Програма Для загальноосвітніх навчальних закладів класи Пояснювальна записка Курс «Літературне читання»Сторінка3/3
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0,64 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Літературне читання 4 клас

119 год

(3,5 год на тиждень

3 год літературного читання щотижня та 1 год літературного читання (позакласне читання) кожний другий навчальний тиждень (через тиждень),

або І семестр – 3 год на тиждень, ІІ семестр – 4 год на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Коло читання

Перелік авторів, які визначені у колі читання, має рекомендований характер і може бути змінений учителем із урахуванням читацьких інтересів учнів та авторами чи укладачами підручників, зважаючи на авторську концепцію підручникаУсна народна творчість. Малі фольклорні форми: прислів’я, приказки, лічилки, загадки, усмішки; соціально-побутові казки, притчі, легенди, народні пісні.

Поезія. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Дмитро Білоус, Іван Драч, Ірина Жиленко, Любов Забашта, Ліна Костенко, Анатолій Костецький, Олеся Мамчич, Володимир Лучук, Іван Малкович, Дмитро Павличко, Оксана Сенатович, Василь Симоненко, Ганна Черінь.

Байки. Леонід Глібов, Євген Гребінка, Павло Глазовий.

Літературні казки, оповідання, легенди, уривки з повістей, повістей-казок. Михайло Коцюбинський, Марко Вовчок, Борис Грінченко, Остап Вишня, Олександр Довженко, Олесь Гончар, Олесь Донченко, Анатолій Григорук, Всеволод Нестайко, Іван Сенченко, Михайло Слабошпицький, Василь Сухомлинський, Григір Тютюнник, Марія Чумарна, Василь Чухліб, Сашко Дерманський, Леся Воронина, Михайло Чабанівський, Оксана Іваненко, Саша Кочубей, Галина Ткачук, Мар’яна Прохасько, Тарас Прохасько, Ірен Роздобудько.

П’єси. Іван Андрусяк, Неля Шейко-Медведєва.

Науково-художні. Антін Лотоцький, Василь Скуратівський, Алла Коваль, Паола Утевська, Анатолій Давидов, Юлія Смаль.

Довідкова література для дітей молодшого шкільного віку.

Сторінками дитячих журналів.

Зарубіжна література. Казки, оповідання, уривки з повістей – Ред’ярд Кіплінг, Алан Мілн, Микола Носов, Льюїс Керолл, Роальд Дал, Пауль Маар, Марія Парр.

Учень/учениця:

називає з кола опрацьованих творів основні теми читання; твори різних жанрів; прізвища, імена 5-6 найвідоміших українських письменників, та їхні твори, з якими ознайомились під час навчання;

визначає жанр прочитаного твору: казка, легенда, вірш, оповідання, повість, повість-казка, байка, п’єса; пояснює свій вибір;

розрізняє казку народну і літературну; пояснює спільне та відмінне у цих творах;

розрізняє прозові, поетичні, драматичні твори;

висловлює міркування про читання як важливе джерело знань; читання як цікаве дозвілля;

називає, які теми книжок цікавлять; назви улюблених творів та імена улюблених авторів.


Формування і розвиток навички читання

Читання вголос.

Читання мовчки.

Читання й розуміння.

Слухання й розуміння.

Інтонаційні та позамовні засоби виразності читання.


Учень/учениця:

читає вголос свідомо, правильно, виразно із дотриманням основних норм літературної вимови і мовчки (усвідомлено) в оптимальному для розуміння темпі;

називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;

готується до виразного читання: обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору;передає з їхньою допомогою під час читання, декламації, читання в особах, інсценізації різножанрових творів своє та авторське ставлення до змісту твору.

Літературознавча пропедевтика

Тема та основна думка твору.

Сюжет і композиція (без уживання термінів).

Факти, події, випадки, пригоди в художньому творі, їхні взаємозв’язки.Герой (персонаж) твору. Головний і другорядний персонажі у творі, стосунки між ними. Вчинки й характери персонажів. Мотиви вчинків персонажів. Позитивний і негативний вчинок героя (персонажа) твору. Власне ставлення до героїв твору.

Автор твору. Взаємозв’язки: письменник/письменниця – тема; письменник/письменниця – жанр; письменник/письменниця – талановита людина. Біографії, автобіографії письменників для молодших школярів.

Мова художнього твору. Засоби художньої виразності у творі. Авторський вибір слова у творах різних жанрів для діалогів, описів природи, зовнішності персонажів, характеристики героїв.

Жанр. Жанрові ознаки творів.

Учень/учениця:

визначає тему й основну думку твору;

визначає відносно завершені і самостійні частини тексту (епізоди); факти, події, персонажів, їх вчинки;

пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце та час подій, як вони пов’язані між собою;

визначає головних і другорядних персонажів твору;

пояснює й обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви;

оцінює дії та вчинки персонажа й робить висновок про те, позитивний чи негативний вчинок; обґрунтовує свою думку;

підтверджує свою думку про формування автором твору враження щодо героя твору рядками з тексту;
складає невеликі усні розповіді про життєвий шлях 2-3 письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, як, з яких джерел можна одержати біографічні відомості про майстрів мистецтва слова; називає основні теми та жанри їх творів;

пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями;

розрізняє, визначає, обґрунтовує вивчені раніше жанрові ознаки літературних творів, які опрацьовувалися під час навчання в 2-4 класах; наводить приклади творів відповідно до вказаного в завданні жанру; співвідносить літературний твір з його жанром.

Досвід читацької діяльності

Робота з художніми творами

Народні соціально-побутові казки.

Відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (чарівних).

Народний побут, місце події у соціально-побутовій казці.

Герої, їхні характери, вчинки, мотиви поведінки. Протиставлення персонажів.

Мова соціально-побутової казки.

Зв’язок літературної казки з фольклорною. Письменники-казкарі.Легенда (як твір-переказ про якісь події, факти, людей, оповитий казковістю, фантастикою). Герої легенд, їхні риси особистості.

Жанрові особливості віршів, їхня тематика.

Почуття автора та засоби їхнє вираження у вірші. Зміна почуттів поета в ліричному вірші.

Оповідання і повість.

Формування письменником/письменницею читацького враження про зображувані події та героїв твору.

Позитивні й негативні вчинки персонажів; їхні мотиви.

Історичні оповідання для дітей.

Гумористичні твори для дітей, їхній вплив на людину . Авторський вибір слова для характеристики героя, створення комічних ситуацій і т. ін.


Учень/учениця:

практично вирізняє народну соціально-побутову казку серед інших казок; пояснює відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (на конкретних прикладах);

знає назви, сюжети соціально-побутових народних казок, які вивчались на уроках;

читає напам’ять 1 уривок з казки (без діалогу) 35-40 слів;

знаходить у тексті казки уривок з описом народного побуту, місця події;

називає в казках героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки;

визначає персонажів, які протиставляються у казці;

робить висновок про повчальний зміст казок;

використовує зразки мови казки в переказі, розповіді про казку, про її героїв.

розрізняє фольклорну та літературну казку; пояснює спільне та відмінне в цих казках; правильно називає прізвища найвідоміших письменників-казкарів та їхні твори;

практично вирізняє легенду серед інших літературних творів;називає героїв легенд, їхні риси особистості;

називає ознаки вірша як жанру; теми опрацьованих віршів; визначає у вірші слова, які передають почуття автора;

читає напам’ять 6 поетичних творів

оповідання й повість; називає спільні й відмінні ознаки цих літературних жанрів;обґрунтовує свій вибір (на конкретному прикладі);

визначає в оповіданні та повісті позитивні й негативні вчинки героїв (персонажів); моральний і етичний характер вчинків героїв та висловлює оцінні судження про них; обґрунтовує свої міркування;

практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;вирізняє за змістом подій, вчинків героїв гумористичні оповідання серед інших оповідань;

знаходить авторські слова для характеристики героя, створення комічних ситуацій у гумористичних творах, пояснює вибір автора; використовує авторські слова-характеристики в розповіді про героя, при порівнянні вчинків персонажів;

робить припущення щодо того, як автор формує ставлення читача до зображуваних подій і персонажів творів.

пояснює, що гумор допомагає доброзичливо вказати на певні особистісні якості, робить життя яскравим, оптимістичним, спонукає до добрих справ, а почуття гумору є позитивною властивістю особистості;

читає напам’ять 1 уривок з оповідання обсягом 35-40 слів;

знає напам’ять 7-8 прислів’їв, розуміє їх зміст та пояснює, у якій життєвій ситуації доцільно вживати кожне з прислів’їв; добирає і використовує прислів’я в розповіді про героїв оповідань; співвідносить прислів’я й основну думку оповідання.

Смисловий і структурний аналіз тексту

Зміст твору і почуття читача/слухача під час читання/слухання

Розвиток подій у творі.

Смислові та причиново-наслідкові зв’язки між епізодами, подіями та явищами, подіями та вчинками героїв у творі.

Характеристики персонажів.

Пейзаж у художньому творі.

Тема й основна думка твору.

План тексту (оповідання, казки, статті).

Діалог читача з текстом.

Діалог за змістом прочитаного.


Учень/учениця:

розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час читання/слухання твору; називає події /персонажів твору, які вразили, засмутили, викликали сміх, спонукали до певних дій; пояснює свої думки;

визначає події, причини, час і місце подій у творі та як вони пов’язані між собою; підтверджує думку рядками тексту/ розповіддю фактів з тексту; наводить приклади фактів, які змінюють хід подій;
встановлює і пояснює смислові зв’язки між епізодами (частинами тексту), подіями і явищами, подіями і вчинками героїв у творі;

встановлює та пояснює за змістом твору причиново-наслідкові зв’язки між подіями, між вчинками героїв (персонажів) (з допомогою вчителя).

характеризує дійових осіб:

оцінює їх вчинки, поведінку, визначає риси характеру персонажів твору (з опорою на перелік назв рис характеру і самостійно); знаходить в тексті слова, вислови, речення, які підтверджують думку читача про героя (персонажа);

пояснює, чого навчає читача вчинок героя (персонажа) твору;

знаходить в тексті твору й зачитує частину з описом пейзажу; виділяє окремі слова, вислови, які допомагають яскраво уявити картину; використовує їх й розповідях за змістом твору;

встановлює зв’язок між пейзажем і діями та вчинками героями, пояснює цей зв’язок;

визначає тему й основну думку твору; пояснює свій вибір;

складає план оповідання, казки, статті (до 5 пунктів); використовує його для розповіді, різних видів переказу;

формулює (під час читання мовчки та вголос) запитання за змістом прочитаного про факт, подію, час, місце події, героїв твору, причини й наслідки подій, взаємозв’язки між ними; озвучує запитання, які виникли під час читання; відповідає на них рядками тексту, своїми словами;

провадить діалог (6-7 реплік) з учителем, однокласниками на основі прочитаного.

Засоби художньої виразності;

емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору

Художня виразність мови. Роль засобів художньої виразності в усній народній творчості та у творчості поетів і прозаїків.

Ставлення автора й читача до зображеного у творі.Учень/учениця:

знаходить в тексті засоби художньої виразності (епітет, метафору, порівняння без вживання терміна);

пояснює їхнє значення у творах різних жанрів, у створенні художніх образів, описів;

використовує художні засоби у власному мовленні (в описах, розповідях, творах), розуміє їх роль у тексті.

висловлює емоційно-оцінні судження (морально-етичного й естетичного характеру); обґрунтовує свою думку;

пояснює ставлення автора до зображеного; висловлює думку про власне ставлення до зображеного, порівнює її з авторською.

Робота з науково-художніми творами

Науково-художні оповідання, повісті, казки

виділяє в тексті науково-пізнавальну й художню інформацію; пояснює пізнавальне значення твору;

визначає тему науково-художнього оповідання, повісті, казки, добирає факти, слова й думки, які пояснюють визначення теми, виділяє в науково-художньому оповіданні, повісті, казці смислові частини; складає план, визначає основну думку, ілюструє її прикладами з тексту та власними висновками, переказує зміст за складеним планом.

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією

Орієнтовний зміст книжки.

Особливості змісту художньої, науково-художньої та науково-популярної книжок.

Коротка анотація до прочитаної книжки.

Самостійне читання книги. Відгук про книгу.

Збірка творів, хрестоматія для позакласного читання.

Пошук потрібної книжки, навчально-пізнавальної інформації з різних джерел друкованої продукції.Колективна дискусія за змістом прочитаного.

Учень/учениця:

визначає орієнтовний зміст книжки (з опорою на всі складові позатекстової інформації, засвоєні під час навчання в початковій школі), у т.ч. за типом видання, напр., збірка творів різних авторів про природу, авторська збірка казок та ін.

називає (на основі розгляду книжок) відмінності в орієнтовному змісті художньої, науково-художньої та науково-популярної книжок; розрізняє зміст художньої, науково-художньої, науково-популярної дитячої книжки, спираючись на її ілюстративний та довідково-інформаційний апарат;

складає коротку анотацію до прочитаної книжки (усно);

читає значні за обсягом твори (повісті, повісті-казки, біографічні твори); називає її головних і другорядних героїв; визначає тему твору, основну думку; характеризує персонажів; переказує окремі частини книжки; складає (усно) відгук про книжку;

орієнтується у збірках творів, хрестоматіях з метою пошуку відповідної інформації; визначає за допомогою змісту (переліку) творів, передмови, які розділи увійшли до книжки; знаходить потрібний твір;

добирає дитячі книжки за завданням учителя, а також за власною ініціативою, користуючись відкритим книжковим фондом бібліотеки, різними видами бібліотечно-бібліографічної допомоги, з якими ознайомилися під час навчання (у т.ч. Інтернет-ресурсами дитячої бібліотеки); знаходить потрібну навчально-пізнавальну інформацію, користуючись різними джерелами друкованої продукції (науково-популярні книжки з різних галузей знань, словники, енциклопедії, періодичні видання для дітей);

бере участь у колективному обговоренні змісту прочитаного; уважно слухає й розуміє запитання вчителя, думки, міркування однокласників; аргументовано доповнює їхні відповіді, відстоює власну позицію); дотримується норм культури спілкування під час дискусії;

висловлює власні оцінні судження щодо прочитаного: твори, які найбільше вразили, змусили замислитися, викликали сміх тощо.

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

Творча робота на основі сприймання різних видів мистецтва: творів письменників, художників, композиторів.

Учень/учениця:

самостійно та з допомогою вчителя виконує творчі завдання до прочитаного (словесне малювання та ілюстрування прочитаного, творчий переказ, читання за ролями, інсценізація, доповнення і певні зміни віршованих і прозових творів, зміни текстів);

складає самостійно та з допомогою вчителя казки, небилиці, твори-мініатюри, вірші, лічилки, загадки тощо;

бере участь в інсценізації прочитаних творів.

Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення

Слухання-розуміння художнього та науково-художніх творів (оповідання обсягом 280-300 слів).

Слухання-розуміння інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій (з 6-7 кроків).Учень/учениця:

називає про що, або про кого йдеться у творі, місце і час дії, послідовність подій у прослуханому тексті;

встановлює причиново-наслідкові зв’язки;

визначає тему і основну думку сприйнятого на слух твору;

розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час слухання твору;

висловлює власну думку про факти, події у сприйнятому на слух тексті;

адекватно виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.Каталог: without%20SD -> Програми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Програма Для загальноосвітніх навчальних закладів класи Пояснювальна записка Курс «Літературне читання» iconПояснювальна записка Курс «Літературне читання»
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями...
Програма Для загальноосвітніх навчальних закладів класи Пояснювальна записка Курс «Літературне читання» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів класи Літературне читання Пояснювальна записка
Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим результатом взаємодії знань, умінь, навичок та ціннісних ставлень...
Програма Для загальноосвітніх навчальних закладів класи Пояснювальна записка Курс «Літературне читання» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка