Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт


Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX СТ. (6 год.)Сторінка3/8
Дата конвертації13.02.2018
Розмір1,08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX СТ. (6 год.)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: розуміє особливості розвитку романтизму, специфіку його течій у національних літературах і творчості митців;

знає українських перекладачів та українські переклади прочитаних творів, визначає в них засоби художньої виразності;

Діяльнісний компонент: виявляє жанрові ознаки прочитаних творів;

визначає особливості взаємодії різних елементів (романтичних і реалістичних) у творах письменників;

аналізує провідні теми, проблеми, мотиви творів;

коментує, характеризує, інтерпретує образи персонажів та засоби їх створення;

виявляє особливості індивідуального стилю митців;

зіставляє образи, засоби виразності;

виявляє традиції й новаторство митців на тлі літературного процесу;

Ціннісний компонент: висловлює власну думку щодо порушених у творах проблем;

усвідомлює гуманістичні цінності доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.);

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: пояснює сутність понять і фактів, пов’язаних із розвитком романтизму;

бере участь у дискусії стосовно проблем, порушених у творах;

Спілкування іноземними мовами: читає тексти (уривки) іноземною мовою (за умови володіння нею);

порівнює оригінали й переклади (у фрагментах);

Математична компетентність: складає таблиці, схеми на підставі прочитаних творів;

установлює причиново-наслідкові зв’язки подій та образів;

Компетентності в природничих науках і технологіях

самостійно знаходить і систематизує інформацію про літературні твори та явища;Інформаційно-цифрова компетентність: використовує цифрові технології для розширення уявлень про творчість письменників;

Соціальна та громадянська компетентності: виявляє соціальні явища, які знайшли відбиток у творах, аналізує авторську позицію щодо соціальних проблем;

оцінює стосунки романтичних героїв і соціуму;

усвідомлює цінність активної життєвої позиції;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: розглядає твори письменників на тлі історико-літературного процесу, у зв’язках з історією культури;

Екологічна грамотність і здорове життя: зясовує роль пейзажів у творах романтизму, визначає ставлення представників романтизму до природи.

Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

Німеччина

Романтизм у Німеччині.Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка.Росія

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів.США

Розвиток романтизму в США, видатні представники.Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя).

Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена.


(ТЛ) Гротеск, фантастика, соціальна сатира, психологізм, верлібр.

(ЛК) Утілення образів літературних творів у різних видах мистецтва.

(УС) Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

(ЕК) Зіставлення оригіналів і перекладів.

(МЗ) Історія, українська мова, художня культура.

Роман XIX СТ. (6 год.) (1-2 твори за вибором учителя)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: знає історію формування жанру роману у світовій літературі, його різновиди;

розуміє специфіку розвитку роману в XIX ст., називає його жанрові ознаки;

Діяльнісний компонент: виявляє ознаки типовості образів у реалістичному романі;

характеризує й порівнює романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців;

на підставі прочитаних творів виокремлює ознаки різновидів;зіставляє образи персонажів;

Ціннісний компонент: висловлює судження щодо порушених у романах проблем;

дає оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: пояснює суть поняття «роман»;

Спілкування іноземними мовами: читає тексти (уривки) іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність: установлює причиново-наслідкові зв’язки між типовими характерами й типовими обставинами їх формування;

Компетентності в природничих науках і технологіях: коментує та аналізує різні інтерпретації та оцінки критиків щодо прочитаних романів;

Інформаційно-цифрова компетентність: використовує цифрові технології для створення презентацій за прочитаними творами;

Уміння вчитися: використовує словники, довідники для здобуття теоретичних знань про розвиток жанру роману;

Ініціативність і підприємливість: Створює обкладинку або рекламу улюбленого роману, коментує свій задум;

Соціальна та громадянська компетентності: аналізує вплив соціуму на особистість;

висловлює власну думку щодо суспільних і моральних питань, порушених у прочитаних творах;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: зіставляє прочитані твори з екранізаціями, ілюстраціями тощо, критично оцінює їх;

визначає особливості культури, які знайшли відбиток у романах XIX ст.

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.

Стендаль (Марі Анрі Бейль, 1783 – 1842). «Червоне і чорне».

Густав Флобер (1821 – 1880). «Пані Боварі».

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара».

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

(2 твори за вибором учителя)Франція

Стендаль (Марі Анрі Бейль, 1783 – 1842). «Червоне і чорне».

Творчий шлях письменника, його внесок у скарбницю психологічної прози XIX ст. Конфлікт молодої людини та суспільства в романі «Червоне і чорне». Образ Жульєна Сореля. Зображення соціального середовища у творі. Символіка.Густав Флобер (1821 – 1880). «Пані Боварі».

Значення Г. Флобера для розвитку реалізму. Конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі «Пані Боварі». Сюжет і композиція роману. Зображення суспільства. Еволюція Емми Боварі. Образи обивателів. Об’єктивний стиль Г. Флобера. Психологічні деталі. Боварізм як суспільно-психологічне явище.Росія

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара».

Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя. Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність. Система персонажів. Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору.Англія

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.


(ТЛ) Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.

(ЛК) Екранізації романів XIX ст.

(УС)Іван Франко про розвиток роману в європейських літературах.

(ЕК) Зіставлення образів персонажів.

(МЗ) Історія, художня культура.

Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці (4 год.) (4-5 творів за вибором учителя)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: розповідає про зміну світоглядних та естетичних засад літератури й мистецтва на межі XIXXX ст.;

називає характерні ознаки модерністських течій і явищ у художніх творах;

знає основні віхи життя і творчості митців, риси їхнього індивідуального стилю;

Діяльнісний компонент: аналізує ліричні твори (цілісно і у фрагментах);

виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

виокремлює символи, пояснює їхній асоціативний зміст; розкриває зв’язок романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму), реалізму і модернізму (на зрілому етапі модернізму);

характеризує взаємодію імпресіонізму та символізму в ліриці кінця XIX – початку XX ст.;

обговорює проблему призначення мистецтва й митця;

висловлює власні думки щодо впливу французького символізму на розвиток української поезії;

Ціннісний компонент: сприймає й розуміє естетику образного слова;

висловлює судження щодо художньої цінності прочитаних творів, образів ліричних героїв;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: знає та інтерпретує українські переклади творів поетів;

Спілкування іноземними мовами: читає й інтерпретує оригінали віршів іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність: визначає у прочитаних творах символи, створює їхні графічні зображення, тлумачить їх;

Компетентності в природничих науках і технологіях: cкладає тези (лекції вчителя чи власного виступу);

Інформаційно-цифрова компетентність: здійснює (за допомогою цифрових технологій) пошуково-дослідницьку діяльність у літературній царині (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

Уміння вчитися: використовує літературознавчі словники, енциклопедії та інші види джерел;

Ініціативність і підприємливість: навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює власні позиції;

Соціальна та громадянська компетентності: доводить значення краси мистецтва для розвитку особистості сучасної людини й світу;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: усвідомлює зв’язок літератури й живопису, літератури й музики на етапі раннього модернізму (імпресіонізм, символізм);

Екологічна грамотність і здорове життя: визначає засоби художньої виразності для створення пейзажів у ліриці й образотворчому мистецтві.

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція

Шарль Бодлер (1821 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера.


Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.
Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.


Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».
(ТЛ) Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

(ЛК) Імпресіонізм та символізм у різних видах мистецтва.

(УС)Ранні течії модернізму в українській літературі. Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX початку XX ст.

(ЕК) Зіставлення особливостей стилів митців.

(МЗ)Українська література, художня культура.

Драматургія кінця XIX – початку XX ст. (3 год.)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: розуміє сутність кардинальних змін у драматургії на межі XIXXX ст., ідейних та естетичних шукань представників «нової драми»;

знає й коментує перебіг сюжету, розвиток дії (зовнішньої та внутрішньої);

Діяльнісний компонент: виокремлює новаторські риси в прочитаному творі;

виявляє жанрові ознаки твору, розкриває особливості взаємодії різних елементів у них;

з’ясовує значення символів у п’єсі;

зіставляє розвиток європейської та української драми на межі XIXXX ст.;

висловлює погляди щодо особливостей «нової драми», а також прочитаних творів;

Ціннісний компонент: висвітлює актуальні проблеми, порушені у творі, інтерпретує їх на підставі власного досвіду, у проекції на сучасність;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: пояснює значення назви твору у зв’язку з його ідейно-художнім змістом

Математична компетентність: установлює причиново-наслідкові зв’язки між мотивами та діями героїв;

Компетентності в природничих науках і технологіях: знаходить у творі образи та символи, пов’язані зі світом природи та людської діяльності, розкриває їхній зміст і роль у тексті;

Інформаційно-цифрова компетентність: складає план тексту (простий, складний, цитатний);

Уміння вчитися: використовує додаткову літературу, пошукові системи для отримання нових знань;

Ініціативність і підприємливість: пропонує власні ідеї щодо розв’язання питань, порушених у творах «нової драми»;

Соціальна та громадянська компетентності: усвідомлює взаємозв’язок між розвитком суспільства і літературою;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями та театральними виставами;

розкриває внесок митців у розвиток національної та світової культури.

Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

Бельгія

Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.


(ТЛ) «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.

(ЛК) Екранізації й театральні вистави за драматичними творами кінця XIX-XX ст.

(УС) Видатні представники «нової драми» в Україні.

(ЕК) Ознаки казки в драмі «Синій птах» М. Метерлінка. Порівняння драм «Синій птах» М. Метерлінка і «Лісова пісня» Лесі Українки.

(МЗ) Українська література, художня культура.

Каталог: bd
bd -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр
bd -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
bd -> Музичне культура Русі IX-XVII століття
bd -> Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
bd -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
bd -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
bd -> «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
bd -> Черкашина Т. Ю
bd -> Соколовська Ю. С
bd -> Концепція І. Франка еволюції романного жанру


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconЗарубіжна література проект програми для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка