Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія


Реформи австрійського абсолютизму на західноукраїнських землях кінця ХУІІІ – початку ХІХ стСторінка2/4
Дата конвертації13.03.2018
Розмір0,8 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Реформи австрійського абсолютизму на західноукраїнських землях кінця ХУІІІ – початку ХІХ ст. Реформи австрійського абсолютизму на західноукраїнських землях кінця 18 – початку 19 ст. Передумови і причини реформ. Реорганізація центрального та місцевого управління. Реформи Церкви та освіти. Австрійська колонізація Галичини та Буковини. Австрійські реформи та польський рух на західноукраїнських землях. Селянські реформи та їх вплив на українське суспільство.

Суспільно-політичне та економічне становище українських земель у складі Російської імперії першої половини ХІХ ст. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України та Слобідської України у першій половині ХІХ не. Колонізація Південної України. Російська анексія Криму. Розвиток капіталістичних відносин і посилення розкладу феодально-кріпосницької системи. Зрушення в аграрному секторі. Розвиток промисловості й торгівлі. Зміни в соціальній структурі суспільства. Становлення буржуазії. Міське життя. Заворушення селян і найманих робітників. Виступи військових поселенців.

Суспільно-політичне та економічне становище українських земель у складі Австрійської імперії першої половини ХІХ ст. Розвиток капіталістичних відносин і посилення розкладу феодально-кріпосницької системи. Зрушення в аграрному секторі. Розвиток промисловості й торгівлі. Зміни в соціальній структурі суспільства. Становлення буржуазії. Міське життя. Заворушення селян і найманих робітників. Виступи військових поселенців.

Модернізація імперій і доля України в середині – другій половині 19 ст. Україна в добу російських ліберальних реформ (60–70-і роки ХІХ століття) Кримська війна 1853–1856 рр. Маніфест Олександра ІІ. Підготовка реформи 1861 р. Скасування кріпосного права. Основні положення реформи. Результати реформи в соціально-економічній сфері. Подальше розшарування селянства. Селянський рух у післяреформений період. Земська реформа та особливості її проведення в Україні. Реформа освіти та її наслідки. Судова реформа. Реорганізація громадського управління державними селянами. Реформа системи міського самоврядування. Статут про військову повинність.

Глобальні економічні та соціо-культурні зрушення на українських землях пореформеної доби. Промисловий переворот і становлення капіталізму в Україні. Загальні умови соціально-економічного розвитку України у другій половині ХІХ ст. Перерозподіл земельного фонду. Аграрне перенаселення в Західній Україні. Особливості та хід промислового перевороту. Соціальна структура суспільства. Особливості формування буржуазії та робітничого класу. Робітничий рух. Феномен української трудової еміграції.

Початки національного відродження на українських землях кінця 18 – початку 19 ст. і європейський контекст. Національне відродження початку 19 ст. Витоки прогресивної суспільної думки в Україні. Наполеонівські війни і Україна. Активізація суспільно-політичного руху. Новгород-сіверський патріотичний гурток. Масони в Україні. “Союз порятунку”, “Союз благоденства”, гурток “Залізні персні”. Товариства дворянських революціонерів: Північне, Південне, Об’єднаних слов’ян. Ідея національної незалежності України. Малоросійське товариство. Повстання 1825 р. та його наслідки.

Український, польський та російський національний та революційний рухи першої половини – середини 19 ст. Революція 1848 р. Польський національно-визвольний рух і Україна. Повстання 1830–1831 рр. на українських землях. Справа Ш. Конарського. Початок українського національного відродження. Справа про вільнодумство. Кирило–Мефодіївське Товариство. Програмні документи КМТ. Репресії проти учасників. “Руська трійця”. Активізація національного руху в 1848–1849 рр.

Політична фаза національного руху. Оформлення національної ідеї. Суспільно-політичні рухи на українських землях Австрійської та Російської імперії. Суспільно-політичні рухи Наддніпрянщини у другій половині ХІХ ст. Харківсько-Київське таємне товариство. Діяльність “Землі і волі” на Україні. Польське повстання 1863 р. на Правобережній Україні. Українці у польському національно-визвольному русі. Посилення національно-культурного гноблення в Україні після 1863 р.: “Валуєвський циркуляр” (1863) та Емський указ (1876). Активізація національного руху. Київська громада. М. П. Драгоманов. Часописи “Громада” і “Кіевская старина”. Поширення соціалістичних ідей. Радикалізація українського руху.

Народництво, його течії та напрями. Початковий етап “ходіння в народ”. Другий етап діяльності революційно-народницького підпілля. Зародження політичного напряму в революційному народництві. Осередки “Народної волі” на Україні. Еволюція поглядів і тактики чорнопередільців.

Південноросійський союз робітників. Поширення марксизму.

І Галицький з’їзд соціал-демократів. Селянський рух. Особливості суспільно-політичного життя. Москвофіли. Народовці. Громади. Товариство “Просвіта”. Наукове товариство ім. Шевченка. Радикалізація суспільно-політичного руху. Утворення політичних партій.Національне відродження в підавстрійській і підросійській Україні рубежу 19 – 20 ст.: порівняльна характеристика. Територія України, зміни у регіонально-кількісному та соціальному складі населення. Культурний і мовний процеси та їхня роль у формуванні національної самосвідомості українців. Формування капіталістичної промисловості – основи економічного життя української нації. Гальмівні чинники процесу становлення й консолідації української нації.

Політика російського та австрійського самодержавства в галузі культури та освіти на Україні у ХІХ ст. Освіта. Розвиток науки. Особливості літературного процесу. Культурно-освітні установи. Становлення й консолідація української нації у ХІХ ст.Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ століття. Україна в економічній системі імперій. Особливості промислового та аграрного розвитку українських регіонів. Соціальне становище населення.

Суспільно-політичне життя в Україні на початку ХХ ст. Створення та діяльність українських політичних партій. Національне питання в програмах і політичній діяльності українських партій. Україна в роки першої російської революції 1905 – 1907 рр.

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Соціально-економічне становище українського населення. Активізація трудової еміграції, її причини. Особливості розвитку національно-визвольного руху на західноукраїнських землях. Українські фракції в парламенті Австрії та Галицькому крайовому сеймі.

Українські землі в 1907 – 1914 рр. Посилення режиму політичної реакції в Російській імперії після поразки революції. Шляхи розвитку капіталізму в промисловості і сільському господарстві. Економічне становище західноукраїнських земель. Українські політичні партії та рухи в імперіях Габсбургів і Романових напередодні світової війни.

Україна в роки Першої світової війни. Причини, початок і характер Першої світової війни. Україна в планах протиборчих сторін. Ставлення українських політичних партій до початку війни. Українські січові стрільці. Військові дії на українських землях. Назрівання революційної кризи.

Створення та діяльність Центральної Ради. Створення Української Центральної Ради в Києві, її соціальна база і програма. Утворення Генерального Секретаріату. Універсали Центральної Ради. Жовтневий переворот у Петрограді та ситуація в Україні. Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Створення більшовицького уряду в Харкові. Проголошення самостійної УНР. Брестський мир. Стосунки між Центральною Радою і німецько-австрійською військовою адміністрацією. Конституція УНР.

Українська держава гетьмана П.Скоропадського. Гетьманський переворот. Економічна та соціальна політика гетьманського уряду. Культурно-освітня діяльність гетьманського уряду. Повстансько-партизанська боротьба проти гетьманщини і австро-угорських та німецьких військ. Зовнішня політика гетьманської держави та її еволюція.

Відновлення УНР. Діяльність Директорії. Створення Директорії і її внутрішні протиріччя. Падіння гетьманщини і утворення уряду Директорії. Трудовий конгрес у Києві. Об’єднання УНР та ЗУНР. Наступ радянської Червоної армії на територію України. Соціально-економічні перетворення Директорії та їхні наслідки. Зовнішня політика Директорії УНР. Наступ об’єднаних українських армій на Київ та Одесу. Українсько-білогвардійська війна. Припинення фронтової боротьби. Перший зимовий похід армії УНР. Варшавська угода та її наслідки. Польсько-радянська війна і Україна.

Західноукраїнська Народна Республіка. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Політичні та економічні перетворення в Західній Україні. Боротьба ЗУНР проти польської експансії. Українська Галицька Армія (УГА). ЗУНР в міжнародних стосунках.

Радянська влада в Україні в 1919 – 1920 рр. Встановлення Радянської влади в Україні у 1919 р. Перша радянська Конституція УРР. Соціально-економічна, національна та воєнна політика радянської влади та її наслідки.

Селянсько-повстанський рух. Махновщина.

Наступ Червоної Армії проти денікінських військ. Україна в воєнно-політичному союзі радянських республік. Спільні бойові дії польських і українських військ проти Червоної Армії. Ризький мирний договір.

Перехід до нової економічної політики і особливості її впровадження в Україні. Соціальне-економічне і політичне становище УСРР. Селянський повстанський рух. Голод в Україні. Перехід до нової економічної політики (НЕП). Україна і створення СРСР. Суспільно-політичне життя в Україні в умовах непу. Українізація: суть, причини, наслідки. Національний комунізм та його прояви в політиці і практиці.

Індустріалізація та колективізація в Радянській України. Голод-геноцид 1932-1933 рр.

Індустріалізація: мета, методи, соціально-економічні наслідки. Роль і місце України в союзному промисловому комплексі. Згортання непу. Колективізація і кооперування в сільському господарстві. Радянської України. Голод-геноцид 1932-1933 рр.Громадсько-політичне життя в Радянській Україні в 1930-ті роки. Сталінізм і Україна. Масові репресії. «Розстріляне відродження».

Західноукраїнські землі в 1920-1930-ті роки. Українські землі в складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Соціально-економічні процеси. Опір українського населення політиці колонізації. Українська політична еміграція: загальне становище, основні напрямки, осередки. Національно-визвольний рух.

Україна в роки Другої світової війни. Історіографія проблеми. Українське питання напередодні та на початку Другої світової війни. Карпатська Україна. Українські землі під час вересневої кампанії 1939 року, інкорпорація та радянізація Західної України. Приєднання Буковини та Бессарабії.

Українські землі у військово-політичних планах Німеччини та її сателітів. Військові операції на території України в 1941-1942 рр.Гітлерівський окупаційний режим і радянський Рух опору в Україні.

Адміністративний поділ України в роки окупації Німеччиною та її союзниками. Військова та економічна колаборація. Культура в роки окупації. Проблема остарбайтерів. Знищення гітлерівцями цивільного населення і військовополонених. Голокост на території України.

Становлення радянського підпілля. Тактика радянських партизанських груп і їхні завдання в різні періоди війни.

Український визвольний рух в Другій світовій війні. Основні течії українського самостійницького руху та їхня політична орієнтація та вплив. Діяльність ОУН в умовах радянської дійсності (1939-1941 рр.), розкол Організації. Націоналістичне повстання в західноукраїнських областях влітку 1941 р. Спроба відновлення самостійності України 30 червня 1941 р. Рух Т.Бульби-Боровця. Формування бандерівської УПА. Українсько-польський збройний конфлікт 1942-1945 рр. Взаємини між УПА і радянськими партизанами. Роль УПА у боротьбі з німецьким окупаційним режимом. Боротьба УПА проти радянської влади в 1944-1945 рр.

Звільнення України від гітлерівців. Підсумки Другої світової війни для України. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання гітлерівців з України. Визволення Лівобережної України. Битва за Дніпро і визволення Києва. Бої на Правобережній Україні. Наступальні операції на території Західної України. Відновлення радянських суспільно-політичних структур та економіки України. Участь українців у боях у Європі та на Далекому Сході на завершальному етапі Другої світової війни. Демографічні, матеріальні та культурні втрати України в роки війни. Депортації та міграції. Встановлення західного і південно-західного кордону України. Возз’єднання Закарпаття з Україно. Вихід УРСР на міжнародну арену.

Суспільно-політичне життя та зовнішньополітична діяльність України у 1945-1953 рр. Місце України в політичній системі СРСР. Зростання монополії на владу керівних органів КПРС. Ідеологічна ситуація в Україні в перші повоєнні роки. Нова хвиля боротьби з “українським буржуазним націоналізмом”. Постанови 1946-1951 рр. з питань розвитку української літератури і мистецтва. Посилення сталінізму, репресії кінця 1940-х – початку 1950-х рр.

Україна у міжнародній політиці та її зовнішньополітична діяльність. Геополітичні наслідки Другої світової війни. Угоди України з її сусідами про мир і кордони (Польща, Румунія, Чехословаччина, Угорщина). Згортання зовнішньополітичної активності УРСР.Соціально-економічне становище України у повоєнні роки. Перехід економіки України до мирного життя, відбудова промисловості та сільського господарства. Негативні явища у відбудові та економічному розвитку республіки. Рівень життя у повоєнному місті та селі. Штучність голоду 1946-1947 рр. і його демографічні та соціально-економічні наслідки для України.

Український визвольний рух і його придушення у повоєнне десятиліття. Збройна боротьба ОУН і УПА проти радянської влади в нових умовах після завершення Другої світової війни. Масові депортації населення Західної України. Боротьба українського визвольного руху проти польської комуністичної держави, захист українського населення Польщі від депортацій. Тактика радянських органів держбезпеки у боротьбі з українським визвольним рухом. Депортації населення Західної України в 1950-1953 рр. Знищення залишків українського підпілля (1954-1960 рр.). Підсумки і уроки визвольного руху 1940-1950-х рр., втрати українського народу у ході боротьби за самостійність.

Суспільно-політичні процеси в Україні (середина 1950-х - 1964 рр.). Крах режиму особистої влади після смерті Сталіна, боротьба за владу між найближчим оточенням покійного диктатора. Українська верхівка після смерті Сталіна. Початок реабілітації жертв політичних репресій, амністія німецьким колаборантам.

Курс на демократизацію радянського суспільства, ХХ з’їзд КПРС та його вплив на суспільно-політичне життя в Україні. Передача Криму до складу УРСР. “Українізація” верхівки КПУ. Неоднозначні процеси в культурі та мистецтві. Наука і освіта України. Нові антирелігійні гоніння. для споживання населенням, програма масового житлового будівництва.Шістдесятництво і дисидентський рух в Україні. Активізація громадсько-політичної діяльності української інтелігенції. Поява руху “шістдесятників”. Переслідування опозиційної інтелігенції. Перші прояви переходу від збройної до мирної боротьби за українську державність. Розгортання дисидентського руху, репресії проти дисидентів.

Суспільно-політичне та культурне життя в Україні (1964 – 1984 рр.). Проголошення курсу на “розгорнуте будівництво комунізму” і згортання демократичних перетворень. Особливості перебігу суспільно-політичного життя в Україні. Особливості культурного життя в УРСР. Розвиток освіти і науки, літературна творчість. Зміни в соціальній сфері. Прискорена русифікація народної освіти, книговидавничої справи та кінематографії. Участь УРСР у діяльності міжнародних економічних та культурних організацій.

Україна в економічній системі СРСР (середина 1950-х – перша половина 1980-х рр.). Основні напрямки та проблеми соціально-економічного розвитку республіки у післясталінську епоху. Пошуки оптимізації системи управління народним господарством. Проблеми в сільському господарстві. Роль України в освоєнні цілинних земель. Заходи спрямовані на піднесення життєвого рівня громадян. Пошуки шляхів ефективного розвитку економіки УРСР в 1960-ті рр., їх суперечливість. Стагнація в економічному житті. Загострення екологічних проблем.

УРСР в умовах “перебудови” радянського суспільства. Проголошення курсу на “перебудову” та “демократизацію” суспільства. Основні завдання та етапи “перебудови”. Роль Чорнобильської катастрофи у активізації громадського життя в Україні. Курс на “прискорення”. Спроби радикальної економічної реформи 1987-1989 рр. та її провал. Характер перетворень у сільському господарстві, початок падіння рівня життя населення. Загострення економічних, екологічних і суспільно-політичних проблем. Спроба політичної реформи, оновлення діяльності радянських органів влади. Міжнародні зв’язки УРСР.

Україна на шляху до державної незалежності. Формування багатопартійного суспільства. Склад Верховної Ради УРСР, формування блоків і фракцій. Розгортання національно-демократичного, самостійницького руху в Україні. Формування НРУ й інших українських політичних організацій та партій. Декларація про державний суверенітет УРСР. Студентська “революція на граніті”. Відродження української національної символіки, легалізація УАПЦ та УГКЦ. Утворення Кримської автономної республіки. Здобутки і втрати періоду “перебудови” в Україні. Україна в “новоогорьовському” процесі. Проголошення Акту про державну незалежність.

Суспільно-політичне життя України в умовах державної незалежності. Референдум 1 грудня 1991 р., вибори Президента України. Остаточний розпад СРСР, Біловезькі угоди, створення Співдружності Незалежних Держав. Рішення Верховної Ради України щодо розбудови державної незалежності. Заходи із створення власних Збройних Сил. Проблема Криму та Чорноморського флоту. Реорганізація органів влади.

Вибори до Верховної Ради України. Президентські вибори. Діяльність Президентів України. “Помаранчева революція”. Авторитарний режим президента В.Януковича (2010 – 2014 рр.). «Революція Гідності» 2013-2014 рр. Позачергові вибори Президента України 2014 р. Економічна та суспільно-політична криза в Україні.Економічне та культурне життя України. Українська держава на міжнародній арені. Формування економічної політики незалежної України. Запровадження національної валюти – гривні. Стабілізація економіки на зламі 1990-х – 2000-х рр. Економічні реформи 2000-х рр., зростання вітчизняної економіки. Проблеми реформування сільського господарства. Боротьба за підвищення соціальних стандартів життя.

Проблеми культурного та релігійного життя в незалежній Україні.

Визнання Української держави на міжнародній арені. Вступ до Ради Європи. ГУАМ. Курс України на членство в ЄС і Євроатлантичних структурах. Провал євроінтеграційних процесів у листопаді 2013 р. Криза в зовнішній політиці України. Російська інтервенція та окупація Криму. Російсько-українська війна на Донбасі.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Історія античності як поняття. Спільні риси і особливості в цивілізаційному розвитку Стародавнього Сходу і античного світу. Періодизація історії стародавньої Греції. Природні умови та населення стародавньої Греції.Мінойсько-Ахейська цивілізація ІІ тис. до Р.Х. Зародження перших паростків цивілізації в Егейсько-Кікладському регіоні. Мінойська цивілізація у другому тисячолітті до Р.Х. Ахейська цивілізація у другому тисячолітті до Р.Х. Занепад Мінойсько-Ахейської цивілізації.

Гомерівський період в історії стародавньої Греції. Поеми Гомера як історичне джерело з історії цього періоду. Археологічні джерела про гомерівську Грецію. Розселення грецьких племен в Балканській Греції і на західному побережжі Малої Азії. Створення господарсько-політичної зони в басейні Егейського моря. Майнова та суспільна диференціація. Родові общини і формування основ полісу. Грецька сім'я.

Архаїчна Греція 8-6 ст. до Р.Х. Криза патріархального общинного устрою і пошуки виходу з кризи. Велика Грецька колонізація. Першопочаткова законодавча реформа. Ранньогрецька тиранія. Ліквідація ранньогрецької тиранії і становлення полісного устрою в Греції.

Греція за доби греко-перських воєн. Причини та характер греко-перських воєн. Періодизація греко-перських воєн. Перший етап греко-перських воєн. Другий і третій етапи греко-перських воєн. Завершення греко-перських воєн і їхні наслідки для європейської цивілізації.

Криза класичного грецького поліса. Передумови кризи класичного грецького поліса. Пелопоннеська війна і початок всебічної класичного грецького поліса. Основі прояви кризи класичного грецького поліса. Пошуки шляхів подолання кризи поліса.

Посилення Македонії і кінець класичного періоду в історії стародавньої Греції. Посилення Македонії за Філіппа ІІ. Боротьба про- і антимакедонського угруповань в Афінах. Кінець класичного періоду в історії стародавньої Греції.

Елліністична доба в історії Стародавньої Греції. Походи Александра Македонського. Держава Александра. Діадохи і утворення системи елліністичних держав. Основні риси еллінізму. Еллінізм як заключний етап в історії стародавньої Греції.
Історія Стародавнього Риму
Рим царської доби. Початок римської історії і її місце в історії європейської цивілізації. Легендарна та історична версії заснування Риму. Рим перших царів. Рим за часів етруської династії. Повалення царської влади і встановлення Республіки.

Римська Республіка 5-3 ст. до Р. Х. Першопочатковий устрій Республіки. Війни Риму за домінування на Апеннінському п-ові. Боротьба патриціїв з плебеями і завершення становлення римської цивітас. “Золоте століття” римської республіки.

Криза Римської республіки 2-1 ст. до Р.Х. і встановлення принципату. Внутрішній розвиток Рима у другому столітті до Р.Х. Пунічні війни і початок кризи римської цивітас. Криза цивітас і криза республіки. Пошуки виходу з кризи; реформи 2-1 ст. до Р.Х. Юлій Цезар і тріумвіри. Октавіан Август і встановлення принципату. Принципат як перша форма Імперії.

Римська Імперія за часів Юліїв-Клавдіїв. Епоха терористичного режиму і її місце в становлення Римської імперії. Постаті принцепсів. Рим і римська імперія.

Римська Імперія за часів Флавіїв. Зміцнення імператорської влади за часів Флавіїв. Постаті принцепсів.

Римська Імперія за часів Антонінів. Питання про “золоте століття” Антонінів. Рим і довколишній світ. Постаті принцепсів. Останні Антоніни і початок кризи римської цивілізації.

Соціально-політична та ідеологічна ситуація в Римській імперії 2-3 ст. Криза римської цивілізації і основні виявлення цієї кризи. Зародження та розповсюдження християнства. Рим і “світ варварів”.

Падіння Західної Римської імперії і кінець античної доби в історії людства. Західна і Східна імперії в 5 ст. Натиск варварських племен. Падіння Західної Римської імперії. Кінець античної доби в історії людства.

Всесвітньо-історичне значення античної цивілізації. Доля античної спадщини в Україні.


ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Зміст термінів «середні віки» та «феодалізм» в історичній науці. Хронологічні межі та періодизація історії середніх віків. Основні джерела з історії середніх віків. Сучасна зарубіжна та вітчизняна медієвістика: стан та перспективи.Людина і природа у середньовічній Західній Європі. Особливості природно-географічного середовища Західної Європи у середні віки. Вплив природно-кліматичних умов на господарську діяльність, інші сфери суспільного життя у середні віки. Ставлення людини до природи, вплив на нього християнства. Антропогенний тиск на природу та його наслідки для розвитку середньовічної цивілізації.

Етно-демографічні процеси у Західній Європі в середні віки. Етнічний склад населення середньовічної Західної Європи. Міграційні рухи та їхній вплив на демографічну ситуацію середньовічного Заходу. Макродемографічні процеси у середньовічних західноєвропейських країнах. Мікродемографічні процеси в країнах Західної Європи у середні віки. Загальні закономірності відтворення населення країн Західної Європи у середні віки.

матеріальна культура середньовічного Заходу. Знаряддя праці, технічна оснащеність господарства у Західній Європі в середні віки. Зміни в агрикультурі і агротехніці. Розвиток тваринництва. Рибальство, мисливство, лісні промисли. Прогрес у розвитку ремесла. Шляхи сполучення і транспортні засоби. Гроші і грошовий обіг. Зброя і військове спорядження. Переворот у військовій справі.

середньовічне місто. Проблема генезису середньовічного міста в історіографії. Виникнення середньовічних міст у країнах Західної Європи. Боротьба міст з феодальними сеньйорами і формування міського самоуправління. Формування стану городян. Середньовічний ремісничий цех. Розвиток торгівлі і кредитної справи в Західній Європі.

Соціальні, політичні структури та право у Західній Європі доби середньовіччя. Соціальна структура середньовічного західноєвропейського суспільства. Держава у середньовічній Західній Європі; основні етапи її розвитку та функції. Правові норми у країнах Західної Європи у середні віки. Судоустрій та судочинство.

Християнська церква в середні віки. хрестові походи. Християнство та церква на порозі середньовіччя. Християнізація Європи. Занепад папства у Х-ХІ ст. Клюнійська реформа. Конфронтація між західною і східною церквами. Схизма 1054 р. Папська могутність у ХІІ-ХІІІ ст. Середньовічні єресі. Інквізиція. Чернецтво. Католицькі ордени. Церква у XIV-XV ст. Занепад папства. Хрестові походи.

Ментальність населення середньовічної Європи. Інструментарій середньовічної ментальності, його характерні риси. Уява про простір і час, про природу і способи впливу на неї, про місце людини в загальній структурі всесвіту. Сприйняття хвороби, смерті, потойбічного світу. Середньовічна шкала цінностей. Ідеал жіночості, кохання і краси. Ставлення до праці, форм власності, світу речей, багатства і бідності.

Культура країн Західної Європи в середні віки. Система освіти і наукові знання у країнах Західної Європи у період раннього середньовіччя. Зростання наукової культури в Західній Європі в ХІ-ХІІ ст. Виникнення перших університетів, їх організаційна структура. Учбовий процес в середньовічних університетах. Університетський побут. Розвиток університетської науки в ХІІІ - ХІV ст. Зародження дослідного знання. Студентська творчість. Героїчний епос. Рицарська і міська література. Середньовічне мистецтво. Романська та готична архітектура. Скульптура, живопис.

Культура Візантії у середні віки. Особливості розвитку візантійської культури, роль в ній античної традиції. Розвиток наукових знань. Освіта. Богослов’я і філософія (Варлаам, Геміст, Пліфон, Віссаріон Нікейський та ін.), історичні твори (Прокопій Кесарійський, Феофілакт Сімокатта, Нікіта Хоніат і ін.). візантійська література. Образотворче мистецтво і архітектура.

Західна Європа на рубежі античності та середньовіччя. Утворення варварських королівств. Криза у Римській імперії (ІІІ-V ст.). Суспільний лад стародавніх германців ІІ-V ст. Початок так званого «Великого переселення народів». Утворення «варварських королівств» на території Західної Європи. Падіння Західної Римської імперії. Загальні результати варварських завоювань. Генезис феодалізму в Західній Європі.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма додаткового вступного випробування з дисципліни Історія Київського університету

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма для проведення додаткового вступного випробування при вступі на навчання на 2 курс за програмою освітнього рівня
Бачинська Н. А., канд пед наук, доцент, зав кафедри книгознавства І бібліотекознавства
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма додаткового вступного випробування
Галузеві стандарти вищої освіти спеціальності специфічних категорій «Менеджмент організацій І адміністрування», ступеня «магістра»...
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconМіністерство культури україни
Додаткового фахового вступного випробування для отримання освітнього ступеня магістр
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconРобоча програма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 03 «Гуманітарні...
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма фахового вступного випробування при вступі на ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для здобуття ос бакалавра та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка