Програма курсу «теорія держави І права»Сторінка1/5
Дата конвертації12.11.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

СХВАЛЕНО

рішенням Вченої ради

Київського університету

права НАН України

протокол № 7

від 23 червня 2014 р.
ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Київ – 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень, розрахована на вступників до аспірантури на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Програма складена в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Програма містить систему теоретико-правових положень з теорії та історії держави і права, історії політичних та правових учень, які дозволяють претендентам на здобуття нвукового ступеня кандидата наук опанувати комплексом необхідних і обов'язкових знань, основних правових понять і категорій.ПРОГРАМА КУРСУ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

Тема 1. Теорія держави і права в системі юридичних наук

Поняття науки та її ознаки. Класифікація юридичних наук за предметом дослідження.Предмет теорії держави і права та, її роль в оволодінні юридичними знаннями, особливості предмету теорії держави і права. Співвідношення категорій об’єкт та предмет юридичної науки.Поняття та класифікація функцій теорії держави та права. Політична функція теорії держави і права. Методологічна функція теорії держави і права. Ідеологічна функція теорії держави і права. Інтерпретаційна функція теорії держави І права. Прогностична функція теорії держави і права. Онтологічна функція теорії держави і права та інші.Визначення місця теорії держави І права, як самостійної науки, яка характеризується самостійним значенням в системі юридичних наук та має відповідне місце в системі наукової діяльності як такої.Тема 2. Методи дослідження держави і права

Методологічне значення теорії держави і права. Наукові підходи до розуміння поняття «методологія». Загальна характеристика методів вивчення держави і права. Загальнонаукові методи дослідження держави і права. Діалектичний метод пізнання держави і права. Метафізичний метод дослідження держави і права. Матеріалістичний метод дослідження держави і права. Ідеалістичний метод дослідження держави і права. Спеціально наукові методи дослідження держави і права. Порівняльний метод. Спеціально-юридичний метод. Системно-функціональний метод. Статистичний метод. Метод теоретико-правового моделювання. Метод усунення прогалин у праві. Історичний метод.Поняття, значення та характеристика принципів наукового пізнання як вихідних положень та ідей , що забезпечують дослідження держави і права на єдиній основі. Принцип історизму. Принцип об’єктивності. Принцип всесторонності. Принцип конкретності. Принцип професіоналізму. Принцип гуманізму. Принцип відповідальності.Тема 3. Держава як історичне явище

Поняття та структура суспільства, як продукту взаємодії людей, засобу організації їх діяльності, взаємодії та об’єднання за спільними інтересами. Поняття порядку як необхідної умови розвитку суспільства. Поняття регулювання як результату суспільного порядку. Поняття та закономірності соціального регулювання.Поняття влади як можливості певної соціальної спільності підкоряти власній волі поведінку інших суб’єктів, застосовуючи для цього різноманітні методи та засоби, її ознаки та значення.Основні причини виникнення держави :економічні, політичні, соціальні, психологічні, культурні.. Шляхи формування держави. Азіатський (східний) шлях формування держави. Європейський шлях формування держави.Тема 4. Держава як юридична категорія

Характеристика держави як теоретичної категорії, її взаємодія та співвідношення з категорією суспільство. Поняття держави та її основні ознаки. Різноманітність існуючих визначень та єдність сутності держави.Аналіз громадянського суспільства як сукупності вищих за ступенем розвитку суспільних відносин. Еволюційний розвиток ідеї громадянського суспільства. Основні аспекти впливу та взаємодії держави та громадянського суспільства. Поняття та підходи до визначення сутності держав. Аспекти сутності держави. Класова сутність держави. Національна сутність держави. Релігійна сутність держави. Загально-соціальна сутність держави. Гносеологічна сутність держави. Поняття, необхідність та різновиди типології держав. Формаційний підхід до типології держави. Поняття суспільно-економічної формації. Цивілізаційний підхід до типології держав. Співвідношення держави і права з соціально-економічним устроєм суспільства та врахування духовних і культурних факторів суспільного розвитку як основи класифікації держав відповідно до цивілізаційного підходу до типології держави.Тема 5 .Функції держави

Поняття та ознаки функцій держави. Взаємозв’язок та взаємодія функцій держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. Проблеми співвідношення функцій та завдань держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави. Економічні функції і особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Соціальна функція та основні напрямки її здійснення в сучасних умовах розвитку держави, інші функції держави. Зовнішні функції держави, їх розвиток в сучасному світі. Функція охорони країни та основні шляхи її здійснення. Функція підтримки світового порядку, функція співпраці між державами, функція інтеграції у світову економіку, функція вирішення глобальних міжнародних проблем. Поняття форм реалізації функцій держави. Поняття, ознаки та різновиди правової форми реалізації функцій держави. Правотворча діяльність. Правозастосовча діяльність. Правоохоронна діяльність. Контрольно-наглядова діяльність. Інтеграційна діяльність. Поняття та різновиди неправовнх форм здійснення функцій держави. Організаційно-господарська діяльність. Організаційно-регламентаційна діяльність. Організаційно-ідеологічна діяльність. Поняття та класифікація методів реалізації функцій держави. Метод переконання. Метод заохочення. Метод примусу.Тема 6. Форма держави

Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю. Безпосередній зв’язок форми держави з державною владою. Форма державного правління. Монархічна та республіканська форма державного правління: їх види та основні ознаки.Поняття та види форм державного устрою. Прості та складні держави. Унітарна держава, федерація, конфедерація, співдружність, співтовариство, міжнародні об’єднання з елементами федералізму, протекторат. Політичний режим як структурний елемент форми держави та його види. Співвідношення державно-правового режиму з формою правління та формою державного устрою. Особливості елементів форм Української держави.Тема 7. Механізм та апарат держави

Поняття та елементи механізму держави. Механізм держави як система державних організацій. Поняття та структура апарату держави. Принципи діяльності апарату держави. Співвідношення структури апарату держави та національної економіки. Особливості співвідношення апарату держави з механізмом держави. Поняття, особливості та види органів держави. Система органів виконавчої влади. Органи законодавчої влади. Система органів судової влади. Проблеми співвідношення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.Тема 8. Політична система суспільства - 6 годин

Політична система суспільства, її основні функції та елементи. Політична діяльність як основний системоутворюючий фактор в політичній системі суспільства.Місце і роль держави в політичній системі суспільства. Форми взаємодії держави з іншими суб’єктами політичної системи суспільства. Політичні партії як особливий елемент політичної системи суспільства. Громадські об’єднання як особливий елемент політичної системи суспільства.Тема 9. Держава та особа

Дослідження проблем співвідношення держави та індивіда, аналіз змісту ознак та взаємодії категорій «людина», «особа», «громадянин». Поняття правового статусу як системи законодавчо встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів та обов’язків особи. Визначення структурних елементів правового статусу: права, свободи, законні інтереси, юридичні обов’язки. Встановлення спільних та відмінних рис правового статусу особи та громадянина. Поняття, спільні та відмінні риси об’єктивного та суб’єктивного права. Класифікація суб’єктивних прав. Гарантії суб’єктивних прав та їх класифікація. Міжнародні стандарти прав людини. Права людини в умовах правової соціальної держави.Тема 10. Правова соціальна держава

Історичні етапи виникнення та становлення ідей правової держави.

Поняття правової держави та її основні ознаки. Конституційне закріплення принципів правової держави. Принцип розподілу влади як обов’язкова ознака сучасного конституційного ладу. Правова держава та громадянське суспільство. Поняття та особливості соціальної держави. Етапи формування концепції соціальної держави та їх практичне втілення. Шляхи формування правової соціальної держави в Україні.

Тема 11. Право як історичне явище

Причини формування права. Загально соціальні причини формування права. Різновиди загально соціальних причин формування права. Нормативно-регулятивні причини формування права. Різновиди нормативно-регулятивних причин формування права. Право як особливий засіб соціального регулювання. Риси права. Шляхи формування права. Співвідношення держави і права.Аспекти єдності між державою і правом. Аспекти відмінності між державою і правом. Аспекти взаємодії між державою і правом.Тема 12. Право в системі засобів соціального регулювання

Поняття соціального регулювання. Особливості соціального регулювання. Різновиди соціального регулювання: нормативне регулювання та індивідуальне регулювання. Соціальне регулювання суспільних відносин в додержавному суспільстві. Поняття соціальних норм. Ознаки ^соціальних норм. Види соціальних норм. Спільні риси між нормами права та соціальними нормами. Відмінні риси між нормами права та іншими соціальними нормами. Право і мораль. Право і звичай. Право і релігія. Рівні вивчення права (аналітичний, філософія права, спеціально-юридичний).Тема 13. Сутність та соціальна цінність права

Поняття сутності права. Особливості сутності права. Підходи щодо визначення сутності права (класовий, загально соціальний, національно-релігійний, гносеологічний). Поняття функцій права. Особливості функцій права. Значення функцій права. Види функцій права. Поняття принципів права. Класифікація принципів права (загально правові, міжгалузеві, галузеві). Поняття цінності права. Характеристика напрямків (аспектів) цінності права. Поняття об’єктивного права. Поняття суб’єктивного права. Спільні риси об’єктивного та суб’єктивного права. Відмінні риси об’єктивного та суб’єктивного права. Зв’язок права із економікою та політикоюТема 14. Типологія права

Поняття та специфіка типології права. Критерії типологізації права. Формаційний та цивілізаційний тип права: поняття та зміст. Загальна характеристика рабовласницького права, феодального права, буржуазного права, канонічного права.Тема 15. Праворозуміння

Поняття праворозуміння. Теоретичний та практико-ідеологічний зміст праворозуміння. Типи праворозуміння. Напрямки праворозуміння. Доктрина природного права. Зміст історичної школи права. Марксистська теорія праворозуміння. Основні положення позитивістської юриспруденції. Зміст поглядів соціологічної юриспруденції. Зміст психологічної теорії права. Основні ідеї нормативізму. Особливості сучасних теорій праворозуміння. Основні положення лібертарно-юридичної теорії. Зміст поглядів представників інтегративної юриспруденції. Феноменолого-комунікативна теорія праворозуміння. Вітчизняне праворозуміння. Етапи розвитку вітчизняного праворозуміння.Тема 16 .Правоверегулювання та йогомеханізм

Поняття правового регулювання. Особливості правового регулювання. Поняття правового впливу. Співвідношення правового впливу та правового регулювання. Поняття предмету правового регулювання. Особливості предмету правового регулювання. Поняття та види способів (прийомів) правового регулювання. Поняття та види типів правового регулювання. Поняття методів правового регулювання. Класифікація методів правового регулювання. Поняття механізму правового регулювання. Особливості механізму правового регулювання. Структура механізму правового регулювання (широкий та вузький підхід). Стадії правового регулювання. Ефективність правового регулювання. Мета правового регулювання.Тема 17.Форма (джерела) права

Підходи до розуміння поняття “джерело права”. Підходи вчених щодо вживання та співвідношення категорій “джерело права” та “форма права”. Поняття правового звичаю та його характеристика. Поняття судового (адміністративного) прецеденту та його характеристика. Поняття нормативного договору та його характеристика. Поняття нормативно-правового акту та його характеристика. Поняття та особливості правотворчості. Співвідношення правотворчості та правоутворення. Поняття та зміст факторів правотворчості. Принципи правотворчості та їх класифікація (загальні та спеціальні). Функції правотворчості та їх різновиди. Види правотворчості та їх характеристика. Правовий акт: поняття та особливості. Різновиди правових актів. Поняття нормативно-правового акту. Ознаки нормативно-правового акту. Класифікація нормативно-правових актів. Поняття та статус закону. Різновиди законів. Законодавчий процес: поняття та особливості. Стадії законодавчого процесу. Поняття підзаконного нормативно-правового акту. Класифікація підзаконних нормативно-правових актів.Тема 18. Норма права

Поняття норми права. Ознаки норми права. Структура правової норми. Підходи до розуміння структури правової норми (теоретичний, функціональний). Поняття гіпотези правової норми та її різновиди. Поняття диспозиції правової норми та її різновиди. Поняття санкції правової норми та її різновиди. Способи викладення правової норми у положенні нормативно-правового акту. Класифікація правових норм. Дія норми права в просторі, часі та за колом осіб. Поняття та зміст юридичної сили правової норми. Поняття правової колізії. Поняття колізійної норми. Зміст та вили колізійних норм.Тема 19. Система права та система законодавства

Поняття системи права. Риси системи права. Підходи до розуміння структури системи права. Поняття та характеристика норми права як елементу системи права. Поняття та характеристика інституту права як елементу системи права. Різновиди інститутів права. Поняття та характеристика галузі права як елементу системи права. Різновиди галузей права. Поняття та ознаки публічного права. Поняття та ознаки приватного права. Підходи до розуміння поняття ^законодавство”. Функціональна та державно-організаційна структури законодавства. Горизонтальна та вертикальна структури законодавства. Спільні риси системи права та системи законодавства. Відмінні риси системи права та системи законодавства. Поняття систематизації. Фактори, що зумовлюють необхідність систематизації. Ознаки та форми систематизації. Поняття та загальна характеристика кодифікації. Поняття та ознаки інкорпорації? Поняття та загальна ^характеристика консолідації. Поняття обліку нормативно-правових актів.Тема 20. Реалізація права

Поняття реалізації права. Особливості реалізації права. Форми реалізації права. Поняття дотримання права. Поняття використання права. Поняття виконання права. Поняття і ознаки правозастосування. Вимоги, що висуваються до правозастосовної діяльності. Стадії Правозастосування. Поняття аналогії закону. Поняття аналогії права. Поняття та ознаки актів правозастосування. Структура та види актів правозастосування. Вимоги, що висуваються до актів правозастосування.Тема 21. Правовідносини

Поняття та риси правовідносин. Значення правовідносин. Класифікація правовідносин. Поняття та значення структури правовідносин. Елементи правовідносин. Поняття об’єкту правовідносин. Підходи до розуміння поняття “об’єкт правовідносин” (моністичний та плюралістичний). Поняття суб’єкту правовідносин та його різновиди. Поняття правосуб’єктності та його елементи. Поняття правоздатності. Поняття та види дієздатності. Поняття деліктоздатності. Правосуб’єктність юридичних осіб. Поняття юридичного змісту правовідносин. Поняття фактичного змісту правовідносин. Поняття, ознаки та структура суб’єктивного права. Права людини: поняття, зміст та види. Поняття, ознаки та структура юридичного обов’язку. Поняття підстав виникнення правовідносин та їх види. Поняття та ознаки юридичних фактів. Класифікація юридичних фактів. Поняття та ознаки фактичного складу. Класифікація фактичного складу.Тема 22. Тлумачення права

Поняття та ознаки тлумачення права. Необхідність та значення тлумачення права. Етапи тлумачення права. Способи тлумачення права. Поняття та характеристика обсягу тлумачення. Види тлумачення права. Поняття офіційного та неофіційного тлумачення права. Поняття інтерпретаційного акта. Ознаки інтерпретаційного акта.Тема 23.Правосвідомість та правова культура

Поняття правової свідомості. Особливості правової свідомості. Правова свідомість як форма суспільної свідомості. Структура правової свідомості. Поняття функцій правосвідомості. Різновиди функцій правосвідомості та їх характеристика. Різновиди правосвідомості. Поняття правового нігілізму. Поняття правового виховання. Зміст та цілі правового виховання. Поняття та цілі правової освіти. Поняття правової культури. Місце правової культури в культурі суспільства. Структура правової культури. Види правової культури та її рівні. Поняття та різновиди функцій правової культури.Тема 24. Правопорушення та юридична відповідальність

Поняття правомірної поведінки. Ознаки та види правомірної поведінки. Поняття та ознаки зловживання правом. Поняття та ознаки правопорушення. Правопорушення як соціально-біологічне явище. Юридичний склад правопорушення. Види правопорушень. Поняття та види соціальної відповідальності. Поняття юридичної відповідальності, її сутність та ознаки. Поняття та зміст принципів юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності. Поняття функцій юридичної відповідальності та їх зміст. Види юридичної відповідальності. Причини та умови, що сприяють скоєнню правопорушень, їх недопущення та протидія.Тема 25. Законність та правопорядок

Поняття законності як багатоаспектної категорії. Поняття та зміст вимог законності. Поняття принципів законності та їх зміст. Поняття гарантій законності. Форми гарантій законності (загальносоціальні та юридичні). Поняття правопорядку. Ознаки та особливості правопорядку. Співвідношення законності та правопорядку.Тема 26. Правові системи

Поняття правової системи. Особливості правової системи. Розмежування понять “правова система” та “система права”. Класифікація правових систем. Основні правові системи світу. Загальна характеристика романо-германської (континентальної) правової системи. Загальна характеристика англо-саксонської правової системи (системи загального права). Загальна характеристика мусульманської системи права. Національні правові системи. Загальна характеристика та співвідношення міжнародного та національного права.


ПРОГРАМА КУРСУ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ»

Тема1. Вступ до курсу «Історія держави і права Украни»
Предмет історії держави і права України. Місце науки та навчального курсу в системі юридичних, історичних та соціально-політичних дисциплін. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ. Періодизація курсу та джерела історії держави і права України.

Історіографія курсу.


Тема 2. Рабовласницькі державні утворення і їх право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (VII ст. до н.е. - III ст. н.е.)
Суспільно-політичний лад та право Скіфської держави. Державний устрій та право античних міст-полісів. Боспорське царство, його суспільно-політичний лад і право.
Давньоруська держава і право

Тема 3. Ранньофеодальна держава Київська Русь (VII - перша пол. XIII ст.)

Формування державності у східних слов'ян. Виникнення давньоруської держави. Суспільний лад Русі-України. Державний устрій Русі-України.

“Повість минулих літ” – найдавніший літопис про слов’янські племена. Етапи формування Київської Русі. Характеристика судової системи Київської Русі. Віче – най давній орган місцевого самоврядування.

Тема 4. Право Київської Русі

Джерела давньоруського права. “Руська Правда” - видатна пам'ятка права України. Система правових норм Київської Русі. Злочини та покарання на Київській Русі. Судовий процес у Київській Русі. “Правда Ярослава” та Коротка редакція “Руської Правди” – норми звичаєвого права”. Князівське законодавство як джерело давньоруського права. Злочини та покарання за Руською Правдою. Основні форми земельної власності у Київській Русі.Тема 5. Галицько-Волинська держава та її право ( XIII - друга пол. XIVст.)

  1. Формування та розвиток Галицько-Волинської держави. Особливості суспільного ладу та державного устрою. Джерела та основні риси права Галицько-Волинської держави.Держава і права литовсько-польської доби

Тема 6. Литовсько-Руська держава та її право (друга пол. XIV-середина XVI ст.)

Формування Литовсько-Руської держави. Правове становище українських земель у складі Великого Князівства Литовського та їх суспільний устрій. Судова система та судочинство. Правова система Литовсько-Руської доби.Тема 7. Суспільно-політичний лад та право на українських землях у складі Речі Посполитої (друга пол. XVI-середина XVII ст.)

Суспільний лад. Органи влади й управління. Джерела та основні риси права.


Держава і право козацької доби.

Тема 8. Запорізька Січ, її військово-адміністративний устрій та право

Виникнення і розвиток Козацької Республіки. Структура та функції органів влади і управління Запорізької Січі. Джерела та основні риси права Запорізької Січі.Тема 9. Українська держава і право в роки Визвольної війни 1648-1654 роки.

Формування української національної держави в ході Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького (1648-1654 рр.). Суспільний та державний лад. Правова система.Тема 10. Українська гетьманська держава і право (середина XVII-кінець XVIII ст.)

Козацько-Гетьманська держава у складі Росії. Обмеження й ліквідація автономії. Суспільний устрій. Органи автономної влади та управління Гетьманщини. Джерела і розвиток права.


Держава і право у XIX-поч. XX ст.

Тема 11. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Російської імперії (ХIХ-початок ХХ ст.)

Суспільний устрій. Органи влади та управління. Реформи й контрреформи.

Судоустрій. Право.

Тема 12. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Австро-Угорщини (Х1Х-початок ХХ ст.)

Суспільний лад. Органи влади та управління. Судоустрій. Право.Відродження української національної держави і права

Тема 13. Державний лад і право Української Народної Республіки

Утворення Центральної Ради. Державний ладУНР. Законодавча діяльність Центральної Ради.Тема 14. Держава і право за гетьманату П. Скоропадського.

Історико-правова характеристика природи гетьманату П.Скоропадського.

Державне будівництво.Законодавча діяльність гетьманату П.Скоропадського.

Тема 15. УНР часів Директорії та її право.

Створення Директорії. Формування органів влади й управління. Засади заснування правової системи.Тема 16. Західноукраїнська Народна Республіка та її право.

Розпад Австро-Угорської імперії. Проголошення ЗУНР. Державний устрій. УНРада та її органи. Законодавство ЗУНР.Радянська держава і право України

Тема 17. Утворення радянської держави і права в Україні (1917-1920 рр.)

Поширення радянської влади в Україну.Органи захисту революційного режиму. Становлення основ радянського права в Україні.Тема 18. Державно-правовий розвиток України в умовах нової економічної політики(1921 – 1929 рр.)

Зміни в державному статусі УСРР. Державний лад. Судові та правоохоронні органи. Кодифікація радянського законодавства в Україні в 20-х рр. Характерні риси права.Тема 19. Держава і право України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929-1939 рр.)

Державний лад. Зміни в центральних місцевих органах влади й управління.

Централізація правоохоронної системи і посилення ролі позасудових репресивних органів. Основні риси права. Надзвичайне законодавство СРСР та право в Україні в 30-х роках.

Тема 20. Держава і право України в роки другої світової війни (1939-1941 рр.)

Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР на першому етапі Другої світової війни. Перебудова державного механізму на початку війни.

Окупаційний режим. Відновлення радянської влади в Україні. Правова система та роль законодавства в здійсненні завдань воєнного часу.

Тема 21. Державно-правове будівництво в УРСР у повоєнні роки та у період “десталінізації” (1945 - середина 1960-х рр.)

Державний лад. Судові та правоохоронні органи. Правова система.Тема 22. Держава і право України у період уповільнення темпів суспільного розвитку і “застою” (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)

Державний лад. Авторитарна командно-адміністративна система управління та її негативний вплив на суспільно-політичне життя. Правоохоронні органи.

Риси законодавства.

Тема 23. Держава і право України в період “перебудови” (1985-1991 рр.).

Перебудова. Зміни в статусі УРСР як союзної республіки. Реформа державного апарату. Зміни у правовій системі.


Розбудова та розвиток сучасної української держави і права

Тема 24. Держава і право України на сучасному етапі

Розбудова нелажної Української держави. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Судова реформа. Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Програма та плани семінарських занять з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн”/ укладачі
Програма курсу «теорія держави І права» icon3 Виникнення І розвиток держави І права США
Значення історії держави І права як науки та її місце її в системі юридичних дисциплін
Програма курсу «теорія держави І права» iconТеорія та історія держави І права. Філософія права Л. В. Міхневич людмила Володимирівна Міхневич
Людмила Володимирівна Міхневич, заступ­ник завідувача кафедри юридичного факульте­ту Київського національного економічного університету...
Програма курсу «теорія держави І права» iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв:...
Програма курсу «теорія держави І права» iconРобоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу...
Програма курсу «теорія держави І права» iconВимоги з курсу «Методика викладання музичної літератури» для студентів ІІ курсу (спеціалізація «Теорія музики») заочної форми навчання викладач Соловей Л. М. І-е півріччя /3-й семестр
Планування навчального процесу. Навчальна документація. Навчальний план І навчальна програма. Складання календарно-тематичних та...
Програма курсу «теорія держави І права» iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Програма курсу «теорія держави І права» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»
Теорія І методика розвитку мови як наука. Предмет, об’єкт, зміст, завдання дошкільної лінгводидактики як наукової дисципліни. Міждисциплінарні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка