Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501Скачати 446,12 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.10.2017
Розмір446,12 Kb.
#13445
ТипПрограма
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра документальних комунікацій

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

___________ Я.Б. Петрівський

«___» ____________ 2014 року

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ
для студентів спеціальності 7.02010501

«Документознавство та інформаційна діяльність»

галузі знань 0201 «Культура»

Розглянуто на засіданні кафедри

документальних комунікацій

(протокол № __ від ___ 2014 року)


Рівне – 2014

Програма комплексної практики з фаху : метод. рекомендації для студ. спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» / упоряд. : Г. В. Сілкова, О. Ю. Бучковська, М. С. Костенко. – Рівне : РДГУ, 2014. – 20 с.
Укладачі:

Бабенко Ж.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Бережняк О.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Бучковська О.Ю. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Карпюк Д.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Костенко М.С. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Крет О.В. канд. політол. наук, доцент кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Крет Р.М. канд. політол. наук, доцент кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Кукушкін О.М. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Попчук О.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Сілкова Г.В. канд. пед. наук, доцент кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Ясьмо В.Д. канд. пед. наук, професор кафедри документальних комунікацій РДГУ
Рецензенти:

Тихомирова Є.Б. доктор політичних наук, професор, завідувач

кафедри міжнародної інформації Волинського

національного університету ім. Лесі Українки;

Жук В.М. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

бібліотекознавства та бібліографії РДГУ


Відповідальний за випуск:

Сілкова Г.В. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач

кафедри документальних комунікацій РДГУ


Ухвалено кафедрою документальних комунікацій РДГУ (протокол № __ від ___________ 2014 р.)
© Рівненський державний гуманітарний університет, 2014

Зміст
Вступ 4

1. Мета та завдання комплексної практики з фаху 6

2. Зміст завдань комплексної практики з фаху

для студентів 5-го курсу 7

Змістовий модуль 1 7

Змістовий модуль 2 13

3. Бази практики 14

4. Обов’язки навчального закладу 17

5. Контроль за проходженням практики 18

6. Оформлення пакету документів 18

7. Оцінювання результатів практики 20

8. Підведення підсумків виробничої практики 22

9. Список рекомендованої літератури 24

Додатки 35

ВСТУП
У Рівненському державному гуманітарному університеті практика студентів розглядається як невід’ємна складова процесу підготовки спеціалістів і проводиться на основі розробленої вузом наскрізної програми практик, яка базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., № 93, згідно наказу № 440с/а «Про норми часу для проведення практики студентів» і «Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних закладів», затвердженого Міністерством освіти України від 02.06.1993 р.

Згідно з навчальним планом студенти, що здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з галузі 0201 «Культура» за спеціальністю 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність», проходять комплексну практику з фаху.

Комплексна практика з фаху студентів 5-го курсу спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь з відповідної спеціальності.

Комплексна практика з фаху є завершальним етапом підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності і проводиться з метою оволодіння випускником первинним професійним досвідом, перевірки професійної готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності і збору матеріалів для виконання дипломної роботи. На цьому етапі завершується формування кваліфікованого фахівця, здатного вирішувати складні виробничі завдання.

Згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліст повинен мати високий рівень професійної підготовки, вміти на практиці впроваджувати в установах принципи наукової організації праці, володіти сучасними методами інформаційної роботи, бути підготовленим до виконання практичної роботи за фахом.

Професійна компетенція спеціаліста з інформаційної діяльності на первинних посадах полягає у реалізації загальних функцій, що забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником та організацією; прийнятті оперативних рішень в межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень; добору та опрацюванні інформації для керівника, підготовці спеціальної документації; аналітико-синтетичній обробці документів; виробництві та розповсюдженні інформації за допомогою автоматизованих документно-інформаційних систем.

Компетенція спеціаліста з документознавства та інформаційної діяльності дозволяє обіймати такі посади:


 • керівник прес-служби (центральні органи державної влади, органи місцевого самоврядування);

 • аналітик з комп’ютерних систем, аналітик комп’ютерного банку даних;

 • референт з основної діяльності;

 • організатор діловодства (державні установи);

 • фахівець з інтелектуальної власності;

 • документознавець.

Компетенція спеціаліста за напрямами діяльності – інформаційно-аналітична, науково-дослідна, організаційно-розпорядча дозволяє за умов набуття відповідного досвіду адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: управлінська, кадрова, науково-контрольна.

Проходження практики в поєднанні з отриманими у вузі знаннями, уміннями та навичками забезпечує оволодіння студентами сучасними методами і формами роботи в реальних виробничих умовах.1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ
Метою практики є формування і розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах професійної діяльності; закріплення навичок і вмінь щодо виконання аналітичних та дослідницьких розробок; розширення наукового світогляду.

Комплексна практика з фаху проводиться в умовах, максимально наближених до умов професійної діяльності.Завданням практики є поглиблення знань з питань організації діяльності інформаційних служб; поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань про інформаційні та документно-інформаційні системи, сучасні інформаційні технології в управлінні; закріплення вмінь збору та опрацювання фактичного матеріалу для виконання наукового дослідження.

З метою систематизації отриманих теоретичних знань і підвищення ефективності практичної діяльності, в процесі підготовки до проходження комплексної практики з фаху студенту необхідно ознайомитися з відповідною законодавчою базою, нормативними документами, що регулюють процес документообігу та інформаційної діяльності, зокрема у вибраній структурі.

з/п


Найменування

практики


Семестр,

в якому передба-

чена практика


Трива-

лість практики (у тиж

нях)


Інформа-ція

про наяв-

ність програм практик («+» або

«-»)


Наймену-

вання бази для проходження практикиІнформація про наявність угод про проходження практик

(№, дата,

строк дії)


2.3.

Комплексна практика з фаху

10

4

+

ЦНТЕІ, місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування, організації та підприємства різної форми власності

Угода на період проходження практики2. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Завдання практики для спеціалізацій «Інформаційні системи підтримки державних органів управління» (ІСПДОУ) та «Документно-інформаційні системи» (ДІС):
«Організація роботи установи – бази практики»


 1. Вивчити та схематично зобразити організаційну структуру управління в установі – базі практики.

 2. Вивчити установчі документи установи – бази практики.

 3. Вивчити та охарактеризувати систему планування та звітності в установі.

 4. Проаналізувати план роботи установи за два роки, провести розрахунки показників динаміки основних виробничих показників роботи установи.

 5. Вивчити нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності установи, охарактеризувати законодавчі та нормативні акти з організації діяльності установи, організації техніко-технологічних процесів та організації управління процесами роботи.


«Концепції сучасного документознавства»


  1. Виявити публікації вітчизняних авторів з питань документознавства, представлені в мережі Інтернет.

  2. Здійснити редагування бібліографічних описів виявлених публікацій.

  3. Скласти бібліографічний список публікацій з питань документознавства вітчизняних авторів.

  4. Скласти словник основних документознавчих термінів, обсягом 10-15 термінів (крім терміна «документ»), що застосовуються різними авторами (кожному студенту 1–3 автора) за формою: Термін (подавати в основній формі (без інверсії) –Визначення терміну – Джерело (з якого взято термін і термін і визначення, із зазначенням автора).

  5. Зробити висновки:

а) якими термінами позначається одне й те саме поняття;

б) чи пов’язані одне з одним різні терміни, що застосовуються в межах концепції одного автора;в) чи пов’язані одне з одним різні терміни, що застосовуються в межах концепцій двох-трьох авторів.
«Методика інформаційного реферування»


 1. На основі аналізу первиннодокументного фонду установи – бази практики (чи інших інформаційних установ) або ресурсів мережі Інтернет виявити наукову статтю за профілем діяльності бази практики та підготувати інформативний реферат-екстракт даної публікації, дотримуючись етапів реферування. Представити складений реферат у додатках до звіту про проходження практики.

 2. На основі аналізу первиннодокументного фонду установи – бази практики (чи інших інформаційних установ) або ресурсів мережі Інтернет виявити наукову статтю, змістовно пов’язану з профілем діяльності бази практики, та підготувати індикативний реферат даної публікації, дотримуючись етапів реферування.

 3. Використовуючи первиннодокументні ресурси установи – бази практики (чи інших інформаційних установ) або ресурси мережі Інтернет, виявити іншомовний документ (наукову статтю російською мовою), який за змістом пов’язаний з профілем діяльності бази практики та підготувати інтерпретований реферат даної публікації, дотримуючись етапів реферування.

 4. На основі вивчення планово-звітної документації установи визначити напрямки її діяльності, в яких застосовуються методи інформаційного реферування. В разі відсутності таких процесів, визначити можливі аспекти впровадження методів підготовки реферативної інформації та обґрунтувати їх доцільність у діяльності установи – бази практики.

 5. На основі аналізу масиву інформації, який за змістом пов’язаний із профілем діяльності установи – бази практики, розробити словник маркерів з метою формалізації підготовки реферативних документів установами вищеозначеного спрямування.


«Основи мережевих технологій»


  1. Визначити тип підключення до мережі Інтернет в установі – базі практики.

  2. Визначити швидкість підключення до мережі Інтернет.

  3. Визначити тип IP-адреси, що надається установі.

  4. Незалежно від типу IP-адреси визначити її на момент проходження практики із зазначенням дати та часу визначення.

  5. Вирахувати приблизний середньомісячний обсяг трафіку, що використовується в установі.

  6. Визначити провайдера з надання доступу до мережі Інтернет.

  7. Визначити додаткові послуги, що надаються провайдером. Які з цих послуг організація використовує, а які – ні.

  8. На основі попередніх питань проаналізувати недоліки, які мають місце в роботі з мережею Інтернет в установі, та надати рекомендації стосовно покращення існуючої ситуації.

  9. За умови існування в установі локальної мережі – визначити тип мережі, зручність її використання саме в даній установі.

  10. Визначити недоліки та варіанти вдосконалення локальної мережі чи особливостей роботи з нею.


Модуль 1.1

Завдання практики для спеціалізації «Інформаційні системи підтримки державних органів управління» (ІСПДОУ)

«Методика підготовки документів»


 1. Визначити документи, що регламентують порядок документообігу в установі та представити їх копії (інструкція з діловодства установи, регламент роботи установи, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції).

 2. Проаналізувати порядок підготовки розпорядчих документів, правильність оформлення та розташування реквізитів цих документів відповідно ДСТУ 4163-2003. Зазначити форми реєстрації таких документів. Навести приклади розпорядчих документів та включити їхні копії у додатки.

 3. Визначити порядок опрацювання та надсилання вихідних документів в установі. Підготувати службовий лист-відповідь від імені керівника установи – бази практики на лист, що надійшов з іншої установи (підприємства, організації, закладу, фірми). Зазначені документи (або їх копії) включити у додатки.

 4. Навести приклад протоколу засідання (зборів, наради) і прокоментувати особливості його підготовки й оформлення, враховуючи положення «Типової інструкції з діловодства в центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 р.

 5. Ознайомитись із технологією надання відряджень працівникам установи та підготувати пакет всіх необхідних документів для надання відрядження працівнику установи.

 6. Виявити умови збереження й порядок оформлення особових справ працівників установи.

 7. Визначити вид трудового договору, який оформлюється при прийомі на роботу до установи. Бланк-зразок долучити до додатків матеріалів практики.

 8. Здійснити аналіз звернень громадян до установи за останнє півріччя (або рік, квартал, місяць). Навести зразки скарг громадян (1–2), що надійшли до установи та підготовлених відповідей на них. Зазначити форми реєстрації звернень, які використовуються в установі.

 9. Виявити наявність документів, що містять комерційну таємницю в установі та назвати заходи, які передбачають захист конфіденційної інформації.


«Організація та апаратне забезпечення робочого місця» 1. Охарактеризувати засоби організаційної техніки, що використовуються установою – базою практики.

 2. Класифікувати засоби організаційної техніки.

 3. Проаналізувати методологію організації автоматизованих робочих місць.

 4. Визначити відповідність характеристик існуючих автоматизованих робочих місць ергономічним показникам.

 5. Розробити рекомендації щодо оптимізації структури автоматизованих робочих місць бази практики.


«Організація представницьких заходів»


 1. Розробити сценарій проведення представницького заходу для установи – бази практики.

 2. Підготувати інформаційний лист для установи.

 3. Створити факт-лист для установи.


«Іміджелогія»


 1. Проаналізувати привабливість корпоративного бренду установи – бази практики.

 2. Визначити позитивні і негативні сторони іміджу установи.

 3. Підготувати анкету для вивчення громадської думки стосовно іміджевої діяльності установи.Модуль 1.2

Завдання практики для спеціалізації

«Документно-інформаційні системи» (ДІС):

«Автоматизація інформаційних служб»

  1. Встановивши наявність на базі практики служби інформації, визначити її структуру та ступінь автоматизації.

  2. Охарактеризувати апаратне та програмне забезпечення служби інформації.

  3. Дослідити канали отримання і розповсюдження інформації, визначити характер інформації, що підлягає автоматизації.

  4. Встановивши наявність веб-сайту установи, проаналізувати його контент і пошукові можливості.

  5. Визначити недоліки в роботі служби інформації, запропонувати рекомендації щодо покращення діяльності служби інформації.

«Ергономіка»


 1. Охарактеризувати чисельність та склад персоналу установи – бази практики.

 2. Виявити та назвати спеціальні стандарти, що розкривають ергономічні вимоги.

 3. Охарактеризувати ергономічні властивості за сукупністю характеристик системи «людина – машина – середовище».


«Автоматизовані інформаційно-пошукові системи»


 1. Знайти інформацію про керівника практикою від установи (біографічні дані, номер телефону, домашню адресу і т.д.). Вказати тип пошукових системи, де було знайдено потрібні дані. Виокремити усі шляхи пошукової стратегії, завдяки яким було досягнуто позитивного результату.

 2. Знайти інформацію про керівника установи (біографічні дані, номер телефону, домашню адресу і т.д.). Вказати тип пошукових систем, де було знайдено потрібні дані. Виокремити усі шляхи пошукової стратегії, завдяки яким було досягнуто позитивного результату.

 3. Використовуючи відомі студенту-практиканту пошукові сервери, знайти інформацію про установу – базу практики. Вказати запит, завдяки якому було досягнуто найкращих результатів.

 4. Використовуючи відомі студенту-практиканту тематичні каталоги або спеціалізовані пошукові служби, знайти інформацію про установу – базу практики. Порівняти результати з тими, що були отримані в попередньому завданні.

 5. У випадку існування сайту установи, проаналізувати сайт та можливості локального пошуку на ньому.


«Сучасні комунікаційні технології»


 1. Описати аспекти організації комп’ютерної мережі в установі – базі практики.

 2. Охарактеризувати засоби комп’ютерної техніки, що використовуються в організації мережі.

 3. Визначити відповідність функціональних можливостей комп’ютерної мережі потребам установи.

 4. Проаналізувати методологію організації безпеки комп’ютерної мережі.

 5. Розробити проект оптимізації структури та функціональних особливостей комп’ютерної мережі в установі.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Завдання практики для спеціалізацій «Інформаційні системи підтримки державних органів управління» (ІСПДОУ) та «Документно-інформаційні системи» (ДІС):
«Апробація дослідження з теми дипломної роботи»
Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки опанування дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки спеціаліста, та проходження всіх видів практик.

У процесі виконання дипломної роботи студент повинен виконати завдання: • визначити ступінь розробленості теми дипломної роботи у вітчизняній та іноземній літературі;

 • відібрати, систематизувати та опрацювати теоретичні джерела з теми дипломної роботи у відповідності до цілей та завдань дослідження;

 • узагальнити фактичний матеріал щодо можливостей практичного застосування розроблених рекомендацій з проблематики дипломної роботи;

 • здійснити редагування та оформлення дипломної роботи;

 • підготувати інформаційний реферат дипломної роботи;

 • здійснити апробацію основних теоретичних та практичних рекомендацій дипломної роботи на наукових конференціях.

Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

  • містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

  • містити самостійні дослідження, розрахунки;

  • містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення роботи на досліджуваному об’єкті;

  • мати належне оформлення;

  • мати необхідні супровідні документи;

  • бути виконаною і поданою на випускову кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, або не містить результатів проведеного дослідження, обґрунтованих пропозицій, до захисту не допускається.
3. БАЗИ ПРАКТИКИ
3.1. Вимоги до установ – баз практики
Проходження практики студентами спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» передбачає відповідність потенційних баз практики наступним вимогам:

 • наявність відповідного рівня організації діяльності та культури праці;

 • можливість застосування новітніх технологій;

 • можливість збору матеріалу для наукових досліджень (виконання курсових, наукових та дипломних робіт);

 • забезпечення проходження практики групами студентів (2–4 особи);

 • розміщення баз практики в межах області;

 • наявність науково-технічних, творчих зв’язків із вузом.

Кафедра може дозволити самостійний вибір студентами місць проходження практики.
3.2. Примірний перелік установ – баз практики


 1. Обласна державна адміністрація, управління інформаційного та аналітичного забезпечення;

 2. Обласна державна адміністрація, обласний центр соціальних служб для молоді;

 3. Обласна державна адміністрація, обласне управління юстиції;

 4. Міська рада, виконавчий комітет;

 5. Обласна рада, виконавчий комітет;

 6. Районні райдержадміністрації;

 7. Районні, сільські та селищні ради;

 8. Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України;

 9. Філія ВАТ «Укртелеком», центр інформаційних технологій та технічного забезпечення;

 10. Обласний, міський та районні центри зайнятості;

 11. УМВС України в Рівненській області, відділ інформаційних технологій;

 12. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека;

 13. Державний архів Рівненської області;

 14. Центр науково-технічної та економічної інформації;

 15. Підприємства та фірми державної та приватної форми власності;

 16. РДГУ, структурні підрозділи.

Практика студентів проводиться в установах та організаціях, які можуть забезпечити виконання завдань програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчального закладу на основі прямих договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Студенти заочної форми навчання, які працюють за фахом, можуть проходити практику за місцем роботи.

Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом випускової кафедри, підбирати для себе базу практики.

При наявності державних, регіональних замовлень на підготовку бакалаврів та перепідготовку спеціалістів перелік баз практик надають органи, які формували замовлення.

На установи – бази практики покладаються такі завдання:


 • надання студенту робочого місця, яке забезпечує належне виконання завдань практики;

 • дотримання погодженого з вузом календарного графіка проходження практики;

 • створення умов для закріплення отриманих під час навчання вмінь та навичок;

 • надання студентам-практикантам можливості опрацювання необхідних для виконання завдань практики документів;

 • сприяння у виявленні матеріалів, необхідних для написання курсових, наукових та дипломних робіт;

 • здійснювати контроль за дотриманням студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку.

Безпосереднє керівництво практикою здійснює призначений наказом керівника установи кваліфікований спеціаліст підрозділу, в якому студент проходить практику.
3.3. Обов’язки керівників практики від установи
Керівник практики від установи:

 • забезпечує організацію проходження практики студентів у тісному контакті з вузівським керівником;

 • ознайомлює студентів з організацією роботи установи;

 • здійснює контроль за роботою студентів, допомагає їм у виконанні завдань практики, надає консультації;

 • контролює ведення студентом щоденника, підготовку звітів про проходження практики та складає на кожного студента виробничу характеристику-відгук керівника практики від установи.

У відгуку характеризується підготовленість студента до професійної діяльності, відзначається його здатність до творчого мислення, ініціативність та дисциплінованість. Відгук повинен відображати ділові та моральні якості, що проявив студентом під час проходження практики, а також виявлені недоліки та проблеми у фаховій підготовці. Керівником виставляється підсумкова оцінка за виконання завдань практики. Відгук керівника від бази практики записується у щоденнику практики.

Оцінка, виставлена керівником від бази практики, враховується комісією при оцінюванні захисту студента.4. ОБОВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
4.1. Обов’язки випускової кафедри, відповідальної за проведення практики
Випускова кафедра, яка відповідає за проведення практики:

 • призначає керівників практики;

 • забезпечує розподіл студентів по базах практики;

 • готує пакет вихідної документації для проходження практики;

 • готує наказ по практиці;

 • забезпечує програмами практики студентів та бази практики;

 • проводить виробничу нараду з викладачами – керівниками практики;

 • проводить перед початком практики настановчі збори зі студентами з метою роз’яснення цілей, змісту і порядку проходження практики;

 • здійснює поточний контроль за виконанням студентами завдань програми практики.4.2. Обов’язки керівника практики від випускової кафедри
Керівник практики:

 • вивчає відповідність баз практики завданням програми практики;

 • забезпечує студентів-практикантів програмами практики, направленнями на практику та планово-звітною документацією;

 • проводить інструктаж з охорони праці;

 • інформує студентів про терміни та вимоги до захисту матеріалів практики;

 • здійснює контроль за умовами праці студентів;

 • контролює виконання студентами-практикантами графіку проходження практики, ведення щоденника;

 • приймає звіти з практики;

 • подає завідувачу кафедри письмовий звіт.

4.3. Обов’язки студентів-практикантів
Студент-практикант зобов’язаний:

 • виконувати всі завдання програми практики в передбачені календарним планом терміни;

 • дотримуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку правил охорони праці, техніки безпеки, що діють в установі;

 • систематично вести щоденник практики;

 • своєчасно складати звіт про проходження практики;

 • подати у визначені терміни керівнику практики оформлені відповідно до вимог матеріали;

 • повернути керівнику один екземпляр завіреної в установі угоди.


5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ

Метою контролю за проходженням практики є надання практичної допомоги студентам у виконанні програми практики, виявлення й усунення недоліків у організації проходження практики.

Контроль здійснюється керівниками практики від кафедри.
6. ОФОРМЛЕННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

6.1. Вимоги до звіту студента про проходження практики
Звіт про проходження практики повинен включати:

 • титульну сторінку, завірену печаткою (форма титульної сторінки наведена в Додатку 1);

 • зміст звіту практики;

 • вступ, що містить коротку характеристику установи – бази практики і завдання, що стоять перед установою.

 • основну частину, що містить: характеристику діяльності, завдань та організаційної структури установи, а також тих відділів, в яких студент проходив практику;

 • аналіз всіх видів виконаних робіт: їх змісту, методики, посилання на документи чи нормативно-інструктивні акти і т.д. у відповідності з програмою практики;

 • характеристику всіх видів завдань, виконаних в порядку доручення працівників установи – бази практики;

 • критичні зауваження з питань проходження практики в установі;

 • індивідуальні завдання;

 • список використаної літератури, в тому числі нормативні акти, методичні вказівки, державні або інші стандарти тощо.

Вимоги до обсягу звіту комплексної практики з фаху – 15–20 сторінок (без врахування обсягу додатків).

Звіт про виробничу практику друкується на одному боці аркушу паперу формату А4 (297мм х 210 мм), 14 шрифтом, з інтервалом 1,5. З лівої сторони повинно бути залишено поле – 25 мм, з правої – 15, зверху – 25 і знизу 20 мм. Для оформлення звіту з практики студенту виділяються із загального терміну 2–3 дні наприкінці практики.

Додатки (представляється документація: форми, накази, протоколи, довідки, інструкції тощо; накреслені схеми, графіки, таблиці і т.п.) слід оформити окремим пакетом. На кожному додатку в правому верхньому куті потрібно написати слово «Додаток» і позначити його порядковий номер, наприклад «Додаток 1». Обсяг додатків не лімітується. Основна частина звіту має містити посилання на додатки.

Разом зі звітом про проходження практики студент здає оформлений належним чином щоденник практики, з підписами та печатками установи – бази практики.

Оформлені матеріали практики подаються на рецензування керівнику практики від кафедри.
7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ
Письмовий звіт з іншими документами (щоденник, додатки, підписаний екземпляр угоди) представляється керівнику практики від кафедри.

Висновок керівника практики від кафедри (записується у щоденнику практики) має відображати рівень засвоєних студентом теоретичних знань та вміння застосовувати їх на практиці; включати відомості про виконання студентом усіх завдань практики, про дотримання вимог до оформлення звітної документації; містити висновки і пропозиції щодо оцінки практики.

Звіт захищається студентом перед комісією, до складу якої входять завідувач кафедри (або його заступник), керівник практики від випускової кафедри, викладачі – керівники практики.

Оскільки частиною змісту програми практики є спостереження під час проходження практики, при захисті оцінюється глибина спостережень та висновки студента за результатами спостереження.

Під час захисту студент має охарактеризувати виконану роботу обґрунтувати висновки та пропозиції.

Комісія приймає диференційований залік у студентів до найближчої сесії або до попереднього захисту кваліфікаційних робіт.

Результат захисту практики вноситься у щоденник практики, заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку (індивідуальний навчальний план) студента за підписом керівника практики від навчального закладу.

Диференційований залік оцінюється за національною чотирибальною системою та в балах за кредитно-модульною системою (ECTS).

Підсумкова оцінка за результатами практики формується з суми балів, отриманих студентом-практикантом за кожен модуль, за шкалою КМСОНП відповідно до вимог ECTS, а також – за традиційною шкалою.
Розподіл балів за практику


Виконання завдань та підготовка матеріалів

(к-сть балів)Захист матеріалів практики

(к-сть балів)Сума

(к-сть балів)60

40

100

Скачати 446,12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501 iconПрактикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» напряму підготовки 020105 «Документознавство...
Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501 iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501 iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності "Інформатика" Укладач к п. н., доцент кафедри
Програма практики складена у відповідності до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого...
Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501 iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501 iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501 iconНавчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Концепція професійного спрямування (Вступ до фаху) : навчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029...
Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501 iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»
Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501 iconРезюме курсу-практикуму Курс розрахований для працівників реабілітаційного центру, психологів, студентів спеціальності «реабілітація»
Тема: Організація підготованого середовища для розвитку практичних навичок (дрібної моторики) та сприяння сенсорному розвитку із...
Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501 iconБазою комплексної практики є сучасне Товариство з обмеженою відповідальністю "Агробізнес" сучасне підприємство, що займається виробництвом високоякісних хлібобулочних виробів
Базою комплексної практики є сучасне Товариство з обмеженою відповідальністю “Агробізнес” – сучасне підприємство, що займається виробництвом...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка