Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освітуСкачати 449,94 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації20.03.2018
Розмір449,94 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Етнопсихологія
Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань. Етнічний парадокс сучасності. Етнічна ідентичність у сучасному світі. Етнічна ідентичність і ситуації соціальної нестабільності. Культура як психологічна категорія. Етнопсихологія як наука про духовну культуру.

Основні фактори етнопсихогенезу. Зародження етнопсихології в історії та філософії. Народний дух. Душа народу. Історична психологія народів та психологічна етнологія. Продукти творчого духу народів: мова, міфи, звичаї. Український національний характер. Українські вчені про фактори етнопсихогенезу.

Основні напрями етнопсихологічних досліджень. Культурний релятивізм. Універсалізм. Абсолютизм. Ментальність первісної і сучасної людини. Колективні уявлення. Універсальність структури мислення. Специфіка міфологічного мислення.

Етнокультурна варіативність соціалізації. Соціалізація. Інкультурація. Культурна трансмісія. Культурантропологія. Етнографія дитинства. Порівняльно-культурне вивчення соціалізації.

Універсальні та культурно-специфічні аспекти спілкування. Порівняльно-культурний підхід у соціальній психології. Залежність комунікації від культурного контексту. Вербальна і невербальна комунікація в різних народів. Експресивна поведінка і культура. Міжкультурні відмінності в каузальній атрибуції.

Розвиток і трансформація етнічної ідентичності. Психологічні детермінанти міжетнічних стосунків. Соціальна та етнічна ідентичність. Когнітивний та афективний компоненти етнічної ідентичності Соціальний контекст і формування етнічної ідентичності. Стратегії підтримки етнічної ідентичності.

Механізми міжґрупового сприймання в міжетнічних стосунках. Етноцентризм як соціально-психологічне явище. Етнічні стереотипи. Соціальна каузальна атрибуція.

Етнічні конфлікти, їх причини та способи врегулювання. Класифікація етнічних конфліктів. Особливості перебігу етнічних конфліктів. Шляхи врегулювання етнічних конфліктів.

Адаптація до нового культурного середовища. Міжкультурна адаптація. Аккультурація. Пристосування та культурний шок. Етапи міжкультурної адаптації. Фактори адаптації до нового культурного середовища. Психологічні наслідки міжкультурних контактів для ґруп та індивідів.
Експериментальна психологія
Експериментальна психологія як галузь психологічної науки. Поняття експерименту в психології. Природничонаукова і гуманітарна парадигми в психології. Виникнення експериментальної психології. Види експерименту. Джерела одержання психологічної інформації. Умови підвищення надійності даних експериментального дослідження. Кількісна і якісна обробка даних експерименту.

Організація та проведення експерименту в психології. Основні етапи психологічного експерименту. Робота на підготовчому етапі. Розробка й апробація методики дослідження. Етапи збору фактичних даних. Репрезентативність вибірки випробуваних. Експериментальна і контрольна ґрупи в експериментальному дослідженні. Етапи кількісної та якісної обробки даних. Етап оформлення результатів психологічного експерименту.

Виникнення і розвиток психодіагностики. Джерела становлення психодіагностики. Формування психодіагностичних методів в основних напрямах психології. Розвиток професійного консультування і профдобору. Вироблення й розвиток методів психодіагностики Вітчизняні розробки в галузі психодіагностики.

Класифікація психодіагностичних методик. Поняття про сучасні психодіагностичні методи. Типологія тестових методик Опитувальники. Проективні техніки. Психофізіологічні методики Особливості організації та проведення психологічних спостережень. Усне опитування та інтерв'ю. Аналіз продуктів діяльності.

Вимоги до побудови й перевірки психодіагностичних методик. Стандартизація діагностичних методик і вимоги до процедури обстеження. Статистична норма. Надійність і валідність психодіагностичних методів. Розробка психодіагностичних методик

Проективні техніки психодіагностики. Розвиток проективної діагностики. Принципи проективного дослідження особистості. Загальні ознаки проективних методик. Аналіз та інтерпретація даних проективної діагностики.

Тести інтелекту і здібностей. Вимірювання інтелекту. Коефіцієнт інтелектуальності. Факторні моделі інтелекту. Вербальні і невербальні інтелектуальні тести. Психометрична процедура. Принципи побудови тестів інтелекту та інтерпретації результатів тестування.

Особистісні опитувальники. Загальні підходи до побудови особистісних опитувальників. Психодіагностика рис. Психодіагностика конституціональних диспозицій Вимірювання соціально зумовлених диспозицій. Діагностика ситуаційно-рефлексивних рис особистості. Психодіагностика самосвідомості.

Профпсиходіагностика. Поняття професійної орієнтації, професійної консультації та професійного добору. Профінформація і профорієнтація молоді та людей, які міняють професію. Психодіагностичні методики профдобору. Психофізіологічні методики в профдоборі.

Психодіагностичні аспекти кадрової роботи. Поняття про психологію кадрової роботи. Основні напрями психологічної роботи з кадрами. Діагностичні методи в кадровій роботі. Прогностичні методи в кадровій роботі. Експериментальні та розвивальні методи кадрової роботи.

Психодіагностика в практиці психологічної допомоги. Поняття про психологічну практику. Індивідуальне, ґрупове і сімейне психологічне консультування та психотерапія. Психотерапевтична діагностика. Профорієнтаційна та профконсультативна допомога. Психодіагностика в умовах роботи з ґрупою. Психодіагностика взаємин і ґрупової динаміки.

Статистичні методи обробки даних експериментального дослідження. Поняття про статистичні методи дослідження. Можливості та обмеження статистичних методів. Методи визначення зв'язку між явищами. Рангова і лінійна кореляції.
Диференціальна психологія
Предмет і завдання диференціальної психології. Три сторони психологічного знання. Феноменологія людських відмінностей. Поняття суб'єктивної реальності. Принципи диференціально-психологічного аналізу. Традиції формального підходу. Елементи ґештальту та їх інтеграція в цілісну структуру. Інтра- та інтеріндивідуальні відмінності. Індивідуальні, типологічні та ґрупові відмінності. Психодіагностичні виміри людських відмінностей.

Межі психічної норми і патології. Загальні підходи до психічної норми і патології. Класифікація та вимірювання порушень. Симптомокомплекси аномального розвитку. Форми індивідуальної дезадаптації. Когнітивно-емоційні девіації. Психосоматичні розлади. Фактори ризику і стиль життя.

Здібності та інтелект. Формальний аналіз інтелекту. Здібності до навчання. Стійкість інтелектуальних вимірів. Спадковість і середовище в детермінації інтелектуальних відмінностей. Інтелект у структурі індивідуальних властивостей.

Індивідуальні відмінності сенсорно-перцептивної сфери. Дослідження сенсорної сфери новонароджених. Сенсомоторні стратегії малюків. Психомоторні стилі. Індивідуальні параметри сприймання. Відмінності у сфері образів. Стильові характеристики мислення. Диференціальна когнітологія.

Стильові відмінності взаємодії зі світом. Простір стильових виявів: перцепція, когніція, особистість. Феноменологія когнітивного стилю. Пояснювальні концепції та інтерпретація стильових параметрів. Компоненти індивідуального стилю діяльності.

Базові компоненти характеру. Характер та інші властивості індивідуальності. Структура характеру. Я-концепція. Самооцінка. Саморегуляція, наполегливість, воля. Система базових орієнтацій.

Параметри індивідуальної самосвідомості. Універсальні фактори суб'єктивних семантичних просторів. Специфіка особистісних настановлень крізь призму ситуації. Суб'єктивне тлумачення життєвих подій: атрибутивні стилі.

Феномени креативності. Обдарованість, талановитість, геніальність. Творчість як форма унікального самовираження. Творчість як форма душевного розладу. Механізми креативності. Швидкість і варіативність. Метафоричність. Конвергентність і дивергентність мислення. Елементи життєвого шляху творчої особистості. Конструктивні тенденції індивідуальності.

Професійна компетентність і життєва успішність. Якість життя: освіта, професійна діяльність, гроші, здоров'я. Прагнення успіху в контексті соціальної стратифікації. Особистісні передумови професійної компетентності. Вибір професії і тип особистості. Лідер: психологічний тип і стиль керівництва. Стратегії життєвого успіху та мотивація досягнень. Успішні і неуспішні: поведінковий портрет.

Ієрархічна структура суб'єкта взаємодії зі світом. Організм – тілесний фактор індивідуальності. Індивід – передумова особистості. Особистість як психологічний носій соціальних властивостей. Людина як суб'єкт взаємодії зі світом. Диференціально-психологічна парадигма у вивченні людської індивідуальності.

Індивідуальні відмінності функціонування емоційної сфери. Патерни емоційної взаємодії. Емоційні уподобання, реакції та стилі. Індивідуальні особливості регуляції і саморегуляції. Стильові особливості свідомості.

Темперамент як психобіологічна основа особистості. Історико-психологічний аналіз поняття "темперамент". Тілесні вияви темпераменту.

Дослідження структури темпераменту. Властивості нервової системи як передумови темпераменту. Стійкість темпераментальних показників.

Особистість: диференціально-психологічний аспект. Концепції особистісних рис. Теорії особистісних факторів. Нейропсихологічна інтерпретація особистісних параметрів.

Ґендерні відмінності. Фактор статі і статева диференціація. Соціальні стереотипи: "справжні чоловіки" і "справжні жінки". Статеворольова поведінка особистості: маскулінність, фемінінність, андрогінність.
Патопсихологія
Предмет, завдання і методи патопсихології. Патопсихологія як галузь психологічної науки та практики. Проблема психологічної норми і патології. Методи патопсихологічних досліджень. Принципи побудови патопсихологічного дослідження та обстеження.

Методи нейропсихологічного обстеження хворих з органічними ураженнями головного мозку. Нейропсихологічні методи дослідження вищих психічних функцій у хворих з органічними розладами мозку. Нейропсихологічний аналіз синдромів ураження різних ділянок головного мозку.

Психологічна характеристика порушень сенсорно-перцептивної сфери. Сенсорно-перцептивні розлади в структурі психопатологічної симптоматики. Психологічна характеристика сенсопатій, агнозій, галюцинацій. Явище дереалізації. Порушення мотиваційного компоненту сприймання. Дослідження розладів гнозису, рухів та дій.

Психологічні особливості порушень мнемічної діяльності. Типологія мнемічних порушень. Розлади безпосередньої та опосередкованої пам'яті. Порушення мотиваційного компоненту пам'яті. Види амнезії і парамнезії, їх психологічний зміст. Дослідження пам'яті у хворих із різною нозологією.

Психологічний зміст розладів мислення. Порушення операціональної сторони мислення. Порушення мотиваційного компоненту мисленнєвої діяльності. Динамічні розлади мисленнєвої діяльності. Патологія суджень та умовиводів. Дослідження рівня і перебігу мисленнєвих процесів у патопсихології. Визначення рівня узагальнення. Дослідження особливостей патології мислення у хворих із різною нозологією.

Психологічна характеристика порушень інтелектуальної діяльності. Специфіка патопсихологічного і психіатричного розуміння інтелектуальної діяльності. Форми природжених і набутих патологій інтелекту. Ступені розумової відсталості. Типи деменції. Психологічна характеристика порушень розумової працездатності. Психометричні методи дослідження розладів інтелекту.

Психологічний аналіз порушень емоційної сфери. Емоційні розлади в структурі особистісної патології. Психологічна характеристика обсесивно-фобічних, депресивних та афективно-маніакальних станів. Проективні методи дослідження емоційних станів у хворих із різною нозологією. Методи дослідження емоційних порушень у випадку локальних органічних уражень мозку.

Психологічний зміст розладів уваги та вольової саморегуляції. Порушення уваги і волі в структурі особистісних розладів. Психологічна характеристика форм послаблення або неадекватного посилення уваги, зниження, патологічного підвищення та спотворення вольової активності. Дослідження уваги і вольової саморегуляції у хворих із різною нозологією.

Психологічна характеристика порушень свідомості і самосвідомості. Специфіка патопсихологічного і психіатричного розуміння свідомості і самосвідомості. Психологічна характеристика приголомшених, делірійних, онейроїдних, паморочних і сплутаних станів свідомості. Психологічний зміст деперсоналізації. Зв'язок патології свідомості і самосвідомості з несвідомими сферами психіки. Вивчення стану свідомості, психічної активності, орієнтування в часі й просторі. Дослідження особливостей самооцінки у хворих із різною нозологією.

Психологічний аналіз особистісних розладів. Особистість як об'єкт патопсихологічного дослідження та обстеження. Психологічний зміст порушень афективно-мотиваційної, когнітивно-смислової та поведінково-регулятивної сфер особистості. Характеристика психопатичних, невротичних і психосоматичних особистісних розладів. Патопсихологічний зміст особистісних узалежнень. Особливості порушень статевої ідентичності. Методи дослідження особистісних розладів. Застосування особистісних опитувальників та проективних тестів для патопсихологічної діагностики.
Основи психотерапії
Історичні передумови та сучасний стан психотерапії. Історія розвитку психотерапевтичних уявлень. Медична і немедична психотерапія. Психокорекція та психологічна допомога. Професія психолога-психотерапевта в сучасній Україні.

Психотерапія в класичному психоаналізі З.Фрейда. Уявлення про людину в класичному психоаналізі. Психодинамічна оцінка. Опір і захист. Перенесення і контрперенесення. Потреба терапевта в особистому психоаналізі та супервізії.

Психотерапія в аналітичній психології К.Юнґа. Юнґіанська модель психотерапії. Перенесення, ідентичність і проекція. Індивідуація. Колективні та індивідуальні архетипи. Аніма. Анімус. Містична причетність. Самість. Інтуїція.

Психотерапія в індивідуальній психології А.Адлера. Суб'єктивне сприймання дійсності. Цілісність і доцільність. Комплекс неповноцінності і компенсація. Соціальний інтерес. Терапевтичний контракт.

Біхевіористський напрям у психотерапії. Уявлення представників біхевіористського напряму в психотерапії про людину. Стимул-реакція. Оперантне зумовлення. Систематична десенсибілізація. Аверсивні техніки. Соціально-психологічне научіння.

Гуманістичний напрям у психотерапії. Клієнтцентрована психотерапія К.Роджерса. Емпатія. Піклування. Конгруентність. Психологічний клімат. Ґештальттерапія Ф.Перлза. Незавершена справа. Уникання. Рівні невротичності. Енергія та блокування енергії Принцип "тут і тепер".

Екзистенціальний напрям у психотерапії. Уявлення про людину філософів екзистенціального напряму. Діалог. Досвід. Аутентичність. Самоактуалізація. Цілісність. Буття. Логотерапія В.Франкла.

Особливості психотерапевтичної практики в Україні. Психотерапія в медичних закладах. Соціальна психотерапія. Служба сім'ї та молоді. Психологічна допомога в навчальних закладах Діяльність професійних організацій психологів-психотерапевтів. Еклектична манера в роботі вітчизняних психотерапевтів.

Психотехніки нейролінгвістичного програмування. Вербалізація сфер сенсорного досвіду, вербальні ключі доступу і поняття про репрезентативні системи. НЛП-типологія. Субмодальності. "Метамодель". Метод якоря. Терапевтична метафора. Способи корекції поведінкових програм.

Сімейна психотерапія. Сучасна сім'я і розлади її функціонування. Вивчення сім'ї та діагностика її порушень. Порушення уявлень членів сім'ї про особистості один одного. Розлади механізмів інтеграції сім'ї Методи психотерапевтичної корекції сімейних стосунків.

Психотерапія залежної поведінки. Адиктивна поведінка Наркотична залежність та алкоголізм. Пристрасть до азартних ігор та до їжі. Гіперсексуальність. Аналіз психологічних джерел залежної поведінки. Системний підхід до проблеми залежної поведінки

Транзакційний аналіз Е.Берна. Учення про ego-стани. Транзакції. Гра. Вимагання. Заборони і ранні рішення. Життєвий сценарій Звільнення від впливу неадекватних сценаріїв. Здатність до повноцінних стосунків.

Психологічні особливості психотерапевтичної ґрупи. Психотерапевтичний потенціал ґрупової форми роботи. Якісний і кількісний склад терапевтичних ґруп. Діяльність ґрупового психотерапевта. Стилі керівництва ґрупою. Ґрупові норми Правила комунікації Рольові позиції. Ґрупова згуртованість. Стадії розвитку ґрупи. Кризи в розвитку ґрупи Методика планування ґрупової психотерапії. Ігрові елементи в ґруповій психотерапії. Ґрупова дискусія. Критерії оцінки результативності ґрупової психотерапії.

Список рекомендованої літератури


 1. Адлер А. Наука жить. – К., 1997.

 2. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. – М., 1984.

 3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М., 1977.

 4. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 кн. /Под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского. – М., 1982.

 5. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебн. для вузов. – М., 2001.

 6. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990.

 7. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека /Под ред. И.А.Полищука, А.Е.Видренко. – К., 1979.

 8. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. – М., 1979.

 9. Берзінь В.І. Психологічна готовність дітей до навчання в школі. – К., 1997.

 10. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры Психология человеческой судьбы – СПб., 1992.

 11. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. – СПб., 1992.

 12. Берн Ш. Гендерная психология. – М., СПб., 2001.

 13. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986.

 14. Бех І.Д. Від волі до особистості. – К., 1995.

 15. Блейхер В.М, Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К., 1986.

 16. Блейхер В.М., Крук И.В., Бокий С.Н. Практическая патопсихология (Руководство для врачей и медицинских психологов). – Ростов-на-Дону, 1996.

 17. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 18. Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур (Penguin): В 2 т. – M., 2000.

 19. Большой толковый социологический словарь (Collins): В 2 т. – M., 1999.

 20. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К, 1997.

 21. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М., 1988.

 22. Бурлачук Н.Ф. Введение в проективную психологию. – К., 1997.

 23. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – К., 1989.

 24. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций. – СПб., 2000.

 25. Введение в практическую социальную психологию /Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. – М., 1996.

 26. Вейнингер О. Пол и характер. – М., 1992.

 27. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976.

 28. Вікова та педагогічна психологія /О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К., 2001.

 29. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К., 1994.

 30. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо. – М., 1984.

 31. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. – М., 1979.

 32. Возрастная психология: Личность от молодости до старости: Учеб. пособие. – М., 1999.

 33. Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. – М., 1998. – С. 195–308.

 34. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1982–1984.

 35. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. – М., 1985.

 36. Гільбух Ю.З. Діагностика психологічної готовності дитини до шкільного навчання // Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – С. 165–193.

 37. Говорун T., Кікінежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. – Тернопіль, 1999.

 38. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. – M., 1992.

 39. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989.

 40. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. – М., 1994.

 41. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. пособие. – М., 1982.

 42. Гроф С. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. – М., 1992.

 43. Групповая психотерапия / Под ред. Б.Д.Карвасарского, С.Ледера. – М., 1990.

 44. Гуманістична психологія: Антологія: Навч. посіб. для студ.: У 3-х т. – Т. 1. Гуманістичні підходи в західній психології XX ст. – К., 2001.

 45. Давыдов B.B. Проблемы развивающего обучения. – M., 1986.

 46. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология: Учебн. пособие для вузов. – М., 1996.

 47. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 1987.

 48. Донченко Е.А. Социетальная психика. – К., 1994.

 49. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. – М., 1996.

 50. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Екатеринбург, 2000.

 51. Ждан А.И. История психологии от античности до наших дней. – М., 1990.

 52. Жизненный путь личности. – К., 1987.

 53. Життєві кризи особистості: Навч.-метод. посібн. у 2-х част. – К., 1998.

 54. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – Л., 1982.

 55. Зейгарник Б.В. Патопсихология: Учеб. пособие для студ. вузов. – М., 2002.

 56. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. – М., 1982.

 57. Зейгарник Б.В. Теория личности К.Левина. – М., 1981.

 58. Зиверт X. Тестирование личности. – М., 1997.

 59. Зимбардо Ф., Ляйппе M. Социальное влияние. – СПб., 2000.

 60. Изард К.Е. Эмоции человека. – М., 1980.

 61. Измерение интеллекта детей: Пособие для психолога-практика. – Ч.1. Человеческий интеллект и его измерение / Под ред. Ю.З.Гильбуха. – К., 1992.

 62. Ильин М.В. Психология власти – СПб., 2000.

 63. История зарубежной психологии (30–60 гг. XX в.): Тексты. – М., 1986.

 64. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л., 1983.

 65. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991.

 66. Казарновська Г.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: 3б. завдань. – К., 1990.

 67. Калина Н.Ф. Основы психотерапии. – M., К., 1997.

 68. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 69. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – СПб., 2002.

 70. Кириленко Т.С. Виховання почуттів. – К., 1989.

 71. Кле М. Психология подростка: Психосексуальное развитие. – М., 1991.

 72. Ковалев С.В. Психология современной семьи. – М., 1988.

 73. Колесов Д., Мягкова Ф. Учителю о психологи и физиологии подростков. – М., 1985.

 74. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики. – СПб., 2002.

 75. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. – М., 1984.

 76. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

 77. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М., 1980.

 78. Кон И.С. Ребенок и общество (историко-этнографическая перспектива). – М., 1988.

 79. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручн. – К., 1995.

 80. Корольчук M.C. та ін. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я. – К., 2002.

 81. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989.

 82. Кочарян A.C. Личность и половая роль. – Харьков, 1996.

 83. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000.

 84. Кречмер Э. Строение тела и характер. – М., 1995.

 85. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: Учеб. пособ. для вузов. – М., 2001.

 86. Крысько В.Г. Социальная психология: Схемы и комментарии. – М., 2001.

 87. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет). – М., 1988.

 88. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: Учебн. для вузов. – СПб., 2001.

 89. Лебон Г. Психология толп // Психология тола – М., 1998. – С. 13–254.

 90. Левин К. Теория поля в социальных науках. – СПб., 2000.

 91. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М., 1994.

 92. Ленг Р.Д. Расколотое "Я". – СПб., 1995.

 93. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1981.

 94. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. – М., 1983.

 95. Леонтьев ДА Психология смысла. – М., 1999.

 96. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. – М., 1991.

 97. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л., 1983.

 98. Ліщинська О.А. Порадник практикуючого психолога. – Івано-Франківськ, 2000.

 99. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. – M., 1968.

 100. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – M., 1973.

 101. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М., 1979.

 102. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации / Отв. ред. А.Ф.Кудряшов. – Петрозаводск, 1992.

 103. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. – СПб., 2002.

 104. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 1996.

 105. Максименко С.Д. Общая психология. – М., К., 1999.

 106. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології – К., 1996.

 107. Марилов В.В. Общая психопатология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2002.

 108. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993.

 109. Мартин Д. Психологические експерименти. Секреты механизмов психики. – СПб., 2002.

 110. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб, 1999.

 111. Меграбян A.A. Общая психопатология. – М., 1972.

 112. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. – М., 1985.

 113. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология: Практич. руководство. – М., 2001.

 114. Методы сбора информации в социологических исследованиях: В 2 кн. / Отв. ред. В.Г.Андреенков, О. M.Macлова. – М., 1990.

 115. Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988.

 116. Мистецтво життєтворчості особистості: У двох част. – К., 1997.

 117. Морозов С.М. Тестові метода в соціально-психологічних дослідженнях. – К., 1997.

 118. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. – М., 1996.

 119. Мудрик A.B. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих. – М., 1990.

 120. Мухина B.C. Детская психология: Учебн. для студ. пед. институтов. – М., 1985.

 121. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М., 1994.

 122. Мэй Р. Любовь и воля. – М., К, 1997.

 123. Немов P.C. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. Заведений: В 3 кн. – М., 1994.

 124. Общая психодиагностика: Учеб. пособие / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М., 1987.

 125. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского и др. – М., 1986.

 126. Оллпорт Г. Личность в психологии. – М., СПб., 1998.

 127. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб., 2001.

 128. Организационная психология: Хрестоматия. – СПб., 2000.

 129. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М., 1991.

 130. Основи консультативної психологи: Аналіз сучасних концепцій / Укл. О.Ф.Бондаренко. – К., 1992.

 131. Основи психологи: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К., 1999.

 132. Павленко В.Н., Татлин C.A. Введение в этническую психологию: учеб. пособие. – Харьков, 1992.

 133. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб., 2000.

 134. Педагогічна психологія / За ред. Л.М.Проколієнко і Д.Ф.Ніколенка. – К., 1991.

 135. Пезешкиан H. Психосоматика и позитивная психотерапия – М., 1996.

 136. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теории и исследования. – М., 2000.

 137. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра. – СПб., 1995.

 138. Перспективы социальной психологии. – М., 2001.

 139. Петровский A.B., Ярошевский М.Г. История и теория психологи: В 2 т. – Ростов-на-Дону, 1996.

 140. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М., 1969.

 141. Пірен M. Конфлікт і управлінські ролі: соціопсихологічний аналіз: Навч.-практ. посібн. – К., 2000.

 142. Практикум з вікової і педагогічної психології. – К., 1995.

 143. Практикум по общей и медицинской психологии / Под общ. ред. В.П.Блохиной. – К., 1990.

 144. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / Под общ. ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб., 2000.

 145. Практикум по патопсихологии / Под ред. Б.В.Зейгарник, В.В.Николаевой, В.В.Лебединского. – М., 1987.

 146. Психодиагностика: теория и практика. – М., 1986.

 147. Приходько Ю.О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології: Навч. посібн. для вищих навч. закладів. – К., 1999.

 148. Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова и др. – М., 1983.

 149. Психология: Биографический библиографический словарь / Под ред. Н.Шихи, Э.Дж. Чепман, У.А.Конрой. – СПб., 1999.

 150. Психология влияния: Хрестоматия. – СПб., 2000.

 151. Психология индивидуальных различий: Тексты – М., 1980.

 152. Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб., 2000.

 153. Психология личности: словарь-справочник / Под ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К., 2001.

 154. Психология личности. Тексты. – М., 1982.

 155. Психология масс: Хрестоматия. – Самара, 1998.

 156. Психология эмоций Тексты. – М., 1984.

 157. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. – К., 1982.

 158. Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К., 1999.

 159. Психологія життєвої кризи / За ред. Т.М.Титаренко. – К., 1998.

 160. Психологія. З викладом основ психології релігії / Під ред. отця Юзефа Макселона. – Львів, 1998.

 161. Психологія самоактивності учнів у виховному процесі: Навч.-метод. посібн. / За ред. М.Й. Боришевського. – К., 1999.

 162. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 1999.

 163. Райх В. Анализ личности. – М., 1999.

 164. Реан A.A., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999.

 165. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия. – М., К., 1997.

 166. Роменець В.А. Психологія творчості. – К., 1971.

 167. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження. – К., 1988.

 168. Роменець В.А Історія психологи епохи Просвітництва. – К., 1993.

 169. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. – К., 1983.

 170. Роменець В.А Історія психології XVII століття. – К., 1990.

 171. Роменець В.А. Історія психології XIX – початку XX ст. – К., 1995.

 172. Роменець В.А, Маноха І.П. Історія психології XX ст. – К., 1998.

 173. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – M., 1989.

 174. Рубинштейн С.Л. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. – М., 1970.

 175. Савчин М.В. Соціальна педагогічна психологія: Навч. посібн. – Дрогобич, 1998.

 176. Савчин M. В. Соціальна психологія: Підручн. – Дрогобич, 1998.

 177. Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии. – M., СПб., 1999.

 178. Семиченко В.А Психология социальных отношений. – К., 1999.

 179. Сидоров П.И., Парняков A.B. Введение в клиническую психологию: Учебн. для студ. мед. вузов: В 2 т. – М., Екатеринбург, 2000.

 180. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. – М., 1984.

 181. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. – М., 1980.

 182. Социальная психология /Под ред. А.В.Петровского. – М., 1987.

 183. Социальная психология в трудах отечественных психологов: Хрестоматия. – СПб., 2000.

 184. Социальная психология личности в вопросах и ответах: Учеб. пособ. / Под ред. В.А.Лабунской. – М.: 2001.

 185. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2000.

 186. Стиль жизни личности. Теоретические и методологические проблемы. – К., 1982.

 187. Столин В. В. Самосознание личности. – М., 1983.

 188. Стреляу Я. Роль темперамента в психологии. – М., 1982.

 189. Стюарт Й., Джойнс В. Основи ТА: Транзакційний аналіз. – К., 2002.

 190. Схема нейропсихологического исследования / Под ред. А.Р.Лурия. – М., 1973.

 191. Тард Г. Мнение и толпа // Психология тола – М., 1998. – С. 255–408.

 192. Татенко В. А. Психология в субъектном измерении. – К., 1996.

 193. Теории личности в западноевропейской и американской психологии: Хрестоматия по психологии личности. – Самара, 1996.

 194. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К., 2003.

 195. Тихомиров O.K. Психология мышления. – М., 1984.

 196. Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології. – К., 1979.

 197. Трудный подросток: причины и следствия // Под ред. В.А.Татенко. – К., 1985.

 198. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии – М., 1995.

 199. Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб., 2001.

 200. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002.

 201. Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1989.

 202. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

 203. Фрейд 3. Психология бессознательного. – М., 1999.

 204. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. – М., 1993.

 205. Фрейд 3. "Я" и "Оно". Труды разных лет: В 2 т. – Тбилиси, 1991.

 206. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. – СПб., 2001.

 207. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология: В 6 вып. – М., 1966–1978.

 208. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М., 1991.

 209. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

 210. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 211. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности – М., 1997.

 212. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта. – Киев, 1990.

 213. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – М., 1987.

 214. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. – М., 1993.

 215. Хрестоматия по вниманию. – М., 1976.

 216. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологи / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М., 1981.

 217. Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. – М., 1985.

 218. Хрестоматия по истории психологии (начало 10-х гг. – середина 30-х гг. XX в.). – М., 1980.

 219. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. – М., 1981.

 220. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. – М., 1979.

 221. Хрестоматия по ощущению и восприятию. – М., 1975.

 222. Хрестоматия по патопсихологии / Сост. Б.В.Зейгарник, А.П.Корнилов, В.В.Николаева. – М., 1981.

 223. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1997.

 224. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз): Навч. посібн. – К., 2000.

 225. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., 1999.

 226. Шибутани Т. Социальная психология. – M, 1969.

 227. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. – СПб., 1999.

 228. Шихирев П.Н. Современная социальная психология: Учеб. пособ. для вузов. – М., 1999.

 229. Шкуратов В.А. Историческая психология. – М., 1997.

 230. Шостак В.І. Природа наших відчуттів. – К., 1989.

 231. Шлет Г.Г. Введение в этническую психологию. – М., 1989.

 232. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. – СПб., 2002.

 233. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. – Л., 1990.

 234. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1978.

 235. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб., 1996.

 236. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996.

 237. Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – К., 1996.

 238. Юнг К.Г. Психологические типы. – СПб., М., 1995.

 239. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. – M., 1996.

 240. Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1985.

 241. Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии в 2 т. – М., 1996.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
На даний освітній рівень приймаються особи, які мають базову вищу освіту за спеціальністю 020203 “Кіно, телемистецтво”, кваліфікація...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПро затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти
Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України "Про вищу освіту", з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма державного іспиту для магістрів за спеціальністю: Oрганічна хімія
Методи синтезу циклопропанів, що включають генерування карбенів чи карбеноїдів. Реакція Кулінковича
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів, стажистів І здобувачів глухів-2014
Програма кандидатського іспиту з філософії адресується аспірантам, стажистам та здобувачам наукового ступеня кандидата у відповідній...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мовБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка