Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготувалиСторінка1/7
Дата конвертації26.06.2017
Розмір1,3 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України
Українська мова

5 – 9 класи
Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

з російською мовою навчання

2017


Програму підготували: Бондаренко Н. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України (керівник авторського колективу); Ярмолюк А. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України; Савченко О.В., учитель української мови і літератури, учитель-методист вищої категорії спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня № 57 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва; Кононенко В. Л., учитель української мови і літератури, учитель-методист вищої категорії гімназії №178 м. Києва

(наказ МОН України № 84 від 20. 01. 2017)

Пояснювальна записка

Роль і місце української мови в структурі загальної середньої освіти визначаються особливостями мови як могутнього націє- і державотворчого фактора, вагомого чинника формування особистості громадянина України. Українській мові належить одне з чільних місць серед національних вартостей. Будучи рідною мовою однойменного етносу, українська мова водночас є своєрідним національним кодом, який об’єднує всіх громадян України, з населення гуртує народ. Вільне володіння державною мовою має неабияке значення для соціалізації громадян України різних національностей, стимулювання їх інтелектуального внеску в науковий потенціал, інтеграції в культуру українського народу, формування української наукової, мистецької, політичної та бізнесової еліти з числа представників різних етносів.

Державний статус української мови передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Це зумовлює значущість вивчення української мови як шкільного предмета. Особливо гостро стоїть проблема опанування державної мови тими учнями, для яких рідна мова – інша і, зокрема, російська. Адже без знання державної мови сьогодні неможливо стати повноправним громадянином, патріотом України, її захисником, кваліфікованим спеціалістом, компетентним у будь-якій галузі виробництва. Володіння українською мовою має бути достатнім для того, щоб випускник школи якнайповніше реалізував свої життєві потреби, плани і наміри в умовах зрослого попиту суспільства на мислячу, діяльну, творчу, національно свідому особистість.

У сучасних умовах, коли обсяг необхідних людині знань стрімко зростає, важливо вдосконалювати технології навчання, розвивати в учнів уміння самостійно поповнювати знання, орієнтуватися у всезростаючому інформаційному потоці. Цьому сприятимуть компетентнісний підхід у навчанні мови і впровадження нових освітніх технологій.

Пріоритетом сучасної мовної освіти стає компетентність – результат освіти, представлений набором сформованих способів діяльності, які дають змогу людині ефективно діяти в різних ситуаціях, самостійно приймати рішення, оцінювати й удосконалювати свою діяльність, нести за неї відповідальність.

На розв’язання саме цих завдань спрямована програма, укладена на основі Концепції мовної освіти в Україні, Державного стандарту базової і повної середньої освіти з урахуванням Загальноєвро­пейських рекомендацій з мовної освіти та положень «Концепції Нової української школи» (2016).

В основу програми покладено розвиток як предметних, так і ключових компетентностей, що сприятимуть активній соціалізації учнів, формуванню вмінь самостійно здобувати знання упродовж життя.


Формування ключових компетентностей засобами української мови


№ п/п

Ключові компетентності

Складники

1

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:

 • сприймати, розуміти, аналізувати інформацію українською мовою;

 • користуватися різними видами читання – ознайомлювальним, вивчальним, вибірковим, пошуковим та ін.;

 • ставити запитання і відповідати на них, виступати з усним повідомленням;

 • усно і письмово висловлювати думки, почуття, погляди, тлумачити факти (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів);

 • коректно вести діалог, дискусію;

 • складати письмові висловлення різних типів і стилів;

 • використовувати українознавчі відомості в різних видах мовленнєвої діяльності;

 • толерантно спілкуватися.

Ставлення:

 • здатність використовувати українську мову як засіб пізнання світу, культури та міжнаціонального спілкування;

 • прагнення реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час;

 • готовність популяризувати Україну, її досягнення у різних сферах і галузях життя;

 • усвідомлення ролі ефективного спілкування та необхідності вдосконалювати свої комунікативні вміння;

 • готовність до міжкультурного діалогу.

Навчальні ресурси:

 • тексти різних стилів і типів;

 • підручники, посібники, довідники, зокрема мультимедійні;

 • онлайн-курси, онлайн-бібліотеки;

 • проектна робота.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

 • розуміти висловлене іноземною мовою (через слухання, говоріння, читання і письмо);

 • усно і письмово висловлювати думки, почуття, погляди, тлумачити факти у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів;

Ставлення:

 • здатність до посередницької діяльності та міжкультурного спілкування;

Навчальні ресурси:

 • підручники, посібники, словники;

 • онлайн-перекладачі;

 • тексти мовою оригіналу та їх переклади українською.

3

Математична компетентність

Уміння:

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, виділяти головну й другорядну, нову й відому інформацію;

 • структурувати інформацію, групувати матеріал за певною ознакою;

 • на основі спостережень формулювати визначення;

 • подавати інформацію в різних форматах (текст, таблиця, схема);

 • працювати за алгоритмом, створювати власні алгоритми дій;

 • складати плани різних видів до текстів.

Ставлення:

 • прагнення дотримуватися культури логічного й алгоритмічного мислення;

 • усвідомлення закономірності як суттєвого, повторюваного взаємозв’язку між об’єктами;

 • прагнення зрозуміло й логічно подавати інформацію;

 • усвідомлення взаємозв’язку між чітким цілевизначенням і плануванням та ефективністю дій.

Навчальні ресурси:

 • таблиці, схеми, алгоритми, плани;

 • тексти різних типів.

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

 • аналізувати й оцінювати діяльність людини, її вплив на довкілля;

 • спостерігати, аналізувати явища, з’ясовувати причини їх;

 • здійснювати пошукову діяльність;

 • ставити пізнавальні задачі й висувати ідеї; вибирати умови здійснення проекту;

 • збирати факти, описувати результати, формулювати висновки;

 • презентувати результати дослідження з використанням комп’ютерних засобів і технологій.

Ставлення:

 • інтерес до нових технологій та здатність опановувати їх;

 • усвідомлення важливості дослідницької діяльності для розв’язання суспільно значущих завдань.

Навчальні ресурси:

 • книжки, підручники, довідники, карти, енциклопедії, каталоги, словники, Інтернет;

 • інформаційно-цифрові пристрої;

 • інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікаційні).

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

 • використовувати інформаційно-комунікаційні засоби для ефективного здобуття і передачі інформації;

 • знаходити потрібну інформацію в різних джерелах, різними мовами;

 • визначати ступінь достовірності/недостовірності інформації, порівнюючи її з інформацією з інших джерел;

 • ефективно використовувати здобуту інформацію відповідно до поставлених цілей і завдань, сфери застосування.

Ставлення:

 • реалізація пізнавальних інтересів у сучасному інформаційному просторі;

 • інтерес до нових інформаційних технологій;

 • прагнення дотримуватися правил спілкування в сучасному інформаційному просторі;

 • критичне осмислення інформації, здобутої з різних джерел.

Навчальні ресурси:

 • різні інформаційно-цифрові пристрої;

 • електронні презентації;

 • електронні бібліотеки, навчальні сайти;

 • телепередачі, навчальні фільми;

 • алгоритми, інструкції, плани;

 • записи в соціальних мережах і коментарі до них.

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

 • визначати навчальні цілі та способи їх досягнення;

 • планувати й організовувати власну навчальну діяльність;

 • адекватно оцінювати свої результати, вклад в роботу групи;

 • адаптуватися до нових вимог і ситуацій;

 • користуватися різною довідковою літературою.

Ставлення:

 • усвідомлення ролі читання для особистісного розвитку;

 • здатність здобувати та засвоювати нові знання, набувати нових умінь і навичок, організовувати власну і колективну навчальну діяльність;

 • відповідальне ставлення до свого навчання.

Навчальні ресурси:

 • різні інформаційно-цифрові пристрої;

 • навчальні тренінги (зокрема онлайн- тренінги, онлайн-курси);

 • інструкції з самооцінювання;

 • довідкова література;

 • бібліотеки, електронні мережеві бібліотеки.

7

Ініціативність і підпри-ємливість

Уміння:

 • генерувати нові ідеї, ініціативи та втілювати їх у життя;

 • представляти власні ідеї, доцільно використовуючи мовленнєві й немовленнєві ресурси;

 • активно й ефективно працювати в команді;

 • використовувати комунікативні стратегії, адекватні визначеним цілям і ситуації;

 • приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів;

 • прогнозувати результати своєї діяльності;

 • раціонально поводитися як споживач.

Ставлення:

 • готовність брати на себе відповідальність;

 • усвідомлення взаємозв’язку особистої активності, відповідальності та успішності в навчальній і професійній діяльності;

 • усвідомлення ролі комунікативних умінь у досягненні визначених цілей.

Навчальні ресурси:

 • тексти офіційно-ділового та наукового стилів;

 • презентації, зразки реклами;

 • тексти художньої літератури, де представлено моделі ініціативної поведінки, активної життєвої позиції.

8

Соціальна та громадянська компетентність

Уміння:

 • визначати своє місце і роль у сім’ї, у суспільстві, у громадському житті й державі загалом;

 • брати конструктивну й ефективну участь у громадському житті, на роботі, поводитися в сім’ї, дотримуючись морально-етичних норм;

 • обстоювати цінності держави як гідний її громадянин;

 • обстоювати права особистості на захист честі й гідності;

 • дотримуватися прав людини;

 • працювати в команді на результат;

 • уникати конфліктів, а в разі потреби долати їх; досягати компромісу;

 • об’єктивно аналізувати інформацію суспільно-політичного характеру;

 • вести дискусію, діалог, аргументовано і грамотно висловлювати власну позицію щодо суспільно-політичних питань, проблем громадянського суспільства.

Ставлення:

 • усвідомлення власних інтересів у їх нерозривному зв’язку з інтересами суспільства;

 • прагнення до активної ролі в суспільстві, наполегливість і рішучість у досягненні цілей;

 • повага до закону і правових норм, зокрема щодо державної української мови та мов національних меншин.

Навчальні ресурси:

 • тексти різних типів і стилів, де обговорюються важливі суспільно-політичні питання, моделі демократичного державного устрою;

 • проекти суспільно-політичного спрямування.

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння:

 • використовувати українську мову як засіб пізнання національної та світової культури, як засіб культурного самовираження;

 • дотримуватися норм мовленнєвого етикету, культури поведінки;

 • оцінювати твори мистецтва, ділитися своїми враженнями від них;

 • створювати тексти публіцистичного, художнього стилів;

 • виражати свої ідеї, досвід, почуття, оцінки за допомогою мистецтва.

Ставлення:

 • інтерес до творів мистецтва;

 • здатність розуміти твори мистецтва;

 • прагнення формувати власні мистецькі смаки;

 • потреба в читанні як джерелі естетичного задоволення та емоційної рефлексії;

 • відкритість до міжкультурної комунікації.

Навчальні ресурси:

 • твори різних видів і жанрів мистецтва;

 • виставки, презентації, зокрема онлайн- виставки;

 • проекти культурологічної та мистецтвознавчої спрямованості.

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

 • сприймати і розуміти інформацію з екологічної тематики, правильно її оцінювати й використовувати в конкретній ситуації;

 • оцінювати вплив своїх дій на довкілля;

 • бережливо ставитися до природи – джерела життя й важливої умови гармонійного розвитку особистості;

 • раціонально користуватися природними ресурсами;

 • дотримуватися здорового способу життя.

Ставлення:

 • усвідомлення цілісності світу, його взаємозв’язків для розуміння перспектив розвитку суспільства;

 • розуміння ролі довкілля для життя і здоров’я людини;

 • готовність берегти природні ресурси для життя нинішнього та прийдешнього поколінь;

 • ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей як до найбільшої цінності;

 • бажання і здатність дотримуватися здорового способу життя.

Навчальні ресурси:

 • навчальні тексти і завдання до них, презентації, онлайн-курси з екологічної тематики, здорового способу життя;

 • художні й публіцистичні твори (уривки), де розкривається екологічна тематика.

Розвиткові деталізованих десяти компетентностей сприятиме уведення в програму чотирьох тематичних блоків: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність». Ці теми наскрізні для всіх навчальних предметів і співвідносяться з ключовими компетентностями. Вони забезпечують формування ціннісних орієнтацій і світоглядних переконань учнів, що визначають їхню поведінку в різних життєвих ситуаціях. Наскрізні теми реалізуються в програмі через відповідне трактування навчального матеріалу, використання текстів, дидактичного матеріалу заявленої тематики.Мета наскрізної теми «Екологічна безпека і сталий розвиток» − формування соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні проблем охорони довкілля і сталого розвитку суспільства, усвідомлення важливості цих рішень для прийдешніх поколінь.

Реалізація екологічної тематики в процесі опанування державної мови спонукає учнів: • розкривати взаємозв’язок людини і природи, її вплив на екологічний стан довкілля;

 • критично оцінювати результат людської діяльності в природному середовищі, обґрунтовувати необхідність бережливого ставлення до природних ресурсів;

 • усвідомлювати значення природи для духовного розвитку особистості;

 • передавати засобами мови красу природи, відчуття співпричетності зі світом природи;

 • працювати над реалізацією екологічних проектів, популяризувати їх, залучаючи членів родини, друзів, місцеву громаду й широку громадськість до природоохоронних заходів.

Тематична лінія «Громадянська відповідальність» покликана сприяти становленню активного члена суспільства, який розуміє основні принципи й механізми його функціонування; сповідує гуманістичні демократичні цінності, вільний у своєму виборі, керуючись загальнолюдськими морально-етичними нормами й почуттями громадянської відповідальності.

Зазначена тематична лінія передбачає спонукання учнів у процесі опанування української мови: • обговорювати соціальні, гуманітарні й інші проблеми сучасного суспільства;

 • визначати власне місце і роль у родині, в державі, у світі;

 • належно виконувати свої соціальні ролі;

 • аналізувати діяльність, особистісні якості відомих діячів, що свідчать про їх громадянську позицію;

 • аналізувати тексти, де порушуються важливі суспільні проблеми;

 • усвідомлювати необхідність захисту своїх прав і прав інших людей;

 • розвивати здатність толерантно спілкуватися, не допускати конфліктів, а в разі виникнення мирно усувати їх;

 • працювати в команді, приймаючи рішення, адекватні ситуації;

 • брати участь у різних соціальних проектах, залучаючи родину, друзів, місцеву громаду й широку громадськість.

Призначення тематичної лінії «Здоров’я і безпека» − сприяти становленню учнів як духовно, емоційно, соціально й фізично розвинених повноцінних членів суспільства, здатних вести здоровий спосіб життя і формувати безпечне життєве середовище. Під час роботи над навчальним матеріалом, у якому реалізується зазначена тема, учні мотивовані:

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між своїми звичками, поведінкою та здоров’ям, безпекою;

 • усвідомлювати переваги здорового способу життя й безпечної поведінки;

 • обговорювати основні принципи здорового способу життя;

 • дотримуватися правил поведінки в критичних та небезпечних ситуаціях;

 • формувати ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до довкілля як до потенційного джерела здоров’я, безпеки й благополуччя.

Тематична лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямована на розвиток лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в світі, що стрімко змінюється. Зазначена тема привертає увагу учнів до важливості практичних аспектів фінансових питань, усвідомлення взаємозв’язку ініціативності, підприємливості, відповідальності й особистого успіху.

У процесі реалізації цілей тематичної лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» передбачається: • розвивати ініціативність і винахідливість учнів у розв’язанні різних завдань;

 • застосовувати ефективні стратегії, як мовленнєві, так і немовленнєві, з урахуванням конкретного завдання, ситуації;

 • пропонувати ідеї в проектній діяльності, у командній роботі;

 • обґрунтовувати роль гуманітарних наук у розвитку суспільства, різних сфер і галузей життя суспільства, у тому числі економіки, промисловості;

 • оцінювати значення комунікативної компетентності особистості для майбутньої професійної діяльності, для ефективного вирішення щоденних проблем;

 • оцінювати свої здібності в контексті вибору майбутньої професії;

 • аналізувати стратегії, що використовуються в рекламному та інформаційному просторі, з метою запобігання маніпуляцій у сфері соціальних послуг.

Розроблена відповідно до сучасних вимог програма, крім своєї традиційної функції, – бути основою для планування і здійснення навчально-виховного процесу, – детально окреслює очікувані результати навчання і визначає об’єктивні критерії для їх оцінки. Саме цим зумовлені структурні особливості програми, яка складається з пояснювальної записки та основної частини, що містить дві графи.

У першій графі докладно виписано очікувані результати навчання, уміння, які необхідно сформувати в учнів під час опрацювання конкретної теми курсу, а в другій − зміст навчання, деталізовано знання, що їх слід засвоїти. Уміння градуюються за рівнями – від репродуктивних до конструктивних і творчих. Це дає змогу простежити весь процес формування умінь – від найпростіших до складних та вмінь найвищого рівня, які співвідносяться з відповідними рівнями, закладеними в Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів. Критерії – окремий документ, у якому докладно розписано вимоги до знань, умінь і навичок учнів з усіх аспектів володіння мовою, та методика їх оцінювання.

Створенню програми передували теоретичні дослідження усіх аспектів мовної освіти, їх широке обговорення педагогічною громадськістю, практична апробація провідних ідей пропонованої системи навчання.

Програма реалізує сучасні підходи до мовної освіти, які передбачають приведення системи оволодіння мовою у відповідність до геополітичної та мовної ситуації, пріоритетів, критеріїв, ціннісних орієнтацій, перспектив суспільного розвитку. Головною при цьому є життєва адекватність освіти, її орієнтація на задоволення потреб і культурних запитів особистості, пов’язаних із практичною діяльністю, духовним життям, комунікативними інтересами. Пропонована система заснована на синтезі кількох підходівособистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, комунікативного, текстоцентричного, функціонального, соціокультурного, емоційно-смислового.

Програма ґрунтується на таких основних принципах:


 1. практичній спрямованості та комунікативній орієнтації навчання;

 2. взаємозв’язку у вирішенні комунікативних, освітніх, розвивальних і виховних завдань;

 3. взаємопов’язаному розвиткові усіх видів мовленнєвої діяльності;

 4. відборі й організації навчального матеріалу відповідно до вимог мовознавства з урахуванням функціонального підходу, а також специфіки оволодіння українською мовою російськомовними учнями;

 5. наступності між початковою й основною, основною та старшою ланками, а також між класами основної і старшої школи.


Каталог: content -> Новини -> 2017
2017 -> Українська література проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи
2017 -> Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Зміст
2017 -> Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Перелік ключових стейкголдерів із впровадження Національної рамки кваліфікацій та список їх представників
2017 -> Пояснювальна записка Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її у світ книг. В. Сухомлинський


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2015 Програму підготували
України різних національностей, стимулювання їх інтелектуального внеску в науковий потенціал, інтеграції в культуру українського...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Р75 Російська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх нав­чальних зак­ладів з російською мовою навчання / Н. Г. Озерова,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами національних меншин Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка