Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандартуСкачати 486,74 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації28.02.2018
Розмір486,74 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4


Repartizarea orelor:

gramatică și ficțiune literară – 64 de ore; lucrări de control – 4 ore; discuții colective – 2.


Teme pentru lucrul suplimentar

1. Ion Creangă, povestea Dănilă Prepeleac.

2. Semnele de punctuaţie. Punctul, semnul întrebării, semnul exlamării, virgula, punctul şi virgula, două puncte, semnele citării (ghilimelele), linia de dialog şi de pauză, parantezele, punctele de suspensie, cratima (liniuţa de unire şi de despărţire).

3. Octavian Goga, poezia Apostolul.

4. Semnele ortografice. Cratima, apostroful. Scrierea cu majuscule. Funcţionalitatea semnelor de punctuaţie şi a semnelor ortografice.

5. George Bacovia, poezia Decembrie.

6. Specificul declinării numelor proprii şi a substantivelor compuse.

7. Ortografierea pronumelor.

8. Verbe personale şi impersonale.

9. Verbe tranzitve şi intranzitive.

10. Conjugarea verbelor regulate şi neregulate; conjugarea verbelor auxiliare, verbe defective.

11. Ortografia adverbelor şi a locuţiunilor adverbiale.

12. Regimul cazual al prepoziţiilor.

Clasa a 11-a

(70 de ore, 2 ore pe săptămână)


год

Nr.de ore

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Rezultatele activităţii instructiv-cognitive a elevilor

Зміст навчального матеріалу

Conţinuturile învăţării


Gramatică şi ficţiune literară

I. Personalităţi, exemple, valori

1

Elevul

 • consolidează cunoştinţele;

 • se exprimă în conformitate cu normele culturii comunicării;

 • formulează idei în toate stilurile și genurile, stilul intelectual personal;
Cultura comunicării.

Actualizarea cunoștințelor despre comunicare.

Lumbajul mass-media. Limbajul informatic și al mediilor electonice. Formarea stilului intelectual personal.


2

 • citește și recită expresiv poezia;

 • cunoaște marile teme ale liricii argheziene;

 • comentează valoarea de artă a textului;

 • determină tema, ideea, structura poeziei;

 • descoperă semnificațiile titlului și ale poeziei;

 • cunoaște noțiunea de testament;

 • apreciază valoarea spirituală a cuvântului;

 • își expune părerea despre relația dintre generații;
Tudor Arghezi, poezia Testament. Date bio-bibliografice. Valoarea de artă poetică a textului. Relația dintre generații. Valoarea spirituală a cuvântului. Particularitățile prozodice ale poeziei.

Teoria literară. Specia literară - Testamentul


1

 • consolidează cunoştinţele despre sintaxă;

 • cunoaște noțiunea de discurs;

 • înțelege relația dintre text, frază, propoziție și cuvânt diferențiat;

 • identifică în context subordonatele și coordonatele;

 • alcătuieşte corect fraze, folosind diferite subordonate;

 • deosebeşte propoziția principală

de propoziția secundară și propoziția regentă de propoziția subordonată;

Noțiuni de sintaxă. (actualizare)

Discursul. Relația text-frază, propoziție-cuvânt.

Părţile de propoziţie (principale şi secundare)

Tipuri de propoziții. Propoziții principale și propoziții secundare. Propoziții regente și propoziții subordonate. Raporturile de coordonare și cele de subordonare în propoziție și frază.
1

 • cunoaşte relaţiile sintactice în propoziţie şi frază;

 • identifică mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice;

 • recunoaşte elementele de relație în frază;

 • deosebește flexiunea, joncțiunea și juxtapunerea;

 • respectă topica;

 • întrebuințează adecvat propozițiile, frazele în comunicarea scrisă și cea orală;

 • folosește corect intonația și pauza;

 • întrebuințează corect semnele de punctuație;

Fraza. Relațiile sintactice în frază (interdependență, coordonare și subordonare)

Mijloacele de realizare a relațiilor sintactice în frază: flexsiunea, joncțiunea, juxtapunerea, topica, intonația și pauza.2

 • citeşte şi recită expresiv poezia;

 • determină tema, structura;

 • descoperă semnificaţiile;

 • analizează specificul metaforic şi particularităţile cunoaşterii poetice;
Lucian Blaga, poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Date bio-bibliografice. Valoarea de artă poetică a poeziei. Specificul metaforic. Particularități ale cunoașterii poetice.


2

 • determină corect predicatul (verbal sau nominal);

 • recunoaște propoziția predicativă în context;

 • motivează corect ce funcții sintactice îndeplinește subordonata predicativă;

 • știe să transforme predicatul în predicativă și să contragă predicativa în predicat;
Sintaxa frazei.

Predicatul și propoziția subordonată predicativă.

2

 • citeşte expresiv pe roluri textul;

 • comentează opera;

 • numeşte structura, motivele dramei;

 • găseşte elementele comune cu balada populară;

 • analizează măiestria artistică;

 • caracterizează personajele;

 • comentează semnificaţiile deznodământului;

 • îşi expune părerea despre motivul sacrificiului uman în numele creaţiei;

 • cunoaște noțiunea de expresionism;
Lucian Blaga, drama Meșterul Manole.

Motivul sacrificiului uman în numele creației. Structura dramei. Elemente comune cu balada populară. Caracterizarea personajelor. Particularitățile artistice.Teoria literară. Expresionismul


2

 • determină corect subiectul;

 • identifică propoziția subordonată subiectivă;

 • motivează că propoziția subiectivă îndeplinește funcția de subiect;

 • cunoaște grupurile de verbe reflexive impersonale, verbele pasive impersonale și expresiile verbale impersonale care cer propoziția subiectivă;

 • transformă subiectul în subiectivă și contrage subiectiva în subiect;

 • alcătuiește propoziții cu această subordonată;
Subiectul și propoziția subordonată subiectivă.

2

 • citește expresiv textul poeziei;

 • comentează și înțelege mesajul liric al poeziei;

 • dezvăluie semnificația titlului;

 • descoperă figurile de stil din operă;

 • sesizează sentimentul de dragoste față de opera eminesciană;

 • percepe valorile etico-estetice în creația autorului;

 • comentează specificul liricii poetului;
Marin Sorescu, poezia Trebuiau să poarte un nume. Date bio-bibliografice. Relevarea creației eminesciene. Specificul liricii lui Marin Sorescu.


1

 • prezintă o comunicare, referat, prelegere în faţa auditoriului;

 • respectă normele limbii literare şi cele etice;

 • îşi perfecţionează exprimarea;

 • identifică şi reţine particularităţile pronunţării corecte în timpul prelegerii;
Vorbirea.

Comunicare şi referat despre studierea obiectului (întrebuinţând literatură ştiinţifico− populară).

Răspuns desfăşurat la lecţie (examen).


1

 • redactează eseuri, referate în baza cerinţelor specifice acestor forme;

 • alege stilul potrivit;

 • îşi exprimă atitudinea faţă de tema abordată;

 • foloseşte adecvat mijloacele artistice de realizare;

 • întrebuinţează diferite tipuri de comunicare;

 • redactează eseuri, referate în baza cerinţelor specifice acestor forme;

 • exprimă atitudinea faţă de conţinut, personaje, faptele lor, evenimente;

 • îşi exprimă părerea despre opera de artă;

 • respectă normele limbii literare;

 • îndeplineşte actele oficiale ţinând cont de stilul oficial-administrativ;

 • respectă normele ortografice şi cele de punctuaţie;
Scrierea.

Redactarea unui eseu, referat (de argumentare sau negare a unei idei)

Recenzie la o operă de artă (spectacol, film, carte, tablou).

2

 • citeşte analitic eseul;

 • determină problematica;

 • defineşte noţiunea de eseu;

 • caracterizează chipul marelui Eminescu;

 • își expune părerea despre cele citite;
Ana Blandiana, eseul Intransigenta sărbătoare. Date bio-bibliografice. Problematica. Chipul marelui Eminescu. Simplitatea expresiei şi forţa ei de convingere.

TL Eseul. (2 ore)1

 • identifică corect atributul;

 • deosebește în cadrul frazei propoziția subordonată atributivă;

 • alcătuiește fraze cu acest tip de subordonată;

 • întrebuințează adecvat această subordonată în comunicarea orală și scrisă;

 • utilizează corect elementele întroductive și semnele de punctuație;

Atributul (actualizare). Atributul și propoziția subordonată atributivă.

1

 • citeşte şi recită expresiv textul;

 • stabilește tema poeziei;

 • determină motivele și semnificația lor;

 • identifică mesajul poetic;

 • analizează stilistic poezia;

 • observă plasticitatea imaginilor poetice;

 • identifică figurile de stil și elementele prozodice;
Arcadie Suceveanu, poezia Viziune la Cernăuţi.

Mesajul poeziei. Particularitățile artistice.1

 • ascultă cu atenţie şi înţelege conţinutul;

 • înţelege semnificaţia mesajului receptat;

 • stabileşte tema şi ideea principală a celor receptate;

 • îşi exprimă părerea despre cele receptate şi o argumentează;

 • întrebuinţează cunoştinţele teoretice despre lexic, morfologie, sintaxă, stilistică, ortografie, ortoepie;
Înțelegerea după auz

Receptarea după auz a textelor literare de diferite tipuri, stiluri, genuri şi a textelor nonliterare.

1

 • respectă topica;

 • prezintă exemple de artă oratorică;

 • însuşeşte cele mai importante deprinderi şi perceperi retorice;

 • caracterizează particularităţile individuale ale orаtorului;

Retorica.

Bazele artei oratorice. Oratorul.

Ce înţelegem prin noţiunea de "orator"?

Rolul cuvântului şi al vorbirii.

Cultura vorbirii oratorului.

Oare întotdeauna exprimarea noastră e înţeleasă corect?

Despre tot ce există vorbeşte frumos...”
Gramatica şi ficţiunea literară

II. Familia şi societatea

3

 • citește analitic textul;

 • determină problematica și structura romanului;

 • analizează particularitățile artistice;

 • caracterizează personajele;

 • descrie satul ardelean reflectat în roman și viața țăranului;

 • argumentează că este romanul unui destin individual;

 • identifică conflictele sociale;

 • apreciază valoarea socială și psihologică a operei;

 • cunoaște noțiunea de roman modern și roman obiectiv (cu elemente psihologice);
Liviu Rebreanu, romanul „Ion”. Date bio-bibliografice. Problematica romanului: partea I – Glasul pământului; partea II – Glasul iubirii. Caracterizarea personajelor. Particularități artistice.

Teoria literară. Romanul modern. Modernismul. Romanul obiectiv.

2

 • identifică complementul direct;

 • determină propoziția subordonată completivă directă;

 • identifică complementul indirect şi subordonata completivă indirectă;

 • alcătuieşte fraze cu aceste tipuri de subordonate;

 • utilizează corect elementele de relaţie şi semnele de punctuaţie;

 • foloseşte adecvat aceste subordonate în comunicarea orală şi scrisă;

Complementul (actualizare). Complementele necircumstanțiale și propozițiile subordonate necircumstanțiale. Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă.

Complementul indirect și propoziția subordonată completivă indirectă.


1

 • citeşte expresiv şi comentează poezia;

 • determină tema și motivele;

 • conștientizează legătura dintre generații;

 • își exprimă părerea și argumentează;
Adrian Păunescu, poezia Rugă pentru părinți. Date bio-bibliografice. Semnificația mesajului liric. Tema timpului și a succesiunii generațiilor.

2

 • înţelege rolul vorbirii sonore în arta oratorică;

 • însuşeşte căile de pregătire pentru răspunsurile zilnice la lecţii şi pentru discurs în public;

 • asimilează regulile de bază ale contactului cu auditoriul;

 • respectă unitatea dintre cuvânt şi faptă;

 • întrebuinţează mijloacele expresive ale limbii şi figurile de stil;

Retorica

Bazele vorbirii sonore. Vocea şi procesul de educare a ei. Dicţia.

Intonaţia (ton, intensitatea rezonanţei, ritm, tembru, cele şapte construcţii intonaţionale).Cum să ne pregătim de prelegere.

Elaborarea unei comunicări oraleCum să ne construim discursul.

Trăsăturile principale ale discursului.

Modelul discursului.Varietăţile discursului.

Oratorul şi auditoriul.

Succese şi insuccese.

Ce determină condiţia ascultătorilor?


2

 • determină tema, ideea, structura romanului;

 • stabileşte rolul subiectului în dezvoltarea problematicii ţărăneşti;

 • caracterizează personajul principal;

 • comentează descrierea lumii rurale;

 • apreciază măiestria scriitorului în descrierea vieţii rurale, în crearea unei monografii a familiei ţărăneşti;
Marin Preda, romanul Moromeţii. Date bio-bibliografice.Rolul subiectului în dezvoltarea problematicii ţărăneşti.Caracteristici ale raportului dintre individ şi istorie .Viziune asupra destinului ţăranului.

2

 • cunoaşte tipurile de complemente circumstanţiale;

 • construieşte fraze cu subordonate de loc, de timp;

 • întrebuinţează corect elementele de relaţie şi semnele de punctuaţie;

 • utilizează adecvat aceste subordonate în comunicarea orală şi scrisă;
Complementele circumstanțiale și propozițiile subordonate circumstanțiale.

Complementul circumstanțial de loc (actualizare). Propoziția subordonată circumstanțială de loc.

Complementul circumstanțial de timp (actualizare). Propoziția subordonată circumstanțială de timp.


Gramatică şi ficţiune literară

III. Aspecte etice şi civice

2

 • citeşte analitic romanul;

 • determină tema,structura;

 • cunoaşte noţiunea de roman de analiză psihologică;

 • analizează construcţia naraţiunii;

 • comentează semnificaţia titlului;

 • identifică cele două realităţi ale romanului;

 • caracterizează personajele;

 • argumentează rolul scriitorului în literatura română;
Cămil Petrescu, romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război.. Date bio-bibliografice. Structura romanului: partea I – roman al iubirii; partea a II-a – roman al războiului. Viziunea personajului principal asupra războiului și asupra socialului. Specificul analizei psihologice și construcția narațiunii (discursul la persoana I).

Teoria literară. Romanul de analiză psihologică.

1

 • alcătuiește actele oficiale ţinând cont de stilul oficial-administrativ;

 • respectă normele ortografice şi cele de punctuaţie;
Scrierea

Acte oficiale. Cererea. Mandatul. Procura.

Darea de seamă.1

 • construieşte fraze cu subordonate de mod;

 • întrebuinţează corect elementele de relaţie şi semnele de punctuaţie;

 • utilizează adecvat aceste subordonate în comunicarea orală şi scrisă;

 • aplică cunoștințele teoretice în practică;
Complementul circumstanțial de mod (actualizare). Propoziția subordonată circumstanțială de mod

2

 • citește analitic romanul;

 • determină tema, ideea, motivele, structura, liniile de subiect;

 • comentează semnificațiile romanului;

 • caracterizează personajele;

 • analizează și argumentează conflictul spiritual dintre Orient și Occident;

 • comentează caracterul romantic al romanului;

 • apreciază valoarea romanului ca sinteză a unei lumi spirituale;

 • evidențiază rolul lui Mircea Eliade în dezvoltarea literaturii și culturii;
Mircea Eliade, romanul Maitreyi. Date bio-bibliografice. Teme și motive. Structura romanului. Caracterul romantic. Caracterizarea personajelor. Conflictul spiritual dintre Orient și Occident. Semnificațiile romanului. Specificul narațiunii lui Mircea Eliade.

TL. Romanul experienței.2

 • construieşte fraze cu subordonate cauzală şi finală;

 • întrebuinţează corect elementele de relaţie şi semnele de punctuaţie;

 • utilizează adecvat aceste subordonate în comunicarea orală şi scrisă;

 • deosebește aceste două tipuri de subordonate;
Complementul circumstanțial de cauză (actualizare). Propoziția subordonată circumstanțială de cauză. Complementul circumstanțial de scop/final (actualizare). Propoziția subordonată circumstanțială de scop/finală.

2

 • citește analitic și critic romanul;

 • determină tema, ideea;

 • identifică structura, problematica;

 • caracterizează personajele;

 • redă momentele subiectului;

 • comentează semnificația titlului;

 • observă și analizează faptele personajului principal;

 • apreciază arta de prozator a scriitorului;
Ion Druță, romanul Clopotnița. Date bio-bibliografice. Arta de prozator a lui Ion Druță. Structura romanului. Problematica. Caracterizarea personajelor. Particularitățile artistice ale romanului.

1

 • recunoaște complementul circumstanțial condițional;

 • construieşte fraze cu subordonate condiţionale;

 • întrebuinţează corect elementele de relaţie şi semnele de punctuaţie;

 • utilizează adecvat aceste subordonate în comunicarea orală şi scrisă;

 • alcătuiește fraze cu această propoziție subordonată;
Complementul circumstanțial condițional (actualizare). Propoziția subordonată circumstanțială condițională.

1

 • expune (amănunţit, concis, selectiv, creativ) operele ascultate sau citite;

 • se exprimă (dialogat, monologat) conform situaţiei de comunicare;

 • analizează opinii diverse referitoare la obiectul discuţiei;

 • îşi exprimă convingerile în conformitate cu normele culturii comunicării;
Vorbirea

Expunerea (amănunţită, concisă, selectivă, creativă) a unor texte aparţinând stilurilor ştiinţific, publicistic şi beletristic.

Exprimarea dialogată şi cea monologată în baza diferitelor tipuri de comunicare.

2

 • citește expresiv poeziile;

 • determină tema, ideea;

 • analizează stilistic poeziile;

 • memorizează o poezie (la alegere);

 • conștientizează frumusețea și măreția sentimentului descris;

 • sesizează limbajul poetic;

 • caracterizează specificul poeziei lui Nichita Stănescu;

 • prezintă semnificația titlului;

 • stabilește principalele elemente legate de conținutul și forma poeziei;

 • cunoaște teoria literară- neomodernismul;
Nichita Stănescu, poezia Cântec (E o întâmplare a ființei mele...) Date bio-bibliografice. Valoarea de artă poetică a poeziei. Semnificația mesajului liric. Particularități ale limbajului.

Poezia Leoaică tânără, iubirea. Tema iubirii. Specificul poeziei lui Nichita Stănescu.

Teoria literară. Neomodernismul.

2

 • recunoaște complementul circumstanțial concesiv și complementul circumstanțial consecutiv;

 • construieşte fraze cu subordonate concesivă şi consecutivă;

 • întrebuinţează corect elementele de relaţie şi semnele de punctuaţie;

 • utilizează adecvat aceste subordonate în comunicarea orală şi scrisă;

 • cunoaște topica propozițiilor subordonate circumstanțiale.
Complementul circumstanțial concesiv (actualizare). Propoziția subordonată circumstanțială concesivă. Complementul circumstanțial consecutiv (actualizare). Propoziția subordonată circumstanțială consecutivă.

Gramatică şi ficţiune literară

IV. Ecologia naturii şi a sufletului

2

 • citește și recită expresiv textele;

 • descoperă imaginile poetice, elementele de prozodie;

 • evidențiază valorile moral-etice, estetice și general-umane;

 • interpretează problematica lumii contemporane;

 • selectează cuvintele și expresiile-cheie;

 • conștiențizează legătura dintre generații;

 • observă plasticitatea imaginilor;

 • identifică elementele prozodice;
Grigore Vieru poezia Congresul florilor. Date bio-bibliografice. Problematica lumii contemporane. Ecologia naturii și a sufletului. Plasticitatea imaginilor poetice. Elemente de prozodie.

Poezia Casa părintească – meditație lirică asupra baștinei. Structura și elementele prozodice ale poeziei. Gradația zbuciumului sufletesc. Sinceritatea imaginilor poetice.

2

 • actualizează și consolidează cunoștințele și deprinderile referitoare la întrebuințarea semnelor de punctuație;

 • utilizează corect regulile de ortografie şi punctuaţie;

 • respectă normele ortografice și de punctuație;
Ortografie și punctuație

Semnele de punctuaţie.

Punctul, semnul întrebării, semnul exclamării,virgula, punctul şi virgula, două puncte, semnele citării (ghilimelele), linia de dialog şi de pauză, parantezele, punctele de suspensie, cratima (liniuţa de unire şi de despărţire).Semnele ortografice.

Cratima, apostroful.

Scrierea cu litere majuscule.

Funcţionalitatea semnelor de punctuaţie şi a semnelor ortografice.
3

 • citește expresiv textele;

 • identifică tema, ideea, motivele, compoziția;

 • comentează semnificația titlului și a simbolurilor;

 • observă specificul emoției lirice;

 • urmărește legătura dintre peisaj și trăirea sufletească a eroului;

 • relevă semnificațiile diferitelor secvențe narative;

 • comentează motivul jertfei în numele binelui comun;

 • apreciază rolul și importanța naturii în viața omului;

 • analizează problemele filozofice: mama, moartea, eternitatea;

 • analizează și conștientizează valoarea literar-estetică și general-umană a poeziilor;
Nicolae Labiș, poezia Moartea căprioarei. Date bio-bibliografice. Teme și motive. Structura. Peisajul și trăirea sufletească a copilului. Semnificații. Specificul emoției lirice.

Poezia Meșterul. Teme, idei, motive, particularități.

Poezia Miorița. Comuniunea dintre om și natură.


1

 • ascultă cu atenţie şi înţelege conţinutul;

 • se orientează în conţinutul celor audiate;

 • înţelege semnificaţia mesajului receptat;

 • întrebuinţează cunoştinţele teoretice despre lexic, morfologie, sintaxă, stilistică, ortografie, ortoepie;
Înțelegere după auz

Receptarea după auz a textelor literare de diferite tipuri, stiluri, genuri şi a textelor nonliterare.

2

 • citeşte expresiv textul;

 • determină tema, ideea;

 • analizează structura epico-lirică;

 • descoperă specificul limbajului liric;

 • determină valoarea simbolică şi alegorică;

 • identifică rolul copilului şi transfigurarea lumii prin artă;

 • comentează semnificaţiile.
Ion Barbu, poemul După melci.

Date bio-bibliografice. Valoarea simbolică şi alegorică. Structura epico-lirică. Semnificaţiile poemului. Specificul limbajului liric.1

Sistematizarea şi generalizarea cunoştinţelor.Repartizarea orelor:

gramatică și ficțiune literară – 64 de ore; lucrări de control – 4 ore; discuții colective – 2.Teme pentru lucrul suplimentar

1. Îmbinările de cuvinte. Tipurile îmbinărilor de cuvinte (libere şi stabile).

2. Tudor Arghezi, poezia Belșug. Creion (Obrajii tăi mi-s dragi).

3. Clasificarea propoziţiilor după înţeles, după scopul comunicării, aspect şi structură.

4. Ion Barbu, poezia Joc secund. Oul dogmatic.

5. Subiectul unor verbe personale folosite ca impersonale. Propoziții fără subiect.

6. Lucian Blaga, poezia Mirabila sămânță, Sufletul satului, Cântecul spicelor.

7. Acordul predicatului cu subiectul.

8. George Călinescu, romanul Enigma Otiliei.

9. Cuvinte și construcții incidente. Adresarea. Punctuația lor.

10. Ion Druță, romanul Biserica Albă.

11. Vorbirea directă și vorbirea indirectă. Semnele de punctuație.

12. Nichita Stănescu, poezia Emoție de toamnă, Despre limba română.

13. Dialogul. Linia de dialog.14. Liviu Rebreanu, romanul Pădurea Spânzuraților.

15. Ioan Alexandru, poezia Zbor curat.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин створена відповідно...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПояснювальна записка до питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)
Дані питання розроблені на основі діючої програми: Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту iconПрограма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно із Концепцією літературної освіти, затвердженою монмолодьспорту України 26. 01. 2011 р та вимогами Державного стандарту базової І повної середньої освіти
України та з української літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, румунською та угорською...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка