Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається»Скачати 273,08 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір273,08 Kb.
ТипПрограма

Програма курсу

«Література країни, мова якої вивчається»

(Література Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії)

Пояснювальна записка

Серед предметів гуманітарного циклу особливе місце займає література країни, мова якої вивчається, оскільки вона має безпосередній вплив на формування духовного світогляду людини. Вивчення літератури сприяє моральному становленню особистості учня, пізнанню ним суспільства. Література є суттєвим елементом культури народу, допомагає учням пізнати духовне багатство іншої країни, краще розуміти власний духовний світ, підвищує рівень гуманітарної освіти, сприяє входженню до світової спільноти. У той же час література повинна допомагати учням правильно зорієнтуватися в складному процесі самопізнання.Головна мета курсу «Література країни, мова якої вивчається» - дати учням повне уявлення про культурні цінності та морально-етичні норми інших народів.

Під час викладання курсу реалізуються освітня, виховна й розвиваюча цілі.

Освітня мета передбачає використання різноманітних стратегій для задоволення дидактичних потреб (працювати з книгою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна мета сприяє розвитку толерантного, емоційно-ціннісного ставлення до іншомовної культури та до всього, що нас оточує.

Розвиваюча мета даного курсу передбачає удосконалення мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей учнів, а також бажання самовдосконалення в оволодінні іноземною мовою.

Усі цілі навчання досягаються в комплексі й сприяють різнобічному розвитку особистості учня.

Вивчення кожного періоду літератури варто починати з історико-соціального огляду епохи, із характеристики культури в цілому та літератури зокрема як складової частини загального, типового для даної епохи прояву естетичного та духовного потенціалу народу.

У кожному періоді варто вивчати біографію представників різних епох, давати узагальнений аналіз творчості письменників, що визначає колорит, стиль і літературний рівень свого часу, і на даному рівні розглядати творчість найбільш видатних авторів. При цьому бажано зупинитися на різних жанрах.

Оскільки за дану кількість годин неможливо ознайомити учнів з великими за обсягом творами, можна зупинитися на окремих уривках із творів, стислій передачі його змісту в цілому, на коротких оповіданнях і віршах в оригіналі та перекладах.

Аналіз поетичної творчості авторів дає можливість простежити її зв’язок із фольклором країни. Учні повинні вміти здійснювати переклади творів українською або мовою національних меншин, які проживають на території України.

На уроках літератури потрібно використовувати такі форми роботи, як текстуальний аналіз творів малих форм (віршів, оповідань), аналіз ключових розділів або уривків з оглядом усього твору (при вивченні великих за обсягом творів - романів, повістей, п’єс, поем). Рекомендується вчити напам’ять окремі вірші та уривки з творів. Оскільки література вивчається в старшій школі, то може бути застосована лекційно-семінарська система навчання з виходом на підсумкове тестування кожного півріччя.

На кінець курсу учні повинні вміти: • читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів і стилів із різним рівнем розуміння змісту;

 • здійснювати спілкування в писемній формі відповідно до поставлених завдань (написання творів, переклади, тести);

 • адекватно використовувати набутий у вивченні даного спецкурсу досвід, розглядаючи його як засіб оволодіння іноземною мовою;

 • використовувати новітні інформаційні технології (мультимедійні засоби, Інтернет);

 • працювати із зарубіжною довідковою літературою.

Програма може використовуватися для викладання курсу «Література країни, мова якої вивчається» у спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях та профільних класах як спецкурс, факультативний або елективний курс.

Тематика курсу «Література Великобританії»Тематика спілкування

Мовленнєві функції

Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція

Загальнонавчальна компетенція

I. Вступ.

Специфіка формування англійської культури.

Англійський фольклор. Вплив на нього скандинавської культури.

Нормано – французький вплив на культурний розвиток Британії.

Найдавніші пам’ятки англійської літератури, що дійшли до наших днів.


- Описувати та аналізувати особливості соціального й культурного розвитку країни в різні історичні періоди;

- усвідомлювати різницю між різними жанрами художніх творів та коментувати їх, наводячи приклади з художніх творів;

- знати та розповідати біографії письменників, приділяючи увагу найбільш значним фактам з їх життя;

- співвідносити авторів та їх твори з різними етапами розвитку літератури країни;

- робити огляд окремих творів конкретних періодів;

- працювати з художніми неадаптованими текстами із оригінальних джерел та аналізувати їх;

- коментувати події, описані авторами в художніх творах;

- висловлювати власну думку щодо прочитаного;

- вступати в дискусію з приводу обговорення творчості авторів та змісту художніх творів та їх героїв;

- декламувати найбільш видатні поетичні твори та уривки з прози;

- інсценізувати уривки з художніх творів;

- робити аргументовані висновки щодо ролі літератури країни, мова якої вивчається у світовій літературі та світі в цілому.
Уміння враховувати культурні особливості літератури країни, мова якої вивчається, що сприяє формуванню:

- країнознавчого світогляду учнів;

- загальноосвітньої моралі та культури в цілому;

- загальнолюдських цінностей та гідних ідеалів;

- естетичного та художнього смаку й потреб.

Уміння користуватися в процесі спілкування мовленнєвими реаліями, особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для Великобританії.
Учні повинні вміти

- уважно стежити за презентованою інформацією;

- усвідомлювати мету поставленого завдання;

- ефективно співпрацювати під час пізнавально-пошукової, пошуково-дослідницької, парної та групової роботи;

- активно застосовувати англійську мову;

- використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

- знаходити, розуміти й передавати отриману інформацію;

- ефективно використовувати книгу, підручник, словник, довідкову літературу, мультимедійні засоби тощо.
II. Література середніх віків.

Поема «Беовульф» - один із взірців середньовічного героїчного епосу. Особливості стилю й віршування поеми «Беовульф».

Особливості соціального й культурного розвитку Британії в середні віки.

Лицарська література в Європі та Англії. Вплив італійської та французької літератур на англійську. Легенди й романи артурівського циклу.

Формування міської літератури. Розквіт сатиричних жанрів (фарс, соті, мораліте, фабліо, віршовані повісті).

Театр у XII-XIII ст. Неоднорідність міської середньовічної культури (бунтівницька, сатирична й охоронна; консервативна й релігійна).

Фольклорний характер середньовічної літератури.

Джеффрі Чосер (1340-1400). «Кентерберійські оповідання». Зображення життя Англії XIV ст.

Народна поезія. Балади XIV-XV ст.

Цикл балад про Робіна Гуда - народного месника й захисника.

Уільям Кекстон і початок книгодрукування.


III. Література епохи Відродження.

Соціальна та історична характеристика епохи Відродження.

Розвиток літературних жанрів. Ліричні жанри й новели, драма, трагедія.

Сонети й особливості їх віршування. Розвиток і вдосконалення поетичної творчості. Ренесансна поезія в Англії. Жанр сонету, його еволюція.

Представник раннього етапу англійського Відродження Томас Мор (1478-1535).

«Утопія» - найвизначніший твір Мора.

Поети – сучасники В. Шекспіра: Вальтер Релі (1552-1618), Філіпп Сидні (1554-1586), Едмунд Спенсер (1552-1599).

Уільям Шекспір (1564-1616). Біографія. Питання про авторство творів Шекспіра. Характеристика чотирьох періодів творчості. У. Шекспір – великий реформатор сцени й театру. Трагедії «Гамлет» і «Король Лір». Сонети.IV. Література епохи Просвітництва.

Англійська буржуазна революція XVII ст. та її роль у формуванні просвітництва в Англії.

Просвітницька ідеологія, філософська думка, політика, педагогіка.

Естетичні принципи Просвітництва в літературі й мистецтві.

Розвиток жанрів: роман, сонет, ода, елегія.

Данієль Дефо (1660-1731) - основоположник європейського реалістичного роману. Роман «Робінзон Крузо».

Джонатан Свіфт (1667-1745) і його сатиричний роман «Подорожі Гулівера».

Перші переклади російською мовою романів «Робінзон Крузо» й «Подорожі Гулівера»

(П. Кончаловський, середина XIX ст.).

Сатиричний роман, драматургія, життєписи, критичні памфлети. Англійська публіцистика.

Успіхи театрального мистецтва, музики та живопису.

Вплив на культуру Англії просвітницької літератури Європи.

Рівень літературно – перекладацької діяльності на Україні та в Росії в XVII –ХVIII ст.

Роберт Бернс (1759-1796)великий поет Шотландії. Р. Бернс у перекладах ХIХ ст. (I. Козлов,

Т. Шевченко, М. Костомаров) і ХХ ст. (П. Грабовський, І. Франко, Е. Багрицький, Т. Щепкіна – Куперник,

С. Маршак).V. Література початку XIX ст. Романтизм.

Соціально – історичні зміни в житті Англії кінця ХVIII-XIX ст.

Виникнення романтизму. Естетичні принципи романтизму.

Представники романтизму в Англії:

Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі, У. Блейк, У. Вордсворт, С.Т. Колридж, Б. Сауті.

Уільям Блейк (1757-1827)родоначальник англійського романтизму.

«Озерна школа» та її роль у розвитку англійської поезії. Новаторство в жанрі балади. Посилення уваги до фольклору. Створення нового жанру ліро-епічної поеми. Інтерес до В. Шекспіра й письменників англійського Відродження в XIХ ст.

Джордж Гордон Байрон (1788-1824). Життєвий і творчий шлях поета, його популярність у Європі в

ХIX ст.

«Паломництво Чайльд-Гарольда» – поема, що відображає настрій прогресивних людей початку й середини XIX ст.Лірика Байрона («Єврейські мелодії» тощо).

Перекладачі Байрона: О. Пушкін, І. Франко, Леся Українка, І. Козлов, М. Лермонтов,

П. Грабовський, Ф. Тютчев, В. Брюсов, П. Куліш,

М. Костомаров, О. Блок, М. Гнєдич, О. Фет,

Б. Пастернак, Д. Загул, Є. Тимченко, Ю. Корецький.


VI. Критичний реалізм (перша половина XIХ ст.).

Особливості розвитку англійського суспільства в першій половині XIX ст. Становлення капіталізму, зміна класової структури суспільства. Масовий робітничий рух. Зростання демократичних і реалістичних тенденцій в англійській літературі.

Критичний реалізм в англійській літературі.

Ч. Діккенс, У. Теккерей.

Чарльз Діккенс (1818-1870). Життєвий й творчий шлях. Нариси та оповідання Ч. Діккенса. Роман «Посмертні записки Піквікського клубу» (1837). «Американські нотатки» (1842). Романи: «Пригоди Олівера Твіста» (1838), «Життя й пригоди Ніколаса Ніклбі» (1839), «Домбі і син» (1848), «Життя Девіда Коперфільда» (1850), «Холодний дім» (1853), «Маленька Дорріт» (1857), «Наш спеціальний друг» (1864). Проблематика, особливості реалізму, новаторство романів. Аналіз одного з романів Діккенса (за вибором учителя). Багатство мови творів Діккенса.


VII. Література другої половини XIХ ст.

Англія в другій половині XIХ ст. Загострення класової боротьби в 80-90 роках, піднесення робітничого руху.

Продовження реалістичних традицій у творах Томаса Гарді, Оскара Уайльда, Роберта Льюїса Стивенсона.

Роберт Льюїс Стивенсон (1850-1894). Біографія й характеристика творчості. Роман «Острів скарбів».

Оскар Уайльд (1854-1900)поет, романіст, драматург. Біографія й характеристика творчості. Суперечливість ідейно – естетичних поглядів Уайльда. Поетична творчість Уайльда. Роман «Портрет Доріана Грея» (1891). Гуманістичні ідеї казок Уайльда («Щасливий принц»).


VIII. Література початку ХХ ст.

Англія на початку ХХ ст. Англо-бурська війна (1899-1901). Соціально - економічний розвиток країни. Політичний устрій. Культурне життя.

Участь Англії в першій світовій війні (1914-1918). Різноманітні громадські течії та їх відображення в літературі й мистецтві Англії. Неоромантизм, декадентське мистецтво. Головні літературні напрями й школи.

Критичний реалізм. Розвиток нової демократичної літератури. Три періоди розвитку літератури Англії:

- від англо-бурської війни до кінця першої світової війни (Р. Кіплінґ, Б. Шоу, Г. Уельс, Дж. Ґолсуорсі та інші);

- від кінця першої до кінця другої світової війни

(Дж. Джойс, С. Моем, А.Д. Кронін, Дж. Олдридж).


IХ. Література 1917-1945 рр.

Основні фактори, що вплинули на соціально-культурне життя Англії. Економічне становище Англії. Загальний страйк 1926 р. Різні течії та угруповання в літературі й мистецтві.

Творчість видатних поетів і прозаїків у період 1917-1945 рр.

Джеймс Джойс (1882-1941).

Уїльям Сомерсет Моем (1874-1965).

Ґрем Ґрін (1904-1991). Біографія й характеристика творчості. Антиколоніалістський роман «Тихий американець». Засудження війни США у В’єтнамі.

Арчибальд Джозеф Кронін (1896-1981). Романи: «Замок Броуді», «Цитадель».

Джеймс Олдридж (1918). Антифашистські романи: «Справа честі» (1942), «Морський орел» (1944). Романи: «Дипломат» (1949), «Герої пустельних горизонтів» (1954). Тема національно-визвольної боротьби.Х. Огляд найновішої літератури повоєнних років.

Демократизація англійської літератури. Боротьба ідей у літературі. Різноманітність літературних напрямів та індивідуальних стилів митців.

У. Ґолдинґ (1911). Роман «Володар мух».

Джон Уейн – поет, романіст, публіцист. Відображення суспільного антагонізму, гостра критика суспільства в романах «Поспішай вниз», «Суперники», «Убий батька», «Менше небо», «Зима в горах».

Огляд творчості «сердитих молодих» 50-х років: Кінґслі Еміса («Щасливчик Джим» (1954)), Джона Брейна («Дорога нагору» (1957)).
Тематика курсу «Література Німеччини»


Тематика спілкування

Мовленнєві функції

Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція

Загальнонавчальна компетенція

I. Вступ.

Періодизація розвитку німецької літератури. Її роль у розвитку світової літератури.

Основні літературні періоди.


- Описувати та аналізувати особливості соціального й культурного розвитку країни в різні історичні періоди;

- усвідомлювати різницю між різними жанрами художніх творів та коментувати їх, наводячи приклади з художніх творів;

- знати та розповідати біографії письменників, приділяючи увагу найбільш значним фактам з їх життя;

- співвідносити авторів та їх твори з різними етапами розвитку літератури країни;

- робити огляд окремих творів конкретних періодів;

- працювати з художніми неадаптованими текстами із оригінальних джерел та аналізувати їх;

- коментувати події, описані авторами в художніх творах;

- висловлювати власну думку щодо прочитаного;

- вступати в дискусію з приводу обговорення творчості авторів та змісту художніх творів та їх героїв;

- декламувати найбільш видатні поетичні твори та уривки з прози;

- інсценізувати уривки з художніх творів;

- робити аргументовані висновки щодо ролі літератури країни, мова якої вивчається у світовій літературі та світ в цілому.

Уміння враховувати культурні особливості літератури країни, мова якої вивчається, що сприяє формуванню:

- країнознавчого світогляду учнів;

- загальноосвітньої моралі та культури в цілому;

- загальнолюдських цінностей та гідних ідеалів;

- естетичного й художнього смаку та потреб.

Уміння користуватися в процесі спілкування мовленнєвими реаліями, особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для Німеччини.
Учні повинні вміти

- уважно стежити за презентованою інформацією;

- усвідомлювати мету поставленого завдання;

- ефективно співпрацювати під час пізнавально-пошукової, пошуково-дослідницької роботи в парах та групах;

- активно застосовувати німецьку мову;

- використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

- знаходити, розуміти й передавати отриману інформацію;

- ефективно використовувати книгу, підручник, словник, довідкову літературу, мультимедійні засоби тощо.
II. Література середніх віків (V-XVст.).

Жанри середньовічної літератури.

Епос. «Пісня про Нібелунгів».

Героїчний епос. «Пісня про Хільдебранта».

Лицарські романи.

- Вольфрам фон Ешенбах («Парцифаль»)

- Готтфрід фон Страсбурґ («Тристан та Ізольда»)

- Хартманн фон Ауе.

Поезія ваганків та мінезингерів.

- Вольтер фон дер Фоґельвейде.III. Література епохи Відродження (ХVI ст.).

Загальна характеристика епохи Відродження. Розвиток гуманізму в Німеччині. Роль гуманістів у розвитку та поширенні наукових знань.

- Ульріх фон Ґуттен, життя та творчість. Значення творчості Ульріха фон Ґуттена.

- Еразм Роттердамський, життя та творчість. («Похвала глухості», «Розмова запросто»).

инавської культури.


IV. Література Реформації.

- Роль М. Лютера в історії німецької літератури та літературної німецької мови.

- Т. Мюнцер – вождь та ідеолог селянських мас.


V. Бюргерська література.

- Севастіан Брахт та його «Корабель дурнів».

- Ганс Сакс та його шванки, життя та

творчість.


VI. Народна література.

«Рейнеке-лис».

«Тіль Уленшпігель».

«Історія про доктора Іоганна Фауста».VII. Література ХVII століття.

Тридцятирічна війна.

Основні напрямки – бароко та класицизм.

- Ґріммельсґаузен, життя та творчість

(«Походження німецького симпліцисимусу»).

- А. Ґрифіус, життя та творчість.

- М. Опіц, життя та творчість.


VIII. Література епохи Просвітництва (ХVIII ст.).

Історичне значення Просвітництва. Основні риси літератури Просвітництва.

- Вольґанґ-Ефраїм Лессинґ, життя та творчість; байки; художня майстерня.

- В. Ґете, життя та творчість. Філософські та драматичні твори Ґете (Трагедія «Фауст»). Лірика та балади («Страждання юного Вертера»).

- Ф. Шиллер, життя та творчість. (Вірш «Надія», п’єси «Розбійники», «Вільгельм Тель»).

Літературний рух «Буря та Натиск».IX. Романтизм (кінець XVIII ст. – початок XIX ст.)

Йенський романтизм та його представники.

- Ф. Ґельдермін, життя та творчість.

- Ф. Новаліс, життя та творчість.

- Брати Август-Вільгельм та Фридрих Шлегелі.

Ґейдельберзький романтизм та його представники.

- А. Ґофман, життя та творчість.

- А. фон Шаміссо, життя та творчість.

- Л.А. фон Арнім, життя та творчість.

Німецькі казкарі.

- Брати Грімм, життя та творчість; казки, легенди, міфи.

- В. Ґауфф, життя та творчість; казки.

- А. Ґофман (казки та гостросюжетні твори).


X. Література 30-40 рр. XIX ст.

 1. - Життя та творчість Ґ. Бюхнера.

 2. - Життя та творчість Г.Л. Веєрта.

 3. - Життя та творчість Ґ.Ґейне («Книга пісень», «Мандрівка по Гарцу», «Німеччина. Зимова казка»).

XI. Література другої половини XIX та початку XX ст.

- Життя та творчість Рейтера, Лассаля.

- Життя та творчість Раабе, Т. Шторма.

- Життя та творчість Фонтане.

Натуралізм у Німеччині.

- Драматургія Ґауптмана.XII. Реалізм XX ст.

- Томас Манн, життя, творчість та його «Будденброки».

- Генріх Манн, життя, творчість та його «Вірнопідданий».

- Життя та творчість Келлермана та Г. Фалади.

- Життя та творчість Ліона Фейхтванґера.

- Життя та творчість Еріх-Марія Ремарка.XIII. Література другої половини XX ст.

Антифашистська література Німеччини.

- Життя та творчість Б. Брехта.

- Життя та творчість Бехера.

- Життя та творчість Бределя.

Література ГДР.

- Життя та творчість А. Зеґерс.

- Життя та творчість Е. Шриттматера.

Література ФРГ.

- Життя та творчість Белля.

- Життя та творчість Конзалика.


XIV. Огляд літератури Австрії та Швейцарії.

- Життя та творчість С. Цвейга.

- Життя та творчість Ф. Кафки.

- Життя та творчість Ф. Дюрренматта.
Тематика курсу «Література Франції»Тематика спілкування

Мовленнєві функції

Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція

Загальнонавчальна компетенція

I. Вступ.

Предмет та мета курсу.

Загальна характеристика розвитку та становлення французької літератури.

Значення французької літератури та її внесок у світову скарбницю.

Зростання ролі франкомовних письменників інших країн (Канада, Бельгія, Алжир тощо).

Періодизація курсу.- Описувати та аналізувати особливості соціального й культурного розвитку країни в різні історичні періоди;

- усвідомлювати різницю між різними жанрами художніх творів та коментувати їх, наводячи приклади з художніх творів;

- знати та розповідати біографії письменників, приділяючи увагу найбільш значним фактам з їх життя;

- співвідносити авторів та їх твори з різними етапами розвитку літератури країни;

- робити огляд окремих творів стосовно конкретних періодів;

- працювати з художніми неадаптованими текстами із оригінальних джерел та аналізувати їх;

- коментувати події, описані авторами в художніх творах;

- висловлювати власну думку щодо прочитаного;

- вступати в дискусію з приводу обговорення творчості авторів та змісту художніх творів та їх героїв;

- декламувати найбільш видатні поетичні твори та уривки з прози;

- інсценізувати уривки з художніх творів;

- робити аргументовані висновки щодо ролі літератури країни, мова якої вивчається, у світовій літературі та світі в цілому.

Уміння враховувати культурні особливості літератури країни, мова якої вивчається, що сприяє формуванню:

- країнознавчого світогляду учнів;

- загальноосвітньої моралі та культури в цілому;

- загальнолюдських цінностей та гідних ідеалів;

- естетичного та художнього смаку та потреб.

Уміння користуватися в процесі спілкування мовленнєвими реаліями, особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для Франції.
Учні повинні вміти

- уважно стежити за презентованою інформацією;

- усвідомлювати мету поставленого завдання;

- ефективно співпрацювати під час пізнавально-пошукової, пошуково-дослідницької роботи в парах та групах;

- активно застосовувати французьку мову;

- використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

- знаходити, розуміти й передавати отриману інформацію;

- ефективно використовувати книгу, підручник, словник, довідкову літературу, мультимедійні засоби тощо.
II. Література Середньовіччя (X-ХV ст.).

Жанри середньовічної літератури.

Героїчний епос. «Пісня про Роланда». Історична основа поеми. Зміст. Основні образи.

Релігійна література. Трубадури. Лицарська або куртуазна література. Роман де Ренар або байки.

Франсуа Війон, його життя та творчість.


III. Література епохи Відродження (ХVI ст.).

Загальна характеристика епохи Відродження. Повернення гуманістів до витоків античності. Роль гуманістів у розвитку та поширенні наукових знань.

Франсуа Рабле, життя та творчість. «Гаргантюа і Пантагрюель» – вершина французького гуманізму. Значення творчості Ф. Рабле.

Літературна група «Плеяда» та їхня роль у боротьбі за розвиток національної поезії та французької мови.

П’єр де Ронсар, життя та творчість. Зв’язок з традиціями античної літератури.


IV. Французький класицизм (ХVII ст.).

Класицизм – основний напрям ХVII століття. Принципи класицизму, їхнє значення та обмеженість.

Трагедії. П’єр Корнель, його життя та творчість. Жан Расін, його життя та творчість. Загальна характеристика трагедій.

Жан-Батіст Мольєр. Життя та творчість. Роль Мольєра в драматургії класицизму. Створення театру «Комеді Франсез». Значення його творчості для драматургії Європи.

Максим Ларошфуко. Сатиричне зображення французького суспільства в байках Жана де Лафонтена. Казки Шарля Перро.


V. Література епохи Просвітництва (ХVIII ст.).

Історичне значення Просвітництва. Основні риси літератури Просвітництва. Шаль-Луї де Монтеск’є, його творчість.

Вольтер, життя та творчість. Філософські та драматичні твори Вольтера. «Філософський словник». Казка для друзів «Кандид або оптимізм».

Жан-Жак Руссо, життя та творчість. «Нова Елоїза» – зразок сентиментального роману. Жан-Жак Руссо – творець теорії виховання нової людини. Вплив Жан-Жака Руссо на розвиток європейської літератури.

Дені Дідро, життя та творчість. Реалістичні романи та повісті Д. Дідро. Д. Дідро в Росії. П’єр Карон де Бомарше. Трилогія про Фігаро, зміст твору. Оптимізм його комедій.

Абат Прево, Ретиф де Лабретонн, Андре Шеньє, Лакло, Маркиз де Сад, їх творчість та головні твори.VI. Золоте століття французької літератури

(XIХ ст.).

Загальна характеристика літератури XIХ ст. Основні принципи естетики романтизму. Романтизм прогресивний і романтизм реакційний. Література критичного реалізму.

Мадам де Сталь, Бенжамен Констан, Шатобріан. Їх життя та творчість. Характеристика творів.

Стендаль, життя та творчість. Проблеми позитивного героя у творчості Cтендаля. Соціальний та психологічний романи. Оцінка діяльності.

Проспер Меріме, життя та творчість. Драматургія Меріме. Майстер реалістичної новели.

Жорж Санд, життя та творчість. Критика буржуазної сім’ї й моралі та захист прав жінки в романах Ж. Санд.

Віктор Гюго, життя та творчість. В. Гюго – основоположник французького романтизму. Лірика.

В. Гюго – великий поет. Романтичні драми. Історичні та соціальні романи Віктора Гюго. Оцінка діяльності письменника.

Олександр Дюма-батько, його життя та творчість. Історичні романи. О. Дюма – французький письменник, якого найбільше читають. Олександр Дюма-син та його п’єси.

Жюль Верн, його життя та творчість. Пригодницькі романи та їх значення для молоді. Передбачення

Ж. Верна.

Поети романтизму. Альфонс де Ламартин, Альфред де Мюссе, Альфред де Віньї, Шарль Бодлер та його «Квіти зла», Поль Верлен, Артюр Рембо. Жерарде Нерваль – поет та прозаїк.

Оноре де Бальзак. Життя та творчість. Бальзак в Україні. «Людська комедія» як найбільш реалістична історія французького суспільства (1816-1848р.р.). Творчість Бальзака – вершина критичного реалізму. Філософські та аналітичні повісті. Світ персонажів Бальзака та характеристика головних героїв.

Гюстав Флобер – основоположник французького реалізму. Життя та творчість Флобера. Романтичний характер ранніх повістей. Реалізм роману «Мадам Боварі». Флобер – найвидатніший стиліст французької літератури.

Гі де Мопассан, життя та творчість. Новели Мопассана. Народ у новелах. Романи Мопассана. Характеристика образу Жоржа Дюруа.

Еміль Золя, життя та творчість. Е.Золя – засновник натуралізму. Серія романів «Ругон-Маккарі» та її персонажі. Суспільна діяльність Е.Золя та «Справа Дрейфуса».

Альфонс Доде, життя та творчість. Реалізм романів Доде. Соціалістичний реалізм Жюля Валлеса та Моріса Барреса.


VII. Література ХХ століття.

Загальна характеристика французької літератури

ХХ ст. Активізація модерністських течій. Укріплення позицій критичного реалізму. Напрямки післявоєнної прози. Внесок французької літератури до скарбниці світової художньої культури.

Ромен Ролан, життя та творчість. Анатоль Франс, життя та творчість. Сатиричне зображення суспільного та політичного життя III Республіки.

Андре Моруа – майстер жанру романізованих біографій. Книги про Джорджа Гордона Байрона, Оноре де Бальзака, І.Тургенєва, В.Гюго, О. Дюма, Ж. Санд. Анрі Барбюс та його роман «Вогонь». Андре Жид та його творчість.

Марсель Пруст, життя та творчість. Модерністські та реалістичні тенденції. Роман «У пошуках утраченого часу» – один із прикладів «потоку свідомості». Жан-Поль Сартр – засновник екзистенціалізму.

Антуан де Сент-Екзюпері, життя та творчість. Неоромантизм. Тема обов’язку й відповідальності людини у творах Сент-Екзюпері. Філософська казка «Маленький принц».

Альбер Камю, життя та творчість. Відображення основних положень екзистенціалізму у творах Камю. Роман «Чума». Його реакційна «філософія абсурду».

Моріс Дрюон та його історичні романи. Франсуа Моріак, Ерве Базен, Філіпп Еріа, Анрі Труайя та їх реалістичні твори.

Робер Мерль та його твори: «Смерть – моє ремесло», «Мальвіль», «Острів». Жорж Сименон – майстер психологічного детективу. П’єси Жана Ануя.

Жан Кокто, «дадаїст», представник сюрреалізму. Представник течії «нового роману» – Наталі Сарротт. Твори Франсуази Саган.

Поети ХХ ст. – Поль Валері, Поль Елюар, Луї Араґон, Ґійом Аполлінер. Жак Превер – найвідоміший поет століття.VIII. Література сьогодення.

Письменники Франції, яких найбільше читають, та їх твори: Фредерік Беґбедер, Бернар Вербер, Тьєррі Можене, Христіан Жак та інші.
Тематика курсу «Література Іспанії»Тематика спілкування

Мовленнєві функції

Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція

Загальнонавчальна компетенція

I. Вступ.

Предмет та мета курсу.

Загальна характеристика розвитку та становлення іспанської літератури.

Значення іспанської літератури та її внесок у світову скарбницю.- Описувати та аналізувати особливості соціального й культурного розвитку країни в різні історичні періоди;

- усвідомлювати різницю між різними жанрами художніх творів та коментувати їх, наводячи приклади з художніх творів;

- знати та розповідати біографії письменників, приділяючи увагу найбільш значним фактам з їх життя;

- співвідносити авторів та їх твори з різними етапами розвитку літератури країни;

- робити огляд окремих творів стосовно конкретних періодів;

- працювати з художніми неадаптованими текстами із оригінальних джерел та аналізувати їх;

- коментувати події, описані авторами в художніх творах;

- висловлювати власну думку щодо прочитаного;

- вступати в дискусію з приводу обговорення творчості авторів, змісту художніх творів та їх героїв;

- декламувати найбільш видатні поетичні твори та уривки з прози;

- інсценізувати уривки з художніх творів;

- робити аргументовані висновки щодо ролі літератури країни, мова якої вивчається, у світовій літературі та світі в цілому.
Уміння враховувати культурні особливості літератури країни, мова якої вивчається, що сприяє формуванню:

- країнознавчого світогляду учнів;

- загальноосвітньої моралі та культури в цілому;

- загальнолюдських цінностей та ідеалів;

- естетичного, художнього смаку та потреб.

Уміння користуватися в процесі спілкування мовленнєвими реаліями, особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для Іспанії.
Учні повинні вміти

- уважно стежити за презентованою інформацією;

- усвідомлювати мету поставленого завдання;

- ефективно співпрацювати під час пізнавально-пошукової, пошуково-дослідницької роботи в парах та групах;

- активно застосовувати іспанську мову;

- використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

- знаходити, розуміти й передавати отриману інформацію;

- ефективно використовувати книгу, підручник, словник, довідкову літературу, мультимедійні засоби тощо.
II. Героїчний епос.

«Пісня про мого Сіда». Історичне, літературне та культурне значення твору.III. Середньовічна література Іспанії.

Мігель де Сервантес Сааведра. Біографія та творчість письменника.

«Дон Кіхот Ламанчський», його місце у світовій літературі.

Лопе де Вега. Біографія та драматичні твори письменника.

«Фуенте овехуна» - історична драма в іспанській літературі.


IV. Література Іспанії XVII-XVIII століття.

Франсиско де Кеведо та його сатиричні твори. «Історія Пабло Пройдисвіта».

Кальдерон де ла Барка. «Життя – це мрія».


V. Література Іспанії XIX століття.

Хуан Валера. Біографія та творчість письменника.

«Пепіта Хіменес» - реалістичний роман іспанської літератури.

Беніто Перес Гальдос. Реалізм творів Гальдоса.

«Донья Перфекта», «Національні епізоди».

Вісенте Бласко Ібаньєс. Біографія.

Художні принципи Ібаньєса у творах «Кров та пісок», «Мавританська помста».


VI. Іспанська поезія XIX-XX століття.

Ґуставо Адольфо Беккер, романтична поезія.

Антоніо Мачало. Ліричні твори поета.

Федеріко Ґарсіа Лорка. Поезія та драматичні твори.

Рафаель Альберті та народність його поезії.

Міґель Ернандес. Тема антифашистської боротьби в поезії поета.VII. Література Іспанії XX століття.

Хуліо Камба. «Один погляд на світ». Портрети сучасності у творах Х. Камби.

Сесар Муньос Арконада. Відображення громадянської війни в творах автора. «Історія однієї ластівки».

Каміло Хосе Села – лауреат Нобелівської премії в галузі літератури. «Вулик», «Сім’я Паскуаля Дуарте».

Анна Марія Матуте. Романи сучасності. «Заздрість», «Хлопці».

Алехандро Касона. Сучасні драматичні твори. «Дерева помирають стоячи», «Третє слово».

Мовленнєва компетенція

На кінець курсу учніАудіювання

Говоріння

Читання

 • розуміють

- інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису та відеозапису);

- основний зміст уривків з художніх творів відповідно до тематики, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію; • вміють

- вибирати необхідну інформацію з прослуханого;

 • можуть

- здогадатись про значення незнайомих слів у текстах, пов’язаних з тематикою курсу.

 • вміють

- описувати та аналізувати особливості різних історичних періодів та різні етапи розвитку літератури країни, мова якої вивчається;

- розповідати біографії письменників;

- робити огляд окремих творів;

- аналізувати художні неадаптовані твори із оригінальних джерел;

- коментувати події;

- висловлювати власну думку щодо прочитаного;

- вступати в дискусію;

- декламувати найбільш видатні поетичні твори та уривки з прози;

- інсценувати уривки з художніх творів;

- робити аргументовані висновки.
 • вміють

- переглянути текст чи серію текстів з різних джерел з метою пошуку та отримання необхідної інформації, зібрати інформацію для виконання певного завдання (знаходження, систематизація, аналіз чи порівняння);

- працювати з художніми неадаптованими текстами із оригінальних джерел та аналізувати їх.
Каталог: content -> Освіта -> Загальна%20середня%20освіта -> профільний%20рівень
content -> 6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е
Загальна%20середня%20освіта -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Освіта -> Вступні випробування 016 тест із загальної навчальної правничої компетентності час виконання – 60 хвилин Тест складається з трьох частин: секція «Критичне мислення»
профільний%20рівень -> Програма профільного спецкурсу з англійської мови " основи ділового спілкування"
Освіта -> Шульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор
Освіта -> Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти
Освіта -> Стандарт вищої освіти україни проект рівень вищої освіти
Освіта -> Стандарт вищої освіти україни проект рівень вищої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається» icon«Національна література країни, мова якої вивчається» Séminaire №1 La littérature du Moyen Âge et de la Renaissance
Андреев М. Средневековая европейская драма. Происхождение и становление. – М., 1989
Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається» iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається» iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими...
Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається» iconКонцепція І. Франка еволюції романного жанру
Мова І література (російська). Мова І література (англійська або німецька); 02030302 Мова І література
Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філологія*. Мова (англійська) та література; 020303 Філологія*. Мова (німецька) та література
Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська)
Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається» iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...
Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається» iconПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
Програма факультативного курсу «Світова дитяча література» базується на результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних...
Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка