Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовкиСторінка1/4
Дата конвертації09.03.2018
Розмір0,63 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра новітньої історії України

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи


________________________

«____»___________2014__ р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІсторія України другої половиниXХ— початку ХХІ століття

напряму підготовки 6.020302 Історія


інституту, факультету, відділення Історичний факультет

Форма


навчання

Курс

Семестр

Загал.


обсяг

(год.)

Всього

аудит.


(год.)

У тому числі (год.):

Самос-


тійна

робота


(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік


(сем.)

Екзамен


(сем.)

Лекції


ЛабораторніПрак-тичні

Денна

4

8

144

56

28
28

88

8

Заочна

4

8

144

18

14
6

112

1


8Навчальна програма складена на основі:

Варіативної частини освітньо-професійної програми СВОЛьвівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203 «Гуманітарні науки»

напряму 6.020302 «Історія»
Програму склав доцент, канд. іст. наук Качмар В.М.
Програма затверджена на засіданні кафедри новітньої історії України

Протокол № 5 від 23 січня 2014 р.


Завідувач кафедрою_______________________________(проф., д-р іст. наук Сухий О. М.)

«_____»___________________ 2014___ р.


Схвалено Вченою радою історичного факультету.

Протокол № 5 від 26 січня 2014 р.


Голова Ради ________________________ (проф. Шуст Р. М.)

“_____” ___________________ 2014___ р.1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь

та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

ІУ.ХХ-ХХІ-В1

Розкривати хронологічну черговість історичних подій; співвідносити процеси, які відбувалися на українських землях із загальноєвропейськими тенденціями історичного розвитку.

ІУ.ХХ-ХХІ-В2

Позначати на історичній карті території розселення українців, територіальні зміни, що сталися у перші повоєнні десятиріччя, порівнювати їх із теперішніми кордонами незалежної України.

ІУ.ХХ-ХХІ-В3

Характеризувати політико-адміністративний устрій УРСР у складі СРСР, та його зміни з проголошенням незалежності України.

ІУ.ХХ-ХХІ-В4

З'ясовувати природу української національної ідеї, причини розвитку та особливості українського національного-визвольногоруху ( ОУН, УПА) у др. половині ХХ ст..

ІУ.ХХ-ХХІ-В5

Пояснювати економічні та соціальні процеси на території України, сутність переходу від тоталітаризму до авторитаризму; називати основні риси періоду «стагнації» та «перебудови», становлення незалежності.

ІУ.ХХ-ХХІ-В6

Описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя українців на різних етапах історичного розвитку: ускладі СРСР та в перше двадцятиріччя незалежності.

ІУ.ХХ-ХХІ-В7

Представляти явища культурного та духовного життя; дисидентського (опозиційного) рухів в УРСР, порівнювати ідеї та духовні цінності дисидентів з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.

ІУ.ХХ-ХХІ-В8

Аналізувати економічну, політичну та культурну активність інших етносів/націй на території України; характеризувати міжнаціональні відносини та наводити приклади взаємодії між українським та іншими національними рухами на території України на зламі ХХ – ХХІ ст.

ІУ.ХХ-ХХІ-В9

Визначати місце та роль українців у складі Радянського Союзу, наводити приклади українського вкладу в існування цієї держави.

ІУ.ХХ-ХХІ-10

Розкривати суспільну значущість історичних подій, тенденції розвитку українського суспільства, які домінували на різних історичних етапах, та причинно-наслідкові зв’язки.

ІУ.ХХ-ХХІ-11

Шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.).

ІУ.ХХ-ХХІ-12

Критично оцінювати історичну інформацію та трактувати її з урахуванням множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній формі.


2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС


Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

К-ть аудит. год.

(ден./заоч.)ІУ.ХХ-ХХІ-Л1

Україна у перші повоєнні роки: міжнародне становище, територія, населення, влада.

 1. Міжнародне становище України у повоєнний період.

 2. Урегулювання територіальних питань та зміни у складі населення України.

 3. Відновлення радянського тоталітарного режиму в Україні.

 4. Репресивна політика тоталітарного режиму в Україні.
2/2

ІУ.ХХ-ХХІ-Л2

Українська РСР у період воєнної відбудови і розвитку народного господарства.

 1. Особливості відбудови і розвиток промисловості у першій повоєнній п'ятирічці.

 2. Становище в сільському господарстві республіки у повоєнний період. Голод 1946-1947 рр.

 3. Суперечливий характер національно-культурного життя.
2/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л3

Західна Україна у повоєнні роки.

 1. Радянізація західних областей України.

 2. Ліквідація Української греко-католицької Церкви.

 3. Репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція Вісла.

 4. Діяльність УПА після завершення Другої світової війни.
4/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л4

Процес десталінізації в суспільному житті України.

 1. Зміни в керівництві СРСР та УРСР на поч. 50-х років.

 2. Початок десталінізації

 3. ХХ зїзд КПРС.

 4. Поглиблення процесу десталінізації.
2/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л5

Спроба економічних реформ в промисловості та сільському господарстві.

 1. Промисловість.

 2. Сільськогосподарські експеременти М. Хрущова.

 3. Соціальні реформи.
2/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л6

Культурне і духовне життя в Україні 1953-1964 рр.


 1. Нова хвиля українізації.

 2. Поява «шістдесятників» у літературі та мистецтві.

 3. Політика щодо релігії та церкви.

 4. Зародження дисидентського руху.
2/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л7

Україна в другій половині 60-х – першій половині 80-х років.

 1. Суспільно-політичне життя.

 2. Зміни в демографічному, соціальному та національному складі населення.

 3. Економічний розвиток.

 4. Назрівання соціально-побутових проблем.
2/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л8

Український опозиційний (дисидентський) рух.

 1. Політизація дисидентського руху в другій половині 60-х рр.

 2. Арешти і переслідування українських дисидентів на початку 70-х рр.

 3. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод.
2/2

ІУ.ХХ-ХХІ-Л9

Культура, освіта, наука (друга пол. 60-х – перша половина 80-х років).

 1. Стан освіти та науки.

 2. Розвиток літератури та мистецтва.
2/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л10


Соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення. ( 1985-1991 РР.).


 1. Основні етапи економічних реформ. Причини їх невдач.

 2. Спроби політичних реформ. Зростання активності українського суспільства.

 3. Розгортання національно-визвольного руху в Україні.

 4. Формування умов незалежності. Суверенізація УРСР.
2/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л11


Політичні процеси в Україні. ( 1991 – 2001 рр.).


 1. Розбудова державних структур в Україні.

 2. Конституційний процес в Україні. Конституція 1996 р.

 3. Політичні партії в Україні.

 4. Президентські та парламентські вибори в Україні.
2/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л12

Економічне життя України та соціальний розвиток в 90-х рр. ХХ ст.

 1. Стартові можливості української економіки

 2. Економічні реформи. Діяльність урядів.

 3. Етносоціальні процеси та рівень життя населення.

 4. Перспективи української економіки.
2/1

ІУ.ХХ-ХХІ-Л13

Основні події сучасного життя України.

 1. Політична ситуація в Україні в 2001 – 2014 рр. Революції

в Україні ХХІ ст.

 1. Україна в контексті світової економічної кризи.

 2. Основні напрями зовнішньополітичної діяльності. Військова агресія Росії проти України 2014 р.

 3. Культура, освіта та наука, література та мистецтво, спорт.
2/2

ІУ.ХХ-ХХІ-Л14Розселення українців у сучасному світі.

 1. Українці на американському і австралійському континентах.

 2. Європейська діаспора.

 3. Українці ближнього зарубіжжя.

 4. Стосунки діаспори з незалежною Україною.
4/2


2.2. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

К-ть аудит. год.

(ден./заоч.)ІУ.ХХ-ХХІ-С1

Поновлення і функціонування сталінського тоталітарного режиму в УРСР (1945-1953 рр.).

 1. Відновлення радянського тоталітарного режиму в Україні.

 2. Урегулювання територіальних питань та зміни у складі населення України. Вихід УРСР на міжнародну арену.

 3. Суперечливість політичних та економічних перетворень у західних областях республіки.

 4. Рух опору радянському тоталітарному режиму в Україні у др. пол. 1940-х – на початку 1950-х рр.

 5. Депортації і репресії.
2/ к/р

ІУ.ХХ-ХХІ-С2

Економіка УРСР у повоєнні роки (1945-1953 рр.).


 1. Людські та матеріальні втрати України у Другій світовій війні. Повоєнна відбудова промисловості.

 2. Українське село у перше повоєнне десятиліття. Голод 1946–1947 рр.

 3. Життя та побут населення України у др. половині 1940-х – на поч. 1950-х рр..
2/–

ІУ.ХХ-ХХІ-С3

Культурно-освітнє життя в 1945-1953 рр.


 1. Відбудова закладів освіти, науки і культури.

 2. «Культурна революція» на західноукраїнських землях.

 3. «Жданівщина», «лисенківщина», «космополітизм».
2/–

ІУ.ХХ-ХХІ-С4-5

Зміст та етапи десталінізації в Україні.


 1. “Сталінська” епоха в національно-духовному розвитку України: спроба політичного підсумку.

 2. Політична боротьба в Україні після смерті Й. Сталіна. Л. Берія та Україна.

 3. Особливості першого етапу реабілітаційних заходів.

 4. ХХ з’їзд КПРС та його значення для України.

 5. Відродження “контрольованого автономізму” в Україні “Українізація” партійного керівництва УРСР в середині – другій половині 1950-х рр.

 6. Поглиблення процесу десталінізації.
4/2

ІУ.ХХ-ХХІ-С6

Україна у другій половині 1950-х – на початку 1960-х рр.: крах реформування радянської системи.


 1. Реформи М. Хрущова в управлінні промисловістю та їх значення для України.

 2. Сільськогосподарські експерименти М. Хрущова та їх наслідки для України.

 3. Жотневий переворот 1964 року та його значення для України.
2/–

ІУ.ХХ-ХХІ-С7

Політика радянського керівництва в культурно-освітній та науковій сфері в Україні. Поняття “соціалістичного реалізму”.


 1. Політика радянського керівництва в культурно-освітній та науковій сфері в Україні. Поняття “соціалістичного реалізму”.

 2. Легальна опозиція української інтелігенції: феномен “шістдесятництва”.

 3. Наростання кризових явищ у соціально-економічному та політичному розвитку України на початку 1960-х рр.

.

2/–

ІУ.ХХ-ХХІ-С8-9

Україна в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років: політика, економіка.

 1. Контрольований автономізм” в Україні у другій половині 60-х – на початку 1970-х рр. Причини й обставини відставки П. Шелеста.

 2. Політичний розвиток України за В. Щербицького. Посилення русифікації.

 3. Економічна реформа 1965 року та її наслідки для України.

 4. Повсякденне життя в Україні в період “розвинутого соціалізму”.

 5. Українське суспільство у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.: проблеми національної ідентичності. Українці та концепція “радянського народу”.

 6. Політико-правовий статус УРСР у складі СРСР. Конституція УРСР 1978 р..
4/–

ІУ.ХХ-ХХІ-С10

Опозиційний рух.


 1. Українські опозиціонери: чисельність, етносоціальний склад, територія діяльності, лідери.

 2. Самвидав: організація, видання, розповсюдження.

 3. Релігійне дисидентство. Греко-католицька церква у підпіллі.

 4. Репресії влади проти українських опозиціонерів. Перебіг судових процесів, вироки.
2/2

ІУ.ХХ-ХХІ-С11

Культура і духовне життя.

 1. Розвиток системи освіти. Русифікація.

 2. Становище науки. Здобутки і проблеми.

 3. Основні тенденції розвитку літератури та мистецтва

2/–

ІУ.ХХ-ХХІ-С12

Перебудова в Радянському Союзі та Україна.( 2 ).


 1. Основні етапи перебудови.

 2. Аварія на Чорнобильській АЕС.

 3. Основні заходи в економічній сфері.

 4. Гласність і лібералізація.

 5. Робітничий і страйковий рух. Студентська «Революція на граніті» 1990 р.
2/–

ІУ.ХХ-ХХІ-С13

Україна на зламі ХХ – ХХІ ст.

  1. Парламентські та президентські вибори в Україні.

  2. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України.

 1. 3. Загальні тенденції розвитку культури за роки незалежності.

 2. 4. Військова агресія Росії проти України в 2014 р.
2/2

ІУ.ХХ-ХХІ-С14

Українці в світі.

 1. Українська діаспора у повоєнні роки

 2. Українська діаспора у країнах Європи

 3. Українська діаспора в США та Канаді

 4. Східна українська діаспора.
2/–

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка