Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст»Скачати 75,83 Kb.
Дата конвертації05.02.2018
Розмір75,83 Kb.
ТипПрограма


ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ КРИЗ

Програма


навчальної дисципліни

підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст»

за спеціальністю «Психологія» (7.03010201)

галузі знань «Соціально-політичні науки» (0301)
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

Іванова О.В. – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ


Київ 2014
Вступ

Програму вивчення навчальної дисципліни “Психологія життєвих криз” розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня вищої освіти «Спеціаліст» спеціальність «Психологія» (7.03010201) галузі знань «Соціально-політичні науки» (0301).


Предметом вивчення навчальної дисципліни “Психологія життєвих криз” є вивчення феноменології життєвих криз, формування професійних навичок надання психологічної допомоги особистості під час переживання життєвих криз з використанням спеціальних засобів, прийомів та методів.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни “Психологія життєвих криз” передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін: „Загальна психологія”, „Психофізіологія”, „Вікова психологія”, „Соціальна психологія”, „Диференціальна психологія”, „Психологічне консультування”, „Психодіагностика”, „Психологічна допомога”, „Психологія сім’ї”, „Основи психотерапії”, „Етнопсихологія”,.
Програма навчальної дисципліни “Психологія життєвих криз” складається з таких змістових модулів:

1. Феноменологія життєвої кризи.

2. Загальні основи надання психологічної допомоги особистості під час переживання життєвої кризи.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ КРИЗ”


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія життєвих криз” є поглиблене вивчення психологічного феномену «життєва криза», ознайомлення слухачів із особливостями проживання різних видів життєвих криз, формування професійних навичок надання психологічної допомоги.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія життєвих криз” є:

ознайомлення із специфічними ознаками кризової ситуації у житті людини;

▪ типологію життєвих криз особистості та критерії її побудування;

▪ основним психологічними теоріями стосовно переживання людиною кризового стану;

▪ термінологію, яка вживається для опису перебігу кризових станів;

▪ принципами психологічної допомоги людині в кризових станах різних типів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:знати:

 • поняття, сутність та основні види життєвих криз;

 • фактори, що впливають на особливості переживання особою життєвої кризи;

 • психологічні засоби діагностики життєвої кризи особистості;

 • основи надання психологічної допомоги особистості, яка переживає фрустраційні, постстресові стани під час проходження кризи.

вміти:

 • аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки кримінального правопорушення;

 • використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій;

 • кваліфіковано готувати і призначати різні види криміналістичних та інших експертиз;

 • використовувати при розслідуванні кримінальних правопорушень дані криміналістичних обліків;

 • формулювати версії і визначати напрямки розслідування кримінальних правопорушень, планувати проведення слідчих (розшукових) дій;

 • тактично кваліфіковано проводити слідчі (розшукові) дії;

 • ефективно взаємодіяти з правоохоронними органами при розслідуванні кримінальних правопорушень;

 • оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення при розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень;

 • приймати рішення, спрямовані на попередження кримінальних правопорушень по матеріалам розслідування конкретного кримінального провадження.

На вивчення навчальної дисципліни “Психологія життєвих криз” відводиться 90 годин / 2,5 кредити ECTS.2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ КРИЗ”

Змістовий модуль І. Методологічні засади феномену життєвих криз особистості


Тема 1. Поняття та сутність психологічних криз як психологічного феномену.

Поняття та класифікація психологічних криз особистості в психологічній науці та практиці. Особливості біографічних криз особистості. Типологія криз професійного становлення (нормативні, не нормативні та екстраординарні кризи). Особливості сімейних нормативних та ненормативних криз. Стадії розвитку кризи. Чинники, які ініціюють кризи та впливають на особливості проходження. Гендерні, етнічні та релігійні особливості кризової поведінки.


Тема 2. Психодіагностика негативних явищ в кризових ситуаціях
Психодіагностичний інструментарій дослідження емоційно-вольової, когнітивної сфери особистості, що знаходиться в кризовому психологічному стані.

Особливості діагностування соціально-психологічної сфери особистості під час проходження професійних, сімейних криз, а також екстраординарних криз особистісного зростання.Змістовий модуль ІІ. Особливості надання психологічної допомоги


Тема 3. Психологічна допомога в ситуаціях проходження психологічних криз.

Загальні принципи, види та напрямки надання психологічної допомоги особистості під час проходження різних видів криз (особистісного зростання, професійних, сімейних тощо). Техніки консультування та психотерапії. Сучасні особливості надання кризисної психологічної допомоги.3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Базова

Основна література

 1. Байєр О.О. Життєві кризи особистості : навчальний посібник / О. О. Байєр. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 244 с.

 2. Життєві кризи особистості: науково-методичний посібник: у 2 частинах Ч. 1. Психологія життєвих криз особистості // Ред. рада: В. М. Доній, Г. Н. Гесен, Н. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та ін. – К. : ІЗМН, 1998. – 360 с.

 3. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т.Ф.Психология семейных кризисов. — СПб.: Речь, 2006. — 360 с.

 4. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А. А. Осипова. – Р н/Д : Феникс, 2005. – 315 с.

 5. Панок В.Г. Психологія життєвого шляху особистості : монографія / В.Г. Панок, Г.В. Рудь. – К. : Ніка – Центр, 2006. – 280 с.

 6. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов / К. Н. Поливанова. – М. : Академия, 2000. – 184 с.

 7. Психология человека от рождения до смерти / Под. общ. ред. А.А. Реана. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. – 656 с.

 8. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Титаренко Т. М. – К. : Агропромвидав України, 1998. – 348 с.

 9. Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. – СПб. : Речь, 2005. – 256 с.

 10. Шихи Г. Возрастные кризисы / Гейл Шихи. – М. : Ювента,1999. – 446с.

Допоміжна

 1. Алферова М. О. Личностные особенности проживания кризиса середины жизни / М. О. Алферова // Мир психологии. – 2006. – № 3. – С. 124–130.

 2. Анцыферова Л. И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой зимы? / Л. И. Анцыферова // Психолог. журн. –1994. – Т. 15. – № 3. – С. 99–104.

 3. Ахмеров, Р.А. Биографические кризисы личности [Текст] / Р.А.Ахмеров. Автореф. дисс. … канд. психол. наук. – М., 1994. – 24 с.

 4. Ермолаева М. Практическая психология старости / М. Ермолаева. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320 с.

 5. Карпинский К. В. Опросник смысложизненного кризиса: монография / К. В. Карпинский. – Гродно : ГрГУ, 2008. – 108 с.

 6. Крайг Г. Психология развития / Грэйс Крайг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.

 7. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Л.А.Леонтьев. – М. : Смысл, 2000. – 18 с.

 8. Лидерс А. Г. Кризис пожилого возраста – гипотеза о его психологическом содержании / А. Г. Лидерс // Психология зрелости и старения. – 2000. – № 2. – С. 6–11.

 9. Магомед-Эминов М. Ш. Трансформация личности / М. Ш. Магомед-Эминов. – М.: Психоаналитическая ассоциация, 1998. – 496 с.

 10. Путиловский Н. Личностный выбор как внутренний кризис /Н.Путиловский // Социальный кризис и социальная катастрофа (Сб. мат. конф.). – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – С. 61–63.

 11. Руководство по телефонному консультированию. Работа с суицидом и кризисом / Под ред. А. Зуевой, Е. Лешуковой, Т. Лепеха. – М. : НПО «ЭГОС», 1994. – 22 с.

 12. Стренгер К. О плюсах среднего возраста / К. Стренгер, А. Руттенберг // Harvard Business Review. – 2008. – № 5. – С. 59–66.

 13. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматическо- го стресса / Н. В. Тарабрина. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с.

 14. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.

 15. Титаренко Т. М. Испытание кризисом. Одиссея преодоления / Т. М. Титаренко. – К. : Людопринт Україна, 2009. – 277 с.

 16. Фанч Ф. Преобразующие диалоги: учебник по практическим техникам содействия личностным изменениям / Флеминг Фанч. – К. : Д. А. Ивахненко, 1997. – 400 с.

 17. Физиология человека / Под ред. Г. И. Косицкого. – М. : Медицина, 1985. – 593 с.

 18. Франкл В. Человек в поисках смысла / Виктор Франкл. – М. :Прогресс, 1990. – 368 с.

 19. Фромм Э. Человек для самого себя / Эрих Фромм. – М. : ООО«Издательство АСТ», 2008. – 352 с.

 20. Хойфт Г. Геронтопсихосоматика и возрастная психотерапия / Г. Хойфт, А. Крузе, Г. Радебольд. – М. : Академия, 2003. – 368 с.

 21. Хоф Л. Диагностика кризиса в интервью / Л. Хоф//Журн.практ.психологии и психоанализа. – 2006. – № 4. – С. 73–81.

 22. Хухлаева О. В. Психология развития. Молодость, зрелость, ста- рость / О. В. Хухлаева. – М. : Академия, 2006. – 208 с.

 23. Черепанова Е. М. Психологический стресс. Книга для школьных психологов, родителей и учителей / Е. М. Черепанова. – М. : Издательский центр «Академия», 1996. – 96 с.

 24. Шахматов Н. Ф. Психическое старение: счастливое и болезненное / Н. Ф. Шахматов. – М. : Медицина, 1996. – 304 с.

 25. Шутценбергер А. А. Тяжелобольной пациент (15-летний опыт применения психодрамы для лечения рака) / А. А. Шутценбергер //Вопр. психологии. – 1990. – № 5. – С. 94–106.

 26. Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис / Э. Г. Эриксон. –М. : Прогресс, 1996. – 344 с.

 27. Юрьева Л. Н. Кризисные состояния / Л. Н. Юрьева. – Д. : Арт-Пресс, 1999. – 164 с.


Інформаційні ресурси

 1. http://www.naiau.kiev.ua/naiau/tslc/index.php

 2. http://www.nbuv.gov.ua/

 3. http://rada.gov.ua/laws/main/a#Find

 4. http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

 5. http://www.kmu.gov.ua/control/

 6. http://uk.wikipedia.org/wiki/ 1. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається за результатами екзамену.


 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь слухачів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння слухачами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення навчальної дисципліни. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання слухачами завдань надання психологічної допомоги клієнту під час переживання кризи.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після закінчення вивчення навчальної дисципліни.
Каталог: files -> kafedru
kafedru -> Національна академія внутрішніх справ
kafedru -> Організація, підготовка та проведення спеціальних операцій
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни " філософія" тема № Історичні типи філософської думки (частина 2 )
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни " релігієзнавство" тема № сучасні релігії світу. Релігійні течії та конфесії в україні
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни " філософія" тема № Історичні типи філософської думки (частина 1 )
kafedru -> Лекція з політології тема № політичні партії І громадсько-політичні рухи. Політичні еліти
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни " філософія" тема № Філософія, її гуманістичний зміст та призначення
kafedru -> Фондова лекція з історії та культури України Тема Витоки історії українського народу та його культури. Україна княжої доби Навчальний час 2 години


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconРобоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
Робоча програма «Оперний клас» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво»
Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка