Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування»


Тема 2. Українська рукописна книга дохристиянської добиСторінка3/4
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Тема 2. Українська рукописна книга дохристиянської доби


Чому протягом тривалого часу витоки української рукописної книги об’єктивно не досліджувалися?

Куди і за яких обставин писемні набутки українського народу вивозилися?

Поясніть тезу про те, що рукописний і друкований інвентар давньої української доби став політичним заручником російської і радянської влади в “українському питанні”.

Чому 1988 рік було визнано датою офіційного відзначення 1000-ліття українського літописання і книжкової справи?

У чому принциповість з’ясування проблеми походження рукописного і друкованого слова того чи іншого народу?

Якою є нова періодизація становлення і розвитку української рукописної (видавничої) справи?

Наведіть аргументи, за якими стверджується факти існування на українських теренах видавничої справи до прийняття князем Володимиром християнства?

До якого періоду відноситься написання текстів у давньоукраїнському “архіві” “Кам”яна Могила”?

Які формами письма користувалися перші творці книжкових текстів на праукраїнських землях?

Коли і за яких обставин створювалася, а згодом копіювалася Велесова книга?

Обгрунтуйте тезу про автентичність і неповторність Велесовї книги.

Які свідчення зарубіжних авторів стосуються наявності давньоукраїнських рукописних текстів до Х століття?

Схематично охарактеризуйте історію давньоукраїнського рукописного книгописання.
Тема 3. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства

Назвіть провідні осередки рукописного книготворення в давній Україні.

Які є підстави вважати факт існування школи переписувачів книг і бібліотеки при Десятинній церкві в Києві?

Якою є доля великокняжого книжкового скриптонію, створеного за часів Ярослава Мудрого в Софії Київській?

Коли і з якого тексту починалася рукописна книжкова справа в Києво-Печерській лаврі?

Хто з ченців Києво-Печерської лаври був причетний до започаткування там видавничої справи?

Які рукописні книги з України стали основою для випуску перших українських друкованих книг, датованих 1491 роком. Де це сталося і хто був причетним до першодруків?

Хто були першими авторами, редакторами, переписувачами і видавцями давньоукраїнських книг у післяхристиянську добу?

Охарактеризуйте організацію праці переписувачів і творців рукописних книг.

Чим були викликані самопринизливі приписи до книг їхніх творців?

За якими складовими давньоукраїнських рукописних текстів можна визначити час місце написання їх, а також авторів, редакторів чи каліграфів?

Якою була роль переписувачів текстів тих книг, які часто вживалися? Обгрунтуйте це на прикладі “Києво-Печерського патерика”.

За якими критеріями при аналізі давньої рукописної книги можна скласти характеристику її автора, переписувача чи редактора?

Чому про переписувачів і авторі книг в народі складалися легенд, перекази, вірші? Наведіть для прикладу одну з них.

Якій пам’ятці давньоукраїнської рукописної справи судилося стати національною святинею французького народу? За яких обставин це сталося?

Якою була доля оригіналу Пересипницьої Євангелії.
Тема 4. Зародження й етапи поширення друкарства в світі

Назвіть суспільно-політичні й економічні передумови виникнення друкарства.

Яким чином друкувалися тексти до появи рухомих літер?

Назвіть випадки використання штампів і печаток напередодні виникнення друкарства.

Що таке ксилографія?

Чим відрізняється метод набиття візерунків від ксилографічного способу множення текстів?

Якою є роль китайських винахідників в поширення не рукописного способу множення текстів?

В чому полягає специфіка перших китайських друків?

Назвіть переваги й недоліки вирізьблення на дереворитах текстів та ілюстрацій з метою їх тиражування.

Чи можна вважати Фестський диск першим у світі друкованим текстом. Якщо так, то чому?

Завдяки якому винаходу ввійшов в історію видавничої справи китаєць Бі Шен? Чому цей винахід не прижився на Далекому Сході?

Якою є Ваша думка щодо дискусій учених з приводу першості в історії друкарства Лавріна Костера та Йогана Гутенберга?

Коротко охарактеризуйте друкарську діяльність Лавріна Костера.

Де й коли Й. Гутенберг змайстрував перший друкарський верстат?

В чому полягали “Гутенбергові нещастя”?

Коротко охароактеризуйте книжкові шедеври Йогана Гутенберга.

Як ширилася в Європі друкарська справа після смерті першодрукаря?

Які матеріали і засоби потрібні були давнім майстрам для друку.

Чи були відмінності в технології друкарства, запровадженого в Західній Європі й на Близькому та Далекому Сході? Якщо так, то які?

Назвіть чинники, які стримували розвиток друкарства у ХУ-ХУІІІ століттях?

Значення друкарства в контексті цивілізаційного поступу людства.

Значення друкарства в контексті розвитку редакційно-видавничої справи.

Тема 5. Зарубіжні й вітчизняні концепції витоків вітчизняного друкарства


Перелічіть існуючі в наукові літературі концепції започаткування і етапів розвитку українського друкованого слова

В чому принциповість з’ясування точної дати заснування друкарства кожного народу?

Назвіть головні аргументи російських (радянських) учених щодо усталеної раніше дати заснування українського друкарства.

Хто із західних учених досліджував історію українського друкарства і якими є результати цих досліджень?

В чому новизна і обмеженість наукової концепції Івана Огієнка щодо витоків українського друкарства?

Якою є заслуга німецького друкаря Швайпоьта Фіоля перед українською культурою?

Чому не на всіх ранніх першодруках зазначався час і місце їх появи у світ?

За якими критеріями можна визначати час і місце друкованого твору?

Назвіть аргументи “за” і “проти” підготовки краківських друків Швайпольта Фіоля в друкарні Грушівського монастиря.

Охарактеризуйте місце українського друкарства серед друкарства слов’янських народів.

Які відкриття львівських учених Ореста Мацюка і Якима Запаска дали підстави переглянути існуюче досі датування витоків української друкованої книги?

Хто був першим українським друкарем?
Тема 6. Раннє українське друкарство (ху-хуіі століття)

Назвіть найдавніші осередки раннього українського друкарства.

Як формувалася мережа друкарень на Галичині?

Чому друкарня Львівського ставропігійного братства час вела судові позови з конкурентами? Назвіть найхарактерніші.

Де й за яких умов друкарі одержували привілей на право видавати книги?

Дайте характеристику першої приватної друкарні у Львові за такими параметрами: засновник, друки, доля друкаря.

Яка роль в історії української видавничої справи Йосипа Шумлянського та Арсенія Желібовського?

Дайте коротку характеристику позальвіським друкарням.

Що таке мандрівні друкарні?

Назвіть основні етапи поширення друкарства на Волині.

У чому полягали складнощі нормального існування Почаївської друкарні?

Які причини спонукали кращих галицько-волинських друкарів перебратися до Києва і заснувати там друкарство на печерських пагорбах?

Аргументуйте з допомогою архівних документів час заснування й початкову організацію роботи друкарні Києво-Печерської лаври.

Що вам відомо про перші папірні і папір в Україні? Хто був причетним до цієї справи?

Коротко охарактеризуйте перші видання Києво-Печерської друкарні.

Дайте видавничу характеристику “Києво-Печерського патерика”.

Чому і ким обмежувалася діяльність лаврської друкарні?

Якими були обставини появи пересувної друкарні Кирила (Транквіліона) Ставровецького в Чернігові?

Чому чернгівський єпископ Лазар Баранович відкриває свою друкарню в Новгород-Сіверському?

Поясніть причини тривалого простою Новгород-сіверської друкарні.

Охарактеризуйте основні друки в Чернігові за часів Лазаря Барановича.

Чому занепала Чернігівська друкарня на початку ХУІІІ століття?

Тема 7. Українські друкарі та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування і видавничої справи

Як називали друкарів, відповідно до їхньої спеціалізації, всередині цехового товариства?

Яку освіту і де ортимували українські друкарі?

На які групи можна поділити перших друкарів за походженням і освітою?

Які особливості тематичного репертуару стародруків?

Назвіть ім’я першої жінки-друкарки в Україні.

Хто з українських ченців-друкарів працював у Палестині?

Хто з відомих українських учених, письменників, релігійних діячів безпосередньо займався друкарською справою?

Які види богослужбових книг найчастіше друкувалися?

Чим пояснити збільшення кількості полемічних видань наприкінці ХУІ століття?

Які навчальні видання раннього друкарства можна назвати першими довідниками для друкарів і редакторів?

Коли й де вийшла перша наукова книга українського автора? Назвіть її.

Що нового в структуру стародруку вносили українські редактори і видавці?

Чим була викликана поява в стародруках передмов. Назвіть їхні види.

Коли й для чого запроваджують у своїх першодруках титульні сторінках західні і українські друкарі?

За що вибачалися першодрукарі перед читачами. У якій формі це робилося?

Якими аргументами можете потвердити тезу: “Українські друкарі всіляко захищали і підтримували мову свого народу”.

Назвіть основні видавничі нововведення, спонукані друкарством?

Назвіть період запровадження в історії вітчизняної видавничої справи розділових знаків і великих літер.

Після видань творів якого автора в практику українського друкарства запроваджуються бібліографічні посилання?
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМ

ПЕРШОГО МОДУЛЮ
О с н о в н а

1.1. Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с. (2-ге вид. – 2007).

1.2. М. Тимошик. Її величність – книга / Передмова В. Скопенка. – К.: Наша культура і наука, 1999. - 308 с.

1.3. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія українського друкарства / Упорядк., передмова і примітки М. Тимошика. - К.: Наша культуора і наука, 2007. - 536 с.
Д о д а т к о в а

1.4. Баренбаум И. История книги. – М.: Книга, 1984. – 246 с. (1)

1.5. Биковський Л. У службі українській книжці / Упорядники Л. Винар, Я. Ісаєвич. – Львів-Нью-Йорк, 1997. – 326 с.

1.6. Владимиров В. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. – 388 с.

1.7. Животко А. Історія української преси / Упорядк., передм. і примітки М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука. 2000. - 368 с.

1.8. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. - Львів.: Світ, 1995. - 490 с.

1.9. Запаско Я. Ошатність української рукописної книги. - Львів: Фенікс, 1998. - 136 с.

1.10. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. - Львів: Центр Європи, 2000. - 222 с.

1.11. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів: І-т українознавства, 2002. – 520 с.

1.12. История книги / Под ред. А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой. – М.: Светотон, 2001. – С. 5-36. (Гл. 1. «Книга как предмет исторического изучения»; гл. 2 «Методы изучения истории книги»; гл. 3. «Источниковедение истории книги»; гл. 4 «Историография истории книги»).

1.13. Книга і друкарство на Україні / За ред. П. Попова. - К.: Наукова думка, 1964. - 314 с.

1.14. Книга. Энциклопедия. – М.: БРЭ, 1999. - 800 с.

1.15. Книжные сокровища мира / Сост. Леви Е. – М.: Книжная палата, 1989. - Вып. 1. – 224 с.

1.16. Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики / Пер. с польського О. Медведевой, В. Мочаловой, Р. Смирновой. – М.: Книга, 1991. – 320 с.

1.17. Митрополит Іларіон. Неоціненні знахідки в Палестині // Віра й культура (Вінніпег) – 1957. - №3, 4.

1.18. Немировский Е. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. – М.: Наука, 2000. – 659 с.

1.19. Низовий Микола, Тимошик Микола. Українське друкарство і видавнича справа на сторінках російської енциклопедії “Книга” // Друкарство. 2000. № 6. С. 90-93.

1.20. Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов’янського книгодрукування. - Ужгород, 2001. - 272 с.

1.21. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Свята Почаївська лавра / Упорядк, передмова і примітки М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука, 2008. – С. 344-378. (Розд. «Почаївська друкарня»).

1.22. Очерки по истории книгоиздательского дела в СССР. – М.: Книга, 1965. – 448 с.

1.23. Патерик Києво-Печерський / Упорядкування, адаптація українською мовою І. Жиленко. – К.: КМ Академія, 1998. – 346 с.

1.24. Перлова Е. Бумага для фараона // Мир бумаги. – 2000. - №7-8. – С. 50-51.

1.25. Рукописна україніка: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-21 вересня 1996 року. – Львів, 1999. – 652 с.1.26. Сірополко С. Швайпольт Фіоль – перший друкар слов’янських крилилівських книг. Краків-Львів, 1943. 28 с.

1.26. Степовик Д. Історія Києво-Печерської лаври. –К.: Видавн. відділ УПЦ КП, 2001. – С. 15- 136. (Розділ 1,2).

1.27. Тимошик М. Першодруки (інкунабули) // Українська мова. Енциклопедія. - Вид. 2-ге. – К.: УРЕ, 2004. – С. 473. (1)

1.28. Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі // Вісник Книжкової палати. – 2002. – №4. - С. 22-27.

1.29. Тимошик Микола. До питання про концепцію виникнення і розвитку українського друкованого слова в контексті поширення друкарства у слов’янських народів // 11 Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Resumenes de ponencias y communicaciones. - Baeza (Espana), 1966. - P. 101-102.

1.30. Тимошик Микола. Історія українського друкованого слова потребує переосмислення // Літературна Україна. - 2002. - 21 березня.

1.31. Тимошик Микола. Концепція виникнення і розвитку українського друкованого слова // Друкарство. - 1994. - №1. - С. 6-7.

1.32. Тимошик М. Сходження до книжкового Святилища: до тисячоліття української книги // Друкарство. - 1999. - № 3. -тС. 8-10.

1.33. Тимошик М. Українська книжка к обєкт фальсифікацій, або Що стоїть за так званою полемікою новітніх опонентів українського відродження в гуманітарних дослідженнях // Дзеркало тижня. - - 2007. – Ч. 40. – 27 жовтня.

1.34. Тимошик М., Дацюк Г., Таран К. Історія одного жуналістского курсу. – К.: Наша культура і наука, 20008. – 494 с.

1.35. Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры: Исторический очерк. - Т. 1. - К., 1916. - 506 с.

1.36. Український Інститут книгознавства // Українська енциклопедія. – У 10 т. - Т.9. – С. 3433.1.37. Функе Ф. Книговедение: исторический обзор книжного дела / Пер. с нем Б. Боссарта. Под ред, со вступ статьей Е. Немировского. – М.: Высшая школа, 1982. - 294 с.

1.38. Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги: Навч. посібник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 188 с.

1.39. Якимович Б. Книга, просвіта, нація. – Львів, 1996. – 306 с.

1.40. Якимович Б. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти. – Львів, 2006. - 692 с.ІІ семестр

Змістовий модуль 2УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПРАВА У ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯХ
ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ
Лекція 1. ВИДАННЯ В УКРАЇНІ КНИГ СВЯТОГО ПИСЬМА: ДОЛІ ПЕРЕКЛАДІВ І ВИДАВЦІВ. РЕТРОСПЕКТИВА

(Відеофільм)

Біблійні книги серед народів світу

Біблія як предмет книгознавчого аналізу. Біблійний текст як основа розвитку мови кожного народу.

Ранні спроби перекладів і видань Біблій на українських землях. Острозька Біблія.

Руські письмена в Херсонесі ІХ століття. Проект князя Костянтина Острозького. Збирання різномовних рукописів та перекладачів. Московське перевидання українського книжкового шедевру. Доля острозьких Біблій

Видання Книги книг літературною мовою: долі перекладів і перекладачів та редакторів

Переклад Пилипа Морачевського. Спроби Маркіяна Шашкевича та Володимира Александрова. Переклад Пантелеймона Куліша. Переклад Івана Огієнка. Загроза знищення Огієнкового рукопису. Видання української Біблії лондонськими друкарями

Інші переклади й видання.
Семінар 1. ДРУКАРСТВО ІНШИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ НА ЕТНОГРАФІЧНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ

Польське друкарство.

Єврейське друкарство

Російське друкарство.Література до семінарського заняття 1: 2.1, 2.3
Лекція 2. ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА

Становлення університетської друкарні

Обладнання. Перші друкарі та організації їх роботи. Відкриття літографії. Початкові правила роботи видавців.

Роль Михайла Максимовича в розвитку наукової книги. Пошук однодумців: Гоголь. Провал спроби Шевченка як видавця. Студенти і видавнича справа. Видання власних творів та альманахів “київського” періоду. Стосунки з друкарнею. Правопис Максимовича в історії видавничої справи.

Тематичний аспект наукового книговидання

Підручники релігієзнавчої тематики. Література з прикладних і гуманітарних наук. Службові та офіційні видання.


Семінар 2. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК В УКРАЇНІ НАУКОВОГО КНИГОВИДАННЯ

Суспільні потреби і політичні перепони на шляху становлення видавничої справи в університетах

Перші спроби києво-могилянців. Козацькі проекти університетів та їх друкарень. Проекти приватних осіб.

Друкарня Харівського університету.

Друкарня Львівського університету.
Література до семінарського заняття 2: 2.1, 2.2, 2.15, , 2.16, 2.27,2.33,, 2.47, 2.49
Лекція 3. ВИДАТНІ РЕДАКТОРИ І ВИДАВЦІ – ВИПУСКНИКИ І СПІВРОБІТНИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

(Мультимедіалекція в системі Power-Point)

Михайло Максимович

Тарас Шевченко

Михайло Драгоманов

Пантелеймон Куліш

Микола Костомаров

Михайло Грушевський

Іван Огієнко.
Семінар 3. ЦЕНЗУРА ЯК ЧИННИК ЗАБОРОНИ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКОВАНОГО СЛОВА

Причини виникнення цензури в Росії і специфіка її застосування до українського друку

Принципові відмінності в умовах розвитку раннього друкарства в Україні і Росії. Початок цензури українських друків. Посилення каральних функцій цензури. Специфіка застосування цензурного законодавства до українського друку. Українські видання до викриття Кирило-Мефодіївського братства. Цензурний терор після “справи братчиків”. Справа Каленика Шейковського. Українські граматики – російським алфавітом.

Основні антиукраїнські цензурні циркуляри та їх вплив на друкарство. Валуєвський циркуляр 1863 року. Емський указ 1876 року. Цензура після Емського указу. Революція 1905 року і спроба скасування цензури українського друку. Царський маніфест від 17 жовтня 1905 року. Видавничий рух в умовах дії Валуєвського і Емського указів.

Цензура видавничої справи як чинник заборони українства. “Тенденційно придуманий термін “Україна”. Особливо “крамольні” книги. Сторінки цензурних журналів як свідки нищення українства. Форми цензурних репресій проти українських видавців та редакторів.
Література до семінарського заняття 3: 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.13, 2.23, 2.24, 2.28, 2.29, 2.34, 2.40, 2.41, 2.43
Лекція 4. УКРАЇНСЬКОМОВНІ ВИДАННЯ ПЕРІОДУ ЦЕНЗУРНИХ ЗАБОРОН І ОБМЕЖЕНЬ: ДОЛЯ ДРУКІВ ТА ВИДАВЦІВ

«Кобзар» видання М. Драгоманова у Женеві

«Кобзар» Т. Шевченка видання В. Доманицького

«Про українську мову і українську школу» М. Грушевського

«Історія України» М. Грушевського

«Українська муза» (упорЯд. О. Коваленко)

«Украинская жизнь» (упоряд. С. Петлюра)

Семінар 4. УКРАЇНСЬКІ ВИДАВНИЦТВА І ВИДАВНИЧІ ОСЕРЕДКИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: організація роботи, засновники та редактори-видавці, тематичний репертуар
Увага! Семінарське заняття проходить у формі захисту попередньо підготовлених рефератів (одну тему виконують 2-3 студенти).
Харківські видання журнального типу першої половини ХІХ ст.:

- «Украинский Домовод» Ф. Пільгера,

- «Харьковский Демокрит» В. Масловича,

- «Украинский вестник» І. Срезневського,

- «Украинский журнал» О. Склабовського).

«Руська Трійця» як видавничий осередок у Галичині.

Творці українського альманаху нового типу «Русалка Дністрова» Я. Головацький та І. Вагилевич.

«Галицько-Рульска матиця» у Львові.

Видавнича діяльність П. Куліша в Петербурзі (альманахи «Записки о Южной Руси», «Хата», журнал «Основа»).

Видавнича діяльність Київської «Тимчасової комісії для розгляду стародавніх актів».

Благодійне товариство видання загальнокорисних і дешевих книг (Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг (створене в Петербурзі 1896 р., перенесене до Києва 1917 р).

Видвництво «Вік» (створене в Києві 1895 р.)

Видавнича спідка «Дзвін» (засноване в Києві В. Винничкенком 1907 р.)

Видавнича діяльність Київської «Просвіти».

Видавнича лдіяльність Наукового товриства ім. Т. Шевченка (початковий період).

Лекція 5. ВИДАВНИЧИЙ РУХ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1917-1923)

Ситуація з українським друком напередодні Лютневої революції 1917 року. Відновлдення цензури. Напівлегальне книговидання.

Формування нової видавничої мережі.

Політика українських урядів у видавничій справі.


Семінар 5. ВИДАВНИЦТВА ТА ВИДАВЦІ ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ТЕМАТИЧНИЙ РЕПЕРТУАР ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕДАКТОРСЬКОЇ РОБОТИ
Увага! Семінарське заняття проходить у формі захисту попередньо підготовлених рефератів (одну тему виконують 3-4 студенти).
Видавництво «Час»: засновики, редактори, тематичний репертуар.

Видавництво «Криниця»: засновики, редактори, тематичний репертуар

Видавництво «Вернигора»: засновики, редактори, тематичний репертуар:

Видавництво «Друкар»: засновики, редактори, тематичний репертуар

Всеукраїнське видавниче товариство вчителів «Всеувито»: засновики, редактори, тематичний репертуар

Видавничтво «Вік»: засновики, редактори, тематичний репертуар

Видавництво «Дзвін»: засновики, редактори, тематичний репертуар:

Лекція 6. ВИДАВНИЧА СПРАВА В УКРАЇНІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Руйнування кращих набутків минулого. Ревізія випущеної літератури. Знищення надрукованих та підготовлених до друку видань. Закриття діючих видавництв та експропріація друкарського обладнання.

Творення нової книговидавничої системи. Становлення законодавчої бази. Державні органи щодо управління видавничою справою.

Еволюція видавничої мережі радянського типу. Формування типології видавництв. Структура українського книговидання напередодні розвалу Радянського Союзу.


Семінар 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РАДЯНСЬКОГО РЕДАКТОРА В ПЕРІОД ПОБУДОВИ РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ
Увага! Семінарське заняння проходить у формі захисту підготовленого раніше інтервю студента з редакторо одного з українських видавництв радянської пори.
Лекція 7. ВИДАВНИЧА СПРАВА В УАРАЇНІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ: ІДЕОЛОГІЧНИЙ ТА ТВОРЧИЙ АСПЕКТИ

Ситуація у видавничій справі напередодні запровадженняідеологічного контролю. Головліт як чинник придушення інакодумс в друкарській справітва.

Особливості діяльності редактора і видавництва в умовах тоталітарного суспілства. Регламентація редакторської праці типовими інструкціями. Формування радянської школи редагування. Адміністративно-ідеологічне втручання в редакторський процес.аходи влади щодо виявлених редаукторських помилок.

Русифіуккація україснкьої видавничої справи в період побюудови «розвинутого соціалізму».


Семінар 7. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РАДЯНСЬКОГО РЕДАКТОРА В ПЕРІОД ЗАСТОЮ ТА ПЕРЕБУДОВИ

Увага! Семінарське заняння проходить у формі захисту підготовленого раніше інтервю студента з редакторо одного з українських видавництв зазначеної пори.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМ ДРУГОГО МОДУЛЮ

(нумерація тем подається у відповідності

з підручником М. Тимошика „Історія видавничої справи”)
Тема 8. Становлення і розвиток наукового книговидання (на прикладі Київського університету Св. Володимира.

Чому російський уряд заборонив друкувати книги Києво-Могилянській академії?

Хто з українських гетьманів прагнув заснувати друкарні при навчальних закладах?

Коротко охарактеризуйте проекти приватних осіб щодо започаткування видавничої справи в Київському університеті Св. Володимира напередодні його відкриття в 1834 році?

Чому університетська адміністрація не передала видавничу справу у приватні руки?

Яка подія стала поштовхом для відкриття друкарні в Київському університеті?

Хто були першими українськими друкарями?

Дайте свій коментар до змісту перших правил управління друкарнею.

Обгрунтуйте тезу про те, що друкарню Київського університету можна вважати правонаступницею львівських друкарень ХУ-ХУІ століть.

В чому полягала специфіка діяльності друкарні і літографії?

Чому М. Максимовичеві не вдалося залучити до видавничої справи в університеті М. Гоголя?

На яких умовах зараховувався на роботу в друкарні-літографії Київського університету Т. Шевченко? Чи вдалося йому зреалізувати задумане?

Якою є роль студентів у започаткуванні наукового книговидання?

Охарактеризуйте тематичну палітру наукових творів М. Максимовича та редагованих ним альманахів “київського” періоду.

Чим була викликана поява в українській видавничій справі правопису, названого пізніше “максимовичівка”? Де й до якого часу він був поширений?

Дайте стислу характеристику стилю Максимовича-редактора і Максимовича-видавця.

Окресліть тематичний діапазон університетського книговидання початкового періоду.
Тема 9. Видавнича справа в умовах цензурних обмежень і заборон

Як ви розумієте поняття ц е н з у р а в широкому і вузькому значенні цього слова?

У чому полягали відмінності розвитку раннього друкарства в Україні і Росії в контексті контролю за цим процесом державними чинниками?

З чого почалася цензура діяльності українських друкарень царським урядом?

Назвіть вищу цензурну інстанцію Росії початку ХІХ століття?

У чому полягала специфіка застосування цензурного законодавства Росії до українського друку?

Де й коли було відкрито Комітет внутрішньої цензури для друкарень, розмішених в Україні?

Які українські видання були вилучені з продажу відразу після викриття Кирило-Мефодіївського братства?

Чим показова в історії українського книговидання справа магістра університету Св. Володимира Каленика Шейковського?

Чому українські граматики і букварі в ХІХ столітті друкувалися в Україні російським алфавітом?

Які причини появи Валуєвського цензурного циркуляру?

Чим відрізнявся Емський цензурний указ від Валуєвського циркуляру?

Хто з високопосадових російських чиновників був причетний до появи антиукраїнських цензурних актів?

Який був порядок одержання українськими видавцями дозволу на друкування книг і газет?

Що вам відомо про спроби відміни цензури українського друку після революції 1905 року?

Як вплинув на розвиток української видавничої справи вихід царського маніфесту від 17 жовтня 1905 року?

Аргументуйте тезу: “Цензура видавничої справи стала чинником заборони в Російській імперії українства”.

Які українські видання вважалися найбільш небезпечними для царського режиму?

Назвіть найпоширеніші форми цензурних репресій проти українських видавців і авторів.
Тема 10. Книги Святого Письма в сіті і в Україні: історико-видавничий аспект

Чому Біблію називають Книгою Книг?

Окресліть основні грані книгознавчого аспекту Біблії.

Аргументуйте тезу: переклади і видання книг Святого Письма стали основою розвитку мови у межах кожного народу.

Дайте коротку характеристику найдавніших рукописних біблійних текстів та їх перекладів, збережених до наших днів.

Коли, де і ким здійснювалися ранні спроби перекладати і переписувати біблійні тексти тогочасною українською мовою?

Чим відрізняються видання Біблій Ф. Скорини та К. Острозького?

З якого оригіналу готувалася до друку перша повна Біблія в Москві?

Охарактеризуйте географію поширення примірників Острозької Біблії в світі.

Чому українці не отримали в Москві дозволу на видання Біблії в українському перекладі П. Морачевського?

Назвіть нереалізовані проекти видання українцями біблійних текстів у ХІХ ст.

Хто допомагав П. Кулішеві перекладати і видавати Біблію?

Чому Кулішів переклад не було визнано канонічним?

Охарактеризуйте основні етапи роботи І. Огієнка над перекладом і виданням повної біблії.

В чому полягала загроза знищення огієнкового рукопису?

У друкарнях яких країн світу друкувалися книги Святого Письма українською мовою?

Хто з видатних українських просвітителів, учених, письменників займався перекладами і виданнями книг Святого Письма?
Тема 11. Видавничий рух доби визвольних змагань українського народу (1917-1920)

Чим пояснити відновлення цензури українського друкованого слова з початком Першої світової війни?

Назвіть найхарактерніші видання, здійснювані українськими видавцями в напівлегальних умовах до 1917 року.

Якою була причина появи в Москві книги “Українське питання” і яке її значення в минулому і тепер?

Охарактеризуйте початкову структуру українського книговидання на етапі становлення вперше в легальних умовах

Хто були засновники українських видавництв періоду 1917 –1920 років?

Дайте коротку характеристику політики урядів Центральної Ради, Гетьманату і Директорі щодо видавничої справи.

Якою була законодавча база українських урядів у питаннях друку?

Чому центром книговидання в Україні з початку 1919 року стає Кам’янець-Подільський?

Що вам відомо про Фонд українських видавництв 1919 року?

Яким був видавничий репертуар доби визвольних змагань українського народу?

Яке місце в історії української видавничої справи посідає часопис “Друкарь”?Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconІсторія україни робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Видавнича справа І редагування”
Дисципліна „Історія України” є нормативним курсом, викладається на першому курсі в першому семестрі в обсязі 90 годин, з них лекцій...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Описано рекомендації щодо складання І верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Концепція професійного спрямування (Вступ до фаху) : навчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
«Бібліотечна справа» / укладач С. С. Никитюк; техн редактор Т. М. Філіпчук. – Кам’янець-Подільський, 2011
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconМетодичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа”...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501
Програма комплексної практики з фаху : метод рекомендації для студ спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка