Програма навчальної дисципліни


До теми 4. Соціальна структура населення й економічний розвиток УкраїниСторінка3/5
Дата конвертації13.02.2018
Розмір0,65 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

До теми 4. Соціальна структура населення й економічний розвиток України.

Балабушевич Т. А. Аграрна історія Галичини другої половини XVIII ст.— Київ, 1993.

Бондар В. В., Присяжнюк Ю. П. Сучасна історіографія пореформеного селянства // Український історичний журнал (Київ).— 2011.— № 2.— С. 180—201.

Герасименко М. П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства.— Київ, 1959.

Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794—1914 / Пер. з англ. Ю. Олійника.— Київ, 1999.

Гуржій І. О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVIII ст. до 1861 року).— Київ, 1962.

Довжук І. В. Зовнішня торгівля підросійської України у післяреформений період // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 11.— С. 142—153.

Донік О. М. Купецьке промислове підприємництво в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 11.— С. 154—168.

Донік О. М. Промислове підприємництво дворянства в Україні (1861—1900 рр.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 12.— С. 103—118.

Донік О. М. Чисельність та етнічно-конфесійний склад купецтва України в ХІХ — на початку ХХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 5.— С. 71—96.

Жалоба І. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в останній чверті XVIII — 60-х роках ХІХ ст. (на прикладі шляхів сполучення).— Чернівці, 2004.

Заярнюк А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині ХІХ століття.— Київ, 2007.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах / Відп. ред. В. А. Смолій.— Київ, 2006.— Т. 1.— С. 311—354 [Розділ 7. Українські селяни в першій половині ХІХ ст.], 355—412 [Розділ 8. Українське пореформене село], 313—470 [Західноукраїнське селянство у ХІХ — на початку ХХ ст.].Ковальчак Г. І. Економічний розвиток західноукраїнських земель.— Київ, 1988.— С. 113— 139 [Розділ V. Розвиток економіки західноукраїнських земель в умовах розкладу феодалізму і зародження капіталістичних відносин (перша половина ХІХ ст.)], 140—189 [Розділ VI. Розвиток капіталістичної економіки західноукраїнських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.].

Коропецький І.-С. Австрія та українське підприємництво в Галичині // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2006.— Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції.— С. 368—396.

Кравець М. М. Селянство Східної Галичини і Північної Буковини у другій половині ХІХ ст.— Львів, 1964.

Крижановська О. О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20—50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 2.— С. 130—142.

Крижановська О. О. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30—50-х роках ХІХ ст. (умови життя, суспільно-політичний світогляд, соціальний темперамент) / НАН України. Інститут історії України.— Київ, 2008.

Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII—ХІХ ст.— Харків, 2007.

Молчанов В. Б. Соціально-правове становище сільського населення України у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2005.— Вип. 10.— С. 34—50.

Москалюк М. М. З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2008.— № 2.— С. 75—85.

Пашук В. Заробітчани Правобережної України (друга половина ХІХ ст.).— Львів, 2001.

Портнова Т. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини ХІХ — початку ХХ ст.— Дніпропетровськ, 2008.

Присяжнюк Ю. Ментальність і соціальна поведінка українських селян у пореформений період (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2002.— Вип. 37/1.— С. 213—228.

Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Черкаси, 2007.

Реєнт О. П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. // Український історичний журнал (Київ).— 2011.— № 1.— С. 34—51.

Решетченко Д. В. Правобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 4.— С. 69—82.

Стеблій Ф. І. Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині ХІХ ст.— Київ, 1961.

Чорний Д. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ — початок ХХ ст.).— Харків, 2007.

Шевченко В. М. Проблема ринкових аграрних відносин в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. в історіографії // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 5.— С. 188—205.
До теми 5. Етнічний склад населення України. Росіяни на Україні: сфери присутності, політичні позиції, майновий статус, форми громадської активності.

Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. Українські проекти в Російській імперії.— Київ, 2004.— [Україна і Росія в історичній ретроспективі / Відп. ред. В. А. Смолій.— Т. 1].— С. 250—350 [Нарис п’ятий. Києво-руська спадщина в історичній думці України початку ХІХ ст. (О. П. Толочко)], 351—411 [Нарис шостий. Українське питання в Російській імперії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) (В. Ф. Верстюк)].

Гирич І., Радзивілл О. Російська інтеліґенція і суспільство Наддніпрянської України другої половини ХІХ — початку ХХ століть. Володимир Іконников і київське громадсько-культурне життя // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2006.— Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції.— С. 162—190.

Декабристи в Україні: Дослідження й матеріали / Інститут історії України НАН України; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Г. Д. Смолій (голова проекту).— Київ, 2003—2007.— Т. 3—5.Казьмирчук Г. Д. Декабристи в Україні: досягнення і перспективи вивчення // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2001.— Вип. 3.— С. 7—20.

Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв’язання (до 180-річчя повстання) // Український історичний журнал (Київ).— 2005.— № 6.— С. 50—65.

Калініченко В. В., Шабельник Г. П. Витоки світогляду та політичної свідомості революційних народників в Україні 70-х рр. ХІХ ст. (соціально-психологічний аспект) // Український історичний журнал (Київ).— 2006.— № 2.— С. 38—48.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Перекл. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун.— Львів, 2005.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.).— Санкт-Петербург, 2000.

Мордвінцев В. Старообрядницькі громади України другої половини XVIII ст. та ставлення до них влади // Соціум. Альманах соціальної історії (Київ).— 2002.— Вип. 1.— С. 191—202.

Полещук Т. Російська громадська думка та український культурно-національний рух (1863—1876) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 1999.— Вип. 34.— С. 215—230.

Полещук Т. Образ України в російській громадській думці другої половини ХІХ ст. (на прикладі наукової і публіцистичної спадщини Олександра Пипіна) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2002.— Вип. 37/1.— С. 396—409.

Полещук Т. Історія Росії ХІХ — початку ХХ ст. / Наук. ред. М. Г. Крикун.— Львів, 2008.

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті).— Львів, 2003.

Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Пер. з англ. М. Корчинської.— Київ, 2006.

Шмид О. П. Розвиток системи російського землеволодіння на Волині після 1863 р. // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2008.— Вип. 15.— С. 269—274.
До теми 6. Поляки на Україні у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.

Аркуша О. Краківський консерватизм та проблема українсько-польських взаємин у Галичині на початку ХХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2008.— Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції.— С. 282—315.

Аркуша О. Польські націонал-демократи та українське питання в Галичині на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2005.— Вип. 39—40.— С. 149—202.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863—1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Перекл. на укр. З. Борисюк.— Київ, 1998.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793—1830 рр. / З франц. перекл. З. Борисюк.— Львів, 2007.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831—1863) / З франц. перекл. З. Борисюк.— Київ, 1996.

Горук А. Національно-культурний рух поляків на Буковині (друга половина ХІХ ст. — 1914 р.).— Чернівці, 2005.

Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. — Київ, 2003.— С. 129—156 (Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи), 157—179 (Грані мітичного: образ України в польському й українському романтизмі).

Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ — першої половини ХХ століття.— Львів, 2006.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів.— Львів, 2002.

Качараба С. Етнодемографічний розвиток Галичини за умов австрійського панування // Галичина: етнічна історія: Тематичний збірник статей.— Львів, 2008.— С. 116—129.

Лісевич І. Т. Польська національна меншина в Наддніпрянській Україні (1864—1917 рр.) // Український історичний журнал (Київ).— 1997.— № 2.— С. 43—55.

Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ століття (1902—1914).— Львів, 2002.

Мудрий М. «Русини польської нації» (gente Rutheni, natione Poloni) в Галичині ХІХ ст. і поняття «вітчизни» // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред. О. Середа.— Львів, 2006—2007 (= Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць.— Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).— С. 461—474.

Нахлік Є. Доля — Los — Судьба: Шевченко і польські та російські романтики.— Львів, 2003.

Павлишин О. Польське населення Східної Галичини під владою Західно-Української Народної Республіки // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2005.— Вип. 39—40.— С. 203—252.

Павлюк В. В. Польська аристократія у суспільному житті Правобережної України після поділів Речі Посполитої // Український історичний журнал (Київ).— 2010.— № 3.— С. 154—165.

Середа О. Павлин Свєнціцький у суспільному житті Галичини: до історії польського українофільства // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред. О. Середа.— Львів, 2006—2007 (= Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць.— Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).— С. 475—486.

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890—1894 рр.— Львів, 2000.
До теми 7. Неслов’янське населення України у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.

Бикова Т. Б. Політичне та соціально-економічне становище в Криму (від середини XVIII ст. до 1917 р.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2003.— Вип. 6.— С. 13—40.

Ганкевич В. Ю., Шендрикова С. П. Исмаил Гаспринский и возникновение либерально-мусульманского политического движения.— Симферополь, 2008.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856—1886).— Київ, 2006.— С. 335—363 (Розділ 14. Франко та його євреї).

Дашкевич Я. Р. Взаємовідносини між українським та єврейським населенням у Східній Галичині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Український історичний журнал (Київ).— 1990.— № 10.— С. 63—73.

Іващенко О. М., Поліщук Ю. М. Євреї Волині (кінець XVIII — початок ХХ ст.).— Житомир, 1998.

Ісмаїлов М. А. Виникнення німецьких колоній півдня України: кінець XVIII — 30-ті рр. ХІХ ст.: Автореф. дис. […] канд. іст. наук.— Дніпропетровськ, 1993.

Монолатій І. Від контактів до співпраці: соціально-економічне становлення та культурний розвиток німців у Галичині (1772—1940).— Коломия, 2002.— Част. І: Австрійський період — Західно-Українська Народна Республіка (1772—1923).

Морозова А. В. Єврейське населення Лівобережної України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.— Київ, 2009.

Нариси з історії та культури євреїв України / Упорядн. та ред. Л. Фінберг і В. Любченко.— Київ, 2005.— С. 60—96 [Євреї у складі Російської імперії (В. Любченко)], 97—116 [Євреї в імперії Габсбургів (1772—1918 рр.) (І. Монолатій)].

Німецькі колонії в Галичині: Історія — архітектура — культура. Матеріали: доповіді та повідомлення / Впоряд. та заг. ред. Г. Петришин.— Львів, 1996.

Скорейко Г. М. Населення Буковини за урядовими переписами другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: історико-демографічний аналіз: Автореф. дис. […] канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича.— Чернівці, 1998.

Суліменко О. Г. Німці Волині (кінець XVIII — початок ХХ ст.): Автореф. дис. […] канд. іст. наук: 07.00.05 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка.— Київ, 2002.

Тихонов А. К. Єврейські погроми 1881 р. в українських губерніях Російської імперії // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 5.— С. 65—74.

Щербак Н. О. Єврейське питання у внутрішній політиці царизму наприкінці XVIII — у першій чверті ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2004.— № 6.— С. 16—26.
До теми 8. Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть.

Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття.— Львів, 2007.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Репринтне видання; Передм. О. І. Гуржія.— Київ, 1993.

Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Перекл. з англ. С. Павличко. Друге виправлене й авторизоване видання.— Київ, 1998.

Грицак Я. Руслан, Богдан і Мирон: три приклади конструювання ідентичності серед галицьких русино-українців // Україна модерна (Київ–Львів).— 2003.— Число 8.— С. 25—50.

Дашкевич Я. «Весна народів» 1848 року та її передісторія в Україні // Вісник Львівської комерційної академії. Серія — гуманітарні науки.— 2000.— Вип. 3.— С. 5—13.

Єкельчик С. Українофіли. Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття.— Київ, 2010.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму.— Київ, 1999.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін.— Київ, 1990.— Т. 1—3.Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського.— Київ, 1990.

Когут З. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України / Перекл. з англ. С. Грачової та ін.; Наук. ред. Т. Курила та ін.; Післямова В. Кравченка.— Київ, 2004.

Конисский Г. История Русов / Репринтное воспроизведение издания 1846 года; Отв. ред. В. А. Замлинский.— Киев, 1991.

Крижановська О. О. Таємні організації в громадсько-політичному житті України (масонський рух у XVIII — на початку ХХ ст.).— Київ, 1998.

Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 173—191.

Лисяк-Рудницький І. Каразин і початки українського національного відродження // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 203—220.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової.— Київ, 2007.— С. 306—316 (Розділ 28. Українське національне відродження у Наддніпрянщині до 1860-х років), 342—348 (Розділ 31. Українське національне пробудження в Австрійській імперії до 1848 року).

Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII—ХІХ ст.— Харків, 2007.

Райківський І. Я. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія (Івано-Франківськ).— 2007.— Вип. ХІІ—ХІІІ.— С. 3—14; 2008.— Вип. XIV.— С. 3—17.

Райківський І. Я. Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830—1840-х рр. // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 1.— С. 39—55.

«Русалка Дністрова» [Кн. І]. Репринтне відтворення першодруку 1837 р.; [Кн. ІІ]. Науково-критичне видання / Ред.-упорядн. та автор післямови М. Шалата. Відп. за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович.— Львів, 2007.Сергієнко Г. Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов’янському світі // Український історичний журнал (Київ).— 1996.— № 1.— С. 14—28.

Скринник М. А. Наративні практики української ідентичності: Доба Романтизму.— Львів, 2007.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII — початку ХІХ століть // Україна: наука і культура (Київ).— 1991.— Вип. 25.— С. 159—167.

Ясь О. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова // Україна модерна (Київ–Львів).— 2006.— Число 10.— С. 37—57.

Ясь О. В. Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади «Истории Малороссии» Миколи Маркевича // Український історичний журнал (Київ).— 2006.— № 1.— С. 27—42.

Ясь О. В. «Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 2.— С. 160—194.
До теми 9. Інституційний розвиток українського руху в середині та другій половині ХІХ століття.

Аркуша О. Парламентська традиція галицьких українців у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів).— 2000.— Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка.— С. 68—91.

Барвінський О. Спомини з мого життя. Частини перша та друга / Упорядн. А. Шацька, О. Федорук; ред. Л. Винар, І. Гирич.— Нью-Йорк–Київ, 2004.

Головна Руська Рада (1848—1851): протоколи засідань і книга кореспонденції / За ред. О. Турія, упорядн. У. Кришталович та І. Сварник.— Львів, 2002.Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка (Львів).— 1991.— Т. ССХХІІ: Праці Історико-філософської секції.— С. 71—110.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Чернівці, 1999.— С. 114—184 (Розділ 3. Зародження та перші кроки українського національного руху).

Жерноклеєв О. С. Українська соціал-демократична партія (1899—1918).— Івано-Франківськ, 1997.— (2-е вид., доп.: Українська соціал-демократія в Галичині: Нарис історії.— Київ, 2000).

Журба О. І. Київська археографічна комісія, 1843—1921: Нарис історії і діяльності.— Київ, 1993.

Киричук О. Львівський Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Львів, 2001.

Кіян О. Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи».— Київ, 2005.

Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб леґітимації культурної історії України. ХІХ століття // Український історичний журнал (Київ).— 2008.— № 1.— С. 169—193.

Короткий В. Володимир Антонович і Наукове товариство ім. Шевченка // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2008.— Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції.— С. 316—341.

Кугутяк М. Радикальна партія в Східній Галичині // Український історичний журнал (Київ).— 1990.— № 10.— С. 55—63.

Кураєв О. О. Український чинник у системі політичних інтересів Відня та Берліна (1843—1914) // Український історичний журнал (Київ).— Київ, 2006.— № 1.— С. 43—61.

Маґочій П. Р. Культурні організації як засіб національного відродження: Товариство «Общество имени Михаила Качковского» в Галичині // Маґочій П. Р. Галичина (історичні есе).— Львів, 1994.— С. 185—227.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової.— Київ, 2007.— С. 317—330 (Розділ 29. Український національний рух у Наддніпрянській Україні після доби реформ), 349—357 (Розділ 32. Революція 1848 року), 374—391 (Розділ 34. Український національний рух в Австро-Угорщині, 1848—1914 роки).

Міллер О. Засвоюючи логіку націоналізму: ставлення владних кіл Імперії та громадської думки її столиць до українського національного руху в перші роки царювання Олександра ІІ // Україна модерна (Львів).— 1999.— Число 2—3 (за 1997—1998 рр.).— С. 76—102.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.).— Санкт-Петербург, 2000.

Наумов С. О. Створення Революційної української партії // Український історичний журнал (Київ).— 2006.— № 2.— С. 49—59.

Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Упор.: М. М. Мудрий, Б. О. Савчик, В. О. Семенів; авт. вступ. ст. О. Г. Аркуша; авт. прим. та комент. М. М. Мудрий.— Львів, 2011.

Орлевич І. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVIII — 60-і рр. ХІХ ст.).— Львів, 2001.

Расевич В. Виникнення та організаційні основи Української національно-демократичної партії // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 1997.— Вип. 32.— С. 119—130.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. До історії громадських рухів на Україні 1860–1870-х р.р.— Харків–Київ, 1930 (репринт: München, 1970).

Середа О. Громади ранніх народовців у Східній Галичині (60-і роки ХІХ століття) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів).— 2001.— Вип. 9.— С. 378—392.

Чикаленко Є. Спогади (1861—1907): Документально-художнє видання / Передмова: В. Шевчук.— Київ, 2003.

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890—1894 рр.— Львів, 2000.

Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму. 1861—1901 (Нарис з історії українського парламентаризму).— Львів, 2002.

Янишин Б. М. Політичне товариство «Народна рада»: організаційні заходи та політична програма (1885—1888 рр.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2003.— Вип. 6.— С. 214—225.

Янишин Б. М. Українська міська політична еліта в Галичині та народовський рух останньої третини ХІХ ст.: становлення та інституційний розвиток / НАН України. Інститут історії України.— Київ, 2008.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма навчальної дисципліни iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка