Програма навчальної дисципліниСкачати 356,2 Kb.
Дата конвертації24.10.2017
Розмір356,2 Kb.
ТипРобоча програма

Робоча програма навчальної дисципліни


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи
___________________________
“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІСТОРІЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

(друга половина XХ – початок ХХІ ст.)

галузь знань 0203 – гуманітарні науки


напрям підготовки 6.020302 – історія
історичного факультету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів 2014


ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.

(друга половина XХ – початок ХХІ ст.)
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
за напрямом підготовки 6.020302 історія, спеціальністю історія. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- __ с.
Розробник: доктор історичних наук, професор Качараба Степан Петрович

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Протокол № 4 від “28” серпня 2014 р.

Завідувач кафедрою проф. Качараба С.П.


“_____”___________________ 20___ р.
Схвалено Вченої радою історичного факультету

Протокол № 1 від. “29”серпня 2014 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

ÓКачараба С.П., 2014

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 4

0203 – гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 2

6.020302 – історія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4
4-йКурсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин - 112

8-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.Практичні, семінарські

28 год.Лабораторні

0 год.Самостійна робота

56 год.ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета курсу: використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати у майбутніх істориків-гуманітаріїв знання про головні етапи та події в історії країн Західної Європи та Північної Америки впродовж другої половини ХХ – початку ХХI ст. – від закінчення Другої світової війни – до перших років ХХІ ст. Розглянути соціально-економічні, політичні, культурні та інтелектуальні процеси в Західній Європі та Північній Америці в даний відрізок часу. Проаналізувати труднощі та здобутки країн вказаних регіонів.

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати корінні перетвореннями в усіх сферах життя західного світу, чинники, що впливали на темпи економічного зростання країн Західної Європи та Північної Америки, характерні риси інтеграційних процесів, причини та суть найбільш значних міжнародних конфліктів, періоди діяльності головних історичних осіб епохи, переміни у сфері міжнародних відносин, темпи і форми розвитку культури. Зміст понять: колабораціонізм, колоніальна система, тоталітарні режими, гонка озброєнь, холодна війна, розрядка, міжнародний тероризм, маккартизм, “полювання на відьом”, економіка споживання, економічне диво, соціальні трансформації, “рейганоміка”, “тетчеризм”, “держава загального добробуту” консерватизм і неоконсерватизм, лібералізм, інтеграція, глобалізація.

вміти визначати та аналізувати наслідки Другої світової війни, мирні договори з сателітами Німеччини, початок холодної війни, кризи та локальні конфлікти, розпад колоніальної системи, розрядку міжнародної напруженості, крах тоталітарних режимів та розпад СРСР, характеризувати міжнародні відносини в останній чверті ХХ – на початку ХХІ ст., основні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та США, еволюцію партійно-політичних систем, основні етапи історії США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, а також розвиток науки та культури країн Заходу.

 1. Програма навчальної дисципліниЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАХІДНА ЄВРОПА І ПІВНІЧНА АМЕРИКА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Тема 1. Формування післявоєнного міжнародного порядку.

Питання мирного врегулювання й повоєнного облаштування світу. Хвиля міграцій. Нюрнберзький і Токійський процеси. Покарання воєнних злочинців та колаборантів. Паризька мирна конференція. Мирні договори зі сателітами Німеччини. Утворення Організації Об’єднаних Націй. Співробітництво США і країн Західної Європи. Доктрина Трумена. План Маршалла. Створення НАТО та його учасники.


Тема 2. Міжнародні відносини (друга половина 40-х – 80-і рр. ХХ ст.).

Радянська експансія в країни Східної Європи та на Далекий Схід. Протистояння НАТО та Варшавського договору. Німецьке питання після Другої світової війни. Утворення двох німецьких держав. Паризькі угоди. Війна в Кореї. Війна в Індокитаї. Карибська криза. М. Хрущов і Дж. Кеннеді. Крах колоніальних імперій. Розрядка міжнародної напруженості в 70-і роки ХХ ст. Американсько-радянські угоди. Загальноєвропейська нарада з питань безпеки і співробітництва у Гельсінкі. Загострення міжнародної ситуації на початку 80-х років ХХ ст. Крах європейських тоталітарних режимів і розпад СРСР. Об’єднання Німеччини. Завершення холодної війни.


Тема 3. Країни Заходу і трансформації системи міжнародних відносин наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Міжнародні відносини після краху європейських тоталітарних режимів і розпаду СРСР. Характерні риси розвитку міжнародних відносини на початку ХХ ст. Зростання міжнародного впливу США. Роль Росії, Китаю, Індії у сучасних міжнародних відносинах. Розвиток Європейського Союзу і НАТО. Нова роль країн Центрально-Східної Європи. Регіональні конфлікти і спроби їхнього врегулювання. Втручання НАТО у війну в колишній Югославії. Ісламський тероризм як міжнародна проблема. Вихід України на міжнародну арену.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ РИСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ПОВОЄННЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА
Тема 4. Основні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та США у другій половині 40-х – 60-х роках ХХ ст.

Тенденції економічного розвитку країн Заходу після 1945 р. Проблеми повоєнної відбудови. План Маршала. Економічна інтеграція європейських країн (ЄОВС, ЄЕС, ЄАВТ). Економічний бум 1947-1973 рр. Криза 1973-1975 рр. Інновації як фактор економічного поступу. НТР. Структурні зміни в економіці, зростання сфери послуг. Державне регулювання економіки.


Тема 5. Господарство та соціальні процеси у країнах Заходу в умовах постіндустріального суспільства.

Становлення нової економіки. Рейганоміка і тетчеризм. Основні суспільні верстви. Зростання ваги середнього класу. Соціальні трансформації. Держава добробуту та її моделі. Економіка споживання. Поглиблення економічної інтеграції. Глобалізація економіки. Тенденції економічного розвитку на зламі двох століть. Кредитно-фінансова криза 2008-2010 років.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПАРТІЇ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ. ЕВОЛЮЦІЯ ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНИХ СИТЕМ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
Тема 6. Еволюція партійно-політичних систем у у повоєнний період.

Політична культура суспільства. Золотий вік політичних партій. Неоконсерватизм та неолібералізм. Консервативні та християнсько-демократичні партії країн Західної Європи, їхнє соціальне підґрунтя. Занепад європейського лібералізму. Криза політичних партій у 1970-х роках.


Тема 7. Суспільно-політичні зрушення в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст.

Діяльність соціалістичних і соціал-демократичних партій. Соціалістичний інтернаціонал. Доктрина демократичного соціалізму та її трансформація у 1980-1990-х роках. Лейбористи, соціалісти і соціал-демократи при владі у країнах Заходу. Комуністичний рух. Рух зелених (екологічний рух). Фемінізм.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. Країни Заходу
Тема 8. Сполучені Штати Америки.

США у повоєнні роки. Політика демократичної та республіканської адміністрацій (1945–1960). Демократи при владі (1961-1968 рр.). США у 1969 – 1980 рр. «Ера республіканців» (1981-1992). Прихід до влади Демократичної партії. Адміністрація Б. Клінтона (1993-2000). Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації Дж. Буша-молодшого на початку ХХІ ст. Барак Обама.


Тема 9. Канада (1945-2010).

Повоєнні роки. Ліберальна ера (1963-1984 рр.). Уряди П.Е. Трюдо. Канадизація економіки. Проблема Квебеку. Тиха революція. Канадська двомовність. Політика багатокультурності. Консерватори при владі. Розвиток держави на зламі ХХ-ХХІ ст. Українці в Канаді.


Тема 10. Великобританія (1945-2010).

Внутрішня і зовнішня політика лейбористських урядів 1945–1951 рр. Правління консерваторів (1951–1964). Велика Британія в умовах економічної і політичної нестабільності (1964–1979). Економічна і соціальна політика неоконсервативних урядів. “Тетчеризм”. Період правління нових лейбористів. Д.Кемерон.


Тема 11. Франція (1945-2010).

Франція в роки Тимчасового режиму і Четвертої республіки. Проблеми відбудови країни. Перше десятиріччя П’ятої республіки. Ш. де Голль. Ж.Помпіду. Франція 70-х – 80-х років: балансування правих і лівих сил. В.Жіскар д’Естен. Ф. Міттеран. Франція наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.


Тема 12. Німеччина (1945-2010).

Під владою держав-переможниць. Утворення двох німецьких держав. К.Аденауер. Німецька Демократична республіка. Федеративна Республіка Німеччина. Об’єднана Німеччина. Г.Коль. Г.Шрьодер. А.Меркель.


Тема 13. Італія (1945-2010).

Повоєнний розвиток. Проголошення республіки. Діяльність правоцентристських урядів (1948-1963 рр.). „Економічне диво”. Тероризм і Італії. Італія у 90-ті роки ХХ ст. – на початку ХХІ ст.


Тема 14. Іспанія (1945-2010).

Диктатура Ф.Франко. Перші повоєнні роки.Суспільно-політичний та економічний розвиток у 50-х – першій половині 70-х років. Особливості переходу Іспанії до демократії. Уряди ІСРП (1982-1996). Іспанія на зламі двох століть.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

Модуль

Змістовий модуль 1. Західна Європа та Північна Америка у післявоєнний період. Міжнародні відносини

Тема 1. Формування післявоєнного міжнародного порядку.

6

2

2

-

-

4

Тема 2. Міжнародні відносини (друга половина 40-х – 80-і рр. ХХ ст.).

6

2

4

-

-

4

Тема 3. Країни Заходу і трансформації системи міжнародних відносин наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

6

2

6

-

-

4

Змістовний модуль 2. Основні риси соціально-економічного розвитку. Повоєнне економічне зростання. Соціальна структура суспільства

Тема 4. Основні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та США у другій половині 40-х – 60-х роках ХХ ст.

6

2

4

-

-

4

Тема 5. Господарство та соціальні процеси у країнах Заходу в умовах постіндустріального суспільства.

6

2

4

-

-

4


Змістовний модуль 3. Партії та суспільно-політичні рухи. Еволюція партійно-політичних систем у повоєнний період


Тема 6. Еволюція партійно-політичних систем у повоєнний період.

6

2

6

-

-

4

Тема 7. Суспільно-політичні зрушення в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст.

6

2

2

-

-

4

Змістовний модуль 4. Країни Заходу

Тема 8. Сполучені Штати Америки.

6

2

0

-

-

4

Тема 9. Канада (1945-2010).

6

2

0

-

-

4

Тема 10.Великобританія (1945-2010)

6

2

0

-

-

4

Тема 11.Франція (1945-2010)

6

2

0

-

-

4

Тема 12. Німеччина (1945-2010)

6

2

0

-

-

4

Тема 13. Італія (1945-2010)

6

2

0

-

-

4

Тема 14. Іспанія (1945-2010)

6

2

0

-

-

4

Усього годин

112

28

28

0

0

56


5. Теми лекційних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годинТема 1. Формування післявоєнного міжнародного порядку.

2Тема 2. Міжнародні відносини (друга половина 40-х – 80-і рр. ХХ ст.).

2Тема 3. Країни Заходу і трансформації системи міжнародних відносин наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

2Тема 4. Основні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та США у другій половині 40-х – 60-х роках ХХ ст.

2Тема 5. Господарство та соціальні процеси у країнах Заходу в умовах постіндустріального суспільства.

2Тема 6. Еволюція партійно-політичних систем у у повоєнний період.

2Тема 7. Суспільно-політичні зрушення в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст.

2Тема 8. Сполучені Штати Америки.

2Тема 9. Канада (1945-2010).

2Тема 10.Великобританія (1945-2010)

2Тема 11.Франція (1945-2010)

2Тема 12. Німеччина (1945-2010)


Тема 13. Італія (1945-2010)


Тема 14. Іспанія (1945-2010)


Усього годин

28


6. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годинТема 1. Поглиблення демократичних процесів.

2Тема 2. Трансформація політичних ідеологій та партійних систем.

2Тема 3. Криза традиційних партій та становлення нових політичних напрямків в останній третині ХХ – на початку XXI ст.

4Тема 4. Етнополітичні та расові проблеми

4Тема 5. Інтеграційні процеси в Європі

4Тема 6. Становлення нової економіки

2Тема 7. Розвиток держави добробуту

2Тема 8. Холодна війна

4Тема 9. Міжнарод. відносини наприкінці ХХ – на початку ХХI ст.

4
Усього годин

287. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Формування післявоєнного міжнародного порядку.

4

2

Тема 2. Міжнародні відносини (друга половина 40-х – 80-і рр. ХХ ст.).

4

3

Тема 3. Країни Заходу і трансформації системи міжнародних відносин наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

4

4

Тема 4. Основні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та США у другій половині 40-х – 60-х роках ХХ ст.

4

5

Тема 5. Господарство та соціальні процеси у країнах Заходу в умовах постіндустріального суспільства.

4

6

Тема 6. Еволюція партійно-політичних систем у у повоєнний період.

4

7

Тема 7. Суспільно-політичні зрушення в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст.

4

8

Тема 8. Сполучені Штати Америки.

4

9

Тема 9. Канада (1945-2010).

4

10

Тема 10.Великобританія (1945-2010)

4

11

Тема 11.Франція (1945-2010)

4

12

Тема 12. Німеччина (1945-2010)

4

13

Тема 13. Італія (1945-2010)

4

14

Тема 14. Іспанія (1945-2010)

4
Усього годин

56

8. Питання, які винесено на іспит з дисципліни


 1. НТР та її вплив на соціально-економічний розвиток країн Заходу у 50-60-і роки.

 2. Другий етап НТР та його вплив на соціально-економічний розвиток країн Заходу.

 3. Форми і методи державного регулювання економіки в країнах Заходу.

 4. Динаміка розвитку економіки країн Заходу в другій половині ХХ ст.: піднесення і спади.

 5. Зміни у соціальній структурі країн Заходу в другій половині ХХ ст.

 6. Глобалізація як тенденція світового розвитку на зламі ХХ-ХХI ст.

 7. Зміцнення міжнародних позицій США у результаті Другої світової війни.

 8. Економічний розвиток США у 1945-1960 рр.

 9. Внутрішньополітична боротьба у США на зламі 40-50-х років. Маккартизм.

 10. Суспільно-політичні рухи у США 40-50-х рр.

 11. Зовнішня політика США 1945-1960 рр.: західноєвропейський напрямок.

 12. Зовнішня політика США 1945-1960 рр.: далекосхідний напрямок.

 13. Економічний розвиток США у 60-і роки.

 14. Ліберальні реформи Дж.Кеннеді та Л.Джонсона.

 15. Законодавство США про громадянські права 50-60-х років.

 16. Рух за громадянські права у США 50-60-х років.

 17. Зовнішня політика США у 60-і роки: латиноамериканський напрям.

 18. Участь США у в’єтнамській війні й ставлення до неї американської громадської думки.

 19. Економічний розвиток США у 70-і роки.

 20. “Вотергейтська справа”.

 21. Зовнішня політика США у 70-і роки: далекосхідний напрямок.

 22. Американсько-радянські угоди 70-х років.

 23. Економічний розвиток США у 80-90-і роки.

 24. Внутрішньополітичне життя США у 80-і роки.

 25. Проблема ядерних озброєнь і роззброєння в американсько-радянських відносинах 80-х – початку 90-х років.

 26. 11 вересня 2001 р. у США.

 27. Військові акції США та їх союзників в Афганістані та Іраку: їхні наслідки.

 28. Канада в період правління ліберальних урядів (1963-1984 рр.).

 29. Зміцнення демократичних принципів державного ладу в країнах Західної Європи після Другої світової війни. Ухвалення нових конституцій.

 30. Суспільно-політичні напрямки та рухи в Західній Європі у другій половині ХХ ст.

 31. План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі.

 32. Римський договір 1957 р. Створення Європейського економічного співтовариства та його діяльність у 60-і роки.

 33. Розбудова “Спільного ринку” у 70-80-і роки. Єдиний європейський акт 1985 р.

 34. Європейський Союз на зламі ХХ-ХХI ст.: Маастріхтські угоди 1992 р. та їх реалізація; розорення та розбудова ЄС.

 35. Міжнародне становище Німеччини після капітуляції. Рішення Потсдамської конференції та їх реалізація.

 36. Західна Німеччина 1945-1949 рр. Реформи окупаційних властей.

 37. Східна Німеччина 1945-1949 рр. Політика радянських окупаційних властей.

 38. Посилення суперечностей між західними державами і СРСР у німецькому питанні. Розкол Німеччини і утворення двох німецьких держав.

 39. ФРН у 50-60-х роках. “Німецьке економічне диво”.

 40. Зовнішньополітичне становище Західної Німеччини у 1949-1955 рр. Паризькі угоди і вступ ФРН до НАТО.

 41. Внутрішньополітичне життя ФРН у 1966-1990 рр.

 42. “Нова східна політика” ФРН та її результати.

 43. Революція 1989-1990 рр. в НДР. Об’єднання Німеччини.

 44. Німеччина у 1990-2009 рр.: внутрішньополітичне та соціально-економічне становище, зовнішня політика.

 45. Соціально-економічні реформи третього і четвертого лейбористських урядів Великобританії.

 46. Великобританія у 50-70-х рр.: внутрішньополітичне життя, соціально-економічний розвиток, зовнішня політика.

 47. Розпад Британської колоніальної імперії.

 48. Внутрішня і зовнішня політика уряду М.Тетчер.

 49. Уряд Е.Блера, його внутрішня і зовнішня політика.

 50. Розстановка політичних сил у Франції після визволення. Тимчасовий режим.

 51. Конституція Четвертої Республіки у Франції.

 52. Політична боротьба у Франції в роки Четвертої Республіки.

 53. Зовнішня політика Франції 1944-1958 рр.

 54. Конституювання П’ятої Республіки у Франції. Політичний курс президента Шарля де Голля.

 55. Франція і алжирська проблема (1954-1962 рр.).

 56. Травнево-червневі події 1968 р. у Франції.

 57. Політична боротьба у Франції у 70-х роках.

 58. Зовнішня політика Франції у 1958-1981 рр.

 59. Внутрішньополітичне життя Франції 1981-1995 рр.

 60. Франція на рубежі ХХ-ХХI ст.: внутрішньополітичне життя, соціально-економічний розвиток, зовнішня політика.

9. Методи контролю
У процесі вивчення дисципліни «Історія Західної Європи і Північної Америки

(друга половина XХ – початок ХХІ ст.)» використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового контролю.Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами:

 • контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях;

 • контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами аудиторних занять;

 • контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних завдань.

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами підсумкової контрольної роботи зі змістовних модулів.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формі письмового іспиту.

При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного, проміжного та підсумкового контролю.10. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 балів, на екзамені – 50 балів.


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

50

100

Т1

Т2

Т3


5

5

5


Змістовний модуль 2


Т4

Т5

Т6

Т75

5

5

5


Змістовний модуль 3


Т8

Т9

Т10


5

5

5


Сумарна оцінка (сума поточних і екзаменаційних балів) виставляється за 100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS):
Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

90-100

А

Відмінно

Відмінно


81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

0-50

FX

Не достатньо

Незадовільно


Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких критеріях:

Оцінка «відмінно»:

 • студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом,

 • вільно і логічно-аргументовано висвітлює проблеми історії країн Західної Європи та Північної Америки 1945-2010 рр.,

 • бачить місце питання, яке розглядається, у контексті загальної теорії історії,

 • при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу додаткову науково-монографічну літературу,

Оцінка «добре»:

 • студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі неістотні помилки,

 • висновки й узагальнення, які він зробив, не є вичерпними,

 • відсутні посилання на додаткову літературу,

Оцінка «задовільно»:

 • студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах питань припускається істотних помилок,

 • не в змозі самостійно робити чіткі закінчені висновки й узагальнення та пов’язати теоретичні знання з практикою,

 • виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується категоріальний апарат навчальної дисципліни;

Оцінка «незадовільно»:

 • студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його проблематиці,

 • при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок,

 • не може зробити жодних висновків та узагальнень,


12. Методичне забезпечення
1. Сіромський Р. Історія Західної Європи та Північної Америки другої половини ХХ – поч.. ХХI ст. Практикум для студентів історичного факультету. Львів, 2008.–212 с.

2. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 – початок ХХI ст.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За редакцією Михайла Швагуляка. Львів, 2011. – 700 с.

3. Програма курсу “Новітня історія країн Західної Європи і Америки (1918 – початок ХХI ст.)” для студентів історичного факультету. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 60 с.
13. Рекомендована література

Базова

Газін В.П., Копилов А.О. Новітня історія країн Європи та Америки. 1918-1945. Кам’янець-Подільський, 1997.

Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945). Навч. посібник. Київ, 2001.

История народного хозяйства капиталистических стран (до Второй мировой войны) / Под ред. А.Н.Марковой. Москва, 1991.

История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918-1945 / Под ред. Е.Ф.Язькова. Москва, 1989.

Історія філософії. Харків, 2003.

Корнієнко П.С. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945 рр.). 2-е вид. випр. і доп. Тернопіль, 2003.

Козлітін В.Д. Друга світова війна 1939-1945 рр. Харків, 2001.

Никифоров А.Р., Омельчук Д.В., Юрченко С.В. Всемирная история ХХ века. Очерки. 2-е изд., испр. и доп. Севастополь, 1998.

Новейшая история зарубежных стран Европы и Америки. 1917-1945 / Под ред. В.К.Фураева. Москва, 1989.

Новейшая история стран Европы и Америки, ХХ век. В 2-х ч. / Под ред. А.М.Родригеса, М.В.Пономарева. Ч.1. 1900-1945. Москва, 2003.

Мировое политическое развитие: век XX. Москва, 1995.

Постоловський Р., Троян С., Федорак В. Світ на зламі епох: історія кінця XIX – середини XX ст. Навч. посібник. Київ, 2000.

Сучков М.Е. Хрестоматия по новейшей истории. 2-е изд. Ч.1. Москва, 1976.

Хрестоматия по новейшей истории. Т.1-3. Москва, 1960-1961.

Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. 1918-1945. Курс лекций. 2-е изд. Москва, 2000.

Handbuch der europäischen Geschichte. Bd.7. Theil 1-2. Stuttgart, 1992.

Всемирная история. В 13-и т. Т.9. Москва, 1962.

Всемирная история. В 24-х т. Т.21-23. Минск, 1997.

Гренвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. Пер. с англ. Москва, 1999.

ХХ век: История и современность. Москва, 1992.

Джонсон Пол. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы / Пер. с англ. В 2-х т. Т.1. Москва, 1995..

Дейвіс Н. Європа. Історія. / Пер. з англ. Київ, 2001.

Европа между миром и войной. 1918-1939 гг. Москва, 1992.

Крип’якевич І. Всесвітня історія. В 3-х кн. Кн. 3. Київ, 1995.

Кронрод Я.А. Очерки социально-экономического развития ХХ века. Москва, 1992.

Мир на рубеже ХІХ-ХХ веков: тенденции развития, противоречия, революции. Москва, 1991.

Мировое политическое развитие: век ХХ. Москва, 1995.

Мурараш В.А. К истории государственного регулирования экономики в епоху капитализма. Москва, 1992.

Нариси з історії ХХ століття (1901-1945). Історія, економіка, політика, ідеологія / За ред. А.Ф.Трубайчука. Кн. 1. ????

Підкова І., Джеджора О. Світова історія ХІХ – ХХ століття. Словник. Львів, 2000.
Суспільно-політичні напрямки та рухи

Алатри П. Происхождение фашизма. Пер. с итал. Москва, 1961.

Вебер А.Б. Классовая борьба и капитализм. Рабочее и профсоюзное движение как фактор социально-экономического развития ХІХ-ХХ вв. Москва, 1986.

Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. О социальных корнях консервативной волны. Москва, 1987.

Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. / Пер. с болг. Москва, 1991.

Забастовочная борьба трудящихся. Конец ХІХ – 70-е гг. ХХ в. (Статистика). Москва, 1980.

Идеология международной социал-демократии в период между двумя мировыми войнами. Москва, 1984.

История фашизма в Западной Европе. Москва, 1978.

Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. Москва, 1933.

Консерватизм. (Антологія). Упорядники Проценко О., Лісовий В. Київ, 1998.

Кривогуз И.М. Рабочий социалистический интернационал. 1923-1940. Москва, 1979.

Лібералізм. (Антологія). Упорядники Проценко О., Лісовий В. Київ, 2002.

Массовые демократические движения. Истоки и политическая роль. Москва, 1988.

Націоналізм. (Антологія). Упорядники Проценко О., Лісовий В. Київ, 2000.

Сибилев Н.Г. Социалистический интернационал. Идеология. Политика. Москва, 1980.

Стачки: история и современность. Москва, 1978.

Тоталітаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. / Под рук. Я.С.Драбкина, Н.П.Комоловой. М., 1996.

Чернявский Г.И. Большевизм и национал-социализм: сравнительный анализ двух форм тоталитаризма. Харьков, 1993.


Міжнародні відносини

Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы. Т.1-2. Москва, 1990.

Великобритания, Франция и США в международных отношениях нового и новейшего времени. Москва, 1985.

Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937-1939. Т.1-2. Москва, 1981.

Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з франц. Київ, 1995.

Европа в международных отношениях. 1917-1939. Москва, 1979.

Илюхина Р.М. Лига наций. 1919-1934. Москва, 1982.

История дипломатии. Т.3. Москва, 1965.

Клейменова Н.Е., Сидоров А.Ю. Версальско-Вашингтонская система международых отношений: проблемы становлення и развития. Вып. 1. Москва, 1995.

Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах. / Пер. с англ. Т.1-2. Москва, 1957.

Локарнская конференция 1925 г. Документы. Москва, 1959.

Майский И.М. Воспоминания советского дипломата. 1925-1945 гг. Москва, 1987.

Международные отношения и внешняя политика СССР. Сб.документов. 1871-1957. Москва,1957.

Накануне. 1931-1939. Как мир был ввергнут в войну. Краткая история в документах, воспоминаниях и комментариях. Москва, 1991.

Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. Москва, 1989.

1939 год. Уроки истории. Москва, 1990.

СРСР-Германия. Т. 1. 1939. Документы и материалы о советско-германских отношениях с апреля по октябрь 1939 г. Т. 2. Документы и материалы о советско-германских отношениях с сентября 1939 г. По июнь 1941 г. Вильнюс, 1989.

Фляйшхауэр И. Пакт Гитлер-Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939 гг. Пер. с нем. Москва, 1991.США

Гершов З.М. Вудро Вильсон. Москва, 1983.

Зубок Л.И., Яковлев Н.Н. Новейшая история США. Москва, 1972.

Изоляционизм и европейская политика США, 1933-1941. Москва, 1995.

История США. В 4-х т. Т.3. Москва, 1985.

Коломойцев В.Э. 100 дней президента Ф.Д.Рузвельта. 2-е изд., доп. и переработ. Киев, 1998.

Королькова Е.И. “Новый курс” Рузвельта. Москва, 1992.

Лан В.И. США от первой до второй мировой войны. Москва, 1979.

Либеральная традиция в США и ее творцы. Москва, 1997.

Мальков В.Л. “Новый курс” в США. Социальные движения и социальная политика. Москва, 1973.

Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. Ист.-док. очерки. Москва, 1988.

Маныкин А.С. “Эра демократов”: партийная перегруппировка в США. 1933-1952 гг. Москва, 1990.

Никитин В.А. Консерватизм и политическая борьба в США. 1900-1929 гг. Москва, 1991.

Политические партии США в новейшее время. Москва, 1982.

Попова Е.И. США: борьба по вопросам внешней политики. 1919-1922. Москва, 1966.

Сивачев Н.В. Политическая борьба в США в середине 30-х гг. ХХ века. Москва, 1966.

Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США. 1917-1980. Москва, 1980.

Согрин В.В. Политическая история США. Москва, 2001.

Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. Москва, 1989.

Яковлев Н.Н. Франклин Делано Рузвельт. Человек и политик. / 5-е изд. Москва, 2003.

Katz H. Historia Stanόw Zjednoczonych. Wroclaw. 1971.
Велика Британія

Виноградов К.Б. Девид Ллойд Джордж. Москва, 1979.

Очерки истории Великобритании ХVІІ – ХХ века. Москва, 2002.

Роуз Н. Черчилль. Бурная жизнь / Пер. с англ. Москва, 2003.

Трухановский В.Г. Антони Иден. 2-е изд.переработ. и доп. Москва, 1983.

Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. / 5-е изд., испр. доп. Москва, 2003.

Уткин А. Уинстон Черчилль. Москва, 2002.

Kesdzierski J. Dzieje Anglii. 1485-1939. Ks.2. Warszawa, 1986.

Zins H. Historia Anglii. Wyd. 3-e rozsz. Wroclaw, 1995.
Франція

Белоусова З.С. Франция и европейская безопасность. 1929-1939. Москва, 1976.

Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции. Ленинград, 1972.

История Франции. В 3-х т. Т.3. Москва, 1973.

Кузьмин М.Н. Внутриполитическая борьба во Франции (1926-1932). Ленинград, 1975.

Прицкер Д.П. Жорж Клемансо. Москва, 1983.

Ратиани Г.М. Судьба двух республик. Москва, 1980.

Рубинский Ю.И. Тревожные годы Франции. Борьба классов и партий от Версаля до Мюнхена. Москва, 1973.

Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. / Учеб.пособие. 2-е изд., испр. Москва, 2002.

Baszkiewicz I. Historia Francji. Wyd. 3-ie. Wroclaw, 1994.


Німеччина

Биск И.Я. История повседневной жизни в Веймарской республике. Москва, 1992.

Галкин А.А. Германский фашизм. 2-е изд. Москва, 1989.

Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. Москва, 1978.

Ерин М.Е. Распад партийной системы и крах Веймарской республики. Ярославль, 1992.

Захаров В., Куликов В. В преддверии катастрофы. Германия, 1933-1939 гг. Москва, 2003.

Мельников Д.Е., Черная Л.Б. Империя смерти. Аппарат насилия в нацист ской Германии. 1933-1945. Москва, 1988.

Повель Л., Бержье Ж. Утро магов. Пер. с франц. Киев, 1994.

Руге В. Германия в 1917-1933 гг. Пер. с нем. Москва, 1974.

Тайны Третьего рейха / Авт. – сост. В.В.Веденеев. 2-е изд., испр. Москва, 2003.

Толанд Д. Адольф Гитлер. Т.1-2. Москва, 1993.

Третий Рейх. Трагедия народов. Москва, 1998.

Фест И.К. Гитлер. Биография. Т.1-2. Москва, 1993.

Хаффнер С. Революция в Германии 1918-1919 гг. Как это было в действительности. Пер. с нем. Москва, 1983.

Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. Пер. с англ. Т.1-2. Москва, 1991.

Энциклопедия Третьего рейха / Сост. В.Телицын. Москва, 2003.

Czapliński W, Galos A., Korta W. Historia Niemiec. Wyd. 2-ie. Wroclaw, 1990.
Італія

Белоусов Л.С. Муссолини: диктатура и демагогия. Москва, 1993.

Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. Первая половина ХХ в. Москва, 1986.

Устрялов Н.В. Итальянский фашизм. Москва, 1999.

Холодковский К.Г. Итальянский фашизм: немного исторического опыта. Москва, 1995.

Gierowski J-.A. Historia Włoch. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łodż, 1985.


Іспанія

Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т.2. / Сокр. Пер. с исп. Москва, 1951.

Іваницька Ольга. Франко – каудильйо Іспанії. Вінниця, 2002.

История Испании и Португалии. / Сборник. Москва, 2002.

Мещеряков М.Т. Испания в огне. Москва, 1971.

Проблемы испанской истории. Москва, 1979.

Сориа Ж. Война и революция в Испании / Сокр. пер. с франц. Т.1-2. Москва, 1987.

Gola B., Ryszka F. Hiszpania. Warszawa, 1999.

Miłkowski T., Machcewicz P. Historia Hiszpanii. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1998.

Друга світова війна

Батлер Дж. Большая стратегия. Сент. 1939 – июнь 1941 / Пер. с англ. Москва, 1959.

Батлер Дж., Гуайер Дж. Большая стратегия. Июнь 1941 – авг. 1942 / Пер. с англ. Москва, 1967.

Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. 4-е изд. Москва, 1987.

Вторая мировая война. Итоги и уроки. Москва, 1995.

Вторая мировая война. Дискуссии. Основне тенденции. Результаты исследований / Под ред. В.Михалки. Москва, 1997.

Вторая мировая война в воспоминаниях. Москва, 1990.

Говард М. Большая стратегия. Авг. 1942 – сент.1943. / Пер. с англ. Москва, 1980.

Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939-1945. Общие проблемы. Москва, 1990.

Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939-1945. Национальные особенности. Москва, 1991.

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Москва, 1971.

Исраэлян В.Л. Дипломатия в годы войны. Москва, 1985.

Итоги второй мировой войны. Выводы побежденных. СПб., Москва, 1999.

Кейтель В. Размышления перед казнью. Воспоминания, письма и документы начальника штаба Верховного Главнокомандования вермахта // Отечественная история, 1998, № 11-12.

Кеннан Дж. Дипломатия второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана. / Пер. с англ. Москва, 2002.

Коваль В.С. Политика и стратегия США во второй мировой войне. Киев, 1987.

Коваль В.С. План “Барбаросса”. Истоки и история величайшего преступления империализма. 2-е изд., доп. Киев, 1989.

Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). Київ, 1999.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж, Нью-Йорк, Львів, 1993.

Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941. / Документы, факты, суждения. Москва, 2000 р.

От Мюнхена до Токийского залива. Взгляд с Запада на трагические страницы истории второй мировой войны. Москва, 1992.

Роєнко В. Друга світова війна, 1939-1945 роки. Київ, 1994.

Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945. Очерк важнейших событий. Москва, 1990.

Семиряга М.И. Коллаборационизм: природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. Москва, 2000.

Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939-1941. Москва, 1992.

Соколов Б.В. Правда о Великой Отечественной войне. Научно-популярное издание. Санкт-Петербург, 1998.

Тегеран – Ялта – Потсдам. Сб. документов. 2-е изд. Москва, 1971.

Типпельскирх К. История второй мировой войны. Т.1-2. СПб. Москва, 1994.

Трубайчук А.Ф. ХХ століття: історія, економіка, політика, ідеологія. Кн.2. Друга світова війна. 1939-1945 рр. Коротка історія. Київ, 1995.

Фуллер Дж. Вторая мировая война. Пер. с англ. Москва, 1956.

Черчилль У. Вторая мировая война. Сокр. пер. с англ. Т.1-3. Москва, 1991.

Якобсен Г.А. 1939-1945. Вторая мировая война. Хроника и документы. / Пер. с нем. М., 1995.


Культура

Аранский В.С. Лапчинская В.П. Системы народного образования в Англии. Москва, 1961.

Бартеньев С.А. История экономических учений. Москва, 2000.

Вульфсон Б.Я. Школы современной Франции. Москва, 1970.

Гончаров Л.Н. Школа и педагогика США до второй мировой войны. Москва, 1972.

История зарубежного искусства. Москва, 1983.

История зарубежного кино. Учебн. пособие. Москва, 1965. Т.1.

История зарубежного театра: в 4 частях / Учебн. пособие для театров, вузов и институтов культуры/. Москва, 1981. Ч.3.

История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945. Москва, 1990.

Каримов В.А. Страницы истории науки и техники. Москва, 1989.

Касвин Г.А. Система народного образования в Италии. Москва, 1962.

Комаров С. История зарубежного кино. Москва, 1965. Ч.1.

Копелевич Ю.Х., Ожинова Е.П. Научные академии стран Западной Европы и Северной Америки. Ленинград, 1989.

Культурология. История мировой культуры. Москва, 2001.

Малая история искусств. Искусство ХХ века 1901-1945. Москва, 1991.

Микеле Дж. История химии. Москва, 1966.

Пискунов А.И. История и практика трудовой школы в Германии. Москва, 1963.

Романовская Т. Наука ХІХ-ХХ векав в контексте истории культуры. Москва, 1995.

Самарин Р.М. Зарубежная литература. Москва, 1987.

Свасьян К.А. Становление европейской науки. Ереван. 1990.

Садуль Ж. Всеобщая история кино. Москва, 1982.

Салимова К.И. История трудового обучения в Англии. Москва, 1967.

Тимофеева В.М. Мицкевич Б.П. Зарубежная литература 1917-1975 гг. Минск, 1976.

Школа в США, Англии, Франции. Москва, 1960.Geschichte der Technik. Leipzig, 1978.

Od Rodina po Moora. Slownik zapadoeurodskeho socharstva 20 Storočia. Bratislava, 1973.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма навчальної дисципліни iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка