Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування»


Тема 12. Видавнича справа періоду радянської влади (1919-1990): організаційний аспектСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Тема 12. Видавнича справа періоду радянської влади (1919-1990): організаційний аспект


В чому полягала ревізія радянських комісарів діяльності українських видавництв у 1920-1921 роках?

Назвіть приклади знищення радянськими органами підготовлених до друку або випущених книг українських видавництв.

Що сталося з друкарнею Києво-Печерської лаври та її виданнями із закриттям монастиря?

За яких обставин і коли радянські органи приймають рішення про припинення діяльності приватних видавництв?

На основі яких директивних документів створювалася законодавча база для діяльності радянських видавництв?

Які державні структури створювалися для управління видавничою справою?

Коротко охарактеризуйте початковий етап формування радянської типології видавництв за приналежністю до засновників та тематичним напрямком друкованої продукції.

Що таке оформлені і неоформлені видавництва?

Якою склалася остаточна мережа книговидання в Українській РСР напередодні розвалу Радянського Союзу?
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДО ТЕМ ДРУГОГО МОДУЛЮ
О с н о в н а

2.1. Тимшик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с. (Перевидання 2007 р.)

2.2. Тимошик М. Її величність – книга. Історія видавничої справи Київського університету. 1834-1999: Монографія / Передмова В. В. Скопенка. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 308 с.

2.3. Огієнко І. Історія українського друкарства / Упорядк., передмова і примітки М. Тимошика. - К.: Либідь, 1994. - 448 с.

Д о д а т к о в а

2.4. Биковський Л. У службі українській книжці / Упорядники Л. Винар, Я. Ісаєвич. – Львів-Нью-Йорк, 1997. – 326 с.

2.5. Биковський Л. Книгарні, бібліотеки, академія: Спомини. – Мюнхен-Денвер, 1971. 180 с.

2.6. Владимиров В. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. – 388 с.

2.7. Владимирский-Буданов М. История императорского университета Св. Владимира. – К., 1884. – 674 с.

2. 8. Грицак Є. З історії книжкового руху на Великій Україні: 1917-1922 // Літературно-науковий вістник. - 1923. - Кн. ІХ і Х.

2. 9. Добровольский В. Запрещенная книга в Росси. - М., 1962.

2.10. Єфремов С. Мартиролог українського слова // Київ. - 1991. - №5.

2. 11. Єфремов С. Літературно-критичні статті (стаття «Вне закона: к истории цензуры в России»). - К., 1993. - С. 14-48.

2.12. Животко А. Історія української преси / Упорядк., передм. і примітки М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука. 2000. - 368 с.

2.13. Записка Володимира Антоновича у справі обмеження українського друкованого слова // Записки Українського наукового товариства в Києві. - 1908. - Кн. 3.

2.14. Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. – Харків, 1931. – 296 с.

2.15. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні Історія та сучасний стан: Навч. посібник, - Львів: Світ, 2002. - 268 с.

2.16. Иконников В. Университетская типография // В кн.: Исторические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях императорського университета Св. Владимира (1834-1884). – К., 1884. С. 348-355.

2.17. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів: І-т українознавства, 2002. – 520 с.

2.18. Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923). – К.: Логос, 1996. – 344 с.

2.19. Книга і друкарство на Україні / За ред. П. Попова. - К.: Наукова думка, 1964. - 314 с.

2.20. Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. материалов. 1941-1984 – К.: Наукова думка, 1986. – 380 с.

2.21. Книга. Энциклопедия. – М.: БРЭ, 1999. - 800 с.2.22. Левчук О. Книгоспілка: Становлення кооперативного книговидання в Україні. – К.: 2001. - 158 с.

2.23. Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 годов. - СПб., 1909. 614 с.

2.24. Львов-Рогачевский В. Печать и цензура. - М., 1906.

2.25. Максимович М. «Киев явился градом великим»: вибрані українознавчі праці. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.

2.26. Малыхин Н. Г. Очерки по истории книгоиздательского дела в Украинской ССР. – М.: Книга, 1965. – 448 с.

2.27. Михайлин І. Нарис історії журналістики Харківської губернії. 1812-1917. – Харків: Колорит, 2007. - 366 с.

2.28. Міяковський В. Ювілей цензурного акту // Бібліологічні вісті. 1926. №1.

2.29. Російщення України: Науково-популярний збірник /За ред. Л. Полтави. - К., 1992. - 408 с.2.30. Немировский Е. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. – М.: Наука, 2000. – 659 с.

2.31. Огієнко І. Методологія перекладу Святого Письма та Богослужбових книг на українську мову. - Варшава, 1927. - 33 с.

2.32. Очерки по истории книгоиздательского дела в СССР. – М.: Книга, 1965. – 448 с.2.33. Пискорский В. Из прошлых лет Киевского университета. – К., 1894. - 48 с.

2.34. Савченко Ф. Заборона українства 1876 року. - Харків, 1930. - 413 с.

2.35. Скоропадський Павло. Спогади. - К.-Філадельфія, 1995. - С. 232.

2.36. Скрипник Т. Висвітлення розвитку вітчизняного друкарства в 1917-1920 рр. (за матеріалами часопису “Друкарь” // Вісник Книжкової палати. - 1998. - С. 30-32.

2.37. Стародуб А. З історії українських перекладів Святого Письма // Наша Віра. - 2000. - №10.

2.38. Степовик Д. Київська Біблія ХУІІ століття: Дослідження нездійсненого біблійного проекту Петра Могили. - К., 2001. - 240 с.

2.39. Тимошик М. Про українське питання – з болем і надією // Берегиня. - 1996. - №3-4. - С. 64-77.

2.40. Тимошик М. До історії цензурних утисків українського друкованого слова в період проголошення конституційних свобод (1905-1917) // Журналістика, преса, радіо, телебачення. - К., 1993. - № 25. - С. 55-63.

2.41. Тимошик М. Валуєвський та Емський цензурний циркуляри і їх вплив а розвиток української демократичної журналістики і літератури // Засоби масової інформації й утвердження державного суверенітету України. - Львів, 1993. - С. 128-131.

2.42. .Тимошик М. Заборонена українська книга: до питання створення мартирологу знищених видань на основі колишніх архівів цензурних управлінь // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні. - К., 1996. - С. 8-10.

2.43. Тимошик М. “К печатанию не должно быть позволено”: історія цензури українського друкованого слова // Урок української. 2000. - № 3. - С.10-13; № 4. - С. 15-19.

2.44. Тимошик М. Книги Святого Письма українською мовою: до історії перекладу і видання // Друкарство. - 2000. - №1. - С. 10-15.

2.45. Тимошик М. Князь Костянтин Острозький та його Біблія // Друкарство. - 1999. - №5. - С. 8-11.

2.46. Українське питання / Пер з рос., упоряд., передм. та приміт. М. С. Тимошика. - К., 1997. - 220 с.2.47. Ходецкий С. Две записки об университетской типографии // Университетские известия . – 1973. - №7. С. 2- 58.

2.48. Шевельов Ю. Українська мова першій половині ХХ століття: стан і статус. - Нью-Йорк, 1987. - С. 260 с.

2.49. Шульгин В. История университета Св. Владимира. – Спб., 1860. – 360 с.
Т Е М А Т И К А

МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ

З КУРСУ

ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ”
 1. Історичні передумови виникнення рукописної книги.

 2. Форми ранньої рукописної книги та матеріал для її творення.

 3. Роль рукописного книготворення в суспільному поступі.

 4. Українська рукописна книга дохристиянської доби: періодизація, джерела, твори.

 5. Давньоукраїнський книжковий скриптоній при дворі Ярослава Мудрого.

 6. Реймська Євангелія ХІ століття київського походження – національна святиня французького народу.

 7. Творці й переписувачі книг як перші автори, перекладачі, редактори і видавці.

 8. “Києво-Печерський патерик” як джерело вивчення ролі редактора й упорядника текстів у подальшому удосконаленні твору.

 9. Пересопницька Євангелія – видатна пам’ятка українського рукописного мистецтва.

 10. Історичні передумови виникнення й етапи розвитку друкарської справи в Європі.

 11. Запровадження друкарства як переломна доба в історії видавничої справи.

 12. Наукова концепція виникнення українського друкованого слова в контексті поширення друкарства у слов’янських народів.

 13. Перший український друкар Степан Дропан: гіпотези, документальні свідчення, опоненти.

 14. До проблеми датування початків діяльності Києво-Печерської друкарні.

 15. Тематичний репертуар києво-печерського друкарства та його місце в історії вітчизняної видавничої справи.

 16. Становлення та розвиток наукового книговидання (на прикладі вашого університету чи інституту).

 17. Цензура українського друкованого слова як чинник заборони українства.

 18. Книги Святого Письма як предмет книговидавничого налізу.

 19. Видавнича політика українських урядів доби УНР.

 20. Політика радянської влади щодо українізіції та її вплив на розвиток видавничої справи

 21. Специфіка роботи редактора-видавця в умовах тоталітарної держави.

 22. Радянська цензура видавничої справи: становлення і розвиток.

 23. Роль діаспори в започаткуванні та ствердженні української видавничої справи за кордонами України.

 24. Видатні діячі українського відродження про редакторську в видавничу справу.

 25. Редакторський і видавничий досвід П. Куліша (Т. Шевченка, М. Костомарова, М. Максимовича, М. Грушевського, Б. Грінченка, Л. Глібова, С. Єфремова, І Франка, Лесі Українки, Івана Огієнка, Івана Тиктора) та його значення для сучасного редактора і видавця.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconІсторія україни робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Видавнича справа І редагування”
Дисципліна „Історія України” є нормативним курсом, викладається на першому курсі в першому семестрі в обсязі 90 годин, з них лекцій...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Описано рекомендації щодо складання І верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Концепція професійного спрямування (Вступ до фаху) : навчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
«Бібліотечна справа» / укладач С. С. Никитюк; техн редактор Т. М. Філіпчук. – Кам’янець-Подільський, 2011
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconМетодичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа”...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501
Програма комплексної практики з фаху : метод рекомендації для студ спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка