Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013


Вимоги до оцінювання контрольних творівСкачати 492,79 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.03.2018
Розмір492,79 Kb.
ТипПрограма
1   2   3Вимоги до оцінювання контрольних творів


Рівень

Бали

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів

Грамотність

Припустима кількість орфографічних і пунктуаційних помилок

Припустима кількість лексичних, граматичних і стилістичних

помилок

Початковий1

Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи

15-16

і більше


9-10

2

Побудоване учнем (ученицею) висловлювання характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення

13-14

3

Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлювання, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлювання

11-12

Середній


4

Висловлювання учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується певною завершеністю, зв’язністю; розкриття теми має бути повнішим, ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають розрізнюватися основна та другорядна інформація; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська лексика

9-10

7-8

5

За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, загалом є завершеною, тему значною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення, має бути увиразнена основна думка, посилена єдність стилю, мовне оформлення різноманітнішим

7-8

6

За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але учневі ще слід працювати над умінням самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні конструкції

5-6

Достатній

7

Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст, вдало добирає лексичні засоби, але ще має вдосконалювати вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, належно аргументувати основну думку

4

5-6

8

Учень (учениця) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлювання, загалом ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення роботи

3

9

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; загалом розкриває тему, висловлює основну думку; вдало добирає лексичні засоби, проте ще має працювати над умінням виразно висловлювати власну позицію і належно її аргументувати

1+1

(негруба)


Високий

10

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему, робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту

1

3


11

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю

1 (негруба)

2


12

Учень (учениця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю та різноманітністю, стилістичною довершеністю


1
Різновиди помилок


Помилка

У чому полягає

Змістова

 1. Вживання зайвих відомостей

 2. Недостатнє висвітлення фактів, подій

 3. Перекручення факту, вчинків людей та інше

 4. Непослідовний виклад думок

 5. Відсутність плавного викладу

 6. Не проводиться основна думка

 7. Несумісність понять (серед людей було багато дітей — серед дорослих.. .)

 8. Протилежність суджень (Сонце не може світити ласкаво і в той же час немилосердно. — ... й ласкаво, і немилосердно)

 9. Абсурдність висловлювання (Вила завірюха, листя осипало землю й траву.)

 10. Невдале цитування (не відповідає цитата висновку — допущена помилка, занадто об'ємна або не підтверджує правильність висловленої думки.,.)

 11. Невдало зроблено узагальнення, висновки

 12. Не простежується розвиток думки від початку до кінця

 13. Неспіврозмірність частин тексту

Лексична

 1. Вживання не того слова (батько женився на мачусі... Треба: одружився з іншою).

 2. Зайві слова (молодий юнак, старий • ветеран)

 3. Тавтологія (у повідомленні повідомлялось)

 4. Русизми (любимий вірш (улюблений)).

 5. Шильні «неологізми» (ніякої страшності немає)

 6. Наявність спільнокореневих слів чи однакових за структурою речень (завели розмову про мову)

 7. Порушення лексичного сполучення слів (телевізійний завод (екран, столик) — телевізорний завод..., а телевізійний журнал (фільм, апаратура, оператор))

Граматична

Помилки у вживанні:

 1. Закінчень під час відмінювання чол. та жін. імен по батькові (Андрієвич» — ... йович; Петрівної — ... — и; Іванівній - ... і; клич, відмінок: Інна Сергіївно — Інно С...; Василь Іванович —Василю Івановичу).

2.Займенників (Марійка зустріла сестричку. Вона засоромилася. Треба: Марійка зустріла сестричку і засоромилася).

3.Прикметників (Він був мужній, сміливий, хоробрий. — ...сміливий).

4.Ступенів порівняння прикметників (Найбільш дотепнішим... Треба: найдотепнішим або найбільш дотепним: самий відомий — найбільш відомий; брат вище мене... вищий за (від) мене, або вищий, ніж я).

5.Дієслів (вид і час одної й тої ж форми: жовтіло пшеничне поле, сонячні промені блищать — ... блищали).

6.Дієприкметників (похилившіся постаті — похилені).

7. Дієприкметникового звороту (...Вода, кипляча, в посуді,.. — що кипить...).

8.Дієприслівник (Закинув голову, хлопчики любуються птахами не відривая від них очей. — Закинувши ... не відриваючи ...).


граматична

9.Дієприслівникового звороту (Прочитав роман, образ головного героя залишиться в моїй пам'яті на довгі роки. Треба так: Прочитавши роман, я надовго запам'ятаю образ головного героя).

10. Прислівників (спочатку фільму вже й кінець зрозумілий — з початку...; став запитання, вдумуйся в значення, розрізняй: глянув убік (куди?) — напрям (присл.), ударили у бік (куди? у що?) — конкретний предмет (ім. + прийм.).

11. Прийменників: Учитель поставив хлопчика в приклад — ...за приклад. Гімнастика є дуже корисною, ви неї людина робиться сильною. — ...завдяки їй... (Завдяки несерйозному ставленню... — через несерйозне ставлення).

12. Сполучників (Вони навіть не помітили, як у дверях стояв вчитель.... що...).

13.Часток (Не жар, не холод його не лякали... ні.., ні...).

Порушення:

14.В узгодженні (в роді, числі, відмінку): Кулі були різних кольорів: червоний, синій, жовтий. — ... червоного, синього...).

15.Керуванні (Не треба ігнорувати цією думкою — ... цю думку. У нашому місті є пам'ятник Шевченка — ... Шевченкові.).

16. Порядку слів (Він приблизно знаходився в кілометрах 30 від міста. — Він знаходився приблизно кілометрах в зо від міста.).

17- Будові речення (пропущено важливе слово для змісту: В'ячеслав абияк прибив дошку і побіг у волейбол.).

18. Порушено межу речення: (Мисливець поклав рушницю, прив'язав собаку. І пішов до звіра.).

19- Синтаксичних конструкціях. (Коли я читала цю книгу, де сміялася, де плакала. — Коли я читала цю книгу, то і сміялася, і плакала.)Орфографічна /


Неправильно написане слово з тою чи іншою буквеною чи не буквеною орфограмою.

Пунктуаційна V


Неправильно розставлено розділові знаки.

N — зайва частина (слово, вислів);

Z – не виділено абзац;

Х – невиправдано виділено абзац

! – цікаво;

!! – добре;

!!! - оригінально;

? – сумнівний факт, думка

V — пропущено факт, слово, вислів;

С Т — невідповідність стилю

ШТ – штамп;


Структура уроків виразного читання
Готуючи учнів до уроку виразного читання, треба пропонувати їм переписати текст твору (уривок) у робочий зошит (через рядок, залишаючи місце для позначок).

Хід уроку складається з таких етапів: 1. Вступна бесіда (слово). Створення атмосфери зацікавленості твором (історичний, соціальний, біографічний, лексичний коментар).

 2. Зразкове читання (показ). Взірцеве читання вчителя або підготовленого завчасно учня, прослуховування звукового запису.

 3. Читання учнями тексту про себе («мовчазне», «німе» читання). Заглиблення в текст, відчуття звучання, підготовки до бесіди.

 4. Поділ тексту на ланки. Для загострення уваги на композиції твору чи окремої її частини і підготовки до наступного читання кожної частини зокрема.

 5. Читання окремих частин тексту. Включає коментар до тексту, вправи у вимові важких слів, словосполучень, зворотів, розмітка найважчих частин тексту знаками партитури, обговорення інтонації, техніки мовлення, логіки читання та емоційно-образної виразності.Вимоги до виразного читання

 1. Відтворення емоційної насиченості твору (внутрішнє «бачення», робота творчої уяви читця – особливо поетичного тексту).

 2. Розуміння ідейно-художнього смислу, а не лише фактичного змісту тексту.

 3. Вміння висловити своє особисте ставлення, передати зміст і настрій слухачам.

Процес підготовлення до виразного читання може включати складання партитури, що є сукупністю умовних знаків, за допомогою яких роблять розмічування тексту, щоб запобігти можливим помилкам у процесі його читання.

Партитура художнього тексту – це графічне відтворення звучання художнього твору. Складаючи партитуру, позначають паузи, наголоси, підвищення й зниження тону, інтонаційні переломи тощо. Партитурні позначки допоможуть учителеві в процесі навчання учнів, особливо коли треба показати, як здійснити інтонаційну фігуру, що не визначена розділовим знаком. Скласти партитуру – означає розмітити текст умовними позначками, які допомагають уникнути логічних помилок у процесі повторних читань.

 1. Складання партитури розпочинається із розчленування тексту на частини, періоди, ланки, мовні такти.

Реєстр основних партитурних знаків:

Знак

Значення

весна

пряма лінія під словом – для позначення логічного наголосу

/

коротка пауза

//

середня пауза

///

довга паузапідвищення тонурівний тонзниження тону

засумувала

пунктир під словом (словами) – для позначення уповільнення вимови
лігатура вгорі між словами – для зв’язки слів, вимовлених на одному диханні

{ «Я твій!..» }

фігурні дужки вказують на зміну адресата

Рекомендуємо вчителям самим визначати уривки прозових творів для вивчення напам’ять (один раз на рік).Орієнтовна кількість слів для вивчення

напам’ять уривків прозових текстів за класами

Клас

5

6

7

8

9

10

11

Кількість слів

50-60

60-70

70-80

80-90

90-100

100-110

110-120

Для вивчення уривка прозового тексту напам’ять краще вибирати пейзажі, описи зовнішності (характеру) літературного героя чи описи інтер’єру (екстер’єру) будівлі.Зазначаємо критерії оцінювання виразного читання

напам’ять художніх творів (О.О. Ісаєва)

Рівні навчальних досягнень

Критерії оцінювання

Початковий

1

Учень монотонно читає напам’ять лише окремі фрази художнього тексту.

2

Учень невиразно читає напам’ять невеличкий фрагмент рекомендованого для вивчення твору.

3

Учень читає напам’ять недостатній за обсягом уривок твору зі значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок.

Середній

1

При читанні напам’ять твору учень допускає значну кількість помилок різного характеру.

2

Учень читає вивчений напам’ять твір зі значними змістовими неточностями, порушенням правил техніки мовлення.

3

Учень читає напам’ять художній твір з окремими орфоепічними та змістовими огріхами.

Достатній

1

При читанні напам’ять твору учень правильно, чітко передає зміст твору, але виконує його невиразно, монотонно.

2

Вивчений напам’ять твір учень читає з окремими декламаційними огріхами.

3

Учень виразно читає напам’ять вивчений твір, але час від часу допускає змістові неточності.

Високий

1

Учень виразно, без помилок та неточностей, декламує твір напам’ять.

2

Вивчений напам’ять твір учень декламує, виявляючи індивідуальне розуміння тексту, своє ставлення до прочитаного.

3

Читання напам’ять твору учнем відзначається високим рівнем артистизму, мовленнєвої вправності. Учень виявляє особисте ставлення до прочитаного, може сформулювати і висловити своє «надзавдання» (мету) читання твору.


Поточне оцінювання умінь та навичок учнів

у процесі поурочного вивчення теми

 1. Видами оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками відповідно до вимог навчальної програми. Формами поточного оцінювання є виконання учнями різних видів усних і письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах тощо.

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за роботу учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганну відповідь або виконану роботу).

Згідно із особливостями нових підходів оцінювання розширює свої функції. Оцінка повинна виконувати такі функції:


 • навчальна (забезпечувати зворотній зв’язок між учителем і учнем як передумови підтримання дієвості й ефективності процесу навчання);

 • діагностико-коригувальна (визначати рівні навчальних досягнень учнів; прогалини в них, причини труднощів у навчанні, шляхи усунення їх; виявляти рівні сформованості компетентностей учнів, їхню готовність до засвоєння нових знань, опанування вмінь і навичок, а також здатність працювати самостійно);

 • стимулювальна (стимулювати в учня бажання покращувати власні освітні результати, відповідати за них);

 • сприяльна (допомагати вчитися, усвідомлювати важливість і необхідність інформації, виявити прогалини в знаннях і вміннях);

 • динамічна (фіксувати динаміку знаннєвого, поведінкового, ціннісного й особистісного складників формування особистості учня порівняно з попередніми досягненнями чи невдачами);

 • мотивувальна (мотивувати в учнів інтерес до предмета, прагнення досягати успіху);

 • спонукальна (активізувати учнів до пізнавальної навчальної діяльності);

 • виховна (впливати на формування діяльнісних і особистісних характеристик учня – відповідальності, активності, ініціативності, організованості, сумлінності, працьовитості, дбайливості, охайності тощо);

 • рефлексійна (залучати учнів до самооцінювання, підтримувати їхню високу самооцінку).

Згідно з такими функціями, оцінювання розглядається як один із засобів ефективного управління навчальним процесом, а не засобом налагодження дисципліни. Відповідно основною функцією оцінки є не контроль результатів і підбиття підсумків, а стимулювання покращення якості досягнень учнів, ефективний засіб зворотного зв’язку щодо ступеня власних досягнень і як засіб самооцінювання.
Кількість і призначення учнівських зошитів

Кількість зошитів із зарубіжної літератури – робочий зошит і зошит для контрольних робіт у кожному класі. Може бути використані зошити з друкованою основою як для класних і домашніх робіт учнів, так і для контрольних робіт (за спільною домовленістю учителя і учнів).

Основними видами класних і домашніх письмових робіт із зарубіжної літератури є:

відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

написання навчальних класних і домашніх творів;

виконання самостійних робіт;

складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи.

Без дати виставляють оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів із зарубіжної літератури (надпис в журнальній колонці – «Напам’ять»), з метою накопичення оцінки за читання учнями напам’ять до виставлення найближчої тематичної.

Зошити для контрольних робіт повинні зберігатися в школі протягом усього навчального року.

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт із зарубіжної літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

Виставляючи оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури, слід враховувати: наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). Учитель обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).


Зразки записів у зошиті учнів
Записи в зошиті учні виконують кульковою ручкою із синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).Дату класної, домашньої роботи із зарубіжної літератури у 5–11 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому – вид роботи (класна, домашня), наприклад:

Перше жовтня

Класна робота
У зошитах для контрольних робіт у всіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота, наприклад:

Перше жовтня

Від романтизму до реалізму
Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка