Програма курсу «теорія держави І права»Сторінка4/5
Дата конвертації12.11.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

НОРМАТИВНА


 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст.141.

 2. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик // Конституция (Основной Закон) СССР. Конституции (Основные законы) Союзных и Автономных Советских Социалистических Республик. – М.: Юриздат, 1951. – С. 3-31.

 3. Конституция (Основной Закон) Украинской Советской Социалистической Республики // Конституция (Основной Закон) СССР. Конституции (Основные законы) Союзных и Автономных Советских Социалистических Республик. – М.: Юриздат, 1951. – С. 63-91.

 4. Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік: Прийнята позачерговою сьомою сесією Верховної Ради СРСР дев’ятого скликання 7 жовтня 1977 року. – К.: Політвидав України, 1979. – 46 с.

 5. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Прийнята позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР дев’ятого скликання 20 квітня 1978 року. – К.: Політвидав України, 1979. – 68 с.

 6. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. - № 31. – Ст.429.

 7. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. – Ст.502.

 8. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 27-28. – Ст.180.

 9. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 8. – Ст.56.

 10. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 49. – Ст.272.

 11. Про арбітражний суд: Закон Української РСР від 4 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1991. - № 36. – Ст.469.

 12. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 25. – Ст.146.

 13. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 36-37. – Ст.243.

 14. Про адвокатуру: Закон України від 1 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 9. – Ст.62.

 15. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України – 1991. - № 53. – Ст.793.

 16. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1991. - № 4. – Ст.20.

 17. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 27. – Ст.382.

 18. Про Прикордонні війська України: Закон України від 18 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України – 1991. - № 51. – Ст.735.

 19. О внесении до ведома республик законодательства об устройстве судов союзных республик, принятие гражданского, криминального и процессуальных кодексов: Закон СССР от 11 февраля 1957 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1959. – № 1. – Ст. 12.

 20. О Совете Министров СССР: Закон СССР от 5 июля 1976 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1978. – № 28. – Ст. 436.

 21. Об основах криминального законодательства Союза ССР и союзных республик: Закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1959. – № 1. – Ст. 6.

 22. Кримінальний кодекс Української РСР: Схвалений Верховною Радою Української РСР від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 14.

 23. Кримінально-процесуальний кодекс Української РСР: Затверджений четвертою сесією Верховної Ради УРСР п’ятого скликання 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

 24. Концепція судово-правової реформи в Україні: Затверджена Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. – Ст.426.

 25. Концепція адміністративної реформи в Україні: Затверджена Указом Президента України від 22 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 21. – Ст.7616.

 26. Програма розвитку державної служби на 2005-2010 рр.: Затверджена Кабінетом Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 23. – Ст.1554.

 27. Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1959. – № 1. – Ст. 12.

 28. Повість минулих літ (Витяг) // Давня історія України: Цит. праця. – С.203-205.

 29. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. – К., 1997.

 30. Статут Великого Княжества Литовского1588 года. – Минск, 1989.

 31. Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. – Минск, 1960.

 32. Судебник Казимира. – Вильнюс, 1967.  ДОДАТКОВА 1. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Пам'ятки історії держави і права України. Київська Русь / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Кафедра теорії та історії держави і права. – К., 2003. – 60 с.

 2. Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах // Право України. – 2002. - № 8. – С.37 - 41.

 3. Борщак І., Мартель Р. Іван мазепа: Життя й пориви великого гетьмана / Автор. пер. з франц. М. рудницького. – К.: Вид-во СП “Свенас”, 1991. – 136 с.

 4. Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V ст. перед Христом. – К.: Фірма “Довіра”, 1992. – 71 с.

 5. Гуз А.М. Історія держави і права України. Джерела права періоду Київської Русі: Навч. посіб. / А.М.Гуз. – К: КНТ, 2007. – 72 с.

 6. Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.: Зб. док-тів. – К., 1993 р.

 7. Документи Богдана Хмельницького 1648-1657 р. – К., 1961 р.

 8. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К.: Товариство “Знання” України, 1991. – 48 с.

 9. Закони України, спрямовані на реалізацію судово-правової реформи. – Офіц. вид. – К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2001. – 191 с.

 10. Законодавчі акти Української РСР. – К., 1963. – Т. 1-7.

 11. Запорожці: До історії козацької культури / Упорядники І. Кравченко та Ю. Іванченко. – К.: Мистецтво, 1993. – 400 с.

 12. Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VІІІ ст. – початок ХІV ст.) / В.М.Заруба. – К.: Істина, 2007. – 128 с.

 13. Звід законів Української РСР. – К.: Політвидав України, 1982.- Т.1 – 503 с.

 14. Звід законів Української РСР. – К.: Політвидав України, 1985. - Т. 2. – 536 с.

 15. Звід законів Української РСР. – К.: Політвидав України,1986. – Т. 3.– 809 с.

 16. Звід законів Української РСР. – К.: Політвидав України, 1986. – Т. 8.– 890 с.

 17. История государства и права СССР : В 2-х ч. / Под ред. О.И. Чистякова и Ю.С. Кукушкина. – М.: Юрид. лит., 1971. – Ч. 2. – 431 с.

 18. История государства и права Украинской ССР. – К.: Наукова думка, 1976. – 759 с.

 19. История советской милиции: В 2-х т. / Под ред. Н.А. Щелокова. – М.: Акад. МВД СССР, 1977. – Т.2: Советская милиция в период социализма ( 1936-1977 гг. ). – 338 с.

 20. Іванченко Р.П. Київська Русь: початки Української держави: Посібник з історії. – К.: Просвіта, 1995. – 96 с.

 21. Історія держави і права Української РСР (1917-1960). – К.: Акад. наук УРСР, 1961. – 730 с.

 22. Історія держави і права Української РСР: В 2-х т. / Ред. колегія: В.М. Бабій (відп. ред.) та інші.- К.: Наукова думка, 1967. – Т. 2: 1937-1967 рр.– 428 с.

 23. Історія держави і права України: Хрестоматія / За ред. Шевченка О.О. – К., 1996.

 24. Історія державності України: Експерементальний підручник / За заг. ред. О.М. Бандурки, О.Н. Ярмиша. – Х.: Одіссей, 2004. – 608 с.

 25. Історія українського права / За ред. О.О.Шевченка. – К.: Олан, 2001. – 214 с.

 26. Карасевич А.О., Лисенко Л.Г. Київська Русь: історія політичної думки та її джерела: Навч. посіб. / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – К. : Науковий світ, 2002. – 215 с.

 27. Конституційні акти України 1917-1920: Невідомі конституції України. – К., 1992.

 28. Конституция УССР: реализация ее принципов и норм / М.И. Козюбра, В.В. Оксамытный, Р.К. Давыдов и др.; Отв. ред. А.П. Таранов; АН УССР, Ин-т государства и права.- К.: Наукова думка, 1988. – 327 с.

 29. Кальченко С. Щодо необхідности уважного врахування європейських стандартів при підготовці реформи судової системи: Питання створення довершеної інфраструктури, що забезпечує потреби судової влади // Юридичний журнал. – 2006. - № 11. – С.112-113.

 30. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України: Судова система України в її сучасному вигляді // Право України. – 2003. - № 12. – С.20 - 24.

 31. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України: До судово-правової реформи // Право України. – 2003. - № 12. – С.20-24.

 32. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України: Події. Факти. Дати: АТ “ТАРНЕКС”, МП “ВЕТА”, 1992. – 200 с.

 33. Куйбіда, Роман Олексійович. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи / Відп. ред. І.Б.Коліушко; Центр політико-прав. реформ. – К.: Атіка, 2004. – 286 с.

 34. Лащенко Р.М. Лекції по історії українського права / Р.М.Лащенко. – К.: Україна, 1998. – 254 с.

 35. Левицька Н.М. Київська Русь та її місце у світовій історії: Конспект лекцій з дисципліни “Історія України” для студ. усіх спец. денної та заоч. форм навчання / Національний ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2005. – 24 с.

 36. Макаренко Є.І. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. / Держ. мит. служба України. Акад. мит. служби України. – Дніпропетровськ, 2000. – 192 с.

 37. Малинський Г. Незалежна судова: Пробл. реформування судової системи України // Дзеркало тижня. – 2005. – 18-24 червня. – С.8.

 38. Матеріали міжнародної наукової конференції “Іван мазепа та його доба: історія, культура, національна пам’ять” (15-17 жовтня 2008 р., Київ-Полтава). – К.: Вид-во “Темпора”, 2008. – 486 с.

 39. Михайлов О. Правові основи розвитку судової системи України до 90-х років 19-го ст.: Історія розвитку судової системи. Аналіз функціонування судової системи України в контексті її реформування в умовах побудови правової держави та інтеграції у ЄС. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 7. – С.24-27.

 40. Міліція України: історичний нарис, портрети, події: Науково-попул. видання / За заг. ред. Ю.О. Смирнова; Кол. авторів: Ю.О. Смирнов, П.П. Михайленко, О.Д. Святоцький, М.І. Ануфрієв. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 888 с.

 41. Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства: Навч. посібник / Міжнародний фонд “Відродження”. – К. : Глобус, 1996. – 224с.

 42. Національна академія внутрішніх справ України: люди, події, факти (1921-2001). / Я.Ю. Кондратьєв, О.Ф. Гіда, О.С. Гордецький та ін. – К.: НАВСУ, 2002. – 308 с.

 43. Петров И.В. Государство и право древней Руси: Монография / И.В.Петров. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2003. – 413 с.

 44. Правовий звичай як джерело українського права ( ІХ-ХІХст.)/ За ред. І.Б. Усенка. – К: Наукова думка, 2006. – 280 с.

 45. Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

 46. Руська Правда: Посібник із законодавства Київської Русі / О.Д. Брайченко (упоряд.,пер.з давньоруськ.). – Кіровоград, 1995. – 43 с. Т.4: Київська Русь. – 351с.

 47. Саксонское зерцало. Памятник, коментарии, исследования / Отв. ред. В.М. Корецкий. – М., 1985.

 48. Сборник законов Украинской ССР и указов Президиума Верховного Совета Украинской ССР: 1938-1979: В 2-х т. / Сост. З.К. Калинин; Под ред. Я.Я. Колотухи и Ф.Г. Бурчака. – К.: Политиздат Украины, 1980. – Т. 1. – 740 с.

 49. Сборник законов Украинской ССР и указов Президиума Верховного Совета Украинской ССР: 1938-1979: В 2-х т. / Сост. З.К. Калинин; Под ред. Я.Я. Колотухи и Ф.Г. Бурчака. – К.: Политиздат Украины, 1980. – Т. 2. – 648 с.

 50. Сборник постановлений Пленума Верховного суда СССР 1924-1963. – М.: Известия, 1964. – 479 с.

 51. Свод законов СССР. – М.: Политиздат, 1985. – Т. 10. – 720 с.

 52. Селіванов М.П. Проблемні питання формування суддівського корпусу та можливі шляхи їх вирішення: Щодо проблеми формування суддівського корпусу // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - № 2. – С.5-8.

 53. Сердюк В. Концепція розвитку правосуддя і реформування судової системи: окремі аспекти: Щодо реформування судової системи в Україні // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 8. – С.41-45.

 54. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української Конституції. – К., 1993.

 55. Собрание Малоросійских прав 1807 г. – К., 1992.

 56. Справочник по законодательству для работников органов прокуратуры, суда и министерства внутренних дел. – М.: Юрид. лит., 1971. – Т. 1. – 959 с.

 57. Справочник по законодательству для работников органов прокуратуры, суда и министерства внутренних дел. – М.: Юрид. лит., 1971. – Т. 2. Ч. 1. –382 с.

 58. Справочник по законодательству для работников органов прокуратуры, суда и министерства внутренних дел. – М.: Юрид. лит., 1972. – Т.2. Ч.2. – 710 с.

 59. Справочник по законодательству для работников органов прокуратуры, суда и министерства внутренних дел. – М.: Юрид. лит., 1973. – Т. 5. – 854 с.

 60. Судова реформа в Україні: Проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2002 р., Харків / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого та ін.; Редкол.: В.В.Сташис (голов. ред.) та ін. – Х.; К.: Юрінком Інтер, 2002. – 285 с.

 61. Судові та правоохоронні органи України: Зб. законодав. та нормат. актів / Київ. ін-т внутр. справ при НАВСУ; Упоряд.: О.В.Терещук та ін. – К.: Паливода, 2003. – 456 с.

 62. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: (Доновітній час): Навч. посіб. / І.Я.Терлюк. – К.: Атіка, 2006. – 400 с.

 63. Українська центральна рада. Документи і матеріали у двох томах. Т 1. – К .: Наукова думка. – 1996. – 587 с.; Т 2. – К.: Наукова думка. – 1997. – 421с.

 64. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х томах / За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1997.

 65. Шостенко І.І. Російсько – український термінологічний словник з історії держави і права/ І.І.Шостенко, О.І.Шостенко / І. І. Шостенко, О. І. Шостенко. – Київ: МАУП, 2003. – 64 с.

 66. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків у трьох томах: Т 1. – К .: Наукова думка, 1990. – 583 с.; Т 2. – К.: Наукова думка, 1990. – 557 с.; Т 3. – К.: Наукова думка, 1990. – 540 с.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Основна


 1. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2008.

 2. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Одеська національна юридична академія. — 5-е вид., перероб. І доп. — К.: Істина, 2005.

 3. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. - М.: Изд-во НОРМА, 2000.

 4. Захарченко П.П., Ковалевсъка О. О., Кузьминецъ О. В. Історія держави і права зарубіж­них країн: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К.: Університет «Україна», 2005.

 5. История государства и права зарубежных стран: Учебник для юрид. фак. и инст. / Под общ. ред. проф. П. Н. Галанзы.— Т. 1— М: Юрид. лит-ра, 1963; Т. 2.— М.: Юрид. лит-ра, 1969.

 6. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ред. О. М. Джужі. — К., 2000.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів /В. І. Орленко, В. В. Орленко. -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. - 244 с.

 8. Кащенко С. Загальна історія держави і права. — К., 2006.

 9. Крестовская И.Н. История государства и права зарубежных стран: Практикум.— X.: Одиссей, 2002.

 10. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник.— 4-е вид., доп. — К.: Атіка, 2004.

 11. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підруч. для студ. юрид. снец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Академія правових наук України. — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

 12. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вищих за­кладів освіти. — К.: Каравела, 2004.

 13. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. У 2 т.— Т. 1—2 / За ред. В. Д. Гончаренка. — К.: ІнЮре, 1998.

 14. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. для студ. юридичних спец, вищ, закл. освіти / В. Д. Гончаренко (ред.), В. Д. Гончаренко (упоряд.). - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.

 15. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія. — К.: Вентурі, 1995.

 16. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для сту­дентів юридичних вузів та факультетів. — К.:Вентурі,1995; 2-е вид. переробл. і доп. — К.: Орлан, 2003.

Додаткова


 1. Аннерс Е. История европейского права: Пер. со швед.) / Ин-т Европы. — М.: Наука, 1996.

 2. Батыр К. И. История феодального государства Франции. — М, 1975.

 3. Батыр К. История государства и права Франции периода буржуазної революции 1789— 1794 гг. — М., 1984.

 4. Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. — М., 1965,

 5. Белъсон Я. М, Ливанцев К. Е. История государства и права США. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982.

 6. Беляева Г. Я., Ливанцев К. Е. Государство и право Англии (1640—1871 гг.) и Франции (1789—1871 гг.). — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967.

 7. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. — М.: МГУ, 1998.

 8. Бирюков Ю. М. Государство и право Древнего Рима. — М., 1969.

 9. Боботов С. В. Наполеон Бонапарт — реформатор и законодатель. — М, 1998.

 10. Большаков О. Г. История Халифата: В 2 т. — Т. 1—2. — М, 1989.

 11. Бромхед Литер. Эволюция британской конституции. — М: Юрид. лит., 1978

 12. Васильев Л. С. История Востока: В 2 т. —Т. 1—2. — М., 1993.

 13. Вестминстерские статуты. - М: Юрид. изд-во, 1948.

 14. Властелины Рима: биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. — М 1992.

 15. Воробьев М. Японский кодекс «Тайхо ёро рё» (VII в.) и право раннего средневековья. — М., 1990.

 16. Волков И. Законы Вавилонского царя Хаммурапи. — М., 1914.

 17. Вопросы государства и права во французской буржуазной революции XVIII в.— М.: Юриздат, 1940.

 18. Всеобщая история государства и права / Под ред. К. И. Батыра. — М..Былина, 1996; М.: Юристъ, 1999.

 19. Галанза П. И. Государство и право Древнего Рима. — М., 1969.

 20. Галанза П. Н. Феодальное государство и право, — М, 1963.

 21. Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. — М, 1989.

 22. Громаков В. С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим). — М, 1986.

 23. Громаков Б. С. История буржуазного государства и права в период общего кризиса капи­тализма; США, Великобритания, Франция, довоенная Германия, Италия, ФРГ и Япония. — М.: Изд-во ВЮЗИ, 1967.

 24. Громаков Б. С, Лысневский Э. В. История государства и права США (1870—1917). — Ро­стов: Изд-во Ростовск. ун-та, 1973.

 25. Давид Р., Жофре-Спинозы К. Основные правовые системы современности. — М, 1997.

 26. Давид Р. Основные правовые системы современности / Вступительная статья Тумано­ва В. А. — М.: Прогресс. 1998.

 27. Драбкин Я. С. Становление Веймарский республики. — М.: Наука, 1978.

 28. Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья. Шумер. — М, 1959.

 29. Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая / Пер с кит. — М.: Изд-во полити­ческой, лит-ры, 1988.

 30. Желубовская Э. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции. — М.: Изд-во АН СССР, 1956.

 31. Жидков О. А. История государства и права Древнего Востока. — М., 1963.

 32. Загрядский Г. В. Правовые системы современности. — М., 1995.

 33. Зайчук О. Правовая система США (историко-теоретический анализ). — К., 1992.

 34. Зюбанов О., Попов В. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной ста­рины.— Воронеж,2000.

 35. Ильинский И. ЕЕ Система органов власти и управления ФРГ. — М.: МГИМО, 1977.

 36. Инако Цунэо. Современное право Японии / Пер с япон. — М.: Прогресс, 1981.

 37. Институции Юстиниана / Ред. В. Томсинов. — М., 1998.

 38. История буржуазного конституционализма. XVII—XVIII. — М., 1983.

 39. Исаев, И.А. История государства и права России: учеб. пособ. - М.: ТК Велби, 2006. – 336 с.

 40. История государства и права России: учеб. / В.М. Клеандроав, Р.С. Мулукаев и др.; под ред. Ю.П. Титова. – М.: ТК Велби, 2005. – 544 с.

 41. Каленский В. Г. Билль о правах в конституционной истории США. — М: Юрид. лит., 1983.

 42. Каппелер А. Россия - многонациональная империя: Возникновение. История. Рас­пад. — М., 2000.

 43. Карлейль Т. История французской революции. — М.: Мысль, 1991.

 44. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки. — К.: Веселка, 1993.

 45. Катрич В. М. Історія рабовласницької держави і права стародавньої Греції.— К.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1969.

 46. Катрич В. М. Держава і право стародавнього Риму. — К.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1974.

 47. Кечекьян С. Ф. Государство и права Древней Греции. — М., 1966.

 48. Китайская Народная Республика: законодательные акты 1984— 1988 гг. / Пер. с кит. / Под ред. Л. М. Гудошникова. — М.: Прогресс, 1989.

 49. Колобова К. М. Возникновение и развитие Афинского государств. — М., 1958.

 50. Конституция США: История и современность. — М.: Юрид. лит., 1988.

 51. Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Европе. — М. 1963.

 52. Косарев А. И. Римское право. — М, 1989.

 53. Кострицина (Крашенинникова) Н.А. Ограничение гарантий неприкосновенности лич­ности в английском праве: Habeas Corpus Act 1679 года и чрезвычайное законодательство. — М.: Госюриздат, 1957.

 54. Кошеленко А. Г. О некоторых проблемах становления и развития государственности в Древней Греции // От доклассовых обществ к раннеклассовым. — М., 1987,

 55. Крашенинникова Н. История права Востока: Курс лекций. — М., 1994

 56. Круглоголов М. А. Государственный строй современной Франции: Четвертая республи­ка. — М.: Изд-во АН СССР, 1958.

 57. Круглоголов И. А. Президент Французской республики. — М: Наука, 1980.

 58. Круглоголов И. А. Парламент Французской республики. — М.: Наука, 1988.

 59. Крылов Б, С, Парламент буржуазного государства. — М: Юрид. лиг., 1963.

 60. Кудрявцев М. К. Кастовая система в Индии. — М., 1992.

 61. Куманин Е. В. Юридическая политика и правовая система Китайской Народной Респуб­лики. — М., 1999.

 62. Куценков А. А. Эволюция индийской касты. — JVL, 1992.

 63. Кычанов Е. Основы средневекового китайского права (VII—XIII вв.). — М, 1986.

 64. Лавровский В. М., Барг М.А. Английская буржуазная революция.— М: Изд-во АН СССР, 1958.

 65. Лапина 3. Учение об управлении государством в средневековом Китае. — М., 1999.

 66. Лапова Р. А. Ноябрьская революция 1918 г. В Германии и образование Веймарской рес­публики (1918—1919 гг.). — Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1962.

 67. Лебек Ст. Происхождение франков. V—IX вв.: Пер. с франц. — М., 1993.

 68. Ливанцев К. Е. История буржуазного государства и права. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986.

 69. Ливий Тит. История Рима от основания города: В 3 т. — Т. I. — М.. 1989; Т. 2. М 1992.

 70. Липшиц Е. Э. Право и суд в Византии в IV—VIII вв. — Л., 1976.

 71. Липшиц Е. Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в XI—XI вв. — Л.: ЛГУ, 1981

 72. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870—1917).— Рос­тов: Изд-во Ростовск. ун-та, 1975.

 73. Лисневский Э.В. История феодального государства и права Англии.— Ростов н/Д, 1981.

 74. Лубський В. /., Борис В. Д. Мусульманське право: курс лекцій. — К.: Вілбор, 1997.

 75. Лурье И. М Очерки древнеегипетского права. XVI—X вв.: Памятники и исследова­ния. — М., 1960.

 76. Маяк И. Рим первых царей. Генезис римского полиса. — М., 1963.

 77. Манфред А. 3. Великая французская буржуазная революция XVIII века (1789—1794 it). — М.: Политиздат, 1956.

 78. Молчанов Н. Н. Четвертая республика. — М., 1963.

 79. Музиченко П. Методологічні принципи та методи пізнання історико-правових явиш / Юридична освіта і правова держава. — Одеса, 1997.

 80. Мусульманское право. — М.: Инст-т гос-ва и права ИГПАН, 1984.

 81. Нечай Ф. М. Образование Римского государства. — Мн., 1972.

 82. Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. — М., 1972.

 83. Новый уголовный кодекс Франции / Пер. с франц. —М., 1993.

 84. Образование раннефеодального государства в Европе. — М., 1963.

 85. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права: Учебник: В 2 т. Т. 1—2. — М.: Остожье, 1998.

 86. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. Руков. авт. коллектива д. юр. наук В. В. Залеский. — М.: Норма, 2000.

 87. Перетерский И. О. Всеобщая история государства и права. — 4. 1. — Вып. 2: Древний Рим. —М, 1954.

 88. Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. — М., 1956.

 89. Полонский Н. Н. Уголовное право и уголовный суд Англии. — М., 1967.

 90. Покровский И. А. История римского права. — СПб., 1998.

 91. Попов К. Законодательные акты средневековой Японии. — М., 1984.

 92. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. Сухарев А. Я. — М.: Норма, 2001.

 93. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки Под ред. А. И. Рогожина и Н. Н. Страхова. — Харьков, 1981.

 94. Розанов Г. Германия под властью фашизма (1933—1939). — М., 1964.

 95. Рогожин A.M., Страхов Н.Н. История государства и права рабовладельческого Ки­тая. — М., 1960.

 96. Савельев В. А. Германское гражданское уложение. — М.: ВЮЗИ, 1983.

 97. Савельев В. А. Гражданский кодекс Германии. — М.: ВЮЗИ, 1994.

 98. Саксонское зерцало: памятник, комментарии, исследования. Перевод. / Отв. ред. В. М. Корецкий. — М.: Наука, 1985.

 99. Салическая правда: Пер. проф. П. Н. Грацианского / Под ред. проф. В. Ф. Семенова. — М., 1950.

 100. Самозванцев А. М. Правовой текст драхмашастри. — М., 1991.

 101. Свод законов «Тайхо Риду рё» 702—718 гг. / Отв. ред. А. Искендерова. - М., 1989.

 102. Соколова А. Варварские правды. — Чита, 1969.

 103. Соловьев С. Раннегреческая тирания (к проблеме возникновения государства в Гре­ции). — М., 1964.

 104. Страхов Н. Н. Возникновение государства и права. — Харьков: Изд. Харьк. юрид. ин-та, 1954.

 105. Страхов Н. И. Основные закономерности становления буржуазного государства и права Англии, Франции, Германии и Северной Америки. —Харьков, 1978.

 106. Страхов М. М. Основні закономірності становлення буржуазної держави і права у про­відних країнах Європи і в Північній Америці. — К.: УМК ВО, 1981.

 107. Страхов М, Солодовнік І. З історії прийняття Кримінального кодексу Японії 1907 року /У Вісник Академії правових наук. — 1999. — № 3.

 108. Серебренников В. П. Конституционное право Франции. — Минск: Изд. БГУ. 1976.

 109. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. — М., 1986.

 110. Тшцик Б. Історія держави і права Німеччини (1918—1945 pp.). — Львів, 1973.

 111. Тойнби А. Постижение истории. — М., 1991.

 112. Тищик Б. И. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навчальний посібник. — Т. 1: Історія держави і права країн Стародавнього Сходу і Стародавньої Греції. — Львів: СПОЛОМ. 1999.

 113. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навчальний посібник: Львів: СПОЛОМ, 1999.— Т. 2. Історія держави і права Стародавнього Риму.— Львів: СПОЛОМ, 1999.

 114. Уолкер Р. Английская судебная система / Пер. с англ. Т. В. Апаровой. — М.: Юрид лит., 1980.

 115. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. — К., 1994.

 116. Французский гражданский кодекс 1804 года: Пер. И. С. Перетерского.— М.: Юрид. изд-во, 1941.

 117. Французский уголовный кодекс 1810 года: Пер. Н. С. Лапшиной. — М.: Юриздат, 1947.

 118. Харитонов Є. О, Історія приватного права Європи: Східна традіція.— Одеса, Юрид. літ., 2000.

 119. Харитонов С. О. Історія приватного права Європи: Західна традіція. — Одеса, 2001.

 120. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. академ. В. М. Корецкого. — М.: Госюрид., 1961.

 121. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: для вузов по спец. «Пра­воведение» / Под ред. и с предисл. 3. М. Черниловского. — М., 1984; 2-е изд. — М., 1994.

 122. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и Новейшее время / Составитель Н. А. Крашенинникова. — М.: Зерцало, 1999.

 123. Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права, очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческом, феодальном и буржуазном государствах. СПб, 1995.

 124. Черниловский 3. М. История феодального государства и права. Учеб. пособие. — М, 1959.

 125. Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права: (Ист. гос-ва и права заруб, стран): Учебник для вузов по спец. «Правоведение». 2-е изд. перераб. и доп.— М.: Высшая школа, 1983; 3-е изд. — М„ 1996; М: Юристь, 2000.

 126. Шитова К. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. — Л., 1991.

 127. Эволюция современного буржуазного государства и права. — К.: Наукова думка, 1991.

 128. Юзовская А. Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII—XX). — СПб., 1996.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Програма та плани семінарських занять з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн”/ укладачі
Програма курсу «теорія держави І права» icon3 Виникнення І розвиток держави І права США
Значення історії держави І права як науки та її місце її в системі юридичних дисциплін
Програма курсу «теорія держави І права» iconТеорія та історія держави І права. Філософія права Л. В. Міхневич людмила Володимирівна Міхневич
Людмила Володимирівна Міхневич, заступ­ник завідувача кафедри юридичного факульте­ту Київського національного економічного університету...
Програма курсу «теорія держави І права» iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв:...
Програма курсу «теорія держави І права» iconРобоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу...
Програма курсу «теорія держави І права» iconВимоги з курсу «Методика викладання музичної літератури» для студентів ІІ курсу (спеціалізація «Теорія музики») заочної форми навчання викладач Соловей Л. М. І-е півріччя /3-й семестр
Планування навчального процесу. Навчальна документація. Навчальний план І навчальна програма. Складання календарно-тематичних та...
Програма курсу «теорія держави І права» iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Програма курсу «теорія держави І права» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»
Теорія І методика розвитку мови як наука. Предмет, об’єкт, зміст, завдання дошкільної лінгводидактики як наукової дисципліни. Міждисциплінарні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка