Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування»Сторінка1/4
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Кафедра видавничої справи та редагування


Укладач: док. філол. н., проф. Тимошик М. С.
ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030303 «Видавнича справа та редагування»
Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 11

від 20 червня 2008 р.


Зав. кафедри

_______________ проф. Тимошик М. С.

Директор Інституту

________________ проф. Різун В. В.

Київ-2008

Робоча навчальна програма з дисципліни

„Історія видавничої справи”
Укладач: доктор філологічних наук,

професор Тимошик Микола СтепановичЛектор: д. філол. н., проф. Тимошик М. С.
Викладачі:

ас. Полковенко Т. В.

ас. Онкович А. Д.

Погоджено

з науково-методичною комісією

„___” _________2008 р.


__________________

Вступ
Дисципліна „Історія видавничої справи” є базовою нормативною для спеціальності „Видавнича справа та редагувння”. Читається в першому та другому семестрах ІІІ курсу та першому семестрі ІУ курсу. Обсяг - 2 кредитів, в тому числі 60 години аудиторних занять. З них 30 годин лекцій, 30 годин семінарських занять і 84 години самостійної роботи (І семестр: лекції – 14, семінарські 16, самостійна робота - 42; ІІ семестр: лекції – 14, семінарські – 16, самостійна робота – 42). Закінчується заліками у І семестрі та ІІ семестрах.

Мета навчальної дисципліни. Вивчення історії видавничої справи розпочалося відносно недавно і на початку мало типову схему: історія письма, рукописні шедеври стародавнього світу та епохи середньовіччя, а з ХУ століття – часу виникнення друкарського верстата – вже як історія друкарства. Головний акцент автори таких досліджень робили на формах книги, майстерності каліграфів та оформлювачів. Рідко предметом детального розгляду ставав зміст книг, і ще рідше – їхні функції. Безумовно, що комунікативний аспект тогочасної видавничої продукції несправедливо недооцінювався.

Тому на сучасному етапі головною метою стає вивчення історії видавничої справи у контексті подвійної природи книги чи іншого виду видавничої продукції – і як матеріальної конструкції, і як носія певної суми знань та ідей.Завдання навчальної дисципліни „Історія видавничої справи”:

- простежити суспільно-політичні передумови та історчині витоки попередників сучасних видань в світі та Україні;

- висвітлити основні етапи становленя та розвитку друкарства в світі та Україні;

- дослідити не лише саму друкарську справу та інші видавничі процеси, а й суспільно-політичні обставини, в яких вони розвивалися;

- увиразнити роль друкарства як чинника кардинальних змін в організації редакційно-видавничої справи;

- з ясувати драматичні житейські колізії тих особистостей, хто це нелегке й відповідальне ремесло обирав сенсом свого існування;

- висвітлити обставини побутування випущених у різні історчині епохи знакових за змістом і оформленням видань, їх вплив не лише на окремих особистостей, й на суспільні процеси, що відбувалися під впливом такого побутування в конкретну історичну епоху.

- надати студентові можлитвість опрацювати та освоїти такий масив джерельних та документальних текстів, у якому історія видавничої справи базувалася б не на застарілих ідеологічних концепціях і догмах, а з врахуванням нового, переважно архівного матеріалу, досі невідомому загалу.Об’єктом навчальної дисципліни „Історія видваничої справи” є редакторська та видавнича діяльність фахово підготовлених спеціалістів у контексті творення, вдосконалення, друкування та поширення різних видів друкованої продукції.

Предметом історії видавничої справи є цілісна картина створення, поширення, використання тих чи інших видів видавничої продукції, переважно книги та результати їх функціонування, а також тематика різних видів видань, особливості їх редакційно-видавничої підготовки в різні періоди розвитку рукописнання та друкарства в Ураїні та світі.

Вимоги до знань та умінь

Студент повинен знати:

- основні історичні етапи та провідні осередки розвитку рукописного книготворення в світі і Україні;

- основні історичні етапи та провідні осередки розвитку друкарства в світі та Україні;

- визначні пам ятки світової і української видавничої справи – рукописні та друковані книги, що найбільше вплинули на суспільну свідомість та цивілазіційний поступ людства;

- основні віхи та особливості діяльності визначних редакторів, друкарів, видавців;

- проблемно-тематичний репертуар книговидання, що найбільше був витребуваним серед читачів у різні історичні епохи;

-особливості матеріальної конструкції та змістової частини видань у ретроспективі;

- фундаментальні дослідження з історії видавничої справи зарцубіжних та українських дослідників;Студент повинен уміти:

- оперувати поняттями та термінами з історії видавничої справи у майбутній професійній діяльності;

- використовувати досвід кращих попередників фаху в структуруванні та редагуванні сучасних видань;

- втілювати нереалізовані творчі напрацювання попередників у своїх реальних видавничих програмах;

- узагальнювати й оприлюднювати в своїй публікаторській діяльності найцікавіші пізнавальні й повчальні факти з історії видавничої справи;

- самостійно й результативно проводити бібліографічний пошук необхідних видань в бібліотечній та електронній базах даних.Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Історія видавничої справи” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є базовою для вивчення циклу практичних дисциплін редакторсько-видавничого фаху.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна „Історія видавничої справи” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі окремо.Форми поточного контролю:

- усна відповідь на семінарському занятті;

- доповнення на семінарському занятті;

- тести за вивченими темами;

- письмові роботи з виконання домашніх комплексних завдань (одна на вибір з переліку за кожною темою);

Модульний контроль: 2 модульні підсумкові роботи (наприкінці першого та наприкінці другого семестріі - за окремим переліком завдань. Для униклення плігіату робіт, виконаних студентами попереднього курсу, завдання змінюються щороку).

Підсумковий контроль знань у формі заліку.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.


І семестр
Змістовий модуль 1 (ЗМ-1)

Залік

Разом

(підс. оцінка)

Вагові коефіцієнт. (%)

80%

20%

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

Оцінка (бали)

80

20

100

До залікової оцінки (до 20 балів) зараховуються результати виконання самостійної підсумкової роботи. Підсумкова залікова робота в першому семестрі - „Архів рідкісних публікацій” (за окремим списком)


ІІ семестр
Змістовий модуль 2 (ЗМ-2)

Залік

Разом

(підсум. Оцінка)

Вагові коефіцієнт. (%)


Максимальна оцінка в балах

100

100

100

Оцінка (бали)

80

20

100

До залікової оцінки (до 20 балів) зараховуються результати виконання самостійної підсумкової роботи. Підсумкова залікова робота в другому семестрі – «Переведення в цифровий варіант кращих зразків видавничої продукції України і світу»


Шкала оцінювання

Підсумкова оцінка в балах (максимальна їх кількість – 100) розраховується за накопичувальною системою. В межах кожного модулю бали розподіляються так:

Перший модуль – 80 відсотків.

Залік – 20 відсотків.

Другий модуль – 80 відсотків.

Залік – 20 відсотків оцінки.

Таким чином, кожен студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модулю, використовуючи різні способи набуття знань. Система оцінювання таких способів набуття знань подається у нижчеподаній таблиці 1.
Таблиця 1. Бальна система оцінювання різних форм навчання студента в межах кожного модулю
Способи набуття знань

Бали за заняття

Бали за всі заняття

1

Відповідь на семінарському занятті

До 3

3х7=21

2

Доповнення на семінарському занятті

До 2

2х7=14

3

Комплексне завдання

До 10

10

4

Комп‘ютерне тестування за вивченими темами

1 тест – до 5 балів

5х7=35

7

Залік
До 20

Мінімальна кількість балів за один модуль - 60

Максимальна кількість балів за один модуль - 100
Кількість набраних за два семестри балів відповідає таким оцінкам:

1-34 – «незадовільно» з обов‘язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо»);

65-74 – «задовільно»;

75-84 – «добре»;

85-89 – «добре» («дуже добре»);

90-100 – «відмінно».НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1 семестрНазва теми

К-сть годин

лекції.

Семін

Сам ост


Змістовий модуль 1

Історія світової і української видавничої справи до ХУІІІ ст.


1

Соціально-історичні передумови виникнення

рукописання і книготворення в світі (мультимедіалекція)2
3

2

Історія видавничої справи як професійно

орієнтована дисципліна редакторсько-видавничого фаху


2

3

3

Світові осередки рукописананя. Вплив перших

рукописних книг на суспільну свідомість

(мультимедіалекція)


2
3

4

Історичні витоки видавничої справи в світі
2

3

5

Рукописне книготворення в Україні. Витоки

(мультимедіалекція)2
3

6

Українська рукописна книга дохристиянської доби
2

3

7

Давньоукраїнські рукописні шедеври:

редакторсько-видавничий апект (мультимедіалекція)2
3

8

Книгописання в давньоукраїнській державі після

прийняття християнства


2

3

9

Соціально-політичні передумови виникнення

друкарства у світі2
3

10

Концепції витоків українського друкарства:

науковий та ідеологічний аспекти


2

3

11

Структурування ранніх книжкових видань

за змістом та художнім оформленням як елемент

упорядницкої праці видавців


2
3

12

Витоки, етапи становлення та розвитку друкарства

На Галичині та Закарпатті


2

3

13

Українські друкарські шедеври ХУ-ХУІІ століть:

редакторсько-видавничий апект (мультимедіалекція)2
2

14

Раннє українське друкарство на Волині
2

2

15

Комп‘ютерне тестування за вивченими темами
2

2

Всього: лекції – 14 год.

семін зан. – 16 год.

самост. робота – 42 год.


Змістовий модуль 2

Українська видавнича справа у ХІХ-ХХ столітттях

1

Видання в Україні книг Святого Письма:

долі перекладів і видавців. Ретроспектива. (Відеолекція)2
3

2

Видавничих рух на українських теренах

інших національностей


2

3

3

Історія видавничої справи Київського університету

2
3

4

Становлення і розвиток в Україні

наукового книговидання


2

3

5

Видатні редактори і видавці – випускники і

співробітники Київського університету2
3

6

Цензура як чинник заборони українського

друкованого слова в період існування

Російської імперії

2

3

7

Українські видавничі шедеври періоду

цензурних заборон і обмежень2
3

8

Українські видавництва і видавничі осередки ХІХ-

початку ХХ століть


2

3

9

Видавничий рух доби визвольних змагань

українського народу (1917-1923)2
3

10

Видавництва та видавці періоду визвольних

змагань українського народу: тематичний репертуар

та особливості редакторської роботи

2

3

11

Видавнича справа в Україні радянської доби:

організаційний аспект2
3

12

Організаційні та творчі особливості роботи

радянського редактора в період побудови

«розвинутого соціалізму»

2

3

13

Видавнича справа в Україні радянської доби

ідеологічний та творчий аспекти2
2

14

Організаційні та творчі особливості роботи

радянського редактора в період застою та перебудови


2

2

15

Комп‘ютерне тестування за вивченими темами
2

2


Всього: лекції – 15 год.

семін зан. – 15 год.

самост. робота – 42 год.


І семестр

Змістовий модуль 1Історія світової і української видавничої справи до ХУІІІ ст.ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ
Лекція 1. СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РУКОПИСАННЯ І КНИГОТВОРЕННЯ В СВІТІ (Мультимедіалекція в системі Power-Point)

Передумови виникнення письма і алфавіту в кожного народу. Соціальна, інформаційна та пізнавальна функція перших рукописних текстів. Первинні матеріали, на яких творилися тексти (камінь, глина, піраміди, деревяні дощечки, бамбуклві пластини, шовк, папірус).

Семінар 1. ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНА ДИСЦИПЛІНА РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧОГО ФАХУ

Об’єкт і предмет вивчення в „Історії видавничої справи”.

Загальнонаукові методи та історія видавничої справи: історизм, комплексний підхід, наукова об’єктивність. Спеціальні методи: порівняльно-історичний, метод моделювання. Допоміжні історичні дисципліни й історія видавничої справи: археологія, геральдика, археографія, палеографія, кодикологія, текстологія, хронологія.

Періодизація історії видавничої справи: ідеологічні аспекти в російській в радянській гуманітарній науці щодо періодизації історії української видавничої справи. Сучасні підходи та їх критерії.

Основні групи джерел з історії видавничої справи, їх характеристика. Інкунабули (першодруки). Документальні, інтерпретивні джерела та спроби їх реконструкцій. Архівні джерела з історії видавничої справи: нормативні акти про створення та умови діяльності друкарень, особові справи друкарів, внутрішня документація рукописних та друкарських осередків (поліграфічних підприємств), листи та документи в складі фондів адміністративних та судових установ, листи та інші документи приватного походження, давні бібліотечні каталоги та біобібліографічні покажчики видатних постатей видавничо-друкарської справи. Музеї історії книги (Остріг, Львів, Київ). Колекції манускриптів.

Роль, значення і завдання історіографії історії видавничої справи. Основоположники історіографії й бібліографії в галузі досліджень української книги: О. Лазаревський, М. Максимович, М. Комаров, І. Левицький, Д. Дорошенко. Діяльність Бібліографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка.

Історичні етапи появи й розвитку національних дослідницьких центрів видавничої галузі. Український науковий інститут книгознавства у Києві: тематика дослідної діяльності, причини ліквідації.

Діяльність провідних фахівців історії видавничої справи та книгознавства (Ю. Меженко, С. Маслов. І. Свенціцький, Л. Биховський, І. Огієнко та ін.).

Організація та діяльність редакцій періодичних фахових видань („Книгарь” „Бібліологічні вісти”, „Українська книга”), присвячених книговидавничій проблематиці. Зарубіжні дослідники української книги.

Видання Книжкової палати України, інші сучасні періодичні видання з проблематики історії, теорії і практики видавничої справи та редагування („Вісник Книжкової палати”, „Друкарство”, „Палітра друку”, „Друк і книга”, „Книжковий клуб-плюс”, „Книжковий огляд”, „Книжник-ревю” та ін.)

Зміст навчальної дисципліни „Історія видавничої справи”, її зв’язок зі спеціальними дисциплінами, значення для підготовки спеціалістів видавничої справи.

Завдання для самостійної роботи

Комплексне завдання „Періодизація історії видавничої справи: ідеологічний і науковий аспекти”. Схематично відтворіть періодизацію історії видавничої справи за кількома джерелами: а) виданнями російських авторів (А. Говоров, И. Баренбаум та ін.), експозицією Музею історії книги в києві та підручником М. Тимошика „Історія видавничої справи”). Порівняйте і прокоментуйте спільне й відмінне.

Комплексне завдання „Українські дослідники історії видавничої справи”. За каталогами бібліотек та біобібліографічними покажчиками складіть список дослідників цієї проблематики, навівши під кожним з них їхні праці.

Комплексне завдання „Український науковий інститут книгознавства в Києві та його значення в історії фаху”. Підготуйте до семінарського заняття реферат за цією темою.

Комплексне завдання „Фахові періодичні видання”. Схематично відтворіть типологію фахових періодичних видань, зробивши акцент на аналізі висвітлення на їх сторінках проблем історії видавничої справи (періодичність випуску, головні рубрики, автура, частота появи на шпальтах).
Література до семінарського заняття: 1.1, 1.2, 1.12, 1.14, 1.16, 1.36, 1.37, 1.38.
Лекція 2. ПРОВІДНІ СВІТОВІ ОСЕРЕДКИ РУКОПИСАННЯ. ВПЛИВ ПЕРШИХ РУКОПИСНИХ КНИГ НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ (Мультимедіалекція в системі Power-Point)

Свята земля.

Ассирія

Китай


Греція.

Спалення книг світського характеру як прояви боротьби влади з інакодумство. Як Гус як симовл інакодусмства.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconІсторія україни робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Видавнича справа І редагування”
Дисципліна „Історія України” є нормативним курсом, викладається на першому курсі в першому семестрі в обсязі 90 годин, з них лекцій...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Описано рекомендації щодо складання І верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Концепція професійного спрямування (Вступ до фаху) : навчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
«Бібліотечна справа» / укладач С. С. Никитюк; техн редактор Т. М. Філіпчук. – Кам’янець-Подільський, 2011
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconМетодичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа”...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501
Програма комплексної практики з фаху : метод рекомендації для студ спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка