Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окрСторінка3/4
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Історія російської літератури
РОСІЙСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР
Фольклор як духовна культура народу. Пізнавальна, ідейно-виховна та естетична цінність фольклору. Фольклористика як наука.

Специфіка російського фольклору. Загальні поняття з теорії фольклору (синкретизм, колективність творчості, традиційність, національна своєрідність і т.д.).

Система жанрів російського фольклору та її історична еволюція.

Російський пісенний епос. Поняття “епос”. Специфіка російської епічної творчості. Географія билин. Ідейно-художня своєрідність жанру. Генеза та історія билин.

Російські народні історичні пісні. Ліро-епічний характер історико-пісенного епосу. Основні сюжети історичних пісень. Тематична класифікація.

Балада в російській фольклорній традиції. Ідейна сутність жанру. Основні теми і сюжети. Подібності і розходження російських та українських баладних пісень.

Духовні вірші в системі жанрів російського фольклору. Писемна й усна традиція. Проблематика та образи духовних віршів. Художня специфіка і характер побутування.

Епос прозовий. Російська народна казка. Художня специфіка прозового епосу. Казка як жанр. Жанрові різновиди російської казки. Характеристика тем, сюжетів. Казка фольклорна і літературна. Основні видання російських казок.

Неказкова проза в російському фольклорі (перекази, легенди, бувальщини). Художні особливості жанрів неказкової прози.

Обряди та обрядовий фольклор. Типи обрядів (календарні, сімейно-побутові). Циклічність календарних обрядів. Співвідношення християнських та язичницьких елементів у народному російському календарі. Календарна поезія. Фольклорні жанри сімейно-побутової обрядовості.

Поетика жанрів обрядового фольклору. Жанри календарної поезії. Жанри сімейно-побутової обрядовості.

Замовляння у російській фольклорній традиції. Ритуальна і вербальна сторона замовлянь. Види замолянь.

Російська народна необрядова лірика. Співвідношення лірики обрядової та необрядової. Основні жанри необрядової лірики: ліричні пісні, “жорстокі романси”, частівки. Жанрова своєрідність і різновиди традиційної ліричної пісні (танцювальні, ігрові, хороводні).

“Малі” жанри російського фольклору (загадки, прислів'я, приказки). Специфіка загадки. Відображення народного побуту в російських загадках. Поетика жанру. Ідейно-художня своєрідність прислів'їв і приказок. Походження жанру.

Російська народна драма і театр. Драматичні елементи в російському фольклорі. Російський народний театр і його різновиди. Народні драми та їх ідейно-художня своєрідність.

Дитячий фольклор. Обсяг поняття “дитячий фольклор”. Основні жанри, їх походження та еволюція. Фольклор “власне дитячий” і “фольклор для дітей”. Художні особливості основних жанрів дитячого фольклору.

Історичний розвиток російського фольклору. Генезис і формування основних жанрів російського фольклор. Фольклор і міфологія. Проблема трансформації художньої системи. Фольклор і художня самодіяльність. Сучасний стан російської фольклорної традиції.

Література і фольклор. Взаємодія і взаємовплив літератури та фольклору на різних етапах розвитку народно-поетичної традиції. Фольклоризм і народність.


ІСТОРІЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Література Київської Русі

Особливості давньої літератури як літератури Середньовіччя.

Періодизація давнього періоду історії російської літератури. Особливості давньої літератури як літератури середньовічного типу. Давньоруська література і фольклор. Характер функціонування текстів літератури Давньої Русі, списки, редакції, ізводи. Літературна мова Давньої Русі. Жанрова система давньої літератури та її своєрідність.

Література Київської Русі. Жанрова і тематична своєрідність

Оригінальна література Київської Русі. Літописання як жанр історіографії. "Слово о Законе и Благодати" як пам’ятка ораторського мистецтва. Урочисті "Слова" Кирила Туровського, "Поучение" Володимира Мономаха". Житійна література. Жанрові різновиди агіографїі. "Хождение игумена Даниила" як зразок жанру.

"Слово о полку Игореве ". Історія написання. Проблема автора "Слова" та її вирішення в літературознавстві.. Найновіші дослідження художньої форми "Слова". Проблема стилю "Слова".

Формування національної давньої російської літератур (ХІІІ-ХV ст.)

Літературні повісті про татарську навалу

Формування російської літератури в Північно-Східній Русі (XIII-ХV ст.). Значення відмежування Південно-Західної та Північно-Східної Русі для розвитку культури та літератури. "Моление Даниила Заточника" – пам’ятка північно-східної руської літератур. Літописні повісті про татарські набіги, ідейний зміст і художні особливості. "Слово о погибели Русской земли". Ідейна спрямованість, час написання. "Житие Александра Невского". Елементи стилю воїнської повісті та житія.

Пам´ятки Куликовського циклу. Проблема Передвідродження

"Сказание о Мамаевом побоище". Його джерела, особливості стилю. "Задонщина" – поетичний відгук на битву. "Нестилізаційні уподібнення" (Д.Ліхачов) "Слову о полку Игореве" й оригінальні поетичні знахідки автора "Задонщини». Візантийський ісіхазм і Православне Передвідродження. Формування експресивно-емоційного стилю "плетення словес". Єпіфаній Премудрий. Особливості стилю, композиції, характер психологізму в "Житии Стефана Пермского" і «Житии Сергия Радонежского».

Регіональні літератури

Загальні закономірності літературного процесу в князівствах Північно-Східної Русі ХIV-ХV століть і становлення регіональних літератур. "Повесть о Дракуле" – перший твір оригінальної світської белетристики. Новгородська література Х1У-ХУ століть. Тверська література. Змагання Твері з Москвою. "Хождение за три моря Афанасия Никитина" як світське житіє. "Повесть о разорении Рязани Батыем". Образ Євпатия Коловрата та проблема усних джерел сюжету повісті. Літературні "плачі" в структурі повісті. Псковська література.Література централізованої Московської держави (XVI ст.)

Розквіт публіцистики. Літературна діяльність Івана Пересвєтова. "Повесть о Петре и Февронии" і муромська усна традиція. Риси житійного стилю в повісті. Переписка Андрія Курбського та Івана 1У. Відмінності у стилі письменника та царя. Літературна та перекладна діяльність Андрія Курбського в Україні. "История о Великом князе Московском”. Іван 1У як письменник.Література переходної доби ХVІІ ст.

Розквіт демократичної сатири та жанру повісті у ХVІІ ст.

"Смутное время". Історичні твори, їх патріотизм, характер достовірності.Початок процесу демократизації в мистецтві. Поява нового герою та художнього вимислу в літературі. "Повесть о Савве Грудцыне". Відображення народної демонологиї і забобонів, "історизм" повісті. "Повесть о Горе-Злочастии". Питання про жанр. Образ простору в повісті, роль біблейських образів. "Повесть о Фроле Скобееве".Твори "демократичної сатири". Сміхова утопія і питання про її польські та українські джерела.

Старообрядницька література та творчість Аввакума

Протопоп Аввакум як найяскравіший представник старообрядницької літератури."Житие протопопа Аввакума". Проблема жанру та композиції твору. Автобіографізм житія Аввакума.

Проблема бароко в російській літературі. Виникнення придворної поезії та театру. Українське походження російської досилабічної системи. Поява силабічної поезії. Симеон Полоцький, служба його царю в Полоцьку та Москві. Збірники "Рифмологион", "Вертроград многоцветный”. "Комедия притчи о блудном сыне" Симеона Полоцького. Російсько-українскі літературні зв’язки XVII ст. та проблема бароко в російській літературі. Основні риси розвитку російської літератури в XVII ст. Її перехід від середньовічної до літературної системи нового типу.

Історія російської літератури ХVІІІ ст.

Російська література ХVIII ст. та ідеї Просвітництва. Зміни "знакової системи культури", секуляризація культури і літератури. Нормативність поетики літератури ХVIII століття.

Класицизм і сентименталізм як основні літературні напрями у ХVIII ст. Роль бароко, просвітницького реалізму і передромантизму як напрямів перехідних періодів. Періодизація літературного процесу.

I чверть ХVIII ст. як перехідний період від середньовічної літератури до літератури нової. Еклектизм художньої свідомості. Анонімні повісті, відображення в них характерних рис епохи.

Бароко у російській літературі ХVIII ст. Література 1730-1760-х рр. Формування і розвиток класицизму у Росії, його національні риси. Концепція людини у мистецтві класицизму. Нормативність жанрово-стильової системи класицизму.

Кантемир А.Д. як представник раннього Просвітництва. Жанр сатири . Історія створення і публікації сатир, основні теми і образна система. Особливості віршування, реформаторський підхід.

Тредіаковський В.К. як один із реформаторів російської літератури і мови. Переклад роману Л.Тальмана "Езда в остров любви". Жанрова багатоманітність поезії В.Тредіаковського. Поема "Тилемахида" і формування жанру героїчної поеми у системі російської класицизму. В.Тредіаковський як теоретик літератури.

Ломоносов М.В. Просвітницька діяльність. Філософські погляди. Досвід теоретичного і практичного створення системи силабо-тонічного віршування. Поетика од. Наукова поезія і сатирична лірика.

Сумароков О.П. як теоретик російського класицизму. Створення репертуару російського театру, вклад в організацію театру. Трагедії "Хорев", "Синав и Трувор", "Дмитрий Самозванец". О.Сумароков-комедіограф. Лірика О.Сумарокова.

Література 1760-1780-х ст. Перехід від класицизму до сентименталізму. Передромантизм. Виникнення сатиричної журналістики, особливості сатири. Російська журнальна сатира середини ХУ1П ст.

Новиков М.І. Життя і діяльність. Видання журналу "Трутень". Журнали "Пустомеля" і "Живописец". Селянська тема у журналах М.І.Новікова. Художня і жанрова своєрідність сатири О.Новікова.

Проза 1760-1780-х рр. Розвиток жанрів епічного роду в російській літератури 1760-80-х рр. Формування жанру роману. Жанрова своєрідність епічних творів: побутова повість, подорожі, авантюрна повість, роман виховання. Західноєвропейські впливи на формування російської прози. Переклад прози західноєвропейських авторів російською мовою.

М.Чулков та його діяльність як фольклориста та літератора. Проблематика повісті "Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины". Елементи натуралізму і стилю бароко у повісті. Демократизм автора.

Развиток російської драматургії. Становлення просвітницького реалізму. Перегляд жанрової системи у драматургії.

Княжнін Я.Б. Розвиток традицій О.Сумарокова. Тираноборча трагедія "Росслав" і "Вадим Новгородский". Вирішення колізії обов’язку і почуття у трагедіях. Комічна опера.

Фонвізін Д.І. Сатиричні твори. Новаторство письменника у п’єсі "Бригадир", оцінка комедії сучасниками. Характер комічного. Політичні переклади Д.Фонвізіна. Місце листів з-за кордону у творчості Д.Фонвізіна та в російській епістолярній прозі. "Недоросль". Проблематика, основні теми.

Російська поезія 1760-1790-х років. Процеси переходу від класицизму до сентименталізму. Виникнення передромантичних тенденцій у поезії. Розвиток жанру ліро-епічної поеми. Поема М.М.Херасков "Россияда" як найвище досягнення у жанрі епічної поеми. Сентименталістські мотиви у ліриці М.Хераскова. Поява нових жанрових різновидів поеми: бурлескної (Н.Осипов) і герої-комічної (поеми В.І.Майкова).

Майков В.І. Новаторство лірики (пафос оди "Война", своєрідність жанру байки).

Богданович І.Ф. Життєвий та творчий шлях поета. Пісні І.Богдановича. Поема "Душенька". Літературна полеміка на сторінках поеми, ритмічне новаторство.

Державін Г.Р. Оновлення жанрової системи лірики доби класицизму. Зближення сатири і оди ("Фелица", "Вельможа" ). Філософська лірика, звернення до корінних питань буття ("Бог", "Водопад", "На смерть кн.Мещерского" ). Постановка проблеми людини і влади. Г.Державін про поетичну творчість і призначення поезії.

Російський сентименталізм. Нова концепція людини. Жанрова система.

Радіщев О.М. Демократизм, гуманізм суспільної та естетичної позиції О.Радіщева, просвітництво. Трагізм долі письменника. Філософські погляди О.Н. Радіщева ("О человеке, его смертности и бессмертии"). Концепція "житія" як громадянського подвигу. Лірика О.М.Радіщева, пафос оди "Вольность". "Путешествие из Петербурга в Москву". Композиція твору, проблема художнього методу. Риси сентименталізму в повісті.

Карамзін М.М. Проза М.М.Карамзіна – вершина російської сентименталістської літератури. Естетичні і етичні погляди М.Карамзіна. Лірика поета. Жанрові особливості повістей М.Карамзіна, їх тематика і особливості стилю ("Бедная Лиза", "Юлия", "Рыцарь нашего времени"). Повесті з російської історії. Передромантичні тенденції у творчості М.Карамзіна . Жанр "Писем русского путешественника" і образ автора. М.Карамзін як історик. Риси стилю «Истории государства Российского» О.В.Чичерін про стиль "Истории" М.Карамзіна.

Дмітрієв І.І. Різноманітність ліричних жанрів у творчості поета. Сатири, балади, байки, віршовані казки І.І.Дмитрієва.

Крилов І.О. Початковий етап творчості. І.Крилов-журналіст. Продовження традицій М.Новикова і Д.Фонвізіна у його творчості. Епістолярна форма "Почты духов". Східна повість "Каиб". Драматургія І.Крилова. Комічна опера "Кофейница".

Традиції літератури ХVIII ст. у наступних періодах розвитку літератури.
Історія російської літератури 1 пол. ХІХ ст.

Загальна характеристика літературного процесу. Основні літературні напрями, ідейні течії і школи, боротьба між ними. Ствердження реалізму як головного напряму.

Принципи періодизації. Літературний рух 1800-1825 рр. Виникнення романтизму в російській літературі. Утворення таємних товариств декабристів. Товариство “любомудрів”, його позиція в літературній боротьбі.

Становлення романтизму в поезії В.А.Жуковського. Зв’язок поета з західноєвропейським романтизмом. В.Жуковський – “геній перекладу”. Елегії, ліричні послання В.Жуковського. Балади (“Людмила”, “Эолова арфа”, “Двенадцать спящих дев”, “Теон и Эсхин” та ін. Мотиви патріотичної лірики (“Певец во стане русских воинов”).

Мотиви епікурейства і анакреонтики в поезії К.М.Батюшкова (“Мои пенаты”, “Вакханка”). Розробка жанрів дружнього послання та елегії. Криза світогляду поета, наростання песимістичних мотивів (“Умирающий Тасс”).

Поети–декабристи. Зв’язок світогляду і творчості декабристів з російським і західноєвропейським просвітницьким і романтичним рухом. Пропаганда громадянської, героїчної поезії.

О.С.Грибоєдов. Своєрідність літературної позиції письменника. О.Грибоєдов і декабристи. “Горе от ума” – одна з вершин російської реалістичної комедії. Проблема особистості в комедії. Незавершені драматичні твори О.Грибоєдова. Значення О.Грибоєдова в розвитку російської літератури.

О.С.Пушкін. Творчий шлях О.Пушкіна. Ліцейські роки. Освоєння літературних традицій XVIII ст. в поезії. Свободолюбиві і сатиричні мотиви у ліцейських віршах. Анакреонтичні і елегічні мотиви цього періоду. Громадянська поезія О.Пушкіна: “Вольность”, “Деревня”, “К Чаадаеву”, “Сказки” (“Ноэль”). “Руслан и Людмила”. Фольклорні мотиви. Романтичні поеми (“Братья-разбойники”, “Бахчисарайский фонтан”). Поема “Цыганы”. Лірика періоду південного заслання. Початок работи над “Евгением Онегиным”. Заслання в Михайлівське. Утвердження принципів реалізму і народності у творчості О.Пушкіна. “Евгений Онегин” – перший російський реалістичний роман. “Борис Годунов” – історична трагедія нового типу в російській літературі. Болдинська осінь 1830 р. Лірика. “Повести Белкина” як початок російської реалістичної прози. “Маленькие трагедии”. Поема “Медный всадник”. Проблема особистості і держави.

Поети пушкінської пори: Д.Давидов, П.Вяземський, А.Дельвіг, М.Язиков, Є.Баратинський, Д.Вєнєвітінов. Є.А.Баратинський як “поет думки”. Роль Є.Баратинського у розвитку філософської поезії.

М.Ю.Лермонтов як нове явище в історії російської поезії. Політичний спротив у творчості Лермонтова після загибелі Пушкіна (“Смерть Поэта”). Мотиви самотності, прагнення свободи (“Узник”, “Соседка”, “Пленный рыцарь” и др.). Ідеі патріотизму та народності (“Бородино”, “Родина”). Образ поета-громадянина (“Поэт”, “Пророк”). Проблема “байронізму” Лермонтова. Жанрова своєрідність його лірики та поем. Романтичні поеми . “Демон”. Мотиви казахського фольклору в поемі “Демон”. Поема “Мцыри” та її жанрово-стилістичні особливості. Розвиток реалізму в творчості Лермонтова. Повість “Княгиня Лиговская”. Роман “Герой нашего времени”. Лермонтов – засновник психологічного роману. Звязок композиції “Героя нашего времени” з ідейно-художнім задумом автора. Значення Лермонтова в історії літератури.

О.В.Кольцов – класик російської пісенної поезії. Філософські шукання і відображення їх у думах Кольцова. Зв'язок з усною народною лірикою.

М.В.Гоголь. Новий, “гоголівський” тип творчості; тематика, проблематика, стиль. Гоголь і Україна. Роль символіки і фантастики в творчості М.В.Гоголя. Ранній романтичний період. Перехід до національно-історичної тематики. Поєднання романтизму і реалізму в “Вечорах”, зв'язок з українським фольклором. Ідеї патріотизму в повісті “Тарас Бульба”. Повісті з життя дрібнопомісного дворянства. “Миргород”. Роль гротеску у творчості Гоголя і своєрідність гумору. Петербурзькі повісті. Зображення соціальних протиріч столиці. Контрасти між мрією і дійсністю в “Невском проспекте”. Еволюція фантастики у творчості Гоголя. Драматургія Гоголя. Задум “Мертвых душ” як “національної поеми”. Типові характери головних героїв як відображення різних стадій кризи кріпосництва. Нові матеріали про Гоголя.

Літературний рух 1845-1855 р. Зростання демократичних тенденцій у російському визвольному русі, розвиток ідей утопічного соціалізму. Естетична програма і критична практика Бєлінського. Органічне сполучення історії літератури і критики в статтях про Пушкіна, Лермонтова, Гоголя й ін.

“Натуральна школа”. Дві основні творчі лінії усередині “натуральної школи”: реалістична і натуралістична. В.Г.Бєлінський – організатор, теоретик і пропагандист “натуральної школи”. Боротьба з кріпосництвом, її відображення в літературі . Поворот до широкого художнього зображення життя селянства (А.Герцен, М.Некрасов, І.Тургенєв, Д.Григорович, В.Даль, А.Писемський). Зображення селянських характерів у літературі 40-х рр. Проблема “маленької людини”. Принципи художньої типізації. Демократизація стилю. Значення “натуральної школи” для розвитку російського реалізму.

О.І. Герцен. Романтизм ранніх творів 1830-х рр. Перехід до реалізму в 40-х рр. Своєрідність сатири Герцена. Герцен за кордоном. Протиріччя світогляду Герцена. “Былое и думы”. Жанрова своєрідність книги. Вплив Герцена на розвиток демократичної літератури 1860-х рр.

Історія російської літератури 2 пол. XIX ст.

1. Літературний процес 1856-1868 рр. Творчість письменників-демократів (Чернишевський, Помяловський, Слєпцов). Місце часопису “Современник” у культурно-політичному житті Росії середини ХІХ ст. Літературний рух у Росії. Основні ідейні та стильові течії у літературі 50-х-60-х років. Типологічні різновиди реалізму. Художнє новаторство Чернишевського-романіста. Своєрідність прози письменників-демократів.

Розвиток російської поезії у ІІ пол. ХІХ ст. Особливості ліричних систем А.Фета, Ф.Тютчева, М.Некрасова. Місце Тютчева та Фета в історії російської поезії. Творчість А.Майкова, Я.Полонського, А.Григор´єва. М.Некрасов як народний поет Росії. Жанр поеми у творчості Некрасова.

Розвиток прози в 60-х роках. Творчість І .Тургенєва та І.Гончарова. Основні етапи духовної та творчої еволюції І. С. Тургенєва. Творчій шлях письменника. Романи «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Дым», «Новь». Роман «Отцы и дети». Оцінка романів критикою. Принципи характеристики героїв та розвитку сюжету в романах. Особливості жанру повісті у Тургенєва: «Ася», «Первая любов», «Вешние воды», «Затишье», «Фауст», «После смерти». Ліризм прози Тургенєва.

Творчій шлях І. Гончарова. Романи І. Гончарова як трилогія. Проблематика романів І. Гончарова. Роман «Обломов» як вершина творчості письменника. Обломов та обломовшина в романі. Характер типізації в романі. Художні особливості романів Гончарова.

Особливості реалізму Ф. Достоевського та Л.М.Толстого.Творчій шлях Ф. Достоєвського. Моральна, філософська, соціальна проблематика ранніх творів Достоєвського. «Бедные люди» як епістолярний роман. Автобіографічний характер «Записок из Мертвого дома». Жанрова своєрідність роману «Униженные и оскорбленные». Видавнича діяльність письменника.

Своєрідність реалізму Достоєвського. Жанр роману у творчості письменника. «П'ятикнижжя» Ф. М. Достоєвського. Ідейно-філософський зміст романів «Преступление и наказание» та «Идиот». Стиль романів. Світове значення творчості Достоєвського.

Життєвий та творчій шлях Л. Толстого. Трилогія Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Тема патріотизму в “Севастопольских рассказах”. Жанр повісті у творчості Толстого. Своєрідність життєвого і творчого шляху письменника. Проблематика епопеї «Война и мир» і роману «Анна Каренина». Тематика та образи творів.

Театр О. Островського та А. Чехова. Островський як творець репертуару російського театру. Основні теми, мотиви, образи комедій та драм Островського: «Свои люди – сочтемся», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Гроза», «Доходное место». Місце Островського у розвитку російської драматургії та театру.

Проза та драматургія А.П.Чехова. Жанр повісті та оповідання у творчості Чехова. Особливості сюжетотворення та стилю прози письменника. Твори «Степь», «Тоска», «Скучная история», «Дом с мезонином», «Душечка», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Учитель словесності». Драматургія Чехова. А.Чехов і сучасний європейський театр.Історія російської літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Характеристика своєрідності літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Відновлення традицій і художнє новаторство в сфері прози.

Шляхи розвитку реалізму на зламі століть, взаємодія реалізму і модернізму, відновлення реалістичної поетики. Вплив гуманістичних релігійно-філософських ідей часу (В.Соловйов,М.Бердяєв) на формування художнього мислення.

Долі письменників-реалістів. Характеристика творчості О.Серафимовича, Б.Зайцева, О.Ремизова, Є.Замятіна та ін. (в оглядовому плані).

Творчість О.М.Горького (1868-1936). Горький і літературний процес зламу століть. Суперечки про сутність художнього методу Горького. Концепція людини, свободи особи в художній інтерпретації письменника. Основні етапи творчого шляху.

Творчість І.О.Буніна (1870-1953). Своєрідність художнього методу. Майстерність у жанрі оповідання та повісті (“Деревня”,”Суходол”). Бунін – поет. Творчість емігрантського періоду (“Жизнь Арсеньева”, “Темные аллеи”).

Творчість О.І.Купріна (1870-1938). Морально-естетичний ідеал письменника і класичні традиції. О.Купрін - майстер оповідання. Соціально- психологічний роман “Поединок”. Проза періоду еміграції.

Творчість В.В.Вересаєва (1867-1945). Проза Вересаєва як художній літопис ідейних пошуків російської інтелігенції. Концепція “живого життя”. В.Вересаєв як літературознавець і перекладач.

Творчість Л.М.Андрєєва (1871-1919). Реально-побутові і психологічні оповідання 1890-х рр. Особливості драматургії (“Жизнь человека”); риси експресіонізму.

“Срібне століття” у розвитку російської поезії. Модернізм і його розвиток у Росії. Духовні і стилістичні пошуки модернізму, перехід до нової художньої системи. Досягнення модернізму. Течії у російському модернізмі і співвідношення з українською поезією доби модерну.

Символізм. Філософсьско-естетична система і творчі принципи. Маніфести раннього і зрілого символізму. Криза символізму. Долі поетів. Загальна характеристика творчості К.Бальмонта, Ф.Сологуба, Д.Мережковського, З.Гіппіус, А.Бєлого.

Творчий шлях В.Брюсова (1873-1924). Еволюція світогляду поета. Брюсов і світова культура. Творчість останніх років життя. Масштабність і майстерність перекладацької діяльності поета.

Творчий шлях О.О.Блока (1880-1921). Рання поезія. Блок і символізм. “Містика повсякденності” в поезії О.Блока. Напружені творчі шукання і досягнення А.Блока в період 1908-1917 р. Поема “Соловьиный сад. Блоківська концепція мистецтва і життя.

Акмеїзм. Теоретичні маніфести і поетична творчість. Гурток “Цех поетів”. Пластичність образів і психологізм. Зв'язок з живописом. Творчість О.Мандельштама, М.Гумільова й ін.

Поезія А.Ахматової (1889-1966). Втілення драматизму і дисгармонії буття в любовних колізіях. Пушкінські традиції. Тема Батьківщини. Масштабність трагічної теми .

Футуризм. Групи і напрямки: егофутуризм, кубофутуризм. Їх неоднорідність і суперечливість. Долі поетів-футуристів. Поезія футуристів і живопис. Оглядова характеристика творчості В.Хлєбникова, В.Каменського й ін..

Рання лірика В.В.Маяковського (1883-1930). В.В.Маяковський і футуризм. Лірика. Тема міста. Сучасні дискусії про Маяковського.

Імажинізм. Маніфести поетів-імажиністів. Загальний огляд творчості В.Шершеневича, А.Марієнгофа, С.Єсеніна.

Творчість поетів, не пов’язаних з певними течіями.

М.О.Волошин (1878 – 1932). Мотиви споглядання природи, предметність зображення в поезії М.Волошина. Питання культури і мистецтва у доробку М.Волошина (“Лики творчества”).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconТема Вступ
Програма фахового вступного випробування за тестовими технологіями з основ хірургії при вступі на навчання до хнму у 015 році на...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на ІІ курс навчання
У програмі подано тематичні розділи, які повинен освоїти абітурієнт, а також три зразки вступних тестових завдань
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка