Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія»Скачати 155,4 Kb.
Дата конвертації29.09.2017
Розмір155,4 Kb.
#11827
ТипПрограма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет соціології_

Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана______________________

«____»____________20__ року


ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСОЦІОЛОГІЯ РЕКЛАМИ

для студентів

спеціальності 054 «Соціологія»освітньої програми

"Соціологія"
КИЇВ – 20__Розробники: Набруско І.Ю. кандидат філософських наук, доцент

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної ради ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни “ Соціологія реклами ” складена відповідно до

освітньої програми «Соціологія» з підготовки бакалаврів спеціальності 054 «Соціологія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціологічна інтерпретація інституції реклами як засобу об’єктивізації способу життя людини сучасного суспільства, процесів їх взаємодії в контексті соціальної життєдіяльності людей, забезпеченню потреб та досягнення соціальних цілей.

Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна структура сучасного суспільства», « Соціологія економіки» «Соціологія економічних відносин», «Соціологія масових комунікацій», «Соціальна філософія»

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:1. Соціологія реклами як галузь соціологічного знання. Соціальні умови появи реклами як масового явища

2. Реклама як регулятор споживання та конструювання стилів життя у сучасному суспільстві.
1 Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Мета дисципліни : проаналізувати інституції реклами як одні з основних засобів об’єктивізації способу життя людини індустріального суспільства і каналів трансляції норм і цінностей.


1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни


1) вивчення особливостей соціологічного підходу до аналізу реклами як соціального інституту суспільства,

2) розкриття особливостей функціонування означених інституцій в трансформаційних умовах сучасного соціуму,

3) розробка методів соціологічних досліджень, найбільш адекватних досліджуваним процесам і явищам,

4) аналіз механізмів формування і трансляції системи цінностей і соціально схвалених стилів споживання шляхом рекламної комунікації.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

• об'єктно - предметну сферу соціології реклами;

• теоретичні основи та специфіку механізму функціонування реклами як сучасної соціальної інституції;

• базові поняття та категорії соціології реклами;

• основні параметри дослідження реклами і споживання як складових системи соціальної взаємодії;

• соціокультурні особливості реклами як домінуючого чинника впливу на масову свідомість і конструювання соціальної реальності через формування соціально схвалених стилів життя ;

• тенденції розвитку та трансформації реклами в сучасних умовах.

вміти :

• правильно і науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання, власну ерудицію для системного аналізу поточної рекламної комунікації та образу споживання як трансформації потреб у зовнішню поведінку у повсякденному житті , для аналізу конкретних змін у суспільстві;

• грамотно опрацьовувати матеріали з тематичних джерел, формувати свій власний науковий і творчий потенціал;

• самостійно робити висновки з отриманої інформації використовуючи їх при написанні рефератів, творчих та курсових робіт;

• застосовувати отримані знання у процесі написання наукових робіт, під час соціологічної практики, у подальшій професійній діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 3 кредити ECTS. Зокрема: лекції – 26 год., семінарські заняття – 34 год., самостійна робота –60 год.

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік


3. Засоби діагностики успішності навчання Контроль здійснюється за модульно - рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою, що включає рейтингові бали за аудиторну роботу, самостійну роботу, модульний контроль та залік.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1 Соціологія реклами як галузь соціологічного знання. Соціальні умови появи реклами як масового явища

Тема 1. Соціологія реклами як галузь соціологічного знання………..….( 8 год.)

Предмет соціології реклами. Соціологія реклами як галузь соціологічного знання. Соціальні умови появи реклами як масового явища .

Економічна і соціокультурна сутність реклами. Два підходи до аналізу реклами : маркетинговий і соціокультурний.

Реклама як соціальний інститут . Становлення реклами як соціальної інституції : історична ґенеза. Основні фактори становлення реклами: конкуренція між виробниками, наявність потенційних покупців, поширювання масової комунікації. Масове виробництво і масова реклама.

Функції реклами у сучасному суспільстві. Функціональне поле реклами. Реклама і система задоволення потреб. Реклама як джерело соціального досвіду . Реклама як механізм соціального контролю. Реклама як культурний ресурс суспільства. Споживання і реклама у сучасному світі: проблеми інституалізації.

Особливості формування українського рекламного простору. Вкладеність реклами у суспільне життя. Вплив суспільства на сучасну рекламуТема 2. Соціальні умови появи реклами як масового явища Етапи, тенденції та закономірності розвитку реклами………..…………………………………….(9 год.)

Реклама в історичному контексті: інформаційний супровід обміну. Історична необхідність реклами. Протореклама. Реклама у давньому світі. Рекламні комунікації у середньовічному місті. Урбанізація і виникнення нових потреб.

Економічні, політичні та інші передумови появи і поширення реклами як масового соціального явища. Поява соціального шару виробників товарів і послуг, зацікавлених у просуванні їх до споживача. Поява на ринку товарної маси, що потребувала реклами як гаранта виходу до індивідуального споживача. Виникнення системи засобів масової комунікації як носія реклами, що потребувала продажу інформаційного простору як основи економічної незалежності.
Мобільність смаків, потреб, цінностей індивіда як відображення економічної, соціальної, політичної мобільності мас - умова звернення до реклами з боку споживача.

Масове суспільство як споживач реклами.

Реклама в умовах постіндустріального суспільства.
Тема 3. Масова свідомість як об’єкт реклами: соціологічний аспект..…………. (10 год.)

Масове суспільство і масова свідомість. Масова свідомість як об'єкт реклами. Масова свідомість як інформаційне поле рекламної комунікації. Рекламний міф як аналог соціокультурної дійсності.( Ж. Бодріяр)

Рекламний простір і соціальна реальність. Роль реклами у репрезентації соціальної реальності. Пропаганда способу життя у рекламній комунікації. Мета-рекламний рівень реклами.

Мозаїчність «рекламної свідомості» (А.Моль). «Первинний дискурс» і «вторинний дискурс» реклами. Механізм формування масової свідомості через рекламу: спроби теоретичного пояснення. Активна реклама та її ефекти. Реклама в соціальних мережах: особливості та функціональні можливості впливу на свідомість.

Реклама і утилітарно-прагматичний світ. Суспільство споживання і ідеологія консьюмерізму. Реклама як засіб насадження ідеології консьюмерізму у масовій свідомості

Громадська думка і реклама. Вплив реклами на стан громадської думки. Вплив громадської думки на рекламу.Тема 4 . Реклама як реалізація ціннісних орієнтацій суспільства.… (14год.)

Масова культура і реклама: проблеми співвідношення. Реклама як вид масової культури.

Реклама як чинник реалізації ціннісних зразків суспільства. Норми і нормативні новації. Реклама як канал трансляцій культурних норм і цінностей. Типи і соціальні моделі рекламної поведінки.

Реклама і національні цінності. Особливості українського менталітету і західна реклама.

Реклама як виробник культурного продукту. Субкультура споживання і реклама. Особливості молодіжної реклами як реалізації субкультурного зразку.

Реклама як символічна система. Символи світобудови та екзистенційні символи у рекламі.

Реклама як символічний інструмент конструювання вікових груп. Способи презентації вікових груп в рекламі. Способи представлення вікових груп у рекламному зверненні. Образи дитинства і дитячого в рекламі. Сімейні цінності в рекламі.

Тема 5 . Комерційна реклама як сучасна міфологія.… ……………...(10 год.)

Реклама як сучасна міфологія. Модель світу у сучасній комерційній рекламі. Реклама як симулякр сучасного суспільства (за Ж.Бодріяром)

Формульність реклами як її специфічна категоріальність. Реклама як інструмент формування стилів життя. Міфологічні структури в рекламі. Дешифрація рекламних символів.

Соціальна реальність та майбутнє в рекламі. Орієнтація на майбутнє ( «американська мрія»). Зразки майбутнього в рекламі. Динаміка рекламних контекстів. Міф в рекламі як соціально-психологічний феномен

Поняття архетипу в рекламі. (Б.Барт). Архетипічні моделі реклами. «Соціальні архетипи» в рекламі. «Мрія, що приносить гроші», або особливості комерційної реклами

Імідж та іміджеві комунікація в рекламі. Соціальна диспозиція реклами в сучасному українському суспільстві.Тема 6 . Реклама в політичній комунікації .………………………….. (9 год.)

С сучасний стан комунікації у сфері соціально - політичного життя .Сучасний контекст комунікаційного простору України.

Спільні риси комерційної і політичної реклами. Відмінність між політичною та комерційною рекламою (Г.Маузер) Посилення ролі політичної діяльності у сучасному світі. Місце реклами у політичній діяльності. Комерціалізація політики і реклама.
Комунікативна політика лідера. Форми політичної комунікації. Образ лідера в політичній рекламі. Кандидат як товар. Візуальний образ – полеміка - рекламний текст. Типологія політичного лідерства в рекламі.

Маніпуляції та вплив на громадську думку. Особливості політичної реклами як способу формування громадської думки. Цінності в політичній рекламі.

Ефективні стратегії в політичній комунікації. Моделі впливу.Політична реклама і електорат. Реклама і політичний маркетинг. Політична реклама: уроки виборів.

Особливості політичної реклами та українська реальність.Тема 7 . Місце і роль соціальної реклами в інформаційному полі..……… (11 год.)

Сучасне суспільство і створення загального інформаційно-рекламного поля соціальної спрямованості. Причини виникнення соціальної реклами. Особливості соціальної реклами.

Характеристика і функції соціальної реклами. Соціальна реклама як реклама «ставлення до світу».Реклама як соціальний орієнтир.

Соціальна реклама як механізм соціального контролю. Соціальна реклама в системі соціального управління.

Механізми соціального контролю і реклама. Соціальна реклама як елемент регламентації та консолідації соціальних суб’єктів суспільства. Соціальна реклама як компонент превентивних кампаній. Мотивація у соціальній рекламі. Соціальна реклама як засіб подолання соціальної ексклюзії.

Інформаційна взаємодія в системі суспільних|громадських| зв'язків. Несподіванки соціальної реклами. Специфічні особливості соціальної реклами та характер взаємодії з соціальними інститутами суспільства.

Моделі соціальної реклами у різних країнах. Ефективність соціальної реклами. Теорія ефективності (Мак-Квейл) Теорія ефективності (Шеннон) Її компоненти. Ефективність соціальної реклами в Україні. Сучасні вектори розвитку соціальної реклами.

Змістовий модуль 2. Реклама як регулятор споживання та конструювання стилів життя у сучасному суспільстві.

Тема 8 . Гендерний аспект реклами. ..…………………………………... (8 год.)

Гендерний аспект реклами. Рекламна версія соціально-гендерного світу. Символічний простір та гендерна ієрархія чоловіка та жінки у рекламних повідомленнях. (Е.Гофман). Функціональність гендерних міфів.


Презентація гендерно-рольових стереотипів у рекламі. «Чоловічий» і «жіночий» сценарій життя. Наявність маскулінного і фемінного дискурсу. Жінка як компонент рекламної метафори. Нові гендерні стереотипи реклами та масової культури.

Еротика в рекламі. Сексуальність як небуденність. Любовні відносини у рекламі. Сексуальна експлуатація статі у рекламній комунікації.

Особливості рекламно-гендерної комунікації. Гендерна вербальна та невербальна комуникація в рекламі. Поняття чоловічих та жіночих груп споживання у сегментації ринку.

Тема 9 . Семантичний аспект реклами...……………………………….. (10 год.)

Реклама як форма комунікації. Реклама як знакова система. Комунікативні технології глобалізованого суспільства. Специфіка рекламного діалогу. Рекламний продукт як результат професійної комунікації.

Семіотичний аспект рекламного повідомлення. Функції мови в рекламі (У.Еко). Семіотизація соціальних відносин як особлива функція реклами у сучасному суспільстві. Пресупозиція в рекламі (Н. Фейрклаф). Особливості рекламної риторики. Слоган і його роль у процесі рекламної комунікації.. Типи слоганів.

Генеза рекламних звернень. Семантика повідомлення. Розширення семантичної структури і формування сучасного рекламного повідомлення. Раціональна і образна реклама. Рекламні індикатори. Бренд і його роль в процесі рекламної комунікації.Мовні засоби для брендінга

Текст рекламного повідомлення. Специфіка впливу вербальної форми реклами. Драматургічно-соціальні конструкції рекламних текстів.

Патогенний текст у засобах масової інформації. Табуйовані зони реальності та етикет рекламного тексту.


Тема 10 . Споживання як об’єкт соціологічного аналізу.. Споживання як змістовний чинник реклами…………………………………………………………….………(10 год.)


Споживання як одна з базових практик людини сучасного суспільства. Різноманітність форм споживання. Споживання і структура людських потреб.

Теоретичні підходи до феномену споживання. Еволюція поглядів на споживання у соціологічній традиції. Структурно-конструктивістська концепція П.Бурдьє. Діяльнісно-конструктивістська концепція В.Ільїна. Споживання як механізм формування системи цінностей та соціально схвалених стилів життя.

Образ споживання у суспільній свідомості. Соціальне поле споживання і реклама. Модель споживацького вибору. Теорія смаків Г.Беккера. Особисте споживання як спосіб інтеграції людини у соціокультурне поле.

Основні функції споживання: задоволення матеріальних, ідеальних і соціальних потреб, стимулювання суспільного виробництва, упорядкування сфери повсякденного життя, фіксація соціального статусу.

Реклама і масове споживання. Вплив реклами на образ споживання:. Реклама як система формування уявлень про «ідеальну модель споживання».

Тема 11 . Споживання як спосіб життя і його рекламна регуляція ……. (10 год.)


Споживання як спосіб життя. Споживання як спосіб соціальної активності. Споживання як трансформація потреб у зовнішню поведінку. Глобалізація споживання та «макдоналізація суспільства».

Типологія стилів життя. Стиль життя як вільний вибір. Споживання і самоідентифікація. Споживацтво, матеріалізм, консюмерізм. Моделі індивідуального споживання. Матеріалізм , вимушене споживання, товарний фетишизм.

Суспільство споживання. Консюмерізм як спосіб життя. Товарний фетишизм.

Аналіз споживчої ситуації (Т.Адорно, Г.Маркузе, Ж. Бодріяр). Індивідуалізація життєвих стратегій у сфері споживання. Габітус і диференціація споживацьких стилів (П.Бурдьє).

Постмодернізм і нові концепції споживання, естетизація повсякденного життя (М.Фізерстоун).

Реклама як інструмент формування стилів споживання. Відмінність орієнтацій споживання і стилів життя.

Шоппінг як аспект споживання: критерії та мотиви.

Тема 12 . Соціальний вплив реклами в умовах глобалізації …………. (9 год.)

Глобалізація рекламного простору.

Глобалізація реклами і нова якість соціальних, економічних, політичних відносин. Основні фактори світового рекламного ринку. Реклама як інструмент комунікативних та маркетингових стратегій.

Реклама як інструмент створення соціокультурного поля споживання. Національна культура та мультикультуральна реклама.


Інформаційні ресурси як основні компоненти глобального рекламного простору. Зміна концепцій реклами в умовах глобалізації. Визначення готовності суспільства до рекламованого продукту. Визначення об'єктивної і суб'єктивної готовності: заходи та способи.


Алгоритмізація рекламного простору. Рекламні стратегії третього тисячоліття.

Модульна контрольна робота…………………………………………………( 2 год)

5. Рекомендована література


Основна:

1.Ильин В.И. Поведение потребителей.. - СПб.: Питер, 2000 - 224 C.

2. Кортлэнд Л. Бове У. Аренс Ф. Современная реклама / пер.с англ.. Т., 2007.

3. Лисиця Н.М. Соціологія реклами - Х. : ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2012. – 207с.

4. Антонов С. Н. Социология рекламы. СПб, 2006

5. Савельева О.О. Социология рекламного воздействия. – М.: «РИП-Холдинг», 2006.

6. Социология потребления / Под ред. Л.Т.Воликовой, Ю.Гронова, В.Н.Мининой ( на рус.и англ.яз.). - СПб.: Социолог.об-во им. М.М.Ковалевского, 2001 - 240 C

7 Тарасенко В.И. Социология потребления: методологические проблемы.. - К.: Наукова думка, 1993 - 166 C.

8. А.В.Ульяновский. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы.- СПб.: Питер, 2006.

9. Л.Н.Федотова. Социология рекламной деятельности. – М., Оникс, Харвест,2008.- 266с.

10. Докторов Б.З. Реклама и опросы общественного мнения в США. История зарождения. Судьбы творцов. Москва: Центр социального прогнозирования, 2008, 628 с.

Додаткова:

Анатомия рекламного образа. Под общ.ред. А.В.Овруцкого.СПб,2004.

Бауман З. Текучая современность. [Текст] М., СПб.: Питер, 2008. – 240 с.

Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 2001.

Бодрийар Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Культурная революція; Республика, 2006.

Ж.Бодріяр Симулякри і симуляція. К.: Основи, 2004.

Бурдье П. Начала: Choses dites. М.: Socio-Logos, 1994.

Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.

Дебор Ги . Общество спектакля.- М.: Логос, 2000.

Дрю Ж.-М. Ломая стереотипы. СПб.,2002.

Дударева А.А. Рекламный образ. Мужчина и женщина. – М.: 2002.

Зиммель Г. Мода // Г.Зиммель. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М.: Юристъ, 1996.

Ильин В.И.Быт и бытие молодежи российского мегаполиса: социальная структурация повседневности общества потребления - Изд-во Интерсоцис, СПб, 2007 – 388 с.

Коос С. Объясняя этическое потребительское поведение в Европе (эмпирические данные по 19 странам) / С. Коос // Экономическая социология. – 2009. - № 2. – С. 76-97

Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс / Социология вещей :сборник статей / Под ред. В. Вахштайна. —М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.

Котлер Ф.Армстронг Т.Сондерс Дж.Вонг В. Основы маркетинга / пер.с англ..К.,М., Спб: Изд.дом Вільямса. 1998 .

Кузнецов П. А. Политическая реклама. Теория и практика. М.: Юнити-Дана, 2012. - 128 с

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. - Соч. Т.42.- М.: Политиздат, 1985.-644с.

Луман Никлас. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Ан­ тоновского. — М.: Праксис, 2005. — 256 с.

Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. – М., Жуковский: «Кучково поле», 2003

Музыкант В.Л. Реклама и ПР-технологии в бизнесе, коммерции и политике. М, 2002

М.Назаров Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М.: Едиториал УРСС, 2002. – 240 с.

Огилви Д. Огилви о рекламе. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.

Ритцер Дж. Макдональдизация общества .- М.: Праксис, 2011.- 592 с.

Сивулка Дж. Мыло, секс и сигареты. СПб.: Питер, 2003.

Социология вещей :сборник статей / Под ред. В. Вахштайна. —М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.

Тангейт Марк . Всемирная история рекламы. .- М.:Альпина Бизнес Букс , 2008. – 270 с. Режим доступу: https://vk.com/doc411190_259036410?hash=22fc97fc868ada93ad&dl=f55ddd20429b531b9b

А.В.Ульяновский. Мифодизайн: комерческие и социальные мифы. Спб, Питер.2005- 544с.

Ученова В.В. Философия рекламы. М.,2003

Уэльбек М. Мир как супермаркет. – М.: Marginem, 2003.

Феофанов О.А. Реклама: Новые технологии в России. СПб.,2004.

Чудовська-Кандиба І.А. Соціокультурні виміри рекламних практик. К.:КІС., 2010 – 447 с.

Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004

Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.

Campbell C. The Sociology of Consumption //D.Miller (Ed.). Acknowledging Consumption. Review of New Studies. London and New York, 1995.. Slater D. Consumer Culture & Modernity. Cambridge: Polity Press, 1998.

Peter Corrigan. The Sociology of Consumption. - SAGE Publications Ltd  - 1997 -  208 p. 

Y. Gabriel and T. Lang The Unmanageable Consumer . - Sage Publications Ltd, 2006.- 232 с.

Smart Barry Consumer Society: Critical Issues & Environmental Consequences .- University of Portsmouth, UK SAGE Publications Lt, - 2010 – 264 p.

Zygmunt Bauman. Consuming Life . - Polity Press, Cambridge, 2007 – 160 с.

Miller D. A Theory of Shopping. Polity Press,1999.

Slater D. Consumer Culture & Modernity. Cambridge: Polity Press, 1998.

Stuart Ewen. Memoirs of a Commodity Fetishism. //Журнал социологии и социальной антропологии. 2007.  Т. 10. № 1.

Ritzer, G. The McDonaldization of Society, 7th Edition. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, 2012.

Judith Williamson. Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. - Marion Boyars, 1978 - 180 p

Social Communication in Advertising: Consumption in the Mediated Marketplace . – Routledge, N.Y. – 1997.

Judith S. Trent, Robert V. Friedenberg Political Campaign Com(Com400)Pb Rowman & Littlefield, 2008 - 436 стор.

Joseph Turow . The Daily You: How the New Advertising Industry Is Defining Your Identity and Your Worth Yale University Press, 2012. 256 стор.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИhttp://www.ecsoc.msses.ru/Mag.html – електронний журнал "Экономическая социология".

http://www.socium.info/library.html - Бібліотека інформаційно аналітичного центру «Соціум»http://ecsocman.edu.ru/ - Бібліотека освітнього порталу «ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ»
Каталог: sites -> default -> files -> course -> abstract
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
abstract -> Програма навчальної дисципліни емпіричні контент-аналітичні дослідження для студентів напряму підготовки "Магістр"
abstract -> Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи збору соціологічної інформації для студентів напрям підготовки
abstract -> Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
abstract -> Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях для студентів
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи аналізу нечислових даних в соціології для студентів
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи аналізу нечислових даних в соціології для студентів окр "магістр"

Скачати 155,4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія
«соціологія», спеціальністю 030101 –«соціологія», 030102 «соціальна робота»
Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconРобоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія

Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...
Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconОпорний конспект лекцій з дисципліни „ соціологія" м. Кременчук 2008 Тема соціологія як наука об’єкт І предмет соціології. Поняття „соціального"
В соціологічній літературі назва цієї науки конструюється з латинського слова societas (суспільство) та грецького слова „lodos”
Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»
Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія» iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка