Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 ПсихологіяСкачати 313,07 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір313,07 Kb.
ТипПрограма

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПСИХОДІАГНОСТИКА
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчанняОпис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0301 – Соціально-політичні наукиНормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

6.030102 - ПсихологіяМодулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):
Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-3-й

2-3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Проведення експериментального дослідження з обраної тематикиСеместр

Загальна кількість годин - 216

6, 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 90

самостійної роботи студента - 140


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр34 год.

8 год.

Практичні, семінарські

40 год.

6 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

140 год.

192 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: модульний контроль, іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – ауд. – 90, сам. – 140.

для заочної форми навчання -
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Психодіагностика” входить до програми професійної підготовки студентів-психологів. Психологічна діагностика є однією з основних форм практичного застосування професійних можливостей психолога. Методики психодіагностики широко використовуються для добору та розстановки кадрів на підприємствах і в організаціях, для контролю психічного розвитку особистості та її вивчення у медичних і експертних цілях, для профорієнтації та оптимізації навчального і виховного процесів.Мету та завдання курсу визначає перелік знань і умінь, після його опанування слухачі повинні знати:

• історію становлення психодіагностики як науки;

• особливості психодіагностики як науки;

• практичні засади психодіагностики;

• основні етапи конструювання тесту;

• особливості вимірювання інтелекту;

• особливості застосування особистісних опитувальників;

• особливості застосування проективних технік;уміти:

• застосовувати психодіагностичний інструментарій для вимірю-

вань індивідуальних відмінностей;

• здійснювати психодіагностику інтелектуальних здібностей;

• проводити психологічну діагностику особистості;

• користуватися психологічними тестами;

• створювати нові психологічні тести;

• проводити адаптацію зарубіжних тестів;

• використовувати психометричні засоби контролю психо-

діагностичних методик;

• визначати валідність, надійність та репрезентативність тестів.

Програма може бути використана для підготовки студентів-психологів, а також соціологів, менеджерів управління персоналу та широкого кола фахівців, які працюють у сфері “людина — людина”. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Вступ до психодіагностики

Тема 1. Психодіагностика як наука – 2 год.

Поняття психодіагностики як наукової системи методів та принципів постановки діагноза. Співвідношення психодіагностики з диференційною психологією, психометрикою, практичною психологією. Розрізнення дослідження і обслідування . Тестові /вимірювання/ і експертні методи в психодіагностиці. Інформація забезпечення практичної психології як основна прикладна функція психодіагностики. Залежність психодіагностичної інформації від статусу її споживача і характеру запиту. Експертиза і консультування клієнта - два типи психодіагностичних ситуацій.


Тема 2. Історичні передумови розвитку психодіагностики як науки – 2 год.

Передісторія психодіагностики. Витоки психодіагностики як на- уки. Психологічне тестування. Внесок Ф. Гальтона, Дж. Кеттелла, А. Біне, Ч. Спірмена у розвиток психодіагностики. Психодіагности- ка у першій половині ХХ ст. Психодіагностика у другій половині ХХ ст. Тестування в освіті. Психодіагностика у дореволюційній Росії та в СРСР. Дискредитація психодіагностики в СРСР у 30-ті роки ХХ ст. Два періоди розвитку психодіагностики в Росії та Україні. І. Шпільрейн, М. Басов, П. Блонський, Л. Виготський, В. Блейхер, Л. Венгер, Л. Бурлачук, А. Лічко, їх внесок у розвиток вітчизняної психодіагностики. Основні завдання та напрями розвитку сучасної психодіагности- ки..


Тема 3. Історія створення тестів інтелекту2 год.

Діагостика структури інтелектуальних здібностей. Батареї Векслера, Антауера, Айзенка. Склад субшкал і субтестів. Обмеження застосування. Відносність діагностичних норм. Залежність від рівня розвитку вербального інтелекту. Можливості комп’ютеризації. Тест на складність і швидкість. Загальна характерологічна діагностика. Тест-запитальник 16 PF Кеттелла. Історія побудови тесту. Структура та інтерпретація 16 факторів. Правила проведення і підрахунку тестових балів. Шкали стенів. Типові профілі і їх інтерпретація. Спеціалізовані популяційні норми. Рівняння ефективності для прогнозу професійної успішності. Порівняльна ефективність в ситуації експертизи і консультування.


Тема 4. Історія діагностики не когнітивної сфери особистості - 4 год.

Предметна класифікація. Психічні функції: регулятивні (моторні) програми, емоційно-вольова регуляція. Загальні здібності і проблема діагностики розумового розвитку. Діагностика конституційних (темперамент), індивідуально-стильових (характер) і цінністно- мотиваційних рис особистості. Критика механістичних статистичних уявлень про ієрархічні класифікації рис особистості і здібностей. Взаємодія рис особистості в процесі розвитку особистості (компесаторні співвідношення). Діагностика спілкування.Змістовий модуль 2. Характеристики ефективних психологічних тестів
Тема 5. Тест як основний інструмент психодіагностики – 2 год.

Три основних напрямки використання результатів психодіагностичних методик: прогнозування, діагностика і інтерпретація. Прогнузування. Синхронний, тобто тестування і замір цільової ознаки проведені в одному часовому проміжку, наприклад в один день, і діахронний прогноз. Прогностична і цільова сфери. Функції зв’язку між цільовими і прогностичними ознаками. Короткий, середній та довготривалий прогнози.


Тема 6. Основні характеристики ефективних психологічних тестів – 6 год.

Тестові нариси і перевірка їх репрезентативності. Види діагностичних норм: абсолютні статичні /популяційні/, критеріальні. Межі застосування діагностичних норм різного виду: діагностика спеціальних здібностей і універсальна характерологічна діагностика, статичне обгрунтування тестових норм: міра статичної достовірності віднесення піддослідних до діагностичної категорії, норма як критична точка на шкалі тестових балів, яка розмежовує категоріальні області /крайні, конкретні групи піддослідних/. Працентільні норми на порядкових тестових шкалах. Отримання репрезентативних норм на базі емпіричного розподілу: тестових балів, таблична нормалізація і лінійна стандартизація шкали. Перевірка нормативності і перевірка стійкості норм. Конкретні приклади стандартних шкал в психодіагностиці : - шкала, - шкала, - шкала, шкала стенів. Надійність. Надійність, як стійкість до побічних факторів, точність вимірювальної процедури. Дисперсійне визначення надійності. Види надійності: ретитова і синхрона надійність. Надійність - гомогенність і її вимірювання, методи розщеплення склодоного тесту і його окремих пунктів. Валідність. Валідність, як відповідальність результатів диагнозуємій властивості. Види валідності. Зовнішня емпірична, конструктивна. Способи заміру валідності: метод конкретних відомих груп, узгодженість з експертною оцінкою. Залежність валідності від диференційно-психологічної теорії властивості яка вимірюється. Достовірність. Поняття артефакта соціальної бажаності. Інші види мотиваційних спотворень. Шкали брехні. Внутрішня узгодженість. Комп’ютерний контроль достовірності.


Тема 7. Інтелект людини як об’єкт психологічного дослідження. – 4 год.

Класифікація основних методів психодіагностики інтелекту. Тест Біне-Сімона — родоначальник сучасних методів визначення рівня інтелекту. Робота психолога з конкретними тестами для визначення рівня інтелекту: Г. Айзенка, Дж. Равена. Технологія використання методики Д. Векслера у вивченні інте- лекту особистості. Основні підходи до вимірювання інтелекту. Теорії структури інтелекту. Ієрархічні теорії структури інтелекту. Моделі інтелекту за Терстоуном, Гілфордом, Айзенком, Кеттеллом, Стернбергом. Розподіл тестових оцінок інтелекту. Інтелект і спадковість. Інте- лект і біологічне середовище. Інтелект і статеві відмінності. Інтелект та харчування. Інтелект і соціокультурне середовище. Відмінності в інтелекті, обумовлені віком. Відмінності в інтелекті, обумовлені кількістю дітей у сім’ї та черговістю їх народження. Інтелект та осо- бистість. Особливості вимірювання інтелекту. Робота психолога з методиками діагностування особливостей пам’яті (“Впізнавання фігур”, методика визначення короткостроко- вої пам’яті, “Оперативна пам’ять”, “Образна пам’ять” та ін.), уваги (“Коректурна проба”, “Таблиці Шульте” та ін.), логічного мислення (“Прості аналогії”, “Складні аналогії”, “Порівняння понять”, “Чис- лові ряди”, “Виключення лишку”).


Тема 8. Розробка завдань до тестів інтелекту.2 год.

Розробка інструкції для тестів інтелекту. Аналогії. Послідовності. Виключення зайвого. Завдання з кількома варіантами відповіді.. Альтернативні завдання. 7. Завдання на встановлення відповідності. Завдання з обмеженням на відповіді та завдання з вільними відповідями. Впорядкування завдань тесту.


Тема 9. Особливості тестів спеціальних здібностей та досягнень – 2 год.

Поняття змінної в психологічному дослідженні. Види змінних. Незалежні змінні та їх види. Проблема ізоляції та контролю незалежної змінної. Залежні змінні та їх характеристики. Проміжні змінні та їх особливості. Змінні, що контролюються.

Джерела артефактів у маніпулюванні змінними. Проблема контролю в маніпулюванні змінними. Вимір у психології. Психологічні шкали (за С. Стівенсом). Номінальна шкала. Шкала порядку. Шкала інтервалів. Шкала пропорцій. Основні характеристики шкал. Умови застосування шкал. Психодіагностичні методики як засоби виміру змінних. Класифікація психодіагностичних методик: за предметною спрямованістю, за джерелом отримання інформації та інформованості досліджува них тощо.
Змістовий модуль 3. Особистісні опитувальники та специфіка їх конструювання. Проективна техніка.

Тема 10. Особливості застосування та конструювання особистісних опитувальників – 2 год.

Тест-запитальник ММPI. Основні і службові шкали. Історія побудови і адаптації. Правила корекції тестових балів в залежності від захисту піддослідного. Невротичні і психологічні порушення і їх прояви в профілі MMPI. Методики ПДЗ Личко-Іванова. Обмеження в застосуванні ММPI. Внутрішньо-індивідуальні норми і відносний аналіз піків на профілі ММPI. Діагностика виражених і прихованих мотиваційних структур. МДЦО Рокіча-Ядова. Списки термінальних і інструментальних цінностей. ТАТ в діагностиці прихованих мотивів.


Тема 11. Формулювання завдань до особистісних опитувальників. – 2 год.

Поняття про риси особистості як про змінні, що фіксують інтегральну стратегію поведінки людини. Особливості конституційних, індивідуальних та особистісних рис. Види, форми опитувальників, представлення результатів. Достовірність особистісних опитувальників і фактори, що впли- вають на неї. Фальсифікація та установки на відповіді. Розуміння питань і варіативність відповідей. Узагальнений аналіз факторів, що детермінують відповідь. Особистісні опитувальники та теорії особис- тості. Робота з тест-опитувальником Я. Стреляу, інтерпретація, валід- ність та надійність отриманих даних. Характеристики особистісного опитувальника Р. Кеттелла, опиту- вальника Г. Айзенка, методики ММРІ, тест-опитувальника Г. Шмі- шека. Робота з методиками “САН”, “Шкала самооцінки” Ч. Спілбергера та Ю. Ханіна, “Шкала пошуку відчуттів” М. Цуккермана, тест конф- ліктності К. Томаса.


Тема 12. Особливості застосування та розробки проективних технік. – 4 год.

Тест як основний інструмент психодіагностики. Поняття тес- ту. Види тестів та їх класифікація. Поняття про “об’єктивний”, “суб’єктивний” та “проективний” підхід у прикладній психодіагнос- тиці. Застосування “об’єктивного” підходу у вербальній та невербаль- ній психодіагностиці. Поняття про тести особистості, інтелекту, спе- ціальних здібностей, досягнень та креативності. Застосування “суб’єктивного” підходу в опитувальниках. Види опитувальників: біографічні, інтересів, мотивів, установок, ціннос- тей, особистісні та типологічні. Проективні методики та “проективний” підхід у психодіагнос- тиці. Роль наукових праць Ф. Гудинаф, Г. Мюррея, Х. Морган, Г. Роршаха, Л. Франка у розвитку проективної психодіагностики. Комп’ютеризовані та комп’ютерні тести. Адаптація зарубіжних тес- тів. Психодіагностичний процес. Етика психодіагностичного обстеження.


Тема 13. Конструювання тестів інших типів (тести мотивів, станів, атитюдів) 2 год.

Поняття про мотиви та мотивацію у вітчизняній і зарубіжній пси- хології. Об’єкт та методи психодіагностики мотивації. Основні показ- ники мотивації. Поняття про прямі та непрямі методи психодіагнос- тики та мотиваційної сфери особистості. Методики для вимірювання мотивів і мотивації. Діагностика мотивації досягнень. Робота з тестами, що визначають мотивацію особистості: “Тестом гумористичних фраз”, методикою оцінки рівня домагань Ф. Хоппе. Психодіагностика мотивації на підприємствах. Психодіагностика мотивації у системі освіти. Психодіагностика мотивації у спорті.


Змістовий модуль 4. Особистісні опитувальники та специфіка їх конструювання. Проективна техніка.
Тема 14. Визначення надійності як показника якості психологічного тесту. – 2 год.

Ефективність тестів. Надійність психологічних тестів як характеристика того, у якому ступені виявлені у випробуваних розходження за тестовими результатами є відбитком дійсних розходжень, у властивостях, що вимірюються і якою мірою вони можуть бути приписані випадковим помилкам. Ретестова надійність. Надійність рівнобіжних форм.


Тема 15. Особливості визначення валідності психологічного тесту – 2 год.

Валідність психологічних тестів. Валідність - комплексна характеристика методики, що включає зведення про область досліджуваних явищ і репрезентативності діагностичної процедури стосовно них. Типи валідності: очевидна валідність, конкурентна валідність, прогностична валідність, інкрементна валідність, диференціальна валідність, змістовна валідність, конструктна валідність. Дискримінативність психологічних тестів. Дискримінативність - спроможність окремих пунктів (завдань) тесту диференціювати тих, що обстежуються до максимального або мінімального результатів тесту. Використання шкали інтервалів. Рівні шкали, ієрархічно упорядковані за складністю, починаючи з найпростішого: номінальні шкали, порядкові шкали, інтервальні шкали, метричні шкали. 5. Ефективність тестів.


Тема 16. Особливості відбору та оцінювання завдань тесту – 4 год.

Основні вимоги до психодіагностичних вимірювань. Поняття про стандартизацію, репрезентативність, валідність і надійність інстру- менту психологічного вимірювання. Визначення кількості завдань (специфікація тесту). Розробка завдань. Оформлення тесту. Пілотажне дослідження. Аналіз завдань.


Тема 17. Стандартизація тестів – 2 год.

Стандартизація психологічних тестів - уніфікація, регламентація, приведення до єдиних нормативів процедури й оцінок тест. Дві форми стандартизації. Опрацювання і регламентація процедури проведення, уніфікація інструкції, бланків обстеження, засобів реєстрації результатів, умов проведення обстеження, характеристика контингентів випробуваних. Перетворення нормальної або штучно нормалізованої шкали оцінок у нову шкалу, засновану не на кількісних емпіричних значеннях досліджуваного показника, а на його відносному місці в розподілі результатів у вибірці випробуваних.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ до психодіагностики

Тема 1. Психодіагностика як наука

2

2

2

2

Тема 2. Історичні передумови розвитку психодіагностики як науки

2

2
2

Тема 3. Історія створення тестів інтелекту

4

2

2


2
22

Тема 4. Історія діагностики не когнітивної сфери особистості

4

4
4

Разом за змістовим модулем 1

14

10

4


4

2

28

Змістовий модуль 2. Характеристики ефективних психологічних тестів

Тема 5. Тест як основний інструмент психодіагностики

4

4

2


2

2


2

Тема 6. Етичні та соціальні аспекти тестування

2
2

2

Тема 7. Основні характеристики ефективних психологічних тестів

8

6

2

8

Тема 8. Інтелект людини як об’єкт психологічного дослідження

6

4

2

6

Тема 9. Розробка завдань до тестів інтелекту.

6

4

2

6

Тема 10. Особливості тестів спеціальних здібностей та досягнень

4

2

2

4

Разом за змістовим модулем 2

34

20

14


2

2

030

Змістовий модуль 3. Особистісні опитувальники та специфіка їх конструювання. Проективна техніка.

Тема 11. Особливості застосування та конструювання особистісних опитувальників

2

2
2

Тема 12. Проблема достовірності особистісних опитувальників

2
2

2

Тема 13. Особливості застосування та розробки проективних технік.

4

2

2

4

Тема 14. Конструювання тестів інших типів (тести мотивів, станів, атитюдів)

6

4

2

6

Тема 15. Інші методики психологічної оцінки особистості

4

2

2

4

Разом за змістовим модулем 2

20

10

10

20

Змістовий модуль 4. Особистісні опитувальники та специфіка їх конструювання. Проективна техніка.

Тема 16. Проведення пілотажу самостійно розробленого тесту

2
2

2

Тема 17. Визначення надійності як показника якості психологічного тесту

4

2

2


2

2


2

Тема 18. Особливості визначення валідності психологічного тесту

4

2

2


2

2


2

Тема 19. Особливості відбору та оцінювання завдань тесту

6

4

2


2
24

Тема 20. Стандартизація тестів

4

2

2


2
22

Разом за змістовим модулем 4

22

10

12


8

4

414

Модуль 4

90

44

46


14

8

686

ІНДЗ

2


Усього годин

74
216

8

6192


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Психодіагностика як наука. Історія створення тестів інтелекту

2

2

Модульний контроль

2

3

Етичні та соціальні аспекти тестування

2

4

Основні характеристики ефективних психологічних тестів

2

5

Визначення специфікації майбутнього авторського тесту

4

6

Модульний контроль

2

7

Інтелект людини як об’єкт психологічного дослідження

2

8

Розробка завдань для тестів інтелекту

4

9

Особливості тестів спеціальних здібностей та досягнень

2

10

Проблема достовірності особистісних опитувальників

2

11

Формулювання завдань до особистісних опитувальників

2

12

Особливості застосування та розробки проективних технік

2

13

Інші методики психологічної оцінки особистості

2

14.

Модульний контроль

2

15

Проведення пілотажу самостійно розробленого тесту

2

16

Визначення надійності як показника якості психологічного тесту

2

17

Особливості визначення валідності тесту

2

18

Особливості відбору та оцінювання завдань тесту

4


6. Індивідуальні завдання


 • Есе на тему одну із тем:

1. До питання стану валідності та надійності психодіагностичного інструментарію в сучасній Україні
2. Ефективність психодіагностичного інструментарію особистісних опитувальників сьогодні (аналіз особистісних опитувальників що використовуються в Україні).
3. Стандартизація тестів: аналіз актуального стану в Україні.
4. Психодіагностика як наука: історія розвитку та сучасність.

 • Розробка та стандартизація психологічного тесту (вільний вибір об’єкту дослідження).


7. Методи навчання

Лекційні та практичні заняття із застосуванням бесід, елементів навчальної дискусії, елементів проблемного викладу матеріалу, використання наочних методів демонстрації та ілюстрації; інтерактивна форма навчання; виконання самостійних та індивідуальних занять згідно плану.


8. Методи контролю

Критерії оцінювання:

  • обсяг і глибина знань;

  • вміння критично і творчо розглянути програмний матеріал, робити самостійні логічні висновки;

  • вміння пов’язувати теоретичні знання й практичні навички;

  • обізнаність із основною та додатковою літературою;

  • вміння чітко, точно й правильно оформлювати відповідь на всі теоретичні питання;


9. Перелік питань до іспиту

 1. Експериментальна психологія як передумова розвитку психодіагностики

 2. Поняття інтелекту та його структура

 3. Роль стимулу в проективних методиках, особливості його розробки

 4. Ф.Гальтон і вимірювання індивідуальних відмінностей

 5. Типи та зміст завдань в тестах спеціальних здібностей та досягнень

 6. Особливості процедури аналізу тестових завдань

 7. Внесок А.Біне у вимірювання інтелекту

 8. Проблеми конструювання особистісних опитувальників

 9. Фактори, що детермінують відповіді досліджуваних на запитання особистісних опитувальників

 10. Модель інтелекту Ч.Спірмена

 11. Поняття спеціальних здібностей та досягнень в психології

 12. Особливості вибірки та їх впливу в процесі дослідження ефективності тестових завдань

 13. Мультифакторна модель інтелекту Л.Терстоуна

 14. Особливості оцінки проективних методик

 15. Основні параметри відбоу завдань до остаточної версії тесту після їх попереднього аналізу.

 16. Дж.Гілфорд та його погляд на структуру інтелекту

 17. Правила для формулювання завдань особистісних опитувальників

 18. Фактори, що детермінують відповіді досліджуваних на запитання особистісних опитувальників

 19. Модель інтелекту за Р. Кетелом

 20. Дискримінативність тесту та його окремих частин

 21. Процедурні та змістовні особливості аналізу завдань тесту

 22. Г.Айзенка і його погляд на вимірювання інтелекту

 23. Усунення впливу установок на відповідь в особистісних опитувальниках

 24. Основні проблеми валідизації тесту

 25. Тест словесної асоціації К.Юнга як передтеча проективних методик дослідження особистості

 26. Основні проблеми розробки проективних методик в психодіагностиці

 27. Детермінанти інтелектуального статусу людини

 28. Диспозиційна теорія особистості Г.Олпорта та її значення для психодіагностики

 29. Стандартизація тесту та норми

 30. Проблема розробки завдань для тестів спеціальних здібностей та досягнень

 31. Вимірювання атитюдів в історичній перспективі

 32. Основні труднощі конструювання завдань для тестів інтелекту

 33. Види особистісних опитувальників в психодіагностиці та їх особливості

 34. Г.Роршах та його діагностика по чорнильних плямах

 35. Дискримінативність як показник ефективності тесту: процесуальні особливості вивчення

 36. Критерії аналізу завдань тесту після їх пілотажу

 37. Тематичний апперцептивний тест Г.Мюррея та його модифікації

 38. Поняття та види надійності тесту

 39. Особливості процесу вивчення надійності тесту

 40. Розвиток психодіагностики у другій половині ХХ століття.

 41. Теоретичне обґрунтування проективного підходу до діагностики особистості

 42. Вивчення конструктивної валідності тесту

 43. Поняття та види тестів у психодіагностиці

 44. Особливості різних типів шкал вимірювання

 45. Проблема об’єктивності проективних методик

 46. Адаптація зарубіжних тестів

 47. Джерела незадовільної надійності

 48. Концепція генерального фактору та його структура

 49. Особливості постановки психологічного діагнозу

 50. Валідність як один із показників ефективності тесту

 51. Проективна гіпотеза та проективні методики та їх види

 52. Досліджуваний у психодіагностиці: процесуальні особливості тестування

 53. Психологічні проблеми тестування здібностей

 54. Надійність за внутрішньою узгодженістю та їх значення при конструюванні тестів10. Рекомендована література

Базова

1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т. — М., 1982.

2. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психоди- агностике. — СПб.: Питер, 2001.

3. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. — СПб.: Питер, 2002.

4. Гришин В. В., Лушин П. В. Методики психодиагностики в учеб- но-воспитательном процессе. — М., 1990.

5. Дружинин В. Н. Психодиагностика общих способностей. — М.: Академия, 1996.

6. Измерение интеллекта детей: Пособие для психолога-практика / Под ред. Ю. З. Гильбуха. — К., 1992.

7. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориен- тациии. — Петрозаводск: Петроком, 1992.

8. Марищук В. Л., Блудов Ю. М., Плахтиенко В. А., Серова Л. К. Ме- тодики психодиагностики в спорте. — М.: Просвещение, 1984.

9. Немов Р. С. Психолия. — Т.3: Психодиагностика. — М.: Владос, 2000.

10. Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Сто- лина. — Л., 1979.

11. Практическая психология для педагогов / Под ред. М. И. Ту- тушкина. — М.: Филино, 1997.

12. Практическая психодиагностика: Методики и тесты. — Самара, 2001.

13. Психодиагностика: теория и практика: Пер. с нем.; Под. ред. Т. Талызиной. — М., 1988.

14. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича. — М., 1981.

15. Психология индивидуальных различий: Тесты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. — М., 1982.

16. Cкребець В. Психодіагностика. — К.: МАУП, 1998.

17. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования лич- ности. — М.: Прогресс,1987.

18. Шнейдер Л. Б. Основы психодиагностики. — М., 1995.

19. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в обра- зовании: Учеб. пособие. — М., 1996.

20. Щекин Г. В. Визуальная психодиагностика и ее методы. — К., 1996.15

21. Щёкин Г. В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. — К.: МАУП, 1999. Додаткова

22. Абрамова Г. С. Практическая психология. — М.: Академия, 1997

23. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психо- логии (на основе метода Роршаха). — К.: Вища шк., 1979.

24. Бурлачук Л. Ф. О дилетантстве в психологической диагностике // Вопр. психологии. — 1993. — № 5. — С. 116.

25. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика личности. — К.: Здоровье, 1989.

26. Бурлачук Л. Ф., Духневич В. Н. Акцентуации личности: что диа- гностируем? — К., 2001.

27. Бурлачук Л. Ф., Королев Д. К. Адаптация опросника пяти фак- торов личности // Вопр. психологии. — 2000. — № 1. — С. 126 –134.

28. Пиз А. Язык телодвижений. — СПб.: 2000.

29. Психологическая дифференциация нарушений развития у стар- шеклассников: Метод. рекомендации / Отв. ред. В. В. Кова- лев. — М.: НИИ психиатрии, 1982.Допоміжна

 1. Березин Ф. Б. Методика многостороннего исследования личности. М.: Мед.1976 Беседин А. Н. Книга практического психолога Ч. 1 и 2. К., 1993

 2. Бурлачук А. Ф. Исследование личности в клинической психологи. К., 1979. 7. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы.СПб., 2000. 10.

 3. Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983.

 4. Мельников Введение в експериментальную психологию личности. М.,1985. 3 14. Немов Р. С. Экспериментальная педагогическая психология и психодіагностика. Кн. 3. М.: Просвещение. 1995.

 5. Общая диагностика / Под ред А.А.Бодалева. М.:МГУ, 1987.

 6. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога: 2-е изд. М.:Просвещение, 1996.

 7. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии. Л.: ЛГУ,1990. 18. Психологическая диагностика: проблемы и исследования. М., 1987.

 8. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Уч. пос. М.: ВЛАДОС,1996.

 9. Сабчик Л. Н. Стандартизованный многофакторный метод исследования личности. М.., 1990.

 10. Соколова Б. Т. Проэктивные методы исследования.М.: МГУ, 1980.

 11. Шванцара Й. Диагностика психического развития. Прага,1978.

 12. Шмелев А. Г. Основы психодиагностики. М.,1996.

 13. Ямпольский Л. Методики психодиагностики в спорте. 2-е изд. М., 1990.

Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconПрограма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Мета: сформувати у студентів цілісне уявлення про об’єкт, предмет, завдання, методи, структуру психології творчості; розвиток наукової...
Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни політичний аналіз І прогнозування
Робоча програма “Політична влада” для студентів галузі знань 0301 “Соціально-політичні науки” напряму підготовки 030104 “Політологія”....
Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...
Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconПрограма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconПрограма навчальної дисципліни релігійна філософія та теологія: християнська філософія І теологія ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка