Програма «Історіографія всесвітньої історії»Сторінка3/5
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,87 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

7. САМОСТІЙНА РОБОТА
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИРозділи (обсяг в годинах)


Вид контролю


Бали

Термін

виконання (тижні)

Змістовий модуль І.

Розвиток історичної думки до ХІХ ст.

Вступ. Розвиток історичних поглядів і уявлень у добу античності і середньовіччя

(5 год.)


включення до підсумкового контролю

5

І

Розвиток історичних поглядів доби Нового часу (XV-XVIII ст.)

(5 год.)


включення до підсумкового контролю

5

ІІ

Змістовий модуль ІІ.

Історіографія всесвітньої історії в ХІХ- початку ХХІ ст.

Тип історичного мислення ХІХ ст. Класичний історизм. (6 год.)

включення до підсумкового контролю

5

ІІІ

Криза історичної думки кінця XIX – початку XX ст. (6 год.)

включення до підсумкового контролю

5

ІV

Зарубіжна історіографія другої половини ХХ ст. (6 год.)

включення до підсумкового контролю

5

V

Новітня зарубіжна історіографія кінець ХХ  – початок ХХІ (3 год.)

включення до підсумкового контролю

5Разом: -- 31год.

Разом: 30 балів

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історіографія всесвітньої історії»

VIІ семестр

Разом: 54 год. З них: лекції (12 год.), семінарські заняття (8 год.), самостійна робота (31 год.), підсумковий контроль - МК (3 год.)


Тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

VМодулі

Змістовий модуль І


Змістовий модуль ІІ


Назва модуля

Розвиток історичної думки до ХІХ ст.

Історіографія всесвітньої історії в ХІХ- початку ХХІ ст.

Кількість балів за модуль

69

101

Лекції

1

2

3

4

5

6

Лекції

(теми,бали)Вступ. Розвиток історичних поглядів і уявлень у добу античності і середньовіччя


Розвиток історичних поглядів доби Нового часу (XV-XVIII ст.)


Тип історичного мислення ХІХ ст. Класичний історизм.

Криза історичної думки кінця XIX – початку XX ст.

Зарубіжна історіографія другої половини ХХ ст.

Новітня зарубіжна історіографія кінець ХХ  – початок ХХІ

Семінарські заняття (теми,бали)

Вступ. Розвиток історичних поглядів і уявлень у добу античності і середньовіччя (10)


Розвиток історичних поглядів доби Нового часу (XV-XVIII ст.) (10)Тип історичного мислення ХІХ ст. Криза історичної думки кінця XIX – початку XX ст. (10)


Зарубіжна історіографія другої

половини ХХ ст(10)Самостійна робота(бали)

5

5

5

5

5

5

ІНДЗ (бали)

30

Види поточного контролю

контр. робота

25


контр. Робота

25


Підсумковий контроль

(вид, бали)Колоквіум за результатами опрацювання фахових видань 20


Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю

і семестр

(бакалаври)


зп


Вид діяльності студента

Макс. кількість балів за одиницю

Модуль 1

Модуль 2


Кільк. одиниць до розрахунку

Макс. кількість балів за вид

Кільк. одиниць до розрахунку

Макс. кількість балів за вид

Разом за семестр

1

Відвідування лекцій 12 год.

1

2

2

4

4

6

2

Відвідування практичних (семінарських, лаб.) занять 8 год.

1

2

2

2

2

4

3

Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання)

4 год.


5

2

10

4

20

30

4

Робота на практик. (семінарськ.) занятті (в т.ч. доповідь, виступ, повідомл., дискусія) 8 год.

10

2

20

2

20

40

5

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

30

30

6

Опрацювання фахових видань

(в т.ч. першоджерел)10

1

10

1

10

20

7

Виконання модульної контрольної роботи

25

1

25

1

25

50

8

Творча робота (в т.ч. есе)

201

20

20

10

Макс. кількість балів за видами діяльності студента (МВ)69
101

170

11

Макс. підсумкова модульна оцінка (ряд.10-12)25
25
12

Фактична кількість балів студента за ЗМ (приклад46
95
13

Макс. підсумкова семестр. мод. оцінка VII сем. ПМК

100Коефіцієнт: 100:170

0,58

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Мета ІНДЗ: Поглиблення знань з найбільш важливих питань та проблем, що потребують глибокого осмислення та аналізу. Завдання готується у вигляді індивідуальних творчих робіт.

Зміст ІНДЗ: характеристика основних етапів, шкіл і концепцій історіописання всесвітньої історії, зокрема конкретизація персонального доробку провідних істориків та їхнього методологічного інструментарію від античності до нині.

Види ІНДЗ та система їх оцінювання:

 • публічний захист ідеї (10 балів);

 • робота над проектом (10 балів);

 • мультимедійна презентація ідеї (10 балів).

Орієнтовна структура ІНДЗ:

 • Індивідуальний навчально-дослідний проект є завершальним етапом вивчення курсу.

 • Мета проекту – поглибити і конкретизувати знання студентів з дисципліни, яка вивчається, привити навички самостійного підбору, осмислення та узагальнення наукової інформації та літератури. Індивідуальний навчально-дослідний проект дозволяє студентам розширити коло залученої інформації з обраної теми, а також вивчити ті розділи курсу, які у ході занять розглядалися як ознайомчі.

 • Індивідуальний проект повинен бути написаний на основі ретельно опрацьованих наукових джерел, зібраного і обробленого матеріалу.

 • Індивідуальний проект є самостійним дослідженням з| обраної теми, відрізняється критичним підходом до вивчення літературних джерел.

 • Матеріал, який використовується з літературних джерел, повинен бути опрацьований, бути органічно пов'язаним з обраною студентом темою; виклад теми повинен бути конкретним, насиченим фактичними даними, зіставленнями, розрахунками, графіками, таблицями.

 • При написанні індивідуального проекту повинні бути узагальнені теоретичні матеріали з| обраної теми з використанням відповідного обґрунтування.

 • Робота завершується конкретними висновками і рекомендаціями.

 • Під час оформлення роботи необхідно дотримуватися загальноприйнятих вимог.

 • Загальний об’єм роботи 7-10 сторінок друкованого тексту. Робота виконується на одній стороні аркуша формату А 4. З обох сторін аркуша залишаються поля розміром 25 мм зліва, 15 мм справа, верхнє і нижнє поля – 20 мм. Усі аркуші роботи нумеруються. Кожен розділ у тексті повинен мати заголовок у точній відповідності з назвою в змісті.

 • Нове питання можна починати з тієї сторінки, на якій закінчилося попереднє, якщо на цій сторінці крім заголовку можна буде вмістити декілька рядків тексту.

 • У роботі можна використовувати лише загальноприйняті скорочення та умовні позначення. Використані в роботі цифрові дані, висновки, думки інших авторів у переказі та цитати в обов’язковому порядку повинні супроводжуватися посиланнями на використані роботи.

 • Структура роботи:

 1. Титульний аркуш.

 2. Зміст.

 3. Вступ.

 4. Основний зміст роботи, який складається з розділів.

 5. Висновки.

 6. Список використаної літератури.

 7. Додатки (якщо є).


Критерії оцінювання ІНДЗ:


зп

Опис критерію

Максимальна

кількість балів

1.

Розкриття основного змісту проблеми

10

2.

Визначення умов, в яких формувалася історична школа

10

3.

Визначення значення наукової концепції в історичному процесі

10

Разом

30 балів


Шкала оцінювання ІНДЗ


Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

10

Відмінно

Достатній

8

Добре

Середній

5

Задовільно

Низький

3

Незадовільно

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни.Орієнтовна тематика реферативних досліджень з курсу

«Історіографія всесвітньої історії»:

 1. Історичний метод Геродота і «прагматична історія» Фукідіда.

 2. Історія, риторика, мораль у греко-римській традиції.

 3. Лукіан із Самосати: перша спроба створення теорії історіописання.

 4. Європейська цивілізація класичної епохи в дослідженнях П’єра Шоню.

 5. Характерні риси середньовічного історизму й жанри середньовічної історіографії.

 6. Західноєвропейська історіографія в XVII – першій половині XVIII століття.

 7. Західноєвропейська історіографія в першій половині XIX століття.

 8. Історики італійського Відродження: політична й риторична школи.

 9. Історична концепція й теоретико-методологічні погляди В.О. Ключевського.

 10. Історичні погляди С.М. Соловйова.

 11. Історіографія епохи Реформації й Контрреформації.

 12. Російська літописна традиція: своєрідність і етапи її розвитку.

 13. Російська історична думка в першій половині XVIII століття та «Історія Російська» В. Татищева.

 14. М.М. Карамзін та «Історія держави Російської».

 15. Вчення про культурно-історичних типах М.Я. Данилевського.

 16. Й. Дройзен і його «Історика».

 17. Карл Маркс і матеріалістичне розуміння історії.

 18. Концепція загальної історії Т.М. Грановського.

 19. Проблеми загальної історії, філософії історії й теорії історичного пізнання в працях М.І. Кареєва.

 20. Р.Дж. Коллінгвуд і його «Ідея історії».

 21. Концепція ідентичності й модель лідера-новатора в працях Еріка Еріксона.

 22. Культурно-історичний напрямок у російській історіографії.

 23. Леопольд фон Ранке і його критичний метод.

 24. Б. Кроче і його «Теорія й історія історіографії».

 25. Глобальні теорії історичного процесу в історіографії першої половини ХХ століття (О. Шпенглер і А.Дж. Тойнбі).

 26. Марко Блок і Люсьєн Февр: боротьба за відновлення історичної науки.

 27. Організація історичної освіти в країнах Заходу.

 28. Філіп Ар’єс: історія Заходу крізь призму сприйняття смерті.

 29. Позитивізм і наукова історія. Формування історичної школи.

 30. Постмодернізм і його вплив на історичні дослідження.

 31. Теорія соціального характеру й авторитарної особистості Еріха Фромма: можливості застосування неофрейдизму в історії.

 32. Уявлення суспільства про самого себе: історичні дослідження Жана Делюмо, Еммануеля Ле Руа Ладюри, Жоржа Дюбі.

 33. Школа історичної антропології в Німеччині в контексті формування «нової історичної науки».

 34. Дослідження тоталітаризму в рамках американської «психоісторії».

 35. Еріх Гобсбаум: досвід розуміння європейської історії XIX-XX ст.

 36. Історико-соціологічна концепція Фернана Броделя.

 37. Історична демографія на Заході: школи, напрямку досліджень, підсумки.

 38. Історична наука на рубежі XX-XXI вв.: новітні тенденції.

 39. Історія жінок» і «нова культурна історія» у творчості Наталі Земон Девіс.

 40. «Критичний поворот» в історіографії на рубежі 1980 і 1990-х років.

 41. «Методологічна революція» школи «Аналів».

 42. «Нова історична наука» на Заході: варіанти розвитку.

 43. «Нова соціальна історія» і історична антропологія.

 44. «Нова соціальна історія»: предмет і напрямку досліджень.

 45. Американська «історія жінок» і гендерна історія: концептуальний апарат і області дослідження.

 46. Вивчення історії культури в сучасній британській історіографії.

 47. Американська «психоісторія»: теоретичні положення й дослідницька практика.

 48. Арон Якович Гуревич і російська школа історичної антропології і соціальної історії.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...
Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302
Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconКафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconВеб портал органів виконавчої влади України
Табачник спростував інформацію про об'єднання Історії України та Всесвітньої історії
Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconНаказ №61 Про підсумки міських історичних читань «Шляхами українського державотворення» та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з історії України, історичного краєзнавства, всесвітньої історії, етнології та археології
Про підсумки міських історичних читань «Шляхами українського державотворення» та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з історії...
Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconУроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.)
...
Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconУроку з всесвітньої історії «Новий курс»
Ф. Рузвельта; розкрити зміст політики «нового курсу», її наслідки І значення для сша; показати роль держави в збереженні основ демократії...
Програма «Історіографія всесвітньої історії» iconЗасобами наочності на уроках всесвітньої історії у 7 класі
На основі безпосереднього сприйняття предметів чи за допомогою зображень (наочності) у процесі навчання в учнів формуються образні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка