяльності під час проведення дослідів з електрики; механізми електризації тіл та електричної взаємодії, способи виявлення електричного поля, принцип дії електроскопа, дискретність електричного заряду, відмінність між точковим зарядом і зарядженим тілом.

Уміє класифікувати електричні заряди на позитивні й негативні; характеризувати електрон як мікрочастинку, що є носієм елементарного електричного заряду, йон як структурний елемент речовини, пояснювати механізм електризації тіл; спостерігати електричну взаємодію, користуватися електроскопом; графічно зображати електричне поле; розв’язувати задачі на розрахунок сили взаємодії точкових зарядів із застосуванням закону Кулона; здійснювати пошук необхідної інформації в різних джерелах, літературі; опрацьовувати, аналізувати й зберігати інформацію; перекодовувати інформацію, представлену в різних формах; використовувати фізичний експеримент як джерело інформації.

Висловлює судження щодо матеріальності електричного поля, фундаментальності закону збереження електричного заряду; оцінює вплив електричного поля на живі організми, роль Кулона у встановленні кількісного закону електростатики

20 год


Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕОРІЇ ПРОВІДНОСТІ)

Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики.

Умови виникнення та існування електричного струму. Джерела електричного струму. Електричне коло і його основні елементи.

Струм у металах. Електропровідність металевих провідників.

Сила струму. Амперметр.

Електрична напруга. Вольтметр.

Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. [Залежність опору провідника від його температури.] Резистори. Реостати.

Закон Ома для ділянки кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.

Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу.

Електропровідність газів.

Застосування електролізу й струму в газах.


Лабораторні роботи

№ 1. Вимірювання сили струму та електричної напруги.

№ 2. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра.

№ 3. Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника, площі його поперечного перерізу та матеріалу.

№ 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

№ 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників


Демонстрації

1. Електричний струм і його дії.

2. Провідники й діелектрики.

3. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення.

4. Складання електричного кола.

5. Вимірювання сили струму амперметром.

6. Вимірювання напруги вольтметром.

7. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки.

8. Вимірювання опору.

9. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу.

10. Будова й принцип дії реостатів.

11. Послідовне й паралельне з’єднання провідників.

12. Електроліз.

13. Струм у газахУчень/учениця:

Знає й розуміє теплову, магнітну, хімічну дії електричного струму, джерела електричного струму, елементи електричного кола, означення електричного струму, сили струму, опору провідника, закон Ома для ділянки кола, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, закон Джоуля — Ленца, закон Фарадея для електролізу, одиниці сили струму, напруги, електричного опору, правила експлуатації електричних приладів та безпеки життєдіяльності під час роботи з ними;

умови виникнення та існування електричного струму, способи зміни сили струму й напруги в електричних колах, будову й принцип дії амперметра, вольтметра, реостата, відмінність провідників, діелектриків і напівпровідників, механізм електропровідності металів, механізми електролізу, електропровідності газів, залежність опору металів від температури з позицій електронної теорії; історичний характер розвитку знань про електрику.Уміє наводити приклади використання електричного струму в побуті, на виробництві, застосування електролізу в промисловості, струму в газах — у техніці; спостерігати явища, які відбуваються під дією електричного струму в різних середовищах; складати електричні кола й схематично їх зображати; вимірювати силу струму, напругу, електричний опір, потужність споживача електроенергії; користуватися різними джерелами струму (гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення), амперметром, вольтметром, реостатом, розподільниками напруги, лічильником електроенергії; досліджувати параметри електричних кіл за послідовного й паралельного з’єднання споживачів; розв’язувати задачі із застосуванням формули опору провідника, закону Ома для ділянки кола, сили струму, напруги, закону Джоуля — Ленца, електролізу; розраховувати електричні кола.

Висловлює судження щодо ролі видатних науковців у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в сучасному житті; оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом; достовірність одержаної інформації, етичність її використання15 год


Розділ 3. МАГНІТНІ ЯВИЩА (ОСНОВИ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ)

Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле. Магнітне поле Землі.

Дослід Ерстеда. Лінії магнітного поля.

Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовин.

Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.

Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади.

Дія магнітного поля на провідник із струмом. Сила Ампера.

Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд. Сила Лоренца. Прояви та застосування сили Лоренца в природі і техніці.

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм. Правило Ленца.

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.


Лабораторна робота

№ 6. Складання й випробування найпростішого електромагніту.


Демонстрації

1. Постійні магніти.

2. Спектри магнітних полів.

3. Магнітне поле Землі. Компас.

4. Дослід Ерстеда.

5. Електромагніт.

6. Дія магнітного поля на струм. Електродвигун.

7. Явище електромагнітної індукції.

8. Індукційні генератори індукційного струму


Учень/учениця:

Знає й розуміє: приклади магнітної взаємодії, полюси магнітів, способи виявлення магнітного поля, прилади, у яких використовується електромагнітна взаємодія, правила свердлика, правої руки, лівої руки, гіпотезу Ампера; досліди Ерстеда, Фарадея, властивості магнітного поля Землі, результат дії магнітного поля на провідник зі струмом; застосування електромагнітних явищ, магнітного поля для профілактики та лікування захворювань; природу магнітного поля, причини виникнення магнітної бурі, полярного сяйва, принцип дії електромагнітів та електродвигунів; суть явища електромагнітної індукції, спосіб промислового одержання електричного струму.

Уміє пояснити магнітні властивості речовин на основі гіпотези Ампера, принцип дії електричного двигуна, електровимірювальних приладів; використовувати правила свердлика, правої руки, лівої руки; характеризувати основні властивості постійних магнітів, магнітне поле провідника зі струмом, колового струму; спостерігати електромагнітні явища, складати електромагніт; користуватися електродвигуном постійного струму; графічно зображати магнітне поле.

Висловлює судження щодо матеріальності магнітного поля, значення вивчення електромагнітних явищ для пізнання явищ природи й освоєння техніки, взаємозв’язку між магнітним та електричним полями;

оцінює вплив магнітного поля на живі організми,

способи захисту від негативного впливу магнітного поля техногенного походження
13 год


Розділ 4. СВІТЛОВІ ЯВИЩА (ОСНОВИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ОПТИКИ)

Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла.

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячні й місячні затемнення.

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори.

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи. Збільшення лінзи.

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. Об’єктиви. Зорова труба.

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору.
Лабораторні роботи

№ 7. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.

№ 8. Перевірка законів заломлення світла.

№ 9. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.


Демонстрації

1. Прямолінійне поширення світла.

2. Відбивання світла.

3. Зображення в плоскому дзеркалі.

4. Заломлення світла.

5. Хід променів у лінзах.

6. Утворення зображень за допомогою лінзи.

8. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо).

9. Модель ока.

10. Інерція зору. Спостереження руху тіл під час стробоскопічного освітлення.
Учень/учениця:

Знає й розуміє: приклади оптичних явищ у природі та техніці, природних і штучних джерел та приймачів світла, означення поняття світлового променя, закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла; формулу тонкої лінзи, застосування лінз та оптичних приладів; вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики захворювань зору; одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи, спектральний склад природного світла;

поширення світла в різних оптичних середовищах, причини заломлення та дисперсії світла, призначення окулярів, лінз, застосування оптичних приладів (телескопів, мікроскопів, проекційних апаратів тощо).Уміє розрізняти падаючий, відбитий i заломлений промені, кут падіння, відбивання й заломлення світла; пояснювати утворення тіні та півтіні, причини сонячних i місячних затемнень, хід променів за дзеркального та дифузного відбивання світла, дисперсію світла; описувати око як оптичну систему; спостерігати прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, відбивання світла, заломлення світла на межі двох середовищ, дисперсію світла; вимарювати фокусну відстань та оптичну силу лінзи; користуватися лупою, лінзами; складати найпростіші оптичні прилади; розв’язувати задачі із застосуванням формули тонкої лінзи, закону заломлення світла; будувати хід променів у плоскому дзеркалі, на межі двох середовищ; зображення, утворені за допомогою лінз.

Висловлює судження щодо світоглядного значення знань про світло та світлові явища; оцінює значення світла для життя на Землі й у Всесвіті


1 год

Навчальний проект

Складання найпростішого оптичного приладу
Уміє використовувати набуті знання в практичній діяльності

8 год


Розділ 5. ЗВУКОВІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ.

Звукові хвилі. Виникнення і поширення звукових хвиль. Швидкість поширення звуку, довжина і частота (період) звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Вібрації і шуми та їх вплив на живі організми.

Інфра- та ультразвуки. Інфра- та ультразвуки в живій природі і техніці.

Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота (період) електромагнітної хвилі.

Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.

Розвиток уявлень про природу світла


Учень/учениця:

Знає й розуміє, що таке хвиля, довжина хвилі, її частота (період), швидкість хвилі, зв’язок швидкості поширення з довжиною та частотою хвилі; приклади проявів і застосувань звукових та електромагнітних хвиль у природі й техніці; характеристики звуку; що таке гамма-, рентгенівське, ультрафіолетове, інфрачервоне проміння, світло та радіохвилі; сучасні пристрої для бездротових комунікацій і зв’язку;

механізм виникнення та розповсюдження звуку, виникнення луни; як людина сприймає звук (гучність, висота тону), залежність швидкості поширення звуку від середовища; як відбувався розвиток уявлень про природу світла; принцип звукової та радіолокації.Уміє розв’язувати задачі за допомогою формул взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, формул розрахунку відстані до перешкоди за проміжком часу запізнення відбитого сигналу; порівнювати властивості звукових та електромагнітних хвиль різних частот.

Висловлює судження та оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми; внесок вітчизняної науки в розвиток радіотехніки


12 год

Розділ 6. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Природна радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості.

Дослід Резерфорда. Сучасна модель атома. Розміри атомного ядра. Ядерні сили. Ізотопи.

Активність радіоактивної речовини. Період напіврозпаду радіоактивного нукліда.

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Поглинута та експозиційна доза, її потужність. Дозиметри.

Використання радіоактивних ізотопів.

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики.

Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.Демонстрації

1. Модель досліду Резерфорда.

2. Модель атома. Модель ядра.

3. Принцип дії лічильника йонізаційних частинок.

4. Дозиметри


Учень/учениця:

Знає й розуміє: ядерну модель атома, сучасні погляди про будову ядра атома; види радіоактивного випромінювання, основні характеристики випромінювання, закономірності радіоактивних перетворень атомних ядер; означення радіоактивності, активності радіонукліда, періоду напіврозпаду; формулу дози випромінювання, потужності радіоактивного випромінювання, правила безпеки життєдіяльності в умовах природного радіаційного фону та радіоактивного забруднення;

суть досліду Резерфорда, механізм ланцюгових ядерних реакцій, принцип дії ядерного реактора, джерела енергії Сонця й зір, негативний вплив радіоактивного випромінювання на живі організми, доцільність застосування радіонуклідів.

Уміє пояснити йонізаційну дію радіоактивного випромінювання; користуватися дозиметром.

Висловлює судження щодо переваг та недоліків, перспектив розвитку атомної енергетики; використання термоядерного синтезу; оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання1 годНавчальний проект

Складання радіаційної карти регіону


Оцінює достовірність одержаної інформації, етичність її використання

17 год

Розділ 7. РУХ ТА ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Кінематика прискореного руху. Закони Ньютона. Основне рівняння динаміки поступального руху тіла. Система законів Ньютона і її роль у становленні фізичного знання.

Закони збереження в механіці.

Імпульс, реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

Межі застосування класичної механіки


Учень/учениця:

Знає й розуміє: характеристики нерівномірного руху (миттєва швидкість, прискорення) та їх векторний характер; залежність швидкості та переміщення від часу; закони Ньютона; поняття імпульсу; закони збереження імпульсу та енергії; основну задачу механіки; межі застосування законів Ньютона та законів збереження; межі застосування класичної механіки як фізичної теорії.

Уміє будувати графіки залежності швидкості та переміщення від часу; виконувати дії з векторами; розв’язувати задачі на кінематику та динаміку рівноприскореного руху, на використання законів збереження.

Висловлює судження й оцінює досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

2 год


Навчальні проекти

 1. Людина і Всесвіт.

 2. Фізика в житті сучасної людини.

 3. Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

 4. Україна — космічна держава


Оцінює достовірність одержаної інформації, етичність її використання


УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

2 год

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Фізика та проблеми безпеки життєдіяльності людини. Фізика й екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.


Демонстрації

Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних проблем екології та енергетики в Україні та світі
Учень/учениця:

Знає й розуміє: фізичні параметри (рівні) фізичних форм забрудненості довкілля (механічної, шумової, електромагнітної, радіаційної); механізми впливу сонячного випромінювання на життєдіяльність організмів; механізми йонізаційного впливу на них, електромагнітного смогу й радіоактивного випромінювання; фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів; фізичні основи безпечної енергетики.

Уміє визначати фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами.

Висловлює судження щодо екологічної виваженості використання фізичного знання в суспільному розвитку людства, визначального впливу досягнень сучасної фізики на стан та майбутнє існування життя на Землі; оцінює причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства й природи

2 год

ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес


Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних наукових і технологічних досягнень в Україні та світі


Учень/учениця:

Знає й розуміє: приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної й духовної культури; історичний шлях розвитку фізичної картини світу; роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства; фізичну картину світу;

Уміє робити висновки про визначальний вплив досягнень сучасної фізики на зміст науково-технічної революції.

Висловлює судження та оцінює роль фізичних методів дослідження в інших природничих науках; вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

1 год

Екскурсії
4 год

Резерв
Каталог: tbkp
tbkp -> Усього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
tbkp -> Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень
tbkp -> Урок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до
tbkp -> Науково-методичний центр
tbkp -> Очікувані результати: Знати
tbkp -> Урок пам'яті В. А. Чабаненка «Про сина вірного шумить Великий Луг»
tbkp -> Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика
tbkp -> Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Програма 2012 Програму з фізики для основної школи підготували iconІсторія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма
За основу для модернізації було прийнято програму 2012 року з історії для основної школи з урахуванням змін, яких вона зазнала під...
Програма 2012 Програму з фізики для основної школи підготували iconУкраїнська література 5–9 класи Київ – 2012 Програму підготували

Програма 2012 Програму з фізики для основної школи підготували iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували
Н україни; Савченко О. В., учитель української мови І літератури, учитель-методист вищої категорії спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня...
Програма 2012 Програму з фізики для основної школи підготували iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2015 Програму підготували
України різних національностей, стимулювання їх інтелектуального внеску в науковий потенціал, інтеграції в культуру українського...
Програма 2012 Програму з фізики для основної школи підготували iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Програма 2012 Програму з фізики для основної школи підготували iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...
Програма 2012 Програму з фізики для основної школи підготували iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами національних меншин Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...
Програма 2012 Програму з фізики для основної школи підготували iconМовне порфоліо як інноваційний компонент навчально-методичних комплексів з української мови для учнів основної школи Секція міської методичної студії «Нові Держстандарти»
Мовне порфоліо як інноваційний компонент навчально-методичних комплексів з української мови для учнів основної школи


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка