Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовкиСторінка2/4
Дата конвертації09.03.2018
Розмір0,63 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4


2.3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА:
Розподіл самостійної роботи студента за темами при підготовці до лекційних і самінарських занять:теми
Назва теми

К-ть годин

Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

1

Україна – співзасновниця ООН. Діяльність України на міжнародній арені.

4

8

2

Доля УГКЦ. Постать митрополита Й. Сліпого.4

8

3

Боротьба з ОУН-УПА. Р. Шухевич.


8

6

4

Операція «Вісла».

4

8

5

Політичний портрет Микити Хрущова з погляду ХХІ ст.4

6

6

Десталінізаця та її вплив на літературно-мистецьке життя.


8

8

7

Входження Криму до складу України: історія та дійсність.


4

8

8

Церква в період «відлиги».

6

6

9

Політичний портрет П. Шелеста.


4

8

10

«Золота п’ятирічка» в УРСР.


4

6

11

Видатні діячі дисидентського руху в Україні: форми і методи боротьби.

8

8

12

Наслідки Чорнобильської катастрофи для України.

.


8

8

13

Народний рух України: формування та основні засади діяльності.

6

6

14

Революція Гідності.

8

8

15

Військова агресія Росії на українські землі у ХХІ ст.

8

8

Всього:

88

1123ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
До теми 1. Поновлення і функціонування сталінського тоталітарного режиму в УРСР (1945-1953 рр.).

Акція “Вісла”. Документи / За ред. Є. Місила. – Львів; Нью-Йорк, 1997.Баран В.К.. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії. – Київ, 1997.Баран В. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1996.

Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – Київ, 1999. – Т. 13 (Україна крізь віки).

Білас І. Коли ж для українців закінчилася друга світова війна // Свобода народів. – 1995. – № 3.

Білас І.Г. Репресивно-каральна система Україні. 1917–1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. – Київ, 1994. – Кн. 2.

Бойко О.Д. Історія України у ХХ столітті (20–90-ті роки). – Ніжин, 1994.

Винниченко І.І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання. – Київ, 1994.

Депортації. Західні землі України. Лінія західного кордону 50-х рр. Документи. – Львів, 1998. – Т. 2.Гриневич В.А. Утворення Наркомату закордонних справ УРСР: проекти і реалії (1941–1945 рр.) // Український історичний журнал. – 1995. – № 2.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Данцев А.А. Правители России. XX век. – Ростов-на-Дону, 2000.

Десять буренних літ. Західноукраїнські землі в 1944–1953 роках / Упоряд. В. Сергійчук. – Київ, 1998.Здіорук С.І., Гриневич Л.В., Здіорук О.Г. Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА (1945–1998). – Київ, 1999.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. посібн. / П.П. Панченко, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін..; За заг. Ред. В.А. Смолія. – Київ, 2004.

Кентій А.В. Нарис історії боротьби ОУН-УПА в Україні (1946–1956 рр.). – Київ, 1999.

Киричук Ю.Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. – Львів, 2003.

Кокін С.А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондахКомуністична партія України в резолюціях в рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. В 2 т. – Київ, 1977. – Т. 2. 1941–1976.

Кондратюк К. Профспілки України у 1945–1990 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – 2009. – № 3.

Державного архіву СБУ. – Київ, 2000. – Вип. 1.

Литвин В.М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946–1955). – Київ, 2004.

Літопис нескоренної України. Документи, матеріали, спогади. – Львів, 1997. – Кн. 2.Макарчук С.А. Переселення поляків із західних областей України в Польщу в 1944–1946 рр. // Український історичний журнал. – 2003. – № 3.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942–1952 рр.: Документи і матеріали. – Львів, 1991.

Місило Є. Українці у Польщі (1944–1947): генеза акції “Вісла” // Україна і Польща: між минулим і майбутнім. – Львів, 1991.

Новітня історія України(1900–2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – Київ, 2002.

ОУН і УПА у другій світовій війні // Український історичний журнал. – 1994. – № 2–4.

Переселення поляків та українців. 1944–1946. Невідомі документи з архівів спеціальних служб: У 2 т. – Варшава; Київ, 2000. – Т. 2.

Політичний терор і терроризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін. Відповід. Ред. В.А. Смолій. – Київ, 2002.

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-50-ті роки ХХ ст.). – К., 1994.

Рябошапко Г. Верховна Рада Української РСР – найвищий орган державної влади республіки. – Київ, 1968.

Сборник законов УССР, указов Президиума Верховного Совета УССР. 1938–1979. В 2 т. – К., 1980 – Т.1, 2.Сергійчук В. Депортація поляків з України: Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944–1946 роках. – Київ, 1999.

Сливка Ю. Першопричини та геополітичні цілі переселенських акцій // Депортації українців та поляків: Кінець 1939 – початок 50-х років (До 50-річчя операції “Вісла”) / Упорядник Ю. Сливка. Львів, 1998. – С. 9–12.

Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін. -– Київ, 2000.

Хоскинг Дж.История Советского Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск, 2001.

Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – Київ, 1993.

Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30–50-і роки ХХ ст. – Луцьк, 1995.

До теми 2. Економіка УРСР у повоєнні роки (1945-1953 рр.).

Баран В.К. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії. – Київ, 1997.Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – Київ, 1999. – Т. 13 (Україна крізь віки).

Бойко О.Д. Історія України у ХХ столітті (20–90-ті роки). – Ніжин, 1994.

Воронов І.О., Пилявець Ю.Г. Голод 1946–1947 рр. – Київ, 1991.

Голод 1946–1947 років в Україні: причини і наслідки. Міжнародна наукова конференція. Київ. 27 травня 1997 р : Матеріали. – Київ; Нью Йорк, 1998.

Голод в Україні. 1946–1947: Документи і матеріали. – Київ; Нью-Йорк, 1996.

Маковійчук І.М., Пилявець Ю.Г. Голод на Україні у 1946–1947 рр. // Український історичний журнал. – 1990. – № 8.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Десять буренних літ. Західноукраїнські землі в 1944–1953 роках / Упоряд. В. Сергійчук. – Київ, 1998.

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов. – Москва, 1958. – Т. 3, 4.

Экономика Советской Украины. 1945–1975 гг. – Київ, 1975.Зобкова Е.Ю. Послевоннное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. – Москва, 1999.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. посібн. / П.П. Панченко, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін..; За заг. Ред. В.А. Смолія. – Київ, 2004.

Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1955–2000 рр.). – Київ, 2003.

Когут П. Колективізація в західноукраїнському селі. – Львів, 2000.

Комуністична партія України в резолюціях в рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. В 2 т.– Київ, 1977. – Т. 2. 1941–1976.Кондратюк К. Профспілки України у 1945–1990 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – 2009. – № 3.

Литвин В.М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946–1955). – Київ, 2004.

Новітня історія України (1900–2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – Київ, 2002.

Попов В.П.Экономическая политика советского государства. 1946–1953 гг. – Тамбов, 2000.

Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): Колективна монографія / Відп. ред. В. М. Даниленко. НАН України. Інститут історії України. – [Кн. 2], ч. 1–2. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. – 351 с. – (Серія «З історії повсякденного життя в Україні»).

Сборник законов УССР, указов Президиума Верховного Совета УССР. 1938–1979. В 2 т. – Київ, 1980. – Т. 1, 2.Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін. – Київ, 2000.

Хоскинг Дж.История Советского Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск, 2001.

До теми 3. Культурно-освітнє життя в 1945-1953 рр.

Баран В.К. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії. – Київ, 1997.Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – Київ, 1999. – Т. 13 (Україна крізь віки).

Бойко О.Д. Історія України у ХХ столітті (20–90-ті роки). – Ніжин, 1994.

Боцюрків Б. Українська греко-католиіька церква в катакомбах (1946–1988) // Ковчег. Зб. статтей з церковної історії. – Львів, 1993. – Ч. 1.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Діяння Собору греко-католицької Церкви у Львові 8–10 березня 1946 р. – Львів, 1946.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. посібн. / П.П. Панченко, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін..; За заг. Ред. В.А. Смолія. – Київ, 2004.

Католицизм / За ред. П. Яроцького (Історія релігії в Україні: у 10-ти т.). – Київ, 2001. – Т. 4.

Культурне будівництво в Українській РСР. Червень 1941–1950. Зб. документів і матеріалів. – Київ, 1989.

Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи.– Київ, 1996. Т. 1. – 1939–1953.Литвин В.М. Україна в першому повоєнному десятилітті (1946–1955). – Київ, 2004.

Марусик Т. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40–50 рр. ХХ ст.). – Чернівці, 2002.

Новітня історія України (1900–2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – Київ, 2002.

Пащенко В.О. Греко-католики в Україні: від 40-х років ХХ ст. до наших днів. – Полтава, 2002.

Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу. – Київ, 2001.

Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін. – Київ, 2000.

Шевченко Л. Інтелігенція України і сталінізм (1945 – середина 50-х рр.) // Історія в школі. – Київ, 1999.

Юрчук В. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні. – Київ, 1995.

Хоскинг Дж.История Советского Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск, 2001.

До теми 4-5. Зміст та етапи десталінізації в Україні.

Баран В. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Баран В. Україна після Сталіна: Нарис історії. 1953–1985. рр. – Львів, 1992.

Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – Київ, 1999. – Т. 13 (Україна крізь віки).

Бойко О.Д. Історія України у ХХ столітті (20–90-ті роки). – Ніжин, 1994.

Бурлацький Ф.М. Вожди и советники: о Хрущове, Андропове и не только о них. – Москва, 1990.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. посібн. / П.П. Панченко, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін..; За заг. Ред. В.А. Смолія. – Київ, 2004.

Кауль Т.Н. От Сталина до Горбачева и далее. – Москва, 1991.

Литвин В.М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946–1955). – Київ, 2004.

Литвин В.М. Україна в другому повоєнному десятилітті (1956–1965). – Київ, 2004.

Ляшко О. Микита Хрущов: відлига і заморозки // Вітчизна. – 1994. – № 7–8.

Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии / Составил Ю.В. Аксютин. – Москва, 1989.Новітня історія України (1900–2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – Київ, 2002.

Петро Шелест: “ Справжній суд історії ще попереду”. Спогади, щоденники, документи, матеріали / Упоряд.: В. Баран, О. Мандебура та ін.; За ред. Ю. Шаповала. – Київ, 2003.Пыжиков А.В. Хрущевская “оттепель”. – Москва, 2002.

Політична історія ХХ століття: Навч. посібн / В.Ф. Салабай, Л.О. Панчук, Я.А. Титаренко та ін. – Київ, 2001.

Політична утопія ХХ століття. Навч. посібн. – Київ, 2001.

Попик В., Табачник Д. У чорториї Беріївської змови // Україна. – 1990. – № 49/50.

Реабилитация: как это было. Документы президиума ЦК КПСС и другие документы. Март 1953 – февраль 1956. – Москва, 2000.Табачник Д.І., Шаповал Ю.І. О.І. Кириченко: штрихи до політичного портрета першого секретаря ЦК компартії України в 1953–1957 рр. – Київ, 1990.

Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін. – Київ, 2000.

Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії / П.П. Панченко, М.Р. Плющ, Л.А. Шевченко та ін. – Київ, 1997.

Хоскинг Дж.История Советского Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск, 2001.

Хрущев Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. – Москва, 1997.

Хрущев Н.С. Время, люди, власть. – Москва, 1999. – Кн. 2.

Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – Київ, 1993.

Шелест П.Е. “…Да не судимы будете”. Дневниковые записи, воспоминания члена политбюро ЦК КПСС. – Москва, 1995.

ХХ съезд КПСС 14–25 февраля 1956 г. Стенографический отчет. Москва, 1956. – Т. 1–3.

ХХІІ съезд КПСС 17–31 октября 1961 г. стенографический отчет. – Москва, 1962. – Т. 1–2.

До теми 6. Україна у другій половині 1950-х – на початку 1960-х рр.: крах реформування радянської системи.

Баран В.К. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії. – Київ, 1997.Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – Київ, 1999. – Т. 13 (Україна крізь віки).

Бойко О.Д. Історія України у ХХ столітті (20–90-ті роки). – Ніжин, 1994.

Воронов І.О., Пилявець Ю.Г. Голод 1946–1947 рр. – Київ, 1991.

Голод 1946–1947 років в Україні: причини і наслідки. Міжнародна наукова конференція. Київ. 27 травня 1997 р : Матеріали. – Київ; Нью Йорк, 1998.

Голод в Україні. 1946–1947: Документи і матеріали. – Київ; Нью-Йорк, 1996.

Маковійчук І.М., Пилявець Ю.Г. Голод на Україні у 1946–1947 рр. // Український історичний журнал. – 1990. – № 8.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Десять буренних літ. Західноукраїнські землі в 1944–1953 роках / Упоряд. В. Сергійчук. – Київ, 1998.

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов. – Москва, 1958. – Т. 3, 4.

Экономика Советской Украины. 1945–1975 гг. – Київ, 1975.Зобкова Е.Ю. Послевоннное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. – Москва, 1999.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. посібн. / П.П. Панченко, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін..; За заг. Ред. В.А. Смолія. – Київ, 2004.

Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1955–2000 рр.). – Київ, 2003.

Когут П. Колективізація в західноукраїнському селі. – Львів, 2000.

Комуністична партія України в резолюціях в рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. В 2 т.– Київ, 1977. – Т. 2. 1941–1976.Кондратюк К. Профспілки України у 1945–1990 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – 2009. – № 3.

Литвин В.М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946–1955). – Київ, 2004.

Новітня історія України (1900–2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – Київ, 2002.

Попов В.П. Экономическая политика советского государства. 1946–1953 гг. – Тамбов, 2000. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): Колективна монографія / Відп. ред. В. М. Даниленко. НАН України. Інститут історії України. – [Кн. 2], ч. 1–2. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. – 351 с. – (Серія «З історії повсякденного життя в Україні»).

До теми 7. Політика радянського керівництва в культурно-освітній та науковій сфері в Україні. Поняття “соціалістичного реалізму”.

Бажан О.Г., Данилюк Ю.З., Рубльов О.С. Історія під пресом ідеології / Зневажена Кліо. – Київ, 2005.

Баран В. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953–1985 рр. – Львів, 1992.

Батейко Т. Нариси з історії українського руху опору кінця 50-х – початку 90-х рр. – Львів, 1999.

Брежнев Л.И. Воспоминания. – Москва, 1983.

Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. Записки помощника: воспоминания, документы, слухи, легенды, факты. – Київ, 1993.

Галайчак Т., Луцький О. Антирелігійна кампанія в західних областях України наприкінці 50-х – початку 60-х років // Історія релігій в Україні: Тези повідомлень IV круглого столу. – Київ; Львів, 1994.

Гель І. Грані культури. – Львів, 1993.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х–80-ті рр. ХХ ст.). – Київ, 2000.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – Київ, 1998.

Дмитрук В.І. Україна не мовчала. Реакція українського суспільства на події 1968 року в Чехословаччині. – Київ, 2004.

Зайцев Ю. Антирежимний рух (1956–1991) // Львiв: Iсторичнi нариси. – Львiв, 1996. –С. 543–610.

Зайцев Ю. Державницькі традиції ЗУНР у програмних документах опозиційного руху другої половини ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6. – С. 363–370.

Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60–80-х рр. // Сторінки історії України ХХ століття / За ред. С. Кульчицького. – Київ, 1992. – С. 195–235.

Зайцев Ю. Iдея державної незалежностi в українському русi опору 60-х рокiв // Україна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть. – Львiв, 1997. – Вип. 3–4. С. 242–254.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.

Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 2002.

Історія України: нове бачення. У 2 т. / Під ред. В. Смолія. – Київ, 1995.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч.посібн. / За заг. ред. В.А. Смолія. – Київ, 2004.

Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х рр. – Київ, 1995.

Католицизм / За ред. П. Яроцького (Історія релігії в Україні: у 10-ти т.). – Київ, 2001. – Т. 4.Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Пер. з англ. – Київ, 1997.

Культурне життя в Українi. Захiднi землi. Документи i матерiали / Упоряд. Т. Галайчак, О. Луцький та iн. – Львiв, 1996. – Т. 2: 1953–1966.Лисяк-Рудницький І. Радянська Україна з історичної перспективи // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Київ, 1994. – Т. 2. – С. 457–469.

Литвин В.М. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956–1965). – Київ, 2004.

Лук’яненко Л. Вірую в Бога і в Україну. – Київ, 1991.

Меркатун І.П. Антирелігійна кампанія 50–60 років на Україні // Український історичний журнал. – 1991. – № 10.

Попович М.В. Нарис історії культури України. – Київ, 1999.

Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. – Київ, 1998.

Русначенко А. Розумом і серцем: Українська суспільно-політична думка 1940–1980-х років. – Київ, 1999.

Соколов Б.В. Леонид Брежнев. Золотая епоха. – Москва, 2004.

Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусев, В.Ю. Король та ін. – Київ, 2000.

Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії. – Київ, 1997.

Українська громадська група сприяння виконання Гельсинських угод. В 4 т. – Харків, 2001. – Т. 2. Документи і матеріали.

Український національний фронт: Дослідження, документи, матеріали / Упоряд. Ю. Зайцев, М. Дубас. – Львів, 2000.

Український правозахисний рух. Документи і матеріали української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод на Україні. – Торонто, 1978.Хоскинг Дж.История Советского Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск, 2001.

Чорновол В. Лихо з розуму. Зб. матеріалів. – Львів, 1991.

Шаповал Ю. І. Людина і система: Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні. – Київ, 1994.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка