Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандартуСкачати 486,74 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації28.02.2018
Розмір486,74 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Діяльнісна (стратегічна) лінія змісту навчання доповнює роботу над іншими лініями змісту інтегрованого курсу і є обов'язковою складовою його частиною. Вона передбачає розвиток міжпредметних компетентностей.

Змістовими складовими літературного компонента є: аксіологічна лінія, пізнавальна лінія літератури, культурна лінія.

Аксіологічна лінія забезпечує вивчення твору літератури в єдності розмірів етичної та естетичної орієнтації роботи над текстом з метою формування світогляду та розвитку творчих здібностей особистості. Пізнавальна лінія забезпечує засвоєння найважливіших теоретичних знань та історико-літературного аналізу твору у контексті літературного процесу. Культурна лінія забезпечує розуміння літератури як складової частини духовної культури народу.

Основна мета вивчення літератури – розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів. Виховання в них світоглядних орієнтацій, формування вміння в учнів самостійно знайомитися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності.Принципи програми:

• послідовність, наступність і безперервність змісту.

• комунікативно – функціональна орієнтація навчання / вивчення румунської мови;

• диверсифікація стратегій, пропозицій і навчальних ситуацій ;

• збалансоване поєднання процесів сприйняття і створення повідомлення;

• структурування змісту літературних творів за тематичним принципом;

• диференційований підхід.

Навчальна програма складається з двох частин. У лівій частині таблиці представлені очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, а в правій її частині – зміст навчання.

При плануванні навчальної діяльності, постановці цілей і завдань навчання вчитель співвідносить зміст навчання і його результати із завданнями формування ключових компетентностей, які охарактеризовані в таблиці в пояснювальній записці.

Структура програми:

• Пояснювальна записка;

• Зміст навчального матеріалу.

Згідно навчального плану на вивчення румунської мови та літератури в 10-11 кл. виділяється 2 год. на тиждень.

Для закріплення знань здійснюватиметься актуалізація і узагальнення знань, накопичених раніше.

NOTĂ DE PREZENTARE
Studierea limbii și literaturii române în școală prezintă un factor important ce are drept obiectiv îmbogăţirea interculturală, consolidarea statului ucrainean, convieţuirea în spiritul păcii şi al cooperării internaţionale.

Disciplina ”Limba şi literatura română” are un rol deosebit de important în formarea intelectuală a elevilor, a educaţiei civice şi patriotice a acestora. Studiul limbii şi al literaturii are , de asemenea, o contribuţie esenţială în formarea unei personalităţi autonome a elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile opţiuni, să comunice şi să interacţioneze cu oamenii, să-şi întrebuinţeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană.

Elevul şcolii de cultură generală trebuie să fie un adevărat patriot al Ucrainei, care cunoaşte şi respectă istoria, posedă limba maternă şi cea de stat, având conştiinţa propriei identităţi culturale, va manifesta interes şi va aprecia realizările culturale ale altor popoare. Respectând valorile spirituale ale poporului său, va da dovadă de o atitudine tolerantă faţă de alte tradiţii culturale.

Programa ”Limba şi literatura română pentru clasele 10 – 11ale instituţiilor de învăţământ general cu limba română de predare” a fost elaborată în baza „Standardelor de stat pentru şcoala de bază şi şcoala medie ale Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina (Hotărârea Cabinetului de Miniştri al Ucrainei din 23.11.2012 nr.1392) ţinând cont de „Standardele de stat pentru şcoala primară”( Hotărârea Cabinetului de Miniştri al Ucrainei din 20.04.2011 nr. 462) şi în conformitate cu prevederile Concepţiei „Noii şcoli ucrainene” până în anul 2029 aprobată de către Cabinetul de Miniştri al Ucrainei în decembrie 2016 nr. 988-г .

Programa prezintă parcursul didactic al disciplinei într-o nouă interpretare, adecvată imperativelor societăţii contemporane şi demersului educaţional modern şi e centrată pe un nou model comunicativ-funcţional adecvat nu numai specificului acestei discipline şcolare, dar şi modalităţilor de structurare a competenţelor comunicative ale elevilor.

În conformitate cu „Concepţia realizării politicii de stat în domeniul reformei învăţământului general în şcoala de cultură generală” programa vizează o listă de competenţe generale:
1.

Competenţe lingvistice și comunicare

( în limba maternă)

abilităţi:

 • să răspundă concis sau dezvoltat, prin enunţuri clare şi corecte, la diferite întrebări;

 • să poată susţine un dialog pe teme cât se poate de diferite;

 • să ştie să povestească fapte şi întâmplări cunoscute, văzute, trăite;

 • să producă unele mesaje proprii;

 • să întrebuinţeze limba în contexte concrete de comunicare;

 • să înţeleagă şi să-i facă pe alţii să inţeleagă diferite mesaje în situaţii variate;

 • să citească şi să înţeleagă diferite texte adoptând strategia potrivită scopului lecturii (de informare / instruire / plăcere) şi diferitelor tipuri de text;

 • să scrie texte pentru o varietate de scopuri;

 • să distingă informaţia relevantă de cea nerelevantă;

 • să formuleze propriile argumente într-o manieră convingătoare şi să ia în consideraţie alte puncte de vedere exprimate atât verbal cât şi în scris;

 • să iniţieze şi să susţină conversaţii pe subiecte variate

atitudini:

 • disponibilitatea de a folosi limbajul ca pe o modalitate de cunoaştere a lumii, a culturii;

 • dorinţa de a vorbi despre frumuseţea plaiului natal şi a Ucrainei, despre realizările ei în domeniul ştiinţei şi culturii.

resurse didactice:

 • texte de diferite stiluri şi tipuri, manuale; ghiduri;

 • cursuri online; proiecte.

2.

Competenţe lingvistice și comunicare în limbi străine

abilităţi:

 • să citească şi să înţeleagă conţinutul textelor într-o limbă străină;

 • să utilizeze elemente ajutătoare (diagrame, hărţi, notiţe) pentru a înţelege sau produce texte scrise sau mesaje verbale (conversaţii, instrucţiuni, interviuri, discursuri);

 • să potrivească textele originale cu traducerile în limba română (ţinând cont de nivelul de cunoaştere a limbii străine).

atitudini:

 • conştientizarea necesităţii de a studia mai multe limbi şi de a cunoaşte mai multe culturi.

resurse didactice:

manuale, dicţionare; online; texte în original şi traducerea lor în limba română.  3.

Competenţe matematice

abilităţi:

 • să urmărească şi să evalueze argumentele oferite de ceilalţi şi să descopere ideile de bază în aceste argumente;

 • să prezinte informaţii în diverse forme (text, tabel, schemă);

 • să creeze algoritmi proprii de acţiune şi să lucreze conform acestor algoritmi;

 • să stabilească relaţiile cauză-efect, să deosebească noţiunile de principal şi secundar, nou şi cunoscut în înformaţiile studiate;

 • să întocmească planul diferitelor tipuri de texte;

 • să facă distingere între conceptele matematice (de exemplu: distincţie, afirmație si supoziţie);

 • să utilizeze elemente şi instrumente ajutătoare (inclusiv tehnologii informaţionale).

atitudini:

 • prezentarea clară şi logică a informaţiei;

 • conştientizarea dependenţei eficienţei unei activităţi de stabilirea obiectivelor şi planificarea ei.

resurse didactice:

 • seturi de tabele, scheme, algoritmi;

 • texte de diferite tipuri.

4.

Competenţe ştiinţifice de bază în domeniul științelor naturale și tehnologie

abilităţi:

 • să utilizeze instrumente tehnologice;

 • să recunoască trăsăturile esenţiale ale fenomenelor studiate;

 • să prezinte rezultatele unei cercetări utilizând mijloacele informatice şi noile tehnologii de învăţare.

atitudini:

 • interes pentru tehnologiile noi şi dorinţa de a le stăpâni;

 • conştientizarea importanţei activităţii de cercetare pentru rezolvarea unor sarcini sociale importante.

resurse didactice:

surse de informare: manuale, cărţi, ghiduri, enciclopedii, dicţionare, internet;

tehnologii inovatoare de învăţare:

(interactive, de înformare , de comunicare).5.

Competenţe digitale

abilităţi:

 • să utilizeze resursele informatice digitale ca mijloc eficient de obţinere şi transmitere a informaţiilor;

 • să găsească informaţii într-o varietate de surse, atât pe hârtie cât şi pe suport electronic, în diferite limbi;

 • să utilizeze eficient informaţiile obţinute în conformitate cu obiectivele urmărite, sarcinile şi sfera de utilizare;

 • să analizeze critic calitatea resurselor digilate prin compararea cu alte resurse, corelarea cu necesităţile educaţionale, stabilirea criteriilor de evaluare.

atitudini:

 • interesul faţă de noile tehnologii informaţionale;

 • analiza critică a informaţiilor obţinute din diverse surse.

resurse didactice:

 • emisiuni tv;

 • filme didactice;

 • prezentări electronice;

 • biblioteci electronice etc.

6.

Capacitatea de a învăța pe tot parcursul vieții

abilităţi:

 • să ştie să rezerveze timp învăţatului autonom;

 • să fie disciplinat, perseverent în procesul de invăţare;

 • să posede capacitatea de concentrare pe termen scurt şi pe termen lung;

 • să reflecte critic asupra obiectului şi scopului învăţării;

 • să ţină cont de faptul că comunicarea e o parte a procesului de învăţareare, utilizand mijloacele potrivite (intonaţie, gestică, mimică etc.)

atitudini:

 • dorinţa de a obţine cunoştinţe pe tot parcursul vieţii;

 • înţelegerea rolului lecturii în procesul dezvoltării personale şi a dobândirii informaţiilor;

 • atitudinea responsabilă faţă de propria învăţare.

resurse didactice:

diverse surse de informare, instrucţiuni de autoapreciere;

biblioteci electronice.


7.

Competenţe antreprenoriale

 • să fie capabil de a elabora şi implementa un proiect;

 • să lucreze în mod cooperant şi flexibil in cadrul unei echipe;

 • să dea dovadă de iniţiativă şi de capacitatea de a răspunde pozitiv la schimbări;

 • abilitatea de a-şi identifica unele capacități ale propriului caracter;

 • să fie capabil de a evalua şi a-şi asuma riscuri în diverse situaţii.

atitudini:

 • dorinţa de a-şi asuma responsabilitatea;

 • conştientizarea rolului competenţelor comunicative în atingerea obiectivelor propuse.

resurse didactice:

texte ce ţin de stilurile publicistic, ştiinţific ect.8.

Competenţe de exprimare civice, interpersonale,interculturale și sociale

abilităţi:

 • să manifeste solidaritate în rezolvarea problemelor care afectează comunitatea locală sau comunitatea largă;

 • să comunice constructiv în situaţii sociale diferite (ţinând cont de alte puncte de vedere);

 • să posede capacitatea de a crea încredere si empatie in alţi indivizi;

 • să conştientizeze şi să înţeleagă identitatea culturală naţională în interacţiune cu identitatea culturală a altor popoare ale lumii;

 • să observe şi să înteleagă punctele de vedere care ţin de contexte culturale diferite.

atitudini:

 • realizarea intereselor personale în srânsă legătură cu interesele societăţii;

 • respectul faţă de legislaţia ucraineană şi cea europeană;

 • dorinţa de a ocupa o poziţie activă în societate.

resurse didactice:

 • proiecte cu orientare social-politică;

 • texte de diferite tipuri şi stiluri în care sunt discutate probleme social-politice.

9.

Competenţe de exprimare culturală

 • să posede capacitatea de a se exprima artistic printr-o gamă variată de mijloace media, în concordanţă cu abilităţile individuale;

 • să aprecieze şi să se bucure de arta diferitelor culturi;

 • să manifeste creativitatea şi să-şi exprime punctele de vedere faţă de ceilalţi.

10.

Competenţe ecologice şi a modului sănătos de viaţă

abilităţi:

 • să conştientizeze diversitatea şi importanţa problemelor ecologice, ca şi a comportamentelor umane care afectează mediul;

 • să înţeleagă corect raportul individmediu;

 • să dezvolte respectul faţă de mediu şi a responsabilităţii;

 • să analizeze critic problemele de mediu;

 • să manifeste o atitudine gospodărească faţă de natură ca izvor de viaţă şi condiţie importantă pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii;

 • să respecte regulile unui mod sănătos de viaţă (igiena personală, respectarea unui anumit regim, exerciţii fizice);

 • să conştientizeze faptul că sănătatea e o primă valoare

 • să-şi dezvolte capacităţile de a lua decizii, etc.

atitudini:

 • dorinţa de a înţelege perspectiva de dezvoltare a societăţii;

 • tendinţa de a proteja resursele naturale;

 • atitudinea corectă faţă de sănătate şi de viaţa umană.

resurse didactice:

 • prezentări, texte, cursuri online la acest subiect;

 • opere artistice în care e dezvăluită tema „Natura şi omul”

Finalităţile disciplinei se reflectă nemijlocit în setul de valori şi atitudini enunţate în prezenta programă şi în competenţele prioritare :

1. Competenţele unui stil sănătos de viaţă.

2. Competenţe civice.

3. Competenţe intreprenoriale.

4. Competenţe ecologice.

Ţinând cont de aceste indicaţii, programa cuprinde patru teme transversale care permit elevilor să cunoască valorile spirituale, moral-estetice, etice, cultural-estetice ale neamului în baza operelor literare studiate:

1. Personalităţi, modele, valori.

2. Familia şi societatea.

3. Aspecte etice şi civice.

4. Ecologia naturii şi a sufletului.

Ele sunt menite să formeze la elevi capacitatea de aplicare în viaţă a cunoştinţelor şi aptitudinilor acumulate.

La capitolul Personalităţi, modele, valori elevii vor identifica şi vor caracteriza momentele istorice cuprinse în operele literare studiate, vor caracteriza personajele literare, personalităţi istorice şi de cultură, modele de conduită, se vor convinge de faptul că istoria naţională este izvor de inspiraţie pentru scriitori.

La tema „Familia şi societatea” se urmăreşte ideea că familia a fost şi rămâne factorul decisiv de socializare şi educaţie pentru copii.

Familia este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Ea este mediul prielnic pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei, ea oferă garanţii de moralitate, este prima şcoală care pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, deprinzându-l să-şi împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul ierarhiei şi ordinii. Familia este un oficiu înalt al respectului, al demnităţii, al libertăţii interioare. Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată.

La tema „Aspecte etice şi civice”, e important ca opera literară să contribuie la formarea concepţiilor umaniste despre lume, dezvoltarea lumii spirituale a elevului, a valorilor lui morale şi estetice, a trăsăturilor personale ale cetăţeanului Ucrainei care acceptă şi popularizează valorile naţionale şi general-umane, conştientizează apartenenţa sa la comuniunea europeană.

La tema „Ecologia naturii şi a sufletului” o componentă importantă a educaţiei este protecţia mediului înconjurător care tinde să formeze generaţii de oameni cu o sănătoasă conştiinţă etică referitoare la apărarea şi conservarea mediului, să creeze unele concepţii şi convingeri pentru generaţia actuală şi, mai  ales, generaţiile urmatoare de a schimba progresiv actuala tehnologie poluantă cu un  ansamblu de activităţi umane nepoluante, să sesizeze că raţionalitatea omenirii înseamnă şi raţionalitatea în raport cu propriul mediu de viaţă.     

În aceeaşi măsură ca natura, şi sufletul are nevoie de îngrijire. El este probabil cel mai vulnerabil la viciile vieţii, de aceea zi de zi trebuie să încercăm să-i sădim seminţele frumosului: bunătatea, credinţa, liniştea, şi de ce nu puterea de a trece peste limitele pământeşti. Elevii vor percepe că anume aceste calităţi vor ridica sufletul la un nou nivel, cel spiritual, unde omul, cu ajutorul lor, va putea sa trăiască în armonie cu semenii săi şi cu natura.Aceste obiective se organizează pe trei dimensiuni:

 • practica raţională şi funcţională a limbii române – premisă pentru formarea culturii lingvistice a elevului;

 • formarea unei culturi literar-artistice, precum şi a unui univers afectiv şi atitudinal coerent;

 • însuşirea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală.

Programa pentru clasele 10 – 11 este unitară din punctul de vedere al competenţelor generale, al setului de valori şi atitudini urmărite pentru acest segment de şcolaritate şi al principiului de organizare al conţinutului pe durata celor doi ani de studiu.

Scopul principal al studierii limbii şi literaturii române este formarea unei tinere generaţii cu o cultură comunicaţională de bază, capabile să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu oamenii, să-şi întrebuinţeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice moment al existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.

Componenta lingvistică a standardelor cuprinde următoarele linii de conţinut: comunicativă, lingvistică, socioculturală şi strategică (de activitate).

Linia comunicativă de conţinut asigură formarea deprinderilor, priceperilor şi capacităţilor sub toate aspectele activităţii comunicative (înţelegerea după auz, lectura, vorbirea, scrierea); cea lingvistică – formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicative, însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre diversele compartimente ale limbii; componenta socioculturală – însuşirea valorilor culturale şi spirituale ale propriului popor şi ale altor popoare, a normelor care reglementează relaţiile dintre generaţii, naţionalităţi, favorizează dezvoltarea estetică şi moral-etică; cea de activitate (strategică) – formarea competenţelor şi a deprinderilor general-instructive ale elevilor, stăpânirea strategiilor care determină activitatea comunicativă orientată primordial spre soluţionarea problemelor de instruire şi ale celor referitoare la viaţă.

Conţinutul componentei lingvistice formează la elevi o motivaţie fermă pentru studierea limbii, asigură conştientizarea funcţiilor limbii în procesul de instruire şi în societate; educă respectul pentru limba română, pentru limba ucraineană ca limbă de stat şi pentru limbile moderne – ca principală cale de cunoaştere a altor culturi. Această componentă îmbogăţeşte şi actualizează vocabularul elevilor cu noi cuvinte şi expresii care oglindesc realităţile vieţii poporului a cărui limbă se studiază, particularităţile experienţei lui de viaţă, ale istoriei şi culturii; formează o atitudine tolerantă faţă de diferite popoare, dezvoltă la elevi capacităţile de cunoaştere şi cele intelectuale; formează concepţii umaniste despre lume, convingeri morale şi estetice; valori naţionale, universale şi general-umane.

Linia de conţinut socioculturală se realizează la toate lecţiile de limbă şi comunicare ca element al procesului educativ.

Ea nu este reflectată în programă aparte, ci vizează toată activitatea instructiv-educativă, realizându-se în sistemul de exerciţii şi teme, care dezvoltă iniţiativa şi antreprenoriatul, competenţa socială şi civică, autoexprimarea în sfera culturală, corectitudinea ecologică şi modul sănătos de viaţă, capacitatea de a învăţa pe parcursul vieţii, dibăcia de a argumenta poziţia personală.Liniile de conţinut ale componentei literare sunt linia axiologică, linia cunoaşterii literaturii, linia culturală.

Linia axiologică asigură studierea operei literare în unitatea dimensiunilor etice şi estetice, orientarea lucrului asupra textului în vederea formării viziunilor valorice şi a dezvoltării capacităţilor creative individuale; linia cunoaşterii literaturii asigură însuşirea celor mai importante cunoştinţe teoretice şi istorico-literare la analiza operei în contextul procesului literar; linia culturală asigură conştientizarea literaturii caparte componentă a culturii spirituale a poporului.

Conţinutul componenței literare vizează formarea deprinderii de lectură a literaturii artistice, crearea în baza cunoştinţelor literare însuşite a condiţiilor optime pentru dezvoltarea multilaterală a personalităţii şi realizarea acesteia.

Principiile programe sunt:

 • urmărirea unui set unitar şi coerent de finalităţi ale studiului disciplinei în continuitatea celor anterioare;

 • orientarea comunicativ – funcţională a învăţării / studierii limbii române;

 • diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare;

 • echilibrarea ponderii acordate în studiu variantei scrise şi celei orale;

 • îmbinarea echilibrată a proceselor de receptare şi de producere a mesajului;

 • structurarea conţinuturilor din domeniul literaturii conform principiului tematic;

 • abordarea diferenţiată şi diversă a epocilor / curentelor indicate în programă prin: texte literare pentru studiu, curente literare sau culturale, dezbateri;

 • abordarea integrată a domeniilor disciplinei: textul literar studiat sau temele propuse din domeniul literaturii devin nuclee care generează discutarea unor probleme de limbă (fonetică, vocabular, sintaxă, stilistică, retorică) sau exersarea / practicarea comunicării (orale şi scrise).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин створена відповідно...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПояснювальна записка до питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)
Дані питання розроблені на основі діючої програми: Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПрограма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно із Концепцією літературної освіти, затвердженою монмолодьспорту України 26. 01. 2011 р та вимогами Державного стандарту базової І повної середньої освіти
України та з української літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, румунською та угорською...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка