Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окрСторінка4/4
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Історія російської літератури ХХ ст.

Складність і суперечливість літературного процесу 1920-х рр. та наявність у ньому двох потоків – літератури соціалістичного реалізму і критичного реалізму. Ідейно-політичне розмежування російських письменників. Еміграція письменників за кордон (І.Бунін, М.Горький, С.Мережковський, В.Набоков, О.Купрін, О.Толстой та ін.).

Тенденції розвитку лірики та прози у 1920-х рр. С.Єсенін. Загальнолюдські цінності у творчості С.Єсеніна. Шедеври любовної та пейзажної лірики С.Єсеніна.

М.Булгаков. Своєрідність сатири. Назрівання конфлікту М.Булгакова з владою. "Мастер и Маргарита" – вершина художніх досягнень письменника.

Є.Замятін. Роман Є.Замятіна "Мы" як антиутопія. Вимушена еміграція письменника із СРСР.

Б.Пильняк. Проблематика оповідань. «Повесть непогашенной луны»: характер конфлікту і художні особливості.

А.Платонов. Своєрідність художнього світу письменника. Проблематика повісті «Ювенильное море». Повість "Котлован". Трагічний образ народу в романі "Чевенгур". Поетика малої прози письменника.

М.Шолохов. Проблематика і стиль «Донских рассказов». "Тихий Дон" – одна з вершин світової художньої літератури 20 століття.

Творчі здобутки у сфері лірики (1920-30-ті рр.) . Початок масових репресій у середовищі творчої інтелігенції. Літературна цензура.

А.Ахматова. Повернення творчості А.Ахматової до читача в 1970-80-і рр. Ліричні шедеври А.Ахматової. Історія творчого задуму і публікації поеми "Реквием". Підсумковий поетичний збірник "Бег времени".

М.Цветаєва Проза і драматургія М.Цветаєвої. Перекладацька діяльність.

Російські письменники в еміграції

Творчість представників старшого покоління першої хвилі російської літературної еміграції.

Творчий доробок Б.Зайцева. Проблематика і жанр книги “Преподобний Сергий Радонежский”.

Творчість І.Шмельова. Художні особливості повістей “Лето Господне” і “Богомолье”.

Особливості творчих пошуків молодих письменників в еміграції. Творчість М.Осоргина. Мемуарні мініатюри. Проблематика оповідань. Роман “Сивцев Вражек”.

Романна проза В.Набокова. Поетика роману “Машенька”. Художня своєрідність автобіографічної книги «Другие берега».

Творчість Г.Газданова. Характер відтворення біографічних фактів у прозі письменника. Жанр оповідання. Романи «Вечер у Клэр», «История одного путешествия», «Ночные дороги». Творчість Г.Газданова 1950-70-х рр.

Тематичні особливості лірики представників «срібного віку» на чужині. Лірика З.Гіппіус, К.Бальмонта, І.Северяніна. Особливості творчих пошуків Г.Іванова,І.Одоєвцевої, В.Ходасевича.

Творчість молодих поетів в еміграції. Діяльність поетів «Паризької ноти». Творчість А.Прісманової. Творчий доробок Б.Поплавського.

Особливості літературного процесу періоду війни та перших повоєнних років.

Література воєнних та перших повоєнних років. Постанова про журнали «Звезда» і «Ленинград».

Повість В.Некрасова "В окопах Сталинграда". Особливості літературного життя повоєнного десятиліття.

Роман В.Гроссмана "Жизнь и судьба".

Специфіка літературного процесу 1940-х – поч. 1960-х рр.

Друга хвиля російської літературної еміграції. Творчість Д.Кленовського, І.Чинннова, І.Єлагіна.

Лірика 1940-50-х. Творчість О.Твардовського.

Тенденції розвитку прози 1940-60-х рр.

Драматургія 1940-60-х. Творчість А.Арбузова, В.Розова.

Особливості літературного процесу 1960-х рр.

Б.Пастернак. Основні поетичні цикли, поеми і збірки Б.Пастернака довоєнного періоду. Роман "Доктор Живаго". Драматизм творчої долі Б.Пастернака.

Поняття "відлиги" і літературного "шістдесятництва". Творчість поетів-шістдесятників.

Тематично-стильові тенденції розвитку прози 1960-70-х рр.

Творчість В.Распутіна. Воєнна тема в прозі письменника. Проблематика повести «Прощание с Матерой».

Міська проза. Повість Ю.Трифонова «Обмен».

Лірико-сповідальна та художньо-документальна проза про війну.

Лірика 1960-х рр. та її представники (А.Вознесенський, Є.Євтушенко, Р.Рождественський, Б.Ахмадулліна та ін.). «Тиха лірика» М.Рубцова. Феномен самвидаву .

О.Солженіцин. Повість "Один день Ивана Денисовича", її внутрішній зв'язок з родовими ідейно-естетическими основами російського реалізму. Оповідання «Матренин двор».

Особливості літературного процесу 1970-80-х рр.

"Третя хвиля" літературної еміграції.

Творчість В.Некрасова в еміграції.

Проза С.Довлатова.

Творість О. Солженіцина в еміграції. Жанрова своєрідність книги "Архипелаг ГУЛАГ".

Творчість Й.Бродського. Теми і мотиви лірики. Основні поетичні збірки і цикли. Перекладацький доробок поета.

Тенденції розвитку російської літератури 1970-80-х рр. Офіцерська проза. Творчість Ю.Бондарєва.

Художньо- документальна проза та її тематичні особливості.

Особливості розвитку лірики 1970-80-х рр.

Поняття "Повернута література". Багатогранність тем. Табірна проза. Творчість В.Шаламова, Є.Гінзбург, Ю.Домбровського.


Літературний процес 1990-х2010-х рр.

Постмодернізм та його особливості. Творчість В.Маканіна, В.П’єцуха.

Творчість С.Соколова. Особливості стильової манери письменника.

Своєрідність художнього світу В.Пелевина.


Специфіка жіночої прози. Основні тенденції розвитку лірики та драматургії
Жіноча проза. Творчість В. Токарєвої, Л.Петрушевської, Т.Толстої.

Жанрова та тематична своєрідність прози Л.Уліцкої.

Тенденції розвитку російської драматургії на сучасному етапі.

Особливості розвитку лірики.Рекомендована література

Російський фольклор
 1. Азадовский М.К. История русской фольклористики. Т.1. М., 1958, Т.2. М., 1962;

 2. Академические школы в русском литературоведении. М., 1976;

 3. Аникин В.П. Календарная и свадебная поэзия. Учебное пособие. М., 1970; Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. М., 1957;

 4. Аникин В.П., Круглов Ю.Г. Русское устное народное поэтическое творчество. Л., 1983;

 5. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки, в 3-х томах. М., 1957;

 6. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971;

 7. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С.41-72, 73-382, 493-596; Власова З.И. К изучению поэтики устных народных заговоров //Русский фольклор. Т.13. М., 1972. С.194-20;

 8. Гусев В.Е. Истоки русского народного театра. Л., 1977;

 9. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957;

 10. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.; Л., 1977;

 11. Загадки. Изд. подгот. В.В.Митрофанова. Л., 1968;

 12. Кравцов Н.И. Поэтика русских народных песен. М., 1982;

 13. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни. М., 1982;

 14. Кулагина А.В. Русская народная баллада. Учебно-методическое пособие. М., 1977;

 15. Лазутин С.Г. Русская частушка. Вопросы происхождения и формирования жанра. Воронеж, 1960;

 16. Минц С.И., Померанцева Э.Ф. Русская фольклористика. Хрестоматия для вузов. М., 1971;

 17. Морохин В.Н. Хрестоматия по истории русской фольклористики. М., 1973; Народные баллады. М.; Л., 1963;

 18. Народные лирические песни. Сост. В.Я.Пропп. М.; Л., 1961; Онежские былины, записанные А.Ф.Гильфердингом летом 1871 года. Т.1-3. М.; Л., 1949-51;

 19. Померанцева Э.В. Русская народная сказка. М., 1963;

 20. Поэзия крестьянских праздников. Изд. подг. Н.И.Земцовский. Л., 1970;

 21. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1946;

 22. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб., 1995;

 23. Русская народная драма ХУП – ХХ веков. Тексты пьес и описание представлений. Изд. подг.П.Н.Берков. М., 1953.

 24. Русское устное народное творчество. Учебное пособие / Под ред. проф. Кравцова Н.И. М., 1971;

 25. Рыбников М.А. Русские пословицы, поговорки. М., 1961;

 26. Соколова В.К. Русские исторические предания. М., 1970;

 27. Садовников Д.Н. Загадки русского народа. М., 1959;

 28. Харитонова В.И. Заговорно-заклинательная поэзия восточных славян.

Львов, 1992.

Історія давньоруської літератури 1. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. М., 1966.

 2. Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе ХI-ХVII вв. М., 1973.

 3. Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума: творческая история произведения. Л., 1974.

 4. Древнерусская литература: Хрестоматия / Сост. М.И.Прокофьев. М., 1980.

 5. Древнерусская литература в исследованиях: Хрестоматия / Сост. В.В. Кусков. М., 1986.

 6. Еремин И.П. Литература Древней Руси: этюды и характеристики. М.; Л., 1966.

 7. Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970.

 8. История русской литературы Х-ХУП веков /Под ред.Д.С.Лихачева. М., 1985.

 9. Історія україно-російських літературних зв'язків: У 2-х т. Київ, 1987. Т.1.

 10. Кусков В.В. История древнерусской литературы. М., 1982.

 11. Литература Древней Руси: Хрестоматия / Сост., автор вступ. статьи и комментар. Л.А.Дмитриев. М., 1990.

 12. Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. Санкт-Петербург, 1997.

 13. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х-ХVII вв. Л., 1973.

 14. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.

 15. Лихачев Д.С. "Слово о полку Игореве" и культура его времени. Л., 1985.

 16. Назаревский А.А. Очерки из области русской исторической повести начала ХVII века. К., 1958.

 17. Памятники литературы Древней Руси: XI-начало XII века. М., 1978.

 18. Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980.

 19. Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981.

 20. Памятники литературы Древней Руси: вторая пол. ХV века. М., 1982.

 21. Памятники литературы Древней Руси: ХIV – серед. ХV века. М., 1982.

 22. Памятники литературы Древней Руси: конец ХV – первая пол. ХVI века. М., 1984.

 23. Памятники литературы Древней Руси: середина ХVІ века. М., 1986.

 24. Памятники литературы Древней Руси: конец ХV1 – начало ХVII веков. М., 1987.

 25. Памятники литературы Древней Руси: ХVII век. Книга первая. М., 1988.

 26. Памятники литературы Древней Руси. ХVII век. Книга вторая. М., 1989.

 27. Панченко А.М. Русская стихотворная культура ХVII в. Л., 1973.

 28. Робинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе ХVII в. М., 1974.

 29. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М., 1966.

 30. Словари книжников и книжности Древней Руси. Вып.I. (ХI – первая пол. ХIV в.). Л., 1987.

 31. Словарь книжников и книжность Древней Руси. Вып.II (вторая половина ХIV-ХVI в.). Часть 1. А.-К. Л., 1988.

 32. Словарь книжников и книжность Древней Руси. Вып. II (вторая пол. ХIV – ХVI в.). Часть 2. Л.-Я. Л., 1989.

 33. Труды отдела древнерусской литературы. Сб.48. С.-Петербург, 1993.

Історія російської літератури ХІІІ ст. 1. Благой Д.Д. История русской литературы ХVII в. М., 1960.

 2. Бочкарев В.А, Русская историческая драматургия ХVII-ХVIII веков. М., 1988.

 3. Западов А.В. Поэты 18 века. М., 1984;

 4. История всемирной литературы: В 9-ти т. М., 1968. Т.5.

 5. История русской литературы: В 4-х т. Л., 1980. Т.I.

 6. Лихачев Д.С. Барокко в русской литературе ХVII века //Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Санкт-Петербург,1977.

 7. Лотман Е.М. Сотворение Карамзина. М., 1987.

 8. Москвичова Г.В. Русский классицизм. М., 1986.

 9. Орлов П.А. История русской литературы ХVIII в. М., 1991.

 10. Благой Д.Д. История русской литературы ХVII в. М., 1960 (и последующие

 11. Орлов П.А. Русский сентиментализм. М., 1977.

 12. Орлов П.А. История русской литературы ХVIII в. М., 1991. Павлович С.Р. Пути развития русской сентиментальной прозы ХVIII в. Саратов,1974.

 13. Русская литература ХУШ века /Ред., вступ. статья Г.А.Гуковского. Л., 1937

 14. Русская литература ХУШ века /Сост. Макогоненко Г.П. Л., 1970.

 15. Русская литература ХУШ в.(1700-1775) /Сост. Западов А.В. М., 1979.

 16. Русская проза ХУШ века: В 2-х т. Л., 1950.

 17. Федоров В.И. Русская литература ХVIII в. М., 1990.

Історія російської літератури І пол. ХІХ ст. 1. Базанов В. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М., Л., 1961.

 2. Барабаш Ю. “Страшная месть” в двух измерениях. Миф и (или) история? //Вопросы литературы, 2000, май-июнь.

 3. Благой Д. Творческий путь Пушкина. Кн. 1-2. М., 1950-1967.

 4. Бочаров С. Поэтика Пушкина. М., 1974.

 5. Григорьев А.Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. Л., 1977.

 6. Гурвич И.А.Русская классика Х1Х в. как литературное явление. – М.,1991.

 7. Дунаев М.М. Русская литература Х1Х века и христианство. – М.,1997.

 8. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч.1. – М., 1996.

 9. История русской литературы: В 3-х т. Л., 1963.

 10. История русской литературы Х1Х века. В двух частях. М.,2001.

 11. Кулешов В.И. История русской литературы Х1Х века. – М., 1997.

 12. Либан Н.И. Лекции по истории русской литературы. – Изд-во МГУ, 2005.

 13. От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма ХІХ – начала ХХ веков. М.; СПб., 1992.

 14. Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960-1990 гг. – Спб, 1995.

 15. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – М.,1988.

 16. Лермонтовская энциклопедия.– М.,1981.

 17. Мочульский К.В. Великие русские писатели Х1Х в. – Санкт-Петербург, 2000.

 18. Десницкий А.В. Иван Андреевич Крылов. М., 1983.

 19. Канунова Ф.З. Вопросы мировоззрения и эстетики В.А.Жуковского. – Томск, 1990.

 20. Золотусский И. Гоголь. М., 1979.

 21. Касаткина В.Н. “Здесь сердцу будет приятно”. Поэзия Жуковского. – М.,1995.

 22. Коровин В.И. Поэты пушкинской поры. М., 1980.

 23. Маймин Е.А. Русская философская поэзия. М., 1976.

 24. Манн Ю. В поисках живой души. “Мертвые души”. Писатель–критика–читатель. М., 1984.

 25. Мануйлов В. Летопись жизни и творчества М.Ю.Лермонтова. М.; Л., 1964.

 26. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии А.С.Пушкина. – М.,1987.

 27. Орлов В. Грибоедов. 2 изд. М., 1954.

 28. Поспелов Г.Н. История русской литературы ХІХ века. М., 1971-1972. Т.1-2.

 29. Ревякин А.И. История русской литературы ХІХ века: Первая половина. М., 1985.

 30. Рубцов Н.С. Русская литература Х1Х века/ Институт русского языка им. А.С.Пушкина. – М.,1993.

 31. Сосновский И.Я. Русская лира Украины. Русские писатели Украины первой четверти Х1Х в. – Харьков, 1993.

 32. Русская повесть ХІХ века. История и проблематика жанра / Под ред. Б.С.Мейлаха. Л., 1973.

 33. Русский романтизм. Л., 1978.

 34. Кошелев В.А. Первая книга Пушкина. – Томск, 1997.

 35. Сердюченко В. Достоевский и Чернышевский. Львов, 1999.

 36. Степанов Н. Н. В Гоголь. Творческий путь. 2 изд. М., 1959.

 37. Томашевский Б. Пушкин. кн. 1-2. М.; Л., 1956-61.

 38. Набоков В. Комментарии к “Евгению Онегину” Александра Пушкина. – М.,1999.

 39. Непомнящий В. Пушкин. Русская картина мира. – М.,1999.

 40. Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. М., 1971.

 41. Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1977.

Історія російської літератури 2 пол. XIX ст. 1. Батюто А. Тургенев-романист. М.; Л., 1972.

 2. Бердников Г. Чехов. М., 1978.

 3. Богословский Н. Тургенев. 3 изд. М., 1964.

 4. Бушмин А. М. Е. Салтыков-Щедрин. Л., 1970.
 1. Бялый Г. Чехов и русский реализм. М., 1978.

 2. Григорьев А.Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. Л., 1977.

 3. Гроссман Л. Достоевский. 2 изд. М., 1965.

 4. Гудзий Н. Л. Толстой. 3 изд. М., 1960.

 5. История русской литературы: В 3-х т. Л., 1963.

 6. История русской литературы: В 4-х т. Л., 1981-1983.

 7. История русской литературы второй половины ХІХ века / Под ред. Н.И.Кравцова. М., 1966.

 8. Кирпотин В. Мир Достоевского. М., 1980.

 9. Ломунов К. Жизнь Л. Толстого. М., 1981.

 10. Лошиц Ю. Гончаров. М., 1977.

 11. От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма ХІХ – начала ХХ веков. М.; СПб., 1992.

 12. Полякова Л.И. Повести И.С.Тургенева 70-х годов. К., 1983.

 13. Покусаев Е. Н.Г.Чернышевский. 5 изд. М., 1976.

 14. Поспелов Г.Н. История русской литературы ХІХ века. М., 1971-1972. Т.1-2.

 15. Русская повесть ХІХ века. История и проблематика жанра / Под ред. Б.С.Мейлаха. Л., 1973.

 16. Селезнев Ю. Достоевский. М., 1981.

 17. Сердюченко В. Достоевский и Чернышевский. Львов, 1999.

 18. Турков А. Салтыков-Щедрин. 3 изд. М., 1981.

 19. Фохт У.Р. Пути русского реализма. М., 1963.

 20. Фридлендер Г. Реализм Достоевского. М.; Л., 1980.

 21. Храпченко М.Б. Толстой как художник. 3 изд. М., 1971.

 22. Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1977.

 23. Чудаков А. Поэтика Чехова. М., 1971.

 24. Шкловский В. Лев Толстой. . 2 изд. М., 1967.

Історія російської літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

 1. Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996.

 2. Альберт И.Д. И.Бунин: завещанное и новое. Львов,1995.

 3. Альфонсов В. Нам слово нужно для жизни. В поэтическом мире В.Маяковского. Л., 1984.

 1. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Загальне літературознавство. Рівне, 1997.

 2. Гречнев В.Я. Русский рассказ конца ХIХ – начала ХХ века. Л., 1979.

 3. История русской литературы: В 4-х т. Литература конца ХIХ-начала ХХ в. Л., 1984.Т.4.

 4. Келдыш В.А. Русский реализм начала ХХ в. М., 1975.

 5. Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы. М., 1995.

 6. Михайлов О. Литература русского зарубежья. От Мережковского до Бродского. М., 2001.

 7. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987.

 8. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Луцьк, 1999.

 9. От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма ХІХ – начала ХХ веков. М.; СПб., 1992.

 10. Поэтические течения в русской литературе конца Х1Х – начала ХХ века. Хрестоматия. М., 1988.

 11. Русская литература ХХ века: школы, направления. Методы творческой работы /В.Н.Альфонсов, В.Е.Васильев и др.: Под ред. С.И.Тиминой. М., 2002.

 12. Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период. Хрестоматия. М., 1980.

 13. Русская поэзия серебряного века. 1890 -1917. Антология. М., 1993.

 14. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь / Сост. П.А.Николаев. М., 2000.

 15. Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца Х1Х – начала ХХ в. М., 1992.

 16. Смирнова Л.А. Русская литература к. ХІХ – нач. ХХ века. М., 2001.

 17. Соколов А.Г. История русской литературы конца Х1Х – начала ХХ века. М., 1988.

 18. Соколов А.Г., Михайлова М.В. Русская литературная критика конца Х1Х – начала ХХ века. Хрестоматия. М., 1982.

 19. Стрелков Л.А. Под знаком Бальмонта. М.,1997.

Історія російської літератури ХХ ст. 1. Баевский В. С. История русской литературы ХХ века. М., 1999;

 2. Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988.

 3. Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья. Курс лекций. М., 2003.

 4. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Загальне літературознавство. Рівне, 1997;

 5. Жирмунский В. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.

 6. Зубарева Е.Ю. Проза русского зарубежья (1970-1980-е годы). М., 2000.

 7. Катанян В. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. М., 1985.

 8. Коробов В. Ю.Бондарев. М., 1984.

 9. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987.

 10. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Луцьк, 1999.

 11. Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе: очерки истории и теории. Воронеж, 1991.

 12. Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы. М., 1995;

 13. Наумов Е. Сергей Есенин. М., 1973.

 14. Русские советские писатели. Библиогр. указатель. В 7-и т. М., 1977-1985.

 15. Русская литература ХХ века / Под ред. Л.П.Кременцова: В 2-х т. М., 2002.

 16. Русская литература ХХ века: школы, направления. Методы творческой работы /В.Н.Альфонсов, В.Е.Васильев и др.: Под ред. С.И.Тиминой. М., 2002.

 17. Селезнев Ю. Василий Белов. М., 1983.

 18. Сердюченко В.Л. Прогулки по садам российской словесности // Новый мир, 1995, № 5.

 19. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920 –х гг. М., 1991;

 20. Финк Л. Константин Симонов. М., 1983Чернец Л. «Как слово наше отзовется» (Судьбы литературных произведений). М., 1995.

 21. Черников А.Проза И.С.Шмелева. Концепция мира и человека. Калуга, 1995.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconТема Вступ
Програма фахового вступного випробування за тестовими технологіями з основ хірургії при вступі на навчання до хнму у 015 році на...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на ІІ курс навчання
У програмі подано тематичні розділи, які повинен освоїти абітурієнт, а також три зразки вступних тестових завдань
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка