Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ МагістрСторінка1/5
Дата конвертації21.10.2017
Розмір0,53 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________ С.В.Мельничук

„____”______________ 2014 р.
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ
для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр"(повна форма навчання)
спеціальність – 8.02030302 „Російська мова та література”

Схвалено Вченою радою філологічного факультету

Протокол № 6 від „10” лютого 2014 р.
Голова ради проф. Бунчук Б.І.

Чернівці-2014

Пояснювальна записка
Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» підготовка фахівців з вищою освітою: бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями згідно з відповідними освітньо-професійними програмами.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра на базі відповідної освітньо-професійної підготовки бакалавра. Програма підготовки магістра спрямована на поглиблене вивчення спеціальних дисциплін з елементами наукового дослідження.Мета курсу полягає у викладенні основних лінгвістичних понять та теорій сучасної російської мови; вивченні лексичних, фонетичних, словотвірних, морфологічних, синтаксичних одиниць та категорій; систематизації знань про способи аналізу мовного матеріалу та шляхи вирішення практичних проблем при вивченні різних розділів граматики російської мови.

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень неповної вищої освіти особи, яка здобула спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Бакалавр за професійним спрямуванням ФілологіяРосійська мова та література») повинен мати професійні знання, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміти компетентно застосовувати їх у своїй професійній діяльності.

Професійні філологічні знання формуються шляхом: • всебічного вивчення історії мови та історії літератури;

 • вивчення теоретичних основ мовознавства та літературознавства, основних процесів розвитку мовних і літературних явищ;

 • оволодіння методикою майстерного викладання фахових дисциплін;

 • вироблення потреби постійного і всебічного нарощування цих знань у процесі своєї діяльності;

 • усвідомлення явищ російської культури спеціаліст-філолог повинен сприймати в контексті світової культури.

Бакалавр з фаху «Російська мова та література» повинен мати відповідний рівень філологічної, етичної та психологічної культури, чітко сформоване філософське, економічне, політичне мислення: розумітися на проблемах ринкової економіки, соціальних, національних, історичних та демографічних процесах розвитку суспільства; засвоїти закономірності та особливості культурного розвитку людства; мати активну життєву позицію.

Рівень професійно-філологічної культури повинен мати тенденцію до удосконалення.


Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Магістр за професійним спрямуванням Філологія (спеціальність Російська мова та література) повинен мати професійні знання, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміти компетентно застосовувати їх у своїй професійній діяльності.

Професійні філологічні знання формуються шляхом: • всебічного вивчення історії мови та історії літератури;

 • ґрунтовного вивчення теоретичних і методологічних основ мовознавства та літературознавства, основних процесів розвитку мовних і літературних явищ;

 • оволодіння методикою майстерного викладання фахових дисциплін;

 • оволодіння методами і методиками науково-дослідної роботи;

 • вироблення потреби постійного і всебічного нарощування цих знань у процесі своєї діяльності.

 • усвідомлення явищ російської культури в контексті світової культури,

 • сприйняття явищ російської культури у проекції російсько-українських культурних взаємин.

Магістр за професійним спрямуванням Філологія (“Російська мова та література”) повинен мати відповідний рівень філологічної, етичної та психологічної культури, чітко сформоване філософське, економічне, політичне мислення: він має розумітися на проблемах ринкової економіки, соціальних, національних, історичних та демографічних процесах розвитку суспільства; засвоїти закономірності та особливості культурного розвитку людства; мати активну життєву позицію.

Рівень професійно-філологічної культури магістра філології повинен мати тенденцію до удосконалення.


СУЧАСНА РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Мета та завдання лексикології, лексикографії, фразеології як мовознавчих дисциплін. Семасіологія та ономасіологія. Специфіка лексичного складу мови як предмета вивчення. Лексика російської мови як система та її специфіка. Парадигматика та синтагматика. Слово та його ознаки. Лексема та семантема. Лексичне значення слова, його компоненти. Внутрішня форма слова. Основні типи лексичних значень слів. Однозначні та багатозначні слова. Регулярні типи полісемії. Омонімія, види омонімів. Паронімія. Лексична конверсія. Лексична синонімія, типи синонімів. Антоніми та їх типи. Мовні засоби вираження синонімії та антонімії в російській мові, їх стилістичне використання. Різноаспектні типи лексичних мікросистем російської мови. Стилістичні пласти російської лексики. Пласти російської лексики за походженням. Власне російська лексика. Слова іншомовного походження, їх типи. Лексика загального вжитку та спеціальна. Особливості термінологічної лексики. Жаргонізми та арго. Діалектна лексики та її різновиди. Активна та пасивна лексика сучасної російської мови. Застарілі слова: архаїзми та історизми. Неологізми і їх типи. Аспекти вивчення фразеологічних одиниць. Типи фразеологічних одиниць. Системні відношення у сфері фразеології. Словники як найважливіше джерело вивчення лексики та фразеології російської мови. Типологія словників за багатоаспектною класифікацією. Зміни в лексиці і фразеології російської мови кінця ХХ століття.


Вимоги до знань та умінь:

Студент повинен знати: • предмет, об’єкт та завдання лексикології, лексикографії, фразеології;

 • основні положення праць мовознавців, які розробляли теоретичне підґрунтя лексикології, лексикографії, фразеології;

 • методи та методику дослідження лексико-семантичних явищ;

 • базові поняття лексикології, лексикографії, фразеології, що складають їх концептуальну основу;

 • типологію лексичних і фразеологічних значень і основу системних відносин у лексиці та фразеології;

 • існуючі погляди на проблемні питання лексикології, лексикографії та фразеології;

 • особливості лексичної системи мови;

 • основні парадигматичні групи лексики;

 • специфічні ознаки слова як основної одиниці лексикології;

 • типи лексичних значень;

 • відмінності фразеологізма від слова, ознаки фразеологізмів, типи фразеологізмів та їхні системні зв’язки;

 • специфіку функціонування у мовленні лексико-фразеологічних засобів;

 • основні філологічні словники;

 • тенденції розвитку лексико-фразеологічної системи російської мови;

 • послідовність лексичного аналізу складових зв'язного тексту.

Студент повинен уміти: • вільно користуватися системою знань з лексикології, лексикографії, фразеології;

 • оцінювати здобутки вчених-славістів у розробці конкретних проблем лексикології, лексикографії, фразеології;

 • зіставляти елементи лексико-фразеологічних систем російської та української мов;

 • кваліфіковано аналізувати слова та фразеологізми, враховуючи багатоаспектність їх дослідження;

 • вільно користуватися лексико-фразеологічними ресурсами російської мови у власній мовленнєвій діяльності;

 • ілюструвати різні лексико-семантичні та фразеологічні явища прикладами з художньої літератури та публіцистики;

 • розрізняти типи слів (багатозначні, однозначні), види лексичних значень (пряме, переносне, мотивоване, немотивоване, синтаксично зумовлене і т.д.); виділяти компоненти лексичного значення слова; розрізняти види системних зв’язків; підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, розрізняти пароніми, омоніми і т. д.;

 • формувати і розрізняти лексичні мікросистеми (тематичні групи, лексико-семантичні групи, семантичні поля і т.д.);

 • визначати приналежність лексики до різних стилістичних пластів, до власне російської чи запозиченої лексики з урахуванням її видів (калька, напівкалька, варваризм тощо), лексики загальновживаної чи спеціальної, активного чи пасивного запасу тощо;

 • виділяти фразеологізми, визначати їх типи, підбирати фразеологічні синоніми, антоніми тощо;

 • користуватися різними типами філологічних словників;

 • здійснювати розгорнутий лексико-фразеологічний аналіз тексту;

 • пояснювати і зіставляти положення вузівської та шкільної програм з лексикології та фразеології.
Каталог: res -> chnu.edu.ua -> gradinf -> 2014 -> programa vstupnyh vyprobuvan -> 5-mag
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
5-mag -> Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр"
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр"
Магістр за професійним спрямуванням “Філологія” (“Зарубіжна література та теорія літератури”) повинен мати професійні знання, бути...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
Для того, щоб всі ці засади набули практичного змісту, потрібно забезпечити сучасну школу висококваліфіко­ваними спеціалістами
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
Об'єкт І предмет економічної І соціальної географії. Місце економічної І соціальної географії в системі географічних наук. Структурна...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр icon"Міжнародна економіка" на освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр" Київ 2005
Концепцію програми вступного іспиту в кнеу на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" розроблено творчою групою у складі
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " спеціаліст"
Спеціаліст за професійним спрямуванням “Філологія” (“Зарубіжна література та теорія літератури”) повинен мати професійні знання,...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Спеціаліст
Особливості історичного розвитку соціологічного знання, зв’язок його еволюції з історією суспіль­ства та культурними традиціями....
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр iconПрограма фахового іспиту (творчий конкурс зі спеціальності) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
На музичному інструменті ( фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура, гітара, цимбали) виконати два твори поліфонічний твір та...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка