Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»Сторінка1/17
Дата конвертації08.05.2018
Розмір4,08 Mb.
#19868
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»

11 КЛАС

Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу, поради та рекомендації психологів, психологічні тести, тренінгові та діагностичні заняття.

Рекомендовано практичним психологам, які викладають курс «Психологія» у 11 профільних класах.
Зміст

Від авторів………………………………………………………………………………………4

Програма курсу………………………………………………………………………………...5

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»…………………9

Розділ 1 «Психологія пізнання і навчання»……………………………………………….....10

Урок 1…………………………………………………………………………………………..10

Урок 2…………………………………………………………………………………………..13

Урок 3…………………………………………………………………………………………..15

Урок 4…………………………………………………………………………………………..17

Урок 5…………………………………………………………………………………………..20

Урок 6…………………………………………………………………………………………..23

Урок 7…………………………………………………………………………………………..25

Розділ 2 «Психологія творчості»……………………………………………………………..28

Урок 8…………………………………………………………………………………………..28

Урок 9…………………………………………………………………………………………..35

Урок 10…………………………………………………………………………………………39

Урок 11………………………………………………………………………………………….42

Розділ 3 «Психологія особистості»…………………………………………………………...48

Урок 12………………………………………………………………………………………….48

Урок 13………………………………………………………………………………………….49

Урок 14………………………………………………………………………………………….52

Урок 15………………………………………………………………………………………….54

Урок 16………………………………………………………………………………………….57

Розділ 4 «Емоційно-почуттєвий світ людини»………………………………………………70

Урок 17………………………………………………………………………………………….70

Урок 18………………………………………………………………………………………….73

Урок 19………………………………………………………………………………………….78

Урок 20………………………………………………………………………………………….82

Розділ 5 «Основи психології спілкування»………………………………………………......85

Урок 21……………………………………………………………………………………….....85

Урок 22……………………………………………………………………………………….....93

Урок 23…………………………………………………………………………………………101

Урок 24…………………………………………………………………………………………103

Урок 25……………………………………………………………………………………...….108

Урок 26………………………………………………………………………………………....111

Урок 27………………………………………………………………………………………....113

Розділ 6 «Психологія вибору професії»……………………………………………………...124

Урок 28…………………………………………………………………………………..……..124

Урок 29…………………………………………………………………………………...…….129

Урок 30………………………………………………………………………………………....130

Урок 31………………………………………………………………………………………....132

Урок 32……………………………………………………………………………………..…..135

Розділ 7 «Основи ділового та публічного спілкування»…………………………………....155

Урок 33………………………………………………………………………………………....155

Урок 34…………………………………………………………………………………………161

Урок 35……………………………………………………………………………………...….162


Від авторів

ПРОГРАМА КУРСУ

«Психологія»

Пояснювальна записка

Головними завданнями загальної середньої освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманне почуття гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до самовдос­коналення та активної участі в соціальному житті країни.

Навчально-виховний процес формує людські якості і закладає ті духовно-інтелектуальні та психофізіологічні можливості, які людина реалізує у своєму житті. Тому від розвитку особистості у процесі навчання залежать її уявлення про здійснення власного життєвого призначення, ціннісні орієнтири та духовні вартості.

Реалізація цих освітніх завдань потребує розроблення і впровадження у навчальні плани середніх загальноосвітніх закладів курсу „Психологія”, який належить до предметів гуманітарного циклу і використовує розвивальні форми і методи навчання і виховання.Мета курсу: оволодіння практичними навичками міжособистісних взаємин і ділового спілкування, розвиток навчально-пізнавальних здібностей та творчого мислення учнів, формування здатності адаптуватися до вимог суспільства та свідомої участі у їх гуманізації, підготовлення до професійного самовизначення та дієвої участі у житті громадянського суспільства.

Програма курсу „Психологія” має такі завдання :  • сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення;

  • розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих, співпереживати;

  • розвинути навчально-пізнавальні здібності;

  • активізувати уміння робити свідомий вибір і брати на себе відповідальність;

  • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї, висувати і верифікувати гіпотези;

  • навчити помірковано поводитись у конфліктних ситуаціях та попереджати їх загострення;

  • виробити навички конструктивного спілкування сприяти формуванню, комунікабельності та прагнення бути людиною честі, моралі; розвивати власну інтелектуальність і культуру, патріотичне ставлення до майбутнього народів України.

Курс розрахований на 35 годин і складається з таких розділів:

1. Психологія пізнання й навчання (оволодіння знаннями про пізнавальні процеси людини і їх індивідуальні особливості, прийомами засвоєння інформації, розвитку загальних і спеціальних здібностей, мислення, уяви, уваги, пам'яті).

2. Психологія творчості (актуалізація творчого ставлення особи до дійсності, її креативного потенціалу за допомогою технік і прийомів розвитку творчої уяви і конструктивного мислення).

3. Психологія особистості (виявлення особистісних рис діяльності і поведінки людей, формування первинних навичок самоаналізу й самоставлення, усвідомлення власної унікальності, формування відповідального ставлення за додержання суспільно прийнятних форм утвердження власної правоти і самостійності).

4. Емоційно-почуттєвий світ людини (поняття про походження і функціонування людських емоцій та почуттів, вправляння у попередженні і гальмуванні негативних емоцій, стресових станів, розвиток вміння необразливо виражати свої думки і почуття, формування співчуття до інших людей).

5. Основи психології спілкування (формування інтересу до законів суспільного співжиття, до психології іншої людини, засвоєння активного стилю толерантного спілкування, опанування ефективними прийомами індивідуальної та групової взаємодії в різних життєвих ситуаціях).

6. Психологія вибору професій (формування адекватних уявлень про професійні здібності та професійну придатність, навчання прийомам визначення власних професійних здібностей і відповідної оцінки намірів обрати професійне майбутнє).

7. Основи ділового та публічного спілкування (опанування методами встановлення ділових контактів, прийомами самопрезентації, та співробітництва; психологічна сутність та технології перековувальної комунікації, пропаганди, агітації; техніки впливу на виборців у ході політичних кампаній).

Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з основами психології, етики спілкування та розвитку творчого потенціалу особистості. Практичні роботи, передбачені програмою, спрямовані на розвиток навчально-пізнавальних здібностей та творчого мислення учнів. Проведення та аналіз діагностичних тестувань на уроках проводиться для надання учням певних відомостей про власну особистість. Застосовуються елементи тренінгових занять та корекційні вправи. Гнучке поєднання індивідуальної та групової роботи на уроках дає можливість оволодівати способами розв’язання актуальних міжособистісних та внутрішніх конфліктів.

Для роботи на уроках застосовуються такі форми роботи: індивідуальна, групова, фронтальна в оптимальному співвідношенні (бесіди, лекції, тренінгові заняття, самопідготовка, рольові ігри).

Матеріал для практичних робіт учитель психології добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу. У процесі добору завдань перевагу слід надавати тим, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів: робота з довідковим матеріалом, завдання творчого характеру тощо. Бажано, щоб завдання для вправ і ігор мали індивідуалізований характер.

Практичні роботи виконуються безпосередньо на уроці, але обмежену кількість їх (на розсуд учителя) можна виконувати як домашні завдання.

Показниками засвоєння навчального матеріалу, знань і умінь учнів є здатність характеризувати і пояснювати основні поняття, аналізувати і виконувати запропоновані вправи та завдання, застосовуючи при цьому творчий підхід, знаходити нестандартні рішення. З огляду на це критеріями оцінювання навчально-виховних результатів вивчення предмету «Психологія» є: а) показник якості засвоєння теоретичних знань; б) показник практичного застосування набутих умінь.


Психологія

(35 годин, 1 година на тиждень)

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

7

Розділ 1. Психологія пізнання й навчання

1.

1.

1.


1.

2.


1.

Що вивчає «Психологія»? Як Я пізнаю світ? Основні психічні процеси.
Пам'ять як психічний процес. Діагностика пам'яті. Механізми запам'ято-вування і забування. Прийоми мнемо­техніки.
Увага та її властивості.

Діагностика рівня розвит­ку уваги. Засоби розвитку уважності.


Мислення. Види і типи мислення. Розвиток здатності до аналізу, синтезу, абстрагування, суджень, висновків, гіпотез.
Навчально-пізнавальні й академічні здібності. Прийоми засвоєння навчальної інформації,

Учень (учениця):

усвідомлює зміст і завдання курсу, визначає його мету і структуру; дає загальну характеристику психічних процесів; характеризує пам'ять як психічний процес, механізми запам'ятовування; оволодіває класифікацією видів пам'яті, основними прийомами мнемотехніки; усвідомлює значення пам'яті в житті і навчанні людини;

аналізує властивості і види уваги, створює порівняльну характеристику довільної і мимовільної уваги, оцінює стійкість, продуктивність, обсяг і переключення уваги; тлумачить поняття «мислення», характеризує види і операції мислення (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення); розвиває навички логічного й образного мислення;

тренує вміння засвоювати й обробляти інформацію.

4

Розділ 2. Психологія творчості

1

3


Творчі здібності. Креативність. Обдарованість.
Методи пошуку нового. Поняття про методи розвитку творчого мислення: мозковий штурм, метод гірлянд асоціацій, синтетика, методи теорії розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ).

Учень (учениця):

оволодіває понятійним апаратом:

«обдарованість», «креативність», «творчі здібності», «система»; ознайомлюється з поняттями і методами мозкового штурму, гірлянд асоціацій, синектики, ТРВЗ (теорії розв’язування винахідницьких задач); розвиває вміння творчо мислити та навчається розв’язувати задачі за допомогою згаданих методів; виконує творчі роботи: розв’язує технічну проблему за допомогою мозкового штурму, створює нові об’єкти методом гірлянд асоціацій, розвиває гнучкість мислення та вміння перебудовувати структуру пізнавальної ситуації за допомогою оператора РВВ(Розмір, Вага, Вартість), розв’язуючи задачу "Незвичайна планета”; складає казки з антисюжетом.


5

Розділ 3. Психологія особистості

1

1Вміння адекватно оцінювати себе Сильні та слабкі властивості моєї натури. Аналіз власних вчинків як засіб самосхвалення та самокритики, визначення перспектив самовдосконалення.
Переживання власної гідності. Я в своїх очах та очима інших людей (тренінгове заняття).


Учень (учениця):

розуміє і тлумачить поняття «самооцінка», «самоприйняття»,

«впевненість»; усвідомлює власну унікальність, знаходить головні індивідуальні особливості, навчається сприймати себе позитивно; знайомиться і використовує техніки оптимізації самооцінки; формує уявлення про очікування інших, аналізує ці очікування, навчається впевненості в собі, долає страх прилюдного виступу; виявляє особистісну ”зону найближчого розвитку,” компетенції для самоствердження і формує напрями бажаного самовдосконалення.

1

1


1

Індивід. Особистість. Індивідуальність.
Характер і темперамент людини.

Мотивація діяльності і поведінки. Мотиви наших вчин­ків. Самостійність і залежність особи („свобода волі”).
Учень (учениця):

визначає поняття «індивід», „особистість”,«індивідуальність», «темперамент», «характер», «мотив», «мотивація»; виділяє і характеризує власні переваги і недоліки; описує риси власного характеру; класифікує темперамент людини за типами; виявляє власний тип темпераменту; розробляє стратегію індивідуального розвитку: формування позитивних рис характеру, подолання негативних; оволодіває навичками саморегулювання і самоконтролю; усвідомлює і аналізує мотиви власних вчинків і вчинків інших людей; навчається враховувати індивідуальні особливості в процесі спілкування..


4

Розділ 4. Емоційно-почуттєвий світ людини

1

1


1

1


Емоції і почуття. Види емоційних станів.
Агресивність. Переляк. Стрес. Байдужість. Доброзичливість. Альтернативи гніву, стресу, соціальному страху.
Поняття про конфлікт. Види й типи конфліктів. Карта конфлікту. Виникнення і протікання конфліктів.
Моделі поведінки у конфлікті або Як поводити себе в конфлікті з різними типами людей? (тренінгове заняття)

Учень (учениця):володіє понятійним апаратом: «емоції», «емоційний стан», «почуття», «агресивність», «доброзичливість»; класифікує і характеризує емоційні стани людини; методом мозкового штурму визначає шляхи подолання агресивності і переведення гніву в конструктивне русло; оперує поняттям «конфлікт», досліджує і виявляє зони особистих і між особистісних конфліктів; виявляє уміння створювати «карту конфлікту», характеризує основні і другорядні, наявні і приховані причини виникнення конфлікту, оцінює наслідки; формує й вдосконалює навички розв`язання конфлікту, формулює висновки про оптимальні способи розв’язання конфліктів.


7

Розділ 5. Основи психології спілкування

1

1

1


1Спілкування. Комунікабе­льність. Товариськість. Значення спілкування для координованої спільної діяльності.
Види і типи спілкування. Засоби вербальної та невербальної передачі інформації. Соціальна перцепція.
Який Я у спілкуванні? Бар’єри спілкування (діагностичне заняття).
Спілкування в групі. Як привернути до себе увагу та як правильно використовувати лідерські повноваження у груповій взаємодії (тренінгове заняття).

Учень (учениця):

дає загальну характеристику поняття «спілкування»; називає і пояснює основні функції спілкування, отримує уявлення про історію виникнення спілкування; усвідомлює, що в процесі спілкування обмін інформацією між його учасниками відбувається як на вербальному рівні, так і за допомогою міміки, жестів, поз, вибору міжособистісного простору (невербальний рівень спілкування), навчається встановлювати контакт на зазначених рівнях; визначає ефективність використання вербальних сигналів і невербальних засобів при встановленні контакту (усмішки, відкритої пози, ритмічних рухів…), відпрацьовує навички встановлення контакту за допомогою виразності, швидкості мовлення, інтонації; усвідомлює власні психологічні бар`єри у спілкуванні, застосовує навички спілкування в групі.

1
1

1

Конформізм, нонконформізм та колективізм. Тиск середовища та його підтримка.

Як Я реагую на критику? (тренінгове заняття)
Лідерство. Формальний та неформальний авторитет: капітан чи матрос?
Емпатія. Відвер­тість та довіра як умови ефективного спілкування в сім’ї, класі, референтній групі, міжособистісних відносинах.


Учень (учениця):

оперує поняттями «конформізм», «емпатія», «лідерство»; усвідомлює і визначає власну психологічну позицію у спілкуванні, класифікує та надає характеристику типам лідерства; застосовує уміння безконфліктного спілкування, емпатійного сприйняття співрозмовника, конструктивної знеосібленої критики, саморефлексії особистісного та емоційних станів; формулює конструктивні критичні зауваження, аналізує власні помилки; оцінює роль співпереживання та його важливість у взаєминах між людьми..

5

Розділ 6. Психологія вибору професій

1

2


1

1


Мої професійні інтереси та здібності (діагностичне заняття).
Світ сучасних професій і спеціальностей. Професіограма.

Професійна придатність.


Куди піти навчатися? Аналіз сучасного ринку праці й освіти.
Як зробити успішний професійний вибір? Аналіз типових помилок при виборі професії


Учень (учениця):

тлумачить поняття «професія», «професіограма», «цілепокладання» «професійна придатність», «профіль посади», «конкурентноспроможність»;володіє об’єктивною інформацією про стан сучасного ринку праці й освіти, попиту на різні види професій; виявляє ознайомленість з сучасними тенденціями розвитку світу професій, інформацією про шляхи розвитку конкурентно-спроможності; усвідомлює чинники успішності вибору і оволодіння професією, аналізує типові помилки на шляху вибору, володіє навичками цілепокладання, розроблення стратегій досягнення мети.


3

Розділ 7. Основи ділового та публічного спілкування

1

1

1
Партнерське спілкування. Види і рівні контактування. Діловий етикет. Передбачення результатів взаємодії.

Основні техніки самовладання і самопрезентації (тренінгове заняття)


Поняття про особливості публічного спілкування. Диспут, полеміка, спор. Переконувальна комунікація та технології пропагандистського, агітаційного впливу на виборців у ході політичних кампаній.

Учень (учениця):

володіє теоретичним блоком інформації про ділове спілкування, інформацією про основні принципи партнерського спілкування, шляхи їх реалізації( принципи психологічного партнерства, психологічної рівності, узгодження інтересів, дотримання умов конвенційності(договірних умов); знає основні структурні компоненти самопрезентації, вміє отримувати і максимально використовувати зворотний зв'язок; має уявлення про основні компетенці, потрібні для успішної самопрезентації; застосовує навички вербалізації свого емоційного стану і психічних станів співрозмовників.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»


Рівні навчальних досягнень

Ба­ли

Критерії

І.Початковий

 

 


1

Учень володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окре­мих фактів, елементів, об´єктів, що познача­ються учнем окремими словами чи реченнями

2

Учень володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні

3

Учень володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

II. Середній
4

Учень володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репро­дуктивному рівні

5

Учень володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний за допомогою вчителя логічно відтворити значну його частину

6

Учень може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки

III. Достатній

 

 


7

Учень здатний застосовувати вивчений матері­ал на рівні стандартних ситуацій, частково ко­нтролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження пев­них тверджень

8

Учень вміє порівнювати, узагальнювати, сис­тематизувати інформацію під керівництвом вчителя, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом вчителя

9

Учень вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу і застосовує його на прак­тиці; вільно розв´язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені по­милки, добирає переконливі аргументи на під­твердження вивченого матеріалу

IV. Високий

 

 


10

Учень виявляє початкові творчі здібності, са­мостійно визначає окремі цілі власної навча­льної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до ці­лей, поставлених учителем

11

Учень вільно висловлює думки і відчуття, ви­значає програму особистої пізнавальної діяль­ності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги вчителя знаходить джерела інформації і використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях

12

Учень виявляє особливі творчі здібності, само­стійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання


РОЗДІЛ І.

ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ І НАВЧАННЯ
Урок 1


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» iconПояснювальна записка Програма курсу за вибором «Рідний край»
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» iconМетодичні рекомендації щодо особливостей організації навчально-виховного процесу в 1-му класі загальноосвітніх навчальних закладів 2014/2015 н р., критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Проблема. Організація та науково-методичний супровід упровадження нового змісту початкової загальної освіти. Інструктивно-методичні...
Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» icon33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл
Програма курсу «Психологія наукової творчості» є спробою вирішити проблему відсутності систематичної психологічної підготовки учнів,...
Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І літератури
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...
Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
...
Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» iconОцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.»

Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» iconНаказ №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...
Програма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія» iconМетодичні рекомендації до курсу «Клінічна психологія» для студентів 3 курсу
Клінічна психологіїя: загальна характеристика галузі. Основні напрямки клінічної психології
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка