Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавраСкачати 110,34 Kb.
Дата конвертації21.01.2018
Розмір110,34 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)напряму 6.010102 Початкова освіта

Коломия 2014


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Микитюк Г.Ю.


Обговорено та рекомендовано до видання науково-методичною радою Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

«___» _______________ 20 ____ р., протокол № ___


ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вікова психологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вікові особливості психічного розвитку.

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна безпосередньо спирається на вивчення загальної та педагогічної психології, історії психології, фізіології та анатомії людини.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Загальні питання вікової психології.

 2. Психологія дорослості.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни «Вікова психологія» полягає в розкриття психологічних закономірностей розвитку особистості в онтогенезі з врахуванням соціальних та освітніх трансформацій.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія спілкування» є:

- ознайомлення студентів із загальною парадигмою, концепціями та науковими школами у галузі вікової психології та прийомами використання методичного інструментарію цієї галузі в педагогічній практиці;

- засвоєння законів вікового психічного розвитку особистості в онтогенезі; • формування у студентів умінь та навичок психологічної діагностики та профілактичної роботи з метою організації здорового способу життя школярів.

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • зміст, основні поняття та категорії галузі в межах її основних напрямів;

 • історію розвитку вікової психології як міждисциплінарної галузі на Заході та в Україні, основну логіку виокремлення основних наукових підходів, концепцій та шкіл;

 • закономірності психічного розвитку в онтогенезі, умови, джерела та рушійні сили розвитку, періодизації психічного розвитку за низкою критеріїв;

 • психологічні закономірності розвитку особистості на різних етапах онтогенезу, симптоми та причини кризових форм розвитку, найбільш поширені відхилення поведінки у віковому аспекті;

 • ключові тенденції та сфери застосування на практиці вікових закономірностей розвитку психіки;

вміти:

 • використовувати знання вікових закономірностей поведінки людини для аналізу конкретних психолого-педагогічних ситуацій й проблем;

 • оцінювати свої педагогічні впливи та педагогічну діяльність працівників школи з урахуванням вікових особливостей взаємодії в системі «учень-вчитель»;

 • надавати психологічну допомогу в попередженні та подоланні поведінки, що повязана з віковими кризами. 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні питання вікової психології.

Модуль 1.

Тема 1. Предмет вікової психології.

Предмет психології розвитку та вікової психології. Дитяча психологія та вікова психологія. Акмеологія та геронтопсихологія. Місце вікової психології в системі наук (філософія, соціологія, педагогіка) та психологічних галузей (психофізіологія, психогенетика). Завдання вікової психології. Основні категорії вікової психології – розвиток, онтогенез, дизонтогенез.

Рівні методології психології розвитку: методологічні принципи, теорії, конкретні факти. Розвиток – ріст, формування, прогрес, регрес. Вік – хронологічний, біологічний, психологічний.

Ключові поняття: акмеологія, розвиток, онтогенез, дизонтогенез, ріст, формування, регрес, вік.

Тема 2 . Методи вікової психології.

Специфіка методів дослідження у віковій психології. Класифікації методів дослідження (за Б.Г. Ананьєвим). Методи організації дослідження: «поперечних» зрізів та лонгітюд. Поняття спостереження та принципи його організації в умовах освітнього закладу. Метод експерименту, його види (лабораторний, природній, психолого-педагогічний, формуючий), використання у віковій психології. Бесіда, інтерв’ю, анкетування. Тестування, його особливості у дитячому віці. Метод аналізу продуктів діяльності, прийоми арттерапії (казкотерапія, дитячий малюнок). Біографічний та автобіографічний методи.

Психодіагностичне дослідження, відносність норм психічного розвитку. Допоміжна роль апаратних та психогенетичних методів (близнюковий, генеалогічний метод).Ключові поняття: «поперечний» зріз, лонгітюди, спостереження, експеримент, тестування, інтерв’ю.
Тема 3. Історія становлення та теоретичні основи вікової психології.

Основні етапи розвитку вікової психології – донауковий період, ідеї вікової психології в добу античності, середньовіччя, Відродження, Нового часу та Просвітництва; розвиток дитячої психології на початку ХХ ст., її виокремлення в окрему галузь психологічного знання; вікова психологія у другій половині ХХ ст., сучасні тенденції в психології розвитку та віковій психології (акмеологія та геронтопсихологія). Виникнення й розвиток вікової психології в Україні.

Умови, джерела та рушійні сили розвитку, суперечності та детермінанти психічного розвитку. Загальні закономірності психічного розвитку.

Зарубіжні теорії психічного розвитку. Теорії біогенетичні та соціогенетичні. Преформізм, сенсуалізм та теорія конвергенції двох факторів В.Штерна. Підходи до проблеми психологічного розвитку в основних наукових школах (теорія рекапітуляції С.Хола, психоаналіз, біхевіоризм, генетична психологія Ж.Піаже, епігенетична теорія розвитку Е.Еріксона).

Проблеми психічного розвитку у вітчизняній психології. Вікова психологія і педологія. Культурно-історична концепція Л.Виготського, його вчення про предмет дитячої психології, поняття вищих психічних функцій. Школа Виготського. Проблема навчання й розвитку в працях Л.Виготського та Г.Костюка. Поняття «зона найближчого розвитку», її теоретичне та практичне значення. Психологія генези особистості у працях С.Д.Максименка.

Ключові поняття: екмеологія, геронтопсихологія, загальні закономірності психічного розвитку, преформізм, теорія конвергенції.
Тема 4. Періодизація психічного розвитку.

Генетичні та функціональні періодизації. Критерії поділу життєвого шляху на періоди. Перші періодизації психічного розвитку (П.Блонський, С.Хол, А.Валлон). Виокремлення криз та літичних періодів Л.Виготським. Зміст критичного періоду. Періодизації розвитку особистості та інтелектуальної сфери.

Проблема періодизації психічного розвитку у роботах Д.Ельконіна. Закон періодизації дитячого віку. Структура й динаміка віку. Вчення про кризи дитячого розвитку. Нерівномірність й гетерохронність психічного розвитку. Сензитивні й критичні періоди.

Ключові поняття: періодизація, вік, кризи дитячого розвитку, сензитивні й критичні періоди.
Модуль 2.

Тема 5. Психологія раннього дитинства.

Фази пренатального розвитку. Криза народження. Особливості психіки новонароджених. Комплекс пожвавлення. Соціальна ситуація розвитку немовляти. Основні фази розвитку немовляти. Безпосередньо-емоційне спілкування як провідна діяльність періоду. Феномен дитячої прихильності. Явище психологічної депривації. Новоутворення періоду. Криза 1 року.

Ранній вік: загальна характеристика. Соціальна ситуація розвитку дитини. Предметно-маніпулятивна та предметна діяльність. Значення дитячої іграшки. Розвиток психічних функцій (інтелектуальної та емоційної сфер). Стадії розвитку інтелекту за Ж.Піаже. Ранній вік як сензитивний для розвитку пасивного та активного мовлення. Новоутворення періоду. Криза 3 років, симптоми кризи.Ключові поняття: фаза, немовля, новоутворення, криза 1 року, симптоми кризи.
Тема 6. Психологія зрілого дитинства.

Дошкільний вік, загальна характеристика періоду. Рольова гра – провідна діяльність дошкільного віку. Теорії гри (К.Гроос, Г.Й.Хейзінга, Д.Ельконін). структура та види ігор. Особливості сенсорного розвитку дошкільників. Розвиток уваги, памяті, мислення та уяви в дошкільному віці. Особливості мислення дошкільників (анімізм, магічна причинність). Особливості активності дитини у ситуаціях спілкування, потяг до конструювання, художньої діяльності (малювання, ліплення, драматизація). Психологія дитячого малюнку. Казки та казкові історії, дитина як слухач та оповідач. Стадії морального розвитку за Л. Колбергом. Криза 7 років. Готовність дитини до школи, види готовності, методики її діагностики (тест Керна-Йерасика).

Молодший школяр. Труднощі адаптації до школи, її види та рівні. Явище шкільного стресу, шкільна тривожність та її запобігання. Навчальна діяльність та її структура. Оцінка та самооцінка в навчанні. Мотивація навчання, структура мотивів. Розвиток пізнавальних інтересів та пізнавальної сфери. Теорія поетапного формування розумових дій за П.Гальперіним. Новоутворення молодшого шкільного віку.

Ключові поняття: рольова гра, криза 7 років, готовність дитини до школи, новоутворення молодшого шкільного віку.
Тема 7. Психологія підлітка та юнака.

Дорослішання та його види (пубертат, правове, психологічне). Підлітковий період: загальна характеристика психічного та особистісного розвитку. Фізичне дозрівання та соціалізація у підлітковому віці. Підліткова криза, основні симптоми. Явище акселерації та ретардації. Теорії акселерації. Стадії сексуального розвитку людини. Соціальна ситуація розвитку підлітка. Інтимно-особистісне спілкування та навчальна діяльність. Спілкування підлітків з дорослими (батьки, вчителі) та однолітками. Дружба. Шкільний стрес та шкільна дезадаптація в шкільному віці, підліткова депресія. Шкідливі звички та їх поширення, девіантна, зокрема деліквентна та адиктивна поведінка підлітків. Акцентуації характеру. Конфліктність, агресивність, аутоагресивні реакції, схильність до ризику.

Пізнавальні інтереси підлітків, особливості мислення (дедукція, індукція). Розвиток самосвідомості. Самооцінка та рівень домагань. Інтерес до власної зовнішності, розвиток тілесної складової «Я-концепції», прагнення до самовдосконалення, інтерес до спорту. Рефлексія та самовизначення у підлітків. Новоутворення підліткового віку.

Психологія ранньої та зрілої юності. Фізичне дозрівання та соціалізація у ранній юності. Соціальна ситуація розвитку та особливості освітнього простору. Навчально-професійна діяльність, її структура. Особистісне та професійне самовизначення старшокласників. Особливості спілкування у ранній юності (дружба, кохання). Розвиток самостійності та самоорганізації, життєві та професійні плани. Розвиток пізнавальної сфери. Врахування професійних нахилів, інтересів, здібностей. Готовність старшокласника до самостійного життя. Загальні особливості розвитку особистості на етапі пізньої зрілості (карєра, навчання, спілкування, дружба, кохання).Ключові поняття: пубертат, правове і психолоічне дорослішання, підлітковий період, акцентуації, рефлексія та самовизначення у підлітків.
Змістовий модуль 2. Психологія дорослості.

Модуль 1.

Тема 8. Психологія зрілості й старості.

Загальна характеритсика дорослості. Періодизація психічного розвитку у дорослому віці. Розвиток психофізіологічних функцій. Динаміка життєздійснення: професійна діяльність та особисте життя. Професійне самовдосконалення та професійна перепідготовка. Готовність до батьківства, створення сімї, мотиви шлюбу, тривалість життя в шлюбі, повторні шлюби. Розвиток самосвідомості. Сфери творчої самореалізації. Реакції на стрес, стресостійкість особистості.Зрілість: цілісність Его чи відчай. Розвиток пізнавальних процесів, емоційної сфери та самосвідомості. Я-концепція у зрілому віці. Старість як етап онтогенезу. Явище згасання фізіологічних функцій. Біологічні та психологічні особливості старіння. Клімактерій. Стосунки старих людей з рідними. Задоволення життям у старості. Мудрість як вищий рівень життєвої інтеграції особистості.

Ключові поняття: професійна діяльність та особисте життя, сфери творчої самореалізації, зрілість, Его, старість як етап онтогенезу, клімактерій, мудрість. 1. Рекомендована література

 1. Заброцький М. Вікова психологія. – Тернопіль, 2005. – 110 с.

 2. Кутішенко В. Вікова і педагогічна психологія – К., 2005. – 95 с.

 3. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія – К.: Академвидав, 2005 – 360 с.

 4. Костюк Г.С. Вікова психологія – К., 1976.

 5. Карпенко З.С., Савчин З.Я. Розвиток уяви в дошкільному віці – Коломия, 1991. – 48 с.

 6. Крайніков Е.В. Психологія розвитку. Словник-довідник. – К, 2005. – 256с.

 7. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. – М., Просвещение, 1977. – С. 348-356.

 8. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций // Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М., Просвещение, 1977. – С. 361-365.

 9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., Просвещение, 1991. – 43 с.

 10. Гуменюк О. Проблематика «Я» у психоаналітичній теорії Зигмунда Фрейда // Психолог. 2005. - № 7. – С.3-6. – 1 екз.

 11. Гуменюк О. Его-психологія в теорії особистості Е.Еріксона // Психолог. – 2005. - № 46. – С. 11-16.

 12. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. – М.: Просвещение, 1988. – 190 с. – 15 екз.

 13. Кон И. Психология ранней юности – М.: Просвещение, 1989. – 259 с.

 14. Кон И. Дружба – М.: Подитиздат, 1987. – 1 екз.

 15. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) – К.: Освіта, 1998. – 255 с.

 16. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

 17. Матюшина М.В. Мотивация учения младших школьников – М.: Педагогика, 1984. – 141 с.

 18. Максименко С.Д. Розвиток особистості – розгортання чи новоутворення // Психолог. – 2005. - №46 – С. 4-10.

 19. Методи вивчення психічного розвитку дошкільника. Методичний посібник. – К., Світич, 2004. – 45 с.

 20. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М.: Педагогика, 1988.

 21. Литвин-Кіндратюк С., Кіндратюк Б. Народознавство та організація здорового способу життя школярів. : Монографія, - Івано-Франківськ, 1988. – 312 с.

 22. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание личности. – М.: Просвещение, 1987.

 23. Литвин С. укл. / Психологічна діагностика умов формування обдарованості учнів. Методичні матеріали. – Івано-Франківськ, 1991.

 24. Кле М. – Психология подростка – М.: Педагогика, 1991.

 25. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М.. Изд-во МГУ, 1981. – Т. 1-2.
 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит.

 2. Засоби діагностики успішності навчання: усний контроль – співбесіда, індивідуальне чи фронтальне опитування, експрес-опитування, захист методичних розробок виховних заходів тощо; письмовий контроль – тести, самостійні та контрольні роботи, підготовка методичних розробок виховних заходів.

Каталог: depart -> KolPed -> resource -> file
depart -> О. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
depart -> Р. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
depart -> Ірина барган повернись у реальність
depart -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart -> “хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари
depart -> Ббк 3. Ганна Скорейко, Ірина Яворська
file -> Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма навчальної дисципліни за вибором підготовки бакалавра
Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки/спеціальністю
Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентам усіх галузей знань І напрямів підготовки...
Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconПрограма / program нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya підготовки бакалавр

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка