Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістраСторінка2/3
Дата конвертації19.02.2018
Розмір0,49 Mb.
1   2   3

6.Теорія і практика перекладу


 1. Дефініції перекладу.

 2. Види перекладу.

 3. Переклад у сучасному світі. Культурні та мовні бар'єри.

 4. Переклад як тип комунікації.

 5. Зв'язок перекладознавства з іншими філологічними дисциплінами.

 6. Загальна і спеціальна теорія перекладу. Стильові теорії перекладу.

 7. Історія перекладу. Критика перекладу. Дидактика перекладу.

 8. Поняття перекладності.

 9. Перекладацькі універсалії. Інваріант перекладу.

 10. Інтерференція у перекладі.

 11. Перекладацька еквівалентність. Адекватність перекладу.

 12. Види текстової інформації. Типи текстів і специфіка їх перекладу.

 13. Інтерпретація тексту. Перекладацький аналіз тексту.

 14. Ділова кореспонденція. Інструкції. Договори. Наукові статті.

 15. Рекламні тексти. Комікси. Дитяча література. Драматургія. Лірика

 16. Реалії, екзотизми, історизми.

 17. Власні імена. Транскрипція і транслітерація.

 18. Складені іменники. Абревіатури.

 19. Фразеологічні одиниці.

 20. Відмінності структури німецької та української мови.

 21. Артикль. Порядок слів. Розширені означення.

 22. Пасивні конструкції. Підрядні речення. Умовний спосіб.

 23. Види відхилень від літературної норми і їх відтворення засобами іншої мови.

 24. Стилістичні фігури і ресурси їх відтворення.

 25. Заголовки текстів як самостійна перекладацька одиниця.

 26. Індивідуальна мова персонажів. Каламбури. Гра слів.

 27. Рецептивний етап перекладу.

 28. Продуктивний етап перекладу.

 29. Редагування перекладу.

 30. Причини перекладацьких помилок.

 31. Критерії відповідності перекладу оригіналові. Читацькі сподівання.

 32. Значення перекладу для розвитку національних мов. Переклад і культурні процеси

 33. Переклад Біблії.

 34. Переклад від найдавніших часів: Єгипет, Рим. Середні віки.

 35. Теоретики і практики перекладу в добу романтизму.

 36. Іван Франко як визначний діяч українського перекладу.

 37. ХХ століття – століття перекладу.

 38. Рецепція німецькомовної літератури в Україні та української літератури в німецькомовному світі.Рекомендована література

 1. Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія та практика перекладу. Вінниця, 2006.

 2. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. Київ, 2003.

 3. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства. Львів, 2010

 4. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література. Львів, 2002.

 5. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ, 2006.

 6. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Tübingen, 1998.


7. Методика вивчення іноземної мови

 1. Методика вивчення іноземних мов як наука. Зв’язок методики із суміжними дисциплінами.

 2. Базові методичні категорії: принцип, метод, методична система, методичний прийом.

 3. Засоби навчання, їх типи та можливості використання на різних ступенях навчання.

 4. Методи вивчення іноземних мов: цілі, зміст і принципи навчання.

 5. Сучасні методичні принципи викладання іноземних мов.

 6. Чотирикомпонентна мета вивчення іноземних мов у середніх навчальних закладах.

 7. Поняття іншомовної комунікативної компетенції.

 8. Основні та факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з іноземної мови для СНЗ.

 9. Методика формування фонологічної компетенції. Основні типи і види вправ для формування фонологічної компетенції.

 10. Методика формування іншомовної граматичної компетенції. Мета і зміст навчання граматичного матеріалу у СНЗ.

 11. Поняття «активний» і «пасивний» граматичний мінімум. Типи і види вправ для засвоєння граматичних структур активного та пасивного граматичного мінімуму.

 12. Методика формування іншомовної лексичної компетенції. Різні способи семантизації лексичних одиниць.

 13. Етапи роботи з лексичним матеріалом.

 14. Типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму. Поняття «активний»,«пасивний» та «потенційний» лексичний мінімум.

 15. Мета, зміст і методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні.

 16. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Труднощі аудіювання. Способи презентації аудіотекстів Система вправ для навчання аудіювання. Різні способи перевірки розуміння аудіотекстів.

 17. Загальні та відмінні характеристики діалогічного і монологічного мовлення, їх урахування в процесі навчання. Функціональні типи діалогу та монологу.

 18. Методика формування компетенції в діалогічному та монологічному мовленні.

 19. Методика формування компетенції в читанні. Мета і зміст навчання читання у СНЗ. Класифікація видів читання. Робота з текстом для читання. Способи перевірки розуміння прочитаного.

 20. Методика формування компетенції в письмі. Мета і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. Система вправ для навчання письма.

 21. Організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови в СНЗ. Урок як основна форма навчання. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови, типологія уроків. Структура уроку, особливості уроку на різних ступенях навчання.

 22. Контроль у навчання іноземних мов: функції, види, форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови у СНЗ.

 23. Тест як засіб контролю: структура, типи, види, методика використання.

 24. Планування навчально-виховного процесу з іноземної мови. Види планів. Особливості планування уроків іноземної мови на різних ступенях навчання.

 25. Індивідуалізація процесу вивчення іноземних мов у СНЗ.


Рекомендована література

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник./Кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

 2. Панова Л.С.,Андрійко І.Ф. та ін. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. Підручник. –К.: Академія, 2010.

 3. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Посібник./ Кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004.

 4. Bausch K.-R., Christ H., Krumm H.-J.(Hrsg).Handbuch Fremdsprachenunterricht.- Tübingen und Basel: A.Francke Verlag, 2003.

 5. Huneke H.-W., Steinig W. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. – Erich-Schmidt-Verlag, 2002.

 6. Neuner G., Hunfeld H.: Methoden das fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Fernstudieneinheit.4, 2000.

 7. Roche J. Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. – Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2001.

 8. Rösler D. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung.- Stuttgart/Weimar: Verlag J.B.Metzler, 2012.

 9. Storch G. Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. – München: W.Fink, 2009.

8. Німецька література

Література Середньовіччя та Відродження

Німецька література раннього середньовіччя.

 1. Найстаріші писемні пам’ятки. Формування усної літератури в умовах великого переселення народів. Поезія давніх германців. Хвалебні та героїчні пісні. Поняття «героїчна пісня», основні жанрові ознаки. «Пісня про Гільдебранта» як зразок героїчної пісні. «Мезербурзькі заклинання» як зразок ритуальної поезії.

 2. Каролінгське Відродження. Клерикальна література. Християнізація та освіта в епоху Каролінгів. Становлення німецькомовної писемності. Перші переклади. Віршовані та прозові переклади Біблії. «Хеліанд» (Спаситель). «Життя Ісуса» Отфріда.

 3. Література періоду Оттонівського відродження. Творчість Гротсвіти Гандергаймської та Ноткера. Занепад німецькомовної літератури. Лірика вагантів.

Література періоду зрілого середньовіччя: витоки і розквіт куртуазної культури

 1. Куртуазна культура та література. Основні лицарські чесноти. Куртуазна любов.

 2. Лицарська лірика – міннезанг: поняття високої та низької мінне. Жанрові ознаки та типологія міннезангу (форма, тематика). Основні представники. Творчість Вальтера фон дер Фогельвайде: міннезанг, шпрухи

 3. Лицарський роман. Основні жанрові особливості. Гартман фон Ауе «Бідний Генріх», Вольфрам фон Ешенбах «Парцифаль», Готфрід Стразбурзький «Трістан та Ізольда»

 4. Народно-героїчний епос високого середньовіччя. Жанрові особливості, історичне підгрунтя.

 5. Середньовічна дидактика: Тваринний епос. Творчість Штрікера та Фрейданка

Література пізнього середньовіччя.

 1. Занепад лицарської культури. Міська література: причини виникнення, умови формування. Вернер Садівник «Селянин Гельмбрехт»: зародження реалізму.

 2. Майстерзанг. Народні книги. Зародження драми: духовна та світська драма (фастнахтшпіль). Різноманіття малих епічних форм. Шванки.

Література Німеччини доби Відродження.

 1. Поняття Гуманізму та Реформації. Діяльність вчених-гуманістів. Ульріх фон Гуттен, Йоганнес Рейхлін та «Листи темних людей». Творчість Еразма Роттердамського.

 2. Література дурнів: причини виникнення, дидактичні особливості. Образ блазня у літературі дурнів.

 3. Міська література. Себастьян Брандт «Корабель дурнів», народна книга «Шільдбюргери».

 4. Майстерзанг Ганс Сакс.

 5. Діяльність Мартіна Лютера.

Література XVIIXVIII століть

Підґрунтя розвитку та основні риси літератури XVII ст.

 1. Поняття «бароко». Історична та літературна ситуація в Німеччині 17 ст. Мовні товариства. Внесок М. Опіца у розвиток літератури.

 2. Лірика в епоху бароко, основні жанри, тематика, представники. Перша та друга сілезькі школи. А.Гріфіус, П.Флемінг. Г.фон Гофмансвальдау.

 3. Драма та театр в епоху бароко. Німецький мандрівний театр. Драматургія А.Гріфіуса. Тематика та проблематика драм. Давід Каспар Лоенштайн. Розвиток комедії. Комедії Х. Рейтера. Драматургія Крістіана Вайзе.

 4. Становлення роману в німецькій літературі. Жанрова типологія романів 17 століття. Творчість Ганса Гріммельсгаузена та Крістіана Рейтера. Шахрайськи роман. Література брехунів.

Література XVIII ст. Німецьке Просвітництво.

 1. Літературна ситуація в Німеччині 18 ст., основні літературні напрями. Рококо. Пієтизм. Творчість Ф.Г. Клопштока. Поетологічна концепція. Творчість К.М.Вілянд, романи. Творчість Готшеда, літературна програма та практика. Нормативна поетика.

 2. Просвітнцько-міщанська література др.п. 18 ст. Естетика Г.Е.Лессінга у трактаті «Лаокоон або про межі малярства та поезії». Г.Е. Лессінг та міщанська трагедія. Теорія співчуття. Теорія трагедії у «Гамбурзькій драматургії». Літературна діяльність Г.Е.Лессінга

 3. Література «Бурі і натиску» та Ваймарівського класицизму. Й.Г Гердер. Концепція генія. Творчість Й.В.Гете. Сентиментальний роман «Страждання молодого Вертера», трагедія «Фауст». Творчість Ф.Шіллера.

Література XIX століття

Німецький романтизм

 1. Між класицизмом та романтизмом. Ф. Гельдерлін. Роман «Гіперіон», драма «Смерть Емпедокла», лірика. Творчість Я.Пауля.

 2. Ранній романтизм. Єнська школа романтизму. Філософія та теорія. Брати Шлегелі. Поняття «універсальної поезії», «романтичної іронії». «Магічний ідеалізм» Новаліса. Творчість Л.Тіка, Ф.Шлегеля, В. Вакенродера.

 3. Література пізнього романтизму Гейдельберзький гурток. К.Брентано, А. фон Арнім. Фольклорна творчість братів Грімм. Берлінський гурток. Життя та творчість Е.Т.А. Гофмана, Адельберта фон Шаміссо, Фрідріха де ла Мот Фуке. Драматургія та новелістика Г. фон Клейста. Швабська школа романтизму.

Література напередодні березневої революції.

 1. «Vormärz». Суспільно-політична ситуація. Філософське підгрунтя. Л.Фейербах, К.Маркс, Ф. Енгельс. Діяльність «Молодої Німеччини»: Карл Гуцков, Генріх Ляубе. Творчість Г.Гейне. Політична тенденційна поезія. Г. Гервег, Ф.Фрайліграт. Драма періоду «Vormärz»: K. Д. Граабе, К.Іммерман, Г.Бюхнер.

 2. Бідермайер 1820-1850. Особливості культури Бідермайера. Творчість Е.Меріке, А.Штіфтера. Драматургія Ф.Грільпарцера.

Література реалізму

 1. «Поетичний» («бюргерський») реалізм. Німецький реалізм у контексті європейського. Вплив філософії А.Шопенгауера на літературу реалізму.

 2. Соціальний роман Т.Фонтане.

 3. Реалістична новела: А.Штіфтер, Т.Шторм. В.Раабе.

 4. Філософська та поетична спадщина Ніцше.

Література к.XIX – п.п. ХХ ст.

Натуралізм.

 1. Філософське та наукове підґрунтя формування. Розвиток німецького натуралізму: послідовний натуралізм. Секундний стиль.

 2. Натуралістична лірика та проза. Творчість А.Гольца та Й.Шляфа.

 3. Натуралістична драма: проблема герой-середовище.

Література модернізму.

 1. Імпресіонізм, символізм, неоромантизм, югендштіль, декаданс. Творчість Штефана Георге. Поезія символізму. Райнер Марія Рільке. Лірична проза. Гуго фон Гофмансталь. «Лист лорда Шандо» як канонічний текст модернізму.

 2. Експресіонізм у німецькій літературі. Експресіонізм в історичному контексті.
  Експресіоністична лірика. Експресіоністична драма Експресіоністична проза (А.Деблін, новели Ф.Кафки). Дадаїзм.

Література 20-х років ХХ ст.

 1. Період Ваймарівської республіки. «Нова діловитість». Особливості реалізму ХХ ст. Література втраченого покоління. Е.М.Ремарк.

 2. Нові романні техніки та модифікації роману. Інтелектуальний роман Т.Манна, сімейний роман. Соціальний роман. Філософська проза Г.Гессе. Роман великого міста А.Дьоблін «Берлін. Александерпляц».

 3. Теорія «епічного театру» Б.Брехта ефект «очуження».

Література 30-40-х рр.

 1. Внутрішня еміграція, література у вигнанні.

 2. Роль історичного роману. Історичний роман Г. Манна та Л. Фейхтвангера.

Література другої половини ХХ ст.

 1. Література руїн. Творчість В. Борхерта. Вплив Філософії Мартіна Гайдеггера, Карла Ясперса, Жана Поля Сартра на повоєнну літературу в Німеччині. Політичний поділ Німеччини та його вплив на літературу.

 2. Література НДР. Соціалістичний реалізм. Творчість А.Зегерс». Література відбудови: Бітерфельдська дорога. Ankunftsliteratur (література прибуття, література буднів), роман буднів. «Нова суб’єктивність» . Творчість К. Вольф.

 3. Література ФРН. Група 47: тематика творів, вплив на формування літературного процесу в Німеччині. Особливості лірики, нові форми. Конкретна поезія. Ойген Комрінгер. Лірика М.Л.Кашніц та Неллі Закс. Екзистенціалізм у німецькій літературі 50-х рр. Г.Е.Носсак. Проза. Театр абсурду. Макс Фриш. Група 61. Макс фон дер Грюн. Нова суб’єктивність 70-х років. Творчість Г. Грасса.

 4. Література Німеччини після об'єднання. Тематика та проблематика творів. К.Вольф «Was bleibt». Феномен поп-літератури. Творчість Ю. Герман, І. Шульце. Постмодерністичні тенденції в німецькій літературі: П. Зюськінд.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. История немецкой литературы. В 5-ти томах. - Москва, 1962.

 2. История немецкой литературы. В 3-х томах. - Пер. с нем. Общ.ред А.Дмитриева. - М.: Радуга, 1986.

 3. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. - 7. Auflage /hrsg. von W.Beutin, K. Elehrt, W.Emmerich u.a. - Stuttgart: Verlag J.B. Mezler, 2008.

 4. Fiskowa S.P. Geschichte der deutschen Literatur in Perioden, Entwicklungsrichtungen, Ideen und Namen. - Львів: Паїс, 2003

 5. Літературознавчий словник-довідник [за ред. Гром'яка Р]. Nota Bene. Київ: Академія, 2007


Додаткова

 1. Гуревич А. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства.  М.: Искусство, 1990

 2. Мелетинский Е. Средневековый роман. Происхождение и классические формы. - Москва. Главная редакция восточной литературы издательства "Наука",1983 http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/meletinskij-srednevekovyj-roman/index.htm

 3. Морозов А.А. «Симплициссимус» и его автор. Л., 1984

 4. Слободкин Г.С. «Кристиан Рейтер и его «Шельмуфский»

 5. Стороха Б. До питання про етапи розвитку конкретної поезії від античності до ХХ століття / Богдан Стороха // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – Вип. 17. – К. : Ін т л ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – С. 25–30.

 6. Ференц Н. C. Основи літературознавства : підручник / Надія Станіславівна Ференц . – Київ : Знання, 2011 . – 431 с.

 7. Хойслер А. Германський героический эпос и сказание о Нибелунгах. – М., 1960

 8. Чуловський Б. Лірика німецького бароко: Андреас Гріфіус [Текст] Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2010. - №6. - с. 25-26

 9. Шалагінов Б. Класики і романтики. Штудії з історії німецької літератури XVIII-XIX століть. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013


ХУДОЖНІ ТЕКСТИ:

 1. Мезербурзькі заклинання. Муспілі. Весобрунська молитва

 2. Пісня про Гільдебранта

 3. Пісня про Нібелунгів

 4. Гартман фон Ауе. Бідний Генріх

 5. Вольфрам Ешенбах. Парцифаль

 6. Готфрід Страсбурзький. Трістан та Ізольда

 7. Вальтер фон дер Фогельвайде. Лірика

 8. Вернер Садівник. Селянин Гельмбрехт

 9. Штрікер. Піп Аміс

 10. Тваринний епос. Рейнеке-Лис

 11. Народні книги. Про доктора Фауста. Тіль Уленшпігель. Шільдбюргери

 12. Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті

 13. Себастьян Брант. Корабель дурнів

 14. Листи темних людей

 15. Ганс Закс. Майстерзанг. Фастнахтшпілі

 16. Андреас Гріфіус «Катерина Грузинська», «Сльози батьківщини», «Марнота марнот, усе марнота», «До Євгенії»

 17. Пауль Флемінг, лірика

 18. Філіп фон Цессен, лірика

 19. Й.Г.К.Гріммельсгаузен. Сімпціцій Сімпліцісімус

 20. Міхаель Мошерош «Видіння Філандера із Зіттенвальду»

 21. К.Рейтер «Шельмуфський».

18-19 ст.

 1. Г.Е. Лессінг. Лаокоон або про межі малярства та поезії. Емілія Галотті. Мінна фон Барнгельм.

 2. Й.В.Гете. Страждання юного Вертера. Фауст. Поезія і правда. Лірика

 3. Ф.Шиллер. Балади. Розбійники. Підступність і кохання. Орлеанська діва. Вільгельм Телль. Теоретичні праці

 4. Ф. Гельдерлін. Гіперіон

 5. Л.Тік Білявий Екберт, Руненберг, Подорожі Франца Штернбальда

 6. Ф.Шлегель Люцинда

 7. В.Вакенродер Неймовірне життя композитора Йозефа Берглінгера

 8. Новаліс. Гімни до ночі. Учні в Саїсі. Генріх фон Офтердінген

 9. Якоб та Вільгельм Грімм. Дитячі та домашні казки

 10. Е.Т.А Гофман. Життєва філософія кота Мурра.

 11. Г.фон Клейст. Міхаель фон Кольхаас. Пентесілея. Розбитий глечик

 12. Г.Гейне. Книга пісень. Німеччина. Зимова казка

 13. А.Штіфтер. Поліття

 14. Е.Меріке. Моцарт по дорозі до Праги

 15. Г.Бюхнер. Ленц

 16. Т.Фонтане. Еффі Бріст

 17. Т.Шторм. Іммензее

ХХ століття

 1. А. Гольц, Й. Шляф. Папа Гамлет

 2. Г. Гауптман. Перед сходом сонця. Ткачі

 3. Ф. Ніцше. Народження трагедії з духу музики. Так казав Заратустра

 4. Г. фон Гофмансталь Лист лорда Шандо

 5. С. Георге. Лірика

 6. Р. М.Рільке. Лірика. Роман «Нотатки Мальте Лаурдіса Брігге».

 7. Роберт Музіль. Людина без властивостей. Книга 1 / Пер. з нім. О.Логвиненка. — Київ: Видавництво О.Жупанського, 2010

 8. А. Дьоблін. Берлін. Александерпляц. Вбивство Кульбаби

 9. Т. Манн. Будденброки. Зачарована гора в 2 т. - Київ: Юніверс, 2009

 10. Г. Манн. Молоді літа короля Генріха IV. Вчитель Мерзота

 11. Ф. Кафка. Процес. Замок. Новели

 12. Е. М. Ремарк. Три товариші На західному фронті без змін.

 13. Г. Гессе. Степовий вовк. Зіддхартха. Гра в бісер

 14. Б. Брехт. Матінка Кураж та її діти. Життя Галілея

 15. В. Борхерт. Хліб. Оповідання

----------------------------------------------------------------------

 1. А. Зегерс. Сьомий хрест. Прогулянка мертвих дівчат

 2. Г.Белль. Де ти був, Адаме? Подорожній, коли ти прийдеш у Спа

Очима клоуна

 1. К. Вольф. Розділене небо. Роздуми про Крісту Т.

 2. Г. Е. Носсак. Спіраль

 3. Г. Грасс. Бляшаний барабан. Ходою краба. Кіт і миша

 4. П.Зюськінд. Парфумер. Оповідання.

Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № 7 від 15 лютого 2017 р.

Голова Вченої ради В. Т. СулимЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ОС «Магістр»: Спеціалізація 035.04 - германські мови та літератури

(німецька мова та література)

TEST 1

I. Praktischer Kurs der deutschen Sprache

1.1. Finden Sie alle korrekten Varianten der Übersetzung und tragen Sie die Nummern/die Nummer der Antworten/der Antwort in der richtigen Reihenfolge ein.

#1. Він вдає, ніби все знає з математики.


(………….)

1.    Er tut so, als ob er in Mathematik alles wüsste.

2.    Er tut so, als ob er wüsste in Mathematik alles.
3.    Er tut so, als er in Mathematik alles wissen.
4.    Er tut so, als ob er in Mathematik alles gewusst hätte.
5.    Er tut so, als er in Mathematik alles wüsste.

#2. Якби ж вони зупинилися на червоне світло!


(………….)

1. Wenn sie auch bei Rot stehen geblieben wären!


2. Wenn sie nur bei Rot stehen geblieben wären!

3. Wären sie bloß bei Rot stehen geblieben!


4. Wenn sie nur bei Rot gestanden blieben!
5. Würden sie nur bei Rot stehen!

#3. Навіть якби дощило, ми б поїхали на екскурсію.

(………….)

1. Auch wenn es regnete, würden wir den Ausflug unternehmen.2. Wenn es regnete, unternähmen wir den Ausflug.

3. Wenn es nicht regnete, würden wir den Ausflug unternehmen.

4. Auch wenn es regnete, unternähmen wir den Ausflug.

5. Auch wenn es regnen würde, unternähmen wir den Ausflug.


#4. Йому здавалося, що він діяв правильно.

(...........)

1. Es schien ihm, dass er richtig handelte.

2. Er schien richtig zu handeln.

3. Es schien, dass er richtig handelte.

4. Er glaubte richtig zu handeln.

5. Er handelt wahrscheinlich richtig.
#5. Він вчора мене відвідав, що мене дуже втішило.

(...........)

1. Er hat mich gestern besucht, das mich sehr gefreut hat.

2. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dass er mich gestern besucht hat.

3. Ich habe mich über sein gestriges Besuch sehr gefreut.

4. Er hat mich gestern besucht, was mich sehr gefreut hat.

5. Dass er mich gestern besucht hat, darüber habe ich mich sehr gefreut.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки
Програма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки 020302 «Історія» для абітурієнтів, які вступають на базі окр «Молодший...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограма вступних випробувань для вступників на спеціальність 024 «Хореографія» окр «Спеціаліст» Київ 2016 пояснювальна записка
«Хореографія» здійснюється на основі ступеня бакалавра за напрямом 020202 «Хореографія» (спеціалізації «Народна хореографія», «Бальна...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограма фахового вступного випробування при вступі на ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для здобуття ос бакалавра та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності

Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо ступеня «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
На дану спеціальність приймаються особи, які мають вищу освіту за освітнім ступенем «Бакалавр» 020204 «Музичне мистецтво», 020104...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограма фахових вступних випробувань з німецької мови для вступу на навчання
Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій опрацьованих мовних (граматичних та лексичних) явищ та вмінь вживати...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
Запропонована Програма для підготовки І здачі вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури призначена для магістрів, спеціалістів...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
На даний освітньо-кваліфікаційний рівень приймаються особи, які мають базову вищу освіту, освітній ступінь бакалавра 020204 «Музичне...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка