Програма навчальної дисципліниСторінка2/5
Дата конвертації13.02.2018
Розмір0,65 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   52.2. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

К-ть аудит. год.

(ден./заоч.)ІУ19-С1

Структура української історії в ХІХ столітті

1) Поняття «новітньої історії України» та «українського ХІХ століття».

2) Періодизація історії України ХІХ століття.

3) Історіографічна традиція та методологічні дискусії. Джерельна база.

4) Перспективи досліджень історії України ХІХ століття.

2/ к/р

ІУ19-С2

Адміністративно-територіальний устрій та політична система України у складі Російської імперії

1) Адміністративно-територіальний устрій. Російське самодержавство як політична система.

2) Завершальна фаза інтегрування українських земель: ліквідація Гетьманщини, автономісти і традиціоналісти. Включення Південної України та Криму до Російської імперії. Правобережна Україна: річпосполитський спадок і нові російські порядки.

3) Кримська війна та Великі реформи 1860—1870-х років. Особливості реформаторської політики на території України.

4) Модернізація політичної влади на початку ХХ століття: приклад підросійської України.

5) Державна служба в українських губерніях Російської імперії: чиновницький апарат у відносинах з центральною владою і місцевим населенням.

4/–

ІУ19-С3

Форми взаємодії держави і суспільства в українських регіонах у складі монархії Габсбургів

1) Адміністративно-територіальний поділ. Організація австрійської державної влади на території Галичини, Буковини і Закарпаття.

2) Реформи «освіченого абсолютизму». Українське австрофільство.

3) Вплив конституційних і децентралізаторських реформ 1860-х років у Габсбурзькій монархії на становище українців.

4) Українське представництво в австрійських державних (Державна рада) і крайових (Галицький і Буковинський сейми) парламентських установах.

4/–

ІУ19-С4

Соціальна структура населення й економічний розвиток України

1) Соціальні стани у Наддніпрянській Україні до 1860-х років. Аграрна реформа 1861 року. Столипінська аграрна реформа. Ментальність і соціальна поведінка українських селян.

2) Індустріалізація: економічний і соціальний аспекти. Міста підросійської України як промислові, торговельні та фінансові центри. Залізничний транспорт. Цукрова промисловість. Україна в міжнародній торгівлі зерном.

3) Соціальні верстви в Галичині, на Буковині й Закарпатті: шляхта, селяни, міщани. Економічне становище українських регіонів у складі Габсбурзької монархії (до 1848 року).

4) Аграрне законодавство Марії Терезії та Йосифа ІІ. Аграрна реформа 1848 року. Індемнізація, пропінація, сервітути.

5) Повсякденне життя галицького, буковинського та закарпатського села. Міста й містечка. Ремісниче виробництво і початки індустріалізації.

4/2

ІУ19-С5

Етнічний склад населення України. Росіяни на Україні: сфери присутності, політичні позиції, майновий статус, форми громадської активності

1) Етнічний склад населення Наддніпрянської України.

2) Росіяни на Україні: військові, дворяни, чиновники. Старообрядці (старовіри). Російська інтелігенція на Україні.

3) Російська колонізація України у зв’язку з індустріалізацією Донецько-Придніпровського регіону.

4)  Опозиційна та революційна діяльність росіян на Україні: декабристи й народники. «Малоросійський патріотизм» росіян Наддніпрянщини.

5) «Українське питання» у політиці влади і російській громадській думці.

2/–

ІУ19-С6

Поляки на Україні у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій

1) Чисельність і розселення поляків у підросійській Україні. Польська земельна власність.

2) Поляки в соціо-етнічних конфліктах на Україні: російсько-польський і польсько-український антагонізми в земельному питанні. Листопадове (1830 року) і Січневе (1863 року) повстання.

3) Польська культурно-інтелектуальна присутність на Правобережній Україні. Образ України («Руси») й українця («русина») у польській громадсько-політичній думці ХІХ століття.

4) Польське населення Галичини й Буковини: соціально-демографічна характеристика. Польський шляхетський маєток. Аристократичні роди.

5) Галичина в контексті загальнопольського національного питання. Еволюція «української програми» в ідеології та діяльності польських політичних сил. Спроби польсько-українського порозуміння.

6) Культурно-інтелектуальне життя поляків у Галичині й на Буковині.

2/–

ІУ19-С7

Неслов’янське населення України у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій

1) Розселення євреїв у Російській імперії. Формування «смуги осілості». Правове становище і демографічні процеси. Структура зайнятості єврейського населення.

2) Громадсько-політичне та культурне життя єврейського населення у підросійській Україні. Єврейські політичні партії та організації. Антисемітизм. Єврейські погроми.

3) Правове та економічне становище євреїв у монархії Габсбургів. Вплив революційних подій 1848—1849 років на єврейське життя в Галичині, на Буковині й Закарпатті. Єврейське національне відродження, політичне життя. Українсько-єврейські відносини.

4) Німецькі колонії на Україні. Меноніти. Внесок німецьких колоністів у розвиток сільського господарства України.

5) Румунське населення Буковини, угорське населення Закарпаття: демографічна характеристика та національно-правовий статус.

6) Кримські татари. Кримськотатарське відродження ХІХ століття (Ісмаїл Гаспринський).

2/–

ІУ19-С8

Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть

1) Вплив Французької революції на ідейний клімат Центрально-Східної Європи. Принцип суверенітету нації. Вплив німецького Романтизму на розвиток українського національного руху.

2) Тяглість козацького (малоросійського) патріотизму. Українські автономісти під час російсько-французької війни 1812 року. Українське масонство.

3) Харківські романтики. «Ідеологічна» функція літературної творчості Івана Котляревського і Тараса Шевченка.

4) Ідея слов’янської взаємності та «український месіанізм». «Руська трійця». Кирило-Мефодіївське товариство. Ідейні передумови революції 1848 року.

5) «Українське питання» у баченні російської та австрійської влади й громадськості.

2/2

ІУ19-С9

Інституційний розвиток українського руху в середині та другій половині ХІХ століття

1) Інтелектуальні співтовариства як засіб інституціоналізації українського руху в Російській імперії: Громадівські гуртки 1860-х років. Хлопомани. Стара Київська громада. Редакційні гуртки «Основи» та «Киевской старины». Одеське товариство історії та старожитностей. Київська археографічна комісія. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Археологічні з’їзди.

2) Утворення перших українських політичних організацій у Російській імперії: Братство тарасівців. Загальна українська безпартійна демократична організація. Революційна українська партія.

3) Реакція російської громадськості й імперської влади на розвиток українського руху (Валуєвський циркуляр, Емський указ та ін.).

4) Формування інституційної інфраструктури українського руху в Австрійській (Австро-Угорській) монархії: Ставропігійський інститут у Львові. Головна Руська Рада. Народовецькі громади. Товариство «Просвіта». Товариство ім. М. Качковського. Наукове товариство імені Шевченка. Українське представництво («Руський клуб») у Галицькому крайовому сеймі. Редакційні гуртки «Слова» та «Діла».

5) Діяльність політичних товариств: «Руська рада» і «Народна рада». Утворення українських політичних партій у Галичині: Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія, Українська соціал-демократична партія.

6) «Українське питання» в політиці австрійської влади. Вплив зовнішніх чинників на формування політики Відня щодо українців.

4/–

ІУ19-С10

Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття

1) Народництво («народолюбство») як світоглядна основа українського руху в Російській імперії. Концептуалізація національної історії: історіософія М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського. Світогляд, історіософія та ідеологія П. Куліша.

2) Політичні ідеї М. Драгоманова. «Культурницька» і «політична» течії в українському русі. Ідея національної єдності українців.

3) Національно-політичні орієнтації українського суспільства в Галичині, на Буковині й Закарпатті: русофільство («москвофільство»), полонофільство, українофільство.

4) «Соціалізація» національної ідеї в Галичині. Філософський світогляд Івана Франка. «Націоналізація» селянства.

2/–

ІУ19-С11

Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття

1) Політизація українського руху на Наддніпрянській Україні. Українська політична думка: між федеративністю і самостійністю.

2) Вплив революції 1905—1907 років на український рух. Українська громада в Державній Думі. Українська інтелігенція та селянство: проблеми взаємодії.

3)  Розгортання масового українського національного руху в Галичині. Утвердження ідеї національної єдності та державного суверенітету України (Поняття «українського П’ємонту»).

4) Українсько-польський конфлікт у Галичині. Боротьба за український університет у Львові та реформу виборчого права.

2/2

ІУ19-С12

Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ століття

1) Поняття «національної культури». Ментальні риси української культури.

2) Університети на Україні (Харківський, Київський, Одеський, Львівський, Чернівецький): освітнє, наукове та соціальне призначення.

3) Новочасні світоглядні та культурно-мистецькі течії (Класицизм, Романтизм, Реалізм). Традиція й «модерн».

4) Роль Церкви у формуванні основ новочасного українського суспільства.

2/–

ІУ19-С13

Від Малоросії та Галицької Русі до України. Підсумково-узагальнююче заняття

1) Історія України ХІХ століття у світлі європейського досвіду націотворення та сучасних концепцій «нації» і «націоналізму».

2) Примордіалістська та модерністська версії генези української нації. 3) «Національне відродження» чи націотворення?

2/–2.3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА:
Розподіл самостійної роботи студента за темами при підготовці до лекційних і самінарських занять:теми
Назва теми

К-ть годин

Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

1

Структура української історії в ХІХ столітті

4

8

2

Адміністративно-територіальний устрій та політична система України у складі Російської імперії

4

8

3

Форми взаємодії держави і суспільства в українських регіонах у складі монархії Габсбургів

4

8

4

Соціальна структура населення й економічний розвиток

4

8

5

Етнічний склад населення України. Росіяни на Україні: сфери присутності, політичні позиції, майновий статус, форми громадської активності

2

6

6

Поляки на Україні у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій

2

4

7

Неслов’янське населення України у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій

2

4

8

Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть

4

8

9

Інституційний розвиток українського руху в середині та другій половині ХІХ століття

4

8

10

Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття

2

6

11

Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття

2

6

12

Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ століття

4

8

13

Від Малоросії та Галицької Русі до України. Підсумково-узагальнююче заняття

2

4

Всього:

40

863. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
До теми 1. Структура української історії в ХІХ столітті.

Грицак Я. Вступ. Що таке новітня історія України // Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ—ХХ ст. 2-е вид.— Київ, 2000.— С. 10—15.

Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII — початок ХХ століття).— Київ, 2000.

Кондратюк К. Українська історіографія ХІХ — початку ХХ століть: основні напрями і концепції.— Львів, 2002.

Лисяк-Рудницький І. Структура української історії в ХІХ столітті // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. / Відп. ред. Ф. Сисин; упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 193—202.

Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура // Український історичний журнал (Київ).— 1991.— № 3.— С. 97—107.

Райківський І. Я. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія (Івано-Франківськ).— 2007.— Вип. ХІІ—ХІІІ.— С. 3—14; 2008.— Вип. XIV.— С. 3—17.

Реєнт О. П. Історія України ХІХ — початку ХХ ст.: методологічний зріз і тематичні напрями наукового пошуку // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 6.— С. 218—232.

Сарбей В. Вступ. Дещо про історіографію і концепцію українського відродження // Сарбей В. Г. Національне відродження України.— Київ, 1999.— [Україна крізь віки.— Том 9.]— С. 17—28.

Шандра В. С., Крижанівська О. О., Вільшанська О. Л. Історія повсякдення як науковий підхід для вдосконалення досліджень історії України ХІХ — початку ХХ століття // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 11.— С. 28—39.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII — початку ХІХ століть // Україна: наука і культура (Київ).— 1991.— Вип. 25.— С. 159—167.

Яновський М. ХІХ століття у дзеркалі польської історіографії (1980—2002) // Україна модерна (Київ–Львів).— 2005.— Число 9.— С. 77—91.
До теми 2. Адміністративно-територіальний устрій та політична система України у складі Російської імперії.

Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття.— Львів, 2007.

Бикова Т. Б. Політичне та соціально-економічне становище в Криму (від середини XVIII ст. до 1917 р.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2003.— Вип. 6.— С. 13—40.

Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування / НАН України. Інститут історії України: У 2-х част.— Київ, 2009.— Ч. 1.— С. 248—328 [Розділ 4. Імперські форми управління Україною (XVIII — початок ХХ ст.)].

Історія державної служби в Україні: У 5 т. / Головне управління державної служби України; Інститут історії України НАН України.— Київ, 2009.— Т. 1.— С. 179—318 [Розділ 8. Державна служба в українських губерніях Російської імперії (В. С. Шандра)].Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Перекл. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун.— Львів, 2005.

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760—1830.— Київ, 1996.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової.— Київ, 2007.— С. 269—276 [Розділ 25. Адміністративні та політичні зміни у Наддніпрянській Україні].

Полещук Т. Історія Росії ХІХ — початку ХХ ст. / Наук. ред. М. Г. Крикун.— Львів, 2008.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.— Київ, 2008.— С. 284—320 [Розділ 6. Україна у складі Російської імперії (В. С. Шандра)].Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ — початок ХХ століття.— Київ, 2005.

Шандра В. С. Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством // Український історичний журнал (Київ).— 2010.— № 4.— С. 59—83.

Швагуляк М. «Східна криза» і зовнішньополітичні альтернативи Пруссії: українські «пунктири» (1853—1854) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2002.— Вип. 37/1.— С. 381—395.
До теми 3. Форми взаємодії держави і суспільства в українських регіонах у складі монархії Габсбургів.

Аркуша О. Образ Австрії у висвітленні українських істориків Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів).— 2008.— Вип. 16.— С. 143—164.

Буковина: Історичний нарис / Відп. ред. В. М. Ботушанський.— Чернівці, 1998.— С. 69—222 [Розділ ІІІ. Буковина в складі Австрії (Австро-Угорщини) (1774—1918 рр.). Хотинщина в складі Російської імперії (1812—1918 рр.)].Гайндль В. Модернізація та теорії модернізації: приклад габсбурзької бюрократії (Перекл. з нім. О. Голод та Я. Грицака) // Україна модерна (Львів).— 1996.— Число 1.— С. 89—100.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Чернівці, 1999.— С. 57—113 [Розділ 2. Соціальне та політико-правове становище українців Буковини].

Історія державної служби в Україні: У 5 т. / Головне управління державної служби України; Інститут історії України НАН України.— Київ, 2009.— Т. 1.— С. 319—378 [Розділ 9. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії (О. Г. Аркуша)].Мудрий М. Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2000.— Вип. 35—36.— С. 571—604.

Мудрий М. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849—1914) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 1998.— Вип. 33.— С. 91—101.

Нариси історії Закарпаття / Відп. ред. і керівник авт. кол. І. Гранчак.— Ужгород, 1993.— Т. 1 (З найдавніших часів до 1918 року).Настасяк І. Особливості кадрової політики Австрії стосовно коронного краю Галичини (1772—1848 рр.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки» (Симферополь).— 2006.— Т. 19 (58).— № 3.— С. 44—50.

Піяй С. Політика Аґенора Ґолуховського щодо галицьких українців у 1866—1868 роках та її наслідки // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2002.— Вип. 37/1.— С. 246—267.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.— Київ, 2008.— С. 321—377 [Розділ 7. Українські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (О. Г. Аркуша)].Цьолнер Е. Історія Австрії / Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук.— Львів, 2001.— С. 295—385 [VIII. Реформи, реакція і революція (1740—1848)], 386—477 [ІХ. Епоха Франца Йосифа і кінець монархії (1848—1918)].

Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму, 1861—1901 (Нарис з історії українського парламентаризму).— Львів, 2002.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма навчальної дисципліни iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка