Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окрСторінка2/4
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Прислівник. Службові частини мови. Категорія стану та модальні слова. Прислівник як частина мови: лексико-граматичні ознаки прислівника. Розряди прислівника за словотворчою структурою; за способом номінації; за лексичним значенням.

Питання про слова категорії стану та про модальні слова як особливі частини мови у сучасній російській мові, що обґрунтовуються у науковій літературі на підставі використання критерію “синтаксична функція”.

Службові слова: сполучники, прийменники, частки. Відсутність у них форм словозмін. Семантичні розряди та синтаксичні функції службових слів. Суміжні та перехідні явища між службовими та самостійними словами.

Вигук у системі частин мови. Слова поза частинами мови. Російська мова як мова синтетичної будови з елементами аналітизму.

Тенденція до аналітизму у розвитку сучасної російської літературної мови.

Синтаксис словосполучення

Місце синтаксису в системі мови. Об’єкти синтаксису: форма слова і слово як компоненти синтаксичних словоформ; синтаксичні одиниці: словосполучення, просте речення, складне речення; питання про синтаксичні одиниці більші ніж речення.

Синтаксичні одиниці – одиниці мови й мовлення. Зв’язок синтаксису з морфологією, фонетикою (інтонацією), лексикою, словотвором.

Синтаксичний зв’язок. Рівні вияву синтаксичного зв’язку (словосполучення, речення). Засоби вираження синтаксичного зв’язку. Зв’язок сурядний і підрядний. Види сурядного зв’язку: відкритий і закритий. Види підрядного зв’язку: передбачуваний і непередбачуваний типи; види зв’язку за характером семантичних відношень.

Підрядний зв’язок у структурі словосполучення і простого речення. Традиційне вчення про керування, узгодження й прилягання (місце морфологічних ознак залежного компоненту у механізмі розрізнення цих типів зв’язку). Сильні й слабкі сторони цього вчення.

Типи підрядного зв’язку: керування, види керування: сильне і слабке, прийменникове і безприйменникове; – узгодження, його види: повне і неповне, питання про кореляційний зв’язок; – прилягання, види прилягання: за характером залежного компоненту (прислівник, інфінітив, дієприслівник), за обов’язковістю/факультативністю, за характером семантичних відношень; питання про іменне (відмінкове) прилягання.

Синтаксичний зв’язок у предикативних сполученнях слів.

Питання про безприйменниковий зв’язок.

Словосполучення. Словосполучення як непредикативна одиниця. Розуміння словосполучення у П.Ф.Фортунатова, М.М.Петерсона, О.М.Пєшковського, О.О.Шахматова. Вчення про словосполучення в теорії В.В.Виноградова. Різні підходи до сутності словосполучення у працях сучасних синтаксистів.

Порівняльно-зіставна характеристика словосполучення: словосполучення і просте речення, словосполучення і складне речення.

Дві сторони будови словосполучення: формальна та смислова організація.

Формальна організація словосполучення: словосполучення мінімальної конструкції (прості) і словосполучення ускладненої конструкції (складні й комбіновані).

Поняття структурної схеми (абстрактний взірець) словосполучення мінімальної конструкції.

Питання про сурядні словосполучення. Відкрита і закрита структури даних конструкцій. Види семантичних відношень у сурядних словосполученнях відкритої й закритої структури. Засоби зв’язку (сполучника) у відкритих і закритих структурах.

Підрядні словосполучення. Типи підрядних словосполучень: за морфологічними ознаками головного компоненту; за характером семантичних відношень між компонентами; за видом підрядного зв’язку між компонентами.

Синтаксис простого речення Просте речення як одиниця синтаксису. Порівняльно-зіставна характеристика простого речення: просте речення і словосполучення, просте і складне речення.

Монопредикативність – найважливіша ознака будови простого речення. Два розуміння предикативності в історії науки та в її сучасній інтерпретації.

Принципи класифікації простих речень в синтаксичній традиції. Сильні й слабкі сторони традиційної класифікації. Значення праць Ф.І.Буслаєва, О.О.Потебні, О.О.Шахматова, О.М.Пєшковського.

Поняття структурної схеми речення. Два тлумачення цього поняття в сучасній науці (Н.Ю.Шведова, Н.Д.Арутюнова, Т.П.Ломтєв). Поняття мінімальної і розширеної структурної схеми. Список основних мінімальних структурних схем простого речення.

Традиційне вчення про головні та другорядні члени речення. Сильні й слабкі сторони традиційного вчення про члени речення. Головні члени двоскладного речення: підмет, способи його вираження; присудок, його типологія.

Односкладне речення. Природа головного члена односкладного речення. Типологія односкладних речень, принципи їх класифікації. Конструкції, які за формою збігаються з номінативними реченнями.

Другорядні члени речення, їх класифікація в синтаксичній традиції. Способи вираження другорядних членів речення. Питання про другорядні члени речення в сучасній синтаксичній науці: вчення про детермінанти.

Елементарна й ускладнена структура простого речення. Види ускладнень простого речення:

– синтаксична однорідність членів речення; питання про однорідні головні члени речення; однорідні другорядні члени речення, розмежування однорідних й неоднорідних узгоджених означень, узагальнююча одиниця при однорідних членах;

– відокремлення як вид ускладнення елементарної структури простого речення, засоби вираження відокремлення, загальні і специфічні умови відокремлення;

– вставні і вставлені конструкції як ускладнюючі елементи, розряди вставних конструкцій за значенням;

– звертання, місце звертання у системі видів ускладнення простого речення; функції звертання і способи його вираження; звертання як одиниця мовленнєвого етикету.

Парадигматичний підхід до речення в сучасній синтаксичній науці. Поняття парадигми речення як системи його форм у складі однієї структурної схеми. Регулярні реалізації структурної схеми. Парадигма речення як система його дериваційних відношень.

Семантична організація простого речення. Значення речення, об’єктивний і суб’є ктивний компонент у змісті речення, засоби їх вираження.

Поняття пропозиції. Типи пропозицій, способи їх вираження.

Компоненти семантичної структури речення. Семантичний суб’єкт і семантичний предикат, їх типи.

Прагматичний аспект змісту речення.

Комунікативна організація простого речення. Речення як комунікативна одиниця. Речення і висловлювання. Інтонаційне оформлення висловлювання. Типи розповідних висловлювань.

Актуальне членування як засіб комунікативної організації висловлювань. Основні засоби вираження актуального членування в російській мові: порядок слів і місце фразового наголосу. Додаткові засоби вираження актуального членування: службові слова як показники теми і реми.

Синтаксис складного речення. Складне речення як одиниця синтаксису. Складне речення і словосполучення. Складне речення і просте речення. Співвідношення понять просте речення і предикативна одиниця.

Три сторони будови складного речення: формальна, семантична і комунікативна організації. Мінімальні конструкції складного речення і складні речення ускладненої конструкції. Питання про структурну схему складного речення. Поліпропозитивність як типова ознака складного речення. Актуальне членування складного речення.

Синтаксичні зв’язки у складному реченні. Складні речення з неохарактеризованим зв’язком (безсполучникові складні речення закритої структури); з охарактеризованим зв’язком (сурядністю і підрядністю). Види сурядного і підрядного зв’язку у складному реченні. Засоби вираження синтаксичних зв’язків у складному реченні.

Принципи класифікації складних речень у синтаксичній традиції і в сучасній науці. Різноманітні ознаки класів складних речень.

Складносурядні речення. Граматичні засоби зв’язку предикативних частин у структурі складносурядного речення. Структурно-семантична характеристика складносурядних речень відкритої і закритої структур.

Складнопідрядні речення. Засоби зв’язку, які об’єднують їх в єдину структуру складнопідрядного речення. Складнопідрядні речення нерозчленованої і розчленованої структури. Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень нерозчленованої і розчленованої структури.

Безсполучникові складні речення. Місце безсполучникових складних речень у системі сучасної російської мови. Безсполучникові складні речення відкритої й закритої структури. Типи безсполучникових складних речень закритої структури: речення типізованої й нетипізованої структур.

Чуже мовлення та його види. Поняття чужого мовлення; ситуації, які формують чуже мовлення; засоби відтворення чужого мовлення. Види чужого мовлення: пряме мовлення, непряме мова, невласне-пряме мовлення, їх характеристика. Цитація.

Синтаксис тексту. Поняття синтаксису тексту. Одиниці синтаксису текста. Складне синтаксичне ціле. Період; його ознаки й особливості.

Пунктуація. Поняття пунктуації. Історія розробки питання. Історична зміна пунктуації. Пунктуація як система. Принципи російської пунктуації. Основні функції розділових знаків. Система розділових знаків. Пунктуація і функціональна якість текста.

Активні процеси, що характеризують синтаксичній рівень сучасної російської мови.

Список рекомендованої літератури

Основна


 1. Акуленко В.В. Вопросы интернационализации словарного состава языка. М., 1972.

 2. Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки по функциональной лексикологии. Львов, 1997.

 3. Белошапкова В.А. Сложное предложение в русском языке. М., 1967.

 4. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977.

 5. Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол М., 1978.

 6. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. М., 1971.

 7. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. М., 1976.

 8. Валгина Н.С. Русская пунктуация: принципы и назначение. М., 1989.

 9. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 1991.

 10. Вишнякова О.В. Паронимы в русском языке. М., 1974.

 11. Виноградов В.В. Основные типы лексического значения слова //Вопросы языкознания. 1953. № 5.

 12. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986.

 13. Виноградов В.В. Об омонимии и смежных явлениях//Вопросы языкознания. 1960. № 5.

 14. Виноградов В.В. Русский язык в современном русском языке. М.,1968.

 15. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык: Фонетика и морфология: (Теоретический курс). 5-е изд. Самара, 1997.

 16. Грамматика русского языка. Т.2. Ч.1, 2. М., 1954.

 17. Грамматика современного русского языка. М., 1970.

 18. Даниленко В.П. Русская терминология. М., 1977.

 19. Жуков В.П. Русская фразеология. М., 1986.

 20. Журавлев В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.

 21. Жучкевич В.А. Общая топонимика. Минск, 1968.

 22. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.

 23. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979.

 24. Златоустова Л.В., Потапов Р.К., Трунин-Донской В.Н. Общая и прикладная фонетика. М., 1986.

 25. Иванова В.Ф. Современный русский язык: Графика и орфография. М., 1976.

 26. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. М., 1983.

 27. Калинин А.В. Лексика русского языка. М., 1971.

 28. Карпенко М.В. Русская антропонимика. Одесса, 1970.

 29. Колодезнев В.Н. Морфология русского языка. Тула, 1997.

 30. Краткая русская грамматика /Под ред. Н.Ю.Шведовой и В.В.Лопатина. М., 1989.

 31. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. М., 1982.

 32. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. Л., 1977.

 33. Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. М., 1984.

 34. Новые слова и словари новых слов. М., 1987.

 35. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 1982.

 36. Ожегов С.И. О структуре фразеологии // Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974.

 37. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.

 38. Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.

 39. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М., 1979.

 40. Русская грамматика. В 2-х т. М., 1980.

 41. Русский язык и советское общество. М., 1968.

 42. Смирницкий А.И. Значение слова //Вопросы языкознания. 1955. № 5.

 43. Современный русский язык / Под ред. В.А.Белошапковой. 3-е изд. М., 1997.

 44. Современный русский литературный язык /Под ред. В.А.Леканта. М., 1982.

 45. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильев Н.В. Общая терминология. М., 1989.

 46. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. М., 1990.

 47. Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык. В 3-х ч. Ч.1. М., 1981.

 48. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М., 1972.

 49. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М., 1985.

 50. Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык: В 3-х ч. Ч.I-II. 1981.

 51. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. В 3-х ч. Ч.2. М., 1987.

 52. Шмелев Д.Н. Современный русский язык: Лексика. М., 1977.

Додаткова 1. Адамец П. Порядок слов в современном русском языке. Praga, 1966.

 2. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.

 3. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М., 1976.

 4. Безпояско О.К., Городенська Г.К. Морфеміка української мови. К., 1987.

 5. Белошапкова В.А. О понятии синтаксической производности //Русский язык за рубежом. 1983. № 6.

 6. Белошапкова В.А., Шмелева Т.В. Деривационная парадигма предложения //Вестник МГУ. 1981. № 2.

 7. Брагина А.А. Некоторые семантические тенденции в современной русской лексике (на материале периодической печати и художественной литературы 50-60-х гг. ХХ вв.): Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1969.

 8. Виноградов В.В. Избранные труды: Исследования по русской грамматике. М., 1975.

 9. Виноградов В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии //Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.

 10. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию //Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.

 11. Галкина-Федорук Е. Экспрессивности и эмоциональности в языке //Сборник статей по языкознанию. М., 1958.

 12. Гак В.Г. Высказывание и ситуация //Проблемы структурной грамматики. М., 1972.

 13. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.

 14. Естественный язык, искусственные языки и информационные процессы в современном обществе. М., 1988.

 15. Журавлев А.П. Фонетическое значение. М., 1974.

 16. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.

 17. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

 18. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.

 19. Караулов Ю.Н. Словарь Пушкина и эволюция языковой способности. М., 1992.

 20. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. К., 1998.

 21. Клименко Н.Ф. Як народжується слово. К., 1991.

 22. Ковалик І.І. Дериватологія (Словотвір) як самостійна лінгвістична дисципліна та її місце у системі науки про мову //Словотвір сучасної української літературної мови. К., 1974.

 23. Ковтунова И.И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.ї

 24. Ковтунова И.И. Несобственно-прямая речь в современном русском литературном языке //РЯШ. 1953. № 2.

 25. Кодухов В.И. Прямая и косвенная речь в русском языке. М., 1957.

 26. Кодухов В.И. Способы передачи чужой речи в русском языке //Учен. Зап. МГПИ. Т.104. М., 1955.

 27. Костомаров В.Г. Перестройка и русский язык //Русская речь. 1987. № 6.

 28. Костомаров В.Г. Тенденции развития современного русского языка //Русский язык в школе. 1976. № 6.

 29. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: Синтаксис простого предложения. М., 1977.

 30. Кубрякова Е.С. Основы морфологического анализа. М., 1974.

 31. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая //Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.

 32. Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. М., 1976.

 33. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка //Известия РАН. 1993. Т.52.

 34. Ломтев Т.П. Структура предложения в современном русском языке. М., 1979.

 35. Лосева Л.М. Как строится текст. М., 1980.

 36. Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.

 37. Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения //Пражский лингвистический кружок. М., 1967.

 38. Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 1981.

 39. Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке. Л., 1987.

 40. Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса. М., 1974.

 41. Национальная специфика и ее отражение в нормативном словаре. М., 1988.

 42. Никонов В.А. Имя и общество. М., 1979.

 43. Панько Т.І. Від терміна до системи. Львів, 1979.

 44. Петерсон М.П. Очерк синтаксиса русского языка. Л., 1923.

 45. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.

 46. Полюга Л.М. Морфемний словник. Словник-довідник: У 2-х т. К., 1980-1981.

 47. Поспелов Н.С. О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений //Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.

 48. Поспелов Н.С. Сложноподчиненное предложение и его структурные типы //ВЯ. 1959. № 2.

 49. Потебня А.А. Мысль и язык. К., 1996.

 50. Прияткина А.Ф. Русский язык. Синтаксис осложненного предложения. М., 1990.

 51. Проничев В.П. Синтаксис обращения. М., 1981.

 52. Протченко И.Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи: Социолингвистический аспект. М., 1985.

 53. Распопов И.П. О так называемых детерминирующих членах предложения //ВЯ. 1972. № 6.

 54. Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке. М.. 1970.

 55. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М., 1979.

 56. Русская грамматика: В 2-х т. Т.1. М., 1980.

 57. Семантические типы предикатов. М., 1982.

 58. Сергеев В.Н. Словари – наши друзья и помощники. М., 1984.

 59. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. М., 1980.

 60. Скляревская Г.Н. Русский язык конца ХХ века: версия лексикографического описания //Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996.

 61. Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис простого предложения. М., 1979.

 62. Славянские языки. М., 1977.

 63. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика: Сложное синтаксическое целое. М., 1973.

 64. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.

 65. Сусов И.П. Семантическая структура предложения: на материале простого предложения в современном немецком языке. М., 1983.

 66. Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке. М., 1977.

 67. Фортунатов Ф.Ф. О преподавании грамматики русского языка в средней школе //Избр. труды. Т.2. М., 1957.

 68. Цыганенко Г.П. Состав слова и словообразование в русском языке. К., 1978

 69. Цыганенко Г.П. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Этимология. Учебно-справочная книга. Донецк, 1999.

 70. Черемисина М.И., Колосова Т.А. Очерки по теории сложного предложения (Очерки 5, 6, 9). М., 1987.

 71. Чеснокова Л.Д. Языковые единицы. Семантика. Грамматика. Функции. Ростов-на-Дону, 1998.

 72. Шапиро А.Б. Современный русский язык: Пунктуация. М., 1974.

 73. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. М., 1941.

 74. Шварцкопф Б.С. Современная русская пунктуация: Система и ее функционирование. М., 1988.

 75. Шведова Н.Ю. Вопросы описания структурных схем простого предложения //ВЯ. 1973. № 4.

 76. Шведова Н.Ю. Существуют ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения? //ВЯ. 1968. № 2.

 77. Шуба П.П., Германович И.К. Современный русский язык: Синтаксис. Пунктуация. Стилистика. М., 1983.

 78. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке //Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

Словники


 1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. М., 1970.

 2. Ахманова О.С. Словарь лингвистический терминов. М., 1969.

 3. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М., 1974.

 4. Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов: В 2-х т. Л., 1987.

 5. Былинский К.И., Никольский Н.Н. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати. М., 1970.

 6. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. Ростов-на-Дону, 1971.

 7. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.Г. Грамматическая правильность русской речи. М., 1976.

 8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955.

 9. Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка. М., 1987.

 10. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М., 1977.

 11. Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка /Под ред. Н.М.Шанского. Тбилиси, 1967.

 12. Колесников Н.П. Словарь паронимов русского языка. М., 1971.

 13. Колесников Н.П. Словарь антонимов русского языка /Под ред. Н.М.Шанского. М., 1972.

 14. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.

 15. Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. и др. Словарь морфем русского языка. М., 1986.

 16. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

 17. Литературоведческий энциклопедический словарь. М., 1987.

 18. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка /Под ред.Л.А.Новикова. М., 1978.

 19. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., 1960.

 20. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х гг. /Под ред. Н.З.Котеловой. М., 1984.

 21. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка /Под ред. Ю.Апресяна. М., 1997. Вып.1.

 22. Новое в русской лексике. Словарные материалы – 81…84 /Под ред. Н.З.Котеловой. М., 1986.

 23. Обратный словарь русского языка. М., 1974.

 24. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1983.

 25. Орфографический словарь русского языка /Под ред. С.Г.Бархударова, С.И.Ожегова, А.Б.Шапиро. М., 1971.

 26. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы /Под ред. Р.И.Аванесова. М., 1985.

 27. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. М., 1966.

 28. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1988.

 29. Пословицы русского народа. Сборник В.Даля. М., 1967.

 30. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. М., 1987.

 31. Преображенский А.К. Этимологический словарь русского языка. В 2-х т. М., 1959.

 32. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1985.

 33. Розенталь Д.Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. М., 1986.

 34. Русский семантический словарь /Сост. Ю.Н.Караулов, В.И.Молчанов. М., 1982.

 35. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.

 36. Словарь иностранных слов. М., 1989.

 37. Словарь русского языка XI-XVII вв. /Гл. ред. С.Г.Бархударов. Вып.1. М., 1975.

 38. Словарь синонимов русского языка /Под ред. Л.А.Чешко. М., 1968.

 39. Словарь синонимов русского языка /Под ред. А.П.Евгеньевой. Л., 1970-71.

 40. Словарь современного русского литературного языка: В 17-и т. М., 1950-65.

 41. Словарь современного русского литературного языка. В 4-х т. М., 1991.

 42. Словарь сокращений русского языка. М., 1985.

 43. Словарь ударений для работников радио и телевидения /Под ред. Д.Э.Розенталя. М., 1984.

 44. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: В.3-х т. М., 1989.

 45. Суперанская А.В. Ономастический словарь. М.,

 46. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. М., 1985.

 47. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., 1978.

 48. Тихонов А.Н., Тихонова Е.Н., Тихонов С.А. Словарь-справочник по русскому языку: Правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления слов М., 1995.

 49. Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник / Под ред. К.С.Горбачевича. М., 1974.

 50. Фасмер Э. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. М., 1986-1987.

 51. Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И.Молоткова. М., 1968.

 52. Цыганенко Г.П. Словарь служебных морфем русского языка. К., 1982.

 53. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. К., 1989.

 54. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2-х т. М.,1994.

 55. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971.

 56. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). /Сост. М.В.Панов. М., 1984.

 57. Энциклопедический словарь юного литературоведа /Сост. В.И.Новиков. М., 1987.

 58. Этимологический словарь русского языка /Под ред. Н.М.Шанского. Вып. (А-И). М., 1963-1980.

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. /Под ред. О.Н.Трубачева. 15 выпусков. (А-L). М., 1974-1988


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconТема Вступ
Програма фахового вступного випробування за тестовими технологіями з основ хірургії при вступі на навчання до хнму у 015 році на...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на ІІ курс навчання
У програмі подано тематичні розділи, які повинен освоїти абітурієнт, а також три зразки вступних тестових завдань
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка