Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освітуСкачати 449.94 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації20.03.2018
Розмір449.94 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Критерії оцінювання знань студентів на державних іспитах зі спеціальності „Психологія"
Кожен білет державного іспиту містить 4 питання, які охоплюють програми провідних дисциплін спеціальності „психологія". Послідовність відповідей не має значення. У процесі підготовки до іспиту студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: записами, словниками, довідниками, конспектом тощо.

Кожне запитання екзаменаційного білета оцінюється окремо в балах: 5, 4, 3, 2. Загальна оцінка виводиться як середнє значення суми балів, набраних студентом. • Відмінному рівню (5 балів) відповідає виявлення студентом всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмами дисциплін; уміння використовувати їх для розв'язання як типових, так і нетипових практичних ситуацій, виявлення творчих здібностей у розумінні, викладі і використанні навчального програмного матеріалу.

 • Оцінка добре (4 бали) відповідає глибокому засвоєнню студентом програмного матеріалу, основної літератури, вільному володінню понятійним апаратом, умінню використовувати теоретичні знання у розв'язанні типових і нетипових практичних ситуацій.

 • Задовільному рівню (3 бали) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу, засвоєння в основному інформації лекційних курсів; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмами; вміння використовувати їх для розв'язання типових ситуацій із допущенням окремих незначних помилок.

 • Незадовільному рівню (2 бали) відповідає виявлення значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями; методиками та інструментами з допущенням при їх використанні принципових помилок.


Запитання на іспит


 1. Предмет і завдання психологічної науки

 2. Закономірності та етапи розвитку психіки у філогенезі

 3. Психологічна теорія діяльності

 4. Відчуття як процес первинного пізнавального відображення

 5. Психологічний зміст сприймання

 6. Характеристика уваги як особливого психічного стану

 7. Пам'ять як психічний процес

 8. Процес мислення як основа теоретичного рівня пізнання

 9. Мислення та інтелектуальна діяльність

 10. Психологічна характеристика процесу мовлення

 11. Уява і творчість у структурі психіки

 12. Психологічний зміст і природа емоцій та почуттів

 13. Психологічна характеристика емоційних станів

 14. Вольова саморегуляція як психологічна проблема

 15. Особистість як предмет психологічного вивчення

 16. Погляди на структуру особистості у вітчизняній психології

 17. Погляди на структуру особистості в зарубіжній психології

 18. Психологічна характеристика темпераменту

 19. Характер і його місце в структурі особистості

 20. Психологічна природа та закономірності розвитку здібностей

 21. Зміст і структура спрямованості особистості

 22. Психологічна характеристика самосвідомості особистості

 23. Психологічне розуміння життєвого шляху особистості

 24. Характеристика конституціональних типологій особистості

 25. Характеристика факторних типологій особистості

 26. Характеристика патопсихологічних типологій особистості

 27. Концепція особистості у філософсько-психологічній С.Рубінштейна

 28. Психологічний зміст культурно-історичної теорії Л. Виготського

 29. Концепція особистості в психоаналітичній теорії З.Фрейда

 30. Концепція особистості в індивідуальній психології А. Адлера

 31. Концепція особистості в аналітичній психології К.Юнґа

 32. Концепція особистості в гуманістичному психоаналізі Е.Фромма

 33. Концепція особистості в соціокультурній теорії К. Горні

 34. Концепція особистості в інтерперсональній теорії Г.Саллівана

 35. Концепція особистості в епігенетичній теорії Е.Ериксона

 36. Концепція особистості в ґештальттерапії Ф.Перлза

 37. Концепція особистості в теорії поля К. Левіна

 38. Психологічний зміст теорії оперантного підкріплення Б. Скіннера

 39. Психологічний зміст соціально-когнітивної теорії А. Бандури

 40. Психологічний зміст теорії соціального научіння Дж. Роттера

 41. Концепція особистості в диспозиційній теорії Ґ.Оллпорта

 42. Концепція особистості в логотерапії В.Франкла

 43. Концепція особистості в клієнтцентрованій терапії К.Роджерса

 44. Концепція особистості в теорії самоактуалізації А.Маслоу

 45. Концепція особистості в трансперсональній психології С.Ґрофа

 46. Концепція особистості в екзистенціально-гуманістичній теорії Р.Мея

 47. Предмет, завдання та методологічні основи історії психології

 48. Розвиток психології в стародавньому світі

 49. Розвиток психології в середньовіччі

 50. Психологічна думка епохи Відродження

 51. Психологічні вчення XVII ст.

 52. Провідні ідеї психології XVIII ст.

 53. Філософські та природничо-наукові передумови виділення психології у самостійну науку (початок та середина XIX ст.). Програми побудови психології як самостійної науки.

 54. Експериментальний період становлення психології як самостійної науки

 55. Розвиток психології як самостійної науки наприкінці XIX - на початку XX ст. (галузі, напрями, школи).

 56. Історія розвитку біхевіоризму

 57. Історія розвитку гештальтпсихології

 58. Історія розвитку когнітивної психології

 59. Історія розвитку психодинамічної психології

 60. Історія розвитку екзистенціальної та гуманістичної психології

 61. Історичні етапи розвитку радянської та української психології

 62. Предмет, завдання і методи вікової психології

 63. Закономірності психічного розвитку та формування дитячої особистості в онтогенезі

 64. Проблема вікової періодизації психічного розвитку людини

 65. Закономірності психічного розвитку немовлят

 66. Закономірності психічного розвитку дітей раннього віку

 67. Закономірності психічного розвитку дошкільників

 68. Закономірності психічного розвитку молодших школярів

 69. Закономірності психічного розвитку підлітків

 70. Закономірності психічного розвитку старшокласників

 71. Психологічні проблеми людей зрілого, літнього та похилого віку

 72. Предмет, завдання і методи педагогічної психології

 73. Психологічні засади процесу виховання

 74. Психологічний зміст учіння як форми пізнавальної діяльності людини

 75. Психологічні принципи та механізми навчання

 76. Психологічний зміст, структура та функції педагогічної діяльності

 77. Суть і специфіка процесу навчання та виховання в сім'ї

 78. Предмет, завдання і методи соціальної психології

 79. Категорія спілкування в соціальній психології

 80. Психологічний зміст сторін спілкування

 81. Психологічний вплив у процесі спілкування

 82. Психологічні особливості конфліктної взаємодії

 83. Психологічні особливості великих соціальних ґруп

 84. Мала ґрупа як соціально-психологічне явище

 85. Психологія процесів лідерства і керівництва в малій ґрупі

 86. Психологічні особливості прийняття ґрупового рішення

 87. Особистість як об'єкт і суб'єкт спілкування

 88. Особистість у структурі ґрупових стосунків

 89. Психологічні закономірності процесу соціалізації

 90. Соціально-психологічні проблеми сім'ї та шлюбу

 91. Соціально-психологічні та ґендерні аспекти статі

 92. Предмет, завдання і методи етнопсихології

 93. Розвиток і зміст провідних етнопсихологічних теорій

 94. Психологія формування українського національного характеру

 95. Етнопсихологічні аспекти соціалізації

 96. Психологія розвитку і трансформації етнічної ідентичності

 97. Психологічні проблеми міжетнічної взаємодії та етнічних конфліктів

 98. Предмет і завдання експериментальної психології

 99. Організація та проведення експерименту в психології

 100. Основні етапи розвитку психодіагностики

 101. Класифікація психодіагностичних методик

 102. Вимоги до побудови і перевірки психодіагностичних методик

 103. Проективні техніки психологічної діагностики

 104. Особливості використання тестів інтелекту і здібностей

 105. Психологічний зміст і призначення особистісних опитувальників

 106. Принципи і методи професійної психодіагностики

 107. Статистичні методи обробки даних експериментального дослідження

 108. Предмет і завдання диференціальної психології

 109. Характеристика індивідуальних відмінностей темпераменту і характеру

 110. Психологічні засоби вимірювання здібностей та інтелекту

 111. Індивідуально-психологічні параметри креативності

 112. Професійна компетентність і життєва успішність особистості

 113. Диференціально-психологічний зміст ґендерних відмінностей

 114. Предмет, завдання і методи патопсихології.

 115. Характеристика методів нейропсихологічного дослідження.

 116. Патопсихологія сенсорно-перцептивної сфери.

 117. Психологія порушень мнемічної діяльності.

 118. Психологічний зміст операціонально-динамічних порушень мислення

 119. Порушення мотиваційного компоненту пам'яті

 120. Психологічна характеристика порушень інтелектуальної діяльності

 121. Патопсихологія емоційної сфери

 122. Психологічний зміст розладів вольової саморегуляції

 123. Психологія порушень свідомості та самосвідомості

 124. Психологічний аналіз психопатичних розладів особистості

 125. Характеристика невротичних і психосоматичних особистісних розладів

 126. Психологічні феномени та патопсихологічні синдроми при особистісних розладах

 127. Патопсихологія статевої ідентичності і статеворольової поведінки

 128. Основні етапи становлення психотерапії

 129. Психотерапевтичний зміст класичного психоаналізу З.Фрейда

 130. Психотерапевтичний зміст аналітичної психології К.Юнґа

 131. Психотерапевтичний зміст індивідуальної психології А.Адлера

 132. Специфіка біхевіористського напряму в психотерапії

 133. Психотерапія в межах гуманістичної психології

 134. Психотерапія в межах екзистенціальної психології

 135. Характеристика сучасного стану психотерапевтичної практики в Україні

 136. Психотерапевтичні можливості нейролінгвістичного програмування

 137. Проблеми і методи сімейної психотерапії

 138. Психотерапія залежної поведінки

 139. Психотерапевтичний зміст транзакційного аналізу Е.Берна

 140. Особливості організації, роботи і динаміки психотерапевтичної ґрупиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
На даний освітній рівень приймаються особи, які мають базову вищу освіту за спеціальністю 020203 “Кіно, телемистецтво”, кваліфікація...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
На даний освітній рівень приймаються особи, які мають базову вищу освіту за спеціальністю 020210 “Фотомистецтво”, кваліфікація “Бакалавр...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПро затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти
Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України "Про вищу освіту", з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма державного іспиту для магістрів за спеціальністю: Oрганічна хімія
Методи синтезу циклопропанів, що включають генерування карбенів чи карбеноїдів. Реакція Кулінковича
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів, стажистів І здобувачів глухів-2014
Програма кандидатського іспиту з філософії адресується аспірантам, стажистам та здобувачам наукового ступеня кандидата у відповідній...
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мовБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка