Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 ЗмістСторінка5/6
Дата конвертації09.05.2018
Розмір1,37 Mb.
1   2   3   4   5   6

8 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 години.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)Зміст навчального матеріалу

1. Вступ (2 години)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює розмаїття культур різних країн, місце української літератури у світовому історико-літературному процесі (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • розрізняє поняття «культура» і «література»;

 • розуміє поняття «літературний процес»;

 • називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах;

 • характеризує поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове);

 • дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, демонструє на прикладах із прочитаних творів

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.

(ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма. Початкові поняття про літературний напрям, літературну течію.

(ЛК) Своєрідність культури різних країн, народів, національностей.

(УС) Взаємозв’язки української і зарубіжних літератур.

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми.

(МЗ) Українська література

2. Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури (7 годин)

Учень/учениця

 Ключові компетентності • обґрунтовує взаємозв’язок людини з природою (НЛ-1);

 • розуміє спільні для різних народів морально-етичні принципи, розрізняє поняття добра і зла (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • називає найвідоміші священні книги людства, розуміє їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва;

 • розповідає про походження та побудову Вед, Біблії, Корану;

 • називає основні міфи (їхні різновиди) священних книг – Вед, Біблії, Корану;

 • переказує окремі міфологічні сюжети (передбачені програмою), розкриває їхній морально-філософський зміст;

 • характеризує міфологічні образи, символи, наявні в сюжетах священних книг;

 • виявляє гуманістичні цінності, утілені у священних книгах людства;

 • пояснює окремі вислови зі священних книг;

 • порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Біблію і Коран, виявляє схожість і відмінності між ними;

 • називає 1–2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг;

 • розкриває особливості відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (1–2 твори за вибором);

 • називає визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном, виявляє у них особливості культури, утілення ідей, сюжетів і образів священних книг

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт (Євангеліє 23 розділи за вибором учителя). Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, міфологічний образ.

(ЛК) Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

(УС) Звернення українських письменників до образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. Визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном.

(ЕК) Схожість і відмінність між
Біблією і Кораном як пам’ятками культури.


(МЗ) Історія, географія, образотворче мистецтво, музичне мистецтво.

3. Античність (11 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює війну як катастрофу, розуміє необхідність гармонійного співіснування людини і природи (НЛ-1);

 • наводить приклади героїзму та самопожертви заради захисту рідної землі, шанує сімейні традиції, усвідомлює взаємозвязок між ухваленим рішенням та його наслідками (НЛ-2);

 • висловлює судження про цінність життя, гармонійну красу людини (НЛ-3);

 • усвідомлює підступність стратегії завойовників (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає загальні особливості розвитку античної літератури;

 • називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової культури;

 • розкриває концепцію людини і світу в античній літературі та її втілення у прочитаних творах;

 • називає основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети;

 • переказує та інтерпретує сюжети троянських міфів, передбачених програмою;

 • характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;

 • розповідає про основні факти життя і творчості митців;

 • розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів у творах античних авторів;

 • знає визначення понять «героїчний епос», «елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, які виявляє у прочитаних текстах;

 • знає визначення поняття «віршовий розмір», виявляє гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах;

 • аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;

 • знає загальні особливості розвитку лірики, епосу і драми в добу античності;

 • розкриває художні конфлікти в прочитаних творах;

 • характеризує образи Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея («Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» Вергілія);

 • установлює схожість міфологічних образів і відмінності з
  їхнім утіленням у літературних творах (на прикладі прочитаних текстів);

 • розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів за вибором);

 • називає імена відомих українських перекладачів творів античності, висловлює судження про їхній внесок у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь
(23 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

Сапфо (VIIVI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми — трагедія і комедія.Есхіл (бл. 525бл. 456 рр. до н. е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

«Золота доба» давньоримської літератури.Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору.

Квінт Горацій Флакк (658 рр. до
н.е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.(ТЛ) Героїчний епос, елегія, ода, віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія.

(ЛК) Вічні образи античності в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). Античні образи й мотиви у творчості письменників різних часів і народів.

(УС) Українські переклади творів античних митців.

(ЕК) Ахілл і Гектор (порівняльна характеристика образів). Зевс і Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» Есхіла. Елегії Тіртея та Овідія.

(МЗ) Історія, образотворче мистецтво

4. Середньовіччя (8 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • цінує красу природи, сприймає людину як частку навколишнього світу (НЛ-1);

 • усвідомлює вплив історичних подій на долю людини, висловлює судження щодо активної громадянської позиції (НЛ-2);

 • розуміє вплив позитивного мислення на відновлення душевної рівноваги (НЛ-3).

Предметні компетентності

 • знає і пояснює хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;

 • називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і Сходу, визначає їхній внесок у розвиток світової культури;

 • характеризує історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур; розповідає про основні віхи життя й творчості письменників (твори яких передбачені для текстуального вивчення), про їхню роль у розвитку національних літератур;

 • демонструє вплив релігії, філософії на художню літературу на прикладі прочитаних текстів;

 • знає ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Заході та Сході;

 • дає визначення жанрів «героїчний епос» (середньовічний), «рубаї», «сонет», виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних творах;

 • виявляє основні теми й мотиви в ліриці митців;

 • визначає символи та їхній прихований зміст у творах поетів;

 • характеризує образ ліричного героя у текстах, рекомендованих програмою;

 • знає історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості її художнього втілення у творі;

 • переказує, аналізує й інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про Роланда»;

 • характеризує образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), визначає засоби їхнього художнього зображення (на прикладі уривків із тексту);

 • висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків;

 • порівнює художні образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд — Ганелон, Карл — Ганелон);

 • виявляє риси фольклору в «Пісні про Роланда»: символи, повтори, постійні епітети, метафори тощо (на прикладі уривків із тексту за вибором учня);

 • зіставляє образи ліричних героїв у східній поезії (Лі Бо, Ду Фу, Омар Хайям);

 • виявляє актуальний зміст середньовічних творів, вічність порушених у них проблем;

 • знає українських перекладачів середньовічних творів;

 • виявляє особливості художньої мови творів митців (в українських перекладах)
Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.Лі Бо (701762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

Ду Фу (712770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.Омар Хайям (бл. 1048після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття.«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

(ТЛ) Поглиблення понять про героїчний епос (середньовічний). Рубаї, сонет.

(ЛК) Культурні центри Середньовіччя на Сході й Заході. Ключові поняття китайської міфології, філософії (конфуціанство, даосизм), які знайшли відбиток у літературі. Християнство. Іслам.

(УС) Українські перекладачі середньовічних творів.

(ЕК) Порівняння образів ліричних героїв Лі Бо, Ду Фу, Омара Хайяма. Порівняння персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд — Ганелон, Карл — Ганелон).

(МЗ) Історія, географія


Завершення І семестру

5. Відродження (12 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • виявляє повагу до людини, усвідомлює роль кохання і дружби, засуджує розбрат між людьми, розуміє гуманістичні ідеали (НЛ-2);

 • цінує людське життя (НЛ-3);

 • висловлює думку щодо необхідності виявлення ініціативи для досягнення мети, критично оцінює засоби досягнення поставленої мети (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає хронологічні межі Відродження, особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури;

 • визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження;

 • розповідає про ключові віхи життя й творчості митців, розкриває їхній внесок в історію національних літератур і світової культури;

 • визначає поняття «сонет», виявляє особливості його структури у творах Ф. Петрарки і В. Шекспіра;

 • визначає провідні теми, мотиви в ліричних творах письменників (сонетах), розкриває специфіку художнього втілення високого почуття кохання;

 • характеризує образ ліричного героя в сонетах Ф. Петрарки, В. Шекспіра;

 • зіставляє образи героїнь у сонетах митців;

 • порівнює оригінали й художні переклади сонетів В. Шекспіра (за умови володіння англійською мовою);

 • розкриває загальнолюдський зміст вічних образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта, Дон Кіхот і Санчо Панса);

 • виявляє жанрові особливості творів («Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот»);

 • аналізує ліричні твори (цілісно), драматичні і прозові твори (в окремих частинах і цілісно), виявляє в них морально-філософські проблеми, засоби художньої виразності;

 • розкриває особливості художньої мови творів (в оригіналах і перекладах), наводить відповідні приклади, цитати;

 • знає про втілення сюжетів, образів, мотивів ренесансної літератури у світовому мистецтві (1-2 твори за вибором);

 • називає відомих українських перекладачів творів доби Відродження;

 • виявляє окремі особливості відтворення перекладачем тексту оригіналу засобами української мови (за умови володіння іноземною мовою)

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

Франческо Петрарка (13041374). Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Утілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.

Вільям Шекспір (15641616). Сонети № 66, 116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція). Проблема життя і смерті. Трактування фіналу. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.

Мігель де Сервантес Сааведра (15471616). «Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство». Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів.

(ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ, сонет, роман, трагедію. Катрен, терцет, ямб.

(ЛК) Образи Ромео і Джульєтти, Дон Кіхота і Санчо Панси у світовому мистецтві (живопис, кіно, музика та ін.). Музей В. Шекспіра у Великобританії (Стретфорд-на-Ейвоні). Музей М. де Сервантеса Сааведри в Іспанії (Мадрид).

(УС) Видатні українські перекладачі творів Ренесансу. Вершини українського сонету.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів сонетів В. Шекспіра. Порівняння образів героїнь сонетів Ф. Петрарки та В. Шекспіра, художніх засобів створення жіночих образів.

(МЗ) Історія, географія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво

6. Бароко і класицизм (8 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • розрізняє істинні та фальшиві цінності, розуміє необхідність шанобливого ставлення до людини незалежно від її соціального стану (НЛ-2);

 • усвідомлює важливість здорового глузду (НЛ-3);

 • висловлює критичне судження щодо різних моделей поведінки людини (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • визначає провідні ознаки бароко як художнього напряму;

 • розкриває специфіку барокового світосприйняття у прочитаних творах;

 • виявляє у поетичному тексті провідні теми, ідеї, символи бароко, розкриває їхній філософський зміст;

 • аналізує образ ліричного героя вірша, виявляє засоби його створення (монолог, риторичні питання, заглиблення у внутрішній світ, епітети, метафори та ін.), наводить відповідні цитати;

 • розповідає про чинники формування класицизму як літературного напряму (історичні, філософські, естетичні);

 • називає основні ознаки класицизму, демонструє їх на прикладі комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич», а також на прикладі творів (1-2 за вибором) класицистичного мистецтва (живопису, архітектури та ін.);

 • дає визначення поняття «комедія», відрізняє від поняття «трагедія» (що вивчалося раніше);

 • виявляє ознаки комедії у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

 • називає основні теми і проблеми в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

 • характеризує персонажів комедії «Міщанин-шляхтич» (окремо і в порівнянні);

 • дає визначення понять «сатира», «сарказм», знаходить приклади сатири й сарказму та інших видів комічного (гумор, іронія), установлює їхню роль у тексті;

 • розкриває сутність морального уроку, утіленого митцем засобами комедії;

 • виявляє зв’язок комедії Мольєра з народним мистецтвом

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

Із лірики європейського бароко. Луїс де Гонгора-і-Арготе «Галерник» або Джонн Донн «Щоб мучить мене…» (1 вірш за вибором учителя)

Луїс де Гонгора-і-Арготе (15611627). «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

Джонн Донн (15721631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.Мольєр (16221673). «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш (філософський). Комедія, сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

(ЛК) Бароко в різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика, паркове мистецтво та ін.).

(УС) Бароко в Україні. Класицизм у різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика та ін.).

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Журден – Клеонт, Журден – Дорант).

(МЗ) Українська література, музичне мистецтво, історія

7. Література XXXXI СТ.

У пошуках себе і високого польоту (6 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • висловлює особисте ставлення до проблем навколишнього середовища (НЛ-1);

 • розуміє особисту відповідальність перед людьми; усвідомлює право на свободу вибору (НЛ-2);

 • відповідально ставиться до власного здоров’я, цінує життя (НЛ-3);

 • критично осмислює методи досягнення мети; усвідомлює важливість креативних рішень для самореалізації (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виявляє актуальність порушених письменниками тем і проблем;

 • розкриває особливості сюжету і композиції творів, їхні жанрові ознаки;

 • характеризує головних персонажів твору, визначає засоби їхнього створення у тексті;

 • називає жанрові ознаки прочитаних творів;

 • знаходить у прочитаних творах символи та розкриває їхній зміст;

 • зіставляє персонажів творів;

 • розповідає про свої улюблені книжки, пояснює свій вибір, визначає їхні художні ознаки

Антуан де Сент-Екзюпері (19001944). «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц». Філософський зміст твору. Художні образи.

1-2 сучасні твори за вибором учнів і вчителя

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба», «Буба: мертвий сезон». Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ. Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання творів зарубіжної літератури.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики й сучасної літератури.

(ЕК) Порівняння образів персонажів.

(МЗ) Іноземна мова

8. Підсумки (2 години)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • критично оцінює результати людської діяльності в природному середовищі (НЛ-1);

 • цінує людську гідність, усвідомлює право кожного на власну думку (НЛ-2);

 • осмислює взаємозв’язки між рішеннями та їхніми наслідками, безпечною поведінкою та здоров’ям (НЛ-3);

 • розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає основні епохи, напрями (їхні ознаки) літературного процесу від античності до XVII ст.;

 • аналізує та інтерпретує твори письменників у контексті літературних напрямів і культури доби;

 • знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 58 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;

 • визначає жанрові ознаки, специфіку образів, оповіді, мови пропонованих для вивчення творів;

 • демонструє вміння порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

(МЗ) Українська література


Завершення ІІ семестру (+ 6 год. резерв)

Для вивчення напам’ять

 • Омар Хайям (2-3 рубаї за вибором учня)

 • Ф. Петрарка (сонет за вибором учнів)

 • В. Шекспір (сонет за вибором учнів)


9 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 58 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 годин;

резервний час – 4 години.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)Зміст навчального матеріалу

1. Вступ (2 години)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює зв’язок різних ознак культурного, соціального, технологічного розвитку людства (НЛ-1);

 • цінує спільну працю, громадянську ініціативу (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;

 • називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);

 • визначає жанрові ознаки творів (на прикладі прочитаних текстів);

 • дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);

 • знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова);

 • порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів)

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

(ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.

(МЗ) Українська література, художня культура2. Просвітництво (9 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює особисту відповідальність за стан навколишнього середовища (НЛ-1);

 • розуміє роль ініціативи в суспільстві (НЛ-2);

 • осмислює значення безпечної поведінки в критичних ситуаціях (НЛ-3);

 • ставить перед собою мету й системно працює для її реалізації (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • розкриває чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;

 • знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, представників;

 • називає ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;

 • визначає особливості сюжету й композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»;

 • розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);

 • знаходить приклади езопової мови у творі Дж. Свіфта;

 • характеризує образ Гуллівера, визначає художні засоби його створення;

 • знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначає їхні функції у творі;

 • розкриває ідеї, аналізує мотиви й образи в ліричних творах
  Й. В. Ґете;

 • пояснює, чому ода «До радості» Ф. Шиллера стала гімном Євросоюзу

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі. Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). Поезії «Вільшаний король», «Травнева пісня», «Прометей». Роль
Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці
Й. В. Ґете. Міфологічний зміст
образів вірша «Вільшаний король». Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

(ТЛ) Поглиблення понять про роман, оду. Композиція.

(ЛК) Європейське мистецтво доби Просвітництва.

(УС) Ідеї Просвітництва в Україні.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, математика

3. Романтизм (18 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1);

 • розуміє необхідність захисту своїх прaв і прав інших людей (НЛ-2);

 • визначає тактику поведінки в небезпечних ситуаціях (НЛ-3);

 • оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;

 • розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їхній внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;

 • визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;

 • аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

 • знаходить у тексті й інтерпретує зміст романтичних символів;

 • виявляє зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

 • з’ясовує зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом тощо);

 • аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему («Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона);

 • виявляє жанрові ознаки поеми й роману доби романтизму та взаємодії романтизму з реалізмом (на прикладі творів Дж. Байрона, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова);

 • визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);

 • виявляє художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;

 • порівнює оригінали (за умови володіння іноземною мовою), художні переклади, переспіви творів письменників;

 • установлює особливості трансформації байронічних мотивів у російському романтизмі
  (О. С. Пушкін, М. Ю. Лермонтов);

 • виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій, О. С. Пушкін);

 • порівнює образи Євгенія Онєгіна та Печоріна;

 • розповідає про роль України в житті й творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;

 • знає імена українських перекладачів творів європейських романтиків;

 • розповідає про відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі прочитаних творів);

 • виявляє особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

Генріх Гейне (17971856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Поема «Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

Відображення духовного життя особистості та суспільства, історії та культури Європи в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа).

ВЗАЄМОДІЯ
РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Лірика («До
А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). «Євгеній Онєгін».

Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін — Тетяна, Ленський — Ольга). Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

Михайло Юрійович Лермонтов (18141841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). «Герой нашого часу» (огляд, 3-4 уривки за вибором учителя).

Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби. Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману.

(ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична), роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

(ЛК) Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.).

(УС) Україна в житті й творчості зарубіжних митців. (ЕК) Порівняння віршів «На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне й «Сосна» М. Ю. Лермонтова. Трансформація байронічних мотивів у творчості О. С. Пушкіна і М. Ю. Лермонтова. Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна. Тема «пам’ятника» у творчості Горація, О. С. Пушкіна. Порівняння оригіналів, художніх перекладів, переспівів.

(МЗ) Художня культура, історія, географія.

Завершення І семестру

4. Реалізм (13 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює необхідність поваги до людини, розпізнає уявні і справжні життєві цінності, цінує вияв милосердя та співчуття до людини (НЛ-2);

 • осмислює причиново-наслідкові рішення між власними рішеннями і поведінкою та здоров’ям та безпекою (НЛ-3);

 • розуміє роль ініціативності в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє їх у прочитаних творах;

 • розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

 • розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

 • розкриває особливості світогляду письменників;

 • визначає актуальні проблеми, теми творів;

 • установлює сюжетно-композиційні особливості творів;

 • аналізує прочитані тексти цілісно і в окремих фрагментах;

 • аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами тощо);

 • дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму в прочитаних творах;

 • інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;

 • виявляє художнє новаторство митців;

 • розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);

 • розповідає про зв’язки письменників з Україною, увічнення їхньої пам’яті в музеях і пам’ятниках, утілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;

 • порівнює особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака і М. В. Гоголя (на прикладі прочитаних творів)

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

Оноре де Бальзак (17991850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»). Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету й композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

(ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

(ЛК) Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М.В. Гоголя у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

(УС) О. де Бальзак і Україна. Значення М. В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур.

(ЕК) Зіставлення специфіки розкриття теми грошей та їхнього впливу на людину у творчості О. де Бальзака й М. В. Гоголя.

(МЗ) Художня культура, іноземна мова, географія, історія

5. Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст. (7 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює необхідність брати на себе відповідальність за власні рішення (НЛ-2);

 • виробляє вміння опановувати себе (НЛ-3);

 • розрізняє щирі і меркантильні наміри (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

 • характеризує художні образи, виявляє в тексті художні засоби їхнього створення;

 • аналізує твори у єдності змісту та форми;

 • висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;

 • розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

 • знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою);

 • здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

 • користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема інтернет-ресурсами)

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім», Бернард Шоу. «Пігмаліон» (1-2 твори на вибір учителя)
Генрік Ібсен (18281906). «Ляльковий дім».

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.Бернард Шоу (18561950). «Пігмаліон». Особливості світогляду
Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елайзи Дулітл. Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

(ТЛ) «Нова драма», ібсенізм.

(ЛК) Утілення драматичних творів Г. Ібсена і Б. Шоу в театрі, кіно.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX–початку XX ст.

(ЕК) Порівняння особливостей «старої» та «нової драми», образів персонажів.

(МЗ) Художня культура, іноземна мова

6. Література XXXXI ст. Життя, історія, культура (7 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • обгрунтовує вплив культурного, соціального, економічного чинників на розвиток людства; характеризує цілісну наукову картину світу (НЛ-1);

 • усвідомлює моральну відповідальність за свої вчинки; аналізує принципи і механізми функціювання суспільства (НЛ-2);

 • розуміє відповідальність за духовне й фізичне здоров’я, прогнозує ризики непродуманих наукових та суспільних експериментів (НЛ-3);

 • цінує ініціативність та підприємливість (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає основні відомості про життя і творчість митців;

 • виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їхній зв’язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;

 • виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;

 • знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;

 • характеризує образи провідних героїв, простежує особливості їхньої внутрішньої зміни, виявляє відповідні художні засоби;

 • створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури (або кіно, театру);

 • обстоює власну думку, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;

 • презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;

 • володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;

 • знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури;

 • аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту й форми;

 • знає визначні міжнародні літературні премії сучасності;

 • називає зарубіжних письменників-лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями

(12 твори за вибором учнів
і вчителя)

Шолом-Алейхем (18591916). «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIXXX ст. Образна система твору. Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

Михайло Опанасович Булгаков. (18911940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості
М. О. Булгакова. М. О. Булгаков і влада, трагедія митця. «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби. Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шаріков — Швондер).

Рей Дуглас Бредбері (19202012). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо. Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

Гарпер Лі (19262016). «Убити пересмішника».

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.Ерік Вольф Сігел (19372010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

(ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури. Сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури. Шолом-Алейхем і Україна.

(ЕК) Переосмислення сюжетів, образів, мотивів зарубіжної літератури і культури у творах мистецтва.

(МЗ) Історія, художня культура

7. Підсумки (2 години)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює красу природи, її благотворний вплив на людину, розуміє відповідальність за спроби змінити навколишній світ (НЛ-1);

 • оцінює свою роль у суспільстві, бере участь у процесі ухвалення рішень (НЛ-2);

 • осмислює причиново-наслідкові зв’язки між безпечною поведінкою та здоров’ям (НЛ-3);

 • продукує власні ідеї та ініціативи, обстоює власну думку, використовуючи доцільні мовні засоби (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • визначає основні етапи літературного процесу XIXXX ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва;

 • розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанри XIXXX ст.;

 • установлює жанрово-родову належність творів, їхню жанрову й стильову своєрідність;

 • називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну та світову скарбницю художніх цінностей;

 • застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу й інтерпретації літературних творів;

 • аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

(МЗ) Українська література.

Завершення ІІ семестру (+ 4 години резерв)

Для вивчення напам’ять

 • Ф. Шиллер. «До радості»

 • Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»

 • О. С.Пушкін (1 вірш за вибором учителя та учнів)

 • М. Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

=================================================

Каталог: doc -> files -> news -> 561
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Зміст iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин створена відповідно...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Зміст iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Зміст iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Зміст iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка