Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандартСторінка2/8
Дата конвертації13.02.2018
Розмір1,08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

хронологічного (історико-літературного);

 • концентричного (розширення й поглиблення відомого раніше матеріалу);

 • жанрово-тематичного (актуальні для молоді теми, жанри);

 • мультикультурного (презентація найяскравіших літературних явищ різних часів і народів у контексті культури, діалог культур у часі).

  Це вможливлює вивчення творів зарубіжної літератури не тільки за хронологією, а й за принципом концентричного розширення (від простого – до складного, від початкових понять про літературне явище або творчість письменника – до нових знань про них), поглиблення уявлення про розвиток національних літератур, напрямів, течій, тем, жанрів, стилів у попередні епохи й у сучасну добу, початок живого діалогу з книжкою, що має тривати протягом усього життя.

  До програми із зарубіжної літератури для 10–11 класів увійшли твори із золотого фонду класичної літератури, а також популярні твори сучасності різних країн і народів.

  У 1011 класах уявлення про літературний процес та його складники мають бути поглиблені внаслідок аналізу шедеврів світової літератури («Одіссея» Гомера, «Божественна комедія» Данте, «Гамлет» В. Шекспіра, «Фауст» Й. В. Ґете, соціально-психологічні й філософські романи та п’єси, поетичні твори XIXXX століть та ін.).

  Початкові знання про епохи, специфіку літературних напрямів, течій, жанрів, стилів, фонові культурологічні знання учні вже отримали у 89 класах (на етапі системного читання). Повернення до окремих етапів літератури й письменників у 1011 класах відбувається на новому рівні сприйняття учнів, які стали старшими за віком і більше підготовленими до осмислення шедеврів зарубіжних авторів.  У програмі відображено чотири змістові лінії літературного компонента Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: емоційно-ціннісну, літературознавчу, культурологічну, компаративну.

  Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної цінності творів художньої літератури. Ця змістова лінія спрямована на формування духовно-емоційного світу учнів, їхніх етичних позицій, світоглядних уявлень і переконань, а також на розвиток інтересу учнів до художньої літератури, розширення кола їхнього читання, орієнтування у світі класичної і сучасної літератури (зокрема в бібліотечних фондах, інтернет-ресурсах) із метою пошуку необхідної книги, розвитку вмінь і навичок читацької діяльності.

  Літературознавча лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту й форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями й застосування їх під час аналізу й інтерпретації художніх творів; розгляд літературних творів, явищ і фактів у контексті літературного процесу; виявлення специфіки літературних напрямів, течій; розкриття поетикальних (зокрема жанрово-стильових) особливостей художніх творів; ознайомлення учнів із загальними принципами художнього перекладу, необхідними для текстуальної роботи з перекладною літературою. Літературознавчі терміни й поняття подано в програмі за принципами науковості (відповідно до розвитку сучасного літературознавства), послідовності (від простих до складних) й концентричності (від елементарних уявлень до їхнього поглиблення, від загальних понять до їхніх різновидів тощо). Літературознавча лінія представлена у рубриці Теорія літератури (ТЛ).

  Культурологічна лінія сприяє усвідомленню художньої літератури як важливого складника мистецтва; ознайомленню учнів із фундаментальними цінностями світової художньої культури; розкриттю особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті; висвітленню зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей; розширенню ерудиції учнів, вихованню їхньої загальної культури, поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей. У цій рубриці програми презентовано зв’язки літератури з іншими видами мистецтва, філософією, міфологією; утілення літературних творів у живописі, музиці, кіно тощо; подано інформацію про літературні музеї, визначні культурні явища різних країн і народів та ін. Культурологічна лінія реалізована в рубриці Література і культура (ЛК).

  Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, явищ і фактів, що належать до різних літератур; установлення зв’язків між українською та зарубіжними літературами (генетичних, контактних, типологічних та ін.); розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різних літературах; зіставлення оригіналів та україномовних перекладів літературних творів; увиразнення особливостей української культури й літератури на тлі світової; демонстрацію лексичного багатства й невичерпних стилістичних можливостей української мови, а також поглиблення знань і розвиток навичок учнів з іноземних мов. Компаративна лінія представлена у рубриці Елементи компаративістики (ЕК).

  Міжпредметні зв’язки (рубрика МЗ) є дидактичною умовою підвищення ефективності навчального процесу. Міжпредметні зв’язки набувають особливої ваги в контексті компетентнісного підходу, адже сприяють глибокому засвоєнню знань учнями, активізації їхньої пізнавальної діяльності, розширенню світогляду, водночас дають змогу визначити роль і місце зарубіжної літератури в системі шкільних предметів. Реалізація міжпредметних зв’язків уможливлює економне й водночас інтенсивне використання часу в процесі вивчення тем, що мають цільові й змістові збіги з іншими предметами.

  Предмет «Зарубіжна література» має потужний українознавчий потенціал, важливий для формування юного покоління громадян України, їхньої національної свідомості та патріотизму. Рубрика Україна і світ (УС) акцентує українознавчий зміст предмета, необхідність засвоєння корисного у різних культур і народів «чужого» і перетворення на «своє», власний духовний досвід.

  Викладання курсу зарубіжної літератури в загальноосвітніх закладах України здійснюється українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчаються в українських перекладах (для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні). За необхідних умов (достатнє володіння учнями мовою, якою написаний художній твір; якісна підготовка вчителя, зокрема можливість дослідження образної системи, засобів виразності, поетики, стилістичних особливостей твору тощо мовою оригіналу) бажаним є розгляд художніх текстів мовою оригіналу. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями україномовних шкіл іноземними мовами.

  Програма містить обов’язковий і варіативний компоненти (приблизно 70% : 30%). У кожному класі учням запропоновано теми й твори для обов’язкового текстуального вивчення, зокрема поетичні твори для вивчення напам’ять. Варіативний компонент забезпечено можливістю вибору (вчителем і учнями) творів у межах обов’язкових тем, а також для уроків розвитку мовлення, позакласного читання та для уроків із резервного часу. Якщо не вибрано твір, представлений в програмі в переліку альтернативних, його можна запропонувати на позакласне читання. Варіативний компонент вимагає від учителя відповідного планування уроків, творчого підходу, урахування читацьких інтересів сучасної молоді, розуміння їхніх духовних та естетичних потреб.

  Вивчення літератури в кожному класі завершує спеціальний розділ «Сучасна література в юнацькому читанні», у якому представлені твори різних жанрів, популярні в різних країнах і пов’язані з проблемами сучасної молоді; вони відображають тенденції розвитку сучасного літературного процесу й культури загалом. Сучасна література має підготувати учнів до входження в сучасний світ, допомогти інтегруватися в соціокультурне середовище, знаходити спільну мову з однолітками різних країн і народів.

  Програма є основою для календарно-тематичного та поурочного планування, у якому вчитель самостійно розподіляє години на вивчення художніх творів, планує певні види роботи, спрямовані на опанування змісту матеріалу та формування вмінь і навичок учнів, опрацювання різних рубрик програми. Це дає змогу вчителеві вільно й творчо підійти до реалізації програми в кожному класі з огляду на інтереси й рівень підготовки учнів, конкретні умови викладання (наявність художніх текстів; технічні засоби; набуття учнями знань з іноземної мови, української мови і літератури, історії та інших предметів тощо).  Структура програми. Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів містить:

  1.  «Пояснювальну записку»;

  2.  розподіл годин за кожним класом (загальна кількість годин на рік, кількість годин на текстуальне вивчення творів (за розділами), розвиток мовлення, позакласне читання, резервний час);

  3.  зміст навчального матеріалу та очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (компетентності (ключові й предметні) – за класами й розділами);

  4.  перелік творів для вивчення напам’ять (для кожного класу);

  5.  Додаток 1 – «Список творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання й уроків із резервного часу)»;

  6.  Додаток 2 – «Сучасна науково-методична література для вчителя»;

  7.  Додаток 3 – «Культурологічний контекст».

  Про роль учителя та учня в навчальному процесі.

  Учитель має право розподіляти години на текстуальне вивчення творів, позакласне читання, розвиток мовлення з огляду на визначену кількість годин на опрацювання конкретного розділу. Він самостійно вибирає той чи той твір для вивчення із низки альтернативних текстів. Програма передбачає урахування духовних запитів і читацьких інтересів учнів, котрі можуть спільно з учителем вибрати для розгляду тексти сучасної літератури із запропонованого в програмі переліку.

  Учитель творчо підходить до вибору методів, прийомів, технологій вивчення художніх текстів, способів їхнього аналізу та інтерпретації. Компетентнісний підхід потребує оновлення педагогічних технологій і методики викладання зарубіжної літератури, індивідуальної творчості вчителів, формування в освітньому процесі тісних партнерських стосунків, що ґрунтуються на постійному діалозі з учнями та повазі до їхньої думки. У зв’язку з упровадженням компетентнісного підходу потрібно створити ефективні технології не тільки оцінювання навчальних досягнень учнів учителем, а й самооцінки учнів, що дасть можливість школярам свідоміше й вільніше освоювати здобутки зарубіжної літератури.

  Учень самостійно провадить пізнавальну діяльність, висловлює власні думки, критично мислить, бере участь в усіх видах творчості. Від взаємодії вчителя та учня, їхньої взаємоповаги та співпраці залежить успішність засвоєння зарубіжної літератури в 10–11 класах.

  Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах – творчий процес, у якому вчитель та учні є повноправними партнерами й учасниками культурного діалогу, який має зробити книжку невід’ємною частиною життя нового покоління громадян України у XXI ст., прокласти їм шлях до цивілізованого світу через здобутки художньої літератури різних країн і народів, слугувати збереженню миру й загальнолюдських цінностей. Провідником української молоді у майбутнє має стати духовний досвід світового письменства, пам'ять культури та національна свідомість.


  10 клас

  Усього – 34  (35) години;

  текстуальне вивчення творів – 30 годин;

  розвиток мовлення – 4 години (у межах годин на текстуальне вивчення);

  позакласне читання – 2 години;

  резервний час – 2  (3) години.

  Вступ. Оригінальна і перекладна література в сучасному світі (1 год.)

  Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

  Зміст навчального матеріалу

  Учень / учениця

  Предметні компетентності

  Знаннєвий компонент: розуміє значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості;

  знає особливості художнього перекладу, його різновиди;

  Діяльнісний компонент: з’ясовує сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури;

  уміє користуватися фондами бібліотек, зокрема електронних мережевих бібліотек;

  Ціннісний компонент: усвідомлює духовні цінності, утілені у творах літератури й мистецтва;

  Ключові компетентності

  Спілкування державною мовою: тлумачить поняття «автор», «читач», «діалог культур», «оригінал», «художній переклад»;

  Спілкування іноземними мовами: знає вислови зарубіжних митців про літературу й культуру іноземною мовою (за умови володіння нею);

  Математична компетентність: на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію;

  Інформаційно-цифрова компетентність: знає електронні сайти українських бібліотек, використовує їх у процесі навчання й читання художньої літератури;

  створює електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок;

  Уміння вчитися: використовуює різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедію, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

  Соціальна та громадянська компетентності: толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

  Обізнаність та самовираження у сфері культури: усвідомлює роль художньої літератури для світового культурного поступу;

  Екологічна грамотність і здорове життя: розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини як спосіб протидії насильству, агресії та іншим негативним явищам сучасного світу.

  Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.  (ТЛ) Автор, читач, художній переклад, діалог культур.

  (ЛК) Використання Інтернету для розширення кола читання.

  (УС) Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

  (ЕК) Відмінності перекладного твору від оригінального.

  (МЗ) Інформатика, художня культура.


  Золоті сторінки далеких епох (7 год.)

  Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

  Зміст навчального матеріалу

  Учень / учениця

  Предметні компетентності

  Знаннєвий компонент: дає стислу характеристику літератури античності та Відродження;

  називає видатних представників античної та ренесансної культур;

  знає основні відомості про Гомера, Данте і В. Шекспіра;

  розуміє вплив творчості Гомера, Данте і В. Шекспіра на українську літературу й світовий літературний процес;

  дає загальну характеристику змісту творів;

  називає імена відомих українських перекладачів творів античності й Відродження;

  Діяльнісний компонент: аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику поем «Одіссея» та «Божественна комедія» (за прочитаними уривками), трагедії «Гамлет»;

  визначає міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»;

  характеризує стиль гомерівської оповіді, концепцію світу і людини в «Божественній комедії», образи Одіссея і Гамлета, жанрову своєрідність творів;

  висловлює ставлення до літературних персонажів;

  аргументує, чому образ Гамлета став «вічним»;

  визначає провідні мотиви трагедії «Гамлет», роль монологів у розкритті образу головного героя;

  узагальнює результати аналізу творів, свої знання про літературу античності й Відродження;

  Ціннісний компонент: обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творах;

  висловлює судження щодо проблем праведного благочестивого життя (за «Божественною комедією») та морального вибору в житті людини (за трагедією «Гамлет»);

  оцінює чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літературних персонажів;

  робить висновки про значення прочитаних творів для світового культурного поступу в цілому і розвитку українського культурного середовища зокрема.

  Ключові компетентності

  Спілкування державною мовою: тлумачить поняття «трагедія», «міф», «епічна поема», «вічний образ»;

  збагачує власне мовлення крилатими висловами з «Одіссеї» та «Гамлета»;

  Спілкування іноземними мовами: читає уривок із трагедії «Гамлет» англійською мовою (за умови володіння цією мовою);

  порівнює уривки оригіналу та перекладу трагедії «Гамлет» (за умови володіння англійською мовою);

  Математична компетентність: установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору;

  Інформаційно-цифрова компетентність: застосовує цифрові технології для пошуку необхідної інформації;

  створює електронну продукцію (презентації, афіші тощо) для популяризації прочитаних творів;

  Уміння вчитися: використовує різні види читання (повільне, виразне, коментоване, повторне, вибіркове);

  здійснює самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію, зіставляючи свої погляди з поглядами головних персонажів трагедії «Гамлет»;

  Соціальна та громадянська компетентності: визначаєу творах актуальні соціальні проблеми та ідеї;

  оцінює стосунки Гамлета і зображеного у шекспірівській трагедії соціуму;

  висловлює думку щодо порушених у прочитаних творах соціальних проблем;

  Обізнаність та самовираження у сфері культури: сприймає прочитані твори в контексті відповідної доби й сучасної культурної ситуації;

  аналізує та інтерпретує твори в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей;

  усвідомлює роль античності і Відродження в розвитку української і світової культури.

  Стародавня Греція

  Етапи й шедеври античності (огляд).  Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя)

  Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.  Італія

  Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.  Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» (Пекло, І, V).

  Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.  Англія

  Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.  Вільям Шекспір (1564 1616). «Гамлет».

  Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ). Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.  (ТЛ) Міф, епічна поема, вічний образ, трагедія.

  (ЛК) Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва.

  (УС) Українські переклади творів. Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

  (ЕК) Порівняння образів, оригіналу й перекладу (фрагментів – за умови володіння учнями іноземною мовою).

  (МЗ) Історія, художня культура.

  Каталог: bd
  bd -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр
  bd -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
  bd -> Музичне культура Русі IX-XVII століття
  bd -> Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
  bd -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
  bd -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
  bd -> «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
  bd -> Черкашина Т. Ю
  bd -> Соколовська Ю. С
  bd -> Концепція І. Франка еволюції романного жанру


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8

  Схожі:

  Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень
  О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
  Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
  «Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
  Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconЗарубіжна література проект програми для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
  О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
  Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
  Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
  Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
  У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка