Програма додаткового вступного випробуванняСкачати 145,81 Kb.
Дата конвертації02.08.2017
Розмір145,81 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
Інститут управління та економіки

Затверджено” Рекомендовано

На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту

НПУ імені М. П. Драгоманова управління та економіки освіти

Протокол № _ від «__» березня 2015р. Протокол №6 від «18» лютого 2015р.

Голова Приймальної комісії Голова Вченої радиАндрущенко В. П. _________________ / Бех В.П.

Програма додаткового вступного випробування

з _____історії менеджменту________

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття ступеня«магістр»

на базі здобутого ступеня«бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

спеціальність (8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»)

Київ - 2015 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Галузеві стандарти вищої освіти спеціальності специфічних категорій «Менеджмент організацій і адміністрування», ступеня «магістра» передбачають прийом на навчання абітурієнтів з дипломами бакалавра, спеціаліста, магістра.

Програма додаткових вступних фахових випробувань в Інституті управління та економіки освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», ступеня «магістр» розроблена у відповідності до Галузевих стандартів вищої освіти зазначених спеціальностей і побудована таким чином, щоб в ній був сконцентрований необхідний об’єм наукової інформації, якою повинен володіти абітурієнт при складанні додаткового вступного випробування.

Для успішного складання додаткового фахового випробування необхідно володіти науковим категоріальним апаратом, тією понятійною базою, які складають теоретичний фундамент і розкривають зміст і сутність управлінських проблем.

Абітурієнт, який має намір вступити на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» має бути освіченим в питаннях історії розвитку науки, в чому полягає особливості системи управління, як вона складалася, мати уявлення про спадкові соціальні, етнопсихологічні та економічні особливості підприємництва та менеджменту, які можуть вплинути на його діяльність, професійне становлення та майбутній розвиток. Тому дисципліна «Історія менеджменту» є необхідною компонентою навчання студентів спеціальності даної спеціальності.

Блок питань, що розглядають проблему історії менеджменту, спирається на навички абстрактного і аналітичного мислення, здібність аналізувати їх з різних точок зору через усвідомлення головних ідей, їх історичний розвиток, з позицій функцій та складових історії становлення та подальшого розвитку менеджменту.

При підготовці до додаткового вступного випробування абітурієнту не слід обмежуватися одним підручником або одним навчальним посібником. В кінці програми буде запропонований список додаткової літератури, яку можна використовувати при підготовці до додаткового вступного випробування з історії менеджменту.

Програма включає зміст завдань, список рекомендованої літератури, тестові завдання, систему оцінювання знань, умінь та навичок студентів за 100-бальною шкалою.

Шкала переводу рейтингових показників нормованої стобальної університетської шкали оцінювання у стобальну шкалу оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти:


Нормована стобальна

університетська шкалаСтобальна шкала

оцінювання УЦОЯОНаціональна шкала оцінювання

60

124

Задовільно (Е)

61

125

62

127

63

129

64

131

65

133

Задовільно (D)

66

135

67

137

68

139

69

141

70

143

Добре

(C)


71

145

72

147

73

149

74

151

75

153

76

155

77

157

78

159

79

161

80

163

Добре

(В)


81

166

82

169

83

172

84

175

85

178

86

181

87

184

88

186

89

188

90

190

Відмінно (А)

91

191

92

192

93

193

94

194

95

195

96

196

97

197

98

198

99

199

100

200

Зарахування абітурієнтів відбувається на підставі результатів тестового випробування. Тестове завдання містить 50 питань з дисципліни «Історія менеджменту» Максимальна кількість балів – 100, відповідно, вірна відповідь на питання оцінюється в 2 бал. Вступний рейтинг визначається сумою балів, отриманих за результатами вступного тестування.


 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ДОДАТКОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІЗа шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

100-123 бали

Низький

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Наявна повна відсутність уміння міркувати.

Обсяг розв'язаних задач < 50%. У абітурієнта відсутня просторова уява, необхідна для розв'язування задачі.

124-149 балів

Задовільний

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам'ятовування. Абітурієнт поверхово володіє умінням міркувати, його відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту запитання.

Обсяг розв'язаних задач у межах 50-75%. Абітурієнт погано володіє графічними засобами відтворення просторових властивостей предметів на площині

150-174 балів

Достатній

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу властивостей. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білета.

Обсяг правильно розв'язаних задач >75%. Результат розв'язування задачі містить окремі неточності і незначні помилки.

175-200 балів

Високий

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу закономірностей, характеризуються логічністю і послідовністю суджень, без включення випадкових і випадання істотних з них.

Обсяг правильно розв'язаних задач =100%. Кожна розв'язана задача супроводжується ґрунтовним поясненням. Абітурієнт без помилок відтворює просторові властивості предметів на площині

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав від 100-123 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова.Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.


 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
  1. ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Сутність науки менеджменту

 1. Основні поняття науки «менеджмент».

 2. Принципи та функції менеджменту.

 3. Методи менеджменту:

 • Адміністративні методи управління: організаційні, розпорядницькі й дисциплінарні методи.

 • Економічні методи.

 • Соціально-психологічні методи.


Практика управління до виникнення науки менеджменту

   1. Характеристика основних періодів розвитку менеджменту у передфазовий період. До виникнення цивілізацій:

    • Шумери як початківці практики управління;

    • Практика управління в Вавілонії;

    • Управління в Єгипті;

    • Кодекс Хаммурапи – джерело принципів менеджменту.

   2. Класична епоха управління:

 • Теорія управління в Стародавніх Греції та Римі;

 • Китайські трактати з управління: «Мистецтво війни» Сан Цзу та Конституція Чоу.

 • «Архашастра» – індійська практика управління.

   1. Розвиток практики управління в Середньовіччя.

   2. Розвиток капіталізму в управлінні.

   3. Передумови виникнення науки менеджменту.


Школи менеджменту як джерело зародження науки. Школа наукового управління.

 1. Школа наукового управління: загальна характеристика.

 2. Принципи наукового управління Ф.У. Тейлора.

 3. Біографія та основні положення Генри Лоуренса Ганта.

 4. Френк та Ліліан Гілбрети

 5. «Новий підхід» Г.Форда.


Адміністративна школа.

 1. Загальна характеристика школи.

 2. Адміністративна теорія А. Файоля.

 3. Управлінські теорії Ліндела Урвіка та Лютера Гюліка.


Школа людських стосунків (школа руху за гуманні стосунки)

 1. Зародження та загальна характеристика школи. Теорія Г. Мюнстерберга.

 2. Хоторнські експерименти Е. Мейо: етапи, висновки та основні досягнення.

 3. Теорія конфлікту М.-П. Фолетт.

 4. Теорія потреб А.Г. Маслоу.Школа поведінкових наук (біхевіористична школа)

 1. Загальна характеристика школи.

 2. Двохфакторна теорія мотивації Ф. Герцберга

 3. Теорія «ХУ» Д. МакГрегора.

 4. Теорія Кріса Арджиріса.


Сучасна фаза розвитку науки. Основні підходи сучасного менеджменту

 1. Приказки управління Г.А. Саймона.

 2. Механічні та органічні системи Т. Бернса, Дж.М. Сталкера

 3. П’ять основних частин організації Г. Мінцберга


Нова школа (школа гуру менеджменту)

 1. Теорія гуру менеджменту. Основні положення теорій:

 • П. Друкера ,

 • Т. Пітерса,

 • Л. Якокки.


Провідні тенденції розвитку менеджменту в світі та в Україні.

Особливості сучасного менеджменту в різних країнах світу та в Україні зокрема, визначення основних напрямів досліджень в сфері управління та визначення проблемних галузей науки. 1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.


Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова

Протокол № __ від «__» березня 2015р.


Голова фахової комісії / /

Підпис Прізвище, ім'я, по-батькові

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Белінський П.І. Основні теорії менеджменту організацій. – Чернівці, 1999.

 2. Бойет Дж., Бойет Джимми Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления. – М.: «ЗАО Олимп-Бизнес», 2002.

 3. Дункан У.Д. Основополагающие идеи в менеджменте. – М., 1996.

 4. Голубев К.И. История менеджмента. – Спб., 2003.

 5. Иванова С.А. История менеджмента в схемах и таблицах. Часть І. – Днепропетровск: Издательство «Я.Соболевский». – 2004.

 6. История менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. Д.В.Валового. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 7. История менеджмента / А.А.Беляев и др. – М., 1997.

 8. Классики менеджмента./ под ред. М. Уорнера/ Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – Спб.: Питер, 2001

 9. Кравченко А.І. История менеджмента: Учебное пособие для вузов. – 5-е изд. – М.: Академический проект Трикста, 2005. – 560 с.

 10. Кредисов А.И. История учений менеджмента. - Киев: ВИРА-Р, 2000.

 11.  Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента. – М., 2002.

 12.  Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе. Книги, сотворившие менеджмент. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.

 13.  Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Всеобщая история менеджмента. – М.: Элима, 2007.

 14.  Маршев В.И. История управленческой мысли. – М.:ИНФРА-М, 2005, 2010.

 15.  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1993.

 16.  Миллер Н.В., Богославец Т.Н. История менеджмента: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2001.

 17.  Семенова И.И. История менеджмента. – М., 1999.

 18.  Теория управления. Менеджмент. В з-х частях. Ч.2. Классики менеджмента./ Черныш Л.П., Ермалович Л.П. и др. – М., 2007.

 19.  Уткин Э.А. История менеджмента. – М.: Экмос, 1997.

 20.  Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления. – М., 1992

 21.  Хажински А. Гуру менеджмента: дорога к успеху. – СПб.: Питер, 2002.

 22.  Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Альма-Матер, 2005.

 23.  Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні (проблеми теорії та практики): Монографія. – Львів: ЛКА, 1996.

 24.  Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. – Спб.: Питер, 2001.

 25.  Белоусов Р.А. Основные этапы развития теории и практики управления – М., 1981.

 26.  Брасс О. Поняття менеджменту. // Управління освітою. - № 18 (162), від вересня 2007. – С. 10 – 12.

 27.  Гилберт Ф. Изучение усталости. – М., 1921

 28.  Гилберт Ф. Прикладное изучение движения. – М., 1925.

 29.  Грачев М. К новой философии менеджмента // Вопросы экономики. - 1990. – № 2.

 30.  Грейсон Дж., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХІ века. – М.: Экономика, 1991.

 31.  Гріфін Р. В., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. – Львів: Бак, 2001.

 32.  Друкер П. Эффективный управляющий. – М., 1994

 33.  Кезин А.В. Менеджмент: теории управления организациями: Учеб.-методич. пособие. – М.: Гардарики, 2002. – 270 с.

 34.  Кравченко А. Управленческие революции // Социалистический труд.– 1991. – №1.

 35.  Кузнецов Ю.В. Проблемы теории и практики менеджмента. – Спб., 1994.

 36.  Кунц Г.О, Доннел С. Управление: системный и ситуационной анализ управленческих функций. – М., 1981

 37.  Мюнстерберг Г. Психология и экономическая жизнь. – М., 1924.

 38.  Мюнстерберг Г. Основы психотехники. В 2-х т. – СПб., Изд-во “Алтейя”, 1996.

 39.  Практикум по теории управления: Учебное пособие /Под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. — 2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

 40.  Робінс С. Основи менеджменту. – К., 2002.

 41.  Росовецкий С.К. Очерки отечественного менеджмента (Х – начало ХУІІ в.). – К.: МАУП, 2002.

 42.  Современное управление: Энциклопедический справочник: В 2 т. – М., 1997

 43.  Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. – СПб.: «Изд. дом «Бизнесс-пресса», 2000 г.

 44.  Тейлор Ф.У. Принципы научного управления. – М., 1991.

 45.  Уорд М. 50 методик менеджмента. – М., 2000.

 46.  Управление – это наука и искусство / Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. – М., 1992.

 47.  Файоль А. Как надо работать: Практическое введение в науку организации труда. – М, 1972.

 48.  Файоль А. Общее и промышленное управление. – М., 1992.

 49.  Фахутдинов Р.А. Системы менеджмента: Учебно-практическое пособие, 2-е изд. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.

 50.  Фоллетт М.П.Динамическая администрация. – М., 1948.

 51.  Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – М.: Финансы и статистика, 1989.


«Схвалено»

Вченою радою

Інституту управління та економіки освіти

НПУ імені М.П.Драгоманова

від 18 лютого 2015 р.

протокол №6Голова Вченої ради

Інституту управління та економіки освіти

НПУ імені М.П. Драгоманова

Доктор філософських наук, професор Бех В.П.


Каталог: images -> pk-2015 -> програми вступних -> ДОДАТКОВИЙ ІСПИТ -> управління і економ осв
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія
програми вступних -> Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
програми вступних -> Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови, чинних програм з української літератури, а також програми Українського центру оцінювання якості освіти
програми вступних -> Програма вступного фахового випробування


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма додаткового вступного випробування iconПрограма додаткового вступного випробування з дисципліни Історія Київського університету

Програма додаткового вступного випробування iconПрограма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія
Програма розроблена на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма додаткового вступного випробування iconПрограма для проведення додаткового вступного випробування при вступі на навчання на 2 курс за програмою освітнього рівня
Бачинська Н. А., канд пед наук, доцент, зав кафедри книгознавства І бібліотекознавства
Програма додаткового вступного випробування iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма додаткового вступного випробування iconМіністерство культури україни
Додаткового фахового вступного випробування для отримання освітнього ступеня магістр
Програма додаткового вступного випробування iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко 27 березня 2017 р. Програма
Програма додаткового вступного випробовування з історії філософії для вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти зі...
Програма додаткового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма додаткового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія»
Фахове вступне випробування з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки абітурієнта та становить особливу...
Програма додаткового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма додаткового вступного випробування iconПрограма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальностіБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка