Програма гуртка «Зарубіжна література»Скачати 351,93 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір351,93 Kb.
ТипПротокол засідання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ –ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ


ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

28.10.2014 № 9ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації 07.11.2014 № 542-ОДНавчальна програма з позашкільної освіти

дослідницько-експериментального напряму

«Зарубіжна література»

1 рік навчання

м. Суми – 2014 р.

Автор:

Бескорса Ольга Андріївна – керівник гуртка Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.Рецензенти:

Дейниченко Н.П. – канд. філолог. наук. доцент кафедри української мови Сумського державного університету імені А.С.Макаренка.

Герасименко О.В. – завідуюча дослідницько-експериментальним відділом Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Складовою частиною системи сучасної загальної середньої освіти є дисципліни гуманітарного циклу, серед яких – курс «Зарубіжна література». Саме в процесі вивчення зазначеного предмета можливо найповніше реалізувати завдання гуманітарного виховання молоді, залучення її до багатств світової духовної культури, духовного і морального зростання особистості, естетичного виховання, розвиток художнього смаку.

Програма гуртка «Зарубіжна література» є логічним розширенням і доповненням шкільного предмета та спрямована на осягнення учнями феномена художньої літератури як мистецтва слова в розмаїтих формах національної своєрідності світової словесності здобуття умінь і навичок науково-дослідницької роботи, реалізацію творчих здібностей обдарованих учнів, підготовку до життя в конкретному історичному соціокультурному просторі.

Слухачами гуртка є учні 10-11 класів. Рівень навчання слухачів – основний. Кількісний склад навчальної групи – 12-15 учнів.

Програма розрахована на 1 рік навчання. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 год. (6 год. на тиждень).

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі науково-дослідницької діяльності в галузі зарубіжної літератури.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

пізнавальної: поглиблення знань із зарубіжної літератури; актуалізація та збагачення термінологічного апарату; ознайомлення з вершинними досягненнями світової культури; оволодіння теоретичними основами наукової діяльності, питань методики, психології, технології, організації та проведення науково-дослідницької діяльності;

практичної: формування умінь і навичок літературознавчого аналізу; розвиток умінь щодо визначення національної своєрідності і загальнолюдської значущості творів світової літератури, зокрема в зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва; здобуття навичок порівняльного літературознавства; опанування нормативної літературної мови; оволодіння методикою обробки наукової інформації та її передачі; формування навичок самостійної літературознавчої роботи;

– творчої: розвиток усного і писемного мовлення, а також мислення (образного, асоціативного, абстрактного, логічного, критичного та ін.) формування творчих підходів у науково-дослідницькій діяльності інтересу до вітчизняної та світової літератури і формування потреби в читанні художніх творів; виховання естетичних смаків, високої читацької та загальної культури; реалізація потенційних можливостей творчої особистості;

соціальної: залучення до найвищих досягнень світової культури і національних духовних цінностей через вивчення літератури; переймання кращого духовного досвіду і його втілення у власному житті; набуття навичок самостійно здобувати інформацію, поновлювати, коригувати та інтерпретувати в повсякденні; вироблення здатності сприймати або вислуховувати іншу точку зору, що йде від розмаїття художніх світів, естетичних систем і стилів світової літератури; виховання поваги до духовних скарбів людства і, зокрема, українського народу; формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери.

Навчальна програма передбачає поєднання теоретичного матеріалу з практичними завданнями. Пропонуються різноманітні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, метод взаємодії викладача та учнів (бесіда, дискусія), метод самостійної роботи учнів тощо. Програмою пропонується запровадження й інтерактивних методів: групових (робота в парах, робота в трійках, змінювані трійки, карусель, акваріум) та фронтальних (велике коло, мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, аналіз дилеми (проблеми), мозаїка). Серед організаційних форм перевага надається лекції, лекції з елементами бесіди, практичному заняттю, навчальному заняттю (семінару), самостійній роботі слухачів, бібліографічному практикуму, індивідуальній роботі.

Індивідуальна робота з учнями МАН передбачає консультації з науково-дослідницької роботи; роботу в архівах, бібліотеках, музейних сховищах; роботу з каталогами; обробку та узагальнення результатів пошуково-дослідницької праці; поглиблене вивчення окремих питань літературознавчої науки; підготовку публікацій.

Контроль знань здійснюється у формі тестування, розв'язування проблемно-пошукових завдань, перевірки творчих робіт.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби.Основний рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п


Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичніВступне заняття

3

2

1Літературознавство – наука про літературу

6

3

3Основні етапи розвитку

12

6

6Літературні напрями і культурні епохи

12

6

6Романтизм як напрям світової літератури

6

3

3Німецький романтизм

12

6

6Художня система французького романтизму

9

6

3Романтизм Англії

12

6

6Американська література романтичної доби

9

3

6Реалізм як літературний напрям у зарубіжній літературі другої половини ХІХ століття

9

3

6Реалізм у французькій літературі

12

6

6Особливості англійського реалізму

12

6

6Реалізм у російській літературі

15

6

9Американська література. Творчість

9

6

3Модернізм у світовій літературі

12

6

6Основи науково-дослідницької діяльності

45

21

24Екскурсії, конкурси, тематичні заходи

18

3

15Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

101

115

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (3 год)

Мета, завдання навчального курсу. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. Рекомендована література.

Практична робота. Написання тесту з метою перевірки рівня підготовки учнів.

 1. Літературознавство наука про літературу (6 год)

Літературознавство – наука про літературу. Теорія літератури серед інших літературознавчих дисциплін. Основні й допоміжні галузі літературознавства. Взаємозв'язок теорії літератури з мовознавством, мистецтвознавством, історією, психологією, філософією, соціологією, етикою, естетикою, логікою та іншими науками.

Практична робота. Розробка таблиці «Основні й допоміжні галузі літературознавства». 1. Основні етапи розвитку літературознавства (12 год)

Зародження літературознавства в античну епоху. Аристотелівська та платонівська концепція мистецтва. «Поетика» Аристотеля.

Погляди на мистецтво в епоху Середньовіччя. Естетика Відродження.

Класицизм. Н. Буало – теоретик класицизму. Трактат «Поетичне мистецтво».

Зародження та становлення української літературної теорії Києво-Могилянська академія. Давні поетики.

Естетика Просвітництва. Праці Д. Дідро та Г.-Е. Лессінга.

Ф. Шлегель як теоретик романтизму.

Класичний період у розвитку ідеалістичної естетики. І. Кант, Г.В.Ф.Гегель.

Розвиток національної теоретико-літературної думки в першій половині XIX ст. (Харківська школа дослідників; літературно-естетичні погляди Т.Шевченка), другої половини XIX – початку XX століття (М. Драгоманов, І.Білик, Леся Українка, Д. Донцова, І. Франко – теоретик літератури), 20-30-х років XX століття. Новітня українська наукова думка.Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на тему за вибором.

Написання підсумкового тесту. 1. Літературні напрями і культурні епохи (12 год)

Епоха. Напрям. Метод. Стиль. Кореляція понять.

Взаємопов'язаність зміни типів художнього світосприйняття наступності епох.

Зміна епох – особливість розвитку культури. Античність. Середньовіччя. Протилежні концепції творчості.

Ренесанс. Відродження античного світогляду, зокрема Аристотелевої сентенції: «Мистецтво – це наслідування життя».

Бароко. Епоха, метод, стиль. Романтичний тип світосприйняття – основа бароко.

Класицизм. Просвітництво. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм. Модернізм – символізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм. Постмодернізм.Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на тему за вибором.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (порівняльна характеристика стилів бароко та класицизму).


 1. Німецький романтизм (12 год)

Чотири періоди німецького романтизму. Ранній романтизм. Літературно-художній та філософсько-естетичний аспект Єнського гуртка романтиків.

Гейдельбергський гурток романтиків.

Світоглядні позиції Г. Клейста. Тема кохання у творчості Г. Клейста («Пентесілеї», «Кетхен із Гейльбронка»). Структурні новації комедії «Розбитий глечик».

Е.Т.А. Гофман – письменник бідермаєру. Поетика повістей казок «Золотий горнець», «Малюк Цахес».

Збірка «Серапіонові брати».

Практична робота Семінар «Представники та школи німецького романтизму творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз повісті-казки Е. Т. А. Гофмана «Малюк Цахес») 1. Художня система французького романтизму (9 год)

Періодизація французького романтизму. Становлення французького романтизму. Творчість Ж. де Сталь та Б. Констана. Період Реставрації і Липневої Монархії монархії. А. де Ламартін – перший у Франції романтик. «Поеми» А. де Віньї.

Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору. Виконання творчих завдань (укладання хронологічної таблиці розвитку романтизму у Франції).

 1. Романтизм Англії (12 год)

Дві генерації поетів-романтиків Англії. Полемічна натура Вільяма Блейка. «Пісні невідання» та «Пісні пізнання» – два протилежні стани душі.

Творчість В. Водсворта і С. Колріджа. «Ліричні балади».Дж. Г. Байрон – лірик та гострий політичний сатирик. Філософська та інтимна лірика («З єврейських мелодій»), «Східні поеми» – збірка типових романтичних поем. «Дон Жуан» і світова література.

Світогляд П. Б. Шеллі. «Королева Маб». Вплив на політичних поетів. Драма «Визволений Прометей» – вершина творчості П. Б. Шеллі.

Теми природи і мистецтва – головні у творчості Дж. Кітса.

Практична робота. Семінар «Творчість Дж. Г. Байрона».

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз поезії Дж. Кітса «До сну» у перекладі Д. Павличка).


 1. Американська література романтичної доби (9 год)

Два етапи розвитку романтизму в Америці. Зачинатель романтизму США - В. Ірвінг. Сатиричні твори письменника («Історія Нью-Йорка від сотворіння світу до кінця голландської династії»). Новелістика В. Ірвінга.

Творчість Ф. Купера. Сюжетно-композиційні особливості пенталогії про Шкіряну Панчоху. Морська тема у творчості Купера.Ф. Купер і світова література.Практична робота. Семінар «Творчість Ф. Купера». виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз новели В. Ірвінга). 1. Реалізм як літературний напрям

у зарубіжній літературі другої половини XIX століття (9 год)

Формування та розвиток реалізму в літературі XIX століття його теоретичне осмислення.

Художні принципи реалістичного мистецтва, нові жанрові форми, національна специфіка.

Основні тенденції розвитку від співіснування рис романтизм реалізму до натуралістичного способу зображення.

Теми, ідеї, художні засоби.

Соціальна проблематика та поглиблений психологізм.Практична робота. Семінар «Представники реалізму в зарубіжній літературі другої половини XIX століття, індивідуальні особливості творчого методу».

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (укладання таблиці типологічних ознак реалізму та натуралізму).


 1. Реалізм у французькій літературі (12 год)

Соціальні передумови розвитку французького реалізму, два етапи – становлення і ствердження (П. Ж. Беранже, П. Меріме, Ф. Стендаль, О. де Бальзак); переходу до натуралізму та символізму (Г. Флобер, Ш. Бодлер). Революційно-демократична спрямованість поезії П. Ж. Беранже.

Формування творчості П. Меріме. Романтична тема в збірці віршів «Гузла». П. Меріме – майстер реалістичної повісті та новели.

Естетичні та філософські принципи Ф. Стендаля. Роман «Червоне і чорне» – «хроніка XIX століття». Доля Жюльєна Сореля. Значення соціального середовища та особистісних рис для формування характеру героя. Формування психологічного реалізму в творчості Ф. Стендаля.

Творчість О. де Бальзака. Задум, структура, проблематика, сюжети «Людської комедії».

Моральна та соціальна проблематика романів О. де Бальзака. Бальзак і Україна.

Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Семінар «Людська комедія» Бальзака: жанрова специфіка, особливості методу».

Виконання творчих завдань (написання реферату «Бальзак і Україна»)


 1. Особливості англійського реалізму (12 год)

Своєрідність соціально-політичної ситуації в Англії 30-40-х років XIX століття. Чартиський рух. Демократична поезія. Творчість Т. Гуда та Е. Еліота.

Особливості формування та еволюція світогляду Ч. Діккенса, його протиріччя. Відображення стану низів людського суспільства в романі Олівера Твіста». Гострота соціальної проблематики виховання та освіти, дитячі образи. Особливості жанру «роману виховання».

Сатирична творчість В. Теккерея.

Практична робота. Семінар «Нова драма». П'єси Б. Шоу.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (з'ясування типологічних ознак «роману виховання»).


 1. Реалізм у російській літературі (15 год)

Місце російської літератури у світовій літературі XIX століття. Еволюція творчості від романтизму до реалізму О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, М. Гоголя. Загальна характеристика творчості О. Пушкіна – засновника реалізму в російській літературі.

Драматургія О. Островського, жанрова різноманітність, морально-побутова та соціальна проблематика.

Проза другої половини XIX століття. Малі епічні жанри: нарис, цикл нарисів, сатирична казка (М. Салтиков-Щедрін), оповідання для народу (Л. Толстой), оповідання та повісті (А. Чехов).

Розквіт жанру роману. Романи І. Тургенєва, його діяльність у популяризації досягнень російського реалізму в Європі.

Багатопроблемні, новаторські за своєю композиційно-жанровою структурою романи Л. Толстого. «Думка народна» в романі «Війна і мир», «думка сімейна» в романі «Анна Кареніна». Теорія «непротивлення злу насилием». Моральні та філософські пошуки героїв Л. Толстого.

Ф. Достоєвський – засновник жанру соціально-філософського та психологічного роману («Злочин і кара», «Брати Карамазови»). Засоби психологічного аналізу. Поліфонічний роман Ф. Достоєвського.

Світове значення російської літератури XIX століття.

Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на тему за вибором.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (визначення та обґрунтування жанру твору Ф.Достоєвського «Злочин і кара»).


 1. Американська література. (9 год)

Рух аболіціоністів і його відображення в літературі. Зумовленість більш пізнього розвитку реалізму в американській літературі порівняно з європейською. Зародки реалістичного методу у творчості Лонгфелло та Г. Бічер-Стоу.

Демократична спрямованість поезії У.Уїтмена. Теми та ідеї віршів і поем зі збірки «Листя трави», їх жанрова своєрідність. Поетичне новаторство У.Уітмена, відмова від традиційних поетичних розмірів використання прийомів ораторського мистецтва, багатократні автори тощо.

М. Твен – засновник американського реалізму. Гумористичні оповідання, роман «Пригоди Геккельбері Фінна».

Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на за вибором.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз поезії У. Уїтмена).


 1. Модернізм у світовій літературі (12 год)

Історія поняття «модернізм». Модернізм і декадентство, модернізм і авангард. Модернізм як епоха. Модернізм як художній метод і стиль. Літературні напрями модернізму.

Символізм, імпресіонізм, експресіонізм.

Символізм як продовження естетики романтизму. Відмінність. Проблема неоромантизму на рубежі ХІХ-ХХ століть, філософія і естетика символізму. Поетика (символ). Імпресіонізм і його взаємодія із символізмом. Імпресіонізм як стильовий рух у прозі.

Експресіонізм як художній метод, напрям, стиль. Психологія явища. Поетика (гіпербола, алегорія). Експресіонізм в українській і зарубіжній літературі.

Футуризм і сюрреалізм.

Футуризм як найяскравіше явище в процесі «дегуманізації» мистецтва. Психологія і філософія явища. Естетика і поетика (актуалізація експерименту і слово-образ), футуризм і народне мистецтво. Примітивізм і футуризм. Національні форми перебігу.

Сюрреалізм та екзистенціалізм. Психологія і філософія сюрреалізму, функція сновидінь.

Практична робота. Семінар «Поезія модернізму».

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз поезій літературних напрямів модернізму).

Написання тесту. 1. Основи науково-дослідницької діяльності (45 год)

Поняття про науку. Класифікація наук. Наукознавство. Структура наукової теорії. Функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій.

Поняття методу. Методологія та методика. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Фундаментальна, або філософська, методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретно-наукова методологія. Методи наукових досліджень. Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях. Методи теоретичних досліджень.

Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування. Види учнівських науково-дослідницьких робіт.

Структура наукової роботи. Вступ (актуальність теми, заявленої в назві наукової роботи; мета і завдання роботи; об'єкт і предмет дослідження, методи дослідження, їх обґрунтування; стан розробки в науці поставленої проблеми; теоретичне і практичне значення роботи, наукова новизна), розділи основної частини, які містять певні наукові положення, цитати художніх текстів, наукових праць, висновки, література, додатки.

План-проспект.

Принципи збору інформаційного матеріалу, ознайомлення з науковою літературою, запис бібліографії. Конспектування.

Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт.

Правила складання плану захисту наукової роботи. Підготовка доповіді.Оформлення наочних матеріалів та використання технічних засобів. Головні аспекти публічного виступу і ведення дискусії.

Практична робота. Складання індивідуального плану роботи. Визначення теми, мети і завдань, методів наукового дослідження. Розробка плану-проспекту, структури наукового дослідження. Робота в бібліотеці за системним та алфавітним каталогами. Складання тематичних виписок, тез. Написання дослідницької роботи. Редагування та оформлення. Підготовка мультимедійної презентації. Складання плану захисту роботи. Написання доповіді. Виступ. Обговорення виступів.

 1. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (18 год)

Екскурсії до музеїв, відвідування виставок, концертів, театрів, кінотеатрів. Участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, вікторинах, виставках. Організація та проведення свят, концертів, вечорів.

 1. Підсумкове заняття (3 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Відзначення кращих вихованців. Поради і рекомендації для подальшої науково-Дослідницької роботи.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати зміст понять:

 • просторово-часові види мистецтв, рецепторна класифікація видів мистецтва, література;

 • культурна епоха, Античність, Середньовіччя, Відродження;

 • основні етапи розвитку літературознавства;

 • історико-культурний, біографічний, порівняльно-літературний методи;

 • формалізм, психоаналіз, структуралізм, деконструктивізм, синкретизм;

 • культурна епоха, літературний напрям, творчий метод, стиль;

 • романтизм, преромантизм, модернізм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, реалізм, натуралізм, психологізм;

 • період, реставрація;

 • літературний гурток;

 • повість-казка, лірична балада, екзотика;

 • пенталогія;

 • новела;

 • іронія, сатира, сарказм;

 • соціальна проблематика, мораль;

 • роман виховання;

 • соціально-філософський роман, психологічний роман, сатирична казка;

 • верлібр, гумористичне оповідання;

 • наука, закон, судження, умовивід, гіпотеза, наукова ідея, концепція, поняття, термін;

 • метод, методика, методологія;

 • закономірності розвитку науки; методологія проведення наукових досліджень; наукове дослідження, фундаментальне наукове дослідження, прикладне наукове дослідження, науковий результат, науково-прикладний результат;

 • актуальність, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження;

 • способи записування конспектів;

 • правила оформлення результатів наукової роботи;

 • варіанти виготовлення наочності для захисту наукового дослідження;

 • етапи захисту роботи;

 • правила культури мовлення, поведінки під час виступу.

Учні мають уміти:

 • використовувати прийоми допоміжних галузей літературознавства (бібліографія, текстологія);

 • користуватися історико-культурним, біографічним, порівняльно-літературним методами;

 • користуватися методами формалізму, психоаналізу, структуралізму;

 • знаходити спільне й відмінне у різних видах мистецтва;

 • визначати типологічні ознаки романтизму;

 • використовувати здобутки літературознавчої науки;

 • визначати пріоритетні напрями літературознавчих досліджень;

 • робити аналіз літературних явищ;

 • працювати з науковою літературою (пошук інформації, її збір і опрацювання);

 • користуватися загальнонауковими та конкретно-науковими методами;

 • визначати тему і завдання дослідження, аргументувати вибір;

 • використовувати різні методи, визначати матеріал та об'єкт дослідження;

 • визначати і аргументувати актуальність роботи, теоретичне і практичне значення, особистий внесок автора, новизну та перспективність роботи;

 • працювати за систематичним та алфавітним каталогами, бібліографічним покажчиком; оформляти роботу;

 • створювати мультимедійні презентації;

 • складати план захисту науково-дослідницької роботи і виголошувати доповідь з урахуванням ситуації спілкування.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Афоризмы лауреатов нобелевской премии по литературе. – Минск: Современный литератор, 2000. – 448 с.

2. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. «Тарас Бульба» Гоголя і «Чорна рада» Куліша в світлі історичної романістики Скотта /Р. Багрій. – К.: Ред. журн. «Всесвіт», 1993. – 296 с.

3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чинний від 2006-11-10]. – К.: Держстандарт України, 2007. - 47 с.

4. Великий романтик. Байрон и мировая литература. – М.: Наука, 1991. – 237 с.

5. Галич О. А. Загальне літературознавство / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є.М. Васильєв. – Рівне, 1997. – 544 с.

6. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Искуство, 1968-1971.

7. Гром'як Р. Т. Історія української літературної критики (від початку до кінця XIX століття) / Р. Т. Гром'як. Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 224 с.

8. Дидро Д. Эстетика и литературная критика Д. Дидро. – М.: Худ. літ., 1980.-659 с.

9. Добров Г.М. Наука о науке / Г. М. Добров ; отв. ред. Н. В. Новиков – К.: Наук, думка, 1998. – 304 с.

10.Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы естетики / Н.Я..Дьяконова. М.: Наука, 1978. - 208 с.

11. Дьяконова Н. Я. Лондонские романтики и проблеми англий-ского романтизма / Н. Я. Дьяконова. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1970. – 232 с.

12 Зарубіжні письменники : енцикл. довід. : у 2 т. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005.

13 Затонський Д. В. Минуле, сучасне, майбутнє (про реалізм, традиції, новаторство) Д.В. Затонський. – К.: Вид-во «Дніпро», 1982. – 370 с.

14. ЗербіноД.Д. Наукова школа : лідер і учні (нова концепція) / Д.Д. Зербіно. Львів : Євросвіт, 2001. – 208 с.

15. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / упоряд. /. Кузьменчук.– К.: Вид. дім «Шкільний світ» ; Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

16. История зарубежной литературы XX века / под редакцией В.Н.Богословской, З.Т. Гражданской. – М. : Просвещение, 1990. – 432 с.

17. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97. – [Чинний від 1998.01.07]. – К. : Держстандарт України, 1998. - 16 с.

18. Ісаєва О. О. Методичні рекомендації щодо підготовки і написання наукових досліджень із літератури в системі Малої академії наук України / О.О.Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 10. – С 41-46.

19. Ісаєва О. О. Сучасні технології навчання у процесі викладання зарубіжної літератури / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 3. – С 37-38.

20. Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія: у 3 кн. – К, 1996-1998.

21. КачуровськийІ. Метрика//. Качуровський. – К.: Либідь, 1994. – 120 с.

22. КачуровськийІ. Строфіка//. Качуровський. – К.: Либідь, 1994 – 272 с.

23. Качуровський І. Фоніка / /. Качуровський. – К. : Либідь 1994. - 168 с.

24. Крейденко В. С. Библиотечные исследования : научные основи; учеб. пособие В. С. Крейденко. М.: Книга, 1983. – 143 с.

25. Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С. Г. Крамаренко II Відкритий урок. – 2002. – № 5 / 6. – С. 7-10.

26. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 190 с.

27. Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. для вузов культуры / Н.М.Кушнаренко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 460 с.

28. Лесин В. Словник літературознавчих термінів / В. Лесин, О. Пулинець. К.: Рад. шк., 1971. – 486 с.

29. Литературная история Соединенньк Штатов Америки: в 3 т. – М.: Прогресс, 1978.

30. Лібман 3. Я. Чарльз Діккенс: Життя і творчість / 3. Я. Лібман. К.: Дніпро, 1982. – 186 с.

31. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007.

32. Літературознавчий словник-довідник / [Р. Т. Гром 'як, Ю. І. Ковалів та ін.]. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

33. Макаров А. П'ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво : нариси з психології творчості / А. Макаров. – К. : Рад. письменник, 1990. – 285 с.

34. Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні В. П. Маслюк. – К.: Наук, думка, 1983. – 234 с.

35. Мифология : знциклопедия. – М. : Большая Рос. энцикл., 2003. – 736 с.

36. Моклиця М. В. Модернізм у творчості письменників XX століття : навч. посіб. Ч. 2 : Зарубіжна література / М. В. Моклиця. Луцьк : РВВ «Вежа», 1999. – 182 с.

37. Моклиця М. В. Основи літературознавства : посіб. для студентів / М.В.Моклиця. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 192 с.

38. Моклиця М.В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика / М.В. Моклиця. Луцьк : РВВ «Вежа», 1998. – 295 с.

39. Моруа А. Литературные портреты : пер. с фр. / А. Моруа. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 512 с.

40. Моруа А. От Монтеня до Арагона / А. Моруа. – М. : Радуга, 1983. – 677 с.


41 Наєнко М. Українське літературознавство : школи, напрями, тенденції / М.Наєнко. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 320 с.

42 Наливайко Д. Віктор Гюго. Життя і творчість / Д. Наливайко. – К.: Дніпро, 1976. – 147 с.

43. Наливайко Д. С. Зарубіжна література XIX сторіччя : доба романтизму / Д.С. Наливайко, К. О. Шахова. – Тернопіль : Богдан, 2001. – 416 с.

44. Никифорова О. Психология восприятия художественной литературы / О.Никифорова. – М.: Книга, 1972. – 152 с.

45. Павличко С.Д. Джордж Байрон. Життя і творчість / С.Д. Павличко. – К.: Дніпро, 1988. – 198 с.

46. Павличко С.Д. Зарубіжна література : дослідження та критичні статті / С.Д.Павличко ; передм.Д. Наливайка. – К.: Основа, 2001. – 559 с.

47. Парандовський Я. Алхімія слова / Я. Парандовський. – К.: Дніпро, 1991. – 373 с.

48. Пахаренко В. Українська поетика / В. Пахаренко. – 2-е вид., доповн. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 320 с.

49. Пащенко В. І. Антична література : підручник для студентів ВНЗ/ В.І.Пащенко, Н. І. Пащенко; М-во освіти і науки України. – Вид. 3-є, стер. – К.: Либідь, 2008. – 720 с.

50. Пинский Л.Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение : Статьи. Лекции / Л.Е.Пинский. – М.: РГГУ, 2002. – 830 с.

51. Пімошенко В. Л. Наукові дослідження : організація, методологія, інформаційне забезпечення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Л.Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. К.: Лібра, 2004. – 344 с.

52. Піхманець Р. Психологія художньої творчості : теорет. та методол. аспекти / Р. Піхманець – К.: Наук, думка, 1991. – 161 с.

53. Потебня О. Естетика і поетика слова : зб.: пер. з рос. / О. Потебня ; упоряд., вступ, ст., приміт.І. Іваньо, А. Колодної. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.

54. Сент-Бев Ш. Литературные портреты: критич. очерки/Ш. Сент-Бев. М.: Худ. л-ра, 1970. – 582 с.

55. Сивокінь Г. Давні українські поетики / Г. Сивокінь. – 2-е вид. з додат. – Харків, 2001. – 164 с.

56. Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / упоряд. М. Зубрицька. – Львів, 1996. – 633 с.

57. Ткаченко А. Мистецтво слова : вступ до літературознавства : підруч. для гуманітаріїв /А. Ткаченко. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.

58. Ткачук О. Наратологічний словник / О. Ткачук. – Тернопіль : Астон, 2002. – 174 с.

59. Українська літературна енциклопедія. – Т. 1-3. – К, 1988-1995.

60. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій: навч. посіб. / А. С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2005.

61. Фіськова С. Історія німецької літератури: періоди, напрями розвитку, ідеї, постаті: навч.-метод. посіб. / С. Фіськова – Львів: ПАІС, 2003. - 339 с.

62. Франко І. Зібрання творів // І. Франко: у 50 т. – К. Наука, 1976-1984.

63. Художественный мир Е.Т.А. Гофмана: сб. ст. / редкол : И. Ф. Бэлза [и др.]. – М.: Наука, 1982. – 295 с.

64. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навч. посіб для студ. вищ. навч. закладів / Г. С. Цехмістрова. – К. Слово, 2004. – 240 с.65. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя : історико-естетичний нарис / Б. Б. Шалагінов. – К.: ВД «КМ Академія», 2004. – 360 с.

66. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете : Життя. Філософія. Творчість посіб. для вчителів. – Харків : Ранок, 2003. – 288 с.

67. Шамрай А. П. Ернст Теодор Амадей Гофман / А.П. Шамрай. – К.: Дніпро, 1969. – 301 с.

68. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. / В.М Шейко, Я.М. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

(Літературні журнали)

http://maqazines.russ/ru/arion („Аріон”)

http://maqazines.russ/ru/voplit („Вопросы литературы”)

http://maqazines.russ/ru/druzhba („Дружба”)

http://maqazines.russ/ru/zvezda („Звезда”)

http://maqazines.russ/ru/inostran („Иностранная литература”)http://www/lqz.ru („Литературная газета”)

http://maqazines.russ/ru/neva („Нева”)http://maqazines.russ/ru/nlo („Новое литературное обозрение”)

http://maqazines.russ/ru/nowi_mi („Новый мир”)


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма гуртка «Зарубіжна література» iconКомунальна установа
Програма гуртка «Вокальний спів» програма гуртка віа програма гуртка «Духових інструментів»
Програма гуртка «Зарубіжна література» iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Програма гуртка «Зарубіжна література» iconПрограма 5 клас Романюк Тетяна Василівна Зарубіжна
Зарубіжна література. Посібник для контролю навчальних досягнень учнів (за підручником Волощук Є. В.). Нова програма. 5 клас. Бережинці,...
Програма гуртка «Зарубіжна література» iconЗарубіжна література
Відповідно до наказу мон україни від 08. 05. 2015 №518 змінено назву предмета "Світова література" на "Зарубіжна література"
Програма гуртка «Зарубіжна література» iconПрограма зарубіжна література для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Безумовно, такий стан розвитку усного мовлення не може не відбиватися на якості засвоєння теоретичних знань, та вимагає розробки...
Програма гуртка «Зарубіжна література» iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання зарубіжна література
Предмет Зарубіжна література — важлива складова літературної освіти українських школярів
Програма гуртка «Зарубіжна література» iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Програма гуртка «Зарубіжна література» iconПрограма гуртка (всього 20 годин) № з\п Тема заняття к-сть год
Вплив міжпредметних зв’язків на розвиток пошукових, експериментальних вмінь та дослідницьких навичок на базі гуртка з фізики
Програма гуртка «Зарубіжна література» iconЗарубіжна література Календарне планування на 5 клас. Лк «Література І культура» ек
Лк «Література І культура» ек «Елементи компаративістики» тл "Теорія літератури"ус «Україна І світ»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка