Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві»Сторінка1/4
Дата конвертації20.05.2017
Розмір1,22 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

Зміст

Передмова ………………………………………………………………………5

Програма курсу за вибором зі світової літератури

«Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві»…………..6

Орієнтовне календарно - тематичне планування занять курсу……………19

Вступ……………………………………………………………………………21

Заняття 1. Мистецтво. Види мистецтва. Література, музика як види мистецтва……………………………………………………………………….21

Заняття 2. Літературні роди, жанри літератури. Музичні жанри, основні засоби музичної виразності…………………………………………………….29

Відображення сюжетів і героїв творів усної народної творчості різних країн в музичному мистецтві…………………………………………………………..33

Заняття 3. Казка як жанр фольклору. Зображення в казках життя, поглядів і характеру народу. Головний конфлікт казок – боротьба добра зі злом…..33

Заняття 4. Романтичні та реалістичні риси в операх-казках М. Лисенка «Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна». Використання інтонацій українських народних пісень в операх К. Стеценка «Івасик-Телесик», «Лисичка, котик і півник»……………………………………………………..35

Заняття 5. Герої російських казок у балетах І. Стравінського «Жар - птиця», «Петрушка», опері М. Римського – Корсакова «Кощій Безсмертний»……41

Мотиви народних казок в інструментальних п’єсах С. Прокоф`єва «Казки старої бабусі», Д. Шостаковича «Весела казка», «Сумна казка»…………..49

Заняття 6. Світ арабських казок у симфонічній сюїті М. Римського – Корсакова «Шехерезада», створеній на основі казок «Тисяча й одна ніч»

М. Римський-Корсаков. Симфонічна сюїта «Шехеразада»………………….49

Міф як основа і джерело сюжетів, тем, образів і мотивів світового мистецтва

Заняття 7. “Міф про Прометея”, причини популярності об­разу героя в музиці.О. Скрябін, симфонічна поема “Прометей” (“Поема вогню”) - реалізація уні­кальної здатності передати звуки музики в кольорах. Симфонія Г. Форе “Прометей”, балет Л. ван Бетховена “Прометей”, музичні п`єси “Прометем” Ф. Ліста, Р. Вагнера…………………………………………………………….51

Заняття 8. Сюжет давньогрецького міфу про співця і поета Орфея в оперіК.В. Глюка “Орфей і Еврідіка”…………………………………………………57

Літературна казка у творах музичного мистецтва………………………….59

Заняття 9. Особливості літературної казки. Відомі письменники – казкарі країн світу……………………………………………………………………….59

Заняття 10. Популярність сюжету казки Ш. Перро "Попелюшка" в балетах

С. Прокоф'єва "Попелюшка", Йоганна Штрауса, в операх Ж. Массне, Дж. Россіні "Попелюшка"…………………………………………………………..66

Заняття 11. Казка «Снігова королева» Г. К. Андерсена в музичних творах українських композиторів: Ф. Акименко – ліро – фантастична опера «Фея снігів», Ж. Колодуб – симфонічна музика…………………………………….70

Заняття 12. Зображення за допомогою засобів музичної виразнос­ті в балеті

А. Хачатуряна “Пеппі Довгапанчоха ” життєрадісного характеру героя казки Астрід Ліндгрен………………………………………………………………….73

Заняття 13. Відображення перемо­ги добра над злом, світла над темрявою в увертюрі - фантазії П. Чайковського “Ромео і Джульєтта” за трагедією Шекспіра………………………………………………………………………….76

Лірика в музичних барвах……………………………………………………..77

Заняття 14. Відтворення царства гармо­нії людини і природи, зобра­жених у поетичних творах, через прозорі музичні барви в романсах Рахманінова “Весняні води” на вірш Ф. Тютчева, “Острівець” на вірші П. Б. Шеллі, хорі Б. Лятошинського “По небу крадеться місяць” на вірші О. Пушкіна…………..77

Заняття 15. Створення за допомогою музичних засобів драма­тичного сюжету балади Й. Ґете "Лісовий цар" в одноіменному музичному творі Ф. Шуберта………………………………………………………………………….83

Список використаної літератури………………………………………………85

Інтернет – джерела……………………………………………………………..87

Передмова

Пропоновані матеріали можуть бути використані під час факультативних занять із світової літератури “Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві ”, а також на уроках світової літератури, музики, української літератури та літератур національних меншин, історії, у гуртковій роботі тощо.

Мета дослідження - поєднати світову літературу, музику, краєзнавст­во, українську літературу, різні види мистецтва для глибшого засвоєння уч­нями програмового матеріалу, виховання в учнів почуття гордості за свою країну, інтеграції в сучасному світовому суспільстві, розуміння ролі України в історії розвитку світової спільноти, а також для формування у школярів навичок дослідницької та самостійної творчої роботи.

Використання даних матеріалів допоможе підвищити загальнокультурний рі­вень підростаючого покоління, задовольнити потреби профільного навчання, розвивати чи­тацькі інтереси, літературно-критичне мислення старшокласників.

Укладені інформаційні матеріали враховують культурологічні аспекти, компаративістику, проектні технології як засоби розвитку компетентностей учнів.

До інформаційного посібника додаються електронні носії - презентації, музичні твори, що підтверджують дієвість системи роботи факультативних занять.

Використання даної інформації дасть змогу вчителеві знайти необхідне і продовжити дослідження будь-якого розділу.


Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві»

8(9) класРекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19. 01 2010 р. № 1/11 105)

М. ТЕРЕЩЕНКО - Завідувачка науково-методич­ного центру профільного навча­ння Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Соціальні зміни, що відбулися в українському суспільстві впро­довж останніх десятиліть, вимагають нових підходів до створення системи освіти, яка б відповідала викликам часу і потребам особис­тості. Особливої значущості набувають питання формування школою в молодої людини цілісної картини світу, культури, а також здатності до творчості, нових життєвих стратегій, компетентності, гнучкості та мобільності соціальної поведінки. Сучасна гуманітарна освіта повинна бути орієнтована, з одного боку, на формування цілісної самоусвідомленої особистості, а з другого - на створення ефективних механізмів динамічної комунікативної та міжкультурної взаємодії.

У цьому контексті інтегровані навчальні курси сприяють систематизації знань учнів, формуванню цілісного уявлення про навколиш­ній світ, сприйманню життєвих явищ в їх глибинному взаємозв’язку. Інтеграція словесної творчості з різними видами мистецтва, зокрема музикою, не лише сприяє створенню емоційного настрою в учнів, а й збагачує їх враження, активізує думку, розвиває гармонію, відчуття краси, фантазію, уяву.

В. Сухомлинський зазначав: “Сфера дії жи­вопису й музики починається там, де закінчується мова. Те, що не­можливо передати словом, можна сказати гармонією фарб, мелодій”. Твори мистецтва мають значні можливості щодо навчання учнів відчу­вати, переживати слова, звуки, а не просто фіксувати їх як зовнішню інформацію навколишнього світу.

Упродовж вивчення курсу учні мають зрозуміти, що мистецтво формує здатність до творчості, необхідної в будь-якій професії. Вчи­тель, порівнюючи різні види мистецтва, підводить учнів до висновку про специфічність зображувально-виражальних засобів, притаман­них різним видам мистецтва, вчить відчувати насолоду від зустрічі зі справжнім мистецтвом.

Програма курсу за вибором "Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві" для 8(9) класу загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та грунтується на положеннях Кон­цепції профільного навчання в старшій школі та Концепції художньо - естетичного виховання школярів.

Мета програми - вивчення кращих творів світової літератури в тісному зв’язку з творами музичного мистецтва, сприяння художньому розвиткові учнів, формування естетичного сприймання ними тво­рів літератури та музики.

Завдання курсу за вибором:

- формування уявлень про сутність пізнання навколишнього світу на прикладі кращих літературних та музичних творів;

- подальше поглиблення, узагальнення та систематизація знань про сутність, види, жанри літератури, музики, особливості їх художньо-образної мови, художньо-естетичних понять і категорій на прикладі творів світової художньої літератури та музики;

- виховання естетичного сприйняття дійсності та особистісно - ціннісного ставлення до мистецтва, розуміння його зв’язків з природним і культурним середовищем, життєдіяльністю лю­дини;

- розвиток загальних і художніх здібностей, теоретичного та художньо-образного мислення;

- виховання художніх інтересів, смаків, ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та художньо-естетичному самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей і професійних уподобань.

Програма передбачає творчий підхід учителя до викладання кур­су, даючи змогу варіювати розподіл навчальних годин, призначених для вивчення окремих тем.

Курс за вибором “Мотиви й образи світової літератури в музич­ному мистецтві” має певного мірою доповнити знання учнів зі світової літератури та сприяти творчому розвиткові учнів, оскільки сприйман­ня музики, літератури як мистецтва слова потребують творчої уяви, вміння фантазувати, образного світосприймання, відкритості до но­вого, Тому серед видів роботи значну увагу потрібно приділяти ро­ботам творчого характеру, а серед уроків доречними стануть: урок культурологічного аналізу, урок-дослідження, урок розвитку творчих здібностей, урок-презентація, урок “діалог культур”, урок у формі літературно-музичного салону.­

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

8(9) клас

35 годин (1 год на тиждень)К-ть

годин

Зміст

навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
ВСТУП (2 год)
1

1Мистецтво, види мисте­цтва.

Література і музика як види мистецтва.

__________________________

Літературні роди, жанри літератури. Музичні жан­ри, основні засоби музич­ної виразності.

Учень (учениця):

- розуміє і пояснює роль мис­тецтва в житті людини;

-розрізняє види мистецтва,

-знає і розуміє значення по­нять “мистецтво”, “естетичний ідеал мистецтва”, “художній образ”, “музичний образ”;

-уміє вирізняти справжні тво­ри мистецтва;

-знає завдання мистецтва;

-знає і розуміє значення понять “лірика", “епос”, “драма”, “ліро-епічні твори"; “симфо­нічна”, “камерна”, “хорова му­зика”, “опера”, “балет”, “мю­зикл”, “кантата”, “пісня”:

-уміє визначати належність, твору до то чи іншого роду літератури;

-розпізнає хорову, симфонічну, камерну, фортепіанну музику;

-характеризує музику як ві­дображення емоційного та ду­ховного світу людини.ВІДОБРАЖЕННЯ СЮЖЕТІВ І НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ МИСТЕЦТВІ

ГЕРОЇВ ТВОРІВ УСНОЇ

РІЗНИХ КРАЇН В МУЗИЧНОМУ(6 год)

1
1

1

21Казка як жанр фольклору. Зображення в казках жит­тя, поглядів і характеру народу.

Головний конфлікт казок – боротьба добра зі злом.

__________________________

Романтичні й реалістичні риси в операх – казках М. Лисенка «Коза - дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна». Використання інтонацій українських народних пісень в операх К. Стеценка «Івасик Телесик», «Лисичка, Котик і Півник »

__________________________

Музичні портрети Сплячої красуні, Хлопчика – мізинчика та інших персонажів французьких народних казок у п’єсах для фортепіано М. Равеля «Розмова Красуні і Чудовиська», «Хлопчик - мізинчик», «Моя матінка Гуска». В. А. Моцарт, «Чарівна флейта» - втілення образів народних казок Франції в опері.

_________________________

Герої російських казок у балетах І. Стравінського «Жар - птиця», «Петрушка», опері

М. Римського – Корсакова «Кощій Безсмертний»

Мотиви народних казок в інструментальних п’єсах С. Прокоф`єва «Казки старої бабусі», Д. Шостаковича «Весела казка», «Сумна казка».

__________________________

Світ арабських казок у симфонічній сюїті М. Римського – Корсакова «Шехерезада», створеній на основі казок «Тисяча й одна ніч».Учень (учениця):

- демонструє знання змісту прочитаних художніх текстів;

- аналізує героїв народних казок країн світу та висловлює своє ставлення до них;

- спостерігає за відображенням у музиці різних та станів людини;

- висловлює судження про особливості музичної мови як вираження почуттів

- характеризує інтонаційно – образну мову музичних творів;

- передає свій настрій, враження від почутої музики.
МІФ ЯК ОСНОВА І

ТЕМ, ОБРАЗІВ І МОТИВІВ

ДЖЕРЕЛО СЮЖЕТІВ,

СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА (3 год)

1

1

1

Міф про Прометея”,причини популярності об­разу героя в музиці.

О. Скрябін, симфонічна поема “Прометей” (“Поема вогню”) - реалізація уні­кальної здатності передати звуки музики в кольорах. Симфонія Г. Форе “Прометей”, балет Л. ван Бетховена “Прометей”, музичні п`єси “Прометем” Ф. Ліста, Р. Вагнера.

_________________________

Сюжет давньогрецького міфу про співця і поета Орфея в опері X.В. Глюка “Орфей і Евридіка”.

__________________________

Тетралогія “Перстень Нібелунга” Р. Ватера - відображення німецької ге­роїчної поеми “Пісня про Нібелунгів”.

Сторінки минулого, зо­браженого в старовинних билинах, у симфонії №2 “Богатирській” О. Бороді­на та в опері М. Римського- Корсакова "Садко».


Учень (учениця):

-дає визначення поняття “міф”, “героїчний епос”, “би­лина”;

-пояснює, що головний герой билин - богатир,: захисник рідної землі;

-висловлює судження про причини популярності обра­зу Прометея в творах мисте­цтва;

-інтерпретує музику як відо­браже ння емоційного та духовного світу людини;

обґрунтовує: власну думку щодо духовної сутності тво­рів мистецтва
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА У

МИСТЕЦТВАТВОРАХ МУЗИЧНОГО

(8 ГОД)


1

1

12

1
1
1Особливості літературної казки. Відомі письменники –казкарі країн світу.

__________________________

Популярність сюжету казки Ш. Перро «Попелюшка» в творах мистецтва: С. Прокоф`єв балет «Попелюшка», опери Р. Штрауса, Ж. Массне, Дж. Россіні «Попелюшка».

___________________________

Казка «Снігова королева» Г. К. Андерсена в музичних творах українських композиторів: Ф. Акименко – ліро – фантастична опера «Фея снігів», Ж. Колодуб – симфонічна музика.

__________________________

Музичний казкар М. Римський – Корсаков: опери за мотивами казок О. Пушкіна «Золотий півник», «Казка про царя Салтана» та опера «Снігуронька» за поетичною п`єсою О. Островського.
Оспівування музичними засобами героїзму, шляхетності

почуттів героїв поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила» в одноіменній опері О. Глінки.

__________________________

Мотиви казки Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і мишачий король»

у балеті П. Чайковського «Лускунчик». Фантастична опера Ж. Оффенбаха “Казки Гофмана”.

Зображення за допомогою засобів музичної виразнос­ті в балеті А. Хачатуряна “Пеппі Довгапанчоха” життєрадісного характеру героїні казки А. Ліндґрен.


Учень (учениця):

-дає визначення літературної казки, повісті – казки;

- знає твори відомих письменників – казкарів;

- демонструє знання змісту прочитаних художніх текстів казок;

- називає причини популярності сюжету про Попелюшку в світовій культурі;

- аналізує характери головних героїв на основі їхніх вчинків, портретів, ставлення до них;

- спостерігає за відображенням у музиці різних емоційних станів людини;

- обґрунтовує власне ставлення до музики, яка відображає різноманітні явища життя.
ШЕДЕВРИ СВІТОВОЇ

ДРАМАТУРГІЇ В МУЗИЦІ (4 год)

2

1

1Відображення перемо­ги добра над злом, світла над темрявою в увертюрі - фантазії П. Чайковського “Ромео і Джульєтта” за трагедією В. Шекспіра.

__________________________

Яскраве розкриття музи­кою балету С. Прокоф’єва “Ромео і Джульєтта”основного конфлікту одно­йменної трагедії В. ІІІекспіра. Трагедія В. Шекспіра “Гамлет” у музичних творах різних жанрів: П. Чайковський- увертюра-фантазія.

Д. Шостакович - сюїта, А. Тома - опера. Відобра­ження в них багатограннос­ті шекспірівських характе­рів.

__________________________

Втілення основних про­блем трагедії Й. В. Ґете “Фауст” в опері III. Гуно “Фауст”, А. Шнітке «Істо­рія лікаря Фауста».

Учень (учениця):

- повідомляє короткі відомості про життя і творчість В. Шек­спіра;

-називає характерні риси тра­гедії;

-визначає основні проблеми драматичних творів В. Шек­спіра і Й. В. Гете;

-висловлює особисте ставлен­ня до проблем, порушених у творах;

-сприймає зразки творів як музичний документ епохи;

-вміє знаходити інформацію для збагачення знань із ху­дожньої літератури та музич­ного мистецтва для художньої самоосвіти;

-знає зміст художніх текстів, за якими створено музичний твір; композиторів,видатних виконавців;

-описує власні почуття від ознайомлення з музичними творами.
ЕПІЧНІ ТВОРИ В

МУЗИЧНИХ ОБРАЗАХ (8 год)

2

1
1

2

2


Інтерпретація сюжету ро­ману М. де Сервантеса “Дон Кіхот” в музич­них творах різних жанрів: балети Дж. Макфаррена, Л. Мінкуса, опери Д. Пуччіні, С. Майра, Ж. Массне “Дон Кіхот”, оперета С. Манюшко “Новий Дон Кіхот, або 100 безумств”, мюзикл М. Лі, рок-опера Ж. Бреля “Людина з Ла­манчі».

Неоднозначне трактування образу Дон Кіхота в світо­вому літературознавстві.

__________________________

Романтичні образи роману

В. Гюґо “Собор Паризь­кої Богоматері" в одно­йменному сучасному мюзи­клі Конччанте.

__________________________

Глибина втілення життє­вих образів, сила драма­тичної виразності в опері Ж. Бізе “Кармен”, ство­реній за мотивами новели П. Меріме.

Сюжети й образи творів М. Гоголя в музичному мистецтві. М. Гоголь улюблений письменник композиторів

“ Могучої кучки”. Опери М. Мусоргського “Одруження”, “Сорочинський ярма­рок”, опера М. Римського - Корсакова “Травнева ніч”, опера П. І. Чайковського “Черевички”, опе­ра М. Лисенка “Тарас Бульба”, опера Р. Щедрі­на “Мертві душі”.

Утілення сюжетів тво­рі» О. Пушкіна в музиці П. Чайковського: опери

Євгеній Онєгін”, “Пі­кова дама”.


Учень (учениця):

- демонструє знання змісту прочитаних художніх текстів, вирізняє жанрові особливості літературних творів;

-характеризує головних ге­роїв творів, їхній духовний світ;

-описує власні почуття від ознайомлення з музичними творами;

наводить приклади впливу музики на долю людини.

ЛІРИКА В МУЗИЧНИХ

БАРВАХ (3 год)

1


1

1


Відтворення царства гармо­нії людини і природи, зобра­жених у поетичних творах, через прозорі музичні барви в романсах С. Рахманінова “Весняні води” на вірш Ф. Тютчева, “Острівець” на вірші П.Б.Шеллі, хорі Б. Лятошинського “По небу крадеться місяць” на вірші О. Пушкіна.

__________________________

Втілення зміни почуттів лі­ричного героя, краси люд­ських почуттів у романсах М. Глінки “Я пам’ятаю мить чудову”, О. Аляб’єва “Я вас кохав” на вірші О. Пушкіна; “І нудно, і сумно” на вірш М. Лєр­монтова.

__________________________

Створення за допомогою музичних засобів драма­тичного сюжету балади Й. В. Ґете "Лісовий цар" в одноіменному музичному творі Ф. Шуберта.


Учень (учениця):

-знає і розуміє значення по­нять “лірика”, “ліричний об­раз”, “ліричний герой”;

-розрізняє жанри лірики: гро­мадсько-політична, філософ­ська, патріотична, інтимна, пейзажна;

-визначає ознаки асоціацій в поезії;

-порівнює відомості про пей­зажі, отримані па уроках му­зики та образотворчого мис­тецтва;

-інтерпретує музичні тво­ри, спираючись на власний емоційно-естетичний досвід;

-висловлює судження про життєвий характер музичних образів та різноманітність їх втілення у різних жанрах і формах.

ПІДСУМОК. МИСТЕЦТВО

СЛОВА І МУЗИКА (1 ГОД)

1
Учень (учениця):

-розуміє особливості літератури та музики як видів мисте­цтва;

-пояснює роль літератури і музики а житті суспільства та окремої людини;

-аргументує оцінні судження щодо ролі музичного мисте­цтва у власному житті;

-обґрунтовує власну думку щодо розуміння духовної сут­ності музичного твору.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ ФАКУЛЬТАТИВУ

16 годин (0,5 годин на тиждень)
Зміст заняття

1

Вступ. Мистецтво, види мисте­цтва. Література і музика як види мистецтва

2

Літературні роди, жанри літератури. Музичні жан­ри, основні засоби музич­ної виразності
ВІДОБРАЖЕННЯ СЮЖЕТІВ І ГЕРОЇВ ТВОРІВ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ РІЗНИХ КРАЇН В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

3

Казка як жанр фольклору. Зображення в казках жит­тя, поглядів і характеру народу. Головний конфлікт казок – боротьба добра зі злом

4

Романтичні й реалістичні риси в операх – казках М. Лисенка «Коза - дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна». Використання інтонацій українських народних пісень в операх К. Стеценка «Івасик Телесик», «Лисичка, Котик і Півник»

5

Герої російських казок у балетах І. Стравінського «Жар - птиця», «Петрушка», опері М. Римського – Корсакова «Кощій Безсмертний»

Мотиви народних казок в інструментальних п’єсах С. Прокофєва «Казки старої бабусі», Д. Шостаковича «Весела казка», «Сумна казка»6

Світ арабських казок у симфонічній сюїті М. Римського – Корсакова «Шехерезада», створеній на основі казок «Тисяча й одна ніч».
МІФ ЯК ОСНОВА І ДЖЕРЕЛО СЮЖЕТІВ, ТЕМ, ОБРАЗІВ І МОТИВІВ СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА

7

Міф про Прометея”,причини популярності об­разу героя в музиці.

О. Скрябін, симфонічна поема “Прометей” (“Поема вогню”) - реалізація уні­кальної здатності передати звуки музики в кольорах. Симфонія Г. Форе “Прометей”, балет Л. ван Бетховена “Прометей”, музичні п`єси “Прометем” Ф. Ліста, Р. Вагнера

8

Сюжет давньогрецького міфу про співця і поета Орфея в опері

X.В. Глюка “Орфей і Евридіка”
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА У ТВОРАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

9

Особливості літературної казки. Відомі письменники – казкарі країн світу

10

Популярність сюжету казки Ш. Перро «Попелюшка» в творах мистецтва: С. Прокоф`єв балет «Попелюшка», опери Р. Штрауса,

Ж. Массне, Дж. Россіні «Попелюшка»11

Казка «Снігова королева» Г. К. Андерсена в музичних творах українських композиторів: Ф. Акименко – ліро – фантастична опера «Фея снігів», Ж. Колодуб – симфонічна музика

12

Зображення за допомогою засобів музичної виразнос­ті в балеті

А. Хачатуряна “Пеппі Довгапанчоха” життєрадісного характеру героїні казки А. Ліндґрен
ШЕДЕВРИ СВІТОВОЇ ДРАМАТУРГІЇ В МУЗИЦІ

13

Відображення перемо­ги добра над злом, світла над темрявою в увертюрі - фантазії П. Чайковського “Ромео і Джульєтта” за трагедією В. Шекспіра
ЛІРИКА В МУЗИЧНИХ БАРВАХ

14

Відтворення царства гармо­нії людини і природи, зобра­жених у поетичних творах, через прозорі музичні барви в романсах

С. Рахманінова “Весняні води” на вірш Ф. Тютчева, “Острівець” на вірші П. Б. Шеллі, хорі Б. Лятошинського “По небу крадеться місяць” на вірші О. Пушкіна.15

Створення за допомогою музичних засобів драма­тичного сюжету балади Ґете "Лісовий цар" в одноіменному музичному творі Шуберта

16

Узагальнення вивченого


Вступ

Заняття 1Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconПрограма курсу за вибором зі світової літератури Міфологія стародавнього
Передмова
Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconПрограма факультативного курсу із світової літератури «Літературний дивосвіт» (5 клас)
Читання вершинних творів світової літератури та знайомство з їх театральними та кінематографічними інтерпретаціями справедливо усвідомлюється...
Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconВербська зош І-ІІІ ступенів Дубенського району Рівненської області Метод проектів у викладанні світової літератури Матеріали Турчик Валентини Михайлівни, вчителя світової літератури
Турчик В. М. Метод проектів у викладанні світової літератури// Методичний посібник для вчителя світової літератури, класного керівника...
Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconВимоги до сучасного уроку світової літератури. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках світової літератури Зміст
Завданням світової літератури є вивчення кращих творів світового письменства, розвиток художнього смаку та навиків самостійного спілкування...
Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconПрограма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»
Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconУ процесі викладання світової літератури
Комп’ютерні технології – потреба часу. Медіадидактика на уроках світової літератури
Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconТести з методики викладання зарубіжної літератури
Фахова підготовка вчителя світової літератури – необхідна умова його професійного успіху. Набути спеціальні педагогічні вміння вчителю-словеснику...
Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconВикористання інформаційних комп'ютерних технологій на уроках світової літератури
З досвіду роботи вчителя світової літератури Мізоцької школи-інтернату Федоркович Н.І
Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconЗагальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною
Ти стильове розмаїття літератури; розвивати навички систематизації та узагальнення матеріалу, використання міжпредметних зв’язків,...
Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві» iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
Синтез мистецтв на уроках світової літератури як засіб формування особистості учнів


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка