Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія»Сторінка1/2
Дата конвертації25.08.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипПрограма
  1   2

  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове вступне випробування з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки абітурієнта та становить особливу комплексну форму контролю, що у найбільш повному і чіткому вигляді характеризує досягнутий освітньо-кваліфікаційний рівень студента.

Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Історія психології», «Соціальна психологія», «Психологічна служба в закладах освіти», «Психодіагностика», «Експериментальна психологія», «Основи психокорекції», «Основи психологічного консультування».

Завдання з основ нормативного курсу «Загальна психологія» охоплює теми з загальних питань психології, закономірностей психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості, її індивідуальних особливостей, питання психології особистості, діяльності та спілкування.

Знання змісту тем з вікової та педагогічної психології спрямовані на розкриття основних теоретичних поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі індивідуального розвитку людської психіки, закономірностей її формування від народження до зрілості та психологічних особливостей та механізмів навчання та виховання.

Завдання з курсу «Історія психології» спрямовано на розкриття знань студентів із загальних закономірностей, етапів формування предмета психологічної науки, особливостей розвитку психологічних знань у міфологічний, філософський та науковий періоди, динаміки розвитку психологічних концепцій у історичному і культурному контекстах.

Вирішення завдань з соціальної психології спрямовано на демонстрацію знань студентів з особливостей взаємозв’язків людини з різноманітними суб’єктами соціального середовища, з соціально-психологічних проблем особистості та процесу спілкування, психології груп і міжгрупової взаємодії, особливостей прикладної соціальної психології.

Вирішення завдань з курсу «Психологічна служба в закладах освіти» спрямовано на визначення у студентів знань з особливостей організації психологічної служби в закладах освіти, мети, завдань та основних напрямів її діяльності.

Завдання з основ психодіагностики спрямовано на визначення компетенцій абітурієнтів: знання психодіагностичних методик та уміння їх використовувати у практичній діяльності.

Завдання з нормативного курсу «Експериментальна психологія» спрямовано на визначення рівня знань з теорії експериментального дослідження та вмінь його планувати та проводити.

Вирішення завдань з курсу «Основи психокорекції» спрямовано на визначення рівня знань абітурієнтів з загальних основ психологічної корекції та вміння використовувати різні психокорекційні методики у процесі психоконсультування та психокорекції.

Знання змісту з навчального курсу «Основи психологічного консультування» надасть абітурієнту змогу розкрити основні поняття навчальної дисципліни, принципи та етичні норми консультативної діяльності, основні механізми та напрямки впливу на особистість, вміння володіти прийомами збору та аналізу психологічної інформації.ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПСИХОЛОГІЇ
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Тема 1. Предмет психології

Категорія відображення в психології. Психічне – відображувальна функція мозку. Рефлекторна природа психічного. Вища нервова діяльність, її орган. Умовні рефлекси, процес їх утворення. Динаміка збудження і гальмування в умовно-рефлекторній діяльності. Перша і друга сигнальна систе­ми. Розвиток психіки. Виник­нення людської свідомості. Історичний розвиток людської свідомо­сті.


Тема 2. Структура, завдання і методи сучасної психології

Предмет психології. Завдання психології. Зв'язок психології з іншими науками. Значення психології. Галузі психологічних знань. Шляхи наукового пізнання психіки. Спостереження. Самоспостереження. Експеримент у психології. Інші методи психології.


Тема 3. Особистість

Поняття про особистість в психології. Особистість, індивід, індивідуальність. Структура особистості: спрямованість, можливості, індивідуально типологічні особливості, блок «Я». Спрямованість, як центральне утворення особистості. Теорії особистості – біхевіористична, гештальтизм, фрейдизм, неофрейдизм. Формування особистості.Тема 4 .Увага

Поняття про увагу. Природа уваги. Види уваги: зовнішня та внутрішня, мимовільна, довільна, післядовільна увага. Властивості уваги: обсяг, розподіл, переключення, концентрація, стійкість.


Тема 5. Відчуття

Поняття про відчуття. Процес виникнення відчуття. Види відчуттів. Зорові відчуття. Слухові відчуття. Нюхові відчуття. Смакові відчуття. Тактильні відчуття. Температурні відчуття. Бо­льові відчуття. Органічні відчуття. Кінестетичні відчуття. Статичні відчуття. Загальні властивості відчуттів.


Тема 6. Сприймання

Поняття про сприймання. Рефлекторна природа сприймання. Взаємозв'язок аналізаторів у процесі сприймання. Виділення об'єкта в сприйманні. Роль по­переднього досвіду в сприйманні. Роль мови в процесі сприймання. Активний характер сприймання; Спостереження. Види сприймання. Сприймання простору. Сприймання часу. Сприймання руху. Сприй­мання тексту. Властивості сприймань.


Тема 7. Пам’ять

Визначення пам'яті. Теорії пам’яті. Асоціації та їх види. Види пам'яті. Мимо­вільна і довільна пам'ять. Мимовільне і довільне запам'ятовуван­ня. Смислове і механічне запам'ятовування. Умови продуктивнос­ті мимовільного запам'ятовування. Умови продуктивності до­вільного запам'ятовування. Збереження. Види відтворення. Впізнавання. Згадування. Спогади. Уявлення пам'яті, їх харак­терні особливості. Забування, його причини і боротьба з ним. Інди­відуальні відміни в пам'яті.


Тема 8. Мислення

Визначення мислення. Значення мислення в житті людини. Чуттєва та логічна ступені пізнання. Мислення та мовлення. Мисли­телі пі дії та операції. Аналіз і синтез. Абстрагування. Порівняння і узагальнення. Судження. Умовиводи. Поняття. Засвоєння понять. Процес розв'язування задач. Види мислення. Індивідуальні від­мінності в мисленні людей.


Тема 9. Уява

Поняття про уяву. Уява і об'єктивна дійсність. Процес створення образів уяви. Мимовільна і довільна уява. Види уяви за­лежно від характеру діяльності людини. Види уяви за її змістом. Мрія. Індивідуальні особливості уяви людини.


Тема 10. Емоції та почуття

Поняття про емоції і почуття. Характерні особливості емоцій і почуттів. Природа емоцій і почуттів. Почуття і діяльність людини. Види емоцій і почуттів. Прості емоції. Складні емоції. Афекти. Настрої. Пристрасті. Моральні почуття. Інтелектуальні почуття. Естетичні почуття.


Тема 11. Воля

Загальне поняття про волю. Мимовільні і довільні дії. Специ­фічно людські довільні дії. Власне вольові дії людини. Основні фази складної вольової дії. Вольові якості особистості.


Тема 12. Темперамент

Поняття про темперамент. Теорії темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. Темперамент і умови життя, діяльності, виховання. Характеристика основ­них типів темпераментів.


Тема 13. Характер

Поняття про характер. Зв'язок характеру з темпераментом. Структура характеру. Типове і індивідуальне в характері людини. Умови формування характеру особистості.


Тема 14. Здібності

Поняття про здібності. Здібності та знання, вміння і навички. Здібності та інші психічні властивості. Види здібностей. Умови формування здібностей людей. Індивідуальні відмінності в здібностях людей.


Тема 15. Діяльність

Поняття про діяльність, інтеріоризація та екстеріоризація. Структура діяльності: потреби, мета, мотив, рух, дія, інтереси, знання, вміння, навички, звички, операції, вчинки. Формування вмінь та навичок. Види діяльності: гра, навчання, пра­ця. Поняття про провідну діяльність. Педагогічна діяльність.


Тема 16. Спілкування

Поняття про спілкування, його функції та умови. Структура спілкування: ко­мунікативна, інтерактивна, перцептивна підсіруктури спілкування. Засоби спілкування. Види спілкуван­ня: міжособистісне, міжгрупове, особистісно-групове; безпосереднє та опосередко­ване; короткочасне та довготривале; інтимне, ділове, соціально-рольове. Педагогічне спілкування, такт.


Тема 17. Стосунки у групах

Групи, їх виникнення та розвиток, як процес становлення, формування та за­доволення спільних потреб. Види груп: офіційні, неофіційні; умовні та реальні; мікрогрупи, малі та великі. Поняття про асоціації, корпорації та колектив. Поняття міжособистісних стосунків. Феномен лідерства. Основні ме­тоди дослідження міжособистісних стосунків: соціометрія, референтометрія.


ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Тема 1. Предмет, завдання та методи вікової і педагогічної психології

Предмет та завдання вікової і педагогічної психології.

Короткий історичний огляд розвитку вікової і педагогічної психології (П.П.Блонський, Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, Н.О.Леонтьєв, Д.Б.Ельконін).

Теоретичні та практичні завдання сучасної вікової і педагогічної психології, основні напрямки її розвитку.

Розділи вікової психології: психологія дитини дошкільного віку, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юності.

Основні розділи педагогічної психології: психологія виховання та самовиховання, психологія загального та професійного навчання, психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя.

Зв’язок вікової і педагогічної психології з віковою фізіологією, загальною психологією, педагогікою та методиками.

Методи вікової та педагогічної психології: спостереження, його види, експеримент та його види. Тести та умови їх наукового застосування. Соціометрична методика при вивченні дитячого колективу. Анкета для обстеження інтересів та спрямованості особистості.
Тема 2. Закономірності і динаміка психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі

Філософські концепції про психічний розвиток індивіда та формування його особистості. Роль навчання та виховання в психічному розвитку дитини та формуванні його особистості. Рушійні сили психічного розвитку дитини.

Взаємозв’язок психічного розвитку дитини та формування його особистості в умовах виховання і навчання. Педагогічний процес соціалізації особистості як умова психічного розвитку та формування особистості школяра. Перетворення зовнішнього у внутрішнє в процесі психічного розвитку. Інтеріоризація та інтелектуалізація предметних знань та навичок в процесі пізнання і суспільно-корисної діяльності.

Залежність оволодіння дитиною новим видом діяльності від рівня перцептивного розвитку його особистості. Віковий аспект сприйняття та розуміння особистістю соціальних явищ в світі людей, їх роль в формуванні ставлення особистості до дійсності.

Нерівномірність психічного розвитку дитини та її причини. Проблема акселерації психічного розвитку. Періодизація психічного розвитку людини. Вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку в процесі навчання і виховання.
Тема 3. Психічний розвиток дитини до початку навчання в школі

Періодизація психічного розвитку дошкільника. Значення спілкування дитини з дорослими для її психічного розвитку в немовлячому періоді та ранньому дитинстві.

Розвиток рецепторної та рухливої діяльності. Предметно-орудійна діяльність. Формування мислення. Мовлення та його еволюція в дошкільному віці. Раннє дитинство – сензитивний період в розвитку мовлення дитини. Криза трьох років. Розумовий розвиток як результат оволодіння знаннями про соціальний досвід людей та формування ставлення до оточуючої дійсності.

Роль ігрової діяльності в психічному розвитку дітей дошкільного віку.

Елементи учіння та трудової діяльності дошкільника, їх місце і роль у формуванні особистості. Виникнення пізнавальної діяльності, її розвиток. Формування умінь, навичок та звичок у дошкільнят в умовах зростання їх розумової самостійності, моральної вихованості і соціальної активності. Формування емоційно-вольової сфери дітей дошкільного віку.

Самооцінка як результат самосвідомості. Домінуючі мотиви діяльності та поведінки дитини в старшому дошкільному віці. Психологічна готовність до навчання в школі.


Тема 4. Психологічний розвиток та формування

особистості молодшого учня

Зміна об’єктивних умов психічного розвитку з приходом дитини до школи. Характеристика основних показників готовності дитини до шкільного навчання та виховання.

Учбова діяльність як основний вид діяльності, що визначає психічний розвиток молодших учнів. Динаміка співвідношення ігрової та навчальної діяльності на різних етапах початкового навчання. Особливості трудової діяльності молодших школярів. Мотиви учіння. Особливості пізнавальних інтересів, довільності поведінки, міжособистісних стосунків дітей молодшого шкільного віку.

Розвиток пізнавальної діяльності молодшого учня. Розвиток уваги та спостережливості. Особливості сприйняття. Розвиток мислення та формування прийомів розумової діяльності. Розвиток уяви. Роль мовлення в психічному розвитку молодшого школяра.

Прийоми та способи учбової діяльності, її особливості. Ставлення до трудової діяльності та формування трудових навичок. Розумовий розвиток. Довільна регуляція діяльності та поведінки. Моральний розвиток.


Тема 5. Психологічні особливості розвитку та формування особистості в підлітковому віці

Соціальні фактори як основні детермінанти психічного розвитку та формування особистості підлітка: перехід в середню школу та пов’язані з цим зміни в учбовій діяльності, в спілкування з однолітками та дорослими.

Біологічні фактори – початок статевого дозрівання, а також пов’язані з ним бурхливий розвиток та перебудова всіх органів, тканин та систем організму – як умови, що необхідні для повноцінного психічного розвитку. Діалектичний характер взаємовідношень між біологічними і соціальними факторами психічного розвитку. Основна суперечність між потребою в самостійності та можливостями її здійснити як рушійна сила психічного розвитку підлітка.

Початок розвитку самосвідомості в підлітковому віці. Потреба в самоствердженні. Особливості самооцінки. Потреба в дружбі, в спілкуванні. Зміст інтересів. Зміна мотиваційної сфери. Особливості волі. Потреба в самовихованні. Взаємостосунки хлопців та дівчат.

Якісні зміни в пізнавальній сфері підлітків. Довільність психічних процесів. Домінуючий характер мислительної діяльності. Індивідуально-психологічні особливості (темперамент, розвиток інтелекту, рівень загальної культури, здібності, риси характеру).

Причини поведінки „важких” підлітків. Роль помилок у сімейному вихованні. Ізольованість в класному колективі як фактор педагогічної занедбаності дітей.

Особливості навчально-виховної роботи педагога з дітьми підліткового віку.
Тема 6. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці

Поняття юності. Соціальна ситуація розвитку старшокласників.

Учбово-професійна діяльність як ведучий вид діяльності юнаків. Єдність професійних та пізнавальних інтересів і мотивів поведінки і учбової діяльності старшокласників.

Розвиток самосвідомості. Формування світогляду. Особливості прояву здібностей. Співвідношення оцінки і самооцінки. Особливості почуттів і волі в юнацькому віці. Формування ціннісних орієнтацій та цілісного характеру.

Особливості розумової діяльності в ранній юності. Формування теоретичного мислення та стиля розумової діяльності. Романтика, мрії та ідеали. Дружба та любов. Естетичні почуття, інтереси та смаки, психологічні особливості їх формування.

Міжособистісні стосунки в класі. Взаємостосунки з дорослими.

Особливості розвитку пізнавальних психічних процесів. Психологічні особливості формування професійних інтересів, здібностей в юнацькому віці. Розумова самостійність як умова глибокого засвоєння основ науки, професійних умінь та навичок.
Тема 7. Психологія учіння як специфічної форми пізнавальної діяльності людини

Процес учіння як теоретична і прикладна проблема педагогічної психології. Розумова самостійність в учінні як діяльність суб’єкта. Мотиви учіння. Структурні компоненти учіння: спонукальні, дійово-операційні, контрольно-регулятивні. Психологічні умови формування уміння вчитися самостійно.

Взаємозв’язок мислительних процесів, дій та прийомів розумової діяльності особистості на різних етапах онтогенезу. Вплив пізнавального інтересу на розвиток уміння вчитися самостійно. Взаємозв’язок когнітивного та емоційного в процесі учіння. Учіння як фактор безперервної освіти. Роль педагога в формуванні уміння вчитися самостійно.
Тема 8. Психологія навчання та психологічні умови його оптимізації в загальноосвітній і професійній школі

Поняття навчання. Взаємозв’язок навчання та розвитку. Теорії навчання. Детермінація учбової діяльності учнів в процесі навчання. Основна роль учбової діяльності в розвитку психічних процесів, формуванні наукового світогляду.

Вікові особливості засвоєння різного за складністю та обсягом учбового матеріалу.

Оптимізація навчання як принцип наукової організації навчальної діяльності. Класифікація навчання по предмету, по психологічним завданням, по зверненості до учнів.

Диференційований підхід до вибору завдань, змісту, методів, форм навчання з врахуванням особливостей учнів та рівня розвитку їх умінь і навичок учіння.

Орієнтація навчання на „зону найближчого розвитку”. Психологічні особливості процесу засвоєння знань, формування умінь та навичок. Психологічні компоненти процесу засвоєння знань: формування позитивного ставлення до учіння; процеси безпосереднього чуттєвого засвоєння знань; мислення як вищий процес засвоєння знань; запам’ятання та збереження одержаної інформації.


Тема 9. Психологічні основи управління розвитком учнів у процесі навчання

Психологічні основи використання технічних засобів навчання. Особливості організації навчального процесу з використанням технічних засобів навчання. Вплив ТЗН на психічний розвиток учнів. Проблемне навчання, його види та рівні постановки і рішень проблем на уроці. Розвиток творчого мислення – як позитивна риса проблемного навчання. Програмоване навчання, його сутність та основні принципи. Безмашинний варіант програмованого навчання, його особливості. Машинний варіант організації програмованого навчання. Комп’ютеризація навчального процесу, його можливості.


Тема 10. Психологія виховання та самовиховання як цілеспрямованого процесу формування особистості

Сутність та завдання психології виховання. Специфіка процесу виховання. Загальні психологічні закономірності формування особистості учня. Провідні фактори формування особистості школяра у процесі виховання. Вплив колективу на формування особистості учня. Показники та критерії вихованості особистості. Формування якостей у процесі виховання.

Вікові аспекти виховання. Самовиховання особистості. Психологічні питання розумового виховання. Виховання моральної поведінки, моральних почуттів та потреб учнів. Трудове виховання та професійне самовизначення учнів. Психологічні особливості сімейного виховання.
Тема 11. Психологічні основи індивідуального підходу до виховної роботи з учнями

Поняття індивідуального підходу, його аспекти: психологічний і педагогічний.

Індивідуальні відміни у психофізіологічних особливостях людей. Індивідуальні відміни у перебігу психічних процесів.

Основні принципи вивчення індивідуальних особливостей учнів.

Основні принципи застосування індивідуального підходу в школі.

Вибір засобів і форм виховного впливу на учня.

Врахування самооцінки учнів як фактору здійснення індивідуального підходу. Поєднання впливів учителя на учня з впливами на нього колективу ровесників.
Тема 12. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя

Вимоги до діяльності вчителя в умовах сьогодення. Психологічна структура педагогічної діяльності. Педагогічні функції та творчий характер діяльності вчителя.

Структура педагогічних здібностей.

Професійно-педагогічна спрямованість особистості вчителя.

Професійно-значимі якості його особистості.

Психолого-педагогічні проблеми взаємодії вчителя і учнів. Педагогічне спілкування, його стилі. Взаємини в педагогічному колективі.

Використання психолого-педагогічних знань в практичній діяльності вчителя.
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. Предмет завдання, методи історії психології

Історія психології - наука, що вивчає зміни в уявленнях вчених про психічні феномени, предмет психології та її методи. Завдання історії психології.

Предмет історії психології, її методи (історико-генетичний, історико-функціональний, бібліографічний, метод систематизації, метод категоріального аналізу). Аспекти наукової діяльності (когнітивний, комунікативний, особистісний).

Основні етапи розвитку психології. Основні фактори розвитку психології: об’єктивні (логіка розвитку психологічних знань) та суб’єктивні (соціальна ситуація розвитку науки та особливості особистості конкретного вченого). Методологічні принципи психології (детермінізму, системності, розвитку).


Тема 2. Розвиток психології в античний період

Загальна характеристика психології в період античності. Взаємозв’язок психології з філософією. Панпсихізм. Гілозоїзм. Етапи психології античності: зародження та становлення психології, період класичної грецької науки, період еллінізму.

Перші психологічні теорії античності. Представники Мілетської школи: Фалес, Анаксімен, Анаксімандр

Погляди мислителів Елейської школи. Атомістична філософсько-психологічна концепція Демокрита.

Філософсько-психологічна концепція Сократа. Вчення Платона.

Вчення Аристотеля про душу. Трактат “О душе” – перше філософсько-психологічне дослідження.

Періоди стоїцизму. Вчення Епікура про душу. Лукрецій Кар: матеріальність світу.

Психофізіологія Клавдія Галену.


Тема 3. Психологічні теорії Середньовіччя та епохи Відродження

Загальна характеристика психології в епоху Середньовіччя. Вплив релігії. Пошук предмета вивчення психології. Зародження схоластики. Виникнення теорії двох істин (деїзм). Інтерпретація поглядів Платона та Аристотеля. Томізм. Фома Аквінський: тлумачення Аристотеля. Ідея о двох істинах: розуму та Бога. Ієрархія душевного життя. Інтроспекція.

Критика томізму. Д. Скотт: матерія як умова створення всього. Р. Бекон: провідне значення природних наук перед теологією. Номіналізм та реалізм. В. Оккам: знакова теорія чуттєвого та розумового образу.

Схід: розвиток природознавства, його культурно-історичні передумови: Авіцена, Альгазена, Аверроєс.

Розвиток психології в епоху Відродження. Повернення к ідеям античності. Період гуманізму. Критика схоластики. Нові аспекти психолого-філософських досліджень. Гокленіус: трактат “Психологія”.

Підсумки розвитку психології в епоху Відродження.


Тема 4. Розвиток психології в Новий час

Загальна характеристика психології в Новий час. Досягнення природознавства. Відкриття Н. Коперніка, Д. Бруно, Г. Галілея, У. Гарвея, Р. Декарта. Появлення нових підходів в науці. Сенсуалізм та раціоналізм. Матеріалізм та ідеалізм.

Перші теорії Нового часу. Ф. Бекон, дуалізм та раціоналізм Р. Декарта.

Раціоналізм в психології. Б. Спіноза. Ідеалістична традиція Г. Лейбница.

Сенсуалізм в психології. Матеріалістична концепція Т. Гоббса.

Сенсуалізм Дж. Локка. Критика теорії природжених ідей. Психіка як “чиста дошка”. Досвід – основа усіх ідей та понять. Поняття “рефлексія”. Вчення про прості та складні ідеї. Роль мови у формування ідей. Функції мови. Вчення про межі та рівні пізнання. Зв’язок волі та емоцій.


Тема 5. Психологія Просвітництва

Загнальна характеристика психології 18 ст. Науковий рух, література й мистецтво. Локківськи традиції. Нові напрями психології: етнопсихологія, соціальна та діференціальна психологія.

Французька психологія. Джерела французьського матеріалізму. Рефлекторний принцип діяльності психіки Ж. Ламетрі. “Статуя” Е. Кондільяка. Соціальний детермінізм К. Гельвеція.

Німецька психологія. Х. Вольф: розподіл емперічної й раціоналістичної психолії. Душа як основа всіх психічних проявлень. Психофізіологічний паралелізм Х. Вольфа.

Теорія пізнання І. Канта. Психологія як наука о свідомості.
Тема 6. Розвиток асоціативної психології

Сутність методологічної кризи кінця 18 початку 19 ст. Пошук нового предмету психології, методів дослідження. Зародження та становлення асоціативної психології.

І. Гербарт. Взаємозв’язок психології й педагогіки. Критика експерименту як метода психології. Пороги свідомості. Перцепція й аперцепція. Активність душі.

Зародження та становлення асоціативної психології. Матеріалістичні погляди Д. Толанда. Асоціанізм Д. Гартлі та Дж. Прістлі, Д. Берклі та Д. Юма. Значення англійського асоціанізму 18 ст.

Класичні теорії асоціативної психології. Т. Браун: психологічні закономірності придбання індивіда досівду. Закони асоціацій. Комплекси відчуттів. Творчі асоціації.

Асоціанізм Дж. Мілля.

А. Бен. Зв’язок фізічного та психічного, свідомості та поведінки. Спонтанні дії. Навички. Модель спроб та помілок.

Позитивізм Г. Спенсера. Розширення предмета психології: зв’язок свідомості з навколишнім світом. Психіка – є механізм адаптації до навколишнього. Форми адаптації. Генезис психіки. Вплив поглядів Г. Спенсера на формування експериментальної психології.


Тема 7. Становлення та розвиток експериментальної психології

Природно-наукові передумови становлення психології. Розвиток фізіології й рефлекторної психології: Я. Свамердам, Г. Бургав, Р. Витт, І. Прохазка, Ч. Бєлл, Ф. Мажанді, Я. Пуркіне. Досягнення анатомії й фізіології головного мозку. Френологія Ф. Галя. П. Брока: відкриття центра мови. Карта моторний центрів: Фріц й Гітціг. К. Гольджі: сетевідна будова нервової системи. Вчення І.П.  Павлова.

Революція в біології Ч. Дарвіна. Ф. Гальтон: генетика індивідуальних відмінностей.

Роль психіатрії в становленні психології. Ф. Пінель: гуманізація психіатрії. Ж. Шарко: соматичній підхід до патології психіки, вплив гіпнозу. Психіатрія в Росії: І.М. Балінський. В.М. Бехтерев: організація експериментальної психології.

Виникнення перших експериментальних розділів психології. Психофізика Е. Вебера. Закон Вебера – Фехнера. Г. Гельмгольц: експериментальна психофізіологія органів відчуттів. Е. Пфлюгер: нове розуміння рефлексу. Психодіагностика. В. Вундт: перша експериментальна лабораторія. Ф. Гальтон: метод свобідних словесних асоціацій. Г. Еббінгауз: експериментальне вивчення пам’яті, навичок. Дж. Кеттел: вивчення об’єму уваги, навичок читання. Диференційна психологія. А. Біне: тести інтелекту. В. Штерн: “коефіцієнт інтелекту”. Формування психодіагностичних методик у межах психологічних шкіл.
Тема 8. Становлення та розвиток нових психологічних шкіл

Становлення та розвиток нових психологічних шкіл. Криза психології. Поява нових методів дослідження психіки.

Структуралізм Е. Тітченер. Функціоналізм: Ф. Брентано, К. Штумпф, прагматизм У. Джемса. Роль самооцінки у становленні особистості. Д. Дьюі. Соціальна адаптація. Д. Енджелл: дослідження м’язової адаптації, розвиток здібностей. Р. Вудвортс: “динамічна психологія”. Мотивація поведінки. Етапи діяльності.

Вюрцбурская школа. О. Кюльпе, Н. Ах, К. Бюлер, О. Зельц. Вивчення динаміки пізнавальних процесів. Розумові образи, їх значення. Установка.

Французька школа. Ж. Шарко, Т. Рибо, П. Жане, Е. Дюркгейм, Т. Тард. Людина як результат культурно-історичного розвитку. Вивчення фактів та закономірностей психіки. Співвідношення свідомого й підсвідомого. Об’єкт вивчення – людина з психічними порушеннями, різні групи.
Тема 9. Розвиток галузей психології

Розвиток напрямків психології. Психологія розвитку. Розвиток вікової психології. Педологія С. Холла. Д. Селлі: основні положення асоціативного підходу у розвитку дитини. Інтелектуальний розвиток дитини. Е. Мейман: періодизація психічного розвитку. Е. Клапаред: дослідження етапів психічного розвитку дітей. Психогностіка й психотехніка. А. Геззел: вивчення психічного розвитку дітей від народження до трьох років. “Дзеркало Геззела”. Д.М. Болдуін: вивчення емоціонального та морального розвитку дитини. М. Мід: соціалізація дітей у різних культурах. В. Штерн: аналіз особистісного розвитку дитини. Теорія конвергенції. Тестування інтелекту. А. Валлон: періодизація психічного розвитку, розвиток емоціональної сфери, криза трьох років.

Етнічна психологія. І. Гердер, М. Лацарус, Х. Штейталь, В. Вундт, У. Ріверс: ідея народного духу. Дослідження психології народу.

Соціальна психологія. Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Г. Тард, Дж. Мід, Г. Лейбон: психологія груп. Теорія колективу: В.Н. Бехтерев, О.С. Залужний, О.С. Макаренко. М.О. Бердяев: соціальна психологія особистості. В.Н. Бехтерев: психологія малої групи.

Диференціальна психологія. Ф. Гальтон: створення техніки вивчення індивідуальних відмінностей. Д. Кеттел: діагностика індивідуальних відмінностей (тести). А. Біне: проблеми інтелектуального розвитку та діагностика розумового розвитку.
Тема 10. Історія становлення та розвитку основних психологічних шкіл

Методологічна криза психології. Відокремлення трьох провідних напрямків психології: біхевіоризму, гештальтпсихології, глибинної психології.

Загальна характеристика біхевіоризму. Методологія концепції: Д. Уотсон. Предмет вивчення психології – поведінка. Теорія Д. Уотсона: вивчення поведінки, аналіз її формування.

Теорія Е. Торндайка: експериментальне дослідження умов та динаміки навчання. Метод навчання – спроби та помилки.

Теорія соціально навчання. Б. Скіннер та Е. Толмен: розробка методів цілеспрямованого навчання, корекція поведінки. Оперантна поведінка.

Д. Роттер: “локус контроль”. А Бандура: поняття побічного підкріплення, корекція девіантної поведінки.

Загальна характеристика гештальтпсихології. Загальні поняття: психічне поле, ізоморфізм, феноменологія, інсайт. М. Вертгеймер: дослідження феноменів психічного поля, законів його організації й реорганізації. Закони та якості сприйняття, механізми творчого мислення. К. Коффка: вивчення якостей, законів, розвитку сприйняття. Закони розвитку гештальтів. В. Келер: вивчення законів та розвитку образно-схематичного мислення. Теорія особистості і груп К. Левіна: вивчення структури та якостей особистості, рівні регуляції поведінки, групова диференціація, види лідерства.

Загальна характеристика психоаналізу. Методологічні засади. Основні теорії глибинної психології: З. Фрейд, аналітична психологія К.Г. Юнга, індивідуальна психологія А. Адлера.

Модифікація глибинної психології. Е. Фром, Е. Берн, Е. Еріксон інші.
Тема 11. Поява нових напрямів психології

Гуманістична психологія. Г. Олппорт: основні та інструментальні риси особистості. А. Маслоу: іерархія потреб. Самоактуалізація. К. Роджерс: “Я-концепція”, особистісно-орієнтована терапія.

Генетична психологія. Ж. Піаже: етапи психічного розвитку, вивчення розвитку інтелекту. Л. Кольберг: теорія розвитку моральності у дітей.

Когнітивна психологія. Д. Міллер, У. Найссер: основні положення когнітивної психології, розробка нових методів вивчення пізнавальної сфери людини.


Тема 12. Розвиток психології в Росії та на Україні

Зародження російської психології: тенденції розвитку. Антропологічна психологія Виникнення та розвиток експериментальної психології в Росії. І.М. Сеченов: нова трактовка психічного акту. Об’єктивність психології. Виникнення перших психологічних лабораторій. О.Ф. Лазурський: вивчення індивідуальних властивостей. Г.І. Челпанов: принцип активності поведінки. Орієнтований рефлекс. Рефлексологія: І.П. Павлов, В.М. Бехтерев. Н. Грот – емоційний тон відчуттів. О.О. Ухтомський про домінанту.

Концепція К.Д. Каверіна як нова тенденція в психології 19 ст. Проблема моралі, історійко-психологічні дослідження психіки. Аналіз психічного та морального у концепції О. Потебні. Дослідження ролі мови у розвитку людини.

Поява філософсько-релігійних трактувань психіки. Концепції В. Соловйова, Л. Лопатіна, Н. Лоського, С. Франкла.

Російська психологія в 20-40 роках 20 ст. Педологія. Етапи становлення. К.М. Корнілов: вивчення поведінки. П.П. Блонський: психологія розвитку дитини. статеве виховання підлітків. Л.С. Виготський: теорія вищих психічних функцій. Поняття “зона найближчого розвитку”. Проблема обдарованості. Виховання “важких дітей”. Значення досягнень Л.С. Виготського.

Розвиток психології другої половини 20 ст. Принцип діяльності в психології. М.Я. Басов, С.Л. Рубін штейн, О.М. Леонтьев, А.Р. Лурія, О.О. Смирнов, Б.Н. Теплов, О.В. Запорожець, Л.О. Венгер, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін: проблеми гри дошкільника, періодизація психічного розвитку. Л.І. Божович: процес формування особистості дітей. М.І. Лісіна: розвиток спілкування.

Виникнення та розвиток психології в 17 ст. К. Сокович, І. Гізель, С.І. Яворський.

Подальший розвиток психології 18 ст. Погляди Ф. Прокоповича, С. Калиновського, С. Кулябки, Г.С. Сковороди, Я.П. Козельского, М.П. Драгоманов, І.О. Сікорський, М.М. Ланге – створення першої психологічної лабораторії на Україні.

Розвиток психології в 19- першій половині 20 ст. М.О. Максимович, П.Д. Юркевич, В.І. Вернадський – перший президент АН України, еволюція Світу, І.П. Соколянський- питання навчання та виховання дітей, які мають психофізіологічні порушення. Рефлексологія П.Р. Чамати. Г.С. Костюк.

Сучасні проблеми вітчизняної психології: Г.О. Балл, М.Й. Боришевський, І.Д. Бех, О.В. Киричук, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, В.К. Демиденко, О.В. Скрипченко, Н.В. Чепелєва, Т.С. Яценко, Ю.О. Приходько.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Тема 1. Місце соціальної психології в системі наукового знання

Загальна теорія і методологія соціальної психології. Взаємовідношення соціальної психології з іншими науками. Соціальна психологія і соціологія. Соціальна психологія і загальна психологія. Співвідношення соціальної психології з іншими розділами психологічної науки. Основні вимоги до наукових досліджень у соціальній психології. Проблема співвідношення теоретичних та емпіричного підходів. Специфіка емпіричних даних у соціально-психологічному дослідженні.

Основні методи соціально-психологічних досліджень. Проблема співвідношення прямих і непрямих методів у соціально-психологічному дослідженні. Умови застосування тестів у соціальній психології. Специфіка експерименту в соціальній психології. Основні типи експерименту. Проблема вимірювання в соціальній психології. Співвідношення кількісного і якісного аналізу в соціально-психологічному дослідженні.

Методологія, методи та теоретичні засади розробки сучасних формуючих соціально-психологічних технологій.


Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей

Суспільні та наукові передумови виділення соціальної психології в самостійну науку. Перші спроби створення самостійних соціально-психологічних теорій. "Психологія народів". Специфіка підходу В. Вундта. "Психологія мас" у психологічних концепціях Г. Тарда і Г. Лебона. Теорія інстинктів соціальної поведінки В. Мак-Даугалла. Полеміка з приводу предмета соціальної психології в СРСР у 20-ті роки у зв'язку із загальною перебудовою методологічних і теоретичних принципів психології. Позиція К.І. Корнілова, П.П. Блонського, "Колективна рефлексологія" В.М. Бехтерева.

Період експериментального розвитку соціальної психології у XX ст. Дослідження Г. Меде і Г. Олпорта. Зростання ролі прикладного соціально-психологічного знання Є. Мейо.

Основні сучасні концепції західної соціальної психології. Розвиток течій необіхевіоризму (Б. Скіннер, Дж. Хоманс), психоаналізу (Е. Фромм, К. Хорні, В. Шутц), інтеракціоністських теорій (Г. Мід), когнітивних теорій (Ф. Хайдер, Т. Ньюкомб, Л. Фестінгер, М. Розенберг).


Тема 3. Суспільні відносини та міжособистісні стосунки

Поняття про суспільні відносини та міжособистісні стосунки. Місце і природа міжособистісних стосунків. Спілкування в системі міжособистісних стосунків і суспільних відносин. Єдність спілкування та діяльності. Функції спілкування та його умови. Структура спілкування.


Тема 4. Спілкування як обмін інформацією

Специфіка обміну інформацією між людьми як комунікативна сторона спілкування. Комунікація як інтерсуб'єктний процес. Особливості взаємообміну інформацією між людьми: значимість, смисл, взаємовплив, довіра. Кодування і декодування інформації. Засоби комунікації. Вербальна комунікація. Мовлення, його види.

Поняття про ефективність мовленнєвого впливу та переконуючу комунікацію.

Основні знакові системи невербальної комунікації: оптико-кінестическа, пара- і екстралінгвістична, організація простору і часу комунікативного процесу, візуальний контакт.


Тема 5. Спілкування як взаємодія

Природа і структура взаємодії. Поняття про інтерактивну сторону спілкування. Організація спільної діяльності як взаємодія. Структурний аналіз взаємодії. Характеристики основних стилів поведінки: ритуальний, маніпулятивний, гуманістичний. Основні типи взаємодій - кооперація, конкуренція, конфлікт.

Експериментальні схеми регістрації взаємодій. Регістрація взаємодій за Р. Бейлсом. Аналіз взаємодії в різних теоретичних підходах.

Взаємодія як організація спільної діяльності. Зміст окремих форм спільної діяльності.


Тема 6. Спілкування як сприйняття людьми один одного

Поняття про соціальну перцепцію. Особливості міжособистісного сприймання. Механізми міжособистісного сприймання.

Усвідомлення себе через іншого: ідентифікація, рефлексія, каузальна атрибуція. Ефекти міжособистісного сприймання - ефект установки, ефект ореола, ефект «первинності і новизни», стереотипізація.

Міжособистісна атракція як процес і продукт формування привабливості. Атракція як соціальна установка. Рівні атракції: симпатія, дружба, любов.


Тема 7. Дослідження психології великих соціальних груп

Дослідження великих груп у соціальній психології. Проблематика психології великих груп. Класифікація великих груп. Тимчасові, неорганізовані групи - натовп, аудиторія, публіка тощо. Поняття "масова поведінка". Стійкі соціальні групи (соціальні прошарки, нації, профгрупи). Структура великих соціальних груп.

Зв'язок соціальної психології і соціології в дослідженні психології великих груп.

Психологічні особливості етнічних груп.

Традиції, їх дослідження в соціальній психології. Психологія нації. Поняття "національна свідомість", "національний характер", "психічний склад нації", "етнічний стереотип". Етнопсихологічні дослідження у вітчизняній соціальній психології.
Тема 8. Стихійні групи і масові рухи

Громадська думка і громадські настрої - характеристики масових соціальних процесів. Взаємодія великих соціальних груп у масових соціальних процесах. Емоційна сфера психології великих соціальних груп, її значення для формування громадської думки і громадських настроїв.

Специфіка соціально-психологічних механізмів формування громадських настроїв. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки, громадських настроїв, соціальних стереотипів тощо.

Співвідношення факторів свідомого впливу на громадську думку та суспільних стихійних впливів. Проблема "соціального підсвідомого" в науковому дослідженні в соціальній психології.

Практичне значення вивчення громадської думки і громадських настроїв у сучасних умовах.

Стихійні впливи та позаколективна поведінка. Загальна характеристика масових форм позаколективної поведінки. Натовп як соціально-психологічний феномен. Формування та розвиток психологічних ознак натовпу. Види натовпу. Психологічні механізми впливу натовпу на особистість.

Психологія поведінки натовпу. Засоби керування станом натовпу.

Паніка як соціально-психологічний феномен. Динаміка панічної поведінки, фази виникнення і завершення паніки. Цільові впливи з метою обмеженню дифузії панічної поведінки.


Тема 9. Загальні проблеми малої групи в соціальній психології

Проблеми дослідження малих груп у соціальній психології. Історія питання. Причини збільшення інтересу до дослідження малих груп у соціальній психології XX ст. Соціологічний і соціально-психологічний підходи до вивчення малих груп. Традиції в соціологічному і соціально-психологічному дослідженні малих груп на Заході: соціометричний напрямок (Дж. Морено), соціологічний напрямок (Е. Мейо), школа групової динаміки (К. Левін).

Поняття "малої групи". Класифікація малих груп.

Група і організація. Структура малої групи. Значення різних типів малих груп для детермінації поведінки індивіда. Структурні і динамічні аспекти малих груп. Проблема розвитку групи. Принцип діяльнісного опосередкування групової активності.


Тема 10. Динамічні процеси в малій групі

Загальна характеристика динамічних процесів у малій групі. Феномен групового тиску. Різна інтерпретація понять "конформізм", "конформність", "конформна поведінка". Теоретичний підхід та експериментальні дослідження конформізму в західній соціальній психології. Експерименти С. Аша з дослідження конформізму в лабораторних умовах.

Співвідношення понять "конформність" і "навіюваність". Конформність і негативістська поведінка. Значення досліджень феномена групового тиску для оптимізації діяльності. Особливості фаз групової динаміки. Моделі Б. Такмена, Е. Мабрі, Г. Стен форда.

Групова згуртованість. Традиції вивчення групової згуртованості в західній соціальній психології. Соціометричні індекси групової згуртованості. Методи вивчення згуртованості Л. Фестінгера і Т. Ньюкома. Уявлення про згуртованість, засновані на ідеї емоційної привабливості групи. Поняття ціннісно-орієнтаційної єдності групи як показника групової згуртованості в умовах спільної діяльності.

Лідерство і керівництво в малих групах. Визначення поняття "лідер" у соціальній психології. Теоретичні підходи до вивчення лідерства в історії соціальної психології та в сучасній соціальній психології на Заході. Теорія рис лідерства і її зв'язок з харизматичною концепцією. Ситуаційна теорія лідерства і її критика Ж. Піаже.

Експериментальне дослідження стилю лідерства у школі групової динаміки К. Левіна.

Методика виявлення лідерів у малих групах. Вплив стилю лідерства на згуртованість групи.

Прийняття групового рішення. Основні фактори, які впливають на механізм формування групової думки і на процес прийняття рішення групою. Явище поляризації групи. Проблема співвідношення якості групового та індивідуального рішення.

Феномен "зрушення ризику" і його роль у поясненні природи групового рішення. Групові конфлікти і механізм прийняття рішення. Методи підвищення ефективності прийняття рішення групою: брейнстормінг, синектика та ін. Практичне значення досліджень прийняття групового рішення.
Тема 11. Соціально-психологічні аспекти розвитку групи

Розвиток групи і соціально-психологічні характеристики колективоутворюючих процесів. Постановка проблеми колективу в соціальній психології як специфічна риса вітчизняної соціальної психології. Значення ідей А.С.Макаренка для розробки соціально-психологічної теорії колективу. Ознаки колективу, соціально-психологічний аспект його дослідження. Експериментальні дослідження проблеми розвитку колективу в сучасній соціальній психології. Провідні психологічні критерії, що відображають стадії і рівні розвитку колективу.


Тема 12. Проблема особистості в соціальній психології

Проблема становища особистості у групі, у системі комунікативних, інтерактивних і перцептивних впливів. Значення життєвого досвіду у сприйманні та пізнанні іншої особистості. Поняття соціально-психологічної компетентності особистості та його зміст. Комунікативні властивості особистості - уміння спілкування. Проблема когнітивної складності особистості та її когнітивного стилю.

Особистість і проблема взаємодіяльності. Уміння і готовність особистості до спільної діяльності. Ефективність діяльності особистості в умовах сумісності.
Тема 13. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості

Поняття соціалізації. Соціально-психологічні й соціологічні аспекти соціалізації. Концепції соціалізації в західній соціальній психології. Проблеми соціалізації у психоаналізі. Культурно-діяльнісна концепція соціалізації. Основні етапи соціалізації індивіда. Погляди щодо визначення основних етапів соціалізації у вітчизняній психологічній літературі.

Механізми та інститути соціалізації. Формування самосвідомості у процесі соціалізації. Значення групових і суспільних норм. Залежність механізмів та інститутів соціалізації від характеру суспільних відносин. Соціалізація і детермінація соціальної поведінки особистості.

Соціально-психологічні фактори культури та їх вплив на процеси і феномени соціалізації.

Соціально-психологічні функції соціального контролю; формуючий вплив соціальних цінностей, традицій, ритуалів. Саморегуляція соціальної

поведінки особистості. Динамічна структура особистості. Самосвідомість і соціально-психологічні механізми її формування.


Тема 14. Соціальна установка

Соціальні настанови, ціннісні орієнтації, спрямованість та позиції особистості як механізми саморегуляції соціальної поведінки. Емоційні, когнітивні та поведінкові компоненти соціальних настанов.

Значення досліджень настанови у школі Узнадзе для вивчення соціальних настанов. Категорії "настанова", "спрямованість", "ціннісна орієнтація". Традиції дослідження соціальних настанов - атитюдів - у сучасній західній соціальній психології. Необіхевіористський і когнітивний підходи до вивчення атитюдів. Позиції американської соціальної психології в дослідженні атитюдів. Методи вимірювання атитюдів.

Функції соціальних настанов у регуляції соціальної поведінки особистості. Співвідношення соціальних настанов і реальної поведінки (експеримент Лап'єра).

Ієрархічна структура диспозицій особистості. Зміст диспозиційної концепції регуляції соціальної поведінки особистості. Проблема зміни соціальних настанов, її теоретичні та практичні аспекти.

Сучасні проблеми прогнозування соціальної поведінки особистості.


Тема 15. Особистість у групі

Соціально-психологічні якості особистості. Місце і роль перцептивних властивостей особистості в оптимізації системи міжособистісних стосунків у групі. Поняття соціально-перцептивних здібностей особистості.

Психологічний час та психологічний вік особистості як соціально-психологічні характеристики особистісного зростання.

Життєві кризи особистості. Специфіка особистісних конфліктів та семантичного простору особистісної напруженості. Соціально-психологічний тренінг як спосіб розвитку соціально-психологічних характеристик особистості.

Практичне значення вдосконалення соціально-психологічних характеристик особистості.
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Тема 1. Завдання, структура, функції психологічної служби в системі освіти України

Створення психологічної служби в системі освіти, її становлення, сучасний стан та тенденції розвитку. Основні документи, які регламентують роботу психологічної служби. Етичний кодекс практичного психолога. Методичне забезпечення роботи психологічної служби в системі освіти України.

Мета та основні завдання психологічної служби. Функції психологічної служби. Зміст діяльності психологічної служби в системі освіти України.

Структурні складові психологічної служби в системі освіти. Управління психологічною службою. Місце практичного психолога в психологічній службі. Кваліфікаційні вимоги до практичного психолога. Особливості діяльності практичних психологів на сучасному етапі реформування загальноосвітньої школи.


Тема 2. Системність у роботі психологічної служби загальноосвітньої школи

Планування роботи шкільного психолога. Складання плану роботи на рік, місяць, тиждень.

Види документації практичного психолога (довідково-інформаційна, обліково-реєстраційна, для службового використання). Ведення документації практичним психологом.

Звітність практичного психолога. Складання звіту за семестр, за рік.

Взаємозв’язок між основними видами діяльності практичного психолога. Необхідність забезпечення наступності між ланками навчання у загальноосвітній школі.
Тема 3. Психологічна служба початкової школи

Загальна характеристика психофізіологічного розвитку дитини молодшого шкільного віку. Основні проблеми цього віку. Зміст роботи шкільного психолога в зв’язку зі вступом дітей до школи. Цілі, задачі та умови ефективності роботи психологічної служби в початкових класах.

Основні напрями роботи практичного психолога у початковій школі. Запобігання шкільної дезадаптації молодших школярів. Навчальні труднощі молодших школярів. Інші напрями роботи психологічної служби початкової школи. Права та обов’язки практичного психолога початкової школи.
Тема 4. Психологічна служба загальноосвітньої школи

Статус практикуючого психолога у загальноосвітній школі та основні напрями його роботи. Права та обов’язки практичного психолога загальноосвітньої школи.

Психофізіологічні особливості підлітків. Проблеми підліткового віку та основні напрями роботи психолога з підлітками.

Психофізіологічні особливості юнаків. Пріоритетні напрями роботи психолога із старшими школярами.

Основні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби. Приклади моделей діяльності шкільної психологічної служби.
Тема 5. Психологічна служба у вищих закладах освіти

Мета, завдання та основні напрями роботи психологічної служби ВЗО. Основні функції психологічної служби ВЗО. Специфіка роботи психолога зі студентською молоддю.

Шляхи розв’язання проблем адаптації студентів до умов навчання. Інші напрями роботи психологічної служби ВЗО. Права та обов’язки практичного психолога ВЗО.
ПСИХОДІАГНОСТИКА
Тема 1. Предмет та методи психодіагностики

Психодіагностика як наука і практична діяльність. Історія розвитку психодіагностики, характерні риси сучасної психодіагностики. Основні напрямки використання психодіагностики. Психодіагностика та суміжні напрями досліджень.

Поняття психодіагностичного методу, його особливість у порівнянні з традиційними дослідницькими методами. Класифікація методів психодіагностики за різними основами. Поняття тесту; види тестів; стандартизація тесту; тестові задачі, їх типи. Види опитувальників, форми запитань, пунктів і представлення результатів.
Тема 2. Основні психометричні характеристики психодіагностичної методики

Поняття диференційної психометрики. Надійність тесту. Основні види надійності та методи оцінки надійності методики. Валідність методики. Основні види валідності та методи їх визначення. Проблема забезпечення достовірності даних процедур стандартизованого самозвіту. Переведення первинних оцінок у шкальні оцінки. Репрезентативність тестових норм. Основні види шкальних оцінок: процентілі, лінійно перетворені стандартні показники, нормалізовані стандартні показники.


Тема 3. Проведення психодіагностичного обстеження особистості

Науково-дослідницька та науково-практична діагностична діяльність, їх основні завдання. Розрізнення діагностичного обстеження та діагностичного дослідження. Основні етапи психодіагностичного обстеження. Індивідуальне та групове психодіагностичне обстеження, скринінг. Вимоги, яким повинні відповідати підбір методик і розробка програми обстеження.

Установлення контакту як особлива комунікативна діяльність психодіагноста, її задачі. Отримання психодіагностичної інформації у роботі психодіагноста. Характеристика змінних, які впливають на результати обстеження; змінні мети обстеження й завдання; ситуаційні змінні; змінні особистості обстежуваного та особистості психолога в обстеженні.
Тема 4. Психологічний діагноз

Аналіз отриманих результатів психодіагностичного обстеження: констатація наявності (відсутності) певної ознаки чи рівня її розвитку. Типи діагностичних норм для оцінки результатів тестування. Характеристика етапу інтерпретації отриманих результатів. Комплексний та системний характер психологічного діагнозу. Змістові елементи діагнозу. Прогноз як компонент діагнозу. Модератори. Поняття ширини поля прогнозу. Написання висновку.


Тема 5. Діагностика загальних інтелектуальних здібностей

Поняття інтелекту як об'єкту психодіагностики. Підходи до визначення структури інтелекту: монофакторні теорії (Ч. Спірмен), мультифакторні теорії (Л. Терстоун, Д. ГілфордХ ієрархічні теорії (П. Вернон, Д. Векслер, Р. Сеттелл), модель структури інтелекту Г. Айзенка.

Загальна характеристика тестів інтелекту. Конкретні методики діагностики інтелекту: тест структури інтелекту Р. Амтхауера, шкали дослідження інтелекту Д. Векслера, прогресивні матриці Дж. Равена, шкільний тест розумового розвитку, тест інтелектуального потенціалу, методика Ф. Гудінаф "Намалюй людину" ін.

Основні напрямки дослідження й виміру креативності: особистісний та пізнавальний. Взаємозв'язок креативності та інтелекту. Методики діагностики креативності: тести Дж. Гілфорда; Е. Торранса; методика Д.Б. Богоявленської; методики діагностики креативності дітей.


Тема 6. Проективний підхід до дослідження особистості

Історія розвитку проективного методу. Теоретичне обґрунтування проективного підходу до діагностики особистості. Характерні ознаки проективних методик. Оцінка цих методик як психометричних інструментів. Класифікація проективних методик. Характеристика проективних методик: ТАТ, САТ, тест малюнкової фрустрації С. Розенцвейга, модифікація Н.Г. Хітрової; експресивні методики (малюнок людини, "Будинок-Дерево-Людина" та ін. ); проективне використання кольору (тест М. Люшера та ін.): тест "Завершення речення" тощо.


Тема 7. Дослідження властивостей особистості шляхом діагностики рис

Поняття психічної риси, основні класи рис. Діагностика конституційних рис, характеристика основних груп методик. Діагностика характерологічних рис, опитувальники (багатомірні та одномірні). Діагностика ситуацїйно-рефлексивних рис особистості. Р. Кеттелла як приклад багатомірної методики діагностики рис особистості.


Тема 8. Типологічний підхід до дослідження властивостей особистості

Поняття типу особистості, характеристика типологічних систем. Реалізація типологічного підходу до дослідження особистості в особистісних опитувальниках Г. Айзенка; методиці ММРІ; методиках діагностики акцентуації особистості (К. Леонгард - Г. Шмішек) та характеру (А.Е. Лічко - С. Подмазін).Тема 9. Психодіагностика мотивації та рівня домагань особистості

Мотиваційні явища як об'єкт психодіагностики. Індикатори мотивації. Класифікація методів діагностики мотивів особистості, їх характеристика. Характеристика конкретних методик психодіагностики мотивації.

Рівень домагань як об'єкт психодіагностики. Техніка діагностики рівня домагань, основні оцінювані параметри. Способи підвищення надійності результатів обстеження. Методики діагностики рівня домагань тестів загальних інтелектуальних здібностей, проективних методик.
Тема 10. Діагностика психічних станів

Специфіка дослідження проявів психіки як психічних станів, процесів та властивостей. Психічний стан як об'єкт психодіагностики. Емоційний, фізіологічний, поведінковий аспекти дослідження станів. Основні методи дослідження психічних станів, їх характеристика. Опитувальники станів (САН, НІШ, ШАС, самооцінки емоційного стану, Ч. Спілберга та ін.).


Тема 11. Психодіагностика міжособистісних відносин

Систематизація методик діагностики міжособистісних відносин за різними критеріями: об'єкт дослідження, задачі дослідження, структурні особливості методик, вихідна точка відліку діагностики відносин. Характеристика методик діагностики міжособистісних відносин на основі надання суб'єктивної переваги; непрямої оцінки; діагностики особистісних характеристик, які впливають на відносини; суб'єктивного відображення міжособистісних відносин. Діагностика міжособистісних відносин у сім’ї.


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Тема 1. Поняття наукового дослідження

Наука як сфера людської діяльності. Теорія наукового пізнання: поняття, структура, функції. Метод наукового пізнання: поняття, функції, види. Співвіднесення теорії та методу пізнання. Етапи наукового дослідження та його типи. Дослідження ідеальне та реальне.


Тема 2. Загальна характеристика психологічного дослідження

Види психологічних досліджень. Загальна схема психологічного дослідження, етапи психологічного дослідження, їх характеристика: постановка проблеми, висунення гіпотези, планування дослідження, збір даних, обробка даних (первинна, вторинна X інтерпретація результатів, висновки.


Тема 3. Класифікація методів психологічного дослідження

Класифікація методів наукового пізнання. Рівневий поділ методів, які застосовуються в психологічному дослідженні. Підходи до класифікації методів психологічного дослідження. Класифікації методів психологічного емпіричного дослідження.


Тема 4. Неекспериментальні емпіричні методи в психології

Метод спостереження в психології, його основні характеристики. Класифікація видів спостереження. Вербально-комунікативні методи: бесіда, опитування (інтерв'ю, анкетування). Моделювання в психології. Психологічне вимірювання.


Тема 5. Емпіричні методи часткового психологічного значення

Психосемангичні методи. Методи соціально-психологічної діагностики, психомоторні методи діагностики. Психотерапевтичні методи. Архівне дослідження, метод аналізу продуктів діяльності, його різновиди: контент-аналіз, біографічний метод та ін. Праксиметричні методи. Метод кейсів Метод психологічного вимірювання. Основні типи шкал в психологічних дослідженнях, їх характеристика. Види психологічних вимірювань.
Тема 6. Експериментальний метод і нормативи наукового дослідження в психології

Експериментальний метод як логіка міркувань і як предметна діяльність дослідника. Нормативи наукового дослідження. Нормативи наукового експериментального мислення. Особливості експериментального методу порівняно з іншими формами організації психологічного дослідження. Квазіекспериментування у вузькому та в широкому значенні терміну. Характеристика психогенетичного дослідження як різновиду квазіексперименту. Кросс-культурний експеримент. Лонгітюдна схема дослідження як квазіекспериментальна. Формуючий експеримент в дитячій та педагогічній психології.


Тема 7. Процедура і характеристики психологічного експерименту

Основні етапи експериментального психологічного дослідження. Наукова проблема: поняття, етапи формулювання, види. Експериментальна гіпотеза: поняття, структура. Система гіпотез, які перевіряються в психологічному експерименті. Експериментальна вибірка, її формування.


Тема 8. Змінні та їх контроль в психологічному експерименті

Поняття незалежної змінної. Проблема виділення незалежної змінної з точки зору структури експериментального дослідження. Поняття залежної змінної, її типи. Сенситивність залежної змінної до змін незалежної. Прийоми фіксації змін залежної змінної. Додаткові змінні. Зовнішні змінні; побічні змінні; змінні, що втручаються; їх аналіз. Типи контролю змінних в експерименті. Контроль незалежної змінної. Особливості контролю суб'єктної змінної. Контроль над впливом зовнішніх змінних. Основні види контролю змінних, що втручаються.Тема 9. Основні принципи побудови експериментальних схем

Поняття „планування експерименту". Підходи до визначення сутності планування психологічного експерименту. Принципи побудови експериментальних планів.Тема 10. Класифікація експериментальних планів

Основні критерії класифікації експериментальних планів. Класифікація експериментальних планів за Д. Кемпбеллом. Поняття „істинного" експериментального плану. Плани для однієї незалежної змінної.


Тема 11. Планування експерименту

Планування експерименту з однією змінною: дворівневий та багаторівневий експеримент. Планування експерименту з багатьма змінними: факторний (функціональний) експеримент. План серії експериментів. Порівняльна характеристика інтраіндивідуальної та міжгрупової схеми. Комп'ютеризований психологічний експеримент. Особливості опосередкованих Інтернетом експериментальних досліджень.


Тема 12. Валідність експерименту

Поняття валідності дослідження. Бездоганний експеримент: поняття, види. Поняття валідності експерименту. Внутрішня валідність. Конструктна валідність. Основні фактори порушення внутрішньої валідності експерименту. Ненадійність та систематичне змішування. Зовнішня валідність: поняття, основні фактори порушення, способи контролю. Операціональна валідність.


Тема 13. Висновок в експериментальному дослідженні

Контроль за висновком як завершальний етап експериментальної перевірки гіпотези. Правило асиметрії експериментального висновку. Висновок про підкріплення теорії експериментальними фактами. Артефактні висновки.ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Тема 1. Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога

Поняття психологічної корекції. Види психокорекції: за характером спрямованості, по утриманню, за формою роботи з клієнтом, по наявності програм, по характеру керування впливами, що коригують, по тривалості, по масштабам розв'язуваних задач. За основними елементами корекційної ситуації: клієнт, психокоректор, психологічна теорія (психодинаміка, принципи навчання й інші психічні чинники), набір процедур (технік, методів), спеціальні соціальні відношення між клієнтом і психологом.

Принципи психокорекційної роботи. Принцип єдності діагностики і корекції. Принцип нормативності розвитку. Принцип корекції «уверх-униз». Принцип корекції «знизу-вгору». Принцип системності розвитку психічної діяльності. Діяльнісний принцип корекції.

Цілі і задачі психокорекційної роботи.

Вимоги, до психолога, що здійснює психокорекційні заходи
Тема 2. Структура психокорекційної програми: визначення мети та предмету

Принципи побудови корекційних програм. системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач; єдності діагностики і корекції; пріоритетності корекції причинного типу; діяльнісний принцип корекції; урахування вікових, психологічних й індивідуальних особливостей дитини, комплексності методів психологічного впливу;активного залучення соціального оточення до участі в корекційній програмі; опори на різні рівні організації психічних процесів; програмованого навчання;зростання складності; урахування обсягу і ступеня різноманітності матеріалу; урахування емоційного забарвлення матеріалу.

Види психокорекційних програм. Загальна модель корекції. Типова модель корекції. Індивідуальна модель корекції. Стандартизована програма. Вільна програма. Психокоррекционный комплекс. Діагностичний блок. Настановний блок. Коррекционный блок. Блок оцінки ефективності психокорекційних впливів. Основні вимоги до складання психокорекційної програми.

Оцінка ефективності психокорекційних заходів.


Тема3. Основні напрямки у сучасній психокорекційній практиці

Психодінамічний напрямок. Класичний психоаналіз. Індивідуальна психокорекція А.Адлера.

Клієнт-центрований підхід К.Роджерса. Основні поняття клієнт-центрованого підходу.

Логотерапія. Зміст людського існування. Основні поняття: «свобода волі», «воля до змісту» і «сенс життя». Основні положення логотерапії.

Екзистенціальний напрямок. Основні поняття і положення екзистенціального підходу. Техніки.

Поведінковий та когнітивний напрямки.

Поведінковий напрямок. Класична теорія умовних рефлексів І.П.Павлова.

Когнітивний напрямок. Особливості когнітивної психокорекції. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) А.Элліса. Когнітивний підхід А.Бека.

Реальнісна терапія У.Глассера. Трансактний аналіз Э.Берна. Гештальттерапія Ф.Перзла.
Тема 4. Психологічні особливості індивідуальної психокорекції


Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
files -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
files -> Черкашина Т. Ю
files -> Соколовська Ю. С
files -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 2 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
files -> Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 3 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
files -> Античний вимір ліричного героя любовної лірики максима рильського


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія» iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія» iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія» iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія» iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія» iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія» iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія» iconПрограма фахового вступного випробування
...
Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія» iconПрограма додаткового вступного випробування
Галузеві стандарти вищої освіти спеціальності специфічних категорій «Менеджмент організацій І адміністрування», ступеня «магістра»...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка