Програма факультативного курсуСкачати 238,6 Kb.
Дата конвертації10.10.2017
Розмір238,6 Kb.
ТипПрограма


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра історії української літератури та шевченкознавства

ПРОГРАМА
факультативного курсу
«Феномен Тараса Шевченка

у культурному і гуманітарному просторі

України і світу»


Київ-2013

Укладачі:

д.філол.н., проф. Сліпушко О.М., д.філол.н., проф. Задорожна Л.М.,

к.філол.н., асист. Шкрабалюк А.О., к.філол.н., асист.. Гудима А.О.

Рецензенти:

д.філол.н. Смілянська В.Л., д.філол.н., проф. Ковалів Ю.І.


Затверджено Вченою радою Інституту філології

(протокол № 12 від 27 червня 2013 року)

Навчально-методичне видання


Феномен Тараса Шевченка у культурному і гуманітарному просторі України і світу: програма факультативного курсу для гуманітарних та природничих факультетів / упорядники: О. М. Сліпушко, Л. М. Задорожна, А. О. Шкрабалюк, А. О. Гудима. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. 19с.

Вступні зауваги
Факультативний курс «Феномен Тараса Шевченка у культурному і гуманітарному просторі України і світу» започатковано у межах відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
Мета – відкрити для студентів феномен життя і творчості Т. Шевченка: багатогранність геніальної особистості, особливість його творчості як виразника загальнолюдських цінностей; його внесок у світову культуру та визначальну роль для культури й історії України; втілення національної ідеї; як виразника моральних та християнських вартостей українського народу, свободолюбства та нескореності українського духу.
Завдання:

 забезпечити розуміння сучасних наукових міждисциплінарних підходів у дослідженні та рецепції особи і творчості Тараса Шевченка студентами різних факультетів та інститутів;

 сприяти поглибленню розуміння студентами загальнолюдського масштабу ідей Т. Шевченка та національного їх вираження;

– формувати у студентів державницький тип мислення, втілений у творчості Т. Шевченка.

Програма факультативного курсу

для гуманітарних факультетів

(10 годин)

Лекція №1

Творча біографія Т. Шевченка як приклад реалізації

геніальної особистості
«Історія мого життя становить

частину історії моєї батьківщини…»

(Т. Шевченко)


Від підмайстра до академіка Російської Академії мистецтв.

Коло спілкування, лектура Т. Шевченка. Т. Шевченко в Київському університеті Святого Володимира.

Участь у Кирило-Мефодіївському братстві.

Незламність Поета в період заслання (на матеріалі Щоденника).

Роль української літератури як запоруки і втілення української державності.

Історія першого видання «Кобзаря», оцінка критикою хисту митця і його творів.

Характер періодизації творчості митця (за І. Франком).

Відповідність принципів життя і творчості.

Т. Шевченко як виразник української ментальності.

Романтичне світосприймання митця.

Етологічне, релігійне, історіософське, політичне, філософське спрямування творчості.

Тарас Шевченко і проблема національного канону. Профанування цього канону як чинник національного самозаперечення.

Література за темою:
Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 720 с.

Задорожна Л. М., Семенюк Г. Ф., Росовецький С. К., Вільна Я. В., Задорожна С. В., Гнатенко В. І. Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860 – 2010). – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 580 с.

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – Вид. 2. – К.: Обереги, 2004. – 480 с. – (Сер. «Б-ка укр. раритету»).

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 2. – Частина шоста. Справа Т. Г. Шевченка. – С. 195–379.

Назаренко М. Поховання на могилі (Шевченко, якого знали). Михайло Назаренко / Михайло Назаренко. – К.: ВД «Сварог», 2006. – 688 с. – (Серія: Неофіційно).

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / [редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.] / Т. Г. Шевченко. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. – 496 с.: портр.

Шевчук В. О. «Personae verbum» (Слово іпостасне): Розмисел / В. О. Шевчук. – К.: Твім інтер, 2001. – 264 с.

Лекція №2

Особливості націософської концепції Т. Шевченка
«Сильний зір, міцні нерви треба мати,

щоб не осліпнути або знепритомніти від

раптового світла істини…

Горе відчайдушному поетові,він забуває,

що він людина»

(М. Костомаров)


Українська національна ідея як домінанта і рушійна сила творчості (Г. Клочек).

Категорії «Україна» і «Малоросія» у сприйнятті Т. Шевченка.

Наскрізна опозиція «батьківщина-чужина» у структурі Шевченкового світовідчуття.

Інвективи Російської імперії.

Відображення ролі історичних відрухів народу та значення провідника цих рухів у ранніх творах Т. Шевченка на історичну тематику: націєтворчий аспект описуваного (твори «Тарасова ніч», «Іван Підкова», «Гайдамаки», «Гамалія»).

Історіософське поглиблення теми в наступні періоди творчості.

Трагедія безплідності багатовікових змагань («Чигрине, Чигрине…», «Гоголю», «Розрита могила») і розколу нації («Великий льох»).

Проблема несвободи нації та особи (поема «Сон»).

Образи «землячка» і «царя волі» як крайні опозити в системі людського топосу.

Ідея слов’янської спільності («Єретик», «І мертвим, і живим…»).

Україна минувшини і Україна теперішнього: деструкція на суспільному, моральному та духовному рівнях.

Образ покритки на позначення колоніального становища України (побутово-етологічні поеми).

Мотив національної самокритики і програма дій для українства.

Відродження Т. Шевченком «інстинкту панування» (Є. Маланюк), особливість розуміння цього поняття у творчості Поета.Література за темою:
Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма / Юрій Барабаш. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 181 с.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / Оксана Забужко. – Вид. 3. – К.: Факт, 2006. – 148 с. – (Сер. «Висока полиця»).

Задорожна Л. М., Дядищева-Росовецька Ю. Б., Задорожна С. В. та ін. «Орю свій переліг… та сію слово». – К.: Логос, 2012. – 515 с.

Клочек Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: Посібник для вчителя / Г. Д. Клочек. – К.: Освіта, 1998. – 238 с.

Маланюк Є. Книга спостережень: Статті про літературу. – К.: Дніпро, 1997. – 430 с.

Погрібний А. Шевченкові імперативи і ми. – № 1. – К., 2012. – 26 с.

Сверстюк Є. Шевченко і час. – Київ – Париж: «Воскресіння», 1996.

Сліпушко О. Духовна держава Тараса Шевченка. – К., 2013.

Франко І. Темне царство / І. Франко // Франко І. Шевченкознавчі студії [упор. М. Гнатюк]. – Л.: Видавництво «Світ», 2005.
Лекція №3

Аксіологічні засади творчості Т. Шевченка
«За правду стать! За правду згинуть!»

(Т. Шевченко)


Антропоцентризм творчості Т. Шевченка.

Людина і образ Божий. Проблема «невідповідності людини своєму призначенню, своїм високим спроможностям та цінностям» (Л. Задорожна).

Проблема свободи волі та свободи вибору людини.

Т. Шевченко про взаємозалежність і взаємозумовленість стану людини, родини і держави («Москалева криниця», «Неофіти»).

Т. Шевченко-романтик: контраст як принцип художнього мислення.

Дихотомії «людина – люди», «люди – пани», «людина – Людина» у баченні митця; проблема духовного сирітства, ментальної одинокості.

Фундаментальна опозиція «Кобзаря» – «доброзиждущі – злоначинаючі».

Ідеал особистості, втілений у творчості митця (поеми «Тризна», «Наймичка», «Марія» та ін.).

І. Франко про поезію Т. Шевченка як «поезію прагнення життя». Стихія свободи в житті і творчості Т. Шевченка (Є. Сверстюк).

Мотив слави у поезії Т. Шевченка як показник героїзму та невмирущості нації. Т. Шевченко про необхідність суспільної єдності: заповіт братолюбія («І мертвим, і живим…»).Література за темою:
Барабаш Ю., Боронь О., Дзюба І. та ін. Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка. – К.: Наукова думка, 2008. – 376 с.

Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 720 с.

Задорожна Л. М. Осягання позитиву: символ та аксіологічний аспект у творчості Т. Шевченка // Боронь О., Вільна Я., Гудзь О. та ін. Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю). – К.: Альтерперс, 2002. – С. 4–63.

Сверстюк Є. Шевченко і час / Є. Сверстюк. – Київ – Париж: Воскресіння, 1996. – 160 с.

Франко І. Шевченкознавчі студії / [упор. М. Гнатюк] / І. Франко. – Л.: Видавництво «Світ», 2005.

Чижевський Д. До світогляду Шевченка // Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський // Філософські твори у чотирьох томах / [під заг. ред. Василя С. Лісового]. – Т. 1. – К.: Смолоскип, 2005. – С. 3–165.Лекція №4

Екзистенційно-етичні мотиви у творчості Т. Шевченка
«Яка широчина чуттєвої скалі, яка ріжноманітність

і яка в тій ріжноманітності с у ц і л ь н і с т ь!

Словом, яка повнота повноцінної,

нескаліченої української людини…»

(Є. Маланюк)


Шевченкові духовно-етичні пошуки в контексті європейського християнського екзистенціалізму.

Д. Бучинський, С. Смаль-Стоцький, В. Пахаренко про засадничі принципи етики Т. Шевченка.

Суть понять добра і зла. Метафізичний та людський корені зла.

Проблема помсти та «паралічу волі».

Т. Шевченко-етик про шляхи подолання зла: чинники духовного та фізичного спротиву.

Правда як етичний принцип життя і творчості Т. Шевченка та як запорука тривалості нації у віках.

Питання духовної еволюції Поета.

Релігійність Т. Шевченка: сповідування євангельського християнства; неприйняття офіційного православ’я та церкви Російської імперії як підвалин цієї імперії (на основі поетичних творів та Щоденника).

Біблійні теми, мотиви та образи: універсальне й національне їх прочитання.

Проблема індивідуального духовного порятунку людини за умов національного поневолення у поезії митця («Заповіт», «Сон. – Гори мої високії»).

Образи праведників у ліро-епічній творчості Поета («Єретик», «Москалева криниця», «Наймичка», «Неофіти», «Марія»).

Поняття Шевченківської людини (М. Шлемкевич).Література за темою:
Білецький Л. Світогляд Шевченка // Шевченко Т. Кобзар; [за ред. Л. Білецького]. – Вінніпег, 1954. – Т. 4. – С. 357–398.

Бучинський Д. Християнсько-філософська думка Тараса Г. Шевченка / Д. Бучинський. – Мадрід, Лондон: Союз українців у Великій Брітанії, 1962. – 256 с.

Дзюба І. Бог, релігія, церква в житті і творчості Шевченка / І. Дзюба // Тарас Шевченко і народна культура. Збірник праць наукової шевченківської конференції. – Черкаси: Брама, 2004. – Кн. І. – С. 150–169.

Пахаренко В. І. Начерк Шевченкової етики / В. І. Пахаренко. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 208 с.

Смаль-Стоцький Ст. Шевченкова етика («Варнак», «Марина», «Між скалами, неначе злодій», «Як би ви знали, паничі») // Акад. Смаль-Стоцький Ст. Т. Шевченко: інтерпретації / Ст. Смаль-Стоцький. – Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Том CL XXIX. – Накладом Наукового товариства ім. Шевченка. – Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1965. – С. 128–139.

Лекція №5

Світова велич Т. Шевченка: феномен Поета

в контексті світової культури
«Є поети одного міста, одного села, одного народу.

Але є поети всіх міст, всіх сіл, всіх народів.

Шевченко саме такий поет»

(Назим Хікмет)


Творчість Т. Шевченка в контексті світового романтизму.

Т. Шевченко і європейська література: В. Шекспір, Д.-Г. Байрон, П.-Ж. Беранже, А. Міцкевич М. Лермонтов, О. Пушкін, П.-Й. Шафарик, Ш. Петефі, В. Скотт та ін.Проблема міждисциплінарного прочитання Т. Шевченка.

Синтетичний характер літературної і мистецької спадщини: аспект універсалізму (Л. Генералюк).

Профетизм Т. Шевченка.

Тема Слова у творчості Поета («Перебендя», «Давидові псалми», поеми «Неофіти» і «Марія», «Ісаія. Глава 35»). Його сакральний зміст.

Роль і призначення митця («Перебендя», повісті «Музыкант» та «Художник»).

Сутність генія Т. Шевченка та ідея свободи.

Література за темою:
Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка / [автори-упоряд.: О. І. Руденко, Н. Б. Петренко; голов. ред. М. Тимошик]. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

Наливайко Д. С. Шевченко в контексті романтизму і націоналізму / Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 197–226.

Нахлік Є. К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики / Нахлік Є. / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2003. – 568 с. – (серія «Літературознавчі студії»).

Пахаренко В. І. Незбагнений апостол / В. І. Пахаренко. – Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 1999. –296 с.

Сверстюк Є. Феномен Шевченка // Блудні сини України / Євген Сверстюк. – К.: Т-во «Знання», 1993. – С. 180–188.

Шевченко і світ: Літературно-критичні статті / [упор. Д. С. Наливайко]. – К.: Дніпро, 1989. – 316 с.Контрольні запитання:
1. Розкрийте основні етапи життєвого шляху Тараса Шевченка як прояв реалізації геніальної особистості у національній історії.

2. Т. Шевченко та Київський національний університет імені Тараса Шевченка: дати, події, значення.

3. Щоденник Тараса Шевченка як джерело автобіографічних свідчень і відомостей про епоху.

4. Назвіть та поясніть засадничі аспекти історіософії Т. Шевченка.

5. Суть Шевченкових імперативів.

6. Шевченків етап розвитку національної свідомості.

7. Ідеал особистості та суспільства у світоглядній системі Т. Шевченка.

8. Розкрийте ідею внутрішньої свободи як найважливішого чинника існування людини.

9. Бачення Поетом сенсу людського життя.

10. Назвіть основні етичні принципи життя і творчості Т. Шевченка.

11. Розкрийте особливості потрактування митцем біблійної тематики та образності.

12. Питання духовної еволюції Поета.

13. Чим обумовлене світове визнання Тараса Шевченка?

14. Чим обґрунтовується необхідність міждисциплінарного прочитання митця?

15. Розкрийте роль Т. Шевченка-генія в історії духовного розвитку людства.

Програма факультативного курсу

для природничих факультетів

(10 годин)

Лекція №1

Творча біографія Т. Шевченка як приклад реалізації

геніальної особистості
«Історія мого життя становить

частину історії моєї батьківщини…»

(Т. Шевченко)


Від підмайстра до академіка Російської Академії мистецтв.

Коло спілкування, лектура Т. Шевченка. Т. Шевченко в Київському університеті Святого Володимира.

Участь у Кирило-Мефодіївському братстві.

Незламність Поета в період заслання (на матеріалі Щоденника).

Роль української літератури як запоруки і втілення української державності.

Історія першого видання «Кобзаря», оцінка критикою хисту митця і його творів.

Характер періодизації творчості митця (за І. Франком).

Відповідність принципів життя і творчості.

Т. Шевченко як виразник української ментальності.

Романтичне світосприймання митця.

Етологічне, релігійне, історіософське, політичне, філософське спрямування творчості.

Тарас Шевченко і проблема національного канону. Профанування цього канону як чинник національного самозаперечення.

Література за темою:
Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 720 с.

Задорожна Л. М., Семенюк Г. Ф., Росовецький С. К., Вільна Я. В., Задорожна С. В., Гнатенко В. І. Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860 – 2010). – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 580 с.

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – Вид. 2. – К.: Обереги, 2004. – 480 с. – (Сер. «Б-ка укр. раритету»).

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 2. – Частина шоста. Справа Т. Г. Шевченка. – С. 195–379.

Назаренко М. Поховання на могилі (Шевченко, якого знали). Михайло Назаренко / Михайло Назаренко. – К.: ВД «Сварог», 2006. – 688 с. – (Серія: Неофіційно).

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / [редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.] / Т. Г. Шевченко. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. – 496 с.: портр.

Шевчук В. О. «Personae verbum» (Слово іпостасне): Розмисел / В. О. Шевчук. – К.: Твім інтер, 2001. – 264 с.

Лекція №2

Особливості націософської концепції Т. Шевченка
«Сильний зір, міцні нерви треба мати,

щоб не осліпнути або знепритомніти від

раптового світла істини…

Горе відчайдушному поетові,він забуває,

що він людина»

(М. Костомаров)


Українська національна ідея як домінанта і рушійна сила творчості (Г. Клочек).

Категорії «Україна» і «Малоросія» у сприйнятті Т. Шевченка.

Наскрізна опозиція «батьківщина-чужина» у структурі Шевченкового світовідчуття.

Інвективи Російської імперії.

Відображення ролі історичних відрухів народу та значення провідника цих рухів у ранніх творах Т. Шевченка на історичну тематику: націєтворчий аспект описуваного (твори «Тарасова ніч», «Іван Підкова», «Гайдамаки», «Гамалія»).

Історіософське поглиблення теми в наступні періоди творчості.

Трагедія безплідності багатовікових змагань («Чигрине, Чигрине…», «Гоголю», «Розрита могила») і розколу нації («Великий льох»).

Проблема несвободи нації та особи (поема «Сон»).

Образи «землячка» і «царя волі» як крайні опозити в системі людського топосу.

Ідея слов’янської спільності («Єретик», «І мертвим, і живим…»).

Україна минувшини і Україна теперішнього: деструкція на суспільному, моральному та духовному рівнях.

Образ покритки на позначення колоніального становища України (побутово-етологічні поеми).

Мотив національної самокритики і програма дій для українства.

Відродження Т. Шевченком «інстинкту панування» (Є. Маланюк), особливість розуміння цього поняття у творчості Поета.Література за темою:
Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма / Юрій Барабаш. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 181 с.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / Оксана Забужко. – Вид. 3. – К.: Факт, 2006. – 148 с. – (Сер. «Висока полиця»).

Задорожна Л. М., Дядищева-Росовецька Ю. Б., Задорожна С. В. та ін. «Орю свій переліг… та сію слово». – К.: Логос, 2012. – 515 с.

Клочек Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: Посібник для вчителя / Г. Д. Клочек. – К.: Освіта, 1998. – 238 с.

Маланюк Є. Книга спостережень: Статті про літературу. – К.: Дніпро, 1997. – 430 с.

Погрібний А. Шевченкові імперативи і ми. – № 1. – К., 2012. – 26 с.

Сверстюк Є. Шевченко і час. – Київ – Париж: «Воскресіння», 1996.

Сліпушко О. Духовна держава Тараса Шевченка. – К., 2013.

Франко І. Темне царство / І. Франко // Франко І. Шевченкознавчі студії [упор. М. Гнатюк]. – Л.: Видавництво «Світ», 2005.
Лекція №3
Універсальні мотиви у творчості Т. Шевченка
Шевченкові духовно-етичні пошуки в контексті європейського християнського екзистенціалізму.

Суть понять добра і зла. Т. Шевченко-етик про шлях подолання зла: духовний та фізичний спротив.

Правда як етичний принцип усього життя Т. Шевченка і як запорука тривалості нації у віках.

Питання духовної еволюції Поета.

Релігійність Т. Шевченка: сповідування євангельського християнства; неприйняття офіційного православ’я як однієї з підвалин імперії (на основі поетичних творів та Щоденника).

Біблійні теми, мотиви та образи: універсальне й національне прочитання.

Антропоцентризм творчості Т. Шевченка. Проблема «невідповідності людини своєму призначенню, своїм високим спроможностям та цінностям» (Л. Задорожна).

Ідеал особистості, втілений у творчості митця (поеми «Тризна», «Наймичка», «Марія» та ін.).

Стихія свободи в житті і творчості Т. Шевченка (Є. Сверстюк).

Т. Шевченко про необхідність суспільної єдності: заповіт братолюбія.Література за темою:
Барабаш Ю., Боронь О., Дзюба І. та ін. Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка. – К.: Наукова думка, 2008. – 376 с.

Білецький Л. Світогляд Шевченка // Шевченко Т. Кобзар; [за ред. Л. Білецького]. – Вінніпег, 1954. – Т. 4. – С. 357–398.

Бучинський Д. Християнсько-філософська думка Тараса Г. Шевченка / Д. Бучинський. – Мадрід, Лондон: Союз українців у Великій Брітанії, 1962. – 256 с.

Дзюба І. Бог, релігія, церква в житті і творчості Шевченка / І. Дзюба // Тарас Шевченко і народна культура. Збірник праць наукової шевченківської конференції. – Черкаси: Брама, 2004. – Кн. І. – С. 150–169.

Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 720 с.

Пахаренко В. І. Начерк Шевченкової етики / В. І. Пахаренко. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 208 с.

Сверстюк Є. Шевченко і час / Є. Сверстюк. – Київ – Париж: Воскресіння, 1996. – 160 с.

Смаль-Стоцький Ст. Шевченкова етика («Варнак», «Марина», «Між скалами, неначе злодій», «Як би ви знали, паничі») // Акад. Смаль-Стоцький Ст. Т. Шевченко: інтерпретації / Ст. Смаль-Стоцький. – Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Том CL XXIX. – Накладом Наукового товариства ім. Шевченка. – Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1965. – С. 128–139.Чижевський Д. До світогляду Шевченка // Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський // Філософські твори у чотирьох томах / [під заг. ред. Василя С. Лісового]. – Т. 1. – К.: Смолоскип, 2005. – С. 3–165.

Лекція №4

Україна та світ у баченні Т. Шевченка: мистецька сторінка
Проблема міждисциплінарного прочитання Т. Шевченка.

Синтетичний характер літературної і мистецької спадщини: аспект інтеракціонізму (Л. Генералюк).

Сутність образного мислення митця.

Україна історична, побутово-етнографічна, реальна та уявна – у малярському доробку у зв’язку з поетичною візією.

«Катерина»: суть екзистенційного та національного прочитання, символіка.

Образ Т. Шевченка за його автопортретами.

Серія офортів «Мальовнича Україна» (1844).

Рецепція Т. Шевченка-художника сучасниками.

Описи Косаралу у творчості Т. Шевченка.

Серія «Притча про блудного сина»: моральнісне спрямування, відкриття «світу упосліджених та принижених» (В. Яцюк).

Т. Шевченко як перший майстер-офортист (О. Сластіон).

Література за темою:
Владич Л. «Живописна Україна» Тараса Шевченка. – К., 1963.

Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Леся Генералюк. – К.: Наук. думка, 2008. – 544 с. – Бібліогр.: с. 516–539.

Іванишин В. Непрочитаний Шевченко / Василь Іванишин. – Тернопіль: Збруч, 2001. – 32 с.

Новицький О. Тарас Шевченко як маляр. – Львів-Москва, 1914.

Сластіон О. Шевченко у мистецтві // Малюнки Т. Шевченка. – СПб., 1911. – Вип. 1. – С. 1–14.

Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Я. Зібрання творів: В 50 т. – Т. 31: Літературно-критичні праці (1897–1899). – К., 1981. – С. 45–119.

Яцюк В. Малярство і графіка Тараса Шевченка: спостереження, інтерпретації / Зредаґував Володимир Козирський / Володимир Яцюк. – К.: Рада, 2003. – 368 с.

Лекція №5

Світова велич Т. Шевченка: феномен Поета

в контексті світової культури
«Є поети одного міста, одного села, одного народу.

Але є поети всіх міст, всіх сіл, всіх народів.

Шевченко саме такий поет»

(Назим Хікмет)


Творчість Т. Шевченка в контексті світового романтизму.

Т. Шевченко і європейська література: В. Шекспір, Д.-Г. Байрон, П.-Ж. Беранже, А. Міцкевич М. Лермонтов, О. Пушкін, П.-Й. Шафарик, Ш. Петефі, В. Скотт та ін.Проблема міждисциплінарного прочитання Т. Шевченка.

Синтетичний характер літературної і мистецької спадщини: аспект універсалізму (Л. Генералюк).

Профетизм Т. Шевченка.

Тема Слова у творчості Поета («Перебендя», «Давидові псалми», поеми «Неофіти» і «Марія», «Ісаія. Глава 35»). Його сакральний зміст.

Роль і призначення митця («Перебендя», повісті «Музыкант» та «Художник»).

Сутність генія Т. Шевченка та ідея свободи.

Література за темою:
Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка / [автори-упоряд.: О. І. Руденко, Н. Б. Петренко; голов. ред. М. Тимошик]. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

Наливайко Д. С. Шевченко в контексті романтизму і націоналізму / Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 197–226.

Нахлік Є. К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики / Нахлік Є. / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2003. – 568 с. – (серія «Літературознавчі студії»).

Пахаренко В. І. Незбагнений апостол / В. І. Пахаренко. – Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 1999. –296 с.

Сверстюк Є. Феномен Шевченка // Блудні сини України / Євген Сверстюк. – К.: Т-во «Знання», 1993. – С. 180–188.

Шевченко і світ: Літературно-критичні статті / [упор. Д. С. Наливайко]. – К.: Дніпро, 1989. – 316 с.Контрольні запитання:
1. Розкрийте основні етапи життєвого шляху Тараса Шевченка як прояв реалізації геніальної особистості у національній історії.

2. Т. Шевченко та Київський національний університет імені Тараса Шевченка: дати, події, значення.

3. Щоденник Тараса Шевченка як джерело автобіографічних свідчень і відомостей про епоху.

4. Назвіть та поясніть засадничі аспекти історіософії Т. Шевченка.

5. Суть Шевченкових імперативів.

6. Шевченків етап розвитку національної свідомості.

7. Назвіть основні етичні принципи життя і творчості Т. Шевченка.

8. Розкрийте особливості потрактування митцем біблійної образності та символіки.

9. Бачення Поетом сенсу людського життя та ідеальної особистості.

10. Чим обґрунтовується необхідність міждисциплінарного прочитання митця?

11. Яким є звязок між візуальним та словесно-образним мисленням Т. Шевченка?

12. Розкрийте здобутки Т. Шевченка-маляра і гравера.

13. Чим обумовлене світове визнання Тараса Шевченка?14. Чим обґрунтовується необхідність міждисциплінарного прочитання митця?

15. Розкрийте роль Т. Шевченка-генія в історії духовного розвитку людства.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
Програма факультативного курсу «Світова дитяча література» базується на результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних...
Програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу «письменники красноградщини»
За загальною редакцією А. Г. Мустафіної, директора Наталинського навчально-виховного комплексу
Програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу «Сучасне франкознавство»
Франкознавство – самостійна дисципліна гуманітарної науки, галузь українського літературознавства
Програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів
Укладач: Володимир Терехов, заступник директора з навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви, учитель-методист
Програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу Літературне краєзнавство (Зарубіжні письменники І Україна) Пояснювальна записка
Заняття допоможуть глибше простежити взаємозв’язки та взаємовпливи, зробити зрозумілішими витоки запозичень у різних національних...
Програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу «Пізнаємо Україну»
Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами І людьми з різними мовами та культурними традиціями, процес оновлення освітньої...
Програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу " українська лексикографія"
Незважаючи на стрімкий розвиток мережі Інтернет, життя І професійну діяльність сучасної людини неможливо уявити без використання...
Програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу для учнів 9 класу
Дев’ятикласники зараз знаходяться перед вибором майбутньої професії, саме тепер їм стануть у пригоді позитивні приклади життя І наукової...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка