Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини»Сторінка1/5
Дата конвертації01.07.2017
Розмір0,88 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5Навчальна програма

курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини»

(варіативний компонент)

для 5 – 8-х, 10 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Батинський А.В., Войтенко Н.М., Воропаєва В.В., Дубініна С.І., Клімова С.В., Костюк І.О., Мацегора З.М., Татаринов М.В., Ухань Н.І., Шелест Т.О., Юрчук Д.В.)
«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», протокол № 3 від 5 липня 2016 року (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 26.07.2016 № 2.1/12 – Г – 588)


Пояснювальна записка


Курс за вибором «Православна культура Слобожанщини» запроваджено з 01.10.2010 року в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів і форм власності Харківської області на виконання рішення LXI сесії V скликання Харківської обласної ради від 15 вересня 2010 року № 1835-V «Про внесення змін до регіональної Програми духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010–2015 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 17 червня 2010 року № 1709-V.

Також нормативно-правовою базою для запровадження в навчально-виховний процес курсу «Православна культура Слобожанщини» є Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, чинні положення з питань загальної середньої освіти та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України з питань національно-патріотичного виховання й розвитку особистості учнів.

Курс за вибором «Православна культура Слобожанщини» є неперервним і вкрай актуальним для опанування учнівською молоддю знаннями й уміннями духовно-морального спрямування, має культурологічну спрямованість, передбачає виховання поваги до духовної історії рідного краю, яка поєднує минуле, сучасне та майбутнє; толерантного ставлення до релігійних почуттів прихожан різних церков; формування вміння жити в полікультурному й багатоконфесійному суспільстві сучасної України, органічно доповнює пізнавальні, аксіологічні та виховні аспекти навчального курсу «Харківщинознавство», що викладається в 9 класі, та предмета «Етика», що вивчається в 5-х і 6-х класах (додаток № 13 до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 року № 664 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409»).

Окремі змістові складові навчальних тем цього предмета розкривають особливості історичного розвитку Православної Церкви в регіоні, що цілком відповідає «Рекомендації 1396 щодо релігії та демократії, ухваленою Парламентською Асамблеєю Ради Європи від 27 січня 1999 року».

Програма курсу «Православна культура Слобожанщини» має світський характер, упроваджується за вибором учнів та їхніх батьків. Зміст програми базується на світоглядних, історично обґрунтованих, культурних та освітніх цінностях, поєднанні історії України та рідного краю, православних культурних і морально-етичних цінностей заради цілісності світоглядних засад учнів.

Метою курсу є формування та розширення духовно-моральних якостей школярів; набуття соціальної, громадянської, духовної, етнокультурної компетентностей, що допоможуть їм мирно та продуктивно жити в поліетнічному, багаторелігійному та багатокультурному середовищі; формування в учнів патріотизму на основі логічного взаємопоєднання загальнонаціональної й регіональної (слобожанської) історії, культури, релігії, традицій та звичаїв українського народу, представників інших національностей, які проживають на території Слобожанщини як складової єдиної України.

Завданнями курсу є:


 • виховання підростаючого покоління ХХІ століття на гуманістичних засадах споконвічних загальнолюдських цінностей, які сформувалися впродовж понад двох тисячоліть розвитку християнського суспільства, та в умовах сучасного мультикультурного соціального й духовного світу Слобожанщини;

 • запобігання поглиблення бездуховності в молодіжному середовищі зокрема та в українському суспільстві взагалі в умовах гострих соціально-політичних, економічних, духовно-моральних загроз і викликів;

 • забезпечення історико-філософської, герменевтично-аксіологічної та морально-етичної складових навчально-виховного процесу в школі;

 • подальший розвиток громадянської, соціальної, духовної та етнокультурної компетентностей учнів;

 • формування у школярів релігійної толерантності та полікультурності, багатоперспективності на засадах діалогу культур.

Методологічною основою курсу є науково-методичні й дидактичні засади навчання за концентричним принципом з урахуванням особистісної освітньої траєкторії розвитку учнів, рівня інтелектуальних можливостей і спроможностей, психофізіологічних здібностей. В основу навчання покладено системно-діяльнісний та особистісно орієнтований підходи.

Важлива роль під час навчання учнів 5 – 8-х, 10 – 11-х класів предмета «Православна культура Слобожанщини» приділяється формуванню та (або) подальшому набуттю ними пріоритетних компетентностей, що є органічними складовими цього предмета: • громадянської (передбачає в особистості наявність таких здатностей: орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного та громадсько-духовного життя в Україні; застосовувати процедури й технології захисту інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян; виконувати громадянські обов’язки в межах місцевої громади й держави загалом; активно впроваджувати способи та стратегії взаємодії з органами державної влади на користь собі, як особистості, так і громадянському суспільству; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини й громадянина; робити свідомий вибір і застосувати демократичні технології прийняття індивідуальних і колективних рішень, ураховуючи інтереси й потреби громадян, представників певної спільноти, у тому числі й релігійної, суспільства та держави);

 • соціальної (наявність в особистості здатності аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, у тому числі й релігійних, визначаючи своє місце в ньому, та проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів і потреб різних соціальних груп, індивідів, відповідно до соціальних норм і правил, наявних в українському суспільстві; продуктивно співпрацювати з різними партнерами (представниками інших релігій та культур) у групі та в команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати взаємини та керувати власною соціальною поведінкою; застосовувати технології трансформації та конструктивного розв’язання конфліктів, досягати консенсусу; спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти та стратегії індивідуальних і колективних дій, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання; визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування; залежно від ситуації вміти емоційно налаштовуватися на спілкування з іншими представниками релігійних громад, організацій, представників інших культур і національностей);

 • духовної (передбачає сформованість в учнів основ прийняття загальнолюдських цінностей, норм моралі, прагнення до осягнення сенсу життя; здатність до самостійного морального пошуку (моральності); наявність життєвої позиції та власного життєвого кредо, що базується на історично сформованих цінностях (православних, католицьких, іудейських, мусульманських та ін.). Така компетентність формується завдяки бесідам, дискусіям, творчим проектам (роботам), дебатам), екскурсіям, акціям милосердя тощо;

 • етнокультурної (передбачає: сформованість в учнів знань про історію світу, рідної держави та особливості рідної (локальної або регіональної) історії в тісному взаємозв’язку з історією України, особливості рідної культури, її традицій та звичаїв; ціннісне ставлення до культурного спадку свого та інших етносів; полікультурність; толерантне ставлення до інших культур, їх представників; наявність прагнення до оволодіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною; обізнаність про вітчизняне мистецтво, мистецтво інших країн світу).

У 5-му класі завданнями курсу є:

  • поглиблення знань, набутих у класах початкової школи на уроках про духовний світ, основні моральні норми та культурні цінності населення Слобожанщини, як одного з великих за територіально-географічними розмірами регіону єдиної України;

  • ознайомлення учнів на основі науково-філософських підходів з історією розвитку православного християнства на землях Слобожанщини, православною духовною культурою, традиціями;

  • формування в учнів ключових понять, пов’язаних з історичним розвитком православної культури Слобожанщини;

  • створення оптимальних умов для глибшого самопізнання, розкриття та реалізації своїх творчих здібностей і таланту в позитивному річищі.

Для набуття учнями практичних навичок в опануванні програмового матеріалу курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» його програмою передбачено проведення навчальних екскурсій до пам’яток архітектури, історичних, історико-краєзнавчих, літературних, художніх музеїв (Харківського історичного музею, Харківського художнього музею, Пархомівського художнього музею, Національного меморіального комплексу «Висота маршала Конєва», храмів м. Ізюма, Художнього музею ім. І.Ю. Рєпіна в м. Чугуєві, храмових архітектурних комплексів м. Харкова й області, місцевих краєзнавчих музеїв, інших історико-архітектурних пам’яток регіону).

У 6-му класі завданнями курсу є:

 • поглиблення знань про духовний світ слобожан у межах християнських традицій, моральних норм і культурних цінностей, формування в учнів ключових понять, пов’язаних із православною культурою Слобожанщини;

 • розширення змісту тем, які учні розпочали вивчати в 5-му класі,

 • запровадження нових тем про полікультурні та багаторелігійні особливості регіону, окремі біблійні сюжети та їх зв’язок із повсякденним життям слобожан;

 • застосування під час занять міжпредметних зв’язків,

Для набуття учнями практичних навичок в опануванні програмового матеріалу курсу програмою передбачено проведення навчальних екскурсій до пам’яток православної архітектури, історичних, історико-краєзнавчих, літературних, художніх музеїв Харківщини.

У 7-му класі завданнями курсу є:

 • продовження набуття знань із культурної та духовної історії Слобожанщини як складових історико-географічного регіону єдиної України; подальше ознайомлення з основами православної та інших культур;

 • уведення нових тем: «Сучасна полірелігійна та багатокультурна Слобожанщина, «Православні засоби масової інформації Слобідського краю», «Християнські православні старожитності Слобожанщини», «Православні традиції в житті мешканців Слобідських козачих полків. Геральдичні аспекти», «Система християнських мотивів у літературній спадщині Г.С. Сковороди», «Православний(і) храм (храми) мого населеного пункту (села, міста). Домові церкви. Каплиці. Пам’ятки храмової архітектури народів інших вірувань та національностей», «Благочинництво, допомога нужденним у православній традиції слобожанського регіону», «Культуротворча діяльність Православної Церкви в слобідському регіоні», «Розвиток православної освіти на Слобожанщині та її вплив на суспільно-політичне і громадське життя мешканців регіону», «Святині православних церков і монастирів Слобожанщини: від минулого до сьогодення», «Відображення православного світу в образотворчому мистецтві Слобожанщини, України та інших європейських держав», «Джерела для формування полікультурних духовно-моральних цінностей особи, людини, громадянина» та ін.;

 • ознайомлення учнів із поняттями «багатокультурність», «полірелігійність», «релігійна толерантність», основними релігійними конфесіями, що існують у слобідському регіоні; пам’ятками храмової архітектури Харківщини; історичними витоками сучасної полірелігійної та багатокультурної Слобожанщини; із православними газетами та журналами, що видавалися та видаються на Слобожанщині;

 • узагальнення знань, понять та уявлень про православну духовну культуру та мораль із метою поглибленого формування умінь жити в поліетнічному, багатокультурному суспільстві на основі поваги до інших і можливості вести діалог, інтеграція навчального матеріалу з основ наук (з історії України, історії рідного краю, всесвітньої історії, культури, філософії, геральдики, релігії тощо);

 • формування в учнів мотивації до усвідомленої моральної поведінки, що ґрунтується на знаннях і поваги до культурних і релігійних традицій багатонаціонального народу України;

 • поетапний розвиток уявлень учнів про роль і практичну спрямованість моральних норм і цінностей в житті особистості, сім’ї, суспільства.

На практичних заняттях мають навчитися: знати православні святині Слобожанщини, описувати їх, розкривати значення православних церков і монастирів у формуванні духовної культури людини, добирати інформаційні матеріали та готувати повідомлення відповідно до тем заняття, знати найбільш шановані та відомі в історії Слобожанщини ікони та іконостаси, використовуючи міжпредметні зв’язки (образотворче мистецтво; художня культура), описувати художньо-змістовну складову ікон та іконостасів, знати видатних художників, у творах яких відображено православний світ слобожан (твори архітектурно-пейзажного напряму С.І. Васильківського; творчі студії В’ячеслава Грицая, його картини «Свята Ульяна», «Покрова», тяглість до барокової спрямованості та парсунного живопису. Ілля Панько, іконографія «Юрія Змієборця», «Українська Мадонна» – це сучасний погляд митця на жінку-матір. Художні твори І.Ю. Рєпіна).

У 8-му класі завданнями курсу є: • продовження формування в учнів знань, умінь і подальший розвиток предметних компетентностей про особливості розвитку православної культури Слобожанщини;

 • ознайомлення учнів із видатними історичними постатями Слобожанщини (Г. С. Сковорода, Никодим, І. Ю. Рєпін, С.І. Васильківський, Г. І. Семирадський, Х. Д. Алчевська, О. Я. Єфименко та ін.), які зробили вагомий внесок у формування та розвиток духовно-матеріального світу регіону в різні періоди його буремного історичного розвитку; навчання; давати цим, іноді суперечливим постатям, об’єктивну виважену історичну оцінку з точки зору сучасного громадина України ХХІ століття;

 • вивчення з елементами дослідження життя та творчості світських і духовних видатних історичних діячів Слобожанщини та Харківщини ХІХ-ХХ століть як унікального джерела в регіонознавчому підході для успішного подальшого застосування історичних методів порівняльного аналізу, альтернативних узагальнень щодо глибокого розуміння загальних закономірностей та конкретних історичних особливостей розвитку українського історико-етнографічного регіону Слобожанщини;

 • ознайомлення з ключовими (базовими) суспільно-політичними, економічними, духовно-культурними та релігійними особливостями розвитку Слобожанщини в складі Російської імперії, у добу Української національно-демократичної революції 1917-1918 років і національно-визвольних рухів 1918-1921 років у боротьбі за збереження державної незалежності, у період радянської державності після 1921 року;

 • розуміння особливостей історичного та духовно-культурного розвитку Слобожанщини як складової частини України в контексті розвитку протягом останніх чотирьох століть.

На практичних заняттях необхідно вчити учнів удосконаленню роботи за алгоритмом на науковій основі щодо складання словесних портретів і характеристик видатних діячів політики, науки, культури (освіти, літератури, архітектури, образотворчого та музичного мистецтва) та православної церкви; добирати й використовувати історичні першоджерела, доступні інформаційні матеріали про минуле та сьогодення Слобожанщини, інформаційно-комунікаційні технології з метою створення об’єктивної картини різнопланової діяльності світських і духовних видатних осіб регіону та оцінки їх в історії розвитку регіону й держави;

У 10-му класі завданнями курсу є: • продовження навчання учнів на якісно новому та поглибленому рівні як за темами, що опановували учні раніше, у 5-х, 6-х, 7-х і 8-х класах, так і за новими темами);

 • розширення й закріплення раніше сформованих гуманістичних норм та цінностей,

 • формування на свідомому рівні патріотизму й любові до свого народу та Батьківщини у православній традиції Слобожанщини;

 • формування загальнокультурної компетентності учнів.

Специфікою практичних занять у 10 класі протягом навчального року є створення кожним учнем портфоліо та його презентація, що сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, набуттю відповідних компетентностей і формуванню стійкого інтересу до змісту курсу.

В 11-му класі завданнями курсу є: • систематизація та узагальнення знань та умінь учнів на якісно новому та поглибленому рівні як за темами, що опановували учні раніше, у 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х класах, так і за новими темами (специфіка розвитку православної культури Слобожанщини на сучасному етапі та ін.);

 • забезпечення психологічного комфорту та можливостей інтенсивного розвитку умінь та навичок учнів відповідно до індивідуальних потреб і здібностей, а також на основі культурного досвіду й традицій Слобожанщини;

 • формування умінь школярів у процесі навчання через розв’язання моральних завдань здійснювати правильний вибір у житті, сприяння зміцненню позитивних ціннісних орієнтацій.

Специфікою практичних занять в 11 класі протягом навчального року є використання в навчанні різних форм занять (підсумкових співбесід, диспутів, інтерактивних вправ, учнівських конференцій, екскурсій, самостійної роботи та ін.) із метою стимулювання духовного та морального саморозвитку й самовиховання школярів.
Навчальні програми курсу для кожного класу складено в обсязі 17 год. (0,5 год на тиждень) або 34 год. (1 год на тиждень) упродовж навчального року.

Навчальну програму апробовано у 2010 – 2015 роках у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області; схвалено на засіданні науково-методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (протокол № 2 від 21.05.2015 р).


Структура програми курсу складається з:

 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання;

 • програми курсу «Православна культура Слобожанщини»;

 • критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів;

 • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів.

Програма курсу «Православна культура Слобожанщини»

Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

на тиждень

(за 17-годинною програмою)Кількість

годин

на тиждень

(за 34-годинною програмою)5 клас

Вступ. Мета та завдання навчального курсу.

Духовна культура та православ’я Слобожанщини.1

1

Виникнення християнства. Хрещення Русі-України. Видатні діячі православ’я.

1

2

Християнські символи.

1

2

Становлення православ’я на землях Слобожанщини. Формування системи православного церковно-монастирського життя в регіоні.

1

2

Православні свята та їх роль у житті мешканців слобожанського регіону (зимово-весняний період).

1

2

Православні свята та їх роль у житті мешканців слобожанського регіону (літньо-осінній період).

1

2

Православні цінності в історії Слобожанщини. Віра, Надія, Любов.

1

2

Православна мораль (ставлення до сім’ї, ближніх, праці) у системі духовного світогляду слобожан.

1

2

Патріотизм і любов до свого народу у православній традиції Слобожанщини. Покликання та служіння як відповідь на патріотизм у православній культурі.

1

2

Гостинність та щедрість
у православній культурі Слобожанщини.

1

2

Подвижницька діяльність православних священиків-слобожан. Благочинницька діяльність православних монастирів і церков Слобожанщини.

1

2

Православні канони. Храмовий етикет.

1

2

Православна архітектура.

1

2

Ікони та іконопис у православній культурі. Візантійська православна традиція у фресковому живопису та мозаїці.

1

2

Православне мистецтво Слобожанщини.

1

2

Православна музика. Духовні твори митрополита Харківського і Богодухівського Никодима.

Православна література. Духовні мотиви Слобожанської літератури (поезія, проза).1

4

Узагальнення та систематизація набутих знань, компетентностей. Екскурсія.

1

1

6 клас

Вступ. Мета, завдання, зміст, практичне значення навчального курсу «Православна культура Слобожанщини» для 6-го класу:

1

1

Сучасний стан і розвиток полікультурного та багаторелігійного середовища Слобідського краю.

2

4

Система православних цінностей у формуванні та розвитку духовного світу людини.

1

2

Православні чесноти в житті особистості, людини, громадянина.

2

4

Православна храмова архітектура Слобідського регіону: витоки, еволюція, особливості, історичне значення.

2

4

Храмовий етикет. Загальне уявлення про ікони та іконостаси, їх практичне значення в житті православної людини.

1

2

Православні святині Слобожанщини. Чудотворні ікони. Зміст і значення православної молитви у формуванні духовного світогляду особистості.

2

4

Система духовно-моральних цінностей у літературних творах.

Видатні літературні твори Христофора (Х.С. Сулими), Філарета (Д.Г. Гумілевського), Никодима (М.С. Руснака) та інші (на вибір учителя вивчається літературна діяльність одного з цих діячів).2

4

Православні свята. Особливості православних храмових свят на Слобожанщині.

2

4

Пошанування жінки у православній культурі. Жінки, які уславили Слобожанщину (Христина Алчевська; Олександра Єфименко; Аполлінарія та ін.).

1

4

Підсумковий урок Екскурсія (віртуальна екскурсія) до видатних архітектурних пам’яток, історичних, краєзнавчих, художніх, літературних музеїв (галерей, виставок) Харківщини, України.

1

1

7 клас

Вступ до навчального курсу. Мета, завдання, очікувані результати.

1

1

Сучасна полірелігійна та багатокультурна Слобожанщина та Україна.

1

2

Православні засоби масової інформації Слобідського регіону.

1

1

Християнські православні старожитності Слобожанщини (археологічні аспекти).

1

2

Православні традиції в житті мешканців Слобідських козачих полків. Геральдичні аспекти.

1

2

Система християнських мотивів у літературній спадщині Г.С. Сковороди.

1

3

Православний(-і) храм(-и) мого населеного пункту (села, міста). Домові церкви. Каплиці.

Пам’ятки храмової архітектури народів інших вірувань і національностей (оглядово).1

2

Благочинництво, допомога нужденним у православній традиції слобожан.

1

1

Культуротворча діяльність Православної Церкви на Слобожанщині

1

2

Розвиток православної освіти на Слобожанщині та її вплив на суспільно-політичне й громадське життя мешканців регіону.

1

1

Святині православних церков і монастирів Слобожанщини: від минулого до сьогодення.

1

2

Ікони та іконостаси Слобожанщини: історико-мистецький екскурс.

1

2

Вплив біблійних мотивів і сюжетів на формування духовного світогляду слобожан. Підґрунтя для розвитку православної культури Слобожанщини.

1

3

Принципи православної моральності в біблійних притчах. Основні принципи православної моральності в етиці та їх вплив на формування й розвиток православної культури на Слобожанщині.

1

3

Відображення православного світу в образотворчому мистецтві Слобожанщини, України та інших європейських країн.

1

4

Узагальнення набутих знань і компетентностей навчального курсу «Православна культура Слобожанщини» за курс 7-го класу.

1

1

Навчальна екскурсія (або навчальна віртуальна екскурсія).

1

2

8 клас

Вступ. Мета, завдання, зміст і особливості навчального предмета «Православна культура Слобожанщини» у 8-му класі.

1

1

Життєтворчість видатних історичних постатей православної культури Слобожанщини та їх роль і місце в розвитку регіону (від кінця ХVІІІ століття до сьогодення). Діяльність митрополита Харківського та Богодухівського Никодима як видатного церковного, громадського та культурного діяча слобожанського регіону.

1

2

Чини в православній ієрархії. Їх походження, класифікація та значення для розвитку православної організації й розвитку ключових засад культури в регіоні.

1

2

Життєтворчий шлях першого єпископа Слобідсько -Українського та Харківського Христофора (Харитона Семеновича Сулими, 16.10.1799 –06.02.1813).

1

2

Життя, діяльність єпископа Слобідсько-Українського та Харківського Аполлоса (Тимофія Терешкевича, 14.10.1813 – 19.01.1817) та його внесок у розвиток православного середовища Слобожанщини на початку ХІХ століття.

1

2

Життя та діяльність архієпископа Харківського та Охтирського Мелетія (Михайла Івановича Леонтовича, 22.06.1836 – 29.02.1840) та його роль у розвитку культурно-освітнього середовища Слобожанщини.

1

2

Роль і місце архієпископа Харківського та Охтирського Філарета (Дмитра Григоровича Гумілевського, 06.11.1848 – 02.05.1859) в історії та розвитку освіти, науки, церкви, культури на Слобожанщині. «Історико-статистичний опис Харківської єпархії» Філарета.

1

2

Православні традиції та зміни побутового життя в регіоні в пореформений час. Архієпископ Харківський та Охтирський Макарій (Михайло Петрович Булгаков, 02.05.1859 – 10.12.1868).

1

2

Особливості розвитку православної культури Слобожанщини та діяльності її видатних постатей у постреформений час і період формування індустріального суспільства в Україні (на прикладі діяльності й життєтворчості Нектарія (Миколи Самойловича (Самуіловича) Надєждіна, 21.01.1869 – 07.09.1874), Амвросія (Олексія Йосиповича Ключарева, 22.09.1882 – 03.09.1901), Арсенія (Олександра Дмитровича Брянцева, 08.02.1903 – 28.04.1914), Антонія (Олексія Павловича Храповицького, 14.05.1914 – 1918) (вчителеві дозволяється обирати для навчання учнів лише одну історичну постать, або декілька постатей, або всіх постатей за власним методичним підходом й обґрунтуванням цього підходу).

1

3

Внесок Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка, Василя Назаровича Каразіна, Тимофія Івановича Буткевича в культурну спадщину Слобожанщини та України.

1

2

Сергій Іринейович Миропольський (1842-1907 роки): його педагогічна, наукова та просвітницька діяльність.

1

2

Родини, які уславили Слобожанщину та Україну (Алчевські; Донець-Захаржевські; Рєпіни; Г.І. Семирадський; О.М. Бекетов; М.Д. Раєвська-Іванова; Г.П. Данилевський – на вибір учителя).

1

2

Діячі православної культури та церкви в роки радянської влади: Костянтин, Інокентій, священномученик Олександр. Зруйновані храми регіону.

1

3

Особливості розвитку православної культури та діяльності Православної церкви на Харківщині в роки нацистського окупаційного режиму 1941-1943 роки.

1

2

Видатні постаті православної культури рідного населеного пункту (села, селища, міста, району).

1

2

Родина православного священика. Родинний уклад родини православного священика. Подвижницький подвиг родини православного священика.

1

2

Узагальнення набутих знань і компетентностей з навчального курсу. Екскурсія (віртуальна екскурсія).

1

1

10 клас

Вступ. Мета, завдання, зміст і особливості навчання учнів 10-х класів предмета «Православна культура Слобожанщини».

Особливості розвитку духовної культури та православного світогляду населення Слобожанщини1

1

Біблія як перше найдавніше джерело історії людства: історичні та моральні засади.

1

2

Виникнення християнства. Хрещення Русі–України. Видатні православні діячі Русі, України та їх внесок у становлення й розвиток православної культури.

1

2

Етапи та особливості формування православного життя в регіоні. Видатні діячі православної культури Слобожанщини.

Специфіка розвитку православної культури Слобожанщини в сучасних умовах.1

3

Розвиток полікультурного та багаторелігійного середовища Слобожанщини: витоки, особливості, сучасний стан. Сучасні етноконфесійні процеси.

1

2

Структура православної ієрархії та особливості діяльності Православної Церкви в Україні та на Харківщині.

1

2

Православні цінності в історії Слобожанщини. Віра, Надія, Любов і матір їх Софія. Реалізація в повсякденному житті православних цінностей.

1

2

Таїнства православної церкви. Подвижницьке життя родини православного священика.

1

2

Православна сім’я. Статус православної жінки в суспільстві. Пошанування жінки в Україні та на Слобожанщині.

1

2

Патріотизм і любов до свого народу та Батьківщини у православній традиції Слобожанщини. Покликання та служіння в православ’ї як взаємоскладові патріотизму в православній культурі.

1

3

Благочинницька та подвижницька діяльність слобожан.

1

2

Православні канони. Храмовий етикет. Особливості православного богослужіння.

1

2

Православна архітектура. Архітектурні пам’ятки Слобожанщини, культові споруди представників різних національностей та віросповідань.

1

2

Роль та місце української православної традиції у світовій історії культури.

Православне мистецтво Слобожанщини.1

2

Духовні мотиви літератури Слобожанщини (поезія, проза).

1

2

Практичне заняття. Презентація створеного портфоліо «Православна культура Слобожанщини».

1

2

Узагальнення та систематизація набутих знань, умінь, навичок і компетентностей з предмета «Православна культура Слобожанщини».

1

1

11 клас

Вступ. Відродження православних культурних та моральних цінностей Слобожанщини на межі ХХ – ХХІ ст.

1

2

Власні культурні надбання на Слобожанщині в порівнянні з візантійською православною традицією. Вплив релігійних культур різних конфесій на формування богословсько-філософської традиції в регіоні

1

2

Православне розуміння сенсу життя. Добре ім’я людини – результат служіння людям. Славні українські роди Слобожанщини.

1

2

Культурні та конфесійні особливості Слобожанщини: мультикультурний досвід. Важливість набуття знань і світоглядних переконань у життєвому виборі людини.

1

2

Православна моральність і духовність. Віра, надія, любов, доброта, милосердя, злагода як чесноти православ’я на Слобожанщині.

1

2

Життя – дар Божий. Людська гідність і відповідальність за власне життя у вимірі православ’я.

1

2

Роль духовних проповідників у житті українського народу. Подвижницьке життя духовних служителів сучасної Слобожанщини.

1

2

Православні традиції вшанування захисників української землі на Слобожанщині. Пам’ять про загиблих за віру й Вітчизну.

1

2

Божі Заповіді і світські закони. Права й обов’язки християнина і громадянина.

1

2

Значення православних цінностей у становленні молодої людини. Потреба духовного наставника для молоді.

1

2

Цінність батьківського благословення в православних традиціях Слобожанщини. Любов і повага у взаєминах батьків і дітей.

1

2

Роль жінки у православному житті Слобожанщини. Святі жінки-мироносиці

1

2

Традиції подружнього життя на Слобожанщині. Подружня взаємоповага та вірність.

1

2

Дивосвіт природи в житті слобожан – джерело натхнення, розради, краси й багатства рідного краю. Календар свят слобожан. Моральні зобов’язання людини щодо природного світу.

1

2

Православна Слобожанщина в сучасній літературі, мистецтві, медіапросторі. Світський живопис та музика релігійного змісту (сенс співів, характер мелодій).

1

2

Мовне питання в етнорелігійному просторі Слобожанщини. Доброзичливість і толерантність слобожан у спілкуванні

1

2

Узагальнення вивченого. Православ’я як окрема гілка християнського віровчення. Вклад представників різних конфесій у розвиток духовного життя слобожан

1

2Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconМетодичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською
«Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності з українською,...
Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconПояснювальна записка Програма курсу за вибором «Рідний край»
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconПрограма курсу за вибором для учнів 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму (70 год) пояснювальна записка
Програма курсу за вибором для учнів 10—11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму
Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconДо програми курсу за вибором
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconПрограма курсу за вибором зі світової літератури Міфологія стародавнього
Передмова
Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconРобоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури "
Для спеціальності 020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура"
Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconПрограма курсу за вибором для учнів 8(9)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
А. В. Ткач, методист міського методичного центру закладів освіти управління освіти Чернівецької міської ради
Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconПрограма факультативного курсу для учнів 9 класу
Дев’ятикласники зараз знаходяться перед вибором майбутньої професії, саме тепер їм стануть у пригоді позитивні приклади життя І наукової...
Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» iconПрограма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві»
Заняття Мистецтво. Види мистецтва. Література, музика як види мистецтва


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка