Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні наукиСкачати 184,75 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір184,75 Kb.
ТипРобоча програма

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010201 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2.5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні наукиНормативна

(за вибором)Напрям підготовки

8.03010201 - Психологія


Модулів 1

Спеціальність (професійне

спрямування)
Рік підготовки:
Змістових модулів 3

5-йІндивідуальне науково-дослідне завданняСеместр
Загальна кількість годин - 90

Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 0 самостійної роботи студента – 0Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


год.

8 год.

Практичні, семінарські
год.

4 год.

Лабораторні
год.

год.

Самостійна робота
год.

78 год.

Модульна робота: 2 год.
Вид контролю: залік 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: сформувати у студентів цілісне уявлення про об’єкт, предмет, завдання, методи, структуру психології творчості; розвиток наукової компетентності особистості студента у сфері психології творчості.

Завдання:

 • формувати спеціальні знання, що визначають загальні теоретичні уявлення про творчість у психології на базі засвоєння понятійно-категоріального апарату дисципліни;

 • ознайомити студентів з міждисциплінарними зв’язками психології творчості;

 • формувати уміння, необхідні для організації та стимуляції творчої діяльності суб’єкта чи групи;

 • сприяти творчому, інтелектуальному та психологічному розвитку студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 • знати:

 • основні теорії творчості у психології, поняття та персоналії;

 • психологічні характеристики творчої діяльності;

 • види та загальні принципи творчості;

 • методи вимірювання креативності.

 • психологічні засади програм творчого розвитку та стимулювання творчої активності.

 • вміти:

 • застосовувати теоретичні знання з психології творчості на практиці;

 • розуміти характеристики творчої людини;

 • аналізувати особливості своєї особистості в творчій діяльності;

 • провести психологічну діагностику креативності особистості;

 • організовувати психологічну стимуляцію та підтримку творчої активності суб’єкта чи групи.

 • аналізувати фактори, умови та процес вирішення творчих завдань.
 1. Програма навчальної дисципліни

ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Теоретико-методологічні основи психології творчості (теоретична частина)»

Тема 1. Основні аспекти психології творчості. (2 год.)

 1. Психологія творчості як наука.

 2. Основні підходи до феномену творчості у психологічних дослідженнях.

 3. Креативність як здібність до творчості.

 4. Психологічна структура творчості.

Література: 2, 4, 11, 28,37, 40, 43, 45.
Тема 2. Творча особистість та її прояви (2 год.)

 1. Поняття «творча особистість». Психологічні особливості творчої особистості.

 2. Особливості креативності на різних етапах життєвого шляху.

 3. Розвиток творчого потенціалу особистості.

Література:1, 4, 9, 10, 16, 20, 22,33, 41.
Тема 3. Вікова динаміка та проблема розвитку творчості

 1. Поняття про творчу унікальність особистості

 2. Вікові періоди творчих проявів.

 3. Особливості дитячої творчості.

 4. Підліткова та юнацька творчість та її характеристики.

 5. Специфіка творчої діяльності людей старшого віку.

Література:8, 11, 26, 28, 31, 42.
Тема 4. Творчі здібності

 1. Види творчих здібностей.

 2. Розвиток творчих здібностей.

Література:12, 14, 29, 30, 36.


 1. Структура навчальної дисципліни
з/п

Назви розділів та тематика занять

Види занять, кількість годин
Лекції

Практичні

Сам.

робота

Всього

7 триместр
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Теоретична частина
1.

Основні аспекти психології творчості

22

2.

Творча особистість та її прояви

22

3.

Вікова динаміка та проблема розвитку творчості

22

4.

Творчі здібності

22

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Практична частина
1.

Психологічні особливості творчого процесу
1
2

2.

Актуальні проблеми психології творчості
1
2

3.

Методи моделювання творчої діяльності
2
2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Виконання самостійних, індивідуальних завдань
1.

Написання есе.2

2

2.

Написання модульної роботи2

2

3.

Самостійне опрацювання запропонованих тем74

74
Всього по курсу:

8

4

78

90


5. Теми практичних занять
Всі практичні заняття в межах курсу «Психологія творчості» спрямовані на ознайомлення з основними труднощами психології творчості. Заняття орієнтовані на формування відповідних базових знань з психології творчості, глибше розуміння природи творчих здібностей, креативності, психологічний аналіз творчої особистості та творчого процесу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Практичне заняття №1

Теоретична частина: Психологічні особливості творчого процесу. (2 год.)

 1. Необхідні психологічні компоненти творчості.

 2. Процес творення. Особливості відчуттів творця.

 3. Особливості відношення людини до результатів своєї творчості. Критерії оцінки. Інтерпретація витвору мистецтва.

Практична частина

Мета: надати студентам можливість більш глибше зрозуміти творчий процес з точки зору психології. Виробити вміння помічати власні відчуття під час творчого акту.

Студентам завчасно пропонується виконати домашнє завдання: здійснити творчий процес – виготовити певний продукт творчості (за власним бажанням – намалювати, написати, зіграти, тощо…). Теоретично проаналізувати поетапно процес власної творчості на даному прикладі. На практичному занятті студенти діляться власними творчими витворами та своїми спостереженнями. Відбувається обговорення.


Практичне заняття № 2

Теоретична частина: Актуальні проблеми психології творчості (2 год)

 1. Символічне значення кольорів та архетипічних образів у творчості.

 2. Діагностичний потенціал творчості.

 3. Терапевтичний потенціал творчості.

 4. Фактори, що ускладнюють творчий процес.

 5. Шляхи управління творчістю.

Практична частина

Мета: практично ознайомити студентів з актуальними проблемами психології творчості; детально проаналізувати суть основних аспектів творчості, її потенціал та способи управління.

Студенти завчасно розподіляються на 5 груп, готують та творчо презентують короткі доповіді (7 хв.) у вільній формі, де розкривають суть обраної проблеми, максимально детально та творчо описують її практичні прояви. Вітається дискусійне обговорення.


Практичне заняття №3

Методи моделювання творчої діяльності (2 год)


 1. Різновиди моделювання творчої діяльності.

 2. Тренінг творчості(суть, структура, зміст).

 3. Відпрацювання навичок проведення тренінгу творчості.


6. Самостійна робота

 1. Написати есе (2-3 сторінки) на одну із запропонованих тем.

Критерії оцінювання: ступінь новизни викладу обраної теми; синтез отриманих знань у написанні роботи; неординарність авторського підходу.

Рекомендована тематика:

 1. Творчість у кризових станах (арт-терапія кризових станів).

 2. Геній та працьовитість.

 3. Нешаблонне мислення та творчість

 4. Як можлива математична творчість?

 5. Дослідницька поведінка дітей.

 6. Можливості реалізації креативності у повсякденному житті.

 7. Роль випадку у науковому відкритті.

 8. Психологічна думка як індивідуальна творчість

 9. Міжпівкульна асиметрія та її зв’язок з творчою активністю

 10. Роль інтуїції у творчому мисленні.

 11. Процес породження нестандартних ідей.

 12. Як можлива активація творчості

 13. Змінені стани свідомості та здатність до творчості

 14. Вільне натхнення та його значення для творчості.

 15. Чому серед ліворуких більше творчих особистостей?

 16. Напрямки психолого-педагогічного розвитку творчої особистості.

 17. Як підвищити ефективність процесу породження нестандартних ідей.

 18. Зв'язок когнітивних аспектів і інтуїції в творчому мисленні.

 19. Гендерні особливості прояву творчих здібностей.

 20. Спонтанність у творчості.
 1. Атестація в межах модулю включає в себе виконання письмової модульної роботи.

Вимоги до оцінювання знань студентів

До заліку (модульної роботи) допускаються студенти, які відвідували лекційні заняття, опрацювали рекомендований мінімум навчальних завдань, прозвітували про самостійну роботу.Важливою передумовою допуску до заліку є відпрацювання пропущених лекційних занять. Контроль проводиться, як правило, шляхом письмового виконання індивідуальних завдань із подальшою перевіркою їх викладачем та оголошення оцінки.

Критерії оцінювання:

  • обсяг і глибина знань;

  • вміння критично і творчо розглянути програмний матеріал, робити самостійні логічні висновки;

  • вміння пов’язувати теоретичні знання й практичні навички;

  • обізнаність із основною та додатковою літературою;

  • вміння чітко, точно й правильно оформлювати відповідь на всі теоретичні питання;

  • рівень психологічної та загальної культури.


Перелік питань, важливих у підготовці до модульної роботи:

 1. Предмет психології творчості: суб'єкт, процес, продукт. Аспекти їх вивчення.

 2. Біографічний підхід до продуктів творчості (психоаналіз).

 3. Основні принципи і процес наукової творчості. Поняття «Домінуючої ями» в науці (Е.де Боно).

 4. Визначення і функція «латерального» мислення Е.Боно.

 5. Якісний рівень розвитку здібностей у творчості.

 6. Співвідношення інтелекту та креативності в структурі психіки.

 7. Концепція «порогу» Е.Торренса.

 8. Поняття здібностей в концепції М.Теплова: загальнопсихологічний та диференційний підходи.

 9. Гендерні особливості прояву творчих здібностей.

 10. Особливості протікання творчої активності у ліво- та правопівкульних суб’єктів.

 11. Основні характеристики продуктивного мислення в гештальтпсихології.

 12. Завдання К.Дункера: поняття інсайту, конфлікту, функціонального рішення.

 13. Роль минулого досвіду у вирішенні творчих завдань.

 14. Недоліки психометричного підходу до креативності.

 15. Поняття креативності: зміст, природа, критерії .

 16. Креативність як основа творчих здібностей по Дж.Гилфорду: можливості і обмеження підходу.

 17. Методи виміру креативності.

 18. Критерії креативності: Дж.Гілфорда, М. Воллаха, С. Медника.

 19. Креативність як створення парадоксального вибору.

 20. Актуальні дослідження інтелектуальної активності у творчості.

 21. Тести креативності Е.Торренса: опис, принципи, обмеження викристання.

 22. Експериментальні дослідження феномену «підказки» при вирішенні завдань на здогадку. Основні умови ефективності «підказки» у вирішенні завдань на здогадку.

 23. Роль прямого і побічного продуктів в процесі пошуку вирішення завдань.

 24. Концепція ЕУС Я.А.Пономарьова.

 25. Груповий процес рішення творчих завдань: методи, механізми, переваги .

 26. Творчість як продуктивний і спонтанний процес.

 27. Поняття інтелектуальної активності як принципу творчості.

 28. Рівні інтелектуальної активності по Д.Б.Богоявленської.

 29. Принципи дослідницького методу «Креативне поле».

 30. Чинники формування, прояву і реалізації творчих здібностей.

 31. Соціально-психологічні бар'єри в реалізації творчого потенціалу.

 32. Методи стимуляції творчої активності: організація зовнішнього і внутрішнього простору суб'єкта творчості.

 33. Принципи стимуляції групової творчої активності.


7.Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Сума
Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

(есе)


Т6

(модульна робота)100

3

3

3

3

10

10

10

23

35

8. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

Зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
 1. Рекомендована література до курсу

 1. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. – М., 1990.

 2. Балл Г.А. Теория учебных задач. – М., 1990.

 3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

 4. Бине А. Измерение умственных способностей / подгот. В.А. Луков; пер. с фр. М. Владимирского. – СПб.: Союз,1998.

 5. Бодалев А. Психология личности. – М., 1988.

 6. Булатов М.А. Деятельность и структура философского знания. - К., 1976.

 7. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.- М., 1989.

 8. Введение в психологию / под ред. А. В. Петровского.- М.: Академия, 1996.

 9. Выготский Л.С. Собр. соч. - Т.1-6. - М., 1983.

 10. Гиппенрейтер Ю.Б., Пузырей А.А. Психология личности: Тексты. – М., 1988.

 11. Давыдов В.В. Деятельный подход в психологии: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. / НИИ общей и пед. психологии. – М., 1990.

 12. Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Питер, 2000.

 13. Загальна психологія / за ред. С.Д. Максименка. – К.:Форум, 2000.

 14. Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии. //Вопросы философии, - 1977. - С. 109-125.

 15. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: очерки истории и теории. – М. 1984.

 16. Клепіков О.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи.- К.,1996.

 17. Клименко В.В. Психологія творчості: навчальний посібник.-К., 2006.

 18. Клименко В.В. Людина і ноосфера. – К.,1993.

 19. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Харьков, 1996.

 20. Клименко В.В. Как воспитать вундеркинда. – Харьков, 1996.

 21. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.,1976.

 22. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. - М.,1999 .

 23. Лук А.Н. Психология творчества.- М.,1978.

 24. Максименко С.Д. Генезис существования личности. - К.: Издательство ООО «КММ», 2006.

 25. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: в 2 т. – К.: Форум, 2002.

 26. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.: Укрвузтшграф, 1996.

 27. Методы социальной психологии / под ред. Е.С. Кузьмина, В.Б.Семенова. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.

 28. Давыдов В.В. Деятельный подход в психологии: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. / НИИ общей и пед. психологии. – М., 1990.

 29. Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник. - К., 2005.

 30. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К., 1978.

 31. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. – М.,1983.

 32. Моляко В.А. Психологические проблемы творческой одаренности. – К., 1995.

 33. Налчаджян А.А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания: интуиция в процессе научного творчества. – М., 1972.

 34. Немов Р.С. Психология : в 3 кн.: – М. : ВЛАДОС, 1998.

 35. Основы психологии: практикум / ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов н / Д.: Феникс, 1999.

 36. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.,1986.

 37. Романець В.А. Виховання творчих здібностей у студентів – К.,1973.

 38. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.:Вища школа 1971.

 39. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1989.

 40. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к личности : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М. :Академия, 2003.

 41. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов н / Д.: Феникс, 2001.

 42. Творча діяльність в ускладнених умовах /за заг. ред. В.О. Моляко. – К., 2007.

 43. Торшина К.А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии // Вопросы психологии. – 1998.

 44. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.,1978.

 45. Штерн В. Умственная одарённость: Психологические методы испытания умственной одарённости в их применении к детям школьного возраста / авториз. пер. с нем. А.П. Болтунова. – СПб.: Союз, 1997.


Додаткова література:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: курс лекцій.-К.,1993.

 2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Казань, 1988.

 3. Андрущенко В.Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть//Вища освіта України.-2001.-№1.-С.11-17.

 4. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – К.: Вища школа, 1978.

 5. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений.- М.,1987.

 6. Гончаренко И.В. Гений в искусстве и науке.- М.,1991.

 7. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання: пер. з фр. – К., Основи,1994.

 8. Додонов Б.И. В мире эмоций.- К.,1987.

 9. Ісаєва А.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури 16-17ст.-К.: Либідь, 1992.

 10. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство пер. с фр.- М.,1990.

 11. Кон И.С. Открытие «Я».-М., 1978.

 12. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989.

 13. Кривопишина О.А. Психологічний аналіз впливу етноекологічних чиннників на формування здібностей до літературної творчості: дис. канд. псих. наук. – К., 2000.

 14. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1989.

 15. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.

 16. Потемкина О.Ф., Потемкина Е. В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: Реч, 2006.

 17. Помиткін Е.О Психологія духовного розвитку особистості: монографія. – К. 2005.

 18. Психология одаренности детей и подростков /под ред. Н.С.Лейтеса. – М.:Академия. 1996.

 19. Рейнвальд Н.И. Личность как предмет психологического анализа.- Харьков, 1974.

 20. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности.- М., 1984.


11. Інформаційні ресурси

www.gifted.uconn.edu

http://tovievich.ru

http://psyjournals.ru/

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/taxonomy/term/278/9

http://psychlib.ru

http://www.psychiatry.ru/lib_show.php?id=114
Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconПрограма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить
Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconПрограма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни політичний аналіз І прогнозування
Робоча програма “Політична влада” для студентів галузі знань 0301 “Соціально-політичні науки” напряму підготовки 030104 “Політологія”....
Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...
Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному та практичному вимірах
...
Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Програма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка