Програма курсу «теорія держави І права»Сторінка3/5
Дата конвертації12.11.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Тема 3. Розвиток політико-правових учень у середні віки

Загальна характеристика політико-правової думки західноєвропейського середньовікового суспільства.

Політико-правова теорія Томи Аквінського, його вчення про походження, сутність держави та елементах державної влади. Тома Аквінський про закон і його види. Вираження інтересів середньовікового бюргерства в політико-правовому вченні Марсілія Падуанського. Влада духовна і світська, законодавча і виконавча. Народ як джерело державної влади.Політико-правові ідеї середньовікових єресів у Західній Європі.Політико-правова ідеологія ісламу. Політико-правові ідеї аль–Фарабі. Політико-правові вчення Ібн-Рушда. Політико-правові ідеї Ібн-Сіна. Політико-правові вчення Ібн-Халдуна.

Формування ідей та уявлень про право та владу у праслов’ян. Політико-правові ідеї в “Слові про закон і благодать” митрополита Іларіона. Політико-правові ідеї “Повчання” Володимира Мономаха. Політико-правові ідеї в Повісті минулих літ. Політико-правові ідеї в “Слові” та Молінні” Даниїла Заточника. Климент Смолятич про державу і право. Державно-правові погляди Кирила Туровського.Тема 4. Політико-правові вчення епохи Відродження і Реформації

Загальна характеристика політичної ідеології епохи Відродження. Формування буржуазної політико-правової ідеології.Вчення Н.Макіавеллі про політику, державу і право. Макіавеллі про походження, сутність і форми держави, про завдання і засоби політики. Політичний ідеал Макіавеллі. “Макіавеллізм”.Вчення Жана Бодена про державу і право. Боден про суверенітет державної влади і форми держави.Політичні і правові ідеї Реформації, основні напрямки. Політико-правові ідеї Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна.Політико-правова ідеологія утопічного соціалізму. Ідеальний суспільний і державний лад в “Утопії” Томаса Мора і “Місті Сонця” Томазо Кампанелли.Політико-правова думка Нового та Новітнього часу

Тема 5. Становлення національних шкіл політико-правової думки

Політичні і правові вчення в Голландії в ХVІІ ст. Політико-правове вчення Гуго Гроція. Теорія природного права. Гроцій про походження держави, про суверенітет державної влади і її носіях. Принципи міжнародних відносин. Особливості природно-правового вчення Бенедікта Спінози про невідчуджувані права громадян і межі дії державної влади.

Основні напрямки політичної і правової думки в період англійської революції ХVІІ ст. Політико-правове вчення Томаса Гоббса. Особливості трактовки природного стану і договірного походження держави. “Левіафан”. Гоббс про співвідношення особи і держави. Політико-правове вчення Джона Локка. Локк про невід’ємні права людини. Ідея розподілу влад.Основні напрямки політичної і правової ідеології у Франції. Політико-правові погляди Вольтера. Вчення Шарля Луї Монтеск’є про державу і право. Монтеск’є про «дух законів». Теорія розподілу влад Монтеск’є. Політичне і правове вчення Ж.Ж.Руссо. Теорія договірного походження держави. Обгрунтування ідеї народного суверенітету. Політико-правові ідеї утопічного соціалізму (Жан Мельє, Мореллі, Габріель Боно де Маблі, Гракх Бабеф). Основні напрямки політико-правової думки в період Великої Французької революції.Вчення про природне право в Німеччині (Самуїл Пуфендорф, Христіан Томазій, Христіан Вольф). Вчення Іммануїла Канта про державу і право. Зв’язок політичного і правового вчення з етикою, проект вічного миру. Особливості поглядів Канта на розподіл влад і на класифікацію форм держави. Політико-правова теорія І.Г.Фіхте. Проект держави в роботі “Замкнута торгова держава”.

Державні і правові вчення в Італії у ХVІІІ ст. (Джамбаттіста Віко, Чезаре Беккаріа).Державні і правові вчення в США в період боротьби за незалежність.Республікансько-демократична політико-павова думка (Бенджамін Франклін, Томас Пейн). Політичні і правові погляди “федералістів” (Олександр Гамільтон, Джон Адамс, Джеймс Медісон). Політико-правові погляди Томаса Джефферсона і їх втілення в “Декларації незалежності” і “Білі про права». Державно-правові вчення в Росії. Концепція Філофея «Москва – третій Рим». Обгрунтування просвіченного абсолютизму в роботах Юрия Крижанича, Василя Татіщева і Івана Посошкова. Політичні і правові ідеї О.М.Радіщева.Політико-правові погляди українських мислителів. Станіслав Оріховський про природне право та договіре походження держави. Політико-правові погляди Івана Вишенського. Теорія просвіченого абсолютизму в працях Феофана Прокоповича та Стефана Яворського. Політико-правові ідеї Григорія Сковороди. Принцип “сродності” як основа побудови майбутнього суспільства. Вчення Семена Десницького про природне право, походження, розвиток держави і права, про організацію державної влади. Особливість теорії природного права Якова Козельського.Тема 6. Світова і вітчизняна політико-правова думка ХІХ ст.

Загальна характеристика основних напрямків політико-правової ідеології.

Правова теорія Іоанна Готліба Фіхте. Георг Гегель про державу і право.

Історична школа права (Густав Гуго, Фрідріх Савіньї, Георг Пухта).

Ліберальні політико-правові вчення. «Юриспруденція інтересів» Рудольф Ієрінг. Політичне і правове вчення Г.Спенсера. Дуалістична теорія держави Г.Еллінека. Концепція конституційної держави Бенжамена Костана та Алексиса Токвіля. Утилітаризм Ієремії Бентама. Політичні і правові погляди представників утопічного соціалізму (Сен-Сімон, Шарль Фур’є, Роберт Оуен).

Юридичний позитивізм (Джон Остін, Карл Бергбом, Адемар Есман).

Формування марксистської політико-правової теорії.

Анархістська концепція держави і права (Макс Штірнер, П’єр Прудон, Михайло Бакунін). Вчення Фрідріха Ніцше про державу і право.

Політико-правові вчення у Росії та Україні. Проект державних перетворень Михайла Сперанського. Проекти конституцій декабристів М. Муравйова, П. Пестеля. Політичні і правові ідеї в програмних документах “Кирило-Мефодіївського товариства”. Політико-правові погляди українських мислителів (Михайло Драгоманов, Остап Терлецький, Максим Ковалевський, Іван Франко).

Тема 7. Політичні і правові вчення у ХХ – поч. ХХІ ст.

Соціалістичні політико-правові вчення. Політико-правова ідеологія більшовизму. Політико-правові погляди діячів українського національного відродження.

Політико-правові доктрини солідаризму (Еміль Дюркгейм, Леон Буржуа, Леон Дюгі) та інституціоналізму (Моріс Оріу).Аналітична юриспруденція Герберта Харта. «Чиста теорія права» Ганса Кельзена. Психологічна теорія права Лева Петражицького.Теорія «вільного» права Євгена Ерліха. Прагматична юриспруденція Роско Паунда. Соціологія права і політики Макса Вебера. Реалістична юриспруденція (Карл Левеллін, Джером Френк).

Теорія еліт (Вільфредо Паретто, Гаетано Моска). Природно-правові теорії. Відроджене природне право Рудольфа Штаммлера. Правове вчення Жака Марітена. Теорія справедливості Джона Роулса.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНО! ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

Основна

1.Алексеев С.С. Теория права. Изд. 2-е, переработ, и дополн. - М.: Изд-во БЕК, 1995.

2. Антологія української юридичної думки: В 6 т. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права./ упорядники: В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко.- К.: Юридична книга, 2002 - 564 с.

3. Дробязко С.Г., Козлов В.С. Общая теория права. Учеб. пособие для ВУЗов.- Мн.: Изд-во Амалфея, 2005.

4. Загальна теорія держави і права: Підручник // За ред. проф. М В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина.- X.: Право, 2002.- 432 с.

5. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посібник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко.- К.2008.- 400 с.

6. Кельман М С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Кондор,

2006. - 477 с.

7. Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. / В. О.Котюк. перероб. - К.: Атіка, 2001.- 432 с.

8. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: учеб. - М.: ТК Велби, 2005. - 768 с.

9. Морозова Л. А. Теория государства и права / JI. А. Морозова.- М.: Юристь, 2002.- 414 с.

10. Общая теория государства и права: Акакдемический курс в 3-х томах. Т. 1-3 / Отв. ред. проф. М. Н. Марченко.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.:: ИКДТ Зерцало-М", 2002.

11. Осауленко О. /. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник. - К.: Істина, 2007.

12. Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход: Курс лекций. 2-е изд., доп. / А. В.Поляков.- М.: Юридический центр Пресс, 2003.- 845 с.

13. Право и культура / В. С. Нерсесянц, Г. И. Муромцев, Г. И. Мальцев и др. Н. С. Соколов (отв. ред.). - М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2002. - 423 с.

14. Право и общество: от конфликта к консенсусу: Монография.- СПб: СПб ун-т МВД России, 2004.- 480 с.

15. Правознавство: Підруч./ За ред. В. В. Копейчикова, А. М. Колодія. - К: Юрінком Інтер, 2007.- 752 с.

16. Проблемы права и справедливости в условиях глобализации: XXII // Правоведение.- Москва, 2007. - 1. - С. 237-244.

17. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов / Под

общ. ред. д.ю.н., проф. B.C. Нерсесянца. -М.: Издательская группа НОРМА- ИНФРА*М, 1999.

18. Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и

государства: 2-е изд., перераб. и доп. / В. Н. Протасов. - М.: Юрайт-М, 2001. - 346 с.

19. Рассолов М. М. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособ. для студ. / М. М. Рассолов.- М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007,- 431 с.

20. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / О. Ф. Скакун; Пер. з рос,- 2-е вид,- X.: Консум, 2005.- 656 с.

21. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник. - X,: Эспада, 2007. - 840 с.

22. Теорія держави і права: Підручник / CJI. Лисенков, A.M. Колодій, О.Д. Тихомиров, B.C. Ковальський / За ред. СЛ. Лисенкова. - К.: Юрінком Інrep, 2005.

23. Теория государства и права: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В. М. Корельского и проф. B. Д. Перевалова.- М.:: НОРМА, 2003.- 616 с.

24. Теория государства и права: Хрестоматия: В 2-х т. Т. 1-2 . C. В. Липень.- М.:: Юристь, 2001.

25. Теория государства и права: Учебник / Пиголкин А. С. Дмитриев Ю. А.; Под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. - М.: Высшее образование.

26. Червонюк В. И. Теория государства и права: Учебник. - М.: ИНФРА-М.

2006. 27. Черданцев А. Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов / А. Ф. Черданцев.- М.: Юрайт-М, 2001.-432 с.

Нормативна:

1. Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996.-№30.

2. Загальна декларація прав людини І І Права людини. - К., 1992

3. Європейська соціальна хартія І І Збірник договорів Ради Європи. - К., 2000.

4. Європейський кодекс соціального забезпечення // Збірник договорів Ради Європи. - К., 2000.

5. Закон України «Про політичні партії в Україні» // Відомості Верховної Ради України . - 2001. -№3.

6. Закон України «Про об'єднання громадян» // Відомості Верховної Ради

України . 1992.-№34.Додаткова

Ц Артикуца Н. В. Мова права: Навчальний посібник / Н. В. Артикуца.- 2-ге вид., змін, і доп.- К.: Стилос, 2004.- 277 с.

2. Белая Л. В. Зміцнення законності як одна з передумов побудови соціально-правової держави // Держава і право. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2002. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, Спілка юристів України, Вид. Дім "Юридична книга". - С. 24- 27.

3. Бобровник С. В. Колізійні норми як засіб удосконалення сучасного законодавства // Парламентаризм в Україні: теорія та практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Ред. кол. С. Б. Гавриш, В. Ф. Опришко га ін. - К.: Інститут законодавства Верховної ради України, 2001. - С. 497-500.

4. Богино С. В. Правотворчество: путь от источника к форме права. Лекции. - М.: Изд-во РАГС, 2002. - 102 с. 5. Бурдяк В. | Становлення та розвиток соціологічних концепцій права. Навчальний посібник. ЦЧернівці: Рута, 2001. - 84 с.

6. Бурмистров В. А. Место и роль правовой культури в становлении правового: государства. - Симферополь: Таврида, 1996. - 190 с.

7. Введение в теорию государственно-правовой организации социальных система Монография / Под общ. ред. Е. Б. Кубко.- К.: Юринком, 1997.- 192 с. 8. Власов Ю. JI. Проблеми тлумачення норм права. - К.: Інститут держави і права їм Корецького HAH України, 2001.-177 с.

9. Волинка К Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні і практичні аспекти І І Право України. 12000. - 11. - С. 30-33. 10. Вопленко Н. Н. Реализация права. Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во Волгоградского гос-ого ун-та, 2001. - 46 с. 11 і Гармонізація національних правових систем з правом ЄС.- К: Слово, 2005.- 320 с.

12. Гнатущенко Ю. Правові відносини та їх місце в механізмі правоого регулювання / Ю. Гнатущенко І І Юридична Україна.- К., 2007.- 12.- С.10-14. 13. Гринюк Р. Ф. Правова культура і її роль у становленні та розвитку правової держави // Держава і право. Збірник наукових праць. Вип. 20, 2002. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького HAH України, Спілка юристів України, Вид. Дім "Юридична книга". - С. 31-39.

14. Давид Р. Основніе правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози; Пер. с фр. В. А. Туманова.- М.: Медунар. отношения, 1999.- 400 с.

15. Демків Р. Форма (джерело) права: проблеми розуміння/ Р.Демків // Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2007.- 6.- С.118-121.

16. Денисенко В. В. Коллизии правовых актов: сущность и разрешение / В.В.Денисенко // Правоведение.- Москва, 2007.- 3.- С.28-33.

17. Зайчук О., Оніщенко Н. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку І І Право України. - 2002. - № 11. - С. 23-26.

18. Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності // Право України. - 2003. - № 12. - С. 37-40.

19. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. - К.: ЮСТІНІАН, 2004. -216 с.

20. Іваненко О. Державно-примусова форма реалізації юридичної відповідальності: окремі питання / О. Іваненко І І Право України.- 2006.- 6.- С. 29-33.

21. Кагадій М Поняття та елементи правової системи / М. Кагадій // Право України.- 2004.- 12.- С. 32-36.

22. Калініченко О. Теоретико-правові ідеї захисту прав, свобод та обов'язків людини і громадянина // Право України. - 2005. - №5. - С. 21-24.

23. Колодій А. М. Принципи права України. Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 1998. -

24. Кашкин С. Ю. Смена цивилизаций и конституция: формирование ее глобального идеала // Государство и право. - 1992. - № 11. - С. 20-25.

25. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у суч України. - 2003. - № 7. - С. 29-33.

26. Кожевников С. Н. Правомерное поведение и правонарушения. Сущность и содержание. Учебно-методическое пособие по курсу «Общая теория права». «Общество», 2001. - 71 с.

27. Кондратьев Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000. - №2. - С. 40-44.

28. Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права / Р.Корнута // Право України.- 2007.- 7.- С. 19-21.

29. Косарев А. И. Вариантность развития в истории досоциалистических типов права // Советское государство во и право. - 1986. - №5. - С. 34-38.

30. Крашенинникова Н. А. Цивилизационные подходы к изучению истории государства и права // Методологические проблемы правоведения. М., 1994. - С. 47-49.

31. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. - 288 с.

32. Лисенков С. Л. Тлумачення (інтерпретація) норм права: причини необхідності, види та способи / С. J1. Лисенков // Законодавство України.

Науково-практичні коментрі.- 2006.- 5.- С.3-9 33. Львова О. Л. Право живе та дієве (про ціннісні орієнтації права) / О. Л. Львова // Часопис Київського університету права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2007.- 1.- С.11-17. 34. Луць Л. А. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти // Право України. - 2002. -№ 12- С. 7-10. 35. Майстренко О. В. Роль тлумачень та роз'яснень законодавства / О. В. Майстренко // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2007.- 2.- С.110-118.

36. Макаренко Л. О. Реалізація правових приписів: загальнотеоретичні проблеми 11 Держава і право. Збірник наукових праць. Вип. 5, 2000. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького HAH України, Спілка юристів України, Вид. Дім "Юридична книга". - С. 3-9.

37. Макаренко Л. О. Формування правової культури особи / Л. О. Макаренко // Часопис Київського університету права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2005.- 3.- С. 21-26.

38. Маличок К Формування правосвідомості українців на етапі демократизації України К. Маличок // Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2007.- 5.- С. 121-122.

39. Малька А. В. Законный интерес и юридическая обязанность / Л. В Мальто»

B. В. Субочев // Государство и право.- 2007.- 2.- С.31-36 40. МаяькоА. В. Стимулы и ограничения в праве: Монография Л. В. Мальке,- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристь, 2004.- 250 с.

41. МанькоД Правоприменеие в механизме действия права / Д.Манько. И I ловнюк // Юридический вестник.- Одесса: Юридична література, 2005.- 3.- С 62-66.

42. Мартинюк Т. Розвиток поняття правовсвідомості в період грапсформаии

українського суспільства / Т. Мартинюк // Право України,- 2007,- 2.- С. 26- 31.

43. Марченко М. Н. Источники права: Учебное пособие / М. Н. Марченко - М: Проспект, 2005.- 760 с.

44. Мельник О. М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності / Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 К., 2004.

45. Михайлович Д. М. Толкование закона. - X.: Изд-во ун-та внутренних дел, 2004. - 198 с.

46. Мідзяновська В. Судовий прецедент: структура, види / В. Мідзяновська // Право України.- 2006.- 6.- С.119-123.

47. Мурашова С. А. Проблемные аспекты современного правопонимания / С.

А.Мурашова // История государства и права.- М.: Юрист, 2003.- 6.- С.11-12.

48. Наливайко О. /. Функції права: поняття, класифікація, генезис / О. І.Наливайко // Часопис Київського університету права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2004.- 3.-C. 13-18.

49. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання / М. Новікова // Право України.- 2006.- 9.- с. 34-38. 50. Оборотов Ю. М. Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти. - Од.: Юрид. літ., 2001. - 157 с.

51. Оніщенко Н. М, Лощихін О. М. Функції права: значення, сутність, система // Часопис Київського університету права. - 2004. - №2. - С. 9-13.

52. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. - К., 2002. - 352 с.

53. Оніщенко Я. М. Система права та система законодавства: співвідношення та перспективи розвитку // Держава і право. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2002. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, Вид. Дім "Юридична книга". -С. 8-16.

54. Павлиіиин О. Правозастосування як об"єкт філософсько-правових досліджень І О. Павлишин // Право України.- К.: Ін Юре, 2004. - 8.- С. 21-25.

55. Попаян Р. А. Христианские корни современного права / Р. А. Папаян.- М. Издательство, 2002.- 416 с.

56. Пархоменко Н. Ж Джерела та форми права як категорії права: до постановки проблеми / Н. М.Пархоменко // Часопис Київського університету права - К.: Ін-т держави і права ім, В. М. Корецького, 2006.- 4.- С. 16-20.

57. Пархоменко Н. М Система джерел права: ознаки, властивості та зміст і Н.М.Пархоменко // Часопис Київського університету права.- К.: Іи-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2007.-3.- С.8-12.

58. Петровцій С/. Психологічна школа права: зміст, значення і а вплив на формуваю** юридичної психології // Держава і право. Збірник наукових праць. Вип. 8. 2000. держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, Спілка юристів України. "Юридична книга". - С. 41-48.

59. Петровцій С. 7. Соціологічна школа права: багатоманітність концепцій та їх роль у забезпеченні ефективності правових досліджень // Держава і право. Збірник наукових праць. Вип, 7, 2000. - К.: Інститут

держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, Спілка юристів України,

Вид. Дім "Юридична книга". - С. 49-58.

60. Петровцій СЛ. Генезис вітчизняного праворозуміння // Держава і право. Збірник наукових праць. Вип. 6, 2000. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, Спілка юристів України, Вид. Дім "Юридична книга". - С. 10-18.

61. Плавич В. Проблеми сучасного праворозуміння В. Плавич // Юридична Україна.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 8.- С. 4-9.

62. Принципы юридической ответственности // Р. JI. Хачатуров (ред.). -

Тольятти, 2001. - 202 с.

63. Проблеми формування національної правової культури // М. К.

Подберезький, М. П. Васильєва, А. К. Яковенко. - X.: TOB «ЕДЕНА», 2003.1168

64. Рабінович П. М. Основні права людини: поняття, класифікація, тенденції // Український часопис прав людини, — 1995. - №1. - С. 14-22.

65. Рабінович П. Сутність праворозуміння / П. Рабінович // Право України.- 2007,- С. 3-7.

66. Рабінович 77. Сучасне європейське праворозуміння / П. Рабінович ЇЇ Право України.- 2006.- 3.- С. 4-6.

67. Рожкова Л. П. Принципы и методы типологии государства и права. Саратов. 1984. - 194 с.

68. Самохвалов В. В. Законність: основні аспекта та сфери прояву // Держава і право. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2001. j§ К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького HAH України, Спілка юристів України, Вид. Дім "Юридична книга". - С. 44-50.

69. Селіванов В. Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. - 2000. - № 10. ~ С. 10-20.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ»
ОСНОВНА

 1. Дахно І.І. Історія держави і права: Навч. посіб.-довідник для студ. вищ. навч. закл./ І.І.Дахно. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 408 с.

 2. Заруба В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб. / В.М.Заруба. – К.: Істина, 2006. – 416 с.

 3. Захарченко П.П. Історія держави і права України: Підручник / П.П.Захарченко. – К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 4. Іванов В. Історія держави і права України: Навч. посібник / В.Іванов.- К.: Атіка, 2007. – 728 с.

 5. Іванов В. Історія держави і права України: Навчальний посібник / В.Іванов.- К.: Атіка, 2003. – 416 с.

 6. Історія держави і права України: Підручник / за ред. А.С. Чайковського.- К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.

 7. Історія держави і права України: Підручник / За ред. А.С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 384 с.

 8. Історія держави і права України: Підручник/ За ред. Чайковського А.С. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

 9. Історія держави і права України: У 2-х т.:Академічний курс: Підручник. Т.1 / За ред. Тація В.Я., Рогожина А.Й.- К: Ін Юре, 2000. – 648 с.

 10. Історія держави і права України: У 2-х т.:Академічний курс: Підручник. Т.2 / За ред. Тація В.Я., Рогожина А.Й.- К: Ін Юре, 2000. – 580 с.

 11. Кузьминець О. Історія держави і права України / О.Кузьминець, В.Калиновський; а ред. проф. Я.Ю. Кондратьєва. – Вид. 2-ге, доп. – К.: Україна, 2002.

 12. Кульчицький В.С. Історія держави і права України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.С.Кульчицький, Б.Й.Тищик. – К.: Ін Юре, 2007. – 624 с.

 13. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Атіка, 2006. – 352 с.

 14. Музиченко П. Історія держави іправа України: Навчальний посібник / П.Музиченко. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання, 2001. – 429 с.

 15. Музиченко П.П. Історія держави і права України в питаннях і відповідях: Навч. посіб. для підготовки до іспитів. Ч.І / П.П.Музиченко, Н.І.Долматова; П.П. Музиченко, Н.І. Долматова.- Х: Одіссей, 2006. – 256 с.

 16. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471 с.

 17. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. / П.П.Музиченко. – К.: Знання, 2006. – 437 с.

 18. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник / П.П.Музиченко. – К.: Знання, 1999. – 662 с.

 19. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник / П.П.Музиченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2000. – 662 с.

 20. Орленко В.І. Історія держави і права України: посібник для підготовки до іспитів/ В.І.Орленко, В.В.Орленко; В. І. Орленко, В. В. Орленко. – 3-тє вид., доповн. та перероб. – Київ: Паливода А.В., 2008. – 164 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Програма та плани семінарських занять з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн”/ укладачі
Програма курсу «теорія держави І права» icon3 Виникнення І розвиток держави І права США
Значення історії держави І права як науки та її місце її в системі юридичних дисциплін
Програма курсу «теорія держави І права» iconТеорія та історія держави І права. Філософія права Л. В. Міхневич людмила Володимирівна Міхневич
Людмила Володимирівна Міхневич, заступ­ник завідувача кафедри юридичного факульте­ту Київського національного економічного університету...
Програма курсу «теорія держави І права» iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв:...
Програма курсу «теорія держави І права» iconРобоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу...
Програма курсу «теорія держави І права» iconВимоги з курсу «Методика викладання музичної літератури» для студентів ІІ курсу (спеціалізація «Теорія музики») заочної форми навчання викладач Соловей Л. М. І-е півріччя /3-й семестр
Планування навчального процесу. Навчальна документація. Навчальний план І навчальна програма. Складання календарно-тематичних та...
Програма курсу «теорія держави І права» iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Програма курсу «теорія держави І права» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»
Теорія І методика розвитку мови як наука. Предмет, об’єкт, зміст, завдання дошкільної лінгводидактики як наукової дисципліни. Міждисциплінарні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка