Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістраСкачати 272,16 Kb.
Дата конвертації29.03.2018
Розмір272,16 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

24.02.2014 р. (протокол № 4)

Перший проректор

______________В.С. Височанськийпрограма

Фахового вступного випробовування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліста, магістра
Спеціальність: 7.02030302, 8.02030302

«Мова і література (іспанська)»


Львів-2014
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра французької філології

ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань з іспанської мови

для навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні «Магістр»/»Спеціаліст»

зі спеціальності

Львів - 2014

Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні:
- володіти поглибленими знаннями з основної іноземної мови і уміннями інноваційного характеру, вільно, впевнено і правильно користуватися іспанською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні С1 за шкалою Ради Європи: розуміти при читанні і сприйнятті на слух інтегрований зміст і деталі текстів усіх типів будь-якого рівня змістової і мовної складності (крім вузько спеціальних), уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію, що міститься в них; вільно і адекватно використовувати іспанську мову в ситуаціях усного спілкування: вміти інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свій погляд та аргументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, мовної правильності, відповідної структурованості та зв’язності; писати добре структуровані тексти, відповідно до ситуації і комунікативного наміру (твір, реферат, доповідь, тези доповіді, коментар, анотацію, наукову статтю); реферувати й анотувати наукові та науково-методичні матеріали на різну тематику;

- володіти знаннями з теорії мови: знати основні положення сучасних лінгвістичних теорій, що складають концептуальну основу теоретичних дисциплін, базові поняття теорії мови; визначати на функціональному рівні граматичний статус омонімічних, синонімічних та полісемантичних конструкцій, трансформувати певні конструкції в семантично еквівалентні; розкривати закономірності відношень між мовними формами та їх змістом, володіти основами порівняльно-історичного методу вивчення мови, мати належні знання історії формування фонетичної, лексичної, морфологічної та синтаксичної систем іспанської мови; знати особливості формування і структури лексичного значення, парадигматичних угрупувань лексики, можливості збагачення лексичного складу, його соціальний та територіальний поділ, основні типи словників; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості формування лексичних одиниць, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля.

- володіти широкою теоретичною базою, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу вивчення іноземних мов як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, що охоплює крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів; вільно оперувати основними методичними поняттями та методами дослідження; формувати іншомовну комунікативну компетенцію учнів середніх навчальних закладів: лінгвістичну, прагматичну, соціокультурну;

- знати процес виникнення та формування літератури на теренах сучасних країн, література яких вивчається; історичні умови формування національної літератури, влив світоглядних та філософських засад на її формування; основні стильові ознаки кожної епохи та особливості розвитку літератури в конкретних історичних та суспільних умовах; роди і жанри, характерні для кожного періоду розвитку літератури, жанрові особливості певного твору. представників кожної епохи, особливості їхньої творчості, а також роль у розвитку національної літератури; уміти критично аналізувати художні твори з урахуванням соціально-історичних умов їх створення, біографічних даних про автора тощо; застосовувати порівняльний, історично-порівняльний та інші методи для аналізу художніх творів; диференціювати особливості окремих напрямів, течій, жанрів, художніх творів.


Структура фахових вступних випробувань
Програма вступних фахових випробувань укладена згідно вищезазначених вимог на основі навчальних програм таких фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін: ”Практичний курс іспанської мови”; “Історія іспанської мови”; “Лексикологія”, “Теоретична граматика”; “Методика викладання іспанської мови”; ”Національна література”.
1. Практичний курс іспанської мови

Тестування з іспанської мови має на меті перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції вступників на ОКР «Магістр» /»Спеціаліст».

Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до намірів мовця.

Мовленнєва компетенція передбачає вміння в автоматизованому режимі користуватися в мовленнєвій діяльності можливостями мовної системи, здатність адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, що зумовлює розширення об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, що має культурологічну чи країнознавчу цінність.

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають).Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою, на вдосконалення умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають.

1.1.Тематика курсу

Людина та її побут. Час у житті людини. Житло. Як і де мешкає молодь в Україні та Іспанії. Тенденції. Їжа. Улюблені страви. Смаки та кулінарні традиції. Типові страви в Україні та у іспаномовних країнах. Питання та проблеми, пов’язані з харчуванням.

Люди та звичаї. Життєві шляхи. Видатні особистості. Звичаї в Україні та іспаномовних країнах.

Людина та суспільство. Самоідентифікація. Ментальність Споживацька філософія. Вплив реклами на людину. Маркетинг. Закони ринку. Співвідношення ціна / якість.

Сім'я та взаємини між людьми. Сім'я та родина. Розмаїття соціальних форм: переваги та недоліки. Дружба. Розуміння дружби в сучасному світі. Почуття щастя і його різне тлумачення в суспільстві Знайомство через Інтернет: ознака часу чи небезпека бути обдуреним? Що руйнує людські взаємини? . Виховання у родині, школі, університеті. Приклад батьків, засоби впливу на дітей та роль соціального оточення, вчителів у становленні особистості.

Роль жінки у суспільстві. Відмінності і паралелі в поведінці і психології чоловіка і жінки. Жінка і кар’єра. Визначні представниці жіночої статі в політиці, економічному та культурному житті. Поєднання сім’ї і кар’єри.

Безмежний світ пізнання. Освіта та навчання. Система освіти в Україні та німецькомовних країнах Потреба навчання та вдосконалення на всіх етапах життя. Навчання в епоху розвинених інформаційних технологій. Комп’ютеризоване навчання. Інтернет – джерело інформації. Залежність від комп’ютера та віртуального світу.

Роль професії у формуванні особистості. Професії та види діяльності. Види зайнятості: переваги й недоліки. Професія моєї мрії. Незвичні професії. Ситуація на ринку праці в Україні та у світі; тенденції розвитку. Пошук роботи. Співбесіда. Професійний успіх: необхідні знання та уміння, якості та риси характеру.

Спорт, дозвілля та відпочинок. Значення спорту у житті людини. Види спорту та спортивне спорядження. Приклади успішних спортсменів. Уміння долати невдачі та поразки. Чесність у спорті (проблема допінгу). Олімпійські ігри. Історія та сьогодення. Роль ЗМІ в організації дозвілля. Подорож. Туризм і його різновиди: масовий туризм, зелений туризм. Подорож в іспаномовну країну. Транспортні засоби та сфера послуг. .

Охорона здоров'я. Опис самопочуття та проблем зі здоров'ям. Система охорони здоров'я в Україні та Іспанії. Переваги та недоліки страхової медицини. Нетрадиційна медицина. Шкідливість паління, алкоголю та наркотиків.

Охорона природи та проблеми довкілля. Людини і природа в епоху технократії. Проблема індустріального забруднення навколишнього середовища. Вода й водойми. Природні катаклізми. Міжнародні угоди.

Мова і мовленнєві засоби. Світові мови. Розподіл найпоширеніших у світі мов за сферами вживання і використанням. Вивчення іноземних мов. Популярність англійської мови в світі молоді. Чи зможе англійська витіснити в майбутньому інші мови? Англіцизми в українській та іспанській мовах. Мова політики і політиків. Вибори. Виборча система в Іспанії. Передвиборча боротьба. Вербальна маніпуляція слухачами. Мова політичної реклами. Критика і критики. Літературні рецензії – чи впливають вони на ваш вибір у книгарні? Мовні засоби в рецензіях. Дошкульність критики і цінність критичних зауваг.

Світ медіа. Преса. Телебачення. Компютер Друковані засоби масової інформації в Іспанії та Україні: порівняльний огляд іспанських та українських газет та журналів. Перемикаючи телеканали. Новини на телеекрані: поєднання тексту і зображення. Популярні ток-шоу. Улюблена телепередача. Телевізор чи інтернет – що для мене важливіше. Я і мій комп’ютер. Зміни в навчальному процесі у зв’язку з загальною комп’ютеризацією. Комп’ютерна залежність – хвороба чи стиль життя?

Мистецтво та його вплив на формування особистості. Мистецтво кіно. Кінофестивалі. Улюблені фільми і актори. Музика – театр – опера – мюзикл. Образотворче мистецтво .Лексична компетенція

Оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова чи фразеологізму, особливості процесів формування похідних та фразеологічних одиниць; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди; формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці; ідентифікувати фразеологізми та аналізувати їх структуру; користуватися різними типами словників.

Мати активний словниковий запас, який би відповідав реалізації певних мовленнєвих ситуацій та робив би можливою бесіду на належному лексичному рівні стосовно певного кола тем (5000 слів та словосполучень). Вільно володіти продуктивним та рецептивним словниковим запасом, бути в стані самостійно опрацьовувати і розширювати пасивний словниковий запас. Лексичну полісемію, лексичну антонімію, лексико-семантичні поля, тематичні групи, способи словотвору лексичних одиниць, які вивчаються.
Граматична компетенція

Знати граматичні норми сучасної іспанської мови, характерні риси граматичної будови слів і словосполучень, їх сполучуваність в семантико-комунікативному аспекті. Володіти поглибленими знаннями з граматики, що охоплюють повний курс з морфології та синтаксису іспанської мови; у мовленнєвій діяльності вміти адекватно використовувати як прості так і складні граматичні структури, дискурсивні конектори та зв’язні програми висловлювання. Орієнтуватися в актуальних проблемах сучасної лінгвістики, критично аналізувати ті чи інші теорії, концепції, закріпляти засвоєний матеріал практичними вправами усно та письмово, вести бесіду з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.


Рекомендована література

1. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.

2. Lourdes Miquel López, Neus Sans Baulenas ¿A que no sabes...? Curso de perfeccionamiento de español para extranjeros. – Madrid: Edelsa, 2000.

3. Concha Moreno, Martina Tuts Curso de Perfeccionamiento. – Madrid: SGEL, 1991.

4. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.

5. J.F. García Santos Sintaxis del español. Nivel de perfeccionamiento.- Madrid: Santillana. Universidad de salamanca, 1997.

6. Jesús Arribas, Rosa Mª de Castro Preparación Diploma Básico de español lengua extranjera. – Madrid: Edelsa, 2000.

7. L. Busquets, L. Bonzi Ejercicios gramaticales de español (Nivel medio y superior). – Madrid: Verbum, 2004.

8. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.

9. Rafael Álvarez Merlo, Emilio Alejandro Núñez Caberas Prácticas de lengua española (Nivel medio y superior). – Málaga: VG Ediciones, 2002.

10. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.

11. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.

12. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.

13. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid: Edelsa, 2009

14. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.

15. Hernández Guillermo. Análisis gramatical: teoría y práctica. Ejercicios y actividades de autoaprendizaje. – Madrid: SGEL, 2000.

16. Medina Montero Carlos G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. – Madrid: SGEL, 2001.

17. Moreno Concha. Temas de gramática (nivel superior). – Madrid: SGEL, 2008.

18. Sánchez Aquilino, Cantos Gómez P. 450 ejercicios gramaticales. – Madrid: SGEL, 2008.

2. Теоретичні основи володіння іноземною мовою
2.1 Історія іспанської мови
Предмет і завдання курсу, його зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами.

Проблеми періодизації іспанської мови:Передісторія іспанської мови. Кельтизація Іберії. Романізація Іберії. Германізація Іберії. Протороманський період. Арабізація Іберії. Народна латина Іберії. Іберо-романський період.

Староіспанський період. Соціо-лінгвістична характеристика староіспанського періоду. Астуро-леонське королівство, Кастільське королівство, Наварро-арагонське королівство. Література і мова. Перші тексти: “Glosas Emilianenses”, “Glosas Silenses”, “Cantar de mío Cid”. Розвиток фонетичної системи. Розвиток граматичної будови. Загальна характеристика лексики староіспанської мови. Загальна характеристика Іберійських діалектів.

Середньоіспанський період. Соціолінгвістична характеристика. Роль Реконкісти і розвиток літературної іспанської мови. Alfonso X, El Sabio і його значення для розвитку іспанської мови і літератури. Розвиток фонетичної і граматичної систем. Становлення основних напрямків розвитку лексичної системи. Вплив галліцизмів.

Ранньоіспанський період. Соціолінгвістична ситуація та проблеми уніфікації літературної мови. Питання встановлення єдиних загальних мовних норм. “Gramática” de Antonio de Nebrija, “La Celestina” de Fernando de Rojas. Граматична та фонетична характеристика іспанської мови XV-XVI століть.

Період класичної іспанської мови. “Diálogo de la lengua” de Juan de Valdés у розвитку іспанської мови. Період ренесансу іспанської мови і значення творчості Garcilaso de la Vega , Miguel de Cervantes , Luís Góngora , Francisco de Quevedo у розвитку і розповсюдженні іспанської мови. Характеристика іспанської мови періоду “Золотого Віку”.

Новоіспанський період. Соціолінгвістична характеристика новоіспанського періоду. Real Academia de la lengua. El Diccionario de Autoridades. Становлення фонетико-граматичних норм. Науково-технічне мовлення і проблема галліцизмів. (XVIIIст.).

Літературна мова. Романтизм і реалізм у розвитку іспанської мови. Основні тенденції розвитку лексичного фонду новоіспанської мови.

Сучасний період розвитку іспанської мови. Соціолінгвістична характеристика іспанської мови та її особливості в Латинській Америці. Модернізм і проблеми літературної мови. Найяскравіші представники модернізму: Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Azorín, P. Baroja, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Gabriel Miró.

Основні проблеми розвитку фонетики, морфології і синтаксису. Проблеми словотвору і мовних контактів.


Рекомендована література
1. Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. М., 1987.

2. Григорьев В.Г. История испанского языка. Ленинград, 1984.

3. Alarcos Llorach E., Hernández C., Marcos Marín. Comentarios lingüístivos de textos. Valladolid, 1979.

4. Burciez E. Eléments de linguistique romane. 3-a ed. Paris, 1969.

5. Lapesa R. Historia de la lengua española. Madrid, 1981.

6. Lapesa R. La apócope de la vocal en castellano antiguo. Intento de explicación histórica. – Estudios dedicados a Menéndez Pidal. T.2. 1952.

7. Lathrop T.A. Curso de gramática histórica española. Barcelona, 1995.

8. Litvinenko E.V. Historia de la lengua española. Kíev: Вища школа, 1973

9. Menéndez Pidal R. Manual de gramática histórica española. Madrid, 1980.

10. Menéndez Pidal R. Orígenes del español. Madrid, 1950.

11. Menéndez Pidal R. Poema del Cid. Texto, gramática y vocabulario. Madrid, 1908.
2.2 Лексикологія іспанської мови
Предмет лексикології. Лексикологія та історія народу. Діахронічна та синхронічна лексикологія. Взаємозв’язок лексикології з іншими лінгвістичними науками.

Джерела та шляхи збагачення словникового складу іспанської мови.Морфологічні шляхи. Словотвір: Деривація та основні афікси. Словоскладання: Найбільш продуктивні композиційні моделі. Парасинтез. Регресивна деривація та скорочення. Конверсія або заміна граматичної категорії слова.

Фонетичний шлях. Ономатопея або звуконаслідування.

Семантичний шлях. Заміна значення слова. Моносемія та полісемія. Синонімія та омонімія на рівні слова та фразеологізмів. Омоніми та пароніми. Тропи: метафора, метонімія.

Запозичення. Латинські, грецькі, арабські, французькі, італійські, англійські, португальські запозичення. Фонетична та морфологічна адаптація запозичень. Американізми. Варіанти іспанської мови в іспаномовних ареалах.

Фразеологізми. Прислів’я та приказки.

Склад словникового запасу сучасної іспанської мови. Архаїзми та неологізми. Термінологія. Розмовна лексика. Професійна мова та професійний жаргон. Арготизми. Діалектизми. Евфемізми.

Лексикографія. Типи словників: тлумачні та енциклопедичні, двомовні та багатомовні, аналогічні та довідникові, спеціалізовані по різних галузях знань та техніки.
Рекомендована література
1. Гитлиц А.М. Пособие по лексикологии современного испанского языка. - М.: ВШ, 1974.

2. Иваницкая А.А. Практическая лексикология испанского языка. – Киев: ВШ, 1989.

3. Almela Pérez R., Procedimientos de formación de palabras en español. – Barcelona: Ariel Prácticum, 1999.

4. Alvar Ezquerra M. El neologismo: caracterización, formación, aceptabilidad // El neologismo. V Jornadas de Metodología y Didáctica de la Lengua española. – Cáceres: Instituto de Ciencias de la Educación, 1999.

5. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español. – Madrid: Arco/Libros, 1996.

6. Alvar Ezquerra M. El acortamiento de palabras // Diccionario de siglas y abreviaturas. – Madrid: Alhambra, 1983.

7. Casado Velarde M. Tendencias en el léxico español actual. – Madrid: Coloquio, 1985.

8. Casado Velarde M. Acortamientos, formación de siglas y acrónimos // Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, t. 3, 1999.

9. Calles Vales J., Bermejo Meléndez B. Jergas, argot y modismos. - Madrid: LIBSA, 2001.

10. Lang Mervyn F. Formación de palabras en español, Madrid, 1992.

11. Montes Giraldo J. J. Los ”interfijos hispánicos”. Reexamen con base en datos del ALEC // Anuario de Lingüística Hispñanica. – 1985. – 1.

12. Rodríguez González F. Lenguaje y contracultura juvenil: anatomía de una generación // Comunicación y lenguaje juvenil, Madrid: Editorial Fundamentos, 1989.

13. Seco M. El léxico de hoy // Comunicación y lenguaje, Madrid, 1977
2.3 Теоретична граматика іспанської мови
Предмет курсу “Теоретична граматика іспанської мови”. Морфологія. Основні поняття теоретичної морфології.

Проблема частин мови. Різні погляди представників різних шкіл.

Іспанський іменник, його функції та класифікація. Граматичні категорії іменника. Рід. Число. Шляхи утворення нових одиниць.

Іспанський артикль. Функції артикля в мові. Лексикалізація. Субстантивація.

Прикметник. Категорії прикметника. Категорія інтенсивності. Синтаксичні функції прикметника.

Іспанський займенник. Класифікація іспанських займенників. Особливості функціонування займенників в іспанській мові.

Дієслово. Важливість семантичної та функціональної класифікацій іспанських дієслів. Граматичні категорії дієслова. Час. Спосіб. Стан. Вид. Категорія модальності та виду в іспанській мові. Безособові форми дієслова. Інфінітив. Дієприкметник. Дієприслівник. Граматичні конструкції з безособовими формами дієслова.

Інші частини мови. Прислівник. Прикметник. Сполучник. Вигук.

Синтаксис. Синтаксичні одиниці в мові. Словосполучення. Речення. Проблема предикативності в іспанській мові. Проблема заперечності в реченнях.

Структура речення. Просте речення. Основні члени речення. Підмет. Присудок. Простий присудок. Складний присудок. Інші види присудка. Інші члени речення. Порядок слів в реченні.

Складне речення. Типи складного речення в іспанській мові. Дієслівні форми в складному реченні. Порядок слів в складному реченні.

Різні методи і школи членування речення.


Рекомендована література
1. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского языка. Синтаксис. М., 1990.

2. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология. М., 1998.

3. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. М., 1965.

4. Попова Н. Практическая грамматика испанского языка. Морфология. М., 1985.

5. Alonso A., Henríquez Ureña P. Gramática Сastellana. 1c., 2c. La Habana, 1968.

6. Gili y Gaya S. Curso superior de sintaxis española. La Habana, 1971.

7. Gómez Torrego L. Gramática didáctica del español. Madrid, 1968.

8. Litvinenko E.V. Gramática de la lengua española. Kíev, 1976.

9. Roca Pons J. Introducción a la gramática. T.1., t.2. La Habana, 1968.

10. Seco Rafael. Manual de gramática española. La Habana, 1972.


2.4 Методика викладання іспанської мови
Методика як наука і технологія, її завдання. Базисні категорії методики. Вибір прийомів і методів роботи. Зв’язок методики з суміжними науками: педагогікою, психологією, лінгвістикою та психолінгвістикою, фізіологією, кібернетикою, інформатикою.

Практична, загальноосвітня, виховна та розвиваюча мета навчання іноземних мов. Зміст та засоби навчання у середній школі. Розвиток знань, вмінь і навичок. Особливості предмету іноземна мова. Загально дидактичні принципи викладання і виховання.

Комунікативна спрямованість у викладанні іноземних мов. Взаємозв’язок усного і письмового мовлення. Диференційований і комплексний підхід до різних аспектів мови та мовленнєвої діяльності. Ситуативність, інтенсифікація, апроксимація, тощо.

Історія методів вивчення іноземних мов. Сучасні тенденції у викладанні іспанської мови.

Сучасний урок: типи, складові частини. Система уроків. Залежність типу уроку від його місця в системі. Аспекти аналізу уроку.

Лексика. Формування реального та потенційного словника учнів. Вправи на розвиток лексичних навичок.

Граматика. Індуктивний та дедуктивний способи роботи, аналітичний та синтетичний методи пояснення граматики.

Фонетика. Звук і літера. Вправи на засвоєння іспанської вимови.

Читання і письмо. Види читання. Техніка читання і розуміння прочитаного. Формування вмінь і навичок читання і письма.

Аудіювання та усне мовлення. Основні види мовленнєвих ситуацій та способи їх створення. Підготовлене та непідготовлене мовлення.


Рекомендована література
1. Бухбиндер В.А., Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – К., 1988.

2. Бухбиндер В.А., Штраус В. Основи методики преподавания иностранных языков. – К., 1986.

3. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Посібник для вчителів. – К., 1989.

4. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1982.

5. Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам. Теоретический курс. – К., 1984.

6. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003.

7. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Т.І., Метьолкіна О.Б., Постнікова Н.К., Онищенко К.І., Щербак Л.П. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування. – К.: «Ленвіт», 1997. – 96с. (Вип. 1 (3). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).

8. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П., Бражник Н.О. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов. – К.: «Ленвіт», 1996. – 90с. (Вип. 1. «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).

9. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах / Керівник авторського колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1997. – 110с. (Вип. 2 (4). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).

10. Sánchez Lobato J.,Santos Gargallo I. Vademecum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). – Madrid: SGEL.


3. Національна література
Література Доби Середньовіччя. Особливості розвитку іспанського літературного процесу в період раннього Середньовіччя (ІІІ-Х ст.) Народно-героїчний епос. “Пісня про Мого Сіда”. Іспанська проза ХІІ-ХІV ст. Хуан Руіс “Книга про благе кохання”. Література Передренесансу.

Поезія і проза доби Відродження. Шахрайський роман.М. де Сервантес. Дон Кіхот. Іспанський романсеро. Театр доби Відродження. Лопе де Вега. Тірсо де МолінаЛітература 17 ст. Іспанське бароко. Особливості розвитку літератури епохи бароко в Іспанії. Загальна характеристика доби, історичне підгрунтя. Критичні дослідження про бароко Д. Наливайка. Л. де Гонгора, Ф. де Кеведо. Драматургія Кальдерона.

Література ХVIII ст. Просвітництво. Риси іспанського просвітництва. Філософське підгрунтя. Літературна ситуація в Іспанії 18 ст., основні літературні напрями і представники. Творчість Фейхоо.Література романтизму. Особливості романтичного мистецтва Іспанії. Драматургія Х.Сорільї. Костумбризм. Творчість М.Х. де Ларри.

Іспанський реалізм. Жанрова своєрідність. Х. М. Переда. П.А. Аларкон. Х. Валера, роман “Пепіта Хіменес” як зразок соціально-психологічного роману. Б. Перес Гальдос. Регіональна література. Риси натуралізму. Е. Пардо Басан, В. Бласко Ібанєс. Романи “Кров і пісок” та “Маха гола”.

Література на зламі сторіч. Епоха модернізму. “Покоління 1898 року”. Провідні теми і проблеми. М. де Унамуно, Р. дель Вальє-Інклян, Піо Бароха. Антоніо Мачадо. Модернізм. Вплив Рубен Даріо на формування модернізму в Іспанії. “Есперпенто” Вальє Інкляна. Творчість Хуана Рамона Хіменеса. “Покоління 27 року”. Провідні теми і проблеми. Хосе Ортега-і-Гасет “Дегуманізація мистецтва”. Авангардистські течії і школи. Представники. Грегерії. Театр І половини ХХ ст. Нобелівські лауреати.

Література ІІ пол. ХХ ст. Художні особливості літератури 40-х років. Творчість К. Х.Сели, К. Лафорет. Література 50-х років. Соціальна поезія, театральні експерименти. “Об’єктивна проза”. Хуан Гойтисоло. Анна-Марія Матуте. Художні експерименти 60-х років. Мігель Делібес, Луіс Мартін Сантос. Франсиско Аяла. Характеристика іспанської прозової творчості 80-х років ХХ ст. Представники.


Рекомендована література
1. Зыкова А.Б. Экзыстенциализм в Испании. В сборнике Современный экзыстенциализм, М., Мысль, 1966. – 566 с.

2. История всемирной литературы в 9 т. Москва, 1985

3. Мамонтов С.П. Унамуно и Ортега в культуре испанского мира. Латинская Америка, 2000, №3.

4. Менендес Пидаль Р. Избранные произвидения: испанская литература средних веков и эпохи Возрождения. Москва, 1996

5. Плавскин З.И. Испанская литература XVII–середини XІX вв. Москва, Вис. Школа, 1978. – 286c.

6. Плавскин З.И. Испанская литература XIX–XX вв. Москва, 1982. – 247c.

7. Пронкевич О. В. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму. – К.: Пед. преса, 2007. – 256 с.

8. Силюнас В. Ю. Испанскай драма ХХ века. М., 1980

9. Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. Л., 1969.

10. Тертерян И. А. Испытание историей: очерки испанской литературы ХХ века. М.,1973

11. Тертерян И. А. Современный испанский роман. Москва: Художественная литература, 1989. – 366 с.

12. García López J. Historia de la literatura española. Barcelona, Vicens-Vives, S. A., 1990. – 789 p.

13. Ramón del Valle-Inclán. Prólogo de Julián Marías. Madrid: Planeta, 2004.- 336 p.

14. Сurso de literatura: español lengua extranjera. Madrid: EDELSA, 2006. – 174 p.

15. Manual de Literatura Española (всі томи). – Pamplona, Cénit, Ediciones. S.L., 2001. – 820 p.

16. Serna J. de la y Hurtado J. Historia de la literatura espaňola, Madrid, Revista de archivos, bibliotecas, museos, 1925. – 1127 p.

17. Strzałkowa M. Historia literatury hispańskiej. Wrocław, 1966. – 304 s.
Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов

протокол № 5 від 23 січня 2014 р.

Голова Вченої ради доц. Сулим В.Т.
ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

(ОКР «Магістр»/«Спеціаліст» спеціальність “Іспанська мова та література”)

TEST I

І.

1.1. Elija todas las variantes correctas de traducción de la oración propuesta y apunte los números (el número) según el orden de sucesión:

#1. На щастя ми зуміли приїхати в кінотеатр до того, як почався фільм. (...................)

1. Por suerte conseguimos ir al cine antes de que empezara la película.

2. Por suerte conseguimos llegar al cine antes de que empezara la película.

3. Por suerte conseguimos llegar al cine antes de empezar la película.

4. Por suerte logramos llegar al cine antes de que comenzara la película.

5. Por suerte conseguimos llegar al cine antes de que empiece la película.

#2. Незважаючи на те, що проблема алкоголізму є дуже серйозною, політики не приділяють їй належної уваги. (...................)

1. A pesar de que el problema del alcoholismo es muy grave, los políticos no le prestan atención suficiente.

2. A pesar de que el problema del alcoholismo sea muy grave, los políticos no le prestan atención suficiente.

3. A pesar de que el problema del alcoholismo es muy grave, los políticos no lo prestan atención suficiente.

4. A pesar de que el problema del alcoholismo es muy grave, los políticos no le llaman la atención suficiente.

5. A pesar de que el problema del alcoholismo es muy grave, los políticos no le hacen mucho caso.

#3. Будь уважний за кермом, дорога дуже слизька. (...................)

1. Esté atento conduciendo, la carretera resbala mucho.

2. Sea atento conduciendo, la carretera es resbalada.

3. Estate atento conduciendo, la carretera resbala mucho.

4. Estate atento conduciendo, la carretera está mojada.

5. Estate atento conduciendo, la carretera empapa mucho.

#4. Як тільки нова книга цього автора з’явиться в книгарнях, я обов’язково собі її куплю. (...................)

1. En cuanto el nuevo libro de este autor aparezca en las librerías, me lo compraré sin falta.

2. Tan pronto como el nuevo libro de este autor aparezca en las librerías, me lo compraré sin falta.

3. En cuanto el nuevo libro de este autor aparecerá en las librerías, me lo compraré sin falta.

4. En cuanto el nuevo libro de este autor aparezca en las librerías, me lo compraré obligatoriamente.

5. En cuanto el nuevo libro de este autor aparezca en las librerías, me lo compraría sin falta.

#5. Боюся, що з такою економічною політикою уряду наступного року буде більше безробітних, ніж зараз. (...................)

1. Me temo que con esta política económica del gobierno, el año que viene habrán más parados que ahora.

2. Me temo que con esta política económica del gobierno, el año que viene habrá más parados que ahora.

3. Me temo que con esta política económica del gobierno, el año que viene hayan más parados que ahora.

4. Me temo que con esta política económica del gobierno, el año que viene habrá más desocupados que ahora.

5. Me temo que con esta política económica del gobierno, el año que viene serán más parados que ahora.
1.2. Elija el equivalente del fragmento subrayado:

#1.– Al final, le han nombrado responsable del nuevo departamento.

– ¡Venga ya! (...)

1. No me sorprende. 4. No te creo.

2. Ya lo sé. 5. Estoy conforme con eso.

3. Es imposible.

#2. – ¿Y qué le dijo el guardia?

– Pues hizo la vista gorda y le dejó pasar. (...)

1. le miró detenidamente 4. no le miró

2. miró hacia otro lado 5. le echó un vistazo

3. le miró la documentación

#3. – Me encanta la clase de Economía.

– A mí la asignatura me gusta, pero la profesora me parece un poco pesada, ¿a ti no? (...)

1. aburrida 4. obesa

2. exigente 5. grosera

3. antipática

#4. – ¿Qué tal está tu abuela?

– Pues la verdad, acaba de cumplir 90 años y está como un roble. (...)

1. enferma 4. atractiva

2. mayor 5. fuerte

3. joven

#5. – Bueno, ¿qué te parece la cena?

– Que está para chuparse los dedos. (...)

1. muy salada 4. abundante

2. muy rica 5. muy grasienta

3. muy sosa


ІІ.

2.1. Elija la opción correcta:

#1. ¿Cuándo fue creada la Academia española? (...)

1. en el siglo XIV

2. en el siglo XVIII

3. en el siglo XVII.

#2. ¿Cuándo se inició la pérdida de h inicial? (...)

1. en español medieval

2. en ibero-romano

3. en español antiguo.

#3. ¿Qué consonantes tienen una posición fuerte en ibero-romano? (...)

1. las consonantes finales

2. las consonantes proconsonánticas

3. las consonantes postconsonánticas.

#4. ¿A qué orden de las palabras se acude en la oración? (...)El Nuevo Continente lo descubrieron los europeos.

1. directo

2. indirecto

3. de pasiva.

#5. ¿Qué clase de oración es? (...)

Si nos queda tiempo, vamos al cine.

1. de condición real

2. de circunstancia temporal

3. de condición irreal.


2.2. Elija la opción correcta:

#1. Los conocimientos del nivel Básico (Intermedio), según el Marco Común de Referencia, se marcan con la letra: (...)

1. A;

2. B;


3. C.

#2. Los elementos lúdicos se pueden utilizar en clase: (...)

1. sólo con los niños;

2. sólo con los mayores;

3. con los estudiantes de cualquier edad.

#3. ¿En qué consiste el método Funcional?: (...)

1. la comunicación está organizada por funciones comunicativas (saludarse, despedirse, pedir información, etc.) de las que se estudian los contenidos gramaticales acordes al contexto;

2. el aprendizaje es un proceso, más consciente que inconsciente, por el que se alcanza la competencia en la LE, a través de un planeamiento y de un estudio basado en una metodología seleccionada por el docente;

3. el aprendizaje – es un proceso creativo; se estimulan actividades en grupos, el profesor no controla el aprendizaje; se acepta el error como algo inevitable.

#4. Entre los verbos citados indique los onomatopéyicos: (...)

1. bailar, patinar, nadar;

2. leer, copiar, redactar;

3. dormir, caer, criar;

4. roncar, zumbar, mugir;

5. sembrar, plantar, rastrillar.

#5. ¿Préstamos de qué idioma predominan en el español actual?: (...)

1. italiano;

2. portugués;

3. inglés;

4. alemán;

5. spanglish.
III.

3.1. Знайдіть усі правильні відповіді і запишіть цифри (цифру) відповідей у порядку зростання.

#1. На який період припадає розквіт іспанського романсеро?

1. XV – XVI ст.

2. XІІІ – XІV ст.

3. XІV – XV ст.

4. XVІ – XVIІ ст.

#2. Першим кастильським поетом вважається:

1. Хуан Руіс

2. Гонсало де Берсео

3. Хорхе Манріке

4. Маркіз де Сантільяна

#3. Вкажіть драматургів, що входять до “школи Лопе де Веги”:

1. Франсиско де Рохас

2. Тірсо де Моліна

3. Кальдерон де ла Барка

4. Хуан Руіс де Аларкон-і-Мендоса

#4. Охарактеризуйте поезію Ф. де Кеведо:

1. соціальна і політична сатира

2. трагічність наслідків втручання ідеального в реальне

3. проникнення реального в ідеальне

4. ідеалізація дійсності

#5. Які з наступних романів за жанром є “шахрайський роман”:

1. „Ласарільо з Тормеса”

2. „Історія життя Паблоса, знайди”

3. „Кульгавий біс”

4. „Селестіна”

5. „Поліфем і Галатея”
3.2. Знайдіть усі правильні відповіді і запишіть цифри (цифру) відповідей у порядку зростання.

#1. Поетичну збірку „Поля Кастилії” написав:

1. Х. Р. Хіменес

2. Р. Альберті

3. Д. Алонсо

4. А. Мачадо

#2. Найбільш впливовий експериментальний роман 60-х рр. ХХ ст.:

1. „Вулик” К. Х. Сели

2. „Час мовчання” Л. М. Сантос

3. „Харама” Р. Ферлосіо

4. „Останні дні з Терезою” Х. Марсе

#3. Назвіть романи, написані Е. Пардо Басан:

1. “Родові замки Ульоа”

2. “Харама”

3. “Вулик”

4. “Химера”

#4. Вкажіть письменниць ІІ половини ХХ ст.:

1. Е. Пардо Басан

2. А. М. Матуте

3. Р. де Кастро

4. К. Лафорет

#5. Вкажіть основні поетичні символи Федеріко Гарсія Лорки:

1. кров

2. вода


3. палац

4. дорога

5. місяць

TEST II
І.

1.1. Elija todas las variantes correctas de traducción de la oración propuesta y apunte los números (el número) según el orden de sucesión:

#1. Я відкрию рахунок у тому банку, який мені дасть більше гарантій. (...................)

1. Abriré la cuenta en el banco que me dará más garantías.

2. Pienso abrir la cuenta en el banco que me dé más garantías.

3. Abriré la cuenta en el banco que me dé más garantías.

4. Voy a abrir la cuenta en el banco que me daría más garantías.

5. Abriré la cuenta en el banco que me hubiera dado más garantías.

#2. Скільки б я не працював, я не зможу підготувати звіт на понеділок. (...................)

1. Por mucho que trabajara, no podré preparar el informe para el lunes.

2. Por mucho que trabaje, no podré preparar el informe para el lunes.

3. Por más que trabaje, no podré preparar el informe para el lunes.

4. Por muy que trabaje, no podré preparar el informe para el lunes.

5. Por mucho que trabajaría, no podré preparar el informe para el lunes.

#3. Вчора на зборах директор сказав, що якщо ми будемо працювати краще, він підніме нам зарплату. (...................)

1. Ayer en la reunión el director dijo que si trabajáramos más, nos subiría el sueldo.

2. Ayer en la reunión el director dijo que si trabajaríamos mejor, nos subiría el sueldo.

3. Ayer en la reunión el director dijo que si trabajábamos mejor, nos subiría el sueldo.

4. Ayer en la reunión el director dijo que si trabajábamos mejor, nos subiera el sueldo.

5. Ayer en la reunión el director dijo que si hubieramos trabajado mejor, nos habría subido el sueldo.

#4. На початку розмови відчувалася велика напруга, але вже за годинy ми дійшли до згоди. (...................)

1. Al principio de la conversación se sintió una gran tensión, pero al cabo de una hora ya nos pusimos de acuerdo.

2. Al principio de la conversación se sintió una gran tensión, pero dentro de una hora ya nos pusimos de acuerdo.

3. Al principio de la conversación se sintió una gran tensión, pero antes de una hora ya nos pusimos de acuerdo.

4. Al principio de la conversación se sintió una gran tensión, pero al cabo de una hora ya nos acordamos.

5. Al principio de la conversación sentía una gran tensión, pero al cabo de una hora ya nos pusimos de acuerdo.

#5. Підійди сюди, я тобі розкажу одну таємницю, але при умові, що це залишиться між нами. (...................)

1. Venga aquí, te contaré un secreto, pero con tal de que esto quede entre nosotros.

2. Ven aquí, te voy a contar un secreto, pero con tal de que esto quedara entre nosotros.

3. Ven aquí, te voy a contar un secreto, pero con tal de que esto se guardará entre nosotros.

4. Ven aquí, te voy a contar un secreto, pero con tal de que esto quedará entre nosotros.

5. Ven aquí, te voy a contar un secreto, pero con tal de que esto quede entre nosotros.
1.2. Elija el equivalente del fragmento subrayado:

#1. – ¿Qué tal el examen? ¿Lo pasarás?

– No sé porque he metido la pata en 10 preguntas. (...)

1. me he equivocado en 4. no sabía respuestas en

2. he acertado 5. no estoy seguro de

3. no he contestado

#2. – Vi a Héctor en la conferencia de Buenos Aires y discutimos el tema.

– Y ¿en qué quedaron? (...)

1. qué decidieron 4. sobre qué hablaron

2. dónde se alojaron 5. adónde se fueron

3. dónde se encontraron

#3. – Oye, tenemos que cambiar la rueda antes de que sea de noche.

– Eso es pan comido. (...)

1. imposible 4. importante

2. necesario 5. difícil

3. fácil

#4. – ¿Recogiste la ropa?

– No pude porque estaba empapada. (...)

1. sucia 4. sin lavar

2. arrugada 5. sin planchar

3. mojada

#5. – La situación está complicada.

– Yo creo que tenemos que romper el hielo. (...)

1. calentar 4. poner fin a la tensión

2. retirar la nieve 5. poner el orden

3. descongelar


ІІ.

2.1. Elija la opción correcta:

#1. ¿Qué grupos consonánticos iniciales se palatalizaron en español antiguo? (...)

1. las consonantes bl-, br-, dr-

2. las consonantes pl-, cl-, fl-

3. las consonantes fr-, pr-, gl-.

#2. ¿Qué consonantes intervocálicas se sonorizaron en español? (...)

1. las consonantes -c-, -t-, -q-, -p-

2. las consonantes -n-, -z-

3. las consonantes -v-, -s-.

#3. ¿En qué período de la historia de la lengua española tuvo lugar el comienzo de lo que conviene llamarse “la relatinización” del español? (...)

1. en el español antiguo

2. en el español medieval

3. en el español del Renacimiento.

#4. ¿ Qué expresa la forma verbal? (...)Preparaba muy bien los tópicos de la clase.

1. acción acabada

2. acción descriptiva

3. acción virtual.

#5. ¿Qué grado de comparación se usa? (...)

Este edificio es el más alto de todos.

1. grado comparativo

2. grado superlativo relativo

3. grado superlativo absoluto.


2.2. Elija la opción correcta:

#1. ¿Cuáles son las características principales de la lección como la forma de organización de una actividad de enseñanza? (...)

1. cantidad exacta de alumnos; horario; aprendizaje sistemático por los alumnos; uso de diferentes formas de la organización del proceso de enseñanza; control sistemático de los conocimientos;

2. cantidad exacta de alumnos; aprendizaje sistemático por los alumnos; control sistemático de los conocimientos;

3. horario; uso de diferentes formas de la organización del proceso de enseñanza; control sistemático de los conocimientos.

#2. El léxico (el vocabulario), durante el proceso de la enseñanza, se considera por el Método gramática-traducción como: (...)

1. las palabras provienen de los textos escritos; el léxico se estudia con ayuda de las listas descontextualizadas de palabras con sus equivalentes en la lengua materna del alumno;

2. palabras de uso cotidiano; utilización de objetos reales o dibujos;

3. el vocabulario se presenta en muestras de lengua debidamente contextualizadas; muchos de los materiales que contienen vocabulario son auténticos o se didactizan intentando respetar su carácter original.

#3. El método comunicativo de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera considera el papel del alumno como: (...)

1. no existe ningún tipo de conducta de alumno en el proceso de su aprendizaje;

2. no tiene ningún control sobre el contenido de lo que aprende, su proceso de aprendizaje se limita a escuchar, repetir y contestar a las preguntas y órdenes;

3. el alumno es un negociador y comunicador, da y recibe información haciéndose responsable de su aprendizaje.

#4. ¿Cuál de los prefijos dados es marca de antonimia?: (...)

1. pan- panteísta;

2. meso- mesocracia;

3. auto- autógrafo;

4. bi- bivalente;

5. des- desordenar.

#5. Se lláma arcaísmo la palabra: (...)

1. extranjera;

2. caída en desuso;

3. no aceptada por la Academia;

4. entrada recientemente en la lengua;

5. creada con elementos formativos latinos.
III.

3.1. Знайдіть усі правильні відповіді і запишіть цифри (цифру) відповідей у порядку зростання.

#1. Хто був творцем і носієм героїчного епосу:

1. жонглери

2. ваганти

3. хуґлари

4. співці

#2. Інша назва останнього періоду доби Відродження в Іспанії:

1. Високий вік

2. Срібний вік

3. Золотий вік

4. Платиновий вік

#3. Вкажіть особливості стильової тенденції “культизм”:

1. ускладнення синтаксичних конструкцій

2. використання численних неологізмів латинського походження

3. прості синтаксичні структури

4. перехресне римування

#4. Назвіть поетичні твори Л. де Гонгори:

1. “Фабула про Поліфема і Галатею”

2. “Мароканські листи”

3. “Самотності”

4. “Критикон”

#5. Назвіть твори М. Сервантеса:

1. “Зруйнування Нумансії”

2. “Амадіс Гальський”

3. “Персилес і Сихізмунда”

4. “Фабула про Поліфема і Галатею”

5. “Дон Кіхот”
3.2. Знайдіть усі правильні відповіді і запишіть цифри (цифру) відповідей у порядку зростання.

#1. Який жанр з’являється в іспанській літературі в добу становлення романтизму?

1. шахрайський роман

2. експериментальний роман

3. костумбристський нарис

4. памфлет

#2. Яка поетична збірка Ф. Гарсії Лорки містить риси сюрреалізму?

1. „Поема про Канте Хондо”

2. „Циганське романсеро”

3. „Поет у Нью-Йорку”

4. „Поеми темного кохання”

#3. Які з наступних творів написала Кармен Лафорет?

1. “Смуток в раю”

2. “Прибій”

3. “Cонячний удар”

4. “Ніщо”

#4. Назвіть основні риси протагоністів роману “Трикутний капелюх” П. Аларкона Фраскіти і Лукаса:

1. зовнішня краса і внутрішнє потворство Фраскіти

2. зовнішня і внутрішня краса Фраскіти

3. зовнішня і внутрішня краса Лукаса

4. фізична непривабливість і внутрішня краса Лукаса

#5. Назвіть письменників кінця ХХ – початку ХХІ ст.:

1. Кармен Мартін Гайте

2. Хосе Анхель Маняс

3. Педро Альмодовар

4. Антоніо Муньос Моліна

5. Раміро Маесту

ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал, частини ІІ – 2 бали, частини ІІІ –2 бали.

КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань


ТЕСТ І
1.1. – 24, 2, 3, 124, 24

1.2. – 4, 2, 1, 5, 2
2.1. – 2, 2, 2, 2, 1

2.2. – 2, 3, 1, 4, 3
3.1. – 1, 3, 24, 13, 123

3.2. – 4, 2, 14, 13, 125

ТЕСТ ІІ
1.1. – 3, 23, 3, 1, 5

1.2. – 1, 1, 3, 3, 4
2.1. – 2, 1, 3, 2, 2

2.2. – 1, 1, 3, 5, 2
3.1. – 3, 3, 12, 13, 135

3.2. – 1, 3, 34, 24, 124


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра iconПрограма фахового вступного випробування при вступі на ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для здобуття ос бакалавра та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра iconПрограма вступного екзамену з дисципліни
«Українська мова та література» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
...
Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра iconПрограма фахового вступного випробування
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка